Page 1

20 HAZÝRAN 2013 • PERÞEMBE

YIL: 43 • SAYI: 3710 • 25 Kr.

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

2 Gün Enerji Kesintisi Uygulanacak EDAÞ Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada; 20 Haziran 2013 Perþembe günü (bugün) 08:00-12:00 saatleri arasýnda Sungurlu Ýlçesi trafo binalarýnda yapýlacak olan kesici deðiþim çalýþmalarý nedeniyle Yeni Sanayi Sitesi'ne, ayný gün 13:00-15:00 saatleri arasýnda Sungurlu Ýlçesi trafo binalarýnda yapýlacak olan kesici deðiþim çalýþmalarý nedeniyle Yeni Hayat Mahallesi'ne, 21 Haziran 2013 Cuma günü 08:00-10:00 saatleri arasýnda Sungurlu Ýlçesi trafo binalarýnda yapýlacak olan kesici deðiþim çalýþmalarý nedeniyle Akçay Mahallesi Buðday Pazarý'na, yine Cuma günü 10:00-12:00 saatleri arasýnda Sungurlu Ýlçesi trafo binalarýnda yapýlacak olan kesici deðiþim çalýþmalarý nedeniyle yapýlacak olan bakým çalýþmasý Sunguroðlu Mahallesi'ne elekKDevamý Sayfa 2’de trik verilemeyeceði duyuruldu.

Y

MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýzmir Milletvekili ve eski Sanayi ve Ticaret Bakaný Ahmet Kenan Tanrýkulu ;

‘Ýnanýyorum ki Sungurlu Cazibe Merkezi Olacaktýr’ HP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýzmir Milletvekili ve eski Sanayi ve Ticaret Bakaný Ahmet Kenan Tanrýkulu, bir dizi ziyaret gerçekleþtirmek üzere ilçemize geldi. Sungurlu OSB’de ki enerji ve doðalgaz meselesini çözüme kavuþturulduðunda fabrika sayýsýnýn artacaðýna inanýyorum diyen Milletvekili Tanrýkulu, “Hatta ileriki yýllarda seçici olacaðýnýzý düþünüyorum. Ýnanýyorum ki burasý cazibe merkezi olacaktýr" diye konuþtu. KDevamý Sayfa 3’de

M

Belediye Menfezleri Temizliyor

19 Din Görevlisi Sertifika Aldý SAYFA

Çorum Dahilerini Arýyor KDevamý Sayfa 2’de

KDevamý Sayfa 7’de

5

Ziraat Fakültesi Talebi orum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Çorum'da tarým ve hayvancýlýðýn geliþtirilebilmesi için Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'dan Ziraat Fakültesi ve Tohumculuk KDevamý Sayfa 5’de Araþtýrma Enstitüsü kurulmasýný istedi.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

Ç

5


20 HAZÝRAN 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

2 Gün Enerji Kesintisi Uygulanacak alýk Enerji Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi Çorum Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan bazý bölgelerde enerji kesintisi uygulanacaðý belirtildi.

Ç

YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada; 20 Haziran 2013 Perþembe günü (bugün) 08:00-12:00 saatleri arasýnda Sungurlu Ýlçesi trafo binalarýnda yapýlacak olan kesici deðiþim çalýþmalarý nedeniyle Yeni Sanayi Sitesi'ne, ayný gün 13:00-15:00 saatleri arasýnda Sungurlu Ýlçesi trafo binalarýnda yapýlacak olan kesici deðiþim çalýþmalarý nedeniyle Yeni Hayat Mahallesi'ne, 21 Haziran 2013 Cuma günü 08:00-10:00 saatleri arasýnda Sungurlu Ýlçesi trafo binalarýnda yapýlacak olan kesici deðiþim çalýþmalarý nedeniyle Akçay Mahallesi Buðday Pazarý'na, yine Cuma günü 10:00-12:00 saatleri arasýnda Sungurlu Ýlçesi trafo binalarýnda yapýlacak olan kesici deðiþim çalýþmalarý nedeniyle yapýlacak olan bakým çalýþmasý Sunguroðlu Mahallesi'ne (Serkan Þansever) elektrik verilemeyeceði duyuruldu.

