Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3843• 25 Kr.

1 ARALIK 2013 • PAZARTESÝ

Koca’nýn Yaptýðý Herikopter Fuarýn Gözdesi Oldu orum Tarým, Hayvancýlýk ve Gýda Fuarý'nda, pervanesi ahþap ve elyaftan, gövdesi demirden yapýlan tek kiþilik helikopter ilgi çekti. Havadan ilaçlamada kullanýlmak için Sungurlulu Ahmet Koca tarafýndan yapýlan helikoptere davetliler yakýn ilgi gösterdi. KDevamý Sayfa 3’de

Ç

Kaymakam Beyazyýldýz Bakým Merkezi'ni Ziyaret Etti ungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz Özel Bakým Merkezi'ni ziyaret etti.

S

Gürpýnar Mahallesi Akçalý yolu üzerinde bulunan özel bakým merkezini ziyaret eden Kaymakam Osman Beyaz yýldýz'a, Yazý Ýþleri Müdürü Ahmet Çað eþlik etti. Bakým evinde kalan vatandaþlarla sohbet edip, sýkýntýlarýný dinleyen Kaymakam Beyazyýldýz, yetkililerden bakým evinin fiziki durumu ve kalan kiþiler hakkýnda bilgi aldý. KDevamý Sayfa 5’de

Hilmi Þahballý’dan Þahiner’e Seçim Þarkýsý

Kazada Kazada 11 Kiþi Kiþi Öldü, Öldü, 77 Kiþi Kiþi de de Yaralandý. Yaralandý.

SAYFA

Hitit Üniversitesi MYO Temeli Atýldý KDevamý Sayfa 4’de

Facia Ucuz Atlatýldý

2

KDevamý Sayfa 4’de

Suudi Arabistanlý Aile 3 Haftadýr Ýlçemizde

353. Kýsa Dönem Askerler Yemin Etti

ac ve Umre Rehberi Selahaddin Çelikten Hoca'nýn misa firleri olan Suudi Arabistanlý Emekli Öðretmen Abdullah ve eþi Ayþe Haným 3 haftadýr Sungurlu'da. K7’de

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

H

9


1 ARALIK 2013 • PAZARTESÝ

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

2

TIR, Midibüse Arkadan Çarptý : 1 Ölü, 7 Yaralý lçemizde hayvan yüklü TIR, tesislerden çýkan midibüse arkadan çarptý. Meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken, 7 kiþide yaralandý.

Ý

Edinilen bilgilere kaza Sungurlu Kýrýkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Yol boyunda bulunan kamyoncu tesisinde ihtiyaç molasý verdikten sonra tekrar yola çýkan Satýlmýþ U. (56) yönetimindeki 60 ZR 193 plakalý içerisinde 18 kiþinin bulunduðu midibüse, Ankara istikametine doðru giden Recep S. (53) yönetimindeki 81 ER 892 plakalý hayvan gübresi yüklü TIR arkadan çarptý. Meydana gelen

kazada midibüste yolcu olarak bulunan Fatma Þahin (7), Zehra Þahin (41), Hacer Þahin (41), Ömer Faruk Þahin (2), Ýslam þahin (49), Abide Görkem (43), Mustafa Görkem (49) ve Ahmet Atýcý (60) yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnýrken, yaralýlardan Abide Görkem doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Kaza sonrasý yola saçýlan hayvan gübrelerini karayollarý ekipleri temizlerken, trafik polis ekipleri tarafýndan kontrollü bir þekilde verildi. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor. (Serkan Þansever)

Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Serkan ÞANSEVER Yurt Ýçi Yusuf Bahri YÜCEL - Ýsmail KABAKDERE Yurt Dýþý

Muammer ÖZEL

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


1 ARALIK 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

3

1 Aralýk 2013 Pazartesi Ünsal Eczanesi (Çorum Cad. Yüzünyýl Hal Karþýsý - 311 20 38)

Mümine Gürbüz - Karþýyaka Mez. Þemsi Kor - S.Tepe Mez. Döne Kapçak - Karþýyaka Mez.

