Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3807• 25 Kr.

21 EKÝM 2013 • PAZARTESÝ

Ýnatçý Keçi Sahibini 2 Saat Peþinden Koþturdu...

Kaçan Kurbanlýk Keçi Sahibini Peþinden Koþturdu lçemizde hayvan pazarýnda kurbanlýk için satýlan keçi, sahibinin bir Ý anlýk dalgýnlýðýndan faydalanarak kaçtý. Sahibini ve vatandaþý peþinden koþturan keçi, 2 saat süren kovalamanýn ardýndan yakalandý. K Devamý Sayfa 2’de

Bir Asýrdýr Devam Eden Bayramlaþma Geleneði...

Bayramlaþma Geleneði Devam Etti lçemizde her yýl geleneksel olarak gerçekleþtirilen asýrlýk bayramlaþma geleneði bu yýlda devam ettirildi.

Ý

Mahmut Atalay Spor Salonu'nda gerçekleþtirilen bayramlaþma programýna Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, oda baþkanlarý, muhtarlar ve çok sayýda vatandaþ K Devamý Sayfa 4’de katýldý.

Ýlçemizde acil servisler, kurbanlarýný kesmeye çalýþýrken kendilerini yaralayan acemi kasaplarla doldu. K Devamý Sayfa 2’de

Antremansýz Anca Bu Kadar

Osmancýkspor : 7 - Sungurluspor : 1

SAYFA

Acemi Kasaplar Yine Acil Servise Koþtu

3

Belediye Arife Günü Mezarlýklarda Mevlit Okuttu Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...

Jandarma Sürücülerin Bayramýný Çikolata Ýle Kutladý

SAYFA

K Devamý Sayfa 6’da

5


21 EKÝM 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Otomobilin Çarptýðý Yaya Öldü lçemizde yolun karþýsýna geçmek isteyen kiþi, otomobilin çarpmasý sonucu yaþamýný yitirdi

Ý

Ankara'dan Çorum yönüne giden Ahmet D'nin kullandýðý 71 DK 712 plakalý otomobil, ilçe çýkýþýnda yolun karþýsýna geçmek isteyen Durmuþ

Kiracýoðlu'na (40) çarptý. Olay yerinde hayatýný kaybeden Kiracýoðlu'nun cesedi, cumhuriyet savcýsýnýn incelemesinin ardýndan Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý.Sürücü ise gözaltýna alýndý. Kazanýn ardýndan bir süre trafiðe kapanan Sungurlu-Çorum karayolunun gidiþ istikameti, ekiplerin çalýþ(Serkan Þansever) masýnýn ardýndan trafiðe açýldý.

Kaçan Kurbanlýk Keçi Sahibini Peþinden Koþturdu lçemizde hayvan pazarýnda kurbanlýk için satýlan keçi, sahibinin bir anlýk dalgýnlýðýndan faydalanarak kaçtý. Sahibini ve vatandaþý peþinden koþturan keçi, 2 saat süren kovalamanýn ardýndan yakalandý.

Ý

Perþembe pazarýnda bulunan hayvan pazarýnda biranda kaçan keçi, sahibini peþinden koþturdu. Uzun koþuþturmanýn ardýndan Bahçelievler Mahallesi Hayat Yolu'nda bir genç tarafýndan önü kesilerek yakalandý. Etrafa zarar vermeden yakalanan keçi, sahibi tarafýndan ahýra götürüldü. (Yusuf Bahri Yücel)

Acemi Kasaplar Acil Servise Koþtu lçemizde acil servisler, kurbanlarýný kesmeye çalýþýrken kendilerini yaralayan acemi kasaplarla doldu.

Ý

Her yýl Kurban Bayramý'nda yaþanan acemi kasap manzaralarý bu yýl da tekrarlandý. Kurbanlarýný keserken kendilerini yaralayan çok sayýda kiþi Sungurlu Devlet Hastanesine baþvurdu. Sungurlu Devlet Hastanesinin acil servisleri acemi kasaplarla doldu. Bayramýn ilk günü Sungurlu Devlet Hastanesine 32 kiþinin geldiði belirtildi. (Serkan Þansever) YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ömer Çekici (1937)

YÝTÝK- Gazi Üniversitesi kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Hilal Öztekin


