Page 1

17 OCAK 2014 • CUMA

YIL: 44 • SAYI: 3883• 25 Kr.

Akçay Mahallesi

Karanfil Sokakta Kýþ Çilesi Bitiyor Ý

lçenin Akçay Mahallesi Karanfil sokakta Kilitliparke ve Bordür çalýþmalarý baþladý.

Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Akçay Mahallesi Karanfil sokakta baþlayan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. KDevamý Sayfa 2’de

Elektrik Direði Tehlike Saçýyor...

Aday Adaylarý Bitap Düþtü ! K Parti'de ilçe adaylarý konusundaki belirsizlik devam ediyor. Ayný oranla ilçe aday adaylarýnýn çalýþmalarý ve meraký da giderek artýyor.

A

AK Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, ilçe adaylarýnýn açýklanmasýnýn 25 Ocak tarihini bulabileceði belirtildi. 17 Aralýk'ta baþlayan yolsuzluk operasyonlarýna yoðunlaþan AK Parti hükümeti, ilçe adaylarýyla ilgili çalýþmalarýný tamamlayamayýnca ilçe aday adaylarýnýn yorgunluðu ve meraký da giderek artýyor. Son zamanlarda her kafadan bir ses çýkan

adaylýklarla ilgili Sungurlu baþta olmak üzere birçok ilçede adaylar belirlenmiþ gibi servis edilen haberler de aday adaylarýnýn kafalarýný iyice karýþtýrdý. Yaklaþýk 6 aydýr devam eden aday adaylýk sürecinde seçim kampanyalarýný yoðun bir þekilde sürdüren, çeþitli basýn kuruluþlarýna röportaj verme ve billboardlarda yer alma yarýþýna giren aday adaylarý da artýk bitap düþtü. Aday adaylarý kadar kamuoyu da geliþmeleri ilgiyle takip ederken artýk kamuoyunun heyecanýnýn da azaldýðý gözlemleniyor. Özellikle 17 Aralýk operasyonu ve sonrasýnda yaþanan geliþmelerle birlikte iyice kafasý karýþan seçmenler de ilçe adaylarýnýn açýklanacaðý zamaný dört gözle bekliyor. KDevamý Sayfa 3’de

Çorum’da 1306 Cami Var KDevamý Sayfa 11’de

KDevamý Sayfa 5’de

Kur-an’da Hz. Muhammed Konferansý

SAYFA

Öðrenciler Milli Eðitim Müdürünü Ziyaret Etti

4

Pazar Duasý Geleneði Yaþatýlýyor S

Ýlk Sizin Haberiniz Olsun.. www.sungurlu.tv Hizmetinizde...

SAYFA

ungurlu' da ilçesinde Perþembe ve Cumartesi pazarýnda "Pazar Duasý" geleneði yýllardýr yaþatýlýyor. KDevamý Sayfa 7’de

5


17 OCAK 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

2

Akçay Mahallesi Karanfil Sokakta Kýþ Çilesi Bitiyor lçenin Akçay Mahallesi Karanfil sokakta Kilitliparke ve Bordür çalýþmalarý baþladý.

Ý

Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Akçay Mahallesi Karanfil sokakta baþlayan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Ýlçemizin dört bir köþesini þantiye haline getirdiklerini dile getiren Baþkan Uzunkaya, yapýlan projelerde; yeþil alanlarýn çoðaltýlmasýna, vatandaþa ulaþým kolaylýðý saðlanmasýna, huzurlu ve mutlu bir þekilde yaþamlarýna devam edebilmelerine yönelik ayrýntýlara önem verdiklerini ifade etti. Kilitli Parke çalýþmalarýmýzda ise çok kýsa bir süre zarfýnda mutlu sona ulaþacaðýz. Detaylara özellikle hassasiyet gösterdiklerini belirten Baþkan Uzunkaya, "Bazen çok küçük detaylar büyük projelerin güzelliðini örtebiliyor. Bu nedenle; yaptýðýmýz her hizmette ince konulara kadar iniyoruz.'' dedi. (H.Mustafa Sarýyüce)

orum Valisi Sabri Baþköy, çýkan yangýn sonucu bir aileye mezar olan evde incelemelerde bulundu.

Ç

Yangýn yerinde incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Vali Baþköy; "Hiç arzu etmediðimiz çok üzücü bir olayý yaþadýk. Yangýn büyük bir ihtimalle sobadan çýkan bir kývýlcým sonucunda tüm odayý sarmýþ. Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince hemen müdahale edilmesine raðmen ne yazýk ki baba, 5 aylýk hamile olan anne ve iki çocuðu hayatýný kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum." dedi. Vali Sabri Baþköy, Bahçelievler Mahallesi Sülüklü Baðlarý 34. Sokakta tek katlý evde meydana gelen yangýn yerindeki incelemelerini tamamladýktan sonra Yýlancý ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Hayatýný kaybeden baba Bilal Yýlancý'nýn annesi Zöhre ve babasý Hüseyin Yýlancý ile kýz kardeþi Nurþen Tapan'a ikamet ettikleri evde taziye ziyaretinde bulunan Vali Baþköy; Yýlancý ailesi ve yakýnlarýnýn acýlarýný paylaþtýklarýný ifade ederek, aileye baþsaðlýðý dileklerini iletti. Vali Baþköy, devletin her zaman yanlarýnda olduðunu ve olmaya devam edeceðini belirtti. (Haber Merkezi)

Ýlk Sizin Haberiniz Olsun Ýstiyorsanýz www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Edin... Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER Yusuf Bahri YÜCEL H. Mustafa SARIYÜCE - Ýsmail KABAKDERE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) HÝTÝT OFSET Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


17 OCAK 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

3

16 Ocak 2014 Perþembe Ünsal Eczanesi Yüzüncüyýl Hal Karþýsý (311 20 38)

-

Aday Adaylarýnda Yorgunluk Baþ Göstermeye Baþladý ! göre, ilçe adaylarýnýn açýklanmasýnýn 25 Ocak tarihini bulabileceði belirtildi. 17 Aralýk'ta baþlayan yolsuzluk operasyonlarýna yoðunlaþan AK Parti hükümeti, ilçe adaylarýyla ilgili çalýþmalarýný tamamlayamayýnca ilçe aday adaylarýnýn yorgunluðu ve meraký da giderek artýyor. Son zamanlarda her kafadan bir ses çýkan adaylýklarla ilgili Sungurlu baþta olmak üzere birçok ilçede adaylar belirlenmiþ gibi servis edilen haberler de aday adaylarýnýn kafalarýný iyice karýþtýrdý.