Koca’nýn Yaptýðý Herikopter Fuarýn Gözdesi Oldu orum Tarým, Hayvancýlýk ve Gýda Fuarý'nda, Ç pervanesi ahþap ve elyaftan, gövdesi demirden yapýlan tek kiþilik helikopter ilgi çekti. Havadan ilaçlamada kullanýlmak için Sungurlulu Ahmet Koca tarafýndan yapýlan helikoptere davetliler yakýn ilgi gösterdi. Çorum'da Tarým, Hayvancýlýk ve Gýda Fuarý açýldý. Büyük ilgi gören fuara Sungurlu’dan katýlan oto yedek parça dükkaný sahibi 65 yaþýndaki Ahmet Koca'nýn yaptýðý 4 metre uzunluðunda ahþap ve elyaftan yapýlan pervane ile demir gövdeli tek kiþilik helikopter ilgi odaðý oldu. AhmetKoca, "Yaðýþlý havalarda çiftçi çamurdan dolayý tarlasýný ilaçlamak için arazisine giremiyor. Bende havadan ilaçlama yapýlabilmesi için böyle birþey düþünüp tasarlayýp yaptým" dedi. Helikopterin motorunu ve bazý parçalarýný 5 bin TL'ye Ankara'da hurdacýdan temin ettiðini ve 2 yýl gibi bir sürede tamamlayýp hazýr gele getirdiðini ifade eden Ahmet Koca, "Birkaç defa uçuþ denedim ama motorun gücü yetmedi. 40 beygir motor gücü var. Dolayýsýyla 200 kilo aðýrlýðýndaki bu helikopteri kaldýramýyor. 100 beygir gücünde bir motor lazým. O motoru alýp taktýðýmda havalan ilaçlama yapacaðým" diye konuþtu. Öte yandan bu yýl ikincisi düzenlenen Tarým, Hayvancýlýk, Gýda Fuarý'na 40 ilden 400 firmanýn yer aldý. Fuar açýlýþýna Çorum Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Reha Metin Alkan, Ticaret Odasý Baþkan Yardýmcýsý Muharrem Sarýaslan, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, birlik baþkanlarý Siyasi Parti Temsilcileri ve davetliler katýldý. Fuar açýlýþýnda bir konuþma yapan Vali Sabri Baþköy, fuarlarýn üretilenle talep edilenleri bir araya getiren platformlar olduðunu söyledi. (Ýsmail Kabakdere)

itit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan 'Ekmek Üretim Bölümü' dün düzenlenen toplantýsýyla tanýtýldý.

H

Araþtýrma Laboratuvarlarý binasýnda düzenlenen tanýtým

toplantýsýna Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, Tahýl Ürünleri Ýþleme Teknolojileri Uygulama ve Araþtýrma Laboratuvarý Ekmek Üretim Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy, bazý akademisyenler ve üniversite öðrencileri katýldý. Gýda Mühendisliði Bölümü'ne baðlý olarak faaliyet gösteren Ekmek Üretim Bölümü'nü tanýtan Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy, bilimsel veriler ýþýðýnda gerçekleþtirilen ekmek üretimini anlattý. Haziran ayýndan beri faaliyet gösteren bölümün günlük 10 bin adet ekmek üretim kapasitesine sahip olduðunu belirten Seçil Türksoy, üniversitenin ihtiyaçlarý doðrultusunda günde ortalama 2 bin 500 ekmek ürettiklerini açýkladý. Türk Gýda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliði'ne

göre imalat yaptýklarýný ifade eden Türksoy, tam buðday ve beyaz ekmek üretimi gerçekleþtirdiklerini kaydetti. Türksoy, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: AMBALAJLI EKMEKLE ÝSRAFA SON "Tahýl ürünleri üretim teknolojileri için Ar-Ge oluþturmak, üretimi global teknolojik ve bilimsel alt yapý ile desteklemek ve bölüm öðrencilerimize mezun olmadan önce uygulamalý eðitim verebilmek amacýyla Hitit Üniversitesi Gýda Mühendisliði Bölümü bünyesinde kurulan Tahýl Ürünleri Ýþleme Teknolojileri Uygulama ve Araþtýrma Laboratuvarý Ekmek Üretim Bölümü 3 Haziran 2013 tarihinde üretime baþladý. Tam dolu kapasite oraný günde 10 bin adet olan birimde, günde ortalama 2 bin 500 adet ekmek üretilerek, üniversitemiz personeli ve öðrencilerimizin tüketimine sunuluyor. Birim bünyesinde üretilen beyaz ve tam buðday unu roll tipi ekmekler, teknolojideki geliþmeler doðrultusunda tüm gereksinimleri karþýlayacak düzeyde ekipmanlar kullanýlarak, Türk Gýda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliði ile üretim için gerekli hijyen ve sanitasyon kurallarýna uygun koþullarda ve konusunda uzman personel ile üretiliyor. Piþmiþ aðýrlýðý 50-60 gram olan ekmeler el deðmeden ambalajlanýyor. Böylece ekmek israfý da büyük oranda azaltýlýyor." (Haber Merkezi)


