Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3859• 25 Kr.

20 ARALIK 2013 • CUMA

Muhtar Adaylýklarýnda Patlama uhtarlarýn maaþ ve özlük haklarýnda yapýlan düzenleme nedeniyle, þimdiden muhtar adaylýklarýnda patlama yaþanmaya baþladý.

M

2014 yýlýnýn Mart ayýnda yapýlacak olan mahalli idareler seçimlerinde muhtar adaylýklarý oldukça gözde. Bu duruma en büyük etken ise TBMM'de kabul edilen son torba yasa ile muhtarlarýn maaþlarýn artýrýlmasý ve özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi. Sungurlu'nun her mahallesinde, hem de köylerde muhtar adaylarý sahaya inmeye baþladý. Geçtiðimiz dönemlerde mahalle baþýna ortalama 3-4 aday yarýþýrken, bu seçimde bu sayýsýnýn iki katýný geçmesi bekleniyor. Bazý mahallelerde ise aday sayýsýnýn 10-15'i bulmasý bekleniyor. Bu da muhtarlýk seçimlerinin oldukça çetin ve heyecanlý geçeceðinin bir göstergesi. KSayfa 7’de

9

Çaðlýoðlu Mütevelli Heyetine Seçildi Ý

smetpaþa Mahallesi Muhtarý Adnan Çaðlýoðlu’nun muhtarlarý temsilen Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Mütevelli heyetine seçildiði öðrenildi.

SAYFA

2013 Yýlýnda 20 Bin Öðrenci Ýnternet Evi’nden Yararlandý

5

Sungurlu MYO'da 1. Teknoloji ve Biliþim Günleri Düzenlendi

Akpýnar Köyü Ýçme Suyu Ýsale Hattý Açýlýþý Yapýldý KDevamý Sayfa 3’de

SAYFA

SAYFA

Muhtardan DSÝ'ye Teþekkür

9

Sungurlu’da 2 Kiþi Daha Sarý Basýn Kartý Sahibi Oldu 7-18 Aralýk tarihleri arasýnda Ankara'da toplanan Basýn Kartý Komisyonu toplantýsý sona erdi. Komisyonda Gazetemiz Yazý Ýþleri Müdürü Serdar Özel ve Muhabirimiz Serkan Þansever Sarý Basýn Kartý almaya hak kazandý. Buna göre ilçemizde sadece Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Muammer Özel'de bulunan Sarý Basýn Kartý, 2 kiþinin almasýyla bu sayý 3'e çýktý. KDevamý Sayfa 2’de

1

Serdar Özel

Serkan Þansever


20 ARALIK 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

2

Sungurlu’da 2 Kiþi Daha Sarý Basýn Kartý Sahibi Oldu 7-18 Aralýk tarihleri arasýnda Ankara'da toplanan Basýn Kartý Komisyonu toplantýsý sona erdi. Komisyonda Sungurlu'nun Sesi Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Serdar Özel ve Muhabirimiz Serkan Þansever Sarý Basýn Kartý almaya hak kazandý. Buna göre ilçemizde sadece Sungurlu'nun Sesi Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Muammer Özel'de bulunan Sarý Basýn Kartý, 2 kiþinin almasýyla bu sayý 3'e çýktý.

1

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Turgay Olcayto'nun baþkanlýðýnda toplanan basýn kartý komisyonu çalýþmalarýnda, ilk kez basýn kartý alacak basýn mensuplarý ile sürekli basýn kartý alacak basýn Serkan Þansever Serdar Özel mensuplarýnýn müracaatlarýný içeren 468 dosya görüþülerek karara baðlandý. Ýki gün boyunca devam eden Basýn Kartý Komisyonu çalýþmalarýnda; ilk defa basýn kartý baþvurusunda bulunan 348 basýn mensubundan 335'inin talebi kabul edilirken 10 basýn mensubunun talebi iade edildi, 3 basýn mensubunun talebi ise reddedildi. Sürekli basýn kartý talebinde bulunan 120 basýn mensubundan 108'inin talebi olumlu deðerlendirilirken 11 basýn mensubunun dosyasý Genel Müdürlüðümüze iade edildi, 1 kiþinin talebi ise reddedildi. 17-18 Aralýk 2013 tarihli Basýn Kartý Komisyonu toplantýsý sonuçlarý ile ilgili listeye http://www.byegm.gov.tr/uploads/docs/17aralikkomisyontutanagi.pdf linkinden ulaþýlabilir. (Yusuf Bahri Yücel)