K Parti'de ilçe adaylarý konusundaki belirsizlik devam ediyor. Ayný oranla ilçe aday adaylarýnýn çalýþmalarý ve meraký da giderek artýyor.

A

AK Parti kulislerinden edinilen bilgilere

"Belirsizlik bizi yoruyor" Aday adaylarý artýk: "Aday kim olacaksa bir an önce açýklanmasýný biz de kamuoyu kadar merak ve heyecanla bekliyoruz. Ancak özellikle seçim havzasýnýn çok geniþ olmasý nedeniyle her ihtimale karþý mahalle mahalle gezerek halkla buluþuyoruz. Bu çalýþmalarýn verdiði yorgunluk da baþ göstermeye baþladý. Çalýþmalardan daha çok belirsizlik yoruyor. Bu nedenle bir an önce adaylar açýklanýrsa biz de rahat bir nefes almýþ oluruz. Aday olmasak

bile ortada bir belirsizlik kalmaz" deme noktasýna geldiler. Aralýk ayýnda açýklanmasý beklenen ancak ülke gündemini meþgul eden 17 Aralýk operasyona yoðunlaþan AK Parti Hükümeti, ilçe adaylarýný açýklamayý öteledi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Singapur ve Malezya'daki temaslarýnýn ardýndan açýklanmasý beklenen ilçe adaylarý, Erdoðan'ýn 21 Ocak'ta Brüksel'e yapacaðý ziyaret sonrasý açýklayacaðý ihtimalini gündeme getirdi. Yaklaþýk 6 aydýr devam eden aday adaylýk sürecinde seçim kampanyalarýný yoðun bir þekilde sürdüren, çeþitli basýn kuruluþlarýna röportaj verme ve billboardlarda yer alma yarýþýna giren aday adaylarý da artýk bitap düþtü. Aday adaylarý kadar kamuoyu da geliþmeleri ilgiyle takip ederken artýk kamuoyunun heyecanýnýn da azaldýðý gözlemleniyor. Özellikle 17 Aralýk operasyonu ve sonrasýnda yaþanan geliþmelerle birlikte iyice kafasý karýþan seçmenler de ilçe adaylarýnýn açýklanacaðý zamaný dört gözle bekliyor. (Serkan Þansever)

on yapýlan SBS'nin yerleþtirmesinin yürütmesi durduruldu. Bu sonuca göre 1 milyon 112 bin adayýn sýnav sonucu yeniden deðerlendirilecek.

S

SBS ile ilgili Danýþtay'dan 1 milyon 112 bin öðrenciyi yakýndan ilgilendiren bir karar çýktý. Danýþtay SBS'deki yerleþtirmelerin yürütmesini durdurma kararý aldý. Danýþtay, söz konusu kararý CHP Ýstanbul Milletvekili Aydýn Ayaydýn'ýn baþvurusu üzerine aldý ve kararda þu ifadelere yer verildi: "1 milyon 112 bin 604 öðrenci için dava konusu iþlemin uygulanmasý halinde telafisi güç ve imkansýz zararlarýn oluþabileceði tartýþmasýzdýr. Bu nedenle hukuka aykýrýlýðý açýk olan dava konusu iþlemin uygulanmasý halinde yasa ihlali gerçekleþeceði için SBS'deki yerleþtirmelerin yürütmesinin durdurulmasýna karar verdik" Yabancý diller sýnavýna katýlan 710 öðrencinin anahtarlarýnýn yanlýþ okunduðu tespit edilmiþ ve bunun üzerine CHP'li Ayayadýn Danýþtay'a bu anahtarlarýn yanlýþ olmasý gerekçesiyle SBS'nin yerleþtirilmelerin iptali ve yürütmnein durdurulmasý istemiyle bir baþvuruda bulunmuþtu. Bu baþvuru sadece 710 öðrenciyi deðil, sýralamanýn tamamýný etkilediðinden 1 milyon 112 bin öðrencinin sýralamasýsýnýn yeniden yapýlmasý gibi bir sonuç olarak deðelendirilebilir. (Haber Merkezi) Güncel Haber Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Edin...


17 OCAK 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

4

Kur-an’da Hz. Muhammed Konferansý ungurlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi "Kuran'da Hz. Muhammed" konulu bir konferans düzenledi. Konferansa Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Sayýn Prof.Dr. Mesut Okumuþ konuþmacý olarak katýldý.

