Page 1

YIL: 43 • SAYI: 3656 • 50 Kr.

18 NÝSAN 2013 • PERÞEMBE

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

Devrilen Elektrik Direkleri Hayvanlarý Öldürdü dinilen bilgilere göre olay ilçeye baðlý Kavþut Beldesi'nde meydana geldi. Yýllar öncesinden dikilen aðaç direkler çürüdüðü için diplerinden koparak o sýrada direklerin önünden geçen hayvanlarýn üzerine düþtü. Direklerin tellerine dolanan 3 KDevamý Sayfa 2’de hayvan elektrik akýmýna kapýlarak telef oldu.

E

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ;

‘Ýhtiyaçlarý Elimizden Geldiðince Karþýlayacaðýz’ avuzselim Ýlköðretim Okulu 3. sýnýf öðrencisi Sude Yýldýrým ve Fatih Ortaokulunda okuyan ablasý Buse Yýldýrým Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'yý makamýnda ziyaret ettiler. Öðrenci velisi Satýlmýþ Yýldýrým Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'ya, eðitime verdiði destekten ötürü teþekkür etti.

Y

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, ziyaret nedeniyle öðrenciler ile öðrenci velisi Satýlmýþ Yýldýrým'a teþekkür ederek, "Eðitim bizim baþ tacýmýzdýr. Eðitime katký bizim önceliðimizdir. Okullarýn sorunlarýný yerinde dinliyor ve okul müdürlerimizin bizlere bildirdiði ihtiyaçlarý seve seve yerine getiriyoruz. Okullarýmýzýn neye ihtiyaçlarý olursa her zaman karþýlamaya çalýþýyoruz. Bundan sonra da okullarýn ne ihtiyacý olursa olsun elimizden geldiðince karþýlayacaðýz" KHaberin Devamý Sayfa 5’de ifadelerini kullandý.

Boþ Ahþap Evde Yangýn Çýktý

Spor Engel Tanýmaz

KDevamý Sayfa 3’de

SAYFA

Rektör Alkan Öðrencileriyle Buluþtu

4

KDevamý Sayfa 2’de

Masal Anlatma Yarýþmasý Baþladý S

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

Gölbaðlarý’nda Gölbaðlarý’nda Temizlik Temizlik Çalýþmasý Çalýþmasý

SAYFA

ungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan ´Masallarla Büyüyoruz´ projesi kapsamýnda ilkokullarý arasýnda düzenlenen ´Masal Anlatma Yarýþmasý´ baþladý. K4’de

5


18 NÝSAN 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

Devrilen Elektrik Direkleri Hayvanlarý Öldürdü Ýlçede devrilen elektrik direklerinin altýnda kalan 3 inek telef oldu. Edinilen bilgilere göre olay ilçeye baðlý Kavþut Beldesi'nde meydana geldi. Yýllar öncesinden dikilen aðaç direkler çürüdüðü için diplerinden koparak o sýrada direklerin önünden geçen hayvanlarýn üzerine düþtü. Direklerin tellerine dolanan hayvanlar elektrik akýmýna kapýlarak öldü. Sabah saatlerinde hayvanlarýný otlatmak için beldeden meraya doðru ilerlediðini söyleyen hayvan sahibi Ýsmail Korkutoðlu, "Dün akþamdan aþýrý yaðmur yaðdý. Komþumun 7, benim ise 22 ineðimle beraber sabah saatlerinde meraya hayvanlarý otlatmaya gidiyordum. Bir anda elektrik direkleri diplerinden koparak hayvanlarýn üzerine düþtü. Öndeki hayvanlarý zor güç kurtardým ama 3 tanesi elektrik tellerine dolaþtýðý için elektrik akýmýna kapýldý." dedi. Olay yerine gelen Veteriner Hekim Ekrem Arslan ise tuttuðu tutanakta ölen hayvanlarýn ikisinin 5 aylýk gebe olduðunu, ölüm nedeninin ise elektrik direklerin devrilmesi sonucu hayvanlarýn elektrik akýmýna kapýlarak öldüðünü tespit etti. Bu direklerin tam 30 yýl önce dikildiðini ve zamanla yýprandýðýndan dolayý devrildiðini iddia eden hayvan sahibi Korkutoðlu, zararýnýn karþýlanmasý için elektrik daðýtým þirketinden davacý olduðunu bildirdi.

