Page 1

18 TEMMUZ 2013 • PERÞEMBE

YIL: 43 • SAYI: 3734 • 25 Kr.

Kahvehaneler Ramazan'da Dolup Taþýyor ftar sonrasýnda oyun düþkünleri kahvehanelere akýn ediyor. Ramazan ayýnda vatandaþlar kahvehaneleri týka basa dolduruyor. Bazý kahvehanelerde ise oturacak sandalye KDevamý Sayfa 5’de bulmak bile mümkün deðil.

Ý

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ;

‘Yeþil Bir Sungurlu Ýçin Çalýþýyoruz’ S

ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, yeþillendirme çalýþmalarýnýn devam ettiðini söyleyerek, "Amacýmýz Yeþil bir Sungurlu oluþturmaktýr" dedi. Sungurlu'ya yeþil bir kent imajý vermek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Baþkan Selahaddin Uzunkaya, ilçede bulunan ana arterler üzerindeki orta refüjler de dahil tüm alanlarý yeþillendirmek için çalýþma yaptýklarýný söyledi. Baþkan Uzunkaya, "Ýlçemize gelen misafirlerimiz Sungurlu'da ki deðiþimi giriþ yolundan hissedecek. Halkýmýzýn yýllardýr özlemini duyduðu yeþil bir Sungurlu için yeþillendirme çalýþmalarýna büyük önem veriyoruz. Þehrimizi gün geçtikçe güzelleþtiriyoruz” KHaberin Devamý Sayfa 2’de ifadelerini kullandý.

Baþkan Uzunkaya'dan Kuran Kursu Öðrencilerine Hediye

Davulcular Saat Gibi

ugüne kadar birçok camii ve kuran kursuna çeþitli yar dýmlarda bulunan Sungurlu Bele diye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya bu kapsamda yaz tatilinde, mübarek Ramazan Ayý içerisinde kuran eðitimi alan çocuklarý makamýnda kabul ederek onlarla KDevamý Sayfa 3’de bire bir ilgilendi.

SAYFA

B

4

Türkiye'nin Avrupa'ya Yeni Bir Kapýsý Açýldý ürkiye'nin Avrupa baðlantýsý için önemli projeler arasýnda yer alan Karaaðaç Köprüsü ve Edirne TEM baðlantý yolunun KDevamý Sayfa 3’de temel atma töreni hafta sonu gerçekleþti.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

T

4


18 TEMMUZ 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ;

‘Yeþil Bir Sungurlu Ýçin Çalýþýyoruz’ ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, yeþillendirme çalýþmalarýnýn devam ettiðini söyleyerek, "Amacýmýz Yeþil bir Sungurlu oluþturmaktýr" dedi.

S

Sungurlu'ya yeþil bir kent imajý vermek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Baþkan Selahaddin Uzunkaya, ilçede bulunan ana arterler üzerindeki orta refüjler de dahil tüm alanlarý yeþillendirmek için çalýþma yaptýklarýný söyledi. Baþkan Uzunkaya, "Ýlçemize gelen misafirlerimiz Sungurlu'da ki deðiþimi giriþ yolundan hissedecek. Halkýmýzýn yýllardýr özlemini duyduðu yeþil bir Sungurlu için yeþillendirme çalýþmalarýna büyük önem veriyoruz. Þehrimizi gün geçtikçe güzelleþtiriyoruz. Vatandaþlarýmýza, en iyi hizmeti verebilmek için çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Bu kapsamda Ýlçemiz Çorum Caddesi üzerinde bulunan havuzlarýn çevresinde ve Sungurlu Giriþ Kavþaðýnda bulunan bölümde süs bitkileri ekiyoruz. Belediye olarak yapacaðýmýz çalýþmalarla Sungurlumuzun yeþil bir kent olma özlemini gidermiþ olacaðýz" diye konuþtu. (Serkan Þansever)

itit Üniversitesi öðrencileri güneþ enerjisi destekli akülü engelli aracý ürettiler.

