Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3961 • 25 Kr.

18 NÝSAN 2014 • CUMA

Ýtfaiyeden Güvercin Kurtarma Operasyonu Ý

lçemizde bir evin çatýsýna ayaðýndan asýlý kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafýndan kurtarýldý.

Sunguroðlu Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde güvercinin bir evin çatýsýna ayaðýnda asýlý kaldýðýný ve kendini kurtaramadýðýný fark eden vatandaþlar, durumu Sungurlu Belediyesi'ne KDevamý Sayfa 4’de bildirdi.

KÖYLERE HÝZMET GÖTÜRME BÝRLÝÐÝ ENCÜMENLERÝ BELÝRLENDÝ ungurlu Köylere Hizmet Götürme Birliði'ne encümenler yapýlan seçim ile belirlendi.

S

Kaymakam Osman Beyazyýldýz'ýn divan baþkaný olduðu Köylere Hizmet Götürme Birliði Meclis toplantýsý Özel Ýdare Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Ýl genel meclis üyeleri ve muhtarlarýn katýlýmýyla encümen üyeleri belirlendi. Birlik encümenliðine 2 il genel meclis üyesi, 2 muhtar seçildi. Seçimlerde 106 köy muhtarý ve 4 Ýl Genel Meclisi olmak üzere 110 delege oy kullandý. Birlik encümeni için Ýl Genel Meclisi üyelerinden Aziz Sarüce, Celal Güngör, Ramazan Kelepircioðlu aday oldu. Celal Güngör 78 oyla birinci, Ramazan Kelepircioðlu 63 oyla ikinci olarak asil KDevamý Sayfa 3’de üye seçildi.

Þahiner’den Esnafa Teþekkür Ziyareti

SAYFA

KDevamý Sayfa 11’de

7

Vali Ýl Genel Meclisini Ziyaret Etti

'Kur'an ve Sünnet Baðlamýnda Samimiyet' Temalý Konferans Düzenlendi

KDevamý Sayfa 9’da

Beraber Halay Çekip, Gönüllerince Eðlendiler Ý

Þahiner'e Ziyaretler Devam Ediyor

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA 6

lçemiz Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu Ve Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi Ýlçe Spor Müdürlüðünce ziyaret edildi. KSayfa 2’de


18 NÝSAN 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

2

Bugün Çaðlar Eczanesi Eski Belediye Altý

Beraber Halay Çekip, Gönüllerince Eðlendiler lçemiz Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu Ve Özel Eðitim Ýþ Uygulaman Merkezi Ýlçe Spor Müdürlüðünce ziyaret edildi.

Ý

Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi Ýlçe Spor Müdürlüðünce ziyaret edildi. Ziyarete baþta Ýlçe Spor Müdürü Nurettin Tanlasý, güreþ antrenör Çelebi Bayýr,

Halk Eðitim Merkezi Usta öðreticilerinden Mustafa Özdemir ile Gamze Karaman ve karate kursiyerleri katýldý. Ýlçe Spor Müdürlüðü zihin engelli öðrencilere yanlarýnda getirdikleri çeþitli sayýda plastik, basket, futbol ve voleybol toplarýný hediye ettiler. Spor salonu kursiyerleri ile okul öðrencilere 23 Nisan etkinlikleri kapsamýn çalýþma yapan okul öðrencilerinden oluþan folklor ekibiyle birlikte halay çektiler. Okul idaresi ve öðretmenleriyle de okul eðitim öðretim ve uygulanan ''OKA'' projesi hakkýnda bilgi aldýlar. Misafirler (Yusuf Bahri Yücel) okuldan öðrenciler ile vedalaþarak ayrýldýlar.

www.sungurlu.tv Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER Yusuf Bahri YÜCEL H. Mustafa SARIYÜCE - Ýsmail KABAKDERE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) HÝTÝT OFSET Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


18 NÝSAN 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

3

KÖYLERE HÝZMET GÖTÜRME BÝRLÝÐÝ ENCÜMENLERÝ BELÝRLENDÝ ungurlu Köylere Hizmet Götürme Birliði'ne encümenler yapýlan seçim ile belirlendi.