Boþ Ahþap Evde Yangýn lçemizde boþ olan ahþap bir evde yangýn çýktý.

Ý

Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesi Mezarlýk Caddesi'nde boþ olduðu açýklanan

ahþap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangýn çýktý. Yangýna Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangýn kýsa sürede kontrol altýna alýnarak söndürüldü. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

www.sungurlununsesi.net

2

Dr. Abdulcabbar BORAN ile

TASAVVUF SOHBETLERÝ Sevgili okurlarýmýz, bir yazýmýzla daha sizlerle birlikte kýldýðý için Yüce Rabbimiz'e sonsuz hamdeder þükrederiz. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in Kutlu Doðumu münasebetiyle bu haftaki yazýmýzda, O'nu bir nebze daha idrak edebilmek, öðretisini yaþayabilmek adýna, bize vasiyet olarak býraktýðý mübarek Hadîs-i Þeriflerinden bir tanesini açýklayacaðýz. Allah Resûlü þöyle buyuruyor: "Her insan hata eder. Hata iþleyenlerin en hayýrlýlarý tövbe edenlerdir." (K: Tirmizî, Kýyâme, 49; Ibn Mâce, Zühd, 30) Kur'ân-ý Kerîm bir bütündür. Ve bu bütünün muhtevasýný hayata geçirmedikçe, hiçbirimiz Allah'ýn bizler için seçtiði teslim dîninin gereklerini yerine getirmiþ olmayýz. Peygamber Efendimiz ve sahâbesi, bundan 14 asýr evvel Sahâbe Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'e tâbî olmuþlar ve Onun önünde tövbe etmiþler (Fetih-10), böylelikle 7 safha 4 teslimden oluþan hanif dînini bütünüyle yaþamýþlardýr. Bize düþen þey, Ýslâm'ý hakkýyla yaþamak, bizim için en ahsen örnek olan Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve sahâbenin yaþadýðý hayatý bugün de aynen yaþamaktýr. "Ýnsanlar Niçin Hata Yapar? Ýnsanlarýn hepsi baþlangýç noktasýnda dalâlette yani Nefs-i Emmare'dedir. Nefs-i Emmare'deki kiþinin aklý fizik bedenin kumandanýdýr. Ýnsandaki, þeytanýn temsilcisi nefs ve Allah'ýn temsilcisi ruh kendi istikametlerinde aklý ikna etmeye çalýþýrlar. Ruh aklý ikna ederse, fizik vücut hayýr iþler. Nefs aklý ikna ederse, fizik vücut þerr iþler. Hadîste geçen "Her insan hata eder." ifadesi, nefsimizden kaynaklanan þerr taleplerin fizik vücudun kumandaný akla kabul ettirilmesini ihata eder. Allahû Tealâ insaný nefsine tâbî olarak hayatýný boþa tüketsin diye yaratmamýþtýr. Aksine insanlarý dalâlet çukurundan hidayete erdirmek üzere katýndan hidayetçiler ve bu hidayetçilerle öðüt mahiyetinde, kalplerdeki hastalýklara þifa olan Kutsal Kitaplar göndermiþtir. Kur'ân-ý Kerim, nefsimizin manevî kalbindeki hastalýklara þifadýr: "Ey insanlar! Size, Rabbinizden öðüt (vaaz) ve göðsünüzde olana (nefsinizin kalbindeki hastalýklara) þifa ve mü'minlere hidayet ve rahmet gelmiþtir. (Yûnus-57)" Ýnsaný huzursuz ve mutsuz eden sadece kendi nefsidir. Allahû Tealâ bütün insanlar için âhiret ve dünya saadeti ister. Þeytan da bunun aksine, insana âhiret hayatýnda da, dünyada da cehennemi yaþattýrmak ister. Negatif etkisiyle devamlý nefsimize tesir eder ve nefsimizi çok daha aþaðýlara çekmeye, Esfel-i Sâfilîne götürmeye çalýþýr: "Andolsun ki Biz, insaný (nefsini), ahseni takvim içinde (nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaþabilecek özellikte) yarattýk. Sonra onu, esfeli sâfilîne (en sefil hale, nefsinin karanlýklarýna) iade ettik (çevirdik) (Tîn-4, 5). Ýnsanoðlunun önünde iki tane yol, iki alternatif vardýr: Ya Allah'ýn kendisine verdiði serbest iradeyle ya düþmaný olan þeytandan yana tavýr alacak ve þeytanla birlikte Esfel-i Sâfilîne doðru gidecektir. Ya da Allahû Tealâ'nýn emrine uyarak, nefsini tezkiye ve tasfiye etmek suretiyle nefsini ahsen kýlacaktýr. Hadîste geçen "Hata iþleyenlerin en hayýrlýlarý tövbe edenlerdir." ifadesindeki kiþiler, seçimlerini doðru istikamette yapanlardýr. Devamý Yarýn...