4 Þahballý'dan Þahiner'e Þeçim Þarkýsý 1 ARALIK 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

Ünlü sanatçý Hilmi Þahballý MHP Sungurlu Belediye Baþkan Adayý A. Kadir Þahiner için seçim þarkýsý yaptý.

Uðraþmadan rakibiyle peh peh peh, Ýþlerini takibiyle hey hey hey Yürür saðlam ekibiyle gelen kim, baþkan kim, aday kim Abdulkadir Þahiner hey, vatanýn oðlu, Ýþte Þahballý'nýn Þahiner'e Hediye Ettiði topraðýn oðlu Seçim Þarkýsý ; Sungurlu Dünya Kenti olacaktýr, olacak Sungurlu seçmenine selamlar kucak, kucak Bu sefer 3 Hilale mühürler vurulacak Abdulkadir Þahiner baþkanýmýz olacak.

0 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan yerel seçimde MHP'den Sungurlu Belediye Baþkan Adayý gösterilen A. Kadir Þahiner, seçim çalýþmalarýna hýzlý baþladý.

3

Hüseyin'le Haydar, Ali ile Osman Biz Kardeþiz yaþ tahtaya basman, Senaryo üretir karþýnda düþman, Davul Zurna Çalsýn, insanda ayrým yok, hep bizim olsun

Haksýzlýða dur diyecek, peh peh peh, Hoþgörünün zirvesinde peh peh peh, Hak adalet var diyecek, hey hey hey Sungurlu'nun sevgisinde hey hey hey Sungurlu'yu güldürecek gelen kim, baþkan 3 Hilalin gölgesinde gelen kim, baþkan kim, aday kim Abdulkadir Þahiner hey, vatanýn oðlu, kim, aday kim? Abdulkadir Þahiner hey, vatanýn oðlu, topraðýn oðlu topraðýn oðlu Sevgide düzen dirlik, birliktedir güzellik (Serkan Þansever) Tek kurtuluþ çaremiz, birlik ve beraberlik

Hitit Üniversitesi MYO Temeli Atýldý

orum Hitit Üniversitesi yeni Meslek Yüksekokulu temeli düzenlenen törenle atýldý.

Ç

Törene Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Garnizon Komutaný Jandarma Kd.Alb. Ahmet Çelik, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, akademisyenler katýldý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Türkiye'nin geleceðinin mesleki eðitime endeksli olduðunu belirterek, elinde mesleði olan, iþ gücü oluþturan, ürettikleriyle de yaþam kalitesini yükselten teknik elemanlar yetiþtirilmediði müddetçe ülke kalkýnmasýnýn mümkün olmadýðýný söyledi. Prof. Dr. Alkan, Bu bilinçten hareketle ülkede üretim kapasitesi ve nitelikli eleman ihtiyacýnýn her gün arttýðýnýn düþünüldüðünde meslek yüksek okullarýnýn öneminin bir kez daha ortaya çýktýðýna vurgu yaptý. Alkan, ayrýca Meslek Yüksek Okullarýnýn üniversite kapýlarýnda yýðýlmalarý önleme aracý deðil gerçek anlamda gerek il gerek bölge gerekse ülkenin daha hýzlý büyüyerek, geliþmesi ve küresel pazarda reka-