S

Özel Ýdare Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Belediye Baþkanvekili Erol Erkoç, Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Müftü Ýdris Özarslan ve çok sayýda davetli katýldý. Ýstiklal Marþý ve Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda, açýlýþ konuþmasýný Okul Müdürü Burhanettin Aydýn yaptý. Konuþmasýnda Ýmam Hatip Liselerinin kuruluþunun 100. Yýlýnda Ýmam Hatip Liselerinin vizyon ve sorumluluklarýna deðindi. Daha sonra doðumunun 1443. Yýl dönümün de Hz. Muhammed(s.a.v.) in hem peygamberlik yönünü hem de beþeri yönünü doðru anlamamýz gerektiðini Peygamberin hayatýndan önemli kesitler sunarak açýladý. Örnek Ýmam Hatip gençliðini anlatan video sunum ve okul ilahi grubunun söyledikleri ilahilerin ardýndan konferansa geçildi. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Sayýn Prof. Dr. Mesut Okumuþ, "Kur'an-ý anlayamazsak Peygamberi de anlayamayýz. Peygamberin konumunu ve en iyi bir þekilde bizlere Hiç þüphesiz Kur'an açýklamaktadýr. Kur'an da peygamberimiz o kadar çok yer almýþtýr ki hayatýnýn ve tebliðinin bir çok merhalesinde Allah tarafýndan kontrol altýnda tutulmuþ Kuran'ýn eðitiminde yoðrulmuþtur. Kuran'la yaþayan Beþer bir Peygamber, Uyarýlan bir peygamber, ümmi ve haya sahibi utanan bir peygamber. O insanlara ne emretmiþse onu kendisi daha çok yapmýþtýr. Nafile namazda infak ta oruçta hayýr da olduðu gibi... Kur'an Ýnsanlarýn Peygamberiyle olan sosyal iliþkilerini de düzenlemiþtir. Kur'an peygamberin tebliðinde meydana gelebilecek sapmalara karþý da onu çetin bir dille uyarmýþ ve batýla meyletmemesi gerektiðini vurgulamýþtýr… Prof. Dr. Mesut Okumuþ konuþmasýný birbirinden ilginç örneklerle Kur'anýn dilinden Peygamberimizi tanýtarak konuþmasýný bitirdi. Program ilçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz'ýn Okumuþ'a plaket ver(Ýsmail Kabakdere) mesiyle son buldu.


17 OCAK 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

5

Öðrenciler Milli Eðitim Müdürünü Ziyaret Etti S ungurlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafýndan hazýrlanan ve desteklenmeye deðer bulunan 'Bilgisayarlý Makine (CNC) Tezgâh Operatörlüðü ve Kaynakçý Eðitimi' projesi kapsamýnda Almanya ve Macaristan'a gidecek olan öðrenciler Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun'u ziyaret etti.

Ziyarette proje hakkýnda bilgi veren Sungurlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Hacý Akgümüþ, "Öðrencilerimizin Avrupa'da yapacaðý eðitim ve staj çalýþmasýyla alanlarýnda mesleki bilgi görgü ve eksiklikleri giderilecektir. Bölgemiz ve yerel ortaklarýmýzýn bölgesinde istihdam edilmeleri ve sektörün ihtiyaçlarýna cevap vermeleri, mesleki teknik eðitimin kalitesinin ve cazibesinin artýrýlmasý, üretim ekonomisinin canlandýrýlmasý amaçlanmaktadýr. Ayrýca farklý kültürlerin tanýnmasý, Avrupa dillerinin öðrenilmesi, atölye ve laboratuar ortamlarýnda eðitimin gözlemlenmesi ve ülkemize adaptasyonunun saðlanmasý, iþ ortaklýklarýnýn geliþtirilmesi, projemizin amaçlarý arasýndadýr" dedi. Akgümüþ, "Eðitim Gezisine 8 öðrenci 1 Makine alaný Öðretmeni ve kendisinin katýlacaðýný öðrencilere hazýrlayýcý dil kursu verildiðini bu eðitim gezisinin verimli geçmesi için çeþitli seminer ve tanýtýn programý düzenlediklerini belirterek, öðrencilerimizi ve velilerimizi azami derecede bilgilendirdik yolculuk için hazýrýz" diye konuþtu. 19 Ocak 2014 Pazar günü saat 15:55'de Ankara Esenboða Havaalanýndan AlmanyaMünih ve daha sonra Macaristan-Budapeþte 'ye gideceklerini söyleyen Akgümüþ, dönüþün ise 15 Þubat 2014 Cuma günü olduðunu ve bu eðitim gezisinin herkes için hayýrlý olmasýný diledi. (Yusuf Bahri Yücel)

014 AÖF güz dönemi final sýnavý yerleri açýklanýyor. 25-26 Ocak 2014 tarihinde yapýlacak AÖF final sýnavý giriþ yerleri açýklandý.

2

Sýnav takvimi AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sýnavý 25 - 26 Ocak 2014 AÖF Bahar Dönemi Ara Sýnavý 19 - 20 Nisan 2014 AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sýnavý 07 - 08 Haziran 201 25-26 Ocak 2014'de yapýlacak AÖF güz dönemi dönem sonu sýnavýna girmek içinhttp://ogrenci.anadolu.edu.tr internet adresinden TC kimlik no'nuz ve büronuzdan aldýðýnýz þifrenizle sisteme giriþ yaparak sýnav giriþ belgenizin çýktýsýný almanýz gerekmektedir. Öðrenciler sýnava girecekleri okulu ve hangi gün hangi derslerden sýnava gireceklerinihttp://aofburo.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaralarý ve þifreleri ile giriþ yaparak öðrenebilir. Adreslere ayrýca sýnava giriþ belgesi gönderilmeyecektir. Sýnava giriþ belgelerihttp://aofburo.anadolu.edu.tr/ den çýktý olarak alýnacaktýr. (Haber Merkezi)

illi Eðitim Bakanlýðý'nýn eðitim yatýrýmlarýnda kullanýlmak üzere Çorum'a 3.5 milyon lira ödenek gönderdi.