18 NÝSAN 2013 • PERÞEMBE

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

16 Nisan 2013 Salý Gülcan Eczanesi Ankara Caddesi No : 49

--itit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öðrencileriyle buluþtu. Yemekhanede gerçekleþtirilen ziyarete, yönetim kadrosu ile birlikte katýlan Reha Metin Alkan, samimi bir sohbet gerçekleþtirdiði öðrencileri için, "Üniversitemizin olmazsa olmazý olan en kýymetli varlýðý öðrencilerimizdir" dedi.

H

Müracaat : 0542 891 88 30 0505 374 70 69

S.S.STK.289

Mavi Ocak Karþýsýnda Demirþeyh yolu üzerinde bulunan ortalama 1000 m2 Ýmarlý parseller satýlýktýr.

Satýlýk Daire Müracaat : 0505 255 48 53

S.S.STK.290

Duyan Sitesi C Blok 4. Katta Güney Cephede bulunan 3+1 140 m2 yapýlý daire satýlýktýr.

Satýlýk Tarla Cevheri Köyü Kapýkaya Mevkiinde 35 dönüm ve 10 dönüm olmak üzere 2 adet tarla satýlýktýr. Müracaat : 0536 700 89 97

S.S.STK.291

Dün akþam yemeði öncesinde gerçekleþtirilen ziyarette, Çorum KYK Müdürü Erol Kavuncu açýlýþ konuþmasý yaptý. Rektör Alkan, öðrencilerine hitaben yaptýðý konuþmasýnda, dünya üniversitesi vurgusu yaparak sözlerine baþlarken, dünya üniversitesi iddiasýnýn basit bir iddia ve hedef olmadýðýný, sloganik bir ifadeden öte, Hitit Üniversitesi'nin emin adýmlarla yürüdüðü hedef olarak aktardý. "Esas olan nerede yaptýðýnýz deðil, ne yaptýðýnýzdýr" diyen Rektör Alkan, yapýlan çalýþmalarýn toplumun problemlerine çare üretmeyen çalýþmalar olarak kalmasýnýn baþarý sayýlamayacaðýný aktardý. Alkan, "Yaþadýðýnýz toplumun sorunlarýndan haberiniz yoksa, öðrendiðiniz bilginin bir kýymeti kalmaz. Öðrendiklerinizle birlikte toplumun tanýyor olmayý bütünleþtirip, toplumun beklenti ve sorunlarýna çare üretmeliyiz. Asýl baþarý budur" dedi. Öðrencilerinin sosyalleþmelerini, en az eðitim kadar önemsediklerinin de altýný çizen Hitit Üniversitesi Rektöre Reha Metin Alkan, kulüp çalýþmalarýna verdikleri desteklerden bahsederek, Hidrojen Enerji Aracý Takýmý'ný örnek göstererek, "Türkiye genelinde yapýlan yarýþmalarda üniversitemizi baþarýyla temsil eden ve derece kazandýran arkadaþlarýmýz, yakýn zamanda Hollanda'da gerçekleþtirilecek uluslararasý bir yarýþta da üniversitemizi temsil edecek" diye konuþtu. Hitit Üniversitesi'nin en deðerli varlýðýnýn öðrencileri olduðunun altýný çizen Rektör Alkan, insana yapýlan her türlü yatýrýmýn, kuruþuna kadar helal olduðunu, insana yapýlan yatýrýmlarýn %99'unun baþarýya ulaþtýðýný ve karþýlýðýný topluma verdiðini ifade etti. Alkan daha sonra mikrofonu öðrencilerine vererek, onlarla karþýlýklý sohbet edip soru ve sorunlarýný dinledi. Konuþmasý pek çok kez öðrencilerin tarafýndan alkýþlarla karþýlýk bulan Alkan, daha sonra öðrencileriyle birlikte sýraya girerek yemeðini alarak, öðrencilerin sofrasýna misafir oldu.