Üstün Zekalýlar Enstitüsü Yaz Okulu 1 Temmuz' da Baþlýyor

Üstün Zekâlýlar Enstitüsü (ÜZE), Üçtutlar Mahallesi Anadolu 2. Sokak numara 10/10A’da eðitime açýldý. Dahi Akademi kuruluþu olan ÜZE, 4-14 yaþ aralýðýndaki üstün yetenekli çocuklara eðitim verecek. ‘Geleceðe Açýlan Pencere’ sloganýyla faaliyetlerine baþlayan ÜZE’yi tanýtan Enstitü Müdürü ve Üstün Zekâlýlar Öðretmeni Ayþenur Acar, “Çorum’un dahi çocuklarýný geleceðe hazýrlayacaðýz” dedi. Üstün zekâlýlara yönelik yurt dýþýndaki eðitim modellerini inceleyerek Türkiye’ye uyarladýklarýný belirten Ayþenur Acar, alternatif eðitim metodlarý ile çocuklarýn üstün yeteneklerini açýða çýkarýp geliþtirmeyi amaçladýklarýný söyledi. Nüfus popülasyonuna bakýldýðýnda toplumun yüzde 3’ünün üstün yetenekli olduðunu anlatan Acar, Çorum’da 3 bine yakýn üstün zekâlý çocuk olduðunu tahmin ettiklerini kaydetti. Eðitim programý içeriði ve ÜZE’ye kabul koþullarýndan da bahseden Acar, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: ‘GELECEÐÝN YILDIZLARI’ “Türkiye’deki okul öncesi ve ilköðretim çaðýndaki üstün zekâlý öðrenci sayýsý yaklaþýk 250 bin civarýnda. Çorum’da ise bu sayýnýn 3 bin civarýnda olduðu tahmin ediliyor. Bu rakamlara göre üstün zekâlýlarýn ele alýnmasý gereken büyük bir öðrenci topluluðu ortaya çýkýyor. Enstitümüzde, üstün zekâlý çocuklarýn ilgi alanlarýný destekleyerek zekâ ve yetenek alanlarýnýn geliþimi üzerine çalýþmalar yapýyoruz. Uzman kadromuzla öðrencilerin ilgi ve yetenek alanlarýný destekleyen eðitim programlarý uyguluyoruz. Böylece öðrencilerimizin zeka ve yetenek alanlarýný ileri düzeyde geliþtirmelerine imkan saðlýyoruz. Ayrýca öðrencilerin bireysel farklýlýklarýný kabul etmelerini ve geliþtirmelerini, zihinsel akranlarýyla