bet edilebilirliðin artmasý için vazgeçilmez bir unsur olduðunun altýný çizdi. Meslek Yüksek Okullarý'nýn geçmiþte olduðu gibi bugünde sanayinin ihtilacý olan ara kademe teknik elemanlarýn yetiþtirilmesini gerçekleþtirdiðini anlatan Alkan, "Bu yýl itibariyle yaklaþýk yüzde 60'ý Çorum ve ilçelerinden olan 3 bin 500'ü aþkýn öðrencimize 35 ayrý program ve 70'e yakýn öðretim elamanýmýzla eðitim vermeye devam etmekteyiz. Yüksekokullarýmýzda öðrenim gören öðrencilerin iþ yaþamýna tam donanýmlý hazýrlanmasýný saðlamak amacýyla ve onlara mesleklerinde bilimsel yöntemleri baðýmsýz olarak uygulama ve farký yetenekler kazandýrmak amacýyla gerek akademisyenlerimiz gerek idari personelimiz tek yürek olarak çalýþmalarýný sürdürmektedir. Eðitim dünyasýnýn çýktýsý, iþ dünyasýnýn girdisi olan bu öðrencilerimizi sanayi ve hizmet sektörlerinin önde gelen temsilcileri ile birlikte beklenti ve ihtiyaçlara yönelik yetiþtirmek nihai hedefimizdir" dedi. Vali Sabri Bayköy de, üniversitenin yerleþke sorunun çözüme kavuþtuðunu söyledi. Yapýlan çalýþmalarýn el birliði ile gerçekleþtirdiklerini dile getiren Vali Baþköy, bu birlik ve beraberliðin korunduðu müddetçe Çorum'un kazanacaðýný belirtti. Tüm yöneticilerin milletin hizmetkarý olduðunun altýný çizen Vali Baþköy, idarecilerin görevinin halka hizmet ederek mutlu etmek olduðunu belirtti. Hiç kimsenin bu þehrin moralini bozmaya hakký bulunmadýðýný vurgulayan Vali Baþköy, Çorum'un büyük bir sinerji yakaladýðýný, kentin dýþardan takdirle izlendiðini sözlerine ekledi. Konuþmalarýn ardýndan MYO'da ilk ders verenlere teþekkür plaketi verilmesinin ardýndan yüksek okul yeni hizmet binasýnýn temeli protokol üyeleri tarafýndan atýldý. (Ýsmail Kabakdere)


1 ARALIK 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

S.S.REK.868

Kaymakam Beyazyýldýz Bakým Merkezi'ni Ziyaret Etti ungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz Özel Bakým Merkezi'ni ziyaret etti.

S

Gürpýnar Mahallesi Akçalý yolu üzerinde bulunan özel bakým merkezini ziyaret eden Kaymakam Osman Beyaz yýldýz'a, Yazý Ýþleri Müdürü Ahmet Çað eþlik etti. Bakým evinde kalan vatandaþlarla sohbet edip, sýkýntýlarýný dinleyen Kaymakam Beyazyýldýz, yetkililerden bakým evinin fiziki durumu ve kalan kiþiler hakkýnda bilgi aldý. (Yusuf Bahri Yücel)

HP Ýl Baþkanlýðý Muharrem ayý nedeniyle parti binasý önünde vatandaþlara aþure daðýttý.

C

Yapýlan aþure daðýtýmýna CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, Sungurlu Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen, Sungurlu Belediye baþkan Adayý Cemil Çobaner, bazý ilçe belediye baþkan adaylarý, Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn ve partililer katýldý. Aþure daðýtýmýndan önce yaptýðý kýsa konuþmasýnda, Çorumun kardeþlik þehri olduðunu vurgulayan Cengiz Atlas, birlik, beraberlik ve kardeþliðe dikkat çekti. (Haber Merkezi) Aþure daðýtýmýna vatandaþ yoðun ilgi gösterdi.