SATILIK 2 ADET PARSEL

HAC VE UMRE HOCASI Selahaddin ÇELÝKTEN

0364 311 71 33 - 0537 347 8201 Msn : canmekkem@hotmail.com Adres : Sunguroðlu Mah. Eski Belediye Pasajý No : 1 SUNGURLU

Umre Kayýtlarýmýz Baþlamýþtýr... 5S.REK.378

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Serkan ÞANSEVER Oðuzhan ATÝK - H. Mustafa SARIYÜCE

Sungurlu’da Tek Yetkili Acenta Belge No : 2041

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

S.S.REK.379 : 8,40 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


18 NÝSAN 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Masal Anlatma Yarýþmasý Baþladý ungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan ´Masallarla Büyüyoruz´ projesi kapsamýnda ilkokullarý arasýnda düzenlenen ´Masal Anlatma Yarýþmasý´ baþladý.

S

Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu´nda düzenlenen masal yarýþmasý 1.eleme grubu yarýþmalarýna toplam 7 öðrenci katýldý.´Masal Anlatma Yarýþmasý´nda birinci Mustafa Kemal ilkokulu, ikinci ise Habib Güleser Öztaþ Ýlkokulu oldu. Ýlk ikiye giren öðrenciler 23 Nisan 2013 tarihinde final yarýþmasýna katýlmaya hak kazandý. Yarýþmanýn 2. eleme grubu bugün yine Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu´nda yapýlacak.

Spor Engel Tanýmaz ençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan 'Spor Engel Tanýmaz' projesi tüm hýzýyla devam ediyor.

G

Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu öðrencileri, gönüllülerden oluþan ekip tarafýndan her gün spor yaptýrýlýyor. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan gönüllü öðrenciler Ýlçede bulunan engelli çocuklara gönüllerini açarak bu çocuklarýn toplumda dýþlanmamasý ve bu öðrencilere gönüllü olarak hizmet vermekten onur duyduklarýný dile getirdiler. Bu çocuklarýmýza

sahip çýkýlmasý, boyunlarýnýn hiçbir zaman bükülmemesi gerektiðini ve bu projenin devamýnýn getirilmesi gerektiðini söyledi. Öðrenciler bu projeye destek veren Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na, Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin'e, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'ya, Ýþadamý Behiç Akkaþa ve Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'e desteklerinden dolayý teþekkür ettiler.


18 NÝSAN 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ;

‘Ýhtiyaçlarý Elimizden Geldiðince Karþýlayacaðýz’ avuzselim Ýlköðretim Okulu 3. sýnýf öðrencisi Sude Yýldýrým ve Fatih Ortaokulunda okuyan ablasý Buse Yýldýrým Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya' yý makamýnda ziyaret ettiler. Öðrenci velisi Satýlmýþ Yýldýrým Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya' ya, eðitime verdiði destekten ötürü teþekkür etti.

