Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3831• 25 Kr.

18 KASIM 2013 • PAZARTESÝ

Çorum Tanýtým Günleri Sona Erdi...

Baþkent’te Çorum Rüzgarý Esti B

u yýl Ankara'da 2.'si düzenlenen 'Dünya Medeniyetleri Baþkenti Çorum Tanýtým Günleri' 14 Kasým Perþembe günü baþladý, 17 Kasým Pazar günü sona erdi. KDevamý Sayfa 2’de

Sungurlu Standýna Yoðun Ýlgi nkara'da bu yýl ikincisi düzenlenen Çorum Tanýtým Günlerinde Sungurlu standýna geçtiðimiz yýl olduðu gibi bu yýlda büyük ilgi vardý.

A

Tanýtým günlerinde ilçenin tarihi ve kültürel deðerleri ile yöresel ürünleri tanýtýldý. Konuklarýyla yakýndan ilgilenen Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, ilçe hakkýnda bilgi aktarýrken, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný A. Kadir Þahiner ise Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi hakkýnda ziyarete gelenlere bilgi verdi. KSayfa 2’de

Sungurlu Belediye Baþkan A. Adayý

Erözgün’den Sungurlu Kart Müjdesi k Parti'den belediye baþkan aday adayý olan Okay Erözgün Sungurlu için projelerini açýklamaya devam ediyor. Erözgün Baþkan olmasý halinde hayata geçirecekleri 'Sungurlu Kart' ile veren el alan eli görmeyecek dedi.

A

K Devamý Sayfa 4’de

K Devamý Sayfa 5’de

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...

BÝK Üyelerinden Kafkas'a Dosya

SAYFA

Nurettin Tanlasý Ýlçe Spor Müdürü Oldu 4


18 KASIM 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Baþkent’te Çorum Rüzgarý Esti u yýl Ankara'da 2.'si düzenlenen 'Dünya Medeniyetleri Baþkenti Çorum Tanýtým Günleri' 14 Kasým Perþembe günü baþladý, 17 Kasým Pazar günü sona erdi.

B

Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde 14-17 Kasým tarihleri arasýnda düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri programýna Vali Sabri Baþköy, Çorum Milletvekilleri Murat Yýldýrým, Cahit Baðcý, Tufan Köse, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Ýstanbul Milletvekili hemþehrimiz Feyzullah Kýyýklýk, AK Parti Kahramanmaraþ Milletvekili ve Türkiye Parlamenterler Birliði Genel Baþkaný Nevzat Pakdil, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Tapu Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný hemþehrimiz Mürsel Turbay, eski Çorum Milletvekili Muharrem Þemsek, eski Çorum Valisi Atýl Üzelgün, AK Parti Ankara Ýl Baþkaný hemþehrimiz Murat Alparslan, Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Baþkaný Hayri Çaðýr ile çok sayýda Çorumlu katýldý. Federasyon Baþkaný Hayri Çaðýr'ýn açýþ konuþmasýnýn ardýndan sýrasýyla Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Milletvekilleri Murat Yýldýrým ve Tufan Köse, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ve Vali Sabri Baþköy birer konuþma yaptý. Birlik ve beraberlik mesajlarýnýn verildiði tanýtým günlerinin açýlýþýna bakan düzeyinde bir katýlým olmazken, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, akþam saatlerinde Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun Çorum standlarýný ziyaret edeceðini duyurdu. Çorum merkezin yaný sýra ilçelerin tanýtýmlarýnýn yapýldýðý etkinliðe yarýn TBMM Baþkaný Cemil Çiçek'in katýlacaðý belirtildi. Tanýtým günlerinde Vali Sabri Baþköy ile Federasyon Baþkaný Hayri Çaðýr TRT Haber'in canlý yayýn konuðu oldu. Programý Konya TV canlý olarak ekranlara (Haber Merkezi) taþýdý. Konuþmalarýn ardýndan tanýtým günlerinin açýlýþý yapýldý.

