Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3856• 25 Kr.

17 ARALIK 2013 • SALI

Yurt Hazýrlýðý Sürüyor ükseköðrenim gören öðrencilerin barýnma sorunlarýna kalýcý çözüm getirilmesi amacýyla, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü (YURTKUR) ile 5 Nisan 2011 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, 51 ilde 64 bin 468 yatak kapasiteli 96 yurt inþa ediliyor. Bunlardan biride Sungurlu'da. Hazýrlýk aþamasýndaki yurdun proje ve ihale çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan inþaatýna baþlanacak. KDevamý Sayfa 7’de

Y

Biyolojik Arýtma Tesisinde Çalýþmalar Aralýksýz Devam Ediyor ungurlu Belediyesi tarafýndan ilçeye kurulacak olan biyolojik arýtma tesisinin baþlayan zemin çalýþmalarý hakkýnda açýklamalarda bulunan Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Sn8 800 ebadýnda korige borular' dan 2 bin 600 metre kanallara konulmaya baþladý. Ayný zamanda inþaat sahasýnda da binalarýn yükseldiðini görmekteyiz.

S

Son sistem tesisin proje çizimlerinin tamamlandýðýný ve zemin çalýþmalarýnýn baþladýðýný açýklayan Uzunkaya, tesisin 270 iþ günü içerisinde tamamlanarak hizmete gireceðini belirtti. K5’de

3

Þahiner Emekli Memurlarla Biraraya Geldi

SAYFA

SAYFA

MYO Öðrencilerine Yönetim Sistemleri Eðitimi

2

Yaban Hayvanlarý Ýçin Doðaya Yem Býrakýyorlar orum'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yaðýþýnýn ardýndan Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü'de yaban KDevamý Sayfa 9’da hayvanlarý için seferber oldu.

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Yeni Haliyle Hizmetinizde...

SAYFA

Ç

4


17 ARALIK 2013 • SALI

2

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

Þahiner Emekli Memurlarla Biraraya Geldi illiyetçi Hareket Partisi Sungurlu Belediye Baþkaný A. Kadir Þahiner emekli memurlarla bir araya geldi.

M

Ezgi Pastanesi'nde düzenlenen toplantýya MHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Musa Çoksezgin, Belediye Baþkan Adayý A. Kadir Þahiner, yönetim kurulu üyeleri ve emekli memurlar katýldý. Toplantý da Sungurlu'yu bir adým ileriye götürmek için aday olduðunu söyleyen Þahiner, "Seçimlerde sizlerin fikirlerine çok ihtiyacým var. Kendimi önce Allah'a, sonra size emanet ediyor, desteklerinizi bekliyorum" dedi. Bizim avantajýmýz diðer adaylar sahaya inmeden biz gezeceðimiz yerlerin 3/2'sini bitirdik diyen Þahiner, "Diðer aday arkadaþlarýmýz sahaya inmeden biz sahayý bitirdik. Sanayi dahil 3 bine yakýn esnafýmýzý ziyaret ettik. Çok olumlu tepkiler alýyoruz" diye konuþtu. Biz MHP olarak hangi partili olursa herkesi kucaklayacaðýz diyen Þahiner, "Bu Sungurlu bizim. Baþka Sungurlu yok. Hepimiz bu taþýn altýna elimizi koymak mecburiyetindeyiz" dedi. Sungurlu'nun 10 yýlý geriye gittiðini söyleyen Þahiner, "Her kapýya gidip herkesi kucaklayacaðýz. 4 ay önce TSO seçimi yaþadýk. %82 oyla Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý'ný tekrar kazandýk. Bunu yalnýz baþarmadýk. Sizler gibi büyüklerimin sayesinde bu seçimi kazandýk. Allah'ýn izniyle Belediye seçimlerini de sizlerin desteðiyle kazanacaðýz. Sizlerin fikirlerine ihtiyacým var." dedi. Gelecek Nesile yani sizlere iyi bir Sungurlu býrakmak için Belediye'ye talip olduklarýný dile getiren Þahiner, "Ben 13 yýlýmý Sungurlu OSB'ye harcadým. Her hafta 2-3 günüm Ankara'da geçti. Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan bu 13 yýl zarfýnda hiçbir maaþ almadým. Hiçbir faturayý TSO'ya ödetmedim. Hepsini kendi cebimden ödedim" dedi. Geçen yýl Sungurlu'dan bin 700 kiþi göç ettiðini söyleyen Þahiner," Her geçen gün Sungurlu kan kaybediyor. 20 yýl önce 110 bin olan nüfusumuz 55 bine düþtü. Sungurlu OSB faaliyete geçse bu göç engellenecek. Þuanda Sungurlu OSB'de 2 fabrika var. Sungurlu OSB'de halen su yok. 11 yýl elektrik bekledi. Çorum Milletvekilleri Sungurlu OSB'nin önünü kesti. Gelen yatýrýmcýlar Çorum'a ve Çankýrý'ya kaydý" dedi. Sungurlu'nun bacasýz fabrika olan Meslek Yüksek Okulu'na ihtiyacý var diyen Þahiner, "Biz þuan Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný olan Alaattin Hocamla beraber Yüksek Okul Derneði Baþkanlýðý yaptýðým sýralar 500 bin TL deðerinde olan projesini bedava çizdirdik. Projeyi teslim ettik ama 2 yýl oldu daha ses seda yok" diye konuþtu. Sungurlu konusunda hiçbir zaman geri adým atmadým diyen Þahiner, "Allah'ýn izniyle Sungurlu Belediyesi'ni kazandýðýmýz zaman bütün sivil toplum örgütlerini ve bütün partileri bir araya getirip 5 yýl boyunca beraber (Serkan Þansever) çalýþacaðýz" ifadelerini kullandý.