21 EKÝM 2013 • PAZARTESÝ

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

Antremansýz Anca Bu Kadar Osmancýkspor : 7 - Sungurluspor : 1 013-2014 sezonu Çorum 1. Amatör Kümede 2 mücadele eden Sungurluspor ikinci maçýnda Osmancýkspor'a konuk oldu. Maçtan maça buluþan ve hiç antreman yapmadan maça çýkan Sungurluspor güçsüz rakibinden de 7 gol yiyerek ikinci maçýnda da beklenileni veremedi. Maçýn ilk yarýsýnda dengeli bir futbol ortaya koyan Sungurluspor, ikinci yarýda kondisyon eksikliðinden dolayý dökülmeye baþladý. Ýkinci yarýnýn baþlamasýyla birlikte kalesinde ard arda goller gören Sungurluspor ilk maçýnda olduðu gibi kalesinde 7 gol görerek maçý 7-1 kaydetti. Sungurluspor'un tek golünü Ömer kaydetti. OSMANCIKSPOR : Erdem, Muammer, Ahmet, Emre, Emre E., Mücahit, Furkan, Burak, Furkan, Eren

Satýlýk Arsa Müracaat : Cafer Çataloðlu 0539 396 27 95

S.S.STK.547

Eski Aytemiz Benzinlik Üstü, Meyvalýklar Yanýnda bulunan 10 dönümlük arsa satýlýktýr.

SUNGURLUSPOR: Selim, Yasin, Hakan, Sefa, H. Ýbrahim, Muhammet, Osman, Samet, Ömer, Yasin, Mutlu GOLLER: 50. Dak Eren, 52-60. Dak. Furkan, 65-73 Dak. Burak, 70. Dak. Talha, 86. Dak. Furkan (Osmancýkspor), 54. Dak. Ömer (Sungurluspor) (Serkan Þansever)

* GEÇÝCÝ FAALÝYET BELGESÝ’NÝN (GFB) ALINMASI * ÇEVRE ÝZNÝ ve LÝSANSI’NIN ALINMASI * ÇEVRE ÝZNÝ MUAFÝYET YAZISI ALINMASI * ATIKSU ARITMA TESÝSÝ TASARIMI ve ÝÞLETMESÝ * REVERSE OSMOSÝS - YUMUÞATMA SÝSTEMÝ KURULUMU ve BAKIMI ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI TARAFINDAN ÇDYB-1503 BELGE NOSU ÝLE YETKÝLENDÝRÝLMÝÞ KURULUÞ

0536 220 64 35 - 0532 153 77 00 - 0364 700 11 33

www.elit-cevre.com

Satýlýk Dükkan Sunguroðlu Mahallesi Ankara Caddesi Üzerinde 159 Ada 1 ve 2 Parselde Bulunan, Havuz Civarýnda, Yüksek Kira Getirisi Olan Dükkan Satýlýktýr.

Müracaat : 0533 223 21 12 Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER - Yusuf Bahri YÜCEL

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


21 EKÝM 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Bayramlaþma Geleneði Devam Etti lçemizde her yýl geleneksel olarak gerçekleþtirilen asýrlýk bayramlaþma geleneði bu yýlda devam ettirildi.

Ý

Mahmut Atalay Spor Salonu'nda gerçekleþtirilen bayramlaþma programýna Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, oda baþkanlarý, muhtarlar ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Spor Salonu'nda baþlayan bayramlaþma töreni sýrasýyla Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ve Devlet Hastanesi ile sona erdi. Yaklaþýk 3 aydýr Sungurlu'da görev yaptýðýný belirten Kaymakam Beyazyýldýz, "Böylesine güzel anlamlý programlarýn yapýlmasý beni çok etkiledi. Birlik beraberlik içerisinde Kurban Bayramýmýzýn hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý hak'tan diliyorum" dedi. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ise, bayramlarýn toplum içerisinde kardeþlik duygusunu bütünlediðini, örf ve adetlerimizi yücelttiðini belirterek, tüm Müslüman (Yusuf Bahri Yücel) aleminin Mübarek Kurban Bayramý'ný en içten dilekleriyle kutladýklarýný dile getirdi.

Yollar Tatilcilerin Ýstilasýnda günlük bayram tatili sona erdi. Bayramý yakýnlarýnýn yanýnda geçiren tatilciler dönüþ yolunda trafik izdihamýna neden oluyorlar. 47 vilayetin kapýsý durumundaki Sungurlu-Ankara karayolunda trafik yoðunluðu yaþanýyor.