1 ARALIK 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6

Sungurlu Belediye Baþkan A. Adayý

ÝLYAS ÖZKAN Kimdir? 1974 yýlýnda doðdu. Orta öðrenimini Sungurlu Lisesinde, Lise öðrenimini Sungurlu Ticaret Meslek Lisesinde tamamladý. 1995 yýlýnda Tokat Gaziosmanpaþa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünü kazandý ve 1999 yýlýnda bu Fakülteden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. 2001 yýlýnda Sungurlu'da Özkan Tarým Ticaret adý altýnda Zirai Ýlaç bayiliðine baþladý. 2007 yýlýnda Tarým Bakanlýðýnda göreve baþlayýncaya kadar bu faaliyeti yürüttü. 2003 yýlýnda AK Parti Hükümetinin uyguladýðý 1000 Köye 1000 Tarým Gönüllüsü Projesi (KÖYMER) çerçevesinde Uðurludað Ýlçesi, Boðazkale Ýlçesi, Evci Beldesinde, Yeniyapan Köyünde Tarým Danýþmaný olarak görev yaptý. 2007 yýlýnda yine hükümetimizin Tarým Bakanlýðý bünyesindeki Tarým Danýþmanlarýný TARGEL projesi ile 657 Sayýlý DMK'nýn 4/B statüsüne geçirmesiyle Sungurlu Ýlçe Tarým Müdürlüðüne baðlý Kemallý köyünde Sözleþmeli Ziraat Mühendisi olarak çalýþmaya baþladý. Görev süresi içerisinde yaptýðý baþarýlý tarýmsal projeler, kurduðu demonstrasyonlar ile yöre çiftçisine hizmet etti. Onlara tarýmda yeni hedefler, alternatif modern üretim teknikleri konusunda yardýmcý oldu. Bu çalýþmalarýn sonucunda da

Kaymakamlýk makamlarý tarafýndan takdir belgesiyle ödüllendirildi. Gerek ticari faaliyette bulunduðu ve gerekse Tarým Bakanlýðýnda görev yaptýðý bu süre içerisinde, tarýmda model olacak çalýþmalarý baþarýyla sonuçlandýrdý. Sungurlu, Uðurludað, Boðazkale ilçelerinde Tarým Danýþmaný olarak görev yaptý. 2006 - 2007 yýllarý arasýnda Sungurlu Ak parti Ýlçe Teþkilatýnda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptý. 2009 yýlý Yerel Seçimlerde Ak Parti Sungurlu Belediye Baþkan aday adayý oldu. 2011 yýlýnda yapýlan Genel Seçimlerde Milletvekilliði için Çorum Ak Parti aday adayý oldu. 14. Dönem Siyaset Akademisine katýldý. Ayrýca Ýlyas Özkan; 1986 - 1988 yýllarý arasýnda Amatör güreþçi olarak faaliyette bulundu. Sungurlu Yeni Çelik Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesidir. Çeþitli turnuvalarda baþarýlarý vardýr. Türk Hava Kurumu üyesidir. Sungurlu Ýþ Adamlarý Derneði üyesidir. Türk Kýzýlay Derneði üyesidir. Sungurlu Eðitim Çevre Spor ve Ýzcilik Derneði üyesidir. Evli ve 3 çocuk babasýdýr. S.S.REK893

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...


1 ARALIK 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

7

Suudi Arabistanlý Aile 3 Haftadýr Ýlçemizde H

ac ve Umre Rehberi Selahaddin Çelikten Hoca'nýn misafirleri olan Mekkeli Emekli Öðretmen Abdullah ve eþi Ayþe Haným 3 haftadýr Sungurlu'da.

Uzun yýllardýr Selahaddin Hocanýn tanýdýklarý olan Abdullah ve Ayþe haným her karþýlaþtýklarý hemþerilerimizi Mekke'ye ve evlerine davet ediyorlar. Sungurlu'yu çok sevdiklerini her sene gelmek istediklerini söyleyen çift, tam bir Türkiye sevdalýsý. Arabistan'da devamlý hacýlarýmýzý ve

umrecilerimizi aðýrlýyoruz diyen çift, Sungurlu'dan bir daire almak niyetinde olduklarýný söylediler. Son olarak Ýlahiyatçý Selahaddin Çelikten'in bizim üzerimizde çok hakký var diyen çift, "Bizde karýnca kararýnca evimizde aðýrlamaya çalýþýyoruz" diye konuþtular. Çorum'u da iki gün üst üste ziyaret eden Arabistanlý aile Hýdýrlýk Sahabelere de uðradýlar. Ziyarette oldukça duygulanan aile, Mekke Aziziyye'de oturuyor. (Yusuf Bahri Yücel)

ali Sabri Baþköy, üniversite-sanayi iþbirliðinin Çorum'u zirveye taþýyacak yegane güç olduðunu söyledi.