'Bünyamin Aygün Serbest Býrakýlsýn' aradeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) Yönetim Kurulu, Suriye'de alýkonulan Milliyet Gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün'ün serbest býrakýlmasý çaðrýsýnda bulundu. 3 haftadan beri kendisinden haber alýnamayan Bünyamin Aygün ile ilgili endiþelerini dile getiren KGF yönetimi, Baþbakanlýk ve Dýþiþleri Bakanlýðý'na çaðrýda bulundu. "Suriye'de kaçýrýlan gazeteci arkadaþýmýz Bünyamin Aygün için, sayýn Baþbakan ve Dýþiþleri Bakanlýðý'na çaðrýmýzdýr" baþlýðýyla bir bildiri yayýmlayan KGF, kamuoyuna yönelik mesajýnda þu ifadelere yer verdi: "Gazetecilik yaþamýnýn önemli bir kýsmýný Gümüþhane ve Trabzon'da geçirdikten sonra Ýstanbul'a transfer olan, buradaki baþarýlarý ile bizleri gururlandýran, ülke çapýnda birçok ödülün sahibi olan gazeteci kardeþimiz, Milliyet Gazetesi foto muhabiri arkadaþýmýz Bünyamin Aygün, Suriye'de kaçýrýldý. Suriye'de iç savaþ baþladýðýndan bu yana defalarca bu ülkeye giden, çarpýcý fotoðraflarý ile Türk kamuoyu kadar dünya kamuoyunda da önemli erkler yaratan arkadaþýmýz, son olarak 20 küsur gün önce, El Kaide baðlantýlý olduðu belirtilen muhalif bir komutanýn çaðrýsýna uyarak Suriye'ye gitti. Aradan 3 hafta geçmesine karþýn ne yazýk ki kendisinden haber alýnamadý. Federasyonumuz, baðlý gazeteciler cemiyetleri ve arkadaþlarý olarak, oradaki varlýk nedeni sadece insanlarý bilgilendirmek, tek silahý fotoðraf makinesi olan Bünyamin Aygün'ün derhal serbest býrakýlmasý çaðrýsýnda bulunuyoruz. Baþta Sayýn Baþbakan, Dýþiþleri Bakaný ve MÝT Müsteþarý olmak üzere, ilgili kurum ve kiþilerin olaya gereken duyarlýlýk ve önemi göstermesini, Aygün'ün sað salim ailesine ve çocuklarýna, çok sevdiði mesleðine kavuþturulmasý yolunda bütün olanak ve aðýrlýklarýný kullanmalarýný (Ýsmail Kabakdere) talep ediyoruz."

K

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Yeni Haliyle Hizmetinizde... Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Serkan ÞANSEVER Yurt Ýçi Yusuf Bahri YÜCEL - Ýsmail KABAKDERE Yurt Dýþý

Muammer ÖZEL

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


20 ARALIK 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

3

20 Aralýk 2013 Perþembe Derman Eczanesi (ÞOK Market Karþýsý - 311 87 70)

Saniye Üzgün - S.Tepe Mezr.

Akpýnar Köyü Ýçme Suyu Ýsale Hattý Açýlýþý Yapýldý K ÖYDES kapsamýnda 9. ayda yapýmýna baþlanan ve tamamlanan Akpýnar Köyü su þebekesi açýlýþý yapýldý.

Açýlýþa Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, il genel meclisi üyeleri, parti temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Proje kapsamýnda, ilçemize baðlý 150 nüfuslu Akpýnar Köyünde saðlýklý içme suyu sýkýntýsý yaþandýðý için, Sungurlu Kaymakamlýðý tarafýndan yapýlan proje ile Sungurlu Belediyesi içme suyu hattý Sülüklü Çeþme mevkiinden 12 bin 800 metre Q63/10 atü polietilen boru kullanýlarak köy deposuna içme suyu akýtýldý.