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Yeni Haliyle Hizmetinizde... Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Serkan ÞANSEVER Yurt Ýçi Yusuf Bahri YÜCEL - Ýsmail KABAKDERE Yurt Dýþý

Muammer ÖZEL

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


17 ARALIK 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

3

17 Aralýk 2013 Salý Önder Eczanesi (Ýþ Bankasý Yaný - 311 5760)

Hatice Karslý - K.Yaka Mezr.

MYO Öðrencilerine Yönetim Sistemleri Eðitimi itit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu öðrencilerine yönelik "Yönetim Sistemleri" eðitimi düzenlendi.

H

Yüksekokul öðrencilerine yönelik olarak çeþitli Yönetim Sistemleri hakkýnda Dünya Bilim ve Eðitim Federasyonu'nu tarafýndan 7-8 Aralýk 2013 tarihlerinde bir eðitim programý düzenlendi. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda yapýlan eðitimde Uzman Esra Genç tarafýndan uygulamalý olarak ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 1800 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði, ISO 22000 Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi, Stratejik Yönetim ve Entegre Yönetim Sistemi anlatýldý. Yapýlan eðitim faaliyeti sonunda 42 öðrenci sertifika almaya hak (Ýsmail Kabakdere) kazandý.


17 ARALIK 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Sungurlu Belediye Baþkan A. Adayý

ÝLYAS ÖZKAN Kimdir? 1974 yýlýnda doðdu. Orta öðrenimini Sungurlu Lisesinde, Lise öðrenimini Sungurlu Ticaret Meslek Lisesinde tamamladý. 1995 yýlýnda Tokat Gaziosmanpaþa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünü kazandý ve 1999 yýlýnda bu Fakülteden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. 2001 yýlýnda Sungurlu'da Özkan Tarým Ticaret adý altýnda Zirai Ýlaç bayiliðine baþladý. 2007 yýlýnda Tarým Bakanlýðýnda göreve baþlayýncaya kadar bu faaliyeti yürüttü. 2003 yýlýnda AK Parti Hükümetinin uyguladýðý 1000 Köye 1000 Tarým Gönüllüsü Projesi (KÖYMER) çerçevesinde Uðurludað Ýlçesi, Boðazkale Ýlçesi, Evci Beldesinde, Yeniyapan Köyünde Tarým Danýþmaný olarak görev yaptý. 2007 yýlýnda yine hükümetimizin Tarým Bakanlýðý bünyesindeki Tarým Danýþmanlarýný TARGEL projesi ile 657 Sayýlý DMK'nýn 4/B statüsüne geçirmesiyle Sungurlu Ýlçe Tarým Müdürlüðüne baðlý Kemallý köyünde Sözleþmeli Ziraat Mühendisi olarak çalýþmaya baþladý. Görev süresi içerisinde yaptýðý baþarýlý tarýmsal projeler, kurduðu demonstrasyonlar ile yöre çiftçisine hizmet etti. Onlara tarýmda yeni hedefler, alternatif modern üretim teknikleri konusunda yardýmcý oldu. Bu çalýþmalarýn sonucunda da