M

Edinilen bilgilere göre, Çorum MEM, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 2013 yýlýnda eðitim yatýrýmlarý için gönderdiði bütçenin tamamý kullandý. Ancak Türkiye genelinde bazý iller eðitim bütçelerinin bir bölümünü harcayamadý. Maliye Bakanlýðý'na geri dönecek olan ödenekler bazý illere daðýtýldý. Bu iller arasýnda Çorum da yer aldý. Çorum MEM'e ilâve olarak 3.5 milyon lira ödenek gönderildiði öðrenildi. Öte yandan Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn bazý illere tahsis ettiði hizmet araçlarýndan birisi Çorum'a verildi. MEM, minibüsü Mehmetçik Anadolu Lisesi'nin hizmetine verdi. (Haber Merkezi)

Ýlk Sizin Haberiniz Olsun Ýstiyorsanýz www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Edin...


17 OCAK 2014 • CUMA

S.S.REK39

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

6


17 OCAK 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

7

Pazar Duasý Geleneði Yaþatýlýyor ungurlu' da ilçesinde Perþembe ve S Cumartesi pazarýnda "Pazar Duasý" geleneði yýllardýr yaþatýlýyor. Akçay Mahallesi'ne kurulan Perþembe pazarý ve Fatih Mahallesi'ne kurulan Cumartesi pazarýnda sabahlarý okunan "Pazar Duasý" ile pazara gelmiþ bulunan alýcý ve satýcýlar için de moral kaynaðý oluyor. Belediyemiz ekiplerince okunan pazar duasýný, belediye görevlilerinden Ahmet Usta seslendiriyor. Çok eski bir ahilik geleneði olan Pazar Duasý okunduðu sýrada civarda olan vatandaþlar ve pazar esnafý alýþveriþe ara vererek ellerini açýyor ve duaya eþlik ediyorlar. Bu güzel manzara, özellikle þehre yeni gelenler için Perþembe ve Cumartesi Pazarý'na ayrý bir renk katýyor. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya; Perþembe ve Cumartesi günleri kurulan, vatandaþlarýn haftalýk alýþveriþ ihtiyaçlarýnýn giderildiði pazarlardaki alýþveriþleri duayla baþlatmalarýnýn, hem esnaf hem de tüketiciler tarafýndan memnuniyetle karþýlandýðýný söyledi. Uzunkaya, bereket duasýnýn geleneksel hale getirdiklerini ve her Perþembe ve Cumartesi sabahý pazarda alýþveriþler baþlamadan tekrarlandýðýný ifade etti. Ülkede pazar alýþveriþindeki toplu dua geleneðinin Ahi Evran döneminden geldiðini dile getiren Baþkan Uzunkaya, "Pazar alýþveriþlerinin gerek esnaf gerekse tüketiciler için bereketli geçmesi temennisiyle dualar yapýlýyor. Satýcý ve tüketiciler bu duaya katýlarak alýþveriþlerin bereketli geçmesini temenni ediyor" diye konuþtu. Pazar esnaflarý ve vatandaþlarýmýz ise geleneksel olarak sürdürülen bu Pazar duasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Belediyenin bu uygulamasýna teþekkür ettiler. (H.Mustafa Sarýyüce)

K Parti'nin ilçe belediye baþkan adaylarýnýn ne zaman açýklanacaðý merak konusu oldu.

A

Aday isimleri üzerinde çalýþmalarýn devam ettiði belirtilirken AK Parti'nin büyükþehirlerdeki ilçe adaylarýný 19 Ocak, diðer þehirlerdeki adaylarýn ise 25 Ocak'a kadar açýklanmasý bekleniyor Haber7.com internet sitesinden Ömer Süt, 'AK Parti'nin adaylarý ne zaman açýklanacak?' baþlýklý haberinde, Çorum'da da merakla beklenen ilçe adaylarýnýn açýklanacaðý muhtemel süreci anlattý. Haberde, þu bilgilere yer verildi: "Türkiye 17 Aralýk Operasyonu'nu konuþurken, AK Partililer ilçe belediye baþkan adaylarýnýn ne zaman açýklanacaðýný merak ediyor. Genel Merkez'de harýl harýl bir çalýþma var. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve AK Parti'nin basýn sözcüsü Hüseyin Çelik, daha önce yaptýklarý açýklamada yerel seçimlerde yapýlacak propaganda için 90 günün yeterli bir süre olduðunu belirtmiþlerdi. Ancak Ocak ayýnýn yarýsýna gelmemize raðmen ilçe belediye baþkan adaylarý isimlerinin açýklanmamasý AK Partililer ve aday adaylarý arasýnda heyecanýn artmasýna sebep oldu. SAÐLAM ÝSÝM ÝÇÝN TÝTÝZ ÇALIÞMA Aday isimlerinin açýklanmasýný geciktiren sebep ise Baþbakan Erdoðan'ýn birkaç gün önce yaptýðý açýklamada gizli… Baþbakan Erdoðan, aday tercihi noktasýnda bir hatamýz olmazsa 30 Mart'taki seçimlerde de baþarýyla çýkacaðýz. 30 yeni büyükþehirde ve diðer illerde baþarýlý bir þekilde çýkacaðýz, demiþti. Ýþte bu açýklamada bize

gösteriyor ki, AK Parti Genel Merkezi'nde hummalý bir çalýþma var. AK Parti Seçim Ýþleri Üst Kurulu hatasýz, þaibesiz, doðru ve saðlam aday isimleri belirlemek için çok titiz bir çalýþma içerisine girdi. Listeler tekrar tekrar kontrol ediliyor… CHP'LÝLER BÝLE MERAK EDÝYOR Peki AK Parti ilçe belediye baþkan adaylarýný ne zaman açýklayacak? Bu sorunun cevabýný CHP'liler bile merak ediyor ancak AK Parti Genel Merkezi'nde o kadar sýký ve titiz bir çalýþma yapýlýyor ki, konuyla ilgili olarak bilgi almak da çok zorlaþýyor. Durum böyle olunca, adaylarýn açýklanacaðý tarihle ilgili olarak da dedikodudan ibaret bilgiler ortada dolaþmaya devam ediyor. KRÝTÝK ÝKÝ TARÝH: 19 VE 25 OCAK Haber7'nin edindiði son bilgilere göre AK Parti, büyükþehirlerdeki ilçe adaylarýný 19 Ocak'a; diðer þehirlerdeki adaylarý da 25 Ocak'a kadar açýklayacak. Hatta bazý büyükþehirlerde, 19 Ocak'ta aday tanýtýmýnýn yapýlacaðý programlar için salonlar bile ayrýlmýþ durumda. ADAYLAR NASIL AÇIKLANACAK? Burada kritik sorular karþýmýza çýkýyor. Adaylarýn isimleri açýklanýrken nasýl bir yol haritasý çizilecek? Yani isimleri Baþbakan Erdoðan mý

