Page 1

YIL: 43 • SAYI: 3605 • 50 Kr.

18 ÞUBAT 2013 • PAZARTESÝ

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas Ýktidarý yerden yere vurdu

"AKP Yapým Deðil, Yýkým Hükümeti" umhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve yönetim kurulu üyelerinin ilçe ziyaretleri sürüyor. Mecitözü ve Ortaköy'ün ardýndan Sungurlu'ya geçen Ýl Yönetim Kurulu üyeleri, pazarýn yanýsýra Sivil Toplum KDevamý Sayfa 4’de kuruluþlarýný ziyaret ederek yöneticilerle görüþtüler.

C

Okullarda Saðlýk Taramasý Baþlatýldý ungurlu Ýlçe Saðlýk Müdürü Dr. Özge Sargýn, Dr. Emine Biçer, Hemþire Kamile Keleþ, Þemsi Berber ve Saðlýk Memuru Hüseyin Karamýzrak'tan oluþan saðlýk ekibi Bölükbaþý Özel Eðitim iþ Uygulama Merkezi Okulundaki öðrencilere saðlýk taramasý yaptý.

S

Okullarda bu tür kontrol amaçlý muaye nelerin devam edeceðini belirten Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun ve Ýlçe Saðlýk Müdürü Özge Sargýn öðrencilerin saðlýklarýyla ilgi sorunlarýný yerinde tespit ederek gerekli tedavilerin zamanýnda yapýlacaðýný belirtiler.

Emlak Verginizi Zamanýnda Ödeyin ‘Türk Yerel Medyasý AB Yolunda’ Semineri 6-7 Mart’ta Karabük’te KDevamý Sayfa 5’de

KDevamý Sayfa 5’de

Yeni Baþkan Zeki Öztekin Oldu

SAYFA

KHaberin Devamý Sayfa 2’de

3

Olasý Bir Afete Karþý Hazýrlýklýyýz orum Ýl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya, insanlarý afetlerin öldürmediðini belirterek, "Ýnsanlarý insanlarýn tedbirsizliði ve aç gözlülüðü öldürüyor. Bu konuda daha duyarlý ve dikkatli olunmasý, insanlarýmýzdan karþýlarýndaki insanlara biraz daha kýymet vermelerini KDevamý Sayfa 2’de istiyoruz" dedi.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

Ç

7


18 ÞUBAT 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Okullarda Saðlýk Taramasý Baþlatýldý S ungurlu ilçe Milli Eðitim Müdürlüðü ve Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan okullarda saðlýk taramasý baþlatýldý.

Sungurlu Ýlçe Saðlýk Müdürü Dr. Özge Sargýn, Dr. Emine Biçer, Hemþire Kamile Keleþ, Þemsi Berber ve Saðlýk Memuru Hüseyin Karamýzrak'tan oluþan saðlýk ekibi Bölükbaþý Özel Eðitim iþ Uygulama Merkezi Okulundaki öðrencilere saðlýk taramasý yaptý. Okullarda bu tür kontrol amaçlý muaye nelerin devam edeceðini belirten Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun ve Ýlçe Saðlýk Müdürü Özge Sargýn öðrencilerin saðlýklarýyla ilgi sorunlarýný yerinde tespit ederek gerekli tedavilerin zamanýnda yapýlacaðýný belirtiler. Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun muayenede öðrencilerle tek tek ilgilenen saðlýk ekibine teþekkür etti.

Olasý Bir Afete Karþý Hazýrlýklýyýz

Çorum Ýl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya, insanlarý afetlerin öldürmediðini belirterek, "Ýnsanlarý insanlarýn tedbirsizliði ve aç gözlülüðü öldürüyor. Bu konuda daha duyarlý ve dikkatli olunmasý, insanlarýmýzdan karþýlarýndaki insanlara biraz daha kýymet vermelerini istiyoruz" dedi. Çorum Ýl Afet Acil Durum Müdürlüðü (AFAD) ekipleri, özverili çalýþmalarýyla takdir topluyor. Kuruluþundan bugüne kadar Çorum'da çok sayýda baþarýlý operasyona imza atan AFAD ekipleri, her geçen günde teknolojik alt yapýsýný güçlendiriyor. Formda kalmak için günlük spor yapan AFAD ekipleri, eðitim ve malzeme bakýmý içinde zaman zaman araziye çýkýyor. Acil durumlarda ilde jandarma, polis ve saðlýk ekipleri koordineli bir çalýþma yürüten AFAD ekipleri Van depreminde