S

Kaymakam Osman Beyazyýldýz'ýn divan baþkaný olduðu Köylere Hizmet Götürme Birliði Meclis toplantýsý Özel Ýdare Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Ýl genel meclis üyeleri ve muhtarlarýn katýlýmýyla encümen üyeleri belirlendi. Birlik encümenliðine 2 il genel meclis üyesi, 2 muhtar seçildi. Seçimlerde 106 köy muhtarý ve 4 Ýl Genel Meclisi olmak üzere 110

delege oy kullandý. Birlik encümeni için Ýl Genel Meclisi üyelerinden Aziz Sarüce, Celal Güngör, Ramazan Kelepircioðlu aday oldu. Celal

Güngör 78 oyla birinci, Ramazan Kelepircioðlu 63 oyla ikinci olarak asil üye seçildi. Aziz Sarüce ise 28 oy alarak yedek üye seçildi. Birlik Encümeni için muhtarlarda Vedat Batak Tatlýsu Köyü Muhtarý, Ýsa Kaya Ortakýþla Köyü Muhtarý, Adnan Sarýsülük Beylice Köyü Muhtarý ve Oðuz Arpaz Kýrankýþla Köyü Muhtarlarý aday oldu. Oylama neticesinde Vedat BaTak 70 oy, Ýsa Kaya 37 oy alarak asil üye seçilirken, Adnan Sarýsülük 29 oy, Oðuz Arpaz 20 oy alarak yedek üye seçildi. Kaymakam Osman Beyazyýldýz, seçilen encümen üyelerine baþarýlar (Serkan Þansever) diledi.

ilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, üniversitelerdeki akademisyenlerin sanayicilere koçluk yapmasýný istediklerini söyledi.

B

Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi’nin konuðu oldu. Ýþ dünyasýnýn temsilcileri ile bir araya gelen Ocaklý, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý destekleri, bakanlýða baðlý kuruluþlar ve kurumun vizyonu ve 2023 hedefleri hakkýnda açýklamada bulundu. Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi (SAN-TEZ) programýnýn üniversitesanayi iþbirliðinin kurumsallaþtýrýlmasý ve üniversitelerde yapýlan bilimsel çalýþmalarýn ticarileþtirilerek katma deðer oluþturulmasýný amaçladýðýný dile getiren Ocaklý, sanayicilerden SANTEZ programýna proje hazýrlamalarýný istedi. SANTEZ programýna saðlanan hibe destekleri hakkýnda da bilgi veren Ocaklý, proje ortaðý firma küçük iþletme hibe desteklerinin yüzde 85’i, orta büyüklükteki iþletmelerde yüzde 75’inin büyük iþletmelerde yüzde 65’i bakanlýkça hibe desteði saðlanacaðýný açýkladý. Ürüne dönüþebilecek projelere destek verdiklerini açýklayan Ocaklý, amaçlarýnýn ülkenin cari açýðý kapatmak olduðunun altýný çizdi. Üniversite sanayi entegrasyonunu önemsediklerini vurgulayan Ocak, “Bugün baktýðýmýzda ailelerimizin hekimleri var. Bizde her bir iþletmemizin birer hocasý olmasýný istiyoruz. Ýþletmelerimiz akademisyenlerimizle birlikte çalýþacak ve yaþanan sorunlara birlikte çözüm üretecekler. Akademisyenlerimiz üretimde farklýlýk oluþturacak. Sanayicimizin tecrübesiyle bilgi birikimini harmanlayýp proje hazýrlayacak. Ve bu projeyi ürün haline getirecek. Ürüne dönüþebilecek projelere destek veriyoruz. Amacýmýz ülkedeki cari açýðýn kapatýlmasýna katkýda bulunmak. Ýþletmelerimiz akademisyenlerimizle birlikte çalýþtýklarýnda bakýþ açýlarý deðiþecek” dedi. Türkiye’nin 2023 vizyonuna iliþkin de açýklamada bulunan Ocaklý, “Türkiye’nin 2023 vizyonu belli. Bu vizyon kapsamýnda dünyada geliþmiþ ilk 10 ekonomisi arasýna girerek 2023 yýlýna kadar ihracatýnýn 500 milyar dolara çýkmasý, yýllýk GSYÝH’in de 2 trilyon dolara yükseltilmesi, yüksek tekonolji ürünlerin ihracattaki payýnýn yüzde 20’ye çýkarýlmasý, GsYÝH’in içinde Ar-Ge’ye ayrýlan payýn yüzde 3’e çýkarýlmasý, kiþi baþýna milli gelirin yýllýk 25 bin dolara yükseltilmesi hedeflenmektedir” diye konuþtu. MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak’a sunumundan dolayý teþekkür ederek, MÜSÝAD olarak amaçlarýnýn Çorum’u daha ileriye taþýmak olduðunu belirtti.