açýklayacak? Ya da bu isimler AK Parti'nin resmi internet sitesinden mi açýklanacak? Veyahut aday isimleri, her il teþkilatýnýn düzenleyeceði törenle mi kamuoyuna duyurulacak? SON SÖZÜ BAÞBAKAN SÖYLEYECEK Elbette sorularýn cevabýný verecek olan Baþbakan Erdoðan'dan baþkasý deðil ancak AK Parti Seçim Ýþleri Üst Kurulu üyeleri, Baþbakan Erdoðan'la bu konularý konuþma fýrsatý yakalayamadý. Yani anlayacaðýnýz yol haritasý henüz netleþmedi. Bilindiði üzere Baþbakan Erdoðan, parti kurmaylarýyla birlikte Uzakdoðu'ya yaptýðý seyahattan önce Ýstanbul'da aday listeleri üzerinde çalýþmalar yapmýþ, bir mesafe almýþtý. Son çalýþmasýný dün akþam AK Parti Genel Merkezi'nde 3 saat süren toplantýyla yapan Baþbakan Erdoðan'ýn önümüzdeki 3 günde de listeler üzerinde yoðun bir þekilde çalýþacaðý belirtildi. (Haber7.com)

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Yeni Haliyle Hizmetinizde...


17 OCAK 2014 • CUMA

S.S.REK38

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

8


17 OCAK 2014 • CUMA

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

SUNGURLU’NUN SESÝ

Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Keskin, reþit olmayanlarý evlendirmenin Kur'an'ýn ruhuna aykýrý olduðunun ayetlerden anlaþýlacaðýný söyledi. Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Keskin, yaptýðý açýklamada, Kurul'un, küçük yaþtaki çocuklarýn evlendirilmesine iliþkin resmen yayýmlanmýþ bir kararýnýn olmadýðýný ancak Kurul toplantýsý sýrasýnda konunun müzakere edildiðini belirtti. "Sonuç olarak küçüklerin evlendirilmesinin doðru olmayacaðýný çünkü bunlarýn evlilik müessesesinin getirdiði sorumluluklarýn gereðini yerine getiremeyeceklerini ifade ettik" diyen Keskin, evliliðin kadýn ve erkeðin omuzuna biyolojik, fizyolojik ve ekonomik yükümlülükler getirdiðine dikkat çekti. Küçük yaþta evlenilmesi durumda bunlarýn altýndan kalkýlmasýnýn mümkün olmayacaðýný vurgulayacaðýný Keskin, "Ýslam bilginlerinin çoðu küçük yaþtaki evlilikleri tasvip etmedikleri açýkça belirtiyor" diye konuþtu. Evlenebilmek için reþit olmanýn gerektiðini, Ýslam alimlerinin bunu erkekte 18 kýzda ise en az 17 yaþýný doldurmakla olacaðýný belirttiðini aktaran Keskin, þunlarý kaydetti: "Bu yaþtan daha küçükler rüþtlerini ispat edemedikleri için çocuk sayýlýrlar, çocuklarýn da evlendirilmeleri toplumu vahim sonuçlarla karþý karþýya getirecektir. Ýslamiyet de toplumda huzuru, düzeni, dinginliði esas alan yüce bir din olduðuna göre, küçük yaþtaki çocuklarýn evlendirilmeleri durumunda bu gibi açmazlarla karþýlaþýlacaðý için küçük yaþtaki çocuklarýn evlendirilmesi Ýslam'ýn esprisiyle baðdaþmaz. Diyelim ki hukuki þekil þartlarý yerine getirildi, birisi muvafakat etti, nikah kýyýldý ama toplumdaki düzen sadece hukuki normlara baðlý kalmakla saðlanmaz, yerine getirilmez. Ayný zamanda toplumun psikolojisi gibi hayatýn düzenli þekilde devamýný saðlayan þartlarýn da yerine getirilmesi gerekir." "Açýkça ifade etmekteyiz" Siirt'in Pervari ilçesinde 12 yaþýnda evlendirilen, 13'ünde anne olan ve evinde av tüfeðiyle vurulmuþ halde bulunan 14 yaþýndaki Kader Ertem'in hikayesinin herkesin yüreðini kararttýðýný belirten Keskin, "Onun için Baþkanlýðýmýza vatandaþlarýmýzdan konuyla ilgili gelen yazýlý sorulara hep reþit olmuþ kiþilerin, rüþt çaðýna ermiþ kimselerin evlendirilebilecekleri yönünde cevaplar vermekteyiz. Küçük çocuklarýn evlendirilmelerinin pek de tasvip edilemeyeceðini açýkça ifade etmekteyiz" ifadelerini kullandý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn taþradaki personele gönderdiði genelgelerde resmi nikahý olmayan kimselerin dini nikahlarýnýn kýyýlmamasýna yönelik talimat verildiðini anýmsatan Keskin, "Resmi nikahý olmayan kimselerin din görevlileri tarafýndan nikahlarýnýn kýyýlmasý halinde kýyanlarýn sorumlu tutulacaðý da genelgelerde belirtilmektedir" ifadelerini kullandý. Resmi nikah olmaksýzýn sadece dini nikahla bir araya gelen çiftlerin gelecekte evliliklerini sonlandýrmalarý durumunda özellikle kadýnlarýn maðdur olduðuna, haklarýný da adli mercilerde arama imkanýndan mahrum kaldýðýna dikkati çeken Keskin, "Baþkanlýðýmýz da küçük yaþtaki çocuklarýn evlendirilmesine sýcak bakmamakta ve bunu tasvip etmemektedir" diye konuþtu. Keskin, "Reþit olmadan insanlarý evlendirmenin doðru olmadýðý ve Kur'an'ýn ruhuna aykýrý olduðu (Haber Merkezi) ayetlerden anlaþýlmaktadýr" ifadelerini de sözlerine ekledi.