birlikte öðrenme fýrsatlarý saðlamayý da hedefliyoruz. Aileleri çocuklarýn öðrenme sürecine dahil etmek amacýyla veli bilgilendirme seminerleri ve danýþmanlarýmýzla ebeveynlere yardýmcý oluyoruz. Çocuklarý daha iyi tanýmak için zeka ve yaratýcýlýk testleriyle birlikte dikkat, kiþilik, geliþim testleri gibi ölçekleri bilimsel yöntemlerle uyguluyoruz. Dahi çocuklarý, geleceðimizin parlak yýldýzlarý olarak görüyoruz. Enstitümüzde Robotik Genius (Robotik Dahileri), Science Genius (Bilim Dahileri), Game Genius (Oyun Dahileri), Design Genius (Tasarým Dahileri), Technology Genius (Teknoloji Dahileri), Math Genius (Matematik Dahileri), Ýnverter Genius (Mucit Dahileri), Art Genius (Sanat Dahileri), Kozmoloji, Kriminoloji, Bubble Ology, Fizik, Çýlgýn Kimyager, Biyoloji, Da Vinci Makinalarý, Grafik Tasarým ve Karikatür Çizerliði, Sýradýþý Konular, Türkiye Gelecek Problemleri Çözme programlarýný uygulayacaðýz. Problem çözme, duyarlýlýk, saðlýklý iletiþim kurabilme, liderlik becerilerini geliþtirme, baðýmsýz çalýþma, iþbirliði yapma, sorumluluk alma ve yaratýcýlýk gibi baþlýklar da çocuklarýmýzda geliþtirmeyi düþündüðümüz yetenekler arasýnda yer alýyor. DÂHÝ ÇOCUKLARIN ÖZELLÝKLERÝ Üstün ve özel yetenekli çocuklar, seçkin yeteneklerinden dolayý, yüksek seviyeli iþ yapmaya yeterli olduklarý, bu alanda, profesyonel olarak bilinen kimselerin belirlemiþ olduðu çocuklardýr. Bu özellikteki çocuklarýn kendilerine ve topluma katkýda bulunabilmeleri için, farklýlaþtýrýlmýþ eðitim programlarý ve hizmetlerine gereksinimleri vardýr. Üstün ve özel yetenekli çocuklar, zihinsel ve fiziksel olarak yüksek enerji düzeyine sahiptirler. Hýzlý öðrenirler, üstün kavrama, akýlda tutma özellikleri vardýr. Geniþ hayal ve imgeleme güçleri vardýr. Gözlem güçleri kuvvetlidir. Yaratýcýdýrlar, keþfetmek, bulmak isterler. Sürekli geliþme isteði içindedirler ve sürekli sorgularlar. Bellekleri güçlüdür. Analiz, sentez yetileri geliþmiþtir. Entelektüel meraka sahiptirler. Lider özellikleri sergilerler. Çevreleriyle iyi iliþkiler kurarlar. Sorun çözmekten, güçlüklerin üstesinden gelmekten hoþlanýrlar. Mizah duygularý güçlüdür. Ayrýntýlara dikkat ederler. Sözcük hazineleri zengindir, doðru, hýzlý ve akýcý konuþurlar. Uzun süre bir konu üstüne odaklanabilirlerse de tekdüzelikten hoþlanmazlar. Bu özellikler tüm çocuklarda belli ölçüde gözlenebilir. Üstün yeteneðin göstergesi olabilmesi için bu özelliklerden bir çoðunun çocukta ilgili yaþ grubunun doðal olarak gösterdiði ölçülerin üstünde

bir düzeyde gözleniyor olmasý gerekir. Üstün yetenek çeþitli alanlarda, farklý boyutlarda ve farklý derecelerde ortaya çýkabilir. ÜZE’YE KABUL ÞARTLARI Üstün Zekalýlar Enstitüsü olarak öncelikle öðrencilerimizi belirli aþamalardan geçiriyoruz. Ýlk olarak Metropolitan, AGTE, Frostig, Raven gibi ön tarama testleri uyguluyoruz. WISC-R Zeka Testi ve Torrance Yaratýcýlýk Testi de uygulamalarýmýz arasýnda yer alýyor. Son aþamada ise ebeveyn, öðretmen, öðrenci ilgi ve tutum envanterleri çýkarýyoruz. Bu aþamalarý baþarýyla tamamlayan öðrencileri kurumumuza kabul ediyoruz. 1 Temmuz’da baþlayacak ‘Biliþim Garaj Akademisi’ adlý yaz okulu ile kapýlarýný açacak olan Enstitümüz, 2013-2014 Eðitim Öðretim sezonunda ilk öðrencileriyle birlikte ders baþý yapacak. Eðitim ortamýmýzý yakýndan görmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Üçtutlar Mahallesi Anadolu 2. Sokak numara 10/10A’da hizmete giren Enstitümüze (Oðuzhan Atik) bekliyoruz.”


20 HAZÝRAN 2013 • PERÞEMBE

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

3

Tanrýkulu, Sungurlu’da Ziyaretlerde Bulundu M

HP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýzmir Milletvekili ve eski Sanayi ve Ticaret Bakaný Ahmet Kenan Tanrýkulu, bir dizi ziyaret gerçekleþtirmek üzere ilçemize geldi.