H

Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul baþkanlýðýnda Makine Mühendisliði 4.Sýnýf tasarým öðrencileri Mehmet Fatih Arýk, Ersan Özgür Þentürk ve Emrah Zorlu tarafýndan yürütülen proje çalýþmalarý sonucunda güneþ enerjisi destekli akülü engelli aracý yapýldý. Fatih Topuz isimli vatandaþýn akülü aracýna monte edilen katlanabilir 5 adet güneþ paneli sayesinde akülü aracýn yüzde 35 enerji performans artýþý ve gölgelik görevi saðladýðý görüldü. Üniversitede yürütülen bu projelerle teori ve uygulama bir araya getirilerek çevreye de katký saðlandýðý bildirildi. (Hakimiyet)

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


18 TEMMUZ 2013 • PERÞEMBE

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

3

Baþkan Uzunkaya'dan Kuran Kursu Öðrencilerine Hediye ugüne kadar birçok camii ve kuran kursuna çeþitli yardýmlarda bulunan Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya bu kapsamda yaz tatilinde mübarek Ramazan Ayý içerisinde kuran eðitimi alan çocuklarý makamýnda kabul ederek onlarla bire bir ilgileniyor.

B

Kur'an-ý Kerim okumaya baþlayan çocuklara hediye daðýtan baþkan Uzunkaya Camilerde eðitim alan çocuklarla sohbet edip onlara tavsiyelerde bulundu. Çocuklara olan sevgisiyle tanýnan Baþkan Uzunkaya' ya öðrencilerde yakýn bir ilgi gösterirken, çocuklarýn, yaz tatilinin gelmesi ile birlikte cami, mescit ve yurtlara koþtuklarýný ifade eden Baþkan Uzunkaya bu durumun kendilerini çok mutlu ettiðini söyledi. "Mübarek Ramazan ayýnýn gelmesiyle birlikte Kur'an öðrenen çocuklarýmýzýn makamýmýzda bizi ziyaret etmek istediklerini duyduk ve kendilerini kabul ettik. Onlarýnda yakýn ilgisiyle karþýlandýk. Umuyorum ki burada eðitim alan çocuklarýmýz ilerde daha iyi bir neslin yetiþmesinde en büyük pay sahibi olacaklardýr." dedi. (Serkan Þansever)

Türkiye'nin Avrupa'ya Yeni Bir Kapýsý Açýldý ürkiye'nin Avrupa baðlantýsý için önemli projeler arasýnda yer alan Karaaðaç Köprüsü ve Edirne TEM baðlantý yolunun temel atma töreni hafta sonu gerçekleþti. 8 köprüyü içinde barýndýran proje Karaaðaç Köprüsüyle birlikte, Edirne'nin Avrupa'ya açýlan yeni bir kapýsý olmasý nedeniyle önemli bir hizmet olacak. Kapýkule ve Hamzabeyli sýnýr kapýlarýnýn yükünü hafifletmesi beklenen Karaaðaç Köprüsü 100 milyon liranýn üzerinde bir maliyetle, 2015 yýlýnda tamamlanacak. Karaaðaç Köprüsü'nün temeli, Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Sakarya Milletvekili Þaban Diþli, Tokat Milletvekili Þükrü Ayalan, Çankýrý Milletvekilleri Ýdris Þahin ve Hüseyin Filiz, Edirne Valisi Hasan Duruer, Çankýrý Valisi Vahdettin Özcan, Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Müsteþarý Habip Soluk, Karayollarý Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan, Çankýrý Belediye Baþkaný Ýrfan Dinç, Edirne Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nihan Akdere tarafýndan atýldý. (Hakimiyet)

T

Ýmtiyaz Sahibi Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER - Oðuzhan ATÝK

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


18 TEMMUZ 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Davulcular Saat Gibi Ý lçemizde imsak öncesinde mahalleleri dolaþan Ramazan davulcularý vatandaþlarý sahura kaldýrmaya çalýþýyor.

RAMAZAN HAYIRLI GEÇSÝN Sungurlu'da vatandaþlarý uyandýran davulcular, kendilerini balkon ve camdan izleyen vatandaþlara ramazanýn hayýrlý geçmesini diledi.

15. GÜNDE PARA TOPLUYORLAR Davulcular "Ramazan aylarýnda bu iþi yaparak hem sevap iþliyoruz hem de vatandaþlarýn verdiði bahþiþler sayesinde para kazanýyoruz. Ramazan aylarýnda genelde düðün olmuyor. Bizde tek bildiðimiz meslek davulculuk olduðu için ekmeðimizi bu yolla kazanýyoruz. Ýlk bahþiþ toplamaya Ramazan'ýn 15. gününde baþlýyoruz. Daha sonra bayramda hem mahallelimizin bayramýný kutluyoruz hem de bunlarýn (Serkan Þansever) gönlünden kopan bahþiþleri topluyoruz" dedi

ali Sabri Baþköy, yaz aylarý ile artan boðulma olaylarýna karþý tedbirler genelgesi yayýnladý. Vali Baþköy, boðulma olaylarýnýn sadece genelgelerle önlenemeyeceðini, toplumun tüm kesimlerinin elini taþýn altýna koymasý gerektiðini söyledi. Vali Baþköy, "Suyun asla þakasý olmaz, hatanýn da kahramaný olmaz. Kimse dibini görmediði suya girmesin." uyarýsýnda bulundu.

