Page 1

17 OCAK 2013 • PERÞEMBE

YIL: 43 • SAYI: 3578 • 50 Kr.

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

DSÝ’den Dev Proje Sungurlu’ya Gölet Yapýlacak, Dereler Islah Edilecek S

ungurlu Belediye Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre uzun yýllardan beri etrafa pis kokular saçan Budaközü ve Dið çayý derelerinin ýslah edileceði bildirildi.

At arabasý Ýle Otomobil Çarpýþtý, Kazada At arabasý Sürücüsü Aðýr Yaralandý

Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi’nden Yeni Uygulama

KDevamý Sayfa 6’da

Baþkan Uzunkaya Bahçelievler Mahalle Sakinlerinin Taleplerini Dinledi

5

KDevamý Sayfa 2’de

Sunguralp Öðrencileri "Cambridge Sýnavý"na Hazýrlanýyor

SAYFA

Ýlçeden geçen Dið çayýnýn içerisine atýlan çöplerle dolduðunu ve çirkin bir görünüme büründüðünü söyleyen Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, "Biz önce insan saðlýðý dedik. Ve bu derenin temizlenmesi için, ýslah edilmesi için gelen heyetle beraber çalýþmalarýmýza baþladýk" dedi. KHaberin Devamý Sayfa 4’de

Tapu Müdürü Özdemir Kýlýnç Sorgun Tapu Müdürlüðüne Atandý

ambridge Üniversitesi'nin düzenlediði Ýngilizce Kur Sýnavlarý'na katýlacak öðrencileri belirlemek için Özel KDevamý Sayfa 2’de Sunguralp'te seçme sýnavý yapýldý.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

C

3


17 OCAK 2013 • PERÞEMBE

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

2

Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi'nde Yeni Uygulama alan mesleklerde ulusal ve uluslararasý düzeyde standartlara uygun, her yaþta ve düzeyde bireye meslekî yeterlikler kazandýracak eðitim ve öðretim olanaðý sunulmuþtur. Hasta ve Yaþlý Hizmetleri alaný öðretim programlarý, geliþmelere baðlý olarak esnek ve sürekli güncellenmeye uygun bir yapýda tasarlanmýþtýr. Bireyler kazandýklarý güncel mesleki yeterlikler doðrultusunda istihdam edilebileceklerdir" dedi. Sönmez, açýlacak kurs için gerekli koþullarý ve meslek tanýmýný ise þu þekilde sýraladý: MESLEK ELEMANI TANIMI Ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarýnýn bilinci altýnda; yaþlý bireylerin günlük ihtiyaçlarýný kendi ve yaþlýnýn saðlýðýný koruyarak karþýlayabilen kiþidir

ungurlu Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi'nde yeni bir uygulama baþlatýlýyor. Okul bünyesinde 2012-2013 Öðretim yýlý içinde, "Tam Gün Tam Yýl Kapsamý" dahilinde baþlatýlacak olan, (yeterliðe dayalý) hasta ve yaþlý hizmetleri yaþlý refakatçisi modüler programý uygulanarak, Toplam 430 saatlik "Yaþlý Refakatçisi" kursu açýlacak.

S

GÝRÝÞ KOÞULLARI Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak, Mesleðin gerektirdiði iþleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak. Bu alanda çalýþacaklarýn, hasta bakýmý elemanlýðýnýn gerektirdiði iþleri yapacak bedensel, ruhsal ve zihinsel engeli bulunmamak. Herhangi bir bulaþýcý hastalýðý olmamak, Hepatit aþýsý olma özelliklerini taþýmasý gerekmektedir.

Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi Müdürü Nadir Sönmez, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Tam Gün, Tam Yýl Kapsamý dahilinde okulumuzda toplam 430 saatlik Yaþlý Refakatçisi, kursu açýlacak. Hasta ve Yaþlý Hizmetleri alaný altýnda yer

ÝSTÝHDAM ALANLARI Mesleðin gerektirdiði yeterlikleri kazanan bireyler Hasta ve Yaþlý Hizmetleri Sektöründe; Özel eðitim ve rehabilitasyon merkezleri, Bakýmevleri, Evde bakým, Hastaneler, Gerontopsikiyatri klinikler, Huzurevlerinde çalýþabilirler. EÐÝTÝM Toplamda 13 Modül programý üzerinden 520 ya da 430 saattir. Dersler hafta içi 4 gün gün, akþam 18:00 -21:00 saatleri arasýnda olup her gün toplam 5 saat ders iþlenecektir. DEÐERLENDÝRME Her modül bitiminde dersi veren eðitimci tarafýndan sýnav yapýlarak o modülün deðerlendirmesi yapýlýp, tüm modüller tamamlandýðýnda ilgili alan ile ilgili sertifika tanzim edilerek kursiyere verilecektir. ALINACAK KURSÝYER SAYISI Toplamada 15-24 kiþi olacak olup, kursiyerler belirlenen kursa katýlým kriterlerine uygun olmak kaydýyla baþvuran adaylar arasýndan kurulacak komisyon huzurunda mülakatla alýnacaktýr. BAÞVURU Kayýt için baþvurular 20 Ocak-1 Þubat 2013 Tarihleri arasýnda kursiyer þahsen Sungurlu Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi Okul Müdürlüðüne yapýlacak olup, kursiyer listesi komisyon tarafýndan yapýlacak mülakat sonrasý belirlenecektir."

Sunguralp’te Ata Sporu ’Cirit Oyunlarý’

Sunguralp Öðrencileri zel Sunguralp'te bu hafta "Cambridge Sýnavý"na Hazýrlanýyor "Ata sporumuz cirit"

Ö

oynandý.

At ile yapýlan cirit oyununu, öðrenciler Beden Eðitimi dersinde at olmadan oynarken, evde hazýrladýklarý mýzraklarla derse gelen öðrenciler oyunu kuralýna göre oynamaya çalýþtýlar.

ambridge Üniversitesi'nin düzenlediði Ýngilizce Kur Sýnavlarý'na katýlacak öðrencileri belirlemek için geçen hafta Özel Sunguralp'te seçme sýnavý yapýldý.

C

Sýnavlara katýlmayý hak eden öðrenciler Cambridge Sýnavýna Hazýrlýk Kurslarýna katýlacaklar. Cambridge Üniversitesi'nden alýnacak belgelerin uluslar arasý geçerliliði bulunmaktadýr.

S.S.REK.50


17 OCAK 2013 • PERÞEMBE

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

17 Ocak 2013 Perþembe Hekimoðlu Eczanesi (Ocaklý Arçelik Karþýsý)

---

Tapu Müdürü Özdemir Kýlýnç Sorgun Tapu Müdürlüðü’ne Atandý

Satýlýk Daire Dr. Sedat-Dr.Melahat Baran Ýlkokulu yaný naneli apt. 3. katta bulunan daire satýlýktýr.

zdemir Kýlýnç atanmasý ile ilgili olarak yaptýðý açýklamada 2011 yýlý Mart ayýnda göreve baþladýðýný, çok verimli bir iki yýl yaþadýðýný belirtti.

Ö

Satýlýk Ýmarlý Arsalar TOKÝ Yolu ve Terminal Caddesi Köþe Baþý Ýþyerine Uygun 573 m2 - 464m2 - 414m2 imarlý arsalar satýlýktýr. Müracaat : 0532 667 93 25 0544 667 93 25

SATILIK 2 ADET PARSEL Mavi Ocak Karþýsýnda Demirþeyh yolu üzerinde bulunan ortalama 1000 m2 Ýmarlý 2 adet parsel satýlýkýr.

Ekmek Ýsrafýna Karþý Kampanya srafýn önlenmesine yönelik olarak yýla yayýlan bir kampanya baþlatýlacak.