Ýlk olarak MHP Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðýný ziyaret eden MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrýkulu, burada partililerle görüþtü. Ziyaret sýrasýnda bir konuþma yapan Tanrýkulu, "Sungurlu'nun Organize Sanayisi benim Bakanlýðým zamanýnda kuruldu. Bakýyorum þuanda 2 adet fabrika faaliyete geçmiþ. %98'i boþ durumda. Biz Sungurlu'yu sadece hububat tarýmýna mahkum etmeyelim, Sungurlu cazibe merkezi olsun diye Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasý için çalýþtýk. Ama 12-13 sene geçmiþ deðiþen hiçbir þey olmamýþ" dedi. Taksim gezi parký olaylarýna da deðinen Tanrýkulu, "Taksim gezi parký olaylarý nedeniyle bakýyorsunuz borsa tepe taklak oldu. 7-8 milyar dolar kaçmýþ. Dolar durmadan deðiþiyor. Baþbakan faiz lobisi var diyor. Faiz lobisi kim? Bankalarý kastediyorsa, bankalarýn hiçbiri faizin yükselmesini istemez. Ülkenin Baþbakaný bunu anlamýyor mu, anlýyor ama iþine gelmiyor. Bir hedef göstermesi gerekiyordu, gösterdi de zaten" dedi. Tanrýkulu daha sonda MHP Çorum Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Ýlçe Baþkaný Paþa Öksüz ve partililerle birlikte Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. Ziyarette kýsa bir konuþma yapan Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný A. Kadir Þahiner, "1980'li yýllarýna bakarsak Sungurlumuzun nüfusu 100 bindi. Þimdi ise 55 binlere düþtü. Bizim hesabýmýz Sungurlu OSB'yi 2001-2002 yýlýnda tam anlamýyla faaliyete geçirmekti. 57. hükümet daðýlýnca 10 yýl gibi bir süre elektrik bekledik. 10 yýl zaman zarfýndan fabrika yapmak için müracaatlar oldu, ancak enerji olmadýðýndan dolayý çevre illere kaçtý. Sungurlu ekonomik ve sosyal anlamda çok þeyler kaybetti. Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerimizi gerçekleþtirdik ve dinamik bir kadro kurduk. Birlik ve beraberlik içersinde bundan sonra çalýþmalarýmýz devam edecektir. Özlediðimiz Sungurlu'yu tekrar eski haline getireceðiz" diye konuþtu. MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrýkulu ise, "Öncelikle sizi ve meclisini kutluyorum. Siz artýk duayen yöneticisiniz. Bu tecrübelerle Sungurlu'ya daha çok hizmet edeceksiniz" dedi. Býrakýn bir ili bir ilçeye sanayinin getirilmesi çok zor diyen Tanrýkulu, "Bize Sungurlu'ya Organize Sanayi Bölgesi kuracaðýz fikriyle gelindiðinde bunu çok büyük bir cesaret olarak karþýladýk diyen Tanrýkulu, "O dönemin yöneticiler ýsrarla ve büyük bir fedakarlýkla taþýn altýna elini soktu ve projelendirme aþamasýna gelindi. Ama þimdi baktýðýmýzda 2 tane fabrika kurulmuþ, %98'si boþ durumda. Enerji ve doðalgaz meselesini çözüme kavuþturduðunuzda bu sayýlarýn artacaðýný, hatta ileriki yýllarda seçici olacaðýnýzý düþünüyorum. Ýnanýyorum ki burasý cazibe merkezi olacaktýr" diye (Serkan Þansever) konuþtu.

Ýmtiyaz Sahibi Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER - Oðuzhan ATÝK

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


20 HAZÝRAN 2013 • PERÞEMBE

S.S.REK.486

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4


20 HAZÝRAN 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

19 Din Görevlisi Sertifika Aldý ungurlu Türk Kýzýlay'ýnýn Öðretmenlere yönelik 19 Nisan da baþlattýðý Toplum Liderlerini Teþkilatlandýrma Projesi Afet Zararlarýný Azaltma Programýnýn sonuncusu gerçekleþtirildi.