V

Çorum'da son 10 yýl içerisinde jandarma bölgesinde 78, belediye sýnýrlarýnda da 3 olmak üzere, toplam 81 kiþinin hayatýný boðularak hayatýný kaybettiðini açýklayan Vali Sabri Baþköy, yýl ortalamasýnda 8 kiþinin hayatýný kaybettiðini, özellikle gençlerin ve çocuklarýn çoðunlukta olduðuna dikkat çekti. Boðulma hadisesi yaþayan insanlarýn çoðunluðunun, yüzme biliyor olmasýna karþýn boðulduðunun altýný çizen Vali Sabri Baþköy, "Ýlimizde 97 adet göl ve gölet var, buralarýn dibi balçýk olduðu için çok tehlike arz ederken, ýrmaklarýn da girdaplarý, boðul-

ma riskini artýran unsurlardýr. Pek çoðu yüzme bilen insanlar, dibini görmediði suya girerek, hem kendi hayatýný kaybediyor, hem de geride kalanlara onulmaz acý ve kederler yaþatýyor." dedi. Vali Sabri Baþköy, makamýnda yaptýðý basýn toplantýsýnda, tabela uyarýlarý baþta olmak üzere, ocak iþletmelerinden oluþan çukurlarýn suyla dolarak gölet haline gelmesinin önlenmesini içeren tedbir uygulamalarýný þöyle açýkladý, "Ülkemizde her yýl yüzlerce kiþi serinlemek için girdikleri deniz, göl, baraj, gölet, akarsu ve su birikintilerinde boðularak hayatlarýný kaybetmektedir. Özellikle yaz aylarýnda su kaynaklarýnýn çok olduðu yerlerde sýklýkla boðulma vakalarý yaþanmaktadýr. Boðulma olaylarýndan daha çok genç nüfusumuz etkilenmektedir. Ülkemizin geleceðinin teminatý olan çocuk ve gençlerimizin bu þekilde kaybý hepimizi derinden üzmektedir. Ýnsanlarýmýzýn ve özellikle gençlerimizin hayatýný korumak her þeyden önce insani bir ödev ve sorumluluktur. Bu baðlamda; ilimizde çok sayýda ýrmak, baraj ve gölet vardýr. Bu su kaynaklarýnýn tuzluluk oraný sýfýr olup suyun kaldýrma kuvveti düþüktür. Ayrýca bu yerlerin zeminlerinde balçýk ve girdaplar bulunabildiðinden yüzme bilinse dahi ilimizde boðulma vakalarý olmaktadýr. Bu nedenle, yaz mevsimini yaþadýðýmýz bu günlerde ilimizde meydana gelebilecek boðulma olaylarýnýn önlenmesi amacýyla alýnan veya alýnmasý gereken tedbirler maddeler halinde sýralanmýþtýr. Boðulmayý önlemek amacýyla mevcut tabelalara ilave olarak, Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlan çalýþma ile ilimiz merkez ve ilçelerinde bulunan 97 gölet ve barajýn çevresine "Dikkat! Bu Gölete Girmek Tehlikeli ve Yasaktýr" gibi yazýlarý