Kaymakamlýk makamlarý tarafýndan takdir belgesiyle ödüllendirildi. Gerek ticari faaliyette bulunduðu ve gerekse Tarým Bakanlýðýnda görev yaptýðý bu süre içerisinde, tarýmda model olacak çalýþmalarý baþarýyla sonuçlandýrdý. Sungurlu, Uðurludað, Boðazkale ilçelerinde Tarým Danýþmaný olarak görev yaptý. 2006 - 2007 yýllarý arasýnda Sungurlu Ak parti Ýlçe Teþkilatýnda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptý. 2009 yýlý Yerel Seçimlerde Ak Parti Sungurlu Belediye Baþkan aday adayý oldu. 2011 yýlýnda yapýlan Genel Seçimlerde Milletvekilliði için Çorum Ak Parti aday adayý oldu. 14. Dönem Siyaset Akademisine katýldý. Ayrýca Ýlyas Özkan; 1986 - 1988 yýllarý arasýnda Amatör güreþçi olarak faaliyette bulundu. Sungurlu Yeni Çelik Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesidir. Çeþitli turnuvalarda baþarýlarý vardýr. Türk Hava Kurumu üyesidir. Sungurlu Ýþ Adamlarý Derneði üyesidir. Türk Kýzýlay Derneði üyesidir. Sungurlu Eðitim Çevre Spor ve Ýzcilik Derneði üyesidir. Evli ve 3 çocuk babasýdýr. S.S.REK942

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...


17 ARALIK 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

5

www.sungurlununsesi.net

S.S.REK.868

Biyolojik Arýtma Tesisinde Çalýþmalar Aralýksýz Devam Ediyor S ungurlu Belediyesi tarafýndan ilçeye kurulacak olan biyolojik arýtma tesisinin baþlayan zemin çalýþmalarý hakkýnda açýklamalarda bulunan Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Sn8 800 ebadýnda korige borular' dan 2 bin 600 metre kanallara konulmaya baþladý. Ayný zamanda inþaat sahasýnda da binalarýn yükseldiðini görmekteyiz.

Son sistem tesisin proje çizimlerinin tamamlandýðýný ve zemin çalýþmalarýnýn baþladýðýný açýklayan Uzunkaya, tesisin 270 iþ günü içerisinde tamamlanarak hizmete gireceðini belirtti. Uluslararasý bir alt yapýya sahip olacak Biyolojik Atýk Su Arýtma

Tesisi'nin tamamlanmasýyla ilçede atýk su arýtma oraný yüzde 97' ye ulaþacaðýný anlatan Baþkan Uzunkaya, "Ýleri Biyolojik özellikte inþa edilecek ve atýk sularýn azot ve fosfor giderimini de yapacak olan tesiste arýtýlan atýk sularýn bir kýsmýnýn dezenfeksiyon teknolojisiyle geri dönüþümü saðlanacak ve arýtýlan atýk sular sanayide ve çevre sulamada kullanýlabilecek. Ortaya çýkan katý atýklar, susuzlaþtýrma ve kurutma sistemi sayesinde sanayi tesislerinde ikincil yakýt olarak kullanýlacak. Tesis bünyesinde yer alan Kojenerasyon Sistemi ile arýtýlan atýk sular sebebiyle ortaya çýkan gazdan elektrik enerjisi elde edilecek ve tesisin enerji ihtiyacýnýn bir kýsmý çamurdan elde edilecek" dedi. Tesis bünyesinde havalandýrma havuzu, çökertme havuzu, filtre binalarý, trafo ve jeneratör binalarý' da yer alacak. (Yusuf Bahri Yücel)

www.sungurlu.tv Yenilendi...