18 NÝSAN 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

4

Ýtfaiyeden Güvercin Kurtarma Operasyonu lçemizde bir evin çatýsýna ayaðýndan asýlý kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafýndan kurtarýldý.

Ý

Sunguroðlu Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde güvercinin bir evin çatýsýna ayaðýnda asýlý kaldýðýný ve kendini kurtaramadýðýný fark eden vatandaþlar, durumu Sungurlu Belediyesi'ne bildirdi. Kýsa sürede olay

yerine gelen itfaiye ekipleri, evin çatýsýnda asýlý vaziyette kalan güvercine ulaþmayý baþardý. Güvercini çatýda çýrpýnýrken gördüklerini ve hemen itfaiyeye haber verdiklerini söyleyen vatandaþlar, "Sabah geldik, güvercinler arkadaþlarýnýn baþýna toplanmýþlar. Daha sonra hepsi uçtu, bir tanesi kaldý. Duyarlý vatandaþlar olarak belediyeyi aradýk, itfaiye ekipleri geldi. Allah razý olsun, ekipler kurtardýlar? diye konuþtu. Ýtfaiye ekipleri ise, bu tür ihbarlarý canlýnýn türü ne olursa olsun bir insan mahsur kalmýþ gibi en ciddi þekilde deðerlendirdiklerini söyledi. (Serkan Þansever)


18 NÝSAN 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

5


18 NÝSAN 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

6

Þahiner'e Ziyaretler Devam Ediyor ungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e hayýrlý olsun ziyaretleri aralýksýz devam ediyor.

S

Ýlçe Tarým Müdürü Cemal Þentürk ve beraberinde bulunan personel, Esnaf Kefalet Kooperatifi eski baþkaný Recep Aysal, Ýlçe Kaymakamlýðý

bünyesinde görev yapan personel ve Saðlýk Grup Baþkanlýðý personeli Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i makamýnda ziyaret ederek görevlerinde baþarý temennilerinde bulunarak hayýrlý olsun dediler. Ziyaretlerden duyduðu memnuniyeti dile getiren Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner hayýrlý olsun temennisinde bulunanlara teþekkür etti. (H.Mustafa Sarýyüce)


18 NÝSAN 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

7

Kutlu Doðum Konferansý Düzenlendi ungurlu Ýlçe Müftülüðü tarafýndan Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle bir program düzenlendi.