ihtiva eden resimli uyarý levhalarý 8 Temmuz 2013 Pazartesi gününden itibaren yerleþtirilmeye baþlanmýþtýr. Belediye sorumluluk alanlarý içinde bulunan ve boðulma olaylarýnýn yaþanabileceði ýrmak, baraj, gölet, kanal, hafriyat çukuru ve benzeri yerlere ilgili belediyelerce uyarýcý levhalar veya þeritler konulacak ve bu çalýþma en kýsa sürede bitirilecektir. Belediyelerin veya Ýl Özel Ýdaresinin sorumluluk alanýnda açýlan inþaat çukurlarý ile madencilik faaliyetleri (taþ, toprak, kum, çakýl, kömür ve benzeri ocaklar) sýrasýnda su birikmesine ve göletcik oluþmasýna ilgili belediye veya taþ ve toprak ocaðý iþletenince meydan verilmeyecek; eðer buralarda yeraltý suyu, yaðmur ve sel gibi nedenlerle oluþmuþ sular var ise hemen tahliye edilecek, tahliye edilemiyor ise buralara girme veya düþme ihtimaline karþý ilgililerce güvenlik önlemleri mutlaka alýnacaktýr. Ýlçelerde Kaymakamlarýn baþkanlýðýnda; belediye baþkanlarý, kolluk ve saðlýk biriminin amirleri bir araya gelerek ilave hangi önlemleri alacaklarýný kararlaþtýracaklardýr. Kamu kurumlarý ve özel eðitim kuruluþlarý tarafýndan düzenlenen yaz okullarýnda öðrenciler ve velilerin boðulmaya karþý bilinçlendirilmesi amacýyla toplantýlar yapýlacak ve konu ile ilgili farkýndalýk ve duyarlýlýðýn arttýrýlmasýna yönelik eðitim ve etkinlikler yapýlacaktýr. Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðünce, ilimiz genelinde boðulma olaylarý meydana geldiðinde, ekiplerinin olay yerine en kýsa sürede ulaþmasý ve boðulan kiþinin en kýsa sürede kurtarýlmasý ve çýkarýlmasý için gereken tedbirler süratle alýnacaktýr. Ýl Özel Ýdaresi ve belediyelerin sorumluluk alanlarý içinde bulunan ve boðulma olaylarýnýn yaþanabileceði ýrmak, baraj, gölet, kanal, hafriyat çukuru ve benzeri yerlere ilgili kurumlarca konulan uyarýcý levhalarýn ve þeritlerin sökülme veya tahrip edilmeye karþý korunmalarý konusunda köy ve mahalle muhtarlarý dikkatli davranacaklar, bunlarý sökenleri veya tahrip edenleri ilgili kolluða hemen bildireceklerdir." (Hakimiyet)


18 TEMMUZ 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Kahvehaneler Ramazan'da Dolup Taþýyor ftar sonrasýnda oyun düþkünleri kahvehanelere akýn ediyor. Ramazan ayýnda vatandaþlar kahvehaneleri týka basa dolduruyor. Bazý kahvehanelerde ise oturacak sandalye bulmak bile mümkün deðil.

Ý

KAHVEHANELER CADDELERE TAÞINDI Ýftar sonrasý kahvelere raðbet gösteren vatandaþlarýn kapalý mekanlarda sigara içememesi dolayýsýyla müþteri kaybetmekten korkan kahvehane sahipleri çareyi masalarý caddelere taþýmakta buldu. Sungurlu'da sigara yasaðýnýn uygulanmaya baþlamasýyla birlikte müþteri kaybetmek istemeyen kahvehane esnafý çareyi masalarý caddelere taþýmakta buldu. Ramazan Ayý dolayýsýyla iftar sonrasý kahvehaneleri tercih eden vatandaþlarýn da rahat sigara içmelerini saðlayan bu uygulama vatandaþlarý da memnun ederken, ilçede kahvehane iþletmeciliði yapan esnaflar, "Uygulanan sigara yasaðý dolayýsýyla vatandaþlarýmýz sigara içemediklerinden dolayý dýþ mekanlarý tercih ediyor. Bunun yaný sýra Ramazan Ayý dolayýsýyla iftarýný yapan vatandaþlar iftar sonrasý kahvehanelere gelerek oyun oynuyorlar bizde müþteri kaybetmemek için masalarýmýzý caddelere taþýdýk. Vatandaþlarýmýzda hem oyununu oynuyor hem de rahat rahat sigaralarýný içebiliyor. Uygulamamýz yaz mevsimi için güzel, ama kýþ aylarýnda ne yapacaðýz iþte bu bizi kara kara düþündürüyor" þeklinde görüþlerini dile getirdiler. Vatandaþlar ise, "Ramazan Ayý dolayýsýyla iftar sonrasý vakit geçirmek ve oyun oynamak için kahvehanelere geliyoruz. Uygulanmaya baþlanan sigara yasaðý ile kahvehanelerin kapalý mekanlarýnda sigara içmek yasak olduðu için mecburen dýþ mekanlarda oturuyoruz. MÜÞTERÝ VAR PARA YOK Ramazan ayýnýn gelmesi ile birlikte müþteriden yana þansýmýz açýldý diyen kahvehane sahipleri, "Tabi ki, bu duruma ilk etapta çok sevinmiþtik ancak iþletmemize gelen müþteriler, içtikleri bir bardak çayý bile deftere yazdýrmasý, bu þekilde de günden güne borcunun çoðalmasý bizleri tedirgin ediyor. Çünkü hesap açtýðýmýz insanlarýn sayýsýný bile unuttuk. Müþteriden borcunu istediðimiz zaman 'Param yok. Olunca hepsini toptan kapatacaðým' sözü ile karþýlaþýyoruz" dediler. SAHURA KADAR OYUN Ramazan ayýnda kahvehanelerin sahura kadar açýk kalmasýna müsaade edilmesi sonrasý, müþteri sayýsýnda büyük bir artýþ gözlendiðini ifade eden kahvehane sahipleri, "Ýþletmelerimizde müþteriye kredi açmamýz, cebinde parasý olmadýðý zaman bile ayaklarýna hakim olamýyor ve müþteri kahvehanemize geliyor. 'Borç yiyen kesesinden yer' misali sahura kadar evlerine gitmiyorlar ve oyun oynayarak vakitlerini (Serkan Þansever) geçiriyorlar "þeklinde konuþtu.