20 ARALIK 2013 • CUMA

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

SUNGURLU’NUN SESÝ

4

Sungurlu Belediye Baþkan A. Adayý

ÝLYAS ÖZKAN Kimdir? 1974 yýlýnda doðdu. Orta öðrenimini Sungurlu Lisesinde, Lise öðrenimini Sungurlu Ticaret Meslek Lisesinde tamamladý. 1995 yýlýnda Tokat Gaziosmanpaþa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünü kazandý ve 1999 yýlýnda bu Fakülteden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. 2001 yýlýnda Sungurlu'da Özkan Tarým Ticaret adý altýnda Zirai Ýlaç bayiliðine baþladý. 2007 yýlýnda Tarým Bakanlýðýnda göreve baþlayýncaya kadar bu faaliyeti yürüttü. 2003 yýlýnda AK Parti Hükümetinin uyguladýðý 1000 Köye 1000 Tarým Gönüllüsü Projesi (KÖYMER) çerçevesinde Uðurludað Ýlçesi, Boðazkale Ýlçesi, Evci Beldesinde, Yeniyapan Köyünde Tarým Danýþmaný olarak görev yaptý. 2007 yýlýnda yine hükümetimizin Tarým Bakanlýðý bünyesindeki Tarým Danýþmanlarýný TARGEL projesi ile 657 Sayýlý DMK'nýn 4/B statüsüne geçirmesiyle Sungurlu Ýlçe Tarým Müdürlüðüne baðlý Kemallý köyünde Sözleþmeli Ziraat Mühendisi olarak çalýþmaya baþladý. Görev süresi içerisinde yaptýðý baþarýlý tarýmsal projeler, kurduðu demonstrasyonlar ile yöre çiftçisine hizmet etti. Onlara tarýmda yeni hedefler, alternatif modern üretim teknikleri konusunda yardýmcý oldu. Bu çalýþmalarýn sonucunda da

Kaymakamlýk makamlarý tarafýndan takdir belgesiyle ödüllendirildi. Gerek ticari faaliyette bulunduðu ve gerekse Tarým Bakanlýðýnda görev yaptýðý bu süre içerisinde, tarýmda model olacak çalýþmalarý baþarýyla sonuçlandýrdý. Sungurlu, Uðurludað, Boðazkale ilçelerinde Tarým Danýþmaný olarak görev yaptý. 2006 - 2007 yýllarý arasýnda Sungurlu Ak parti Ýlçe Teþkilatýnda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptý. 2009 yýlý Yerel Seçimlerde Ak Parti Sungurlu Belediye Baþkan aday adayý oldu. 2011 yýlýnda yapýlan Genel Seçimlerde Milletvekilliði için Çorum Ak Parti aday adayý oldu. 14. Dönem Siyaset Akademisine katýldý. Ayrýca Ýlyas Özkan; 1986 - 1988 yýllarý arasýnda Amatör güreþçi olarak faaliyette bulundu. Sungurlu Yeni Çelik Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesidir. Çeþitli turnuvalarda baþarýlarý vardýr. Türk Hava Kurumu üyesidir. Sungurlu Ýþ Adamlarý Derneði üyesidir. Türk Kýzýlay Derneði üyesidir. Sungurlu Eðitim Çevre Spor ve Ýzcilik Derneði üyesidir. Evli ve 3 çocuk babasýdýr. S.S.REK955

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...


20 ARALIK 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

5

S.S.REK.868

2013 Yýlýnda 20 Bin Öðrenci Ýnternet Evi’nden Yararlandý ungurlu Belediye Baþkanlýðý ile Türk Telekom S Genel Müdürlüðü'nün yürüttüðü "Her ilçeye bir internet evi" projesi kapsamýnda Belediye Hizmet binasý içerisinde oluþturulan Belediye Baþkanlýðý Basýn yayýn ve halkla iliþkiler müdürlüðüne baðlý internet evinden 2013 yýlý içerisinde 20 bin öðrencinin yararlandýðý bildirildi.

Türkiye'de internet kullanýmýný yaygýnlaþtýrarak bilgi toplumunun temellerini atmayý hedefleyen Türk Telekom, 2007 yýlýnda baþlattýðý proje ile her ilçeye bir internet evi açmak için çalýþma baþlatmýþ bu kapsamda Çorum Valisi Mustafa Toprak'ýn açýlýþýný yaptýðý internet evi ilçe

belediye binasý alt katýnda düzenlenen törenle hizmete girmiþti. Her gün ortalama 100 öðrencinin ziyaret ettiði internet evini 2013 yýlý içerisinde 20 bin öðrencinin yararlandýðý, yaklaþýk 250 bin adet bilgisayar çýktýsý alýndýðý bildirildi. Türkiye genelinde düzenli ve seviyeli internet evleri arasýnda ilk sýralarda yer aldýðý belirtiliyor. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, eðitime vermiþ olduklarý destekten bahsederek her yýl baþarýlý öðrencilere laptop hediye ettiklerini vurguladý. Ýnternetin yarar saðlayacaðý gibi bazen de zararlarý olduðunu ifade eden Baþkan Uzunkaya, "Ýnterneti iyi amaçlar çerçevesinde kullanmalýyýz. Ýnterneti yanlýþ kullandýðýmýz takdirde baþýmýza büyük belalar alabiliriz" dedi. (Yusuf Bahri Yücel)