yaptýðý çalýþmalara çok sayýda kiþiyi enkaz altýndan kurtarmýþtý. Çorum AFAD ekipleri, geçtiðimiz aylarda Suriyeli mültecilerin yaþadýðý Telafer kampýnda da görev yapan ekipler, günün her saati göreve hazýr bekliyor. Kurumun çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Ýl AFAD Müdürü Elvan Kaya, daha önce üç ayrý birimde faaliyet gösteren Afet Acil Durum Hizmetleri'nin Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatý ve direktifleri doðrultusunda Afet Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý'na dönüþtürüldüðünü söyledi. Kaya, daha önce bu alanda verilen hizmetlerin tamamýnýn genel müdürlük seviyesinde yönetilirken 2009 yýlýndan itibaren Baþbakanlýk Müsteþarlýðý seviyesinde örgütlenmeye gidildiðini hatýrlattý. Kurumun klasik algýlamanýn dýþýnda daha proaktif yaklaþým sergileyen, güncel olaylarý daha iyi anlayan, riski daha iyi yöneten bir teþkilat haline getirildiðini dile getiren Kaya, AFAD olarak, Çorum'da afetlerde zarar gören yerlerin tespiti, bu yerlerde yapýlacak iþ ve iþlerin yürütülmesi, hasar tespiti, iyileþtirme faaliyetleri alanlarýnda çalýþmalar yaptýklarýný belirtti. Kaya, AFAD olarak sadece deprem deðil heyelan, sel gibi umumi hayatý ilgilendiren tüm felaket ve afetleri deðerlendirerek bu konuda çalýþma yaptýklarýný kaydetti. Þu anda Çorum'da 4 þube müdürlüðü ile görevlerini yürüttüklerini açýklayan Kaya, ekiplerin Çorum'un afetsellik riskine karþý yeterli donanýma sahip olduklarýnýn altýný çizdi. Baþbakanlýðýn yürütmeye baþladýðý "Afete Sýfýr Türkiye" projesi ile AFAD'ýn bu yýlý eðitim yýlý ilan ettiðini açýklayan Kaya, "Ülke genelinde afetlere karþý insanlar bilinçlendirilecek ve en az 1 milyon insanýmýz afetlere karþý bilinçlendirilecek. Baþkanlýðýmýzýn bu çalýþmasýný illerde de bizler devam ettireceðiz. Amacýmýz insanlarý afetlere karþý hazýr hale getirmek. Gerekli bilgilerle donatmak. Afet olurken insanlar en fazla canýný kurtarma derdine düþecektir. Ondan sonraki süreçte

neler yapýlmasý lazým, insanlarýn psikolojisi ne yönde deðiþiyor, bunu anlatacak bir çalýþma yürütülüyor. Kurumlarýn afete hazýrlýk konusunda kendilerini yönlendirmeleri ve pozisyonlarýný belirlemeleri noktalarýnda çalýþmalar yapýyoruz. Koordinatör bir kuruluþuz. Yeterli malzeme ve teçhizata sahibiz. Ýlimiz afet açýsýndan riski en düþük illerden bir tanesi" dedi. Ýl Afet Acil Durum Müdürlüðü olarak geçtiðimiz yýl müdahale ettikleri olaylar hakkýnda bilgi veren Kaya, "Geçtiðimiz yýl 13 yýl boðulma olayýna müdahale ettik. Boðulma vakalarýnda Çorum Belediyesi dalgýç ekibi ile bu süreci yönetiyoruz. Geçen yýl heyelan, toprak kaymasý ve su baskýnlarý nedeniyle bazý köylerde zarar gören evlerin uygun yerlere taþýnmasý için çalýþma yaptýk. Þu anda Bayat ilçesine baðlý Tevekli köyümüz var. Oranýn taþýnmasý ile ilgili süreci yönetiyoruz. Arama kurtarma çalýþmalarý kapsamýnda jandarma ve polis ekiplerimizle yapýlan ortak çalýþma da kayýp bir vatandaþýmýz bulduk. Suriyeli sýðýnmacý kardeþlerimize de hizmet verdik. Ýki ekip Telafer kampýnda görev yaptý. Ekiplerimiz Van depreminde arama kurtarma çalýþmalarýna katýldý. Burada 2 ay kalan çeþitli görevlerde bulundu" ifadelerini kullandý. Afete karþý hazýr olunmasý çaðrýsýnda bulunan Kaya, "Ýnsaný afet öldürmüyor. Ýnsaný insanlarýn yaptýðý hatalar öldürüyor. Ýnsanlarýn yapacaðý binalarýn güvenliðini saðlamasý, içinde oturanlarda bina içlerindeki eþyalarýný sabitlemesi gerekiyor. Heyecan ve panik yapmamamýz gerekiyor. Hiçbir yer garanti altýnda deðil her an her yerde afet olabilir. Biz bu afetler karþýsýnda ne yapmalýyýz öðrenmeliyiz. Bununla ilgili AFAD'ýn internet sitesinde gerekli bilgiler var. Bununla ilgili afiþ, broþür çalýþmalarý yapýyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu kamuoyuyla paylaþacaðýz. Afetsiz bir Türkiye istiyoruz" diye konuþtu.