Ý

Müracaat : 0542 891 88 30 0505 374 70 69

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, TMO'nun bu yýl 75. kuruluþ yýl dönümünü kutlayacaðýný hatýrlatarak, bu kapsamda ''ekmek israfýný önleme kampanyasý'' baþlatýlacaðýný söyledi. Eker, 17 Ocak Perþembe günü Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþlatacaðý kampanyanýn bütün yýla yayýlacaðýný ve tüm illeri kapsayacaðýný söyledi. Türkiye'de ekmek tüketimi, kullanýmý, israfýyla ilgili olarak ayrýntýlý bir kamuoyu araþtýrmasý yaptýklarýný belirten Eker, araþtýrmanýn çarpýcý sonuçlarýný da kampanyayý baþlatýrken kamuoyuyla paylaþacaklarýný kaydetti.

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Serkan ÞANSEVER H. Mustafa SARIYÜCE

S.S.STK.50

Müracaat : 0532 744 04 42

S.S.STK.51

2011 yýlýnda yapýlan tadilat çalýþmasý ile nezih ve kontrol edilebilir bir çalýþma ortamý oluþturulduðunu, 2011 yýlýnda iki kez yapýlan denetimler sonunda ÝSO 9001 kalite yönetim belgesi aldýklarýný, bu belgeyi almanýn ve bu belgeye uygun þartlarda hizmet vermenin çok önemli olduðunu, bundan sonrada bu hizmet standardýnýn altýna düþüleceðini sanmadýðýný ifade etti. 2012 yýlýnda Tüm Tapu Müdürlüklerinde TC kimlik numarasý güncelleme için start verildiðini, müdürlüðümüzün 22. Bölge Müdürlüðüne baðlý müdürlükler içersinde %100 TC kimlik numarasý güncelleme giriþini tamamlayan en büyük iþlem hacmine sahip müdürlük olarak ilk sýrada yer aldýklarýný ifade etti. Kýlýnç, "Bölge müdürlükleri tarafýndan baðlý müdürlüklerde hizmet alan vatandaþlar ile ses kaydedici cihaz kullanýlarak vatandaþ memnuniyeti anketi aylýk olarak düzenlenmekte ve sonuçlarý internet sitesinde yayýnlanmaktadýr. 2012 yýlý kasým ayý sonuçlarý da açýklanmýþ olup, toplam müdürlüðümüzden hizmet alan 394 kiþi aranmýþ alýnan sonuçlar ile yayýnlanan verilere göre aylýk vatandaþ memnuiyeti anketinde, Sungurlu Tapu Müdürlüðü %99 vatandaþ memnuiyetine ulaþmýþtýr; %99 çok mükemmel bir sonuçtur. 2013 yýlýnda sýramatik kurulmasý için giriþimde bulunulmuþtur" dedi.

* Yeni Bina * 3+1 * Doðalgazlý

HAC VE UMRE HOCASI Selahaddin ÇELÝKTEN

0364 311 71 33 - 0537 347 8201 Msn : canmekkem@hotmail.com Adres : Sunguroðlu Mah. Eski Belediye Pasajý No : 1 SUNGURLU

Umre Kayýtlarýmýz Baþlamýþtýr... Sungurlu’da Tek Yetkili Acenta Belge No : 2041

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

S.S.REK.49 : 7,91 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


17 OCAK 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Sungurlu’ya Gölet Yapýlacak, Dereler Islah Edilecek ungurlu Belediye Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre uzun yýllardan beri etrafa pis kokular saçan Budaközü ve Dið çayý derelerinin ýslah edileceði bildirildi.