17 ARALIK 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6

Sungurlu Eðitim, Çevre, Spor ve Ýzcilik Derneði S.S.REK941

Ýrtibat Telefonlarý : 0532 351 32 28 - 0532 351 32 29 311 34 07 - 311 87 33


17 ARALIK 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

7

Yurt Hazýrlýðý Sürüyor

Yükseköðrenim gören öðrencilerin barýnma sorunlarýna kalýcý çözüm getirilmesi amacýyla, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü (YURTKUR) ile 5 Nisan 2011 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, 51 ilde 64 bin 468 yatak kapasiteli 96 yurt inþa ediliyor. Bunlardan biride Sungurlu'da. Hazýrlýk aþamasýndaki yurdun proje ve ihale çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan inþaatýna baþlanacak.

TOKÝ Baþkaný Ahmet Haluk Karabel ile YURTKUR Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Türkiye genelinde yurt ihtiyacýnýn en kýsa bir sürede karþýlanmasý amacýyla yoðun bir çalýþma yürütüyor. TOKÝ'nin 27 ilde 23 bin 218 yatak kapasiteli 34 yurdun inþaat çalýþmalarýný sürdürdüðünü söyleyen Karabel, 9 ilde 4 bin 600 yatak kapasiteli 10 yurdun ihale, 13 ilde 17 bin yatak kapasiteli 21 yurdun proje aþamasýna getirildiðini bildirdi. Karabel, 19 bin 650 yatak kapasiteli 31 yurdun da hazýrlýk aþamasýnda bulunduðunu söyledi. TOKI, ayrýca orta öðrenimdeki öðrencilerin barýnma sorunlarýnýn çözümü amacýyla da Milli Eðitim Bakanlýðý ile imzalanan protokol çerçevesinde 109 pansiyon uygulamasý baþlattý. Idare, proje ve plan aþamasýnda bulunan 15 pansiyon ile birlikte toplamda 25 bin 916 yatak kapasiteli 124 pansiyon inþa edecek. TOKÝ, MEB ve YURTKUR ile yaptýðý protokoller kapsamýnda orta ve yükseköðrenim gören öðrencilerin modern þartlarda barýnabilmeleri amacýyla otel konforunda yurtlar ve pansiyonlar inþa ediyor. 3

kiþilik planlanan ve her birinde internet baðlantýsý bulunacak yurtlardaki odalarda ayrýca buzdolabý ve çamaþýr makinesi de yer alacak. 31 yurt hazýrlýk aþamasýnda Idare 31 yurdu da hazýrlýk aþamasýna getirdi. Hazýrlýk aþamasýndaki yurtlarýn da proje ve ihale çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan inþaatlarýna baþlanacak. Hazýrlýk aþamasýndaki yurtlar þöyle; "Aðrý Patnos (400), Aydýn Söke (500), Bartýn (1000), Bolu (750), Bursa (1000), Çorum Sungurlu (300), Edirne (1000), Hatay Reyhanlý (400), Isparta (1000), Iskenderun (750), Istanbul (400), Karaman (500), Karabük (Merkez 1000 - Safranbolu 500), Kastamonu (1000), Kýrklareli (Babaeski 300 Lüleburgaz 400), Kocaeli (1000), Konya (1000), Kütahya Þaphane iki adet ( 400 + 400), Sakarya (Merkez 1000 - Geyve 350), Muðla (1000), Samsun (Canik 600 - Çarþamba 500), Sinop Boyabat (300), Sivas (Gürün 300 - Þarkýþla 300), Zonguldak 2 adet (300 + 1000)" Hazýrlýk aþamasýndaki yurtlar da toplamda 19 bin 650 yatak kapasitelidir. (Haber Merkezi)

Ceylan Gençlerle Bir Araya Geldi A K Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, gençlerin bu ülkenin geleceðinin teminatý olduðunu belirterek, "Sizler baþbakanýmýzýn 20232071 hedefini oluþturacak kadrolarsýnýz" dedi.