9

EKÝPLER 24 SAAT GÖREV YAPTI Yetkililer normal günlerde 15-20 bin aracýn geçiþ yaptýðý Sungurlu'dan bugün bu sayýnýn iki katýna çýktýðýný belirterek sürücülerin daha dikkatli olmalarýný istedi. Emniyet yetkilileri ise trafik yoðunluðu dolayýsýyla yol güzergahýnda önlemlerin arttýrýldýðýný söyledi. Sungurlu Bölge Trafik Ýstasyon Amirliði ekiplerinin 24 saat esasýna göre çalýþtýðýný kaydeden yetkililer, sürücülerin bu bölgede daha dikkatli olmalarý gerektiðini vurguladý YOLLAR TIKLIM TIKLIM Bu arada dünde trafik yoðunlu devam etti. Bayram dönüþünü bir gün erteleyenlerin bir anda yollara çýkmasýyla trafik yoðunluðu oluþtu. Sungurlu-Kýrýkkale arasý dün akþam saatlerine kadar yine ayný yoðunluk devam etti. Þehirlerarasý yollarda her 30 kilometrede var olan trafik ekipleri olasý kazalarýn önüne geçmek için 24 saat boyunca görev yaptý. Sürücülere uyarýlarda bulunan ekipler, kazalarýn yaþanmamasý için sürücüleri uyarýcý broþürler daðýttý. (Serkan Þansever)


21 EKÝM 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Jandarma Sürücülerin Bayramýný Çikolata Ýle Kutladý ungurlu Ýlçe Jandarma Komutanlýðýna baðlý Trafik Tim Komutanlýðý ekipleri, SungurluBoðazkale yolundan Boðazkale ilçesine giden araçlarý durdurarak sürücülere kolonya ve çikolata ikram ederek bayramlarýný kutladý.

S

Sürücüler ise Kurban Bayramý'nda yapýlan ikramlar ve uyarýlar nedeniyle ekiplere teþekkür etti. Bazý sürücülerin ceza yerine kolonya ve çikolata ikram edilmesine þaþýrdýklarý görüldü. (Yusuf Bahri Yücel)

Bayramda Fazla Mesai Yaptýlar ungurlu'da berberler ve bayan kuaförleri bayram günlerindeki yoðunluk nedeni ile fazla mesai yaptý. Bayram arifesinde ve sonrasýnda bayan kuaförleri ve berberler týklým týklým doldu.

S

MÜÞTERÝLERÝN YOÐUN ÝLGÝSÝ Bayramlarda kýlýk kýyafetlerine özen gösteren vatandaþlarýn ilk uðrak yerleri berberler ve kuaförler oluyor. Yine her bayram olduðu gibi bu bayramda da kuaförler ve berberler fazla mesai yaptý. Ýþlerin gayet iyi olduðunu ve bayram günlerinde kuaförlerin doluluk oranlarýnýn arttýðýný belirten esnaflar yaptýklarý açýklamada, "Bayram dolayýsýyla müþteri yoðunluðu artan berber ve gece geç saatlere kadar açýk kalýrken, müþteri sayýsý da normal günlere göre bir hayli arttý" dediler. ÖNEMLÝ KAZANÇ SAÐLADIK Arife günü özellikle ilçe dýþýnda çalýþanlar, ailelerinin yanýna döndükleri için evlerine gitmeden önce saç sakal týraþý olup gittiklerini ifade eden kuaförler "Bayram öncesi normal günlerde ettiðimiz týraþýn 5-6 kat fazlasýný yapýyoruz. Berberler olarak fazla yoruluyoruz fakat kazancýmýz da iyi olduðu için, yorgunluðumuza deðiyor. Bayramlarda normal günlerde kazanamadýðýmýz paralarý kazanýyoruz. Bu da bayram bereketi olsa gerek "diye konuþtular. (Serkan Þansever)

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


21 EKÝM 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6

Belediye Arife Günü Mezarlýklarda Mevlit Okuttu Sungurlu Belediyesi tarafýndan her dini bayram öncesi olduðu gibi Arife günü mezarlýklarda Mevlit-i Þerif okutuldu. Sarýtepe Mezarlýðý'nda verilen mevlide Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Baþkan yardýmcýlarý, belediye meclis üyeleri ile kalabalýk bir vatandaþ topluluðu katýldý. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, mevlit sonrasý yaptýðý konuþmada yaþamýný yitirenlerin arkasýndan dua edecek insanlarýn olduðunu belirterek, "Önemli olan geride, bizlere de dua edecek, bir Fatiha okuyacak nesiller býrakmak. Bu da yine bizlere düþüyor. Ne ekersek onu biçeceðiz. Belediye olarak kentimizdeki bütün mezarlýklarda çeþitli çevre düzenlemeleri yapmaya devam ediyoruz. Hepinizin Kurban Bayramý mübarek olsun" dedi. Mevlide katýlanlara Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüðü tarafýndan mezarlara di kilmek üzere çam fidaný daðýtýldý. Baþkan Uzunkaya, daha sonra Karþýyaka Mezarlýðý'nda düzenlenen mevlide katýldý. Mevlit sonrasý mezarlýklarda incelemelerde bulunan Baþkan Uzunkaya, mezarlýklarda bugüne kadar yapýlan ve bundan sonra yapýlmasý planlanan çalýþmalar hakkýnda mahalle sakinlerinden bilgiler aldý. (Serkan Þansever)

Þehit Ailelerinin Bayram Öncesi Þehitlikte Hüzünlü Ziyareti

Arife Günü Mezarlýklar Doldu Taþtý

urban Bayramý arifesinde, Sungurlu'daki mezarlýklar yakýnlarýný kaybedenlerle doldu.