S

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya Ankara'dan gelen DSÝ 5. Bölge Müdürü Hacý Haksan, Etüt Plan Müdürü Seher Varol, DSÝ Çorum Ýl Müdürü Ýlker Aslan, Genel Sulama Müdürü Ahmet Apaydýn, Proje Ýnþaat Müdürü Volkan Korucu, Ýþletme Þube Müdürü Cemal Dilektaþ, Planlama Þube Müdürü Nihat Oðuz, DSÝ Çorum Þube Müdürü Ümit Tombul ile birlikte ýslah çalýþmasý için Budaközü ve Dið Çayý'nda incelemelerde bulundu. Ýlçeden geçen Dið çayýnýn içerisine atýlan çöplerle dolduðunu ve

çirkin bir görünüme büründüðünü söyleyen Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, "Biz önce insan saðlýðý dedik. Ve bu derenin temizlenmesi için, ýslah edilmesi için gelen heyetle beraber çalýþmalarýmýza baþladýk" dedi. Yýllardýr devam eden sorunu ýslah projesiyle çözeceklerini belirten Baþkan Uzunkaya, "Yýllardýr devam eden bu soruna raðmen hiç kimse buraya girmedi. Burada yaþayan vatandaþlarýmýzýn sesini kimse duymadý. Biz öncelikle burada yaþayan vatandaþlarýmýzýn sesini duyduk. Onu yüreðimizde hissettik. Þimdi bu dereler temizlenerek pýrýl pýrýl olacak. Ayný zamanda dereleri besleyen noktalarda çalýþmalarýmýzý yaparak bir gölet oluþturacak ve sulamada kullanacaðýz. Biz vatandaþlarýmýza hizmet için çalýþýyoruz. Çünkü onlar her þeyin en iyisini hak ediyor" þeklinde konuþtu.


17 OCAK 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Baþkan Uzunkaya Bahçelievler Mahalle Sakinlerinin Taleplerini Dinledi ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaþlarla bir araya gelerek onlarýn sýkýntý ve taleplerini dinledi.

S

Mehmetçik Ýlkokulu Toplantý Salonu'nda düzenlenen toplantýda, göreve geldikleri günden itibaren yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, belediye olarak hiçbir vatandaþý hiçbir þekilde maðdur etmediklerini, bundan sonrada etmeyeceklerini dile getirdi. Baþkan Uzunkaya, "Temizlik Ýþleri Müdürlüðümüze yeni araçlar aldýk. Araçlarýmýz eskiydi. Yedek parçalarýna çok paramýz gidiyordu. Ayda 90 bin TL'ye bütün araçlarýmýzý yenilime imkanýmýz vardý ve bizde

bu imkaný deðerlendirerek belediyemize ait bütün araçlarý yeniledik" diye konuþtu. Çorum ve bölgesindeki il ve ilçeler bazýnda en ucuz suyu Sungurlu halkýmýza sunmaktayýz diyen Baþkan Uzunkaya, "2008 yýlýnda 8 trilyon, 2010'da 16 trilyon ve 2011'de 26 trilyon olan bütçemizi olumsuz anlamda hiçbir þekilde halkýmýza yansýtmadýk" þeklinde konuþtu. Baþkanýmýz Uzunkaya, "Okullarýmýza 200 tane bilgisayar aldýk. Kapý ve pencerelerinin tamirini yaptýrdýk. Biz Sungurlu için çalýþýyoruz, vatandaþýmýz en güzeline ve en kaliteli hizmete sahip olsunlar diye çabalýyoruz." ifadelerini kullandý. Toplantý esnasýnda mahalle sakinlerinden gelen sorularý cevaplayan Baþkan Uzunkaya, sonrasýnda mahalle sakinlerinin sorunlarýný dinleyerek gerekli notlarýný alýp Bahçelievler Mahallesi'nden ayrýldý.

Ýran Doðalgazý Çorum’dan Geçecek

ran kaynaklý doðalgazýn Avrupa’ya nakledilmesi için kurulacak boru hattýnýn Çanakkale’den geçecek kýsmýyla ilgili ÇED raporu hazýrlýklarý tamamlandý. Nihai olarak kabul edilen rapor halkýn görüþüne açýldý.