S.S.REK37

9

SUNGURLU ÝLÇE SEÇÝM KURULU BAÞKANLIÐINDAN DUYURU 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak Mahalli Ýdareler Seçimleri nedeniyle Muhtarlýk Bölgesi Aský Listeleri 10 Ocak 2014 Cuma günü saat: 08.00'de Mahallelerde Muhtarlýk binasýnda, Köylerde köy muhtarlýk odalarý veya camilerinde askýya çýkarýlacak ve 23 Ocak 2014 Perþembe günü saat: 17.00'de askýdan indirilecektir. Aský süresi içerisinde: MUHTARLIK BÖLGESÝ ASKI LÝSTELERÝNE YAZILACAK OLANLAR: Seçmen niteliðine sahip olduðu halde, muhtarlýk bölgesi aský listesinde ismi bulunmayan, 30/03/1996 tarihinde ve daha önce doðanlar (Yýl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüðünce verilen, T.C. Kimlik numarasý bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazý gereklidir.), Baþka bir muhtarlýk bölgesi aský listesinde yazýlý olup da sürekli olarak oturmak amacý ile listenin askýya çýkarýldýðý muhtarlýk bölgesine gelen (Nüfus idaresince yerleþim yerleri deðiþikliði kontrol edilir.), Öðrenci olup, seçmen niteliðini taþýyan ve öðrenim gördükleri yerleþim birimlerinde oylarýný kullanmak isteyen, Muhtarlýk bölgesi aský listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlýþlýk yahut eksiklik bulunan, Nüfus olay bilgisi deðiþen (Vatandaþlýðýn kazanýlmasý, gaipliðin iptali gibi) Türk vatandaþlarý, adres kayýt sistemine kayýt olmalarý ve yukarýda belirtilen iþlemleri yapabilmeleri için ilgili nüfus müdürlüðüne, Askerlikten terhis olan ya da asteðmenliðe nasbedilen ancak silah altýnda bulunmalarý nedeniyle aský listesinde kaydý bulunmayan ve yine ayný nedenle kayýtlarý dondurulmuþ bulunan (Terhis belgesi veya askerlik þubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazý gereklidir.), Kasýtlý suç nedeniyle haklarýnda verilen mahkûmiyet kararlarý kesinleþmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alýnmayan veya koþullu salýverilen ancak hak ederek tahliye olacaðý süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezasý ertelenen (Cumhuriyet baþsavcýlýklarýndan alýnacak belgeyi ibraz etmek zorundadýrlar.), 4721 sayýlý Türk Medeni Kanunu'nun 408. maddesinde belirtilen ve ayýrt etme gücü olan ilgilinin yaþlýlýðý, engelliliði, deneyimsizliði veya aðýr hastalýðý sebebiyle iþlerini gerektiði gibi yönetememesi sebeplerine baðlý olarak kendi istekleri üzerine verilen kýsýtlama kararý kesinleþen (Kararý veren mahkemeden alýnacak onaylý karar örneðinin ibrazý gereklidir.), Türk vatandaþlarý, listelere yazýlmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif) duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu baþkanlýklarýna, Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü aský listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlýþlýk veya eksiklik bulunan, Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü bulunduðu halde askýya çýkartýlan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü aský listesinde yazýlmamýþ bulunan, Türk vatandaþlarý ise, ceza infaz kurumlarý ve tutukevleri idaresi aracýlýðý ile yazýlý olarak ilçe seçim kurulu baþkanlýðýna, baþvurabilir MUHTARLIK BÖLGESÝ ASKI LÝSTESÝNE YAZILAMAYACAK OLANLAR 4721 sayýlý Türk Medeni Kanunu'nun 405, 406 ve 407. maddelerindeki sebeplerle haklarýnda kýsýtlama kararý kesinleþenler Seçmen niteliðine sahip Türk vatandaþlarýndan MERNÝS Adres Kayýt Sisteminde (AKS) yerleþim yeri adresi bulunmayanlar, (Bu durumda olanlar, 5490 sayýlý Kanun'un 50. maddesi hükmü gereði aský süresi içinde adres beyan formu doldurarak sandýk seçmen listesine yazýlabilirler.) Ýzinli olsalar bile silah altýnda bulunan er ve erbaþlar ile askeri öðrenciler (yedek subay öðrencileri dâhil), Taksirli suçlar dýþýnda, kasýtlý suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler, listelere yazýlamazlar. MUHTARLIK BÖLGESÝ ASKI LÝSTESÝNDE ÝSMÝ BULUNMAYANLARIN YAZIMI ÝLE KAYITLARDA DEÐÝÞÝKLÝK/DÜZELTME YAPILMASI VEYA YERLEÞÝM YERÝNÝ DEÐÝÞTÝRENLERÝN YAZIMI Askýya çýkarýlan muhtarlýk bölgesi aský listesinde kayýtlý olan seçmenlerden kayýtlarýnda yanlýþlýk veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi deðiþikliði bulunan, Aský süresi (10 Ocak-23 Ocak) içinde yerleþim yeri adresini deðiþtiren ve seçmen niteliðine sahip olduðu halde muhtarlýk bölgesi aský listesinde ismi bulunmayan, kiþiler, bizzat veya 5490 sayýlý Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinde sayýlanlar, ilgili nüfus müdürlüðüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doðalgaz abonelik sözleþmesi veya faturasý, noterden tasdikli kira sözleþmesi gibi belgelerden birisi ile baþvururlar ve nüfus müdürlüðünden alacaklarý adres deðiþikliðinin uygunluðuna iliþkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu baþkanlýðýna teslim ederler. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinin üçüncü fýkrasý gereði özel vekâletname ile baþvuranlar sadece vekâlet veren adýna adres beyanýnda bulunabileceklerdir. Öðrenci olup, seçmen niteliðini taþýyan ve öðrenim gördükleri yerleþim birimlerinde oylarýný kullanmak isteyen öðrenciler (askeri öðrenciler hariç), öðrenim gördükleri okuldan, o okulun öðrencisi olduklarýna ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldýklarýna iliþkin alacaklarý belgeler ile kaldýklarý yurtlarýn baðlý bulunduðu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat baþvurmak suretiyle nüfus müdürlüðünden alacaklarý adres deðiþikliðinin asýl adres olarak tescilinin uygunluðuna iliþkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu baþkanlýðýna teslim ederler. Nüfus müdürlüklerince ikinci adres (diðer adres) beyaný alýnarak yapýlan tesciller kayýt için yeterli deðildir. Anayasa'nýn 79. maddesinde öngörülen "seçimlerin baþlamasýndan bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüðü" ilkesine uygun bir þekilde gerçekleþtirilmesini teminen, seçmen niteliðini taþýyan kiþilerin yerleþim yeri deðiþikliði için baþvurularýný muhtarlýk bölgesi aský listelerinin dökümünün yapýldýðý 3 Ocak 2014 tarihinden baþlamak üzere ve aský süresi içinde bizzat veya 5490 sayýlý Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinde sayýlanlarýn ilgili nüfus müdürlüðüne yapmalarý gerekir. Bu kiþilerin aský süresince posta ile yapacaklarý müracaatlarý ile muhtarlýk bölgesi aský listelerinin indirilme tarihi olan 23 Ocak 2014 Perþembe günü saat 17.00'den sonra yapýlacak baþvurular nüfus müdürlüklerince hiçbir suretle dikkate alýnmayacaktýr. S.S.DYR.06 TÜM VATANTAÞLARA ÝLANEN DUYURULUR.