S

Özel Ýdare Konferans Salonunda gerçekleþtirilen konferansa Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selahattin Öz konuþmacý olarak katýldý. Ýlçe Müftüsü Ýdris Özarslan'ýn konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen

Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selahattin Öz, 'Kur'an ve Sünnet Baðlamýnda Samimiyet' temalý haftanýn önemine iliþkin bir sunum yaptý. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Öz, söylenecek sözlerin Kur'an-ý Kerim'in güzelliðini, Peygamber efendimizin sevgisini ifade etmede aciz kalacaðýný belirterek, "Ama O'nun isminin Kutlu Doðum Haftasýnda geçmesi, Kur'an-ý Kerim'in isminin bu haftada geçmesi herkesin sözünü güçlendirecektir, o söze güzellik katacaktýr" dedi. Konferansý Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO Müdürü Kubilay Karacif, daire amirleri ve davetliler izledi. (Yusuf Bahri Yücel)

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun.


18 NÝSAN 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

8

9 S.S.REK.335


18 NÝSAN 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

9

Þahiner’den Esnafa Teþekkür Ziyareti 0 Mart yerel seçimlerinde belediye baþkaný seçilerek görevine baþlayan Belediye Baþkaný Þahiner, ilçedeki esnafý ziyaret etti.

3

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, ilçe merkezindeki esnafý ziyaret ederek seçim sürecinde kendisine verdikleri desteklerden dolayý teþekkür etti.

Seçim süreci boyunca esnafýn kendisine çok büyük destek verdiðini dile getiren Þahiner, hizmet etmek için bu göreve talip olduðunu ve halkýn kendisine gösterdiði teveccühle göreve baþladýðýný söyledi. Görev süresi boyunca sürekli halkýn içinde olacaðýný ve sorunlarý yerinde tespit ederek çözüm arayacaðýný anlatan Þahiner, " Esnafýmýz için çeþitli çalýþma ve projelerimizi yavaþ yavaþ hayata geçireceðiz. Ýnþallah el birliðiyle ilçemizi hak ettiði yere getirip modern ve daha (Ýsmail Kabakdere) yaþanýlabilir bir kent inþa edeceðiz" dedi.

ELEMAN ALINACAKTIR Çeliksan Metal Makina’da Çalýþtýrýlmak Üzere 30 Yaþ Altý, Sigortalý Eleman Alýnacaktýr.

Müracaatlar Þahsen Yapýlacaktýr.

Adres : Sanayi Sitesi 7. Blk. No : 7 Sungurlu

Acil Satýlýk Daire

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun.

Pembe Evler Sitesi’nde 3+1, Çift Banyolu, Kilerli Daire Acil Satýlýktýr

0532 381 55 54

S.S.REK.334


18 NÝSAN 2014 • CUMA

S.S.REK.333

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

10


18 NÝSAN 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

11

VALÝ BAÞKÖY’DEN ÝL GENEL MECLÝSÝNE ZÝYARET ali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný V Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak kendilerine yeni görevinde baþarýlar diledi.

Baþköy, 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerinin ardýndan göreve gelen Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya’yý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette; Ýl Genel Meclisi AK Parti Grup Baþkaný Nurettin Karaca, CHP Grup Baþkaný Haydar Erdem, MHP Grup Baþkaný

Celal Güngör ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan da yer aldý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, nazik ziyaretlerinden dolayý Vali Baþköy’e Ýl Genel Meclisi adýna teþekkür etti. 30 Mart Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerinin Çorum’da demokratik bir ortamda gerçekleþtiðine dikkat çeken Vali Baþköy; “Seçimlerde yarýþmanýn ana gayesi halka hizmettir. Ben Ýnanýyorum ki Ýl Genel Meclisimiz bir bütün olarak Çorum’a çok güzel hizmetler yapacaktýr.” dedi ve baþta Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Genel Meclisi AK Parti Grup Baþkaný Nurettin Karaca, CHP Grup Baþkaný Haydar Erdem, MHP Grup Baþkaný Celal Güngör’ün nezdinde tüm Meclis Üyelerini tebrik etti ve kendilerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. (Ýsmail Kabakdere)

Sungurlu’nun En Ýyi Haber Sitesi www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun


18 NÝSAN 2014 • CUMA

S.S.REK.332

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

12

18nisan  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you