Sungurlu Standýna Yoðun Ýlgi nkara'da bu yýl ikincisi düzenlenen Çorum A Tanýtým Günlerinde Sungurlu standýna geçtiðimiz yýl olduðu gibi bu yýlda büyük ilgi vardý. Tanýtým günlerinde ilçenin tarihi ve kültürel deðerleri ile yöresel ürünleri tanýtýldý. Konuklarýyla yakýndan ilgilenen Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, ilçe hakkýnda bilgi aktarýrken, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný A. Kadir

Þahiner ise Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi hakkýnda ziyarete gelenlere bilgi verdi. Açýlýþýn ilk gününde Sungurlu stantlarýný Çorum Valisi Sabri Baþköy, Çorum Milletvekilleri Murat Yýldýrým, Cahit Baðcý, Tufan Köse, Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý Agah Kafkas, Ýstanbul Milletvekili Feyzullah Kýyýklýk, Ak Parti Kahramanmaraþ Milletvekili Nevzat Pakdil, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Tapu Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, eski Çorum Milletvekili Muharrem Þemsek, eski Çorum Valisi Atýl Üzelgün, Ak Parti Ankara Ýl Baþkaný Murat Alparslan, Çorum Dernekler Federasyonu Genel Baþkaný Hayri Çaðýr ile çok sayýda Çorumlu gezdi. (Serkan Þansever)


18 KASIM 2013 • PAZARTESÝ

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

3

Sungurlu Belediye Baþkan A. Adayý

ÝLYAS ÖZKAN Kimdir? 1974 yýlýnda doðdu. Orta öðrenimini Sungurlu Lisesinde, Lise öðrenimini Sungurlu Ticaret Meslek Lisesinde tamamladý. 1995 yýlýnda Tokat Gaziosmanpaþa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünü kazandý ve 1999 yýlýnda bu Fakülteden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. 2001 yýlýnda Sungurlu'da Özkan Tarým Ticaret adý altýnda Zirai Ýlaç bayiliðine baþladý. 2007 yýlýnda Tarým Bakanlýðýnda göreve baþlayýncaya kadar bu faaliyeti yürüttü. 2003 yýlýnda AK Parti Hükümetinin uyguladýðý 1000 Köye 1000 Tarým Gönüllüsü Projesi (KÖYMER) çerçevesinde Uðurludað Ýlçesi, Boðazkale Ýlçesi, Evci Beldesinde, Yeniyapan Köyünde Tarým Danýþmaný olarak görev yaptý. 2007 yýlýnda yine hükümetimizin Tarým Bakanlýðý bünyesindeki Tarým Danýþmanlarýný TARGEL projesi ile 657 Sayýlý DMK'nýn 4/B statüsüne geçirmesiyle Sungurlu Ýlçe Tarým Müdürlüðüne baðlý Kemallý köyünde Sözleþmeli Ziraat Mühendisi olarak çalýþmaya baþladý. Görev süresi içerisinde yaptýðý baþarýlý tarýmsal projeler, kurduðu demonstrasyonlar ile yöre çiftçisine hizmet etti. Onlara tarýmda yeni hedefler, alternatif modern üretim teknikleri konusunda yardýmcý oldu. Bu çalýþmalarýn sonucunda da

Kaymakamlýk makamlarý tarafýndan takdir belgesiyle ödüllendirildi. Gerek ticari faaliyette bulunduðu ve gerekse Tarým Bakanlýðýnda görev yaptýðý bu süre içerisinde, tarýmda model olacak çalýþmalarý baþarýyla sonuçlandýrdý. Sungurlu, Uðurludað, Boðazkale ilçelerinde Tarým Danýþmaný olarak görev yaptý. 2006 - 2007 yýllarý arasýnda Sungurlu Ak parti Ýlçe Teþkilatýnda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptý. 2009 yýlý Yerel Seçimlerde Ak Parti Sungurlu Belediye Baþkan aday adayý oldu. 2011 yýlýnda yapýlan Genel Seçimlerde Milletvekilliði için Çorum Ak Parti aday adayý oldu. 14. Dönem Siyaset Akademisine katýldý. Ayrýca Ýlyas Özkan; 1986 - 1988 yýllarý arasýnda Amatör güreþçi olarak faaliyette bulundu. Sungurlu Yeni Çelik Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesidir. Çeþitli turnuvalarda baþarýlarý vardýr. Türk Hava Kurumu üyesidir. Sungurlu Ýþ Adamlarý Derneði üyesidir. Türk Kýzýlay Derneði üyesidir. Sungurlu Eðitim Çevre Spor ve Ýzcilik Derneði üyesidir. Evli ve 3 çocuk babasýdýr. S.S.REK853

Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER - Yusuf Bahri YÜCEL

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


18 KASIM 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Erözgün’den Sungurlu Kart Müjdesi k Parti'den belediye baþkan aday adayý olan Okay Erözgün Sungurlu için projelerini açýklamaya devam ediyor. Erözgün Baþkan olmasý halinde hayata geçirecekleri 'Sungurlu Kart' ile veren el alan eli görmeyecek dedi.