V

Hitit Üniversitesi tarafýndan geliþtirilen Civciv Engelli Aracý Projesi'ni örnek gösteren Sabri

Baþköy, inovasyonun üretime kattýðý deðere dikkat çekti. Rektörlük binasýnda tanýtýmý yapýlan proje için patent alýnmasý önerisinde bulunan Vali Baþköy, yaptýðý konuþmada þu ifadelere yer verdi: "Araba vapurlarý, dünyada ilk Türkler tarafýndan geliþtirilmiþ. Yani dünya tarihine arabalý vapuru bizim milletimiz kazandýrmýþ. Bu açýdan bakýldýðýnda inovasyon, yani yenilikçi yaklaþým sanayi üretimi ve hayata büyük deðer katýyor. Bugün civciv adýný taþýyan proje de bu sayede büyüyüp 'sektörde ben de varým' demenin yolunu açacak. Geliþmeleri gören yabancýlar, 'artýk bu Türkler'den korkulur' diyorlar. Bu geliþmelerin sürmesi için yavrularýmýza güveneceðiz. Unutmayalým ki hiç bir millet, bizden daha zeki

deðil. Üniversite-sanayi iþbirliði ile geliþimin farkýna varacak, dünyayý þaþýrtmaya devam edeceðiz. Ýnovasyonla yeni ürünler geliþtirip insanlýðýn hizmetine sunacaðýz. Ýþbirliði saðlandýðý sürece halledilemeyecek iþ yok. Günümüzde teknolojiye baðýmlý hale geldik. Hýzla deðiþen teknoloji çerçevesinde geliþmenin sonu yok. Bu doðrultuda karamsar olmamak gerek. 'Yarýþta biz de varýz' demeliyiz. Gençlerimiz, üniversite-sanayi iþbirliðiyle baþaracak." "Güzellikler güneþ gibidir, herkesi ýsýtýr" diyen Baþköy, Mekatronik Kulübü tarafýndan hazýrlanan projede emeði geçenleri kutladý. Programda söz alan Fatma Baþköy ise fikir annesi olduðu projenin elde ettiði baþarýdan duyduðu mutluluðu dile getiren bir konuþma yaptý. Teþvik edildiði sürece gençlerin baþaramayacaðý iþin bulunmadýðýný vurgulayan Baþköy, Gönül Elçileri Projesi'nin tanýtýmýnda oluþan sinerjiden doðan çalýþmayý sevinçle karþýladýðýný söyledi. Proje ekibini tebrik eden Baþköy, kulüp üyelerine seslenerek baþarýlarýnýn devamýný diledi. (Haber Merkezi)


1 ARALIK 2013 • PAZARTESÝ

S.S.REK.892

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8


1 ARALIK 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

9

353. Kýsa Dönem Askerler Yemin Etti Ç orum'da temel askerlik eðitimini tamamlayan 353'uncu kýsa dönem erler, yemin etti.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törene Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Garnizon Komutaný Jandarma Kd.Alb. Ahmet Çelik, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ile asker yakýnlarý katýldý. Sancaðýn yerini almasý ile baþlayan törende 142 kýsa dönem asker, ellerini Türk bayraðý ve silah üzerine koyarak yemin etti. Yemin töreninin ardýndan Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý'na ilk katýlan askere Vali Sabri Baþköy tarafýndan ödül verildi. Törende bir konuþma yapan J. Kd. Alb. Ahmet Çelik, kýsa dönem erlere seslenerek "Ýçtiðiniz bu and vatan ve millet sevgisi vazife namus ve þeref anlamýnda olup dürüstlüðün emirlere mutlaka itaatin ifadesi ayný zamanda kahraman Türk ordusuna mensup bir asker olduðunuzun belgesidir. Ýçtiðiniz kutsal askerlik andý ile vatan hizmeti görevini devraldýnýz askerlik süresince bu kutsal nöbet hizmetini en iyi þekilde yerine getirecek sizden sonraki arkadaþlarýnýza gurur ve onurla devredeceksiniz. Hürriyet ve baðýmsýzlýðýmýzýn toprak bütünlüðümüzün laik demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin inançlý kararlý bir savunucusu ve her an göreve hazýr bir kanun ordusu olan Jandarma teþkilatýnýn bir ferdi olarak birlik ve beraberlik ruhu içinde yemininize baðlý kalýp yurdumuzda emniyet ve barýþý saðlayacak ve her türlü þer unsuruna karþý mücadele edeceksiniz" dedi. Çelik'in konuþmasýnýn ardýndan tören kokteyl ile sona erdi. Kokteylde askerler, aileleriyle kucaklaþarak hasret giderdi. Bazý asker yakýnlarýnýn gözyaþlarýný tutamadýklarý gözlendi. (Ýsmail Kabakdere)