S

Konuyla Ýlgili bir açýklama yapan Kýzýlay Sungurlu Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, "19 din görevlisinin katýldýðý programda öncelikli tüm yurtta afete hazýrlýk ve zarar azaltma konusunda toplumu harekete geçirmek. Toplum liderleri aracýlýðýyla halký yaþadýklarý bölgedeki afet tehlikeleri ve riskler hakkýnda bilinçlendirmek ve bu yolla olasý zararlarý azaltmaktýr" dedi. Evcilioðlu, programda hedef kitlenin, öðretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve diðer ilgili gruplar olduðunu söyledi. Programýn amacýnýn olasý afet zararlarýný azaltmak için Kýzýlay Þubeleri aracýlýðýyla yerelde kurumlar arasý iþbirliðinin geliþtirilmesini saðlamak, toplum liderleri aracýlýðýyla toplumda afetlere karþý hazýrlýklý olma ve sosyal sorumluluk bilincini oluþturmak olduðunu söyleyen Evcilioðlu, " Sungurlu merkez okullarýndan katýlan toplam otuz öðretmen katýlýmcýnýn yer aldýðý eðitim sonunda tüm katýlýmcýlar sertifika almaya hak kazandý. Yýlsonuna kadar Merkez, Belde ve Köylerde görev yapan Toplum Lideri, Öðretmenlerimize, Din Adamlarýmýza ve Muhtarlarýmýza Afet Zararlarýný Azaltma Eðitim Programý uygulanacaktýr" dedi. (Oðuzhan Atik)

Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Çorum'da tarým ve hayvancýlýðýn geliþtirilebilmesi için Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'dan Ziraat Fakültesi ve Tohumculuk Araþtýrma Enstitüsü kurulmasýný istedi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Prof. Dr. Alkan, geçtiðimiz ay yapýlan seçimlerde Ticaret Borsasý baþkaný seçilen Ali Bektaþ, Meclis Baþkaný Bayram Mustafa Boyraz ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde baþarýlar diledi. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, deðiþen dünyaya entegre olan Ticaret Borsasý'nýn her geçen yýl alt yapýsýný güçlendirdiðini belirterek, sahip olduðu modern kompleksle hem bölgesinde örnek hem de merkez konuma geldiðini söyledi. Borsanýn kuruluþundan bugüne kadar iþlem hacmi ve faaliyet alanlarýný her geçen yýl artýrdýðýna dikkat çeken Bektaþ, "Amacýmýz Çorumlu üretici, sanayici ve tüccarýmýza en kaliteli hizmeti sunmak" dedi. Bektaþ, önümüzdeki günlerde "Tarým ve Hayvancýlýk" çalýþtayý yapmayý planladýklarýný belirtti. Toplumun bütün kesimleriyle el ele vererek ortak aklý ön plana çýkaracaklarýnýn altýný çizen Bektaþ, kentte tarým ve hayvancýlýk geliþmesi noktasýnda baþta üniversite olmak üzere diðer kamu kurumlarý ve sivil toplum kuruluþlarý ile ortak projeler ve çalýþmalara imza atmaya hazýr olduklarýný sözlerine ekledi. Bektaþ, ziyaretten dolayý Rektör Alkan ve Gýda Mühendisliði bölümünde görevli akademisyenlere teþekkür etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise, üniversite fakültesi ve yürüttükleri çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Alkan, Ticaret Borsasý tarafýndan düzenlenmesi planlanan tarým ve hayvancýlýk çalýþtayýna her türlü desteði vermeye hazýr olduðunu açýkladý. Ziyaretin ardýndan Borsa Baþkaný Bektaþ ve Meclis Baþkaný Boyraz, Rektör Alkan'a kompleksi gezdirdi. Satýþ Salonu'nda (Hakimiyet) iþlemler hakkýnda bilgiler alan Alkan, daha sonra borsa laboratuarýný gezdi.