Çorum 3.8 Ýle Sallandý orum'da 3.8 büyüklüðünde bir deprem meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü Ulusal Deprem Ýzleme Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, hafif þiddetteki depremin merkez üssünün merkeze

Ç

baðlý Mecidiyekavak köyü olduðu öðrenildi. Saat 19.15'de kaydedilen ve büyüklüðü 3.8 olarak ölçülen depremin, yer yüzeyinin 5.0 kilometre altýnda meydana geldiði belirtildi. Deprem, civar ilçelerden de hissedilirken, kýsa süreli paniðe neden oldu. (Haber Merkezi)


20 ARALIK 2013 • CUMA

S.S.REK954

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

6


20 ARALIK 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

7

Muhtar Adaylýklarýnda Patlama uhtarlarýn maaþ ve özlük haklarýnda yapýlan düzenleme M nedeniyle önümüzdeki seçimlerde muhtar adaylýklarýnda patlama yaþanýyor. 2014 yýlýnýn Mart ayýnda yapýlacak olan mahalli idareler seçimlerinde muhtar adaylýklarý oldukça gözde. Bu duruma en büyük etken ise TBMM'de kabul edilen son torba yasa ile muhtarlarýn maaþlarýn artýrýlmasý ve özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi. Sungurlu'nun her mahallesinde, hem de köylerde muhtar adaylarý sahaya inmeye baþladý. Geçtiðimiz dönemlerde mahalle baþýna ortalama 3-4 aday yarýþýrken, bu secilerde bu sayýsýnýn iki katýný geçmesi bekleniyor. Bazý mahallelerde ise aday sayýsýnýn 10-15'i bulmasý bekleniyor. Bu da muhtarlýk seçimlerinin oldukça çetin ve heyecanlý geçeceðinin bir göstergesi. Köy ve kasabalarda da ayný þekilde muhtarlýklara büyük talebin yaþandýðý ve adaylarýn yýlýþmalarýna þimdiden baþladýðý gelen bilgiler arasýnda. Kasabadan köye dönüþen yerleþim yerlerinde de muhtarlýk için yarýþýn heyecanlý geçeceði belirtiliyor. Muhtarlýklara gösterilen ilginin artmasýnýn belediye baþkanlýðý seçimlerine de yansýyacaðý kaydediliyor. Muhtar adaylarýnýn baþkan adaylarý (Serkan Þansever) gibi afiþ, broþür, eþantiyon ve hediye daðýtma iþlemleri için hazýrlýk yaptýklarý da gelen haberler arasýnda.

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi ve 2016 yýlýnda Çorum'da yapýlacak olan 'Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'na verdiði desteklerden dolayý teþekkür etti.

H

Rektör Alkan ayrýca, Kuzey Kampüs alanýnda yapýlacak olan master planý ve inþaatlarla ilgili bilgi paylaþýmýnda bulundu. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Hitit Üniversitemizin son yýllarda kurulan üniversitelerden biri olmasýna raðmen ortaya koyduðu performans son derece önemli ve takdire þayan bir geliþmeyi ifade etmektedir. Özellikle Rektör hocamýzýn üniversitenin geleceðine dair ortaya koyduðu perspektif ve geliþme hedefleri bizim açýmýzdan da son derece umut ve heyecan vericidir. Çorum'un ekonomik, sosyal geliþimine katký saðlayacak önemli perspektifler ortaya konmuþtur. Bu baðlamda hem üniversitemizin hem de Çorum'un geliþmesi adýna elbette bizler üzerimize düþen görevleri büyük bir istekle yerine getirmeye devam edeceðiz. Rektörümüze, akademik kadroya, üniversite çalýþanlarýna teþekkür ediyor, üniversitemizi tercih eden öðrencimize de baþarýlar diliyorum." dedi. Uslu ayrýca, "Hitit Üniversitesi'ni tercih edenlerin gelecekte çok daha iyi bir zeminde eðitim imkânlarýndan yararlanacaklarýný umuyorum." diye konuþtu. (Haber Merkezi)