azýrlanan yeni yönetmeliðe göre, tüketiciler elektrik aboneliði için artýk internet veya telefon üzerinden baþvuru yapabilecek. Elektrik faturalarýný kredi kartýyla ödeyebilecek.

H

Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) 34 milyon elektrik abonesini yakýndan ilgilendiren bir dizi düzenleme için düðmeye

bastý. Hazýrlanan Elektrik Piyasasý Tüketici Hizmetleri Yönetmeliði ile artýk elektrik baðlatmak için daðýtým þirketine gitme dönemi bitiyor. Baþvurular internet veya telefon üzerinden yapýlacak. Tüketiciler faturalarýný kredi kartýyla ödeyebilecek. Sayaç parasý tüketicinden alýnmayacak. Elektrik daðýtým özelleþtirmeleri yapýlan devir iþlemleriyle tamamlandý. Ancak bu süreç bir dizi sorunu da beraberinde getirdi. Sayaçlarýn zamanýnda okunmamasý veya eksik okumadan kaynaklanan sorunlar yüzünden vatandaþlarla þirketler karþý karþýya geldi. Bu konudaki þikâyetlerin son dönemde artmasý üzerine Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) da harekete geçti.

Vatan'ýn sorularýný yanýtlayan EPDK Baþkaný Hasan Köktaþ, "Elektrik Piyasasý Tüketici Hizmetleri Yönetmeliðimizde önemli deðiþiklikler yaptýk. Düzenleme önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girecek. Çok fazla detaya girmek istemem ama tüketiciler açýsýndan ilgi çekici bir iki hususu ifade edebilirim" dedi ve ekledi: "Elektrik abonelerinin satýþ sözleþmesi baþvurularýnýn internet üzerinden ya da telefonla yapýlmasýna imkân saðlanmayý hedefliyoruz. Ayrýca abonelere faturalarýn elektronik posta ile gönderilebilmesine yönelik düzenleme yapýyoruz. Faturalarýn kredi kartlarý ile ödenebilmesine de olanak saðlýyoruz. Sayaç deðiþimi ile ilgili olarak, tüketiciden herhangi bir ad altýnda bedel talep edilemeyeceði ve tüm maliyetlerin ilgili daðýtým þirketi tarafýndan karþýlanacaðý, mevcut sayaçlarýn belirli bir program kapsamýnda, sayacýn bakým ve iþletme sorumluluðu kapsamýnda tüketiciden iz bedelle devralýnmasýný getiriyoruz." (Haber Merkezi)


1 ARALIK 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

10

S.S.REK891


1 ARALIK 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

11

Çorum Valisi Sabri Baþköy ;

“Fuarlarý Anadolu Þehirlerine Kaydýrmamýz Lazým”

orum'da bu yýl ikincisi düzenlenen Tarým, Hayvancýlýk, Gýda Fuarý baþladý.

Ç

Ticaret ve Sanayi Odasý Fuar Kompleksinde 40 ilden 400 firmanýn katýldýðý fuar açýlýþýna Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ticaret Odasý Yönetim Kurulu üyeleri Muharrem Sarýaslan ve Yakup Karaca, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, birlik baþkanlarý ve davetliler katýldý. Fuar açýlýþýnda bir konuþma yapan Vali Sabri Baþköy, fuarlarýn üretilenle talep edilenleri bir araya getiren platformlar olduðunu söyledi. Fuara 40 ilden 400 firmanýn katýldýðýný dile getiren Vali Baþköy, organizasyonun küçümsenecek bir organizasyon olmadýðýný belirtti. Bazý ülkelerin fuarlarýn sýrrýna iyi vakýf olduðunu ve bu organizasyonlarla çok büyük