itit Gençlik Derneði Yöneticileri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti.

H

Ziyarette Dernek Baþkaný Muhammed Mustafa Demir ve Dernek Yöneticileri hazýr bulundu. Hitit Gençlik Derneði Baþkaný Mustafa Demir, son yýllarda televizyon, bilgisayar ve cep telefonu monitörleri arasýna sýkýþan, sosyalliðini ve özgüvenini yitiren gençlik ve çocuklarýmýz için proje bazlý çalýþmalara imza atýlacaðýný belirterek, dernek üyelerinin kendi alanýnda baþarýlý ve özel yeteneklere sahip kiþilerden oluþtuðunu kaydetti. Rektör Prof. Dr. Alkan da üniversite ile de ortak projeler yapabileceklerini belirterek, Hitit Gençlik Derneði Yöneticilerine çalýþ(Hakimiyet) malarýnda baþarý diledi.


18 TEMMUZ 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6

S.S.REK.547


18 TEMMUZ 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

Sahibinden Satýlýk Daire

7

www.sungurlununsesi.net

AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZA; Askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, Gelen müþterilere güler yüzlü ve Kurallara uygun olarak hizmet verecek, Vardiya sisteminde çalýþabilecek,

Fatih Mahallesi Ayvaz Sokak No : 6’da (Fatih Ýlkokulu Karþýsý) bulunan 3+,1 Doðalgazlý, Bakýmlý Daire Satýlýktýr

Akaryakýt Pompacýsý Olarak Görev Alacak Personel Alýnacaktýr Baþvuru Þahsen, Ocaklý Petrol - Ocaklý Tesisleri Sungurlu

Müracaat : Veysel Çalýþ 0 541 364 45 18 0364 311 45 18

Eleman Aranýyor Ulusoy Dað Tesisleri’nde çalýþmak üzere bay-bayan kasiyerler, temizlik elemanlarý, gözlemeciler ve tezgahtarlar alýnacaktýr.

Satýlýk Daireler

Müracaat : 0532 744 04 42 S.S.STK.428

Uzar Sitesi’nde Satýlýk Dublex ve Kat’da Daire Müracaat : 0533 618 89 19 Satýlýk Dükkan Baþpýnar Mah. Ýlhan Sarýaltun Cad. (Buhara Market Yaný)’nda bulunan 90+100 m2 dükkan satýlýktýr.

Hayati KURT 0535 817 02 16

S.S.STK.427

Müracaat :

SATILIK

Müracaat : 0533 376 22 63

S.S.STK.426

12 Dönüm Ýmarlý Arsa, Turizm Alaný Ýnþaat Projesi, Ýnþaat Ruhsatý, Saðuk Su Ruhsatý Alýnmýþ, Havuz Sosyal Tesis. Tüm Projesi 255 metre açýlmýþ, Termal Su Çalýþmalarý Avrupa Birliði Projesine Teþvik Kapsamýnda 1.000.000 TL Uygun Haketmiþ Mevcut 40 m2 Ýdare Bina Sungurlu/Çorum yolu 5. kilometrede

61S.REK.546

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


18 TEMMUZ 2013 • PERÞEMBE

61S.REK.545

www.sungurlununsesi.net

8

18temmuz  
18temmuz  
Advertisement