17 OCAK 2014 • CUMA

S.S.REK.36

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

10


17 OCAK 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

11

iyanet Ýþleri Baþkanlýðý Türkiye'nin cami sayýsýný açýkladý.

D

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý istatistiklerine göre, Türkiye'de 84 bin 684 cami bulunurken, Ýstanbul 3 bin 190 cami sayýsýyla en çok caminin bulunduðu il oldu. Ýstanbul'u 3 bin 87 ile Konya, 2 bin 875 ile Ankara takip etti. Tunceli 120, Yalova 155 ve Kilis ise 213 cami sayýsýyla en az cami bulunan iller oldu. Ýþte illere göre cami sayýlarý: "Ýstanbul 3 bin 190, Konya 3 bin 87, Ankara 2 bin 875, Samsun 2 bin 639, Kastamonu 2 bin 577, Antalya 2 bin 130, Ordu 2 bin 45, Trabzon bin 952, Diyarbakýr bin 945, Ýzmir bin 823, Þanlýurfa bin 755, Manisa bin 686, Bursa bin 660, Balýkesir bin 654, Erzurum bin 547, Giresun bin 490, Mersin bin 486, Zonguldak bin 464, Adana bin 362, Van bin 350, Sivas bin 327, Çorum bin 306, Kahramanmaraþ bin 301, Kayseri bin 289, Sakarya bin 278, Bolu bin 232, Kütahya bin 190, Denizli bin 187, Tokat bin 151, Kocaeli bin 142, Afyonkarahisar bin 124, Aydýn bin 114, Sinop bin 83, Muðla bin 82, Mardin bin 79, Rize bin 50, Hatay 982, Elazýð 965, Yozgat 961, Karabük 935, Gaziantep 935, Malatya 934, Aðrý 871, Çanakkale 808, Bartýn 775, Eskiþehir 769, Adýyaman 730, Çankýrý 716, Isparta 711, Amasya 682, Artvin 681, Düzce 664, Bitlis 656, Siirt 624, Batman 619, Muþ 602, Aksaray 581, Erzincan 565, Bingöl 564, Osmaniye 551, Uþak 544, Burdur 522, Gümüþhane 521, Kars 503, Þýrnak 503, Hakkari 498, Karaman 497, Tekirdað 495, Nevþehir 486, Kýrþehir 48 5, Niðde 411, Bilecik 408, Edirne 392, Kýrýkkale 353, (Haber Merkezi) Kýrklareli 288, Ardahan 273, Bayburt 244, Iðdýr 240, Kilis 213, Yalova 155, Tunceli 120."