TOPLANTIYA ÇAÐRI Boðazkale Kurs Ve Okul Talebelerine Yardým Derneðinin Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 11/01/2014 Cumartesi günü saat 15:00'da Demek merkezinin bulunduðu Hattusas mah., Deðirmendere Cad., No. 5, Boðazkale adresinde, Ekseriyet temin edilemediði takdirde, 18/01/2014 Cumartesi günü ayný yer ve saatte aþaðýdaki gündem dâhilinde yapýlacaktýr. Dernek üyelerimize duyurulur. Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1-Açýlýþ ve Genel Kurul Baþkanlýk Divaný'nýn teþkili, 2-Yönetim ve denetleme kurulu raporlarýnýn okunmasý ve görüþülmesi, 3-Yönetim ve denetim kurullarýnýn ayrý ayrý ibrasý, 4-Yönetim kurulunca hazýrlanan tahmini bütçenin görüþülüp aynen veya deðiþtirilerek kabul edilmesi, 5-Tüzük tadilatýnýn görüþülüp, tamamýnýn güncellenmesinin karara baðlanmasý, 6-Derneðe lüzumlu olan taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn satýn alýnmasý, baðýþ ve vasiyet yoluyla derneðe intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yapýlmasý, mülkiyetten baþka ayni haklarýn tesis edilmesi veya mevcut taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn satýlmasý veya kendisine ait mevcut taþýnýr ve taþýnmaz mallar üzerinde mülkiyetin dýþýndaki ayni haklarýn baþkalarý lehine tesis ve tescil edilmesi, özel ve tüzel kiþilere bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi veya kiralanmasý taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn baþkalarýna hibe edilmesi veya baþkalarýnýn yapacaðý hibelerin kabul edilmesi, derneðin gayesine uygun olarak borç alma hususlarýnda yönetim kuruluna salahiyet verilmesi, 7-Yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi, 8-Dilek ve temenniler, 9-Kapanýþ.


20 ARALIK 2013 • CUMA

S.S.REK.953

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

8


20 ARALIK 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

9

Muhtardan DSÝ'ye Teþekkür Y apýmý halen devam eden Delice Islah Duvarý yapýmý nedeniyle Çadýrhöyük Muhtarý Eldivas Irkýçatal DSÝ yetkilerine teþekkür etti.

Arazinin çoraktan kurtulmasý için Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan baþlatýlan çalýþmalar aralýksýz devem ediyor. DSÝ yetkilerine ve çalýþanlarýna teþekkür eden Çadýrhöyük Köyü Muhtarý Eldivas Irkýçatal, "DSÝ Genel ve Bölge Müdürü baþta olmak üzere, fedakarca çalýþan DSÝ çalýþanlarý köyüm adýna teþekkür ederim" dedi. (Ýsmail Kabakdere)

Sungurlu MYO'da 1. Teknoloji ve Biliþim Günleri Düzenlendi itit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü tarafýndan 17-18 Aralýk 2013 tarihlerinde "I. Teknoloji ve Biliþim Günleri" etkinliði düzenlendi. Etkinlik kapsamýnda Biliþim ve Tasarým sektöründe yer alan firma yöneticileri ve uzmanlar tarafýndan Sungurlu Ýlçe Özel Ýdare konferans salonunda Sungurlu MYO öðrencilerine konferanslar verildi.