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, AK Parti Ýl Gençlik Kollarý ve Çorum Üniversiteli AK Gençlik (ÜNÝAK)'ýn katkýlarý ile düzenlenen söyleþide gençlerle bir araya geldi. Turgut Özal Ýþ Merkezi'ndeki söyleþiye AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, yönetim kurulu üyeleri ve üniversite öðrencileri katýldý. Artýk Türkiye'nin 81 ilinde üniversitenin bulunduðunu dile getiren Ceylan, artýk gençlerin kendi yaþadýklarý þehirde üniversite eðitimi alabildiðine dikkat çekti. AK Parti'nin gençliðe önem verdiðini dile getiren Ceylan, seçme ve seçilme yaþýnda yapýlan düzenlemelerin gençlere verilen önemin göstergelerinden biri olduðunu kaydetti. Geçmiþ dönemdeki politikalarý da eleþtiren Ceylan, "AK Parti iktidarýndan banka hortumlamaktan, devleti hortumlamaktan gençlere kimse bakmýyordu" ifadelerini kullandý. Ceylan, geleceðin Türkiye'nin gençlerin elinde þekilleneceðini sözlerine ekledi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ise, siyaset, hukuk ve ekonomi bilinmeden hayata hazýrlanýlamayacaðýný söyledi. Ýnsaný merkeze alan bir partide siyaset yaptýklarýný dile getiren eker, gençlerden Allah'ýn emir ve yasaklarýna görev hareket etmelerini istedi. Ceylan ve Eker, daha sonra üniversite öðrencilerinin sorularýný yanýtladý. (Haber Merkezi)


17 ARALIK 2013 • SALI

S.S.REK.940

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8


17 ARALIK 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

9

Yaban Hayvanlar Ýçin Doðaya Yem Býrakýlýyor Ç orum'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yaðýþýnýn ardýndan Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü'de yaban hayvanlarý için seferber oldu.

Zaman zaman etkili olan kar yaðýþý nedeniyle yaban hayvanlarýnýn aç kalmamasý için yemleme çalýþmalarýna baþlayan Orman ve Su Ýþleri Ýl Müdürlüðü tarafýndan doðaya 9 ton yem ve 7.5 ton yonca býrakacak. Orman ve Su Ýþleri Ýl Müdürü Mahmut Temel, aþýrý soðuklar ve kar yaðýþý nedeniyle yaban hayvanlarýnýn yiyecek bulma konusunda güçlük çektiðini söyledi. Genel Müdürlüðün talimatý doðrultusunda Türkiye'nin tamamýnda kar yaðýþýna paralel olarak doðada yemleme çalýþmasý yaptýklarýný dile getiren Temel, " Bur çerçevede her yýl yem almaktayýz. Bu yýl da 9 ton yem ve 7.5 ton yonca aldýk. Kar yaðýþýnýn baþlamasýyla birlikte donanýn muhtelif yerlerine, aðaçlarýn kar almayan bölgelerine kuþlarýn yemesi için yem býrakýyoruz. Ayný zamanda pazar artýklarýný da doðaya býrakýyoruz. Geçtiðimiz yýl yemleme çalýþmalarý kapsamýnda doðaya 5 ton yem 3.5 ton sakatat býraktýk" dedi. Temel, amaçlarýnýn yaban hayvanlarýna bir nebze de olsun katký saðlamak olduðunu kaydetti. Bu çerçevedeki ilk çalýþmalarýn yaklaþýn 10 yýl önce "Kuþlar ölmesin" adlý kampanya ile baþladýðýný anlatan Temel, "Bu kampanyadan sonra Genel Müdürlük bu uygulamayý ülke geneline yaydý. Þu anda çalýþmalar devam ediyor" diye konuþtu. KIRSALA ÝNEN YABAN HAYVANLARINA ZARAR VERÝLMESÝN Olumsuz hava þartlarý nedeniyle zaman zaman yem bulamayan yaban hayvanlarýnýn kýrsala indiðine dikkat çeken Temel, kýrsal kesimde yaþayan insanlardan bu hayvanlara zarar vermemelerini istedi. Yaban hayvanlarýnýn yaný sýra sokak hayvanlarýnýn da yiyecek bulmakta zorlandýðýna iþaret eden Temel, "Bu soðuk günleri fýrsata çevirelim. Evlerimizde yemek artýklarý oluþuyor. Bu yemek artýklarýný çöpe atmak yerine bir kap içerisine koyup evimizin bir kenarýna koyarsak bu hayvanlarýn beslenmesine katkýda bulunuruz. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz. Taneli yemlerden kuþlar beslenir bunun için pencerelerimizin önüne buðday taneleri de korsak kuþlarda faydalanýr" dedi. Temel, doðanýn herkesin ortak malý olduðunu sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