18 ÞUBAT 2013 • PAZARTESÝ

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

15 Þubat 2013 Cuma Çaðatay Eczanesi Vakýfbank Yaný

---

Yeni Baþkan Zeki Öztekin Oldu ungurlu Fakülte ve Yüksekokul Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Genel Kurul toplantýsý yapýldý.

Yeni Sanayi Sitesi 2. sýra no : 49’da 300 m2 dükkan acil satýlýktýr.

Ýlçemizde faaliyet gösteren Sungurlu Fakülte ve Yüksekokul Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Olaðan Genel Kurulu 7 Ocak Perþembe günü yapýldý. Toplantý da Genel Kurul Baþkanlýðýna Salih Zeki Öztekin seçilirken, yönetim kurulu üyeliðine ise Ahmet Özsaray, Aziz Sarýyüce, Bünyamin Duyan, Lütfi Karaman, Nuh Aluç ve Önder Ocaklý seçildi.

Müracaat : Abdullah Köylü 0536 825 66 93

S

Satýlýk Dükkan Ýstanbul Caddesi No : 62’de bulunan 2 katlý 70 m2 kullaným alanýna sahip dükkan satýlýktýr. Müracaat : 0536 778 19 41

S.S.STK.136

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

S.S.STK.135

Acil Satýlýk Dükkan

SATILIK 2 ADET PARSEL

Müracaat : 0542 891 88 30 0505 374 70 69

S.S.STK.137

Mavi Ocak Karþýsýnda Demirþeyh yolu üzerinde bulunan ortalama 1000 m2 Ýmarlý 2 adet parsel satýlýkýr.

HAC VE UMRE HOCASI Selahaddin ÇELÝKTEN

0364 311 71 33 - 0537 347 8201 Msn : canmekkem@hotmail.com Adres : Sunguroðlu Mah. Eski Belediye Pasajý No : 1 SUNGURLU

Umre Kayýtlarýmýz Baþlamýþtýr... Sungurlu’da Tek Yetkili Acenta Belge No : 2041

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Serkan ÞANSEVER H. Mustafa SARIYÜCE

S.S.REK.148

S.S.REK.147

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 7,91 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


18 ÞUBAT 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

"AKP Yapým Deðil, Yýkým Hükümeti" umhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve yönetim kurulu üyelerinin ilçe ziyaretleri sürüyor. Mecitözü ve Ortaköy'ün ardýndan Sungurlu'ya geçen Ýl Yönetim Kurulu üyeleri, pazarýn yanýsýra Ticaret Borsasý'ný da ziyaret ederek yöneticilerle görüþtüler.