Y

ÖÐRENCÝLERDEN UZUNKAYA'YA TEÞEKKÜR ZÝYARETÝ Minik öðrencileri tek tek öpüp onlarla bir süre sohbet eden Baþkan Uzunkaya, Öðrencilerden dersleri hakkýnda bilgi aldý. "SÝZLERE NE KADAR TEÞEKKÜR ETSEK AZDIR'' Öðrenci Velisi Satýlmýþ Yýldýrým, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya' nýn okullara hediye ettiði projeksiyon cihazlarý, Öðrencilere Tarih Bilincini aþýlamak üzere düzenlemiþ olduðu Boðazkale Gezisi, Baþarýlý öðrencilere Laptop hediyesi ve en son olarak geçtiðimiz hafta okullara hediye ettiði 3 boyutlu Ýnteraktif insan vücudu Baþkanýmýz Sayýn Selahaddin Uzunkaya' nýn Eðitim konusunda ne denli emek harcadýðýnýn göstergesidir. Ne kadar teþekkür etsek azdýr" þeklinde konuþtu. "ÝHTÝYAÇLARI ELÝMÝZDEN GELDÝÐÝNCE KARÞILAYACAÐIZ'' Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, ziyaret nedeniyle öðrenciler ile öðrenci velisi Satýlmýþ Yýldýrým'a teþekkür ederek, "Eðitim bizim baþ tacýmýzdýr. Eðitime katký bizim önceliðimizdir. Okullarýn sorunlarýný yerinde dinliyor ve okul müdürlerimizin bizlere bildirdiði ihtiyaçlarý seve seve yerine getiriyoruz. Okullarýmýzýn neye ihtiyaçlarý olursa her zaman karþýlamaya çalýþýyoruz. Bundan sonra da okullarýn ne ihtiyacý olursa olsun elimizden geldiðince karþýlayacaðýz" ifadelerini kullandý.

Gölbaðlarý'nda Temizlik Çalýþmasý ungurlu Belediyesi, Gölbaðlarý mevkiinde bulunan menfezleri temizlemek için çalýþma baþlattý.

S

Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, özverili çalýþmalarýndan

dolayý belediye iþçilerine teþekkür etti. Çalýþmalarýn yapýldýðý yerde incelemelerde bulunan Baþkan Uzunkaya, "Her yýl Sungurlu'da bulunan menfezlerde çalýþmalarýmýzý düzenli olarak gerçekleþtiriyoruz. Amacýmýz her hangi bir yaðmurda su taþkýnlarý ile karþýlaþmamaktýr. Ayrýca insanlarýmýzýn huzur ve güvende olmalarýný saðlamak en büyük gayemizdir.''dedi.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


18 NÝSAN 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6

Tel : 0364 311 01 43 S.S.REK.380

S.S.REK.369

Kg.


18 NÝSAN 2013 • PERÞEMBE

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

7

T.C. SUNGURLU ÝCRA DAÝRESÝ 2013/16 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði ihaleye katýlacaklarýn %20 pey akçesini (teminat miktarýný) Sungurlu Vakýflar Bankasý TR170001500158007290567651 iban nolu emanet hesabýna yatýrmalarý; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 16/04/2013 : 10/06/2013 günü, saat 10:00 - 10:15 arasý. : 10/07/2013 günü, saat 10:00 - 10:15 arasý. : ÖZEL AKÇANLAR OTOPARKI

No Takdir Edilen Deðeri TL. 1 35.000,00

Adedi 1

KDV %1

S.S.RES.21

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 06 BC 0541 PLAKALI FORD MARKA DYB FOCUS II COMFORT 5K 1,6 HP TÝPÝ 2012 MODEL ÞASE NO:WFOKXXXGJBKBJ18401 LASTÝKLERÝ ORTA HASAR VE ÇÝZÝK YOK ANAHTARI VAR RUHSATI YOK STEPNESÝ VAR BÝNEK VASIFLI TAÞINIR, AÇIKLAMALI ARAÇ (ÝÝK m.114/1, 114/3)

S.S.REK.381

1.Ýhale Tarihi 2.Ýhale Tarihi Ýhale Yeri

PASTA - CÝLA

A Y O B O T O R lýr U pý Z Ya HU raçlar - Kasko-Sigorta Anahtar Teslimi

Hasarlý A

HUZUR OTO BOYA

Yusuf MANDIRALIOÐLU (0535) 578 65 11

PASTA - CiLA

Muammer Arýkanoðlu (0536) 561 00 26

Yeni Sanayi Sitesi 3. Blok No : 20 Sungurlu / ÇORUM S.S.REK.382


18 NÝSAN 2013 • PERÞEMBE

S.S.REK.383

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

18 Nisan 2013  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you