H

Alkan, akademik birim ziyaretlerine Meslek Yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesi ile devam etti. Yapýlan çalýþmalar hakkýnda kýsa bir bilgi paylaþýmýnda bulunan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Meslek Yüksekokulu'nda istihdam odaklý bölümlerin açýldýðýný, öðrenci ve bölüm sayýlarýndaki artýþýn artarak devam edeceðini belirterek, desteklerinden dolayý teþekkür etti. Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul ise, öðretim elemanlarýnýn gayretli çalýþmalarý ve Rektör'ün destekleri ile Makine ve Kimya Mühendisliði Bölümlerinin akredite olmasý gibi baþarýlý projelerin artarak devam edeceðini vurguladý. Üniversitenin hýzlý bir geliþim gösterdiðini ve bu geliþmelerin web sayfasýndan güncel olarak duyurulduðunu hatýrlatan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Meslek Yüksekokulu kampüsünde de ciddi bir þekilde yapýlanma sürecinin baþlatýldýðýný ifade etti. Öðrenci sayýlarýnýn her geçen gün arttýðýný belirten Rektör, bu yýl baþlanan yabancý uyruklu öðrenci alýmý kapsamýnda 3 farklý kýtadan 63 yabancý uyruklu öðrencinin üniversitede eðitim almaya baþladýðýný vurguladý. Alkan, üniversitenin %100 doluluk oranýna sahip 20 üniversiteden biri olduðunu belirterek, yeni kayýt yaptýran öðrencilere uyum sürecinde destek olmak amacýyla oryantasyon eðitimlerinin düzenlendiðini hatýrlattý. Alkan, Kuzey Kampüsü Master Planý'nýn tamamlandýðýný belirterek, söz konusu alanýn uçaktan çekilmiþ görüntüsü üzerinden plan dahilinde nelerin yer aldýðýný öðretim elemanlarýna aktardý. Ayrýca Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM), Meslek Yüksekokulu ve Alaca Meslek Yüksekokulu inþaatlarýnýn hýzla devam ettiðini belirten Rektör, Sungurlu MYO ve bir saðlýk kampüsü þeklinde dizayn edilecek olan Güney Kampüsü'nde gelinen noktalar hakkýnda bilgi verdi. Bilimsel Araþtýrma Projeleri (BAP),Yurtdýþý Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programý ve öðrenci projelerine verilen desteklerin artarak devam edeceðini belirten Rektöry, "Hedefimiz bütün akademisyenlerimizin yýlda en az bir kez bilimsel etkinliklere katýlmasýný saðlamaktýr." dedi. Alkan, Havacýlýk Kulübü bünyesinde yürütülen proje kapsamýnda Ýnsansýz Hava Aracý ve Mekatronik ve Alternatif Enerji Kulübü öðrencileri tarafýndan engellilerin tekerlekli sandalyeleri ile kolayca seyahat edebilecekleri Engelli Aracý (CÝVCÝV) üretildiðini de tekrarladý. Alkan, konuþmasýnda Erasmus, Mevlana, Farabi, ikili iþbirlikleri, biliþim alt yapý çalýþmalarý, program, bölüm ve anabilim dalý sayýlarý, öðrenci otomasyon sistemi, HUZEM, HÝTÝTSEM kapsamýnda yapýlan çalýþmalar gibi konulara da yer verdi. Öðretim elemanlarýnýn görüþ ve taleplerini dinleyen Rektör, üniversitede son zamanlarda yaþanan deðiþim ve dönüþümler sonucu ortaya çýkan baþarý tablosunun oluþmasýnda emeði geçen herkese teþekkür etti. (Haber Merkezi)

Satýlýk Dükkanlar Beykal Sokak’ta bulunan 77 m2 Zemin + 100 m2 Zemin Üstü Üst Kat Bilardo dükkanlar Satýlýktýr.

Müracaat : 0538 855 92 94 0541 718 04 50

S.S.STK.02

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn üniversite birimlerine ziyaretleri sürüyor.

SUNGURLU MADENÝ SANATKARLAR ESNAF ODASI GENEL KURULU ÝLANI Odamýzýn 2010-2011-2012-2013 yýllarýna iliþkin olaðan genel kurul toplantýsý Yeni Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri’nde 15/02/2014 tarihinde saat 10:00’da yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde 22/02/2014 tarihinde ayný yer ve saatte aþaðýdaki gündem gereði yapýlacaktýr. 5362 Sayýlý Esnaf ve Sanatkarlar Mesleki Kuruluþlarý Kanunu’nun 42. maddesi hükmü gereði genel kurulu sunulacak raporlar Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý e-esnaf ve sanatkarlar ve tabanýndaki odamýza ait sayfada üyerin izin belgelerine sunularak Odamýz çalýþma merkezinde incelemeye açýlmýþ olup, ilgili Merkez Ýlçe Seçim Kurulu tarafýndan onaylý ‘Genel Kurul Toplantýsýna Katýlacaklar Listesi’ ile toplantýya iliþkin diðer hususlar söz konusu Yasanýn 49. maddesi hükmüne göre Seçim Kurulu ile Odamýz Merkezinde ve genel kurulun yapýlacaðý yerde asýlmak suretiyle, ayrýca Bakanlýk e, esnaf ve sanatkalar ve tabanýnda Yedi gün süre ile ilan edilmektedir. Sayýn üyelerimizin Genel Kurul Toplantýsýna teþrifleri rica olunur. Yönetim Kurulu Baþkanlýðý Gündem : 1- Açýlýþ 2- Baþkanlýk Divanýnýn teþekkülü 3 Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn Okunmasý 4- Baþkanlýk Divanýna tutanaklarý imzalama yetkisi verilmesi 5- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmasý ve müzakeresi 6- Denetim kurulu raporunun okunmasý ve müzakeresi 7- Bilanço gelir ve gider hesaplarýnýn okunmasý ve müzakeresi 8- Bilanço ve gelir ve gider hesaplarýnýn kabulü veya reddi 9- Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrý ayrý ibrasý 10- Yeni dönem çalýþma programý ile bu program içinde yer alacak olan eðitim, teorik ve pratik kurs programlarý ve tahmini bütçenin görüþülmesi, kabulü veya reddi 11- Aylýk ücretlerin, huzur haklarýnýn, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi 12- Dilek ve temenniler 13- Seçimler 14- Kapanýþ S.S.TOP.01


17 OCAK 2014 • CUMA

S.S.REK.35

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

12

17ocak  
17ocak  
Advertisement