H

Etkinliðin birinci gününde Çorum'da faaliyet gösteren biliþim sektörünün önde gelen firmalarýndan Canbil Bilgisayar Genel Müdürü Elvan Can Çabuk tarafýndan Biliþim Sektöründe Yaþanan Geliþmeler ve Sektörel Sýkýntýlar, Biliþim Sektöründe Gözde Meslekler konularýnda sunum yapýldý. Ayrýca öðrencilerin mezuniyet sonrasý kolay iþ bulabilmeleri için kendilerinin nasýl geliþtirmeleri gerektiði anlatýldý. Etkinliðin ikinci konuþmacýsý Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Erdal Aksoy idi. Erdal Aksoy, Biliþim Sektöründeki Mesleki Deneyim baþlýklý sunumunda, biliþim sektörüne nasýl giriþ yaptýðýný nasýl bu aþamaya geldiðini ve öðrencilerin bu sektörde kendilerini geliþtirdiklerinde neler yapabileceklerini anlattý. Etkinliðin son konuþmacýsý Çorum'da faaliyet gösteren mobilya dekorasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan ÖzArslan Concept Design Genel Müdürü Levent Özarslan idi. Levent Özarslan Tasarým ve Dekorasyon Sektöründe Bilgisayar Programcýlýðýnýn Yeri ve Önemi konusunda bir sunum yaptý. Levent Özarslan sunumunda iç tasarým konusunda teknolojiyi nasýl þirketlerine taþýdýklarýný, lisanslý yazýlým kullanmanýn önemini, tasarým konusunda 3D-Max, AutoCad, NetCad programlarýný nasýl kullandýðýný anlattý. Levent Özarslan ayrýca Sungurlu MYO öðrencilerinin belirtilen alanlarda kendilerini geliþtirdiklerinde rahatlýkla iþ bulabileceklerini ve kendilerini iyi yetiþtiren elemanlara her zaman ihtiyaçlarý olduðunu ve bu konuda her türlü desteðe hazýr olduðunu belirtti. Etkinlik sonrasýnda katýlýmcýlara Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Hamit Aksoy ve Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Esra Damar tarafýndan Üniversitemiz adýna teþekkür plaketi takdim edildi.


20 ARALIK 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

10

S.S.REK952


20 ARALIK 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

kaydettiler. Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn hayata geçirdiði düzenlemenin içeriðinden bahseden yetkililer, açýklamalarýyla vatandaþý aydýnlattýlar. Uygulamanýn ilk etapta þehirler arasý çalýþan yolcu ve yük taþýmaya yönelik büyük araçlarý kapsadýðýný hatýrlatan tomobillerde kýþ lastiði yetkililer, Bakanlýðýn ileriki yýllarda diðer kullanýmýnýn yasal açý- araçlarý da uygulama kapsamýna almayý planladýðýný ifade ettiler. dan zorunlu olduðu yönünde- Kýþ mevsiminde tedbirsiz araçlarýn yollarý ki haberler vatandaþýn týkamasýný ve kazalarý önlenmeyi amaçlayan uygulamanýn içeriðini anlatan yetkililer, kýþ kafasýný karýþtýrdý. lastiði takmamakta ýsrar eden sürücülere ceza Konuyla ilgili açýklama yapan yetkililer, kýþ kesileceðini kaydetti. lastiði kullanýmýyla ilgili olarak bazý ajanslar tarafýndan basýn kuruluþlarýna servis edilen UYGULAMANIN DETAYLARI haberlerin gerçeði yansýtmadýðýný kaydettiler. Yürürlükteki yönetmeliðe göre ticari Kýþ lastiði zorunluluðunun, otomobilleri de araçlarýn 1 Aralýk ile 1 Nisan tarihleri arasýniçine alacak þekilde 54 ilde uygulamaya da kýþ lastiði takma zorunluluðu bulunuyor. geçtiði yönündeki haberlerin doðru Uygulamayla kazalarýn azaltýlmasý ve tekerlek olmadýðýný vurgulayan yetkililer, yapýlan açýk- zincirlerinin yollara zarar vermesinin engellamalarda ciddi bilgi yanlýþlarýnýn olduðunu lenmesi amaçlanýyor.

O

TOPLANTIYA ÇAÐRI Sungurlu Kurs Ve Okul Talebelerine Yardým Derneðinin Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 11/01/2014 Cumartesi günü saat 18:30'da Demek merkezinin bulunduðu Bahçelievler mah., Bahçelievler Sok., No. 1, Sungurlu adresinde, Ekseriyet temin edilemediði takdirde, 18/01/2014 Cumartesi günü ayný yer ve saatte aþaðýdaki gündem dâhilinde yapýlacaktýr. Dernek üyelerimize duyurulur. Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1-Açýlýþ ve Genel Kurul Baþkanlýk Divaný'nýn teþkili, 2-Yönetim ve denetleme kurulu raporlarýnýn okunmasý ve görüþülmesi, 3-Yönetim ve denetim kurullarýnýn ayrý ayrý ibrasý, 4-Yönetim kurulunca hazýrlanan tahmini bütçenin görüþülüp aynen veya deðiþtirilerek kabul edilmesi, 5-Tüzük tadilatýnýn görüþülüp, tamamýnýn güncellenmesinin karara baðlanmasý, 6-Derneðe lüzumlu olan taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn satýn alýnmasý, baðýþ ve vasiyet yoluyla derneðe intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yapýlmasý, mülkiyetten baþka ayni haklarýn tesis edilmesi veya mevcut taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn satýlmasý veya kendisine ait mevcut taþýnýr ve taþýnmaz mallar üzerinde mülkiyetin dýþýndaki ayni haklarýn baþkalarý lehine tesis ve tescil edilmesi, özel ve tüzel kiþilere bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi veya kiralanmasý taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn baþkalarýna hibe edilmesi veya baþkalarýnýn yapacaðý hibelerin kabul edilmesi, derneðin gayesine uygun olarak borç alma hususlarýnda yönetim kuruluna salahiyet verilmesi, 7-Yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi, 8-Dilek ve temenniler, 9-Kapanýþ. YÝTÝK- E sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet Leylek