C

CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve beraberindeki yöneticiler Sungurlu Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen ve arkadaþlarý tarafýndan karþýlandýlar. Ýl Baþkaný Atlas, kongrenin ardýndan baþlattýklarý düzenli ziyaretleri sürdürdüklerini, partinin sürekli canlý tutulmasý ve vatandaþýn sorunlarýyla yakýndan ilgilenmek amacýyla çeþitli faaliyetlerde bulunduklarýný belirtti. Mecitözü ve Ortaköy'den sonra Sungurlu'da da halkýn yakýnmalarýyla karþýlaþtýklarýný anlatan Atlas, "Ýktidar partisi milletvekilleri Ankara'dan 10 yýlda þunu þaptýk, bunu yaptýk diye ahkam kesiyorlar ama halk evine, mutfaðýna, cebine girene bakýyor. On yýlda ne kadar fakirleþtiðini görüyor. Yetmiyor, 80 yýlýn birikimlerini birkaç yýl içinde tüketen, peþkeþ çekenleri görüyor. Yetmiyor, canlarý, kanlarý pahasýna bu ülkeyi bizlere býrakan atalarýmýzýn kemiklerini sýzlatan iç ve dýþ politika yanlýþlarýný görüyor. Ýktidara baktýkça bölücülük, yýkýcýlýk, ayrýmcýlýk, kötülük görüyorlar" dedi. Atlas, "Duble yollar diye diye halký kandýranlarýn gelip yollarýn haline bakmasý lazým. Halkýmýz, yandaþlarýna peþkeþ çekmek için bire yapýlabilecek yollarý ona yaptýrýp, bir yýl geçmeden paramparça olmuþ yollarý görüyor. Halkýmýz, önce bozup, sonra eski haline getirerek devrim yaptým, reform yaptým diyenleri de görüyor. Bütün bunlarýn hesabýný da ilk seçimde sormak için bekliyor" diye konuþtu. CHP'den Sungurlu Borsasý'na ziyaret Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetim kurulu üyeleri geçtiðimiz hafta Sungurlu'ya yaptýklarý ziyaret sýrasýnda Ticaret Borsasý'na da uðradýlar. Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen ile birlikte Borsa Baþkaný Halim Karaçil'i ziyaret eden Atlas ve beraberindekiler, Borsa faaliyetleri ve son durum hakkýnda bilgi aldýlar. Karaçil, Sungurlu'daki çalýþmalarýna iliþkin bilgiler aktardý. Heyet daha sonra Ticaret ve Sanayi Odasý, Esnaf Kefaalet Kredi Kooperatifi ve Sunkader’i ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrýldý.


18 ÞUBAT 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Emlak Vergisini Zamanýnda Ödeyin ungurlu Belediyesi yetkilileri, vergisini zamanýnda ödemeyen mükelleflerin cezalý duruma düþeceðini bildirdiler.

S

Satýlýk Çiftlik

ÖDEME YAPILMASI GEREKLÝ Yapýlan açýklamada, 6183 sayýlý yasa gereði vergilerini ödemeyenlerin takip iþlemleri hýzlandýrýldýðý belirtilerek, þu görüþlere yer verildi: "Emlak ve Çevre temizlik vergisi bedellerinden dolayý borcu bulunan vatandaþlarýmýzýn mevcut borçlarýný belediye veznelerine, kredi kartý veya nakit olarak ödemelerini yapmalarý gerekmektedir"

Müracaat : 0536 594 80 40

CEZAÝ ÝÞLEM UYGULANACAK "Taksitlerini bu tarihe kadar ödemeyen mükellefler cezalý duruma düþecektir." Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðünce, geçmiþ yýllara dönük vergilerini ödemeyenlerde bir artýþ olduðu gözlendiði, geçen yýla göre mükelleflerin düzenli vergi ödemede yüzde 10 civarýnda ödemelerin arttýðý belirtilerek, bunun sebebinin de yapýlandýrma taksitlerinin tam olarak takip edilememesi olduðu vurgulandý.