A

Erözgün, Sungurlu Kart ile ihtiyaç sahibi vatandaþlara sahip çýkacaklarýný belirterek, "Sungurlu Kart ile hiçbir geliri olmayan ve en alt ekonomik grupta yer alan ailelere yardým elini uzatacaðýz" dedi. Proje kapsamýnda hiçbir sosyal güvencesi ve tapusu olmayan ailelerdeki kadýnlara verilen kartla ihtiyaç sahibi ailelerin yüzü güldürecek diyen Erözgün, "Ýhtiyaç sahiplerinin hesabýna aylýk yatýrýlacak para ile vatandaþlar, belediyenin anlaþmalý olduðu yerlerden gýdadan, giyime, yakacaktan kýrtasiyeye kadar ihtiyaçlarý ölçüsünde ýskontolu alýþveriþ yapabilecek, Sungurlu sýnýrlarý içerisinde yaþayan ihtiyaç sahibi vatandaþlar, muhtarlýklardan alacaklarý fakirlik belgesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan edinebilecekleri sosyal güvencesi olmadýðýný gösteren ve Tapu Müdürlüðü'nden herhangi bir taþýnmazlarý olmadýðýný kanýtlayan belgeler ile baþvuruda bulunacaklar" diye konuþtu. Sungurlu Kart'ýn Türkiye'ye örnek olacaðýný belirten Okay Erözgün, "Bu kart ile ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýza insan onuruna yakýþýr bir anlayýþla destek olacaðýz. Sungurlu Kart ile vatandaþlarýmýz belediyenin verdiðini deðil istediðini, ihtiyacýný alabiliyor ve kimse böyle bir yardým aldýðýný bilmiyor. Ýster gýda alýr ister çocuðunun ayaðýna ayakkabý vatandaþlarýmýz istediðini alacak" þeklinde konuþtu. (Yusuf Bahri Yücel)

BÝK Üyelerinden Kafkas'a Dosya Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri, yerel gazetelerin resmi ilan haklarýnýn korunmasý amacýyla Saðlýk Bakanlýðý nezdinde giriþimde bulundu. BÝK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, BÝK Genel Kurulu Üyesi, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Koordinatörü Sefa Özdemir ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkan Yardýmcýsý Bülent Özkaleli dün Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette BÝK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, yerel basýnýn resmi ilan konusunda yaþadýðý problemleri içeren dosyayý Bakan Yardýmcýsý Kafkas'a sundu. ARSLAN: 'YEREL BASIN MAÐDUR OLUYOR' Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterlikleri'nin kurulmasýnýn ardýndan mahalli gazetelerde yayýmlanan resmi ilanlar

konusunda ciddi sýkýntýlar yaþanmaya baþladýðýný belirten Mustafa Arslan, özellikle ilçe gazetelerinin maðduriyetine yol açan bir durum ve uygulamanýn ortaya çýktýðýný ifade etti. Yaþanan aksaklýklarla ilgili detaylý bilgiler veren Arslan, Saðlýk Bakanlýðý'nýn yaptýðý toplu ihalelerin resmi ilanlarda daralma meydana getirdiðini söyledi. Ýl merkezlerinde tek ya da iki gazetede ilana çýkýlmasýnýn mahsurlarýna iþaret eden Arslan, "Kamu Ýhale Mevzuatý'na göre resmi ilanlarýn, idarenin bulunduðu yer ile iþin yapýlacaðý mahalde birer gazetede yayýmlanmasý gerekiyor. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterlikle ri'nin ihale ilanlarý ise halen þehir merkezlerinde bir ya da iki gazetede yayýmlanýyor. Bu uygulamadan dolayý ilçelerde yayýn yapan gazeteler maðdur oluyor. O nedenle Kamu Ýhale Mevzuatý'na aykýrý bir durum yaþanýyor" dedi. Arslan, "Kamu görevi ifa eden yerel basýnýn yaþabilmesi, ilanlarýn Kamu Ýhale Mevzuatý'na uygun yapýlabilmesi için en az