11

Yolcu ve eþya taþýmalarýnda kullanýlan araçlara yönelik olan kurala uymayanlara para cezasý uygulanýyor. Ýlgili kural Türkiye'de trafikte bulunan 16 milyon aracýn yaklaþýk 5 milyonunu ilgilendiriyor. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn hazýrladýðý "Araçlarýn Yüklenmesine Ýliþkin Ölçü ve Usuller ile Tartý ve Boyut, Ölçüm Toleranslarý Hakkýndaki Yönetmelik" geçen yýl Resmi Gazete'de yayýmlandý. Yönetmeliðe göre yolcu ve eþya taþýmalarýnda kullanýlan araçlarýn her yýlýn 1 Aralýk ile 1 Nisan tarihleri arasýnda kýþ lastiði kullanmalarý zorunlu hale getirildi. Hava þartlarýnýn gerektirmesi halinde söz konusu tarih aralýðýndaki süre Bakanlýkça 1 ay artýrýlabilecek. Araçlarda kýþ lastiði olup olmadýðýna iliþkin denetimler Emniyet Genel Müdürlüðü, Jandarma Genel Komutanlýðý, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'nýn sýnýr kapýlarýndaki birimleri ve belediyelerin ilgili birimleri tarafýndan yapýlýyor. Þehir içi denetimler sýrasýnda otomobillerde kýþ lastiði kontrolü deðil, mevcut lastiklerin diþ derinliði kontrol ediliyor. Sürücüler, diþ derinliði 1.6 milimetrenin altýnda olan lastiklerle trafiðe çýkmamalarý konusunda ikaz ediliyor. (Haber Merkezi)

l Özel Ýdaresi bünyesinde çalýþan teknik personele Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý hakkýnda bir tanýtým yapýldý ve tanýtým toplantýsýnda 20 Haziran 2012 tarihinde kademeli olarak yürürlüðe giren 6331 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu deðerlendirildi.

Ý

Daha önce Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý’nda Ýþ Baþ Müfettiþi olarak 30 yýl görev yapan, ayný zamanda Ýþ Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý’nda Yapý Ýþleri Sektörü Baþkanlýðý, A Sýnýfý Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý ile Ýþyeri Hekimi ve Ýþ Güvenliði Uzmaný Eðiticisi olan Kariyer Akademi ÝSG Merkezi Sorumlu Müdürü Tevfik Paçacý tarafýndan gerçekleþtirilen tanýtým programýnda Ýl Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürü Veli Singer ile Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürü Fatih Mehmet Þahbaz da yer aldý. Ýl Özel Ýdaresi Sosyal Tesisleri'nde geçtiðimiz Pazartesi günü saat 14:00'te düzenlenen programda Merkez Müdürü Tevfik Paçacý, teknik personeli Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý hakkýnda bilgilendirdi ve katýlýmcýlardan gelen sorularý yanýtladý. Programda "Ýþ Güvenliði Uzmaný, Ýþyeri Hekimi, Diðer Saðlýk Personeli, Risk Deðerlendirmesi, Acil Eylem Planý, Çalýþanlarýn Eðitimi ile 50'den fazla çalýþaný olan iþyerlerinde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kurulu" konu baþlýklarýna deðinildi. (Haber Merkezi)

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Yeni Haliyle Hizmetinizde...


20 ARALIK 2013 • CUMA

S.S.REK.951

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

12

20aralik  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you