‘Türk Yerel Medyasý AB Yolunda’ Semineri 6-7 Mart’ta Karabük’te B Bakanlýðýnca düzenlenen ve Ýngiltere Büyükelçiliði tarafýndan da desteklenen seminere Çorum'dan katýlmak isteyen medya mensuplarýnýn, 22 Þubat'a kadar baþvuruda bulunmalarý gerekiyor. "Türk Yerel Medyasý AB Yolunda" konulu bilgilendirme seminerlerinin dördüncüsü, 6-7 Mart 2013 tarihleri arasýnda Karabük'te yapýlacak. Çorum'dan yerel gazetecilerin de katýlabilecekleri seminer için, 22 Þubat 2013 tarihine kadar baþvuruda bulunulmasý gerektiði bildirildi. Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ'ýn himayesinde Avrupa Birliði Bakanlýðý tarafýndan yürütülen proje, Ýngiltere Büyükelçiliði tarafýndan da destekleniyor. Seminerin, Karabük, Amasya, Bartýn, Bolu, Çankýrý, Çorum, Düzce, Kastamonu, Samsun, Sinop, Tokat ve Zonguldak illerinade bulunan gazete, televizyon, dergi, haber ajansý, radyo ve internet alanýnda çalýþan yerel medya mensuplarýnýn baþvurularýna açýk olduðu bildirildi. Karabük seminerine katýlým için belirtilen illerden baþvurularýn alýnmasýna 11 Þubat 2013 tarihinde baþlandýðý, yerel medya mensuplarýnýn baþvurularýnýn alýnmasý için son tarihin ise 22 Þubat 2013 Cuma olduðu, Avrupa Birliði Bakanlýðý Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliðince duyuruldu. Verilen bilgiye göre, seminere katýlým için baþvurular internet üzerinden alýnýyor ve projeye iliþkin bilgilerle seminer takvimine http://www.turkyerelmedyasiabyolunda.org/ adresinden ulaþýlabiliyor. Proje kapsamýnda daha önce gerçekleþtirilen seminerlere katýlanlarýn baþvurularý, sýnýrlý kontenjan ve seminerlere katýlma fýrsatý bulamayan medya mensuplarýna öncelik verilmesi amacýyla deðerlendirmeye alýnamayacak. Türkiye çapýnda, gazete, televizyon, dergi, radyo, internet olmak üzere tüm yerel medya mensuplarýna hitap eden "Türk Yerel Medyasý AB Yolunda" projesi ile yerel medyanýn, Türkiye'nin AB'ye katýlým sürecini daha yakýndan takip edebilmesi ve sürece dâhil olmasý amaçlanýyor. Bu projeyle, Avrupa Birliði Bakanlýðý, tüm yurda yayýlarak yerel medyayla bir araya geliyor. Seminerlerde katýlýmcýlara AB sürecimiz, sürecin günlük hayatýmýza etkileri, medyaya yönelik proje ve programlar ile çevre, enerji, tarým gibi sektörel konular hakkýnda bilgilendirme yapýlýyor. Ayrýca katýlýmcýlara, çalýþmalarýnda AB sürecini takip etmelerini kolaylaþtýracak bilgi ve belgeler de sunuluyor. Bu kapsamda, yerel medya mensuplarý için özel olarak hazýrlanan AB Rehberleri katýlýmcýlara daðýtýlýyor.

S.S.REK.149

A

S.S.STK.138

SGS Altýnda 37 Dönüm Tarlasý ile birlikte üzerinde ev ve ahýr olan çiftlik satýlýktýr.


18 ÞUBAT 2013 • PAZARTESÝ

S.S.REK.150

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6


SUNGURLU’NUN SESÝ

Çorum'dan 95 Bin Ýmza emur Sen tara fýndan Türkiye genelinde baþlatýlan imza kampanyasýnda, Çorum'dan 95 bir kiþi özgürlük için imza attý.

M

www.sungurlununsesi.net

7

Satýlýk Daire Dr. Sedat-Dr.Melahat Baran Ýlkokulu yaný naneli apt. 3. katta bulunan daire satýlýktýr.

Memur Sen tarafýndan Türkiye genelinde baþlatýlan imza kampanyasýnda, Çorum'dan 95 bir kiþi özgürlük için imza attý. Yaklaþýk bir aydýr devam eden imza kampanyasýnýn son gününde, kapanýþ töreni düzenlendi. Çok sayýda sivil toplum kuruluþu temsilcisinin de destek verdiði kapanýþ programýnda konuþan Memur Sen Çorum Temsilcisi Ahmet Saatçi, kamuda kýlýk kýyafet serbestliði ve baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasýna yönelik sürdürülen kampanyaya milletin sahip çýktýðýný, "Ýmzalar tamam, sýra Baþbakan'da" sözüyle ifade etti. Ýlçelerden gelen imzalarla birlikte toplam 95 bin imza ile Çorum'un kampanyaya sahip çýktýðýný kaydeden Saatçi, ilçelerden gelecek imzalarla birlikte, 95 imzanýn Baþbakanlýða teslim edilmek üzere, genel merkeze gönderileceðini bildirdi.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

Müracaat : 0532 744 04 42

Satýlýk Arsa Tek Deðirmen Semtinde Serpme Evleri Üstünde 10 dönümlük arsa satýlýktýr. Müracaat : Cafer Çataloðlu 0539 396 27 95 PASTA - CÝLA

A Y O B O T O R HUZU Kasko-Sigorta Anahtar Teslimi Yapýlýr

Hasarlý Araçlar -

HUZUR OTO BOYA

Yusuf MANDIRALIOÐLU (0535) 578 65 11

PASTA - CiLA

Muammer Arýkanoðlu (0536) 561 00 26

Yeni Sanayi Sitesi 3. Blok No : 20 Sungurlu / ÇORUM S.S.REK.151

S.S.STK.139

* Yeni Bina * 3+1 * Doðalgazlý

S.S.STK.140

18 ÞUBAT 2013 • PAZARTESÝ


18 ÞUBAT 2013 • PAZARTESÝ

S.S.REK.152

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

18 Şubat 2013  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you