iki gazetede yayýmlanmasý, birden fazla yerde alým için ihaleye çýkýlmýþsa da mutlaka ilçelerde de yayýmlanmasý, bu yapýlýrken de gazetelerin yayýnlandýðý ilçeler arasýnda denge gözetilmesini bekliyoruz" diye konuþtu. KAFKAS: 'RESMÝ ÝLANLARI YÜK GÖRMÜYORUZ' Yerel basýnýn yaþamasýnýn önemine iþaret eden Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Kafkas ise kendisine iletilen dosyanýn ilgililer tarafýndan inceleneceðini, varsa aksaklýklarýn giderileceðini söyledi. Saðlýk alanýnda son dönemde yapýlan çalýþmalarýn hizmet alan açýsýndan memnuniyet verici, toplam maliyet ve kamu menfaati açýsýndan ise artý yönde olduðunu belirten Kafkas, "Bu çerçevede mahalli basýna verilen ihale ilanlarýný yük olarak görmüyoruz" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Kafkas, konuyu ciddi olarak ele alacaklarýný sözlerine ekledi. Heyetin ziyaretinde Saðlýk Bakanlýðý Basýn Müþaviri Ubeydullah Yener de hazýr bulundu. (Haber Merkezi)


18 KASIM 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Nurettin Tanlasý Ýlçe Spor Müdürü Oldu ungurlu Ýlçe Spor Müdürü Ýsa Þahin'in görevinden istifa etmesinin ardýndan boþan Ýlçe Spor Müdürlüðü görevine vekaleten Nurettin Tanlasý getirildi.

S

Nurettin Tanlasý Kimdir ? 1980 yýllýnda Ýsmetpa Ýlkokulu'ndan mezun olan Tanlasý, 1983 yýlýnda Sungurlu Ortaokulu'ndan mezun oldu. Liseyi Sungurlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamlayan Tanlasý, Kýrýkkale Üniversitesi Ön Lisans mezunu oldu. Halen Kamu Yönetimi 3. sýnýf öðrencisi olan Tanlasý, 1988 yýlýnda Çorum Saðlýk Müdürlüðü Elektrik Teknisyeni olarak göreve baþladý. Tanlasý daha sonra, Sungurlu Saðlýk Meslek Lisesi, Kýrýkkale Devlet Hastanesi, Sungurlu Saðlýk Meslek Lisesi, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nde görev yaptý. (Yusuf Bahri Yücel)

Kapanan Beldelerde Çöpleri Ýl Özel Ýdaresi Toplayacak üyükþehir Belediyeler Yasasý kapsamýnda kapatýlmasýna karar verilen Çorum'daki 22 beldenin çöpleri Ýl Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü tarafýndan toplanmasýna iliþkin olarak Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlan bir çalýþma il genel meclisinde tartýþma yarattý. Ýl genel meclisi toplantýsýnda Ýl Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü'nün 2014 yýlý bütçesi hakkýnda bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Mühendisi Mustafa Yaþar, müdürlük olarak Çorum'da kapatýlmasýna karar verilen 22 belde belediyesinde yapmayý planladýklarý çöp toplama faaliyetleri hakkýnda da bilgiler vererek, bu çalýþma için meclisten ek bütçe talebinde bulundu. Ancak Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, gerek proje hakkýnda il genel meclisi üyelerine resmi bir kanalla bilgi verilmemesi ve gerekse projenin hizmette ayrýmcýlýða yol açacaðý endiþesiyle proje üzerinde yeniden bir çalýþma yapýlmasýný istedi. Toplantýda kapatýlmasýna karar verilen 22 beldede yapýlmasý planlanan çöp toplama faaliyetleri hakkýnda bilgi veren Çevre Koruma

ve Kontrol Müdürlüðü Mühendisi Mustafa Yaþar, hazýrladýklarý plan kapsamýnda 22 beldeyi 5 ayrý guruba ayýrdýklarýný ve bu 5 grupta yer alan yerleþim alanlarýndaki çöpleri ise sýkýþtýrmalý 9 ayrý araçla almayý planladýklarýný bildirdi. Çorum'da günlük kiþi baþýna düþen evsel atýk miktarýnýn 0.9 kilogram olduðunu vurgulayan Yaþar, yaptýklarý planlama kapsamýnda söz konusu yerleþim yerlerindeki evsel atýklarý her hangi bir aksamaya meydan vermeden toplamayý hedeflediklerini kaydetti. Yaþar, böyle bir planlamaya kapanmasýna karar verilen beldelerdeki hizmetin aksamamasý düþüncesiyle yaptýklarýný sözlerine ekledi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ise Ýl Genel Meclisi olarak hizmetin en ücra köye kadar eþit ve adil götürülmesi konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini belirterek, çöp toplamayla ilgili olarak yapýlan bu planlamanýn il genel meclisinin eþit ve adil hizmet anlayýþýyla örtüþtüðünü söyledi. Temizlik ve çöp toplama konusunda Çorum'da hiçbir belde yada köye ayrýcalýk yapýlamayacaðýný özellikle vurgulayan Eker, bütçe görüþmelerinin yapýldýðý bir ortamda böylesine