ömürcü Toprak Sanayi Sahibi hayýrsever iþ adamý Sait Kömürcü, Milli Eðitim'e 2,5 dönümlük okul arsasý baðýþladý. Baðýþlanan arsaya inþa edilecek ortaokula Ömer Kömürcü ismi verilecek. Vali Sabri Baþköy'ün makamýnda düzenlenen imza töreninden sonra, konu hakkýnda basýn açýklamasý yapýldý. Vali Sabri Baþköy, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Ýþ Adamý Sait Kömürcü ve oðlu Ömer Kömürcü ile Milli Eðitim Þube Müdürü Mahmut Aþýkoðlu'nun da hazýr bulunduðu toplantýda, hayýrsever Ýþ Adamý Sait Kömürcü ve ailesine teþekkür eden Vali Sabri Baþköy, Çiftlik Çayýrý'nda bulunan 2,5 dönümlük arsaya okul inþa edileceðini, yapýlan baðýþýn çok büyük anlamlar taþýdýðýný belirterek, Sait Kömürcü ve ailesini kutladý. Vali Sabri Baþköy, Kömürcü'nün resmi bir tören istemediðini ancak kendisinin örnek olunmasý ve toplumda farkýndalýðýn artýrýlmasý için böyle bir toplantýya gerek duyduðunun altýný çizdi. Eðitime % 100 Destek kapsamýnda arsa baðýþý yaparak, eðitime destek veren hayýrsever Ýþ Adamý Sait Kömürcü, yapýlacak okula babasýnýn isminin verilmesinin kendilerine büyük bir mutluluk yaþatacaðýný, Çorum'da imkaný olanlarýn desteðiyle daha çok ortaokul ve ilkokul yapýlmasýný temenni ettiklerini dile getirdi. (Hakimiyet)

K


20 HAZÝRAN 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

6

www.sungurlununsesi.net

S.S.REK.486


20 HAZÝRAN 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

7

Belediye Menfezleri Temizliyor ungurlu Belediyesi, Gölbaðlarý mevkiinde bulunan menfezleri temizlemek için çalýþma baþlattý.

S

Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, özverili çalýþmalarýndan dolayý belediye iþçilerine teþekkür etti. Çalýþmalarýn yapýldýðý yerde incelemelerde bulunan Uzunkaya, "Her yýl Sungurlu'da bulunan menfezlerde çalýþmalarýmýzý düzenli olarak gerçekleþtiriyoruz. Amacýmýz her hangi bir yaðmurda su taþkýnlarý ile karþýlaþmamaktýr. Ayrýca insanlarýmýzýn huzur ve güvende olmalarýný saðlamak en büyük gayemizdir.''dedi. (Oðuzhan Atik)

Satýlýk Arazi

Uzar Sitesi’nde Satýlýk Dublex Daire Müracaat : 0533 618 89 19

Cevheri Köyü Diyi Özü mevkisinde adýma kayýtlý 100 dönüm kadar arazi satýlýktýr. Özellikleri : Yarýsý arkla sulanabilen, diðer yarýsý uygun iki yere su motoru koymakla tamamý sulanabilir. 500 metre yakýnýn elektrik hattý geçmektedir. Sondajla su bulma imkaný vardýr. Ýçinde her türlü meyve ve 300 aðaç badem, 5 dönümü bað mevcuttur.

S.S.STK.376

Satýlýk Dublex Daire

2 Adet Satýlýk Dükkan

Müracaat : Cemalettin YELEN 0538 323 20 90

Baþpýnar Mah. Ýlhan Sarýaltun Cad. (Buhara Market Yaný)’nda bulunan 90+100 m2 2 adet dükkan satýlýktýr.

Hayati KURT 0535 817 02 16

S.S.STK.377

Müracaat :

SATILIK

Müracaat : 0533 376 22 63

S.S.STK.378

12 Dönüm Ýmarlý Arsa, Turizm Alaný Ýnþaat Projesi, Ýnþaat Ruhsatý, Saðuk Su Ruhsatý Alýnmýþ, Havuz Sosyal Tesis. Tüm Projesi 255 metre açýlmýþ, Termal Su Çalýþmalarý Avrupa Birliði Projesine Teþvik Kapsamýnda 1.000.000 TL Uygun Haketmiþ Mevcut 40 m2 Ýdare Bina Sungurlu/Çorum yolu 5. kilometrede

61S.REK.485

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


20 HAZÝRAN 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

S.S.REK.484

20haziran  
20haziran  
Advertisement