paralar kazandýðýný belirten Baþköy, "Türkiye'de bu fuarýn farkýna varmaya baþladý. Bunlarý Anadolu þehirlerine kaydýrmamýz lazým. Dünyaya açýk deðiliz. Geçen yýla göre yaklaþýk yüzde 100 bir artýþ saðlanmýþ. Fuarlar ayný zamanda kaynaþmaya neden olur. Binlerce yýl evvel panayýrlar düzenleniyormuþ. Ýnsanlar buralarda bir araya gelip ticaret yapýyormuþ. Þimdi fuarlarda bir araya geliyor. Bu topluma da artý yazýyor" dedi. TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarýaslan, ihtisas fuarlarýnýn, sektörlerdeki yeniliklerin takip edilmesi anlamýnda benzersiz bir fýrsat olduðunu belirtti. Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý'nda katýlýmcý sayýsýndaki artýþtan dolayý memnun olduklarýný dile getiren Sarýaslan, katýlýmcý il sayýsýnýn fazlalýlýðýnýn, gelecek ziyaretçi sayýsýný da artýracaðýný ifade etti. Sarýaslan, ayrýca fuara 400 firmanýn katýlýyor olmasýnýn da, organizasyonunun ciddiyetini ve büyüklüðünü gözler önüne serdiðini kaydetti. Çorum'un sanayisiyle, turizmiyle ve tarýmsal üretimiyle güçlü potansiyeli olan bir il olduðunu anlatan Sarýaslan, "Müteþebbis ruhu ile sanayisini belli bir noktaya getiren, makine ihracatý ile bir marka haline gelen ilimizde

tarýmsal ürünlerin ihracatý da her geçen yýl artmaktadýr. Tarýmsal üretimde bilimsel metotlara daha fazla önem vermek suretiyle ilimizin ihracat oranlarý çok daha ileri seviyelere taþýnabilir, ülkemizin 2023 hedefi olan yýllýk 500 milyar dolar ihracat hedefine çok daha fazla katký saðlar hale gelebiliriz" diye konuþtu. Türkiye'nin en büyük tarým fuarý olma iddiasýyla yola çýktýklarýný açýklayan Atlas Uluslararasý Fuarcýlýk Firmasý Yetkilisi Fevzi Atasagun, 400 firmanýn katýlacaðý Çorum Tarým Fuarý için, 40 ilden ziyaretçi taþýyacaklarýný bildirdi. Açýlýþ kurdelesini kesen protokol üyeleri daha sonra fuardaki stantlarý gezdi. Fuarda bir firma tarafýndan yetiþtirilen "kal" ve "Türk bayraðý" bulunan elmalar büyük ilgi çekti. (Ýsmail Kabakdere)

YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Halil Sirem

SUNGURLU ÞOFÖRLER ve OTOMOBÝLCÝLER ESNAF ODASI 5362 Sayýlý Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluþlarý Kanunu’nun 43’üncü maddesine göre belirlenen gündem ile Odamýzýn Olaðan Genel Kurul toplantýsýnýn 05.01.2014 tarihinde Pazar günü, saat 10:00’da Fatih Mah. Ankara-Samsun Cad. No : 122/A Þoförler Odasý Düðün Salonu adresinde, çoðunluk saðlanmadýðý takdirde 12.01.2013 Pazar günü saat 10:00’da ayný yerde yapýlmasýna oybirliði ile karar verilmiþtir. Gündem : 1- Açýlýþ 2- Baþkanlýk divanýn teþekkülü 3-Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn Okunmasý 4- Baþkanlýk Divanýna tutanaklarý imzalama yetkisinin verilmesi

5- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasý ve müzakeresi 6- Denetim Kurulu raporunun okunmasý ve müzakeresi 7- Bilanço, gelir ve gider hesaplarýnýn okunmasý ve müzakeresi 9- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrý ayrý ibrasý 10- Yeni dönem çalýþma programý ile bu programlarý ve tahmini bütçenin görüþülmesi, kabulü veya reddi 11- Aylýk ücretlerin, huzur haklarýnýn, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi 12- Dilek ve temenniler 13- Seçimler 14- Kapanýþ S.S.TOP.7


1 ARALIK 2013 • PAZARTESÝ

www.sungurlununsesi.net

12

S.S.REK.890

1aralik  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you