ürkiye Sürücü Kurslarý ve Eðitimcileri Konfederasyonu (TÜSEKON) Baþkaný Ýsmail Yýlmaz, kadýnlara manuel vitesli otomobillerle verilen sürücülük eðitimi zorunluluðunun biteceðini belirterek, "Bayanlar çok istiyor. 'Ben otomatik kullanacaðým' diyor. Ýnþallah bu da gerçekleþecek" dedi.

TÜSEKON Antalya Çalýþtayý, IC Green Palace Otel'de baþladý. 3 gün devam edecek çalýþtayýn açýlýþ oturumu, MHP Grup Baþkanvekili Oktay Vural, CHP Ýzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, Manisa Milletvekili Selçuk Özdað ve farklý illerden gelen sürücü kursu sahiplerinin katýlýmýyla toplandý. Konfederasyon Baþkaný Ýsmail Yýlmaz, sürücü kurslarýnýn insan can ve mal güvenliðini ilgilendiren bir sektör olduðunu kaydetti. Hal böyleyken isteyen herkesin sürücü kursu açabildiðini kaydeden Baþkan Yýlmaz, "Sektörde sýnýrlama getirilmesi lazým. Nüfusla orantýlý olarak sürücü kursu açýlmasýnýn sýnýrlandýrýlmasýný talep ediyoruz. Kanunda küçük bir düzeltmeyle bu yapýlabilir" diye konuþtu.

B

T

önemli bir çalýþmanýn apar-topar meclis gündemine getirilmesinin de doðru olmadýðýný kaydetti. Böyle bir proje hazýrlanýrken kaynaðýnýn da mutlaka belirtilmesine gerektiðine vurgu yapan Eker, "Yapýlan bu çalýþmayla sadece kapanacak belediyelere hizmet götürme anlayýþý adil ve adaletli bir anlayýþ deðildir. Bu yönüyle projenin tüm Çorum'u kapsayacak þekilde yeniden gözden geçirilmesinde fayda görüyorum" þeklinde konuþtu. (Haber Merkezi)

Sektörün yaþadýðý sýkýntýlardan bahseden, bugüne kadar geçirdiði deðiþim ve dönüþümü anlatan Ýsmail Yýlmaz, getirilecek yeni düzenlemeyle artýk sürücü kurslarýnýn otomatik vitesli araçlarla eðitim yapabileceðini kaydetti. TÜSEKON Baþkaný Yýlmaz, "Bayanlar çok istiyor. 'Ben otomatik kullanacaðým' diyor. Bunu da getirmek istiyoruz. Ýnþallah bu da gerçekleþmiþ olacak" diye konuþtu. Yýlmaz bunun yeni bir ehliyet sýnýfý olarak deðil B sýnýfý ehliyetler içinde yapýlacak yeni bir kategori sayesinde olabileceðini kaydetti. Baþkan Yýlmaz, "Trafik, binlerce insanýn yaralandýðý, öldüðü, milyarlarca liranýn, ülke imkanýnýn maalesef heder olduðu çok önemli bir problem. Bu problemin çözümünde de en önemli görev tabii ki biz eðitimcilere düþüyor. Karayollarý Genel Müdürlüðü, Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý ve biz el ele vereceðiz, taþýn altýna elimizi koyacaðýz ve Türkiye bu trafik belasýndan kurtulacak" diye konuþtu. (Haber Merkezi) YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Sehlan Coþkun YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa Cin


18 KASIM 2013 • PAZARTESÝ

S.S.REK.852

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6


18 KASIM 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

7

www.sungurlununsesi.net

1970’den GÜNÜMÜZE ÇOK YOL ALDIK, ÇOK TECRÜBE EDÝNDÝK..

teknolojiyi sürekli takip ettik Son sistem renkli ofset baský makinalarýmýzla daha ekonomik, daha hýzlýyýz..

S.S.REK.851


18 KASIM 2013 • PAZARTESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

S.S.REK.850

18kasim  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you