Ý

Turang Transit Taþýmacýlýk AÞ tarafýndan yapýlmasý planlanan Türkiye-Ýran-Avrupa Doðalgaz Boru Hattý Projesi'nin Türkiye kýsmýyla ilgili hazýrlanan ÇED raporu, inceleme komisyonu tarafýndan nihai kabul edilerek deðerlendirme süreci sona erdirildi. ÇED raporu,

Çanakkale Valiliðinde 15-29 Ocak tarihleri arasýnda halkýn görüþüne açýlacak. Türkiye-Ýran-Avrupa doðalgaz boru hattý, Aðrý-Doðubayazýt, Erzurum, Erzincan, Sivas, Tokat, Yozgat, Çorum, Kýrýkkale, Ankara, Eskiþehir, Bilecik, Bursa, Balýkesir, Çanakkale, Edirne/Ýpsala güzergahýndan Bulgaristan’a geçecek. Doðalgaz hattýnýn toplam 1720 kilometre uzunluðundaki Türkiye bölümünün yaklaþýk 17 kilometrelik kýsmý Çanakkale’den geçecek. Biga ilçesine baðlý Deðirmencik köyü ile Gelibolu ilçesine baðlý Kýzýlcaterzi köyü sahili

arasýnda, Çanakkale Boðazý’nýn Marmara Denizi’ne açýlan kýsmýnda denizin altýna boru serilecek. Boru hattýnýn karada devam eden bölümlerine baðlantý için boðazýn her iki kýyýsýnda pig istasyonlarý inþa edilecek. Hattýn deniz geçiþi kýsmý 2 adet paralel 90 santim çaplý beton kýlýf içine alýnmýþ boru hattý olarak dizayn edilecek. Boru hattý, Bursa’nýn Karacabey ilçesi yakýnlarýndan baþlayarak Çanakkale Boðazý geçiþi de dahil olmak üzere Türkiye-Yunanistan hattý ve Çan-Çanakkale hattýna paralel olarak ilerleyecek.


17 OCAK 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6

Vali Baþköy, Önemli Bir Hizmete Ýmza Attý At Arabasý

ali Sabri Baþköy, yayýnladýðý genelge ile Çorum'da büyük bir hizmetin baþlamasýný saðladý.

V

Vali Sabri Baþköy, yayýnladýðý genelge ile Çorum'da büyük bir hizmetin baþlamasýný saðladý. Çorum sýnýrlarý içerisinde trafik kazasý geçiren kazazede ve yakýnlarýnýn misafir edilmesinin esas alýndýðý genelge ile birlikte Çorum deðerli bir insanlýk örneðine imza atacak. Vali Sabri Baþköy imzasý ile ilgili tüm kurum ve kuruluþlara gönderilen genelgede, hizmetin nasýl iþleyeceðine iliþkin esaslar yer aldý. Vali Baþköy açýklamasýnda, Çorum'un önemli bir geçiþ güzergâhý üzerinde olmasý nedeniyle, yaþanabilecek trafik kazalarýnda, kazazede ya da yakýnlarýnýn tedavi süreci boyunca maðdur olmasýnýn önüne geçileceðini kaydetti. Ýl ve ilçe merkezlerinde bulunan kamu kurum ve kuruluþlarýna ait misafirhane ve benzer yapýlarý, bu hizmete tahsis eden Vali Sabri Baþköy, açýklamasýnda þunlarý söyledi, "Ýlimizin özellikle Karadeniz, Akdeniz, Ankara ve Ýstanbul anayol güzergahlarýnda bulunmasý ve bu yollarýn yoðun trafiði nedeniyle trafik kazalarý meydana gelebilmektedir. Meydana gelen kazalarda kazazede durumuna düþen vatandaþlarýmýzýn hastanelerde ve saðlýk kuruluþlarýnda tedavileri sýrasýnda veya ilimizde iþ ve iþlemleri tamamlanýncaya kadar ekli listede belirtilen misafirhanelerde konaklatýlmalarý insani yardým ve Çorum misafirperverliðinin bir gereðidir ve büyük önem arz etmektedir. Bu baðlamda, bu tür kazalar meydana geldiðinde gerek hastane, gerek emniyet ve gerekse jandarma personeli tarafýndan kazazedelere veya yakýnlarýna sorulmak suretiyle ve kendilerinin de istemeleri halinde ilgili kurum ve kuruluþun misafirhanesi