K

Sungurlu Sarýtepe ve Karþýyaka Mezarlýðý, arife günü mezar ziyareti yapan vatandaþlarýn akýnýna uðradý. Yakýnlarýnýn mezarýný sulamak için çeþmelerden su dolduran ziyaretçiler, kabirlerin bakýmýný yaparak dualarýný ettikten sonra mezarlýktan ayrýldý. (Yusuf Bahri Yücel)

Demirþeyh’te Arife Günü Mezarlýklar Doldu Taþtý

Ýlçemizde Þehit aileleri, Kurban Bayramý arifesinde yakýnlarýnýn kabirlerini ziyaret edip, dua etti. Sungurlu Karþýyaka Mezarlýðý'nda bulunan þehitlik, günün erken saatlerinden itibaren þehit ailelerinin akýnýna uðradý. Bayram öncesi þehitliði ziyaret edenler gözyaþý dökerek dua etti. Þehit çocuklarýnýn mezarýný ziyaret eden aileler, Türk bayraklarý ile donatýlmýþ mezarlarýn baþýnda Kuraný Kerim okuyarak, dua etti. Kimi aileler de þehit mezarlarý baþýna çiçek býraktý. Bazý aileler ise þehitlerin mezar taþlarýný yýkayýp, terör örgütüne beddua (Serkan Þansever) etti.

urban Bayramý arifesinde, Ýlçemize baðlý Demirþeyh Beldesi'nde mezarlýklar yakýnlarýný kaybedenlerle doldu. Demirþeyh Mezarlýðý, arife günü mezar ziyareti yapan vatandaþlarýn akýnýna uðradý. Yakýnlarýnýn mezarýný sulamak için çeþmelerden su dolduran ziyaretçiler, kabirlerin bakýmýný yaparak dualarýný ettikten sonra mezarlýktan ayrýldý. (Yusuf Bahri Yücel)

K


21 EKÝM 2013 • PAZARTESÝ

Sekreter ve Muhasebe Departmanýmýzda Çalýþtýrýlmak Üzere Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz. Not : Baþvurularýn Þahsen Yapýlmasý Önemle Rica Olunur.

Ýletiþim : Samsun Asfaltý 3. Km. (Sungurlu Devlet Hastanesi Karþýsý)

Tel : 0364 311 02 24

Kiralýk Daire Öðretmenevleri B Blok 4. katta bulunan daire kiralýktýr.

S.S.STK.583

Müracaat : Ýst. Cep : 0535 723 70 33 Evi Görmek Ýçin : 0542 651 15 31

Akdað Su ve Þifa Su’ya Ortak Aranýyor

Müracaat : 0507 763 06 74

S.S.STK.582

1 Damacana Suyun Geliþi : 1.20 TL 1 Damacana Suyun Satýþý : 4.00 TL Yýllýk Satýþ : 15.000 Damacana Masraflarý Çýktýktan Sonra Kar : 30.000 TL

Öz Sungurlu Tur

SUNGURLU’NUN SESÝ

7

www.sungurlununsesi.net

D2 Belgeli, Ferdi Kaza Sigortalý Personel Servis, Gezi, Tur Taþýmacýlýðý, Þehir Ýçi Özel Okul Taþýmacýlýðý, Havaalaný Transferi, Toplantý ve Seminerlere Taþýmacýlýk... Müracaat : Þehir Parký Karþýsý Belediye Ýþ Merkezi Binasý No : 15 Telefon : 0533 611 30 24 0542 377 80 66 S.S.REK.768

Satýlýk veya Kiralýk Daire Baþpýnar Mah. Pazar Cad. Kuyumcuoðlu Cad. 3 Nolu Saðlýk Ocaðý Karþýsý’nda bulunan 5. katta 3+1 doðalgazlý ful daire satýlýk veya kiralýktýr.

S.S.STK.581

Müracaat : Ali Ýhsan Mantar 0545 341 02 10 0544 889 72 50

Uzar Sitesi’nde Satýlýk Dublex ve Kat’da Daire Müracaat : 0533 618 89 19

S.S.STK.580

Satýlýk Daireler

S.S.REK767

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


21 EKÝM 2013 • PAZARTESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

S.S.REK.766

S.S.REK.765

21ekim  
21ekim  
Advertisement