aranacak ve rezervasyon yaptýrýlarak kalacaðý misafirhanenin iletiþim bilgileri kazazede veya yakýnlarýna ilgililer tarafýndan verilecektir. Kazazede veya yakýnlarý sormasalar bile ilimizde böyle bir konaklama imkanýnýn olduðu kendilerine hatýrlatýlacaktýr. Ayný zamanda ilgililer tarafýndan imkanlar ölçüsünde kazazede veya yakýnlarýnýn misafirhaneye ulaþýmý saðlanacaktýr. Misafirhanesi bulunan kamu kurum ve kuruluþlarýnca Genelgenin uygulanmasý hususunda daima hazýrlýklý olunacak, kazazede veya yakýnlarýna gereken ilgi veya hassasiyet gösterilecektir. Yardýma muhtaç olan kazazede ve yakýnlarýna her konuda yardýmcý olmak insani bir görev olup; bu uygulama ilimizin yardýmseverliðini ve misafirperverliðini gösterecek ve toplumdaki müspet imajýný daha da artýracaktýr. Genelge ve ekindeki liste; özeller dahil tüm hastaneler, saðlýk kuruluþlarý, jandarma ve emniyet birimleri, il afet ve acil kurtarma birimleri/birlikleri ve karayollarý kurtarma ekiplerinin görev yaptýðý birimlerde ilgililerin göreceði yere asýlacaktýr. Bu genelge sýralý amirler tarafýndan ilgili personele yazýlý olarak teblið edilerek sonucundan Valiliðimize bilgi verilecektir. Süreklilik arz eden bu uygulamanýn, ilgili kurumlarca herhangi bir aksaklýða meydan verilmeden yerine getirilmesi saðlanacaktýr." Ýl Merkezi ve ilçelerde, tahsis edilen kurum ve kuruluþlarla ilgili liste ise þu þekilde belirlendi, "Ýl Emniyet Müdürlüðü, Ýl Özel Ýdaresi, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müd. (Kamile Hacý Ahmet AKDAÐ Huzurevi Yaþlý Bkm. ve Reh. Merkezi Müdürlüðü), Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müd. (Atýl Üzelgün Huzurevi Yaþlý Bkm. ve Reh. Merkezi Müdürlüðü), Karayollarý 73. Þube Þefliði, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Orman Ýþletme Müdürlüðü, DSÝ 54. Þube Müdürlüðü, Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü, PTT Baþmüdürlüðü, Alaca Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü, Kargý Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, Mecitözü Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, Karayollarý 71. Þube Þefliði, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, Oðuzlar Ýlçe Belediye Baþkanlýðý, Oðuzlar Ýlçe Belediye Baþkanlýðý, Ýskilip Ýlçe Belediye Baþkanlýðý.

Polis 15 bin 400 Paket Sigara Ele Geçirdi orum Emniyet Müdürlüðü KOM Þube Müdürlüðü Kaçakçýlýk Büro Amirliði ekipleri Van'dan Ýstanbul'a gümrük kaçaðý sigara sevkiyatýnýn yapýlacaðý ihbarýnýn alýnmasý üzerine Çorum Osmancýk ilçesinde yapýlan operasyon da 65 FD 512 Plakalý Ahmet Soyalp idaresindeki TIR'a D100 Karayolunda operasyon düzenledi.

Ç

Düzenlenen operasyonda 114 Karton Slims M&M marka, 1426 Karton Uzun Slims M&M marka olmak üzere toplam 15.400 paket Gümrük Kaçaðý Sigara ele geçirildi. TIR kasasýnda çelik kasalar içine gizlenmiþ sigaralara el konurken, araç sürücüsü polis tarafýndan gözaltýna alýndý.

ile Çarpýþtý ungurlu'da otomobil ile at arabasý çarpýþtý.

S

O.K. otomobil ile giderken Yasemin Sokak'ta Ý.A.'ýn kullandýðý at arabasý ile çarpýþtý. Kazada aðýr yaralanan at arabasý sürücüsü O.K. ilçede yapýlan ilk tedavisinin ardýndan ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi.

Elektrik Direðine Çarptý Ýnönü Caddesi'nde meydana gelen kazada sürücü elektrik direðine çarptý. A.S. araçla giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki elektrik direðine çarptý. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altýna alýndý.

Ýþ Kazasý Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen kazada bir iþçi yaralandý. M.U. isimli stajyer genç, iþyerinde elini torna makinesine sýkýþtýrdý. Yaralanan iþçi tedavi altýna alýndý. Sanayi 3. Cadde'de meydana gelen bir baþka kazada ise A.C. isimli iþçi elini freze makinesi býçaðý ile kestirdi. Yaralý iþçi hastaneye kaldýrýldý.

orum Valiliði, Ortaköy ilçesinde bulunan Þapinuva Kazý alanýnýn ören yeri olarak ziyarete açýlmasý konusunda çalýþma baþlattý. Çorum Valiliði, Ortaköy ilçesinde bulunan Þapinuva Kazý alanýnýn ören yeri olarak ziyarete açýlmasý konusunda çalýþma baþlattý. Vali Sabri Baþköy, Þapinuva'nýn ören yeri olarak ziyarete açýlmasý konusunda Kültür ve Turizm Bakanlýðýna resmi yazýyla baþvuruda bulunduklarýný açýkladý. Önceki gün düzenlediði basýn toplantýsýnda konuya iliþkin açýklamada bulunan Vali Sabri Baþköy, Çorum'da Alacahöyük ve Boðazkale Hattuþa olmak üzere ziyarete açýk 2 adet ören yeri bulunduðunu hatýrlatarak, Ortaköy Þapinuva Kazý alanýnýn da üçüncü ören yeri olarak ziyarete açýlmasý konusunda çalýþma baþlattýklarýný bildirdi. Þapinuva Kazý alanýnýn ziyarete açýlmasý konusunda kazý baþkanlýðýnýn da olumlu görüþ bildirmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlýðýna resmi yazýyla teklifte bulunduklarýný anlatan Vali Baþköy, en geç bu yýl içerisinde Þapinuva'nýn da Bakanlýk izniyle ziyarete açýlmasýný beklediklerini kaydetti. Þapinuva'nýn da Alacahöyük ve Hattuþa gibi Hititlerin çok önemli merkezlerinden birisi olduðunu özellikle dile getiren Vali Baþköy, Þapinuva'nýn ziyarete açýlmasýnýn Çorum ve ülke turizmine çok önemli katkýlar saðlayacaðýna olan inancýný dile getirdi. Konuþmasýnda Þapinuva Kazý alanýnýn ziyarete açýlmasý konusunda yaptýklarý alt yapý çalýþmalarý hakkýnda da bilgi veren Vali Sabri Baþköy þöyle dedi: "Þapinuva Kazý alanýnýn ören yeri olarak ziyarete açýlmasýný talep ederken, alandaki alt yapý çalýþmalarýný da tamamladýk. Bu kapsamda 1350 metre parke taþý döþemesi yaptýk. Ziyarete açýlacak kazý alanýnýn elektrik ve su eksiklerini giderdik. Alan içerisindeki gezi yerlerini de komple parke taþýyla döþedik. Yaptýðýmýz çalýþmalarla bölgede altyapý konusunda hiçbir eksik býrakmadýk. Þu anda sadece bakanlýðýn gerekli izni vermesini bekliyoruz. Þapinuva'nýn da ziyarete açýlmasýyla birlikte Çorum'a gelen turist sayýsýnda önemli bir artýþ bekliyoruz" dedi.

Ç


17 OCAK 2013 • PERÞEMBE

S.S.REK.48

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

7


17 OCAK 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

NAKIÞ KENT

S.S.REK.47

YAPI

8

17 Ocak 2013  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi

Advertisement