orum’da bir kiþi milli piyango bileti yüzünden tartýþtýðý eþini 13 yerinden býçaklayarak öldürdü.

Ç

Olay, Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Ýddiaya göre, Ýlhan Y. (44) yaklaþýk 5 gün önce Milli Piyango’nun yýlbaþý çekiliþi satýþa sunduðu biletten aldý. Eve gelen Ýlhan Y., piyango biletini eþi Melek Y.’ye (42) teslim etti. Çift arasýnda dün piyango bileti yüzünden tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine çýkan kavgada Ýlhan Y. eþini býçakladý. Vücuduna 13 býçak darbesi isabet eden kadýn aðýr yaralandý. Komþularýnýn haber vermesi üzerine olay yerine gelen saðlýk ekipleri tarafýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne kaldýrarak tedavi altýna alýnan Melek Y., gece yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Talihsiz kadýnýn cenazesi hastanede yapýlan otopsinin ardýndan Ankara Adli Týp Kurumu’na gönderildi. Olayýn ardýndan polis karakoluna giden Ýlhan Y. ise eþini býçakladýðýný belirterek, polise teslim oldu. Emniyetteki iþlemleri tamamlanan zanlý, bugün sabah saatlerinde hakkýnda düzenlenen soruþturma evrakýyla adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. (Haber Merkezi)


17 ARALIK 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

10

S.S.REK939


17 ARALIK 2013 • SALI

K Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, SKY TÜRK 360' Haber Bülteni'nde Sedat Yazýcýoðlu'nun konuðu oldu. Uslu, TBMM Bütçe görüþmelerinde zaman zaman tansiyonun yükselmesinden, ziyaretçi yoðunluðuna, yeni Anayasa çalýþmalarýndan Mustafa Balbay'ýn yemin törenine kadar bir çok gündem konusunu canlý yayýnda deðerlendirdi. Uslu, 'Mecliste tansiyon niye gergin?' þeklindeki bir soruya, "Baþbakanýmýz bütçe açýlýþ konuþmasýnda her zamanki gibi hizmetleri anlattý. Bu hizmetlere yönelik laf atmalar suretiyle birileri ne yaparsan yap, senin yaptýklarýnla ilgilenmiyorum. -Ben sana karþýyýmý ifade etmeye çalýþtýlar. Bu siyaset kültürünün karþýlýðý yok. Onun için seçim sonuçlarýna baktýðýnýz zaman sadece gürültü çýkartan bir siyaset geleneðinin kamuoyunda destek görmediðinin görüyorsunuz. Sadece kakafoni yapan, kuru gürültü çýkartan, kabadayýlýk gösterisi yapan bir siyasetin eðer birde projesi yoksa alýcýsý hiç yok bu ülkede." Diye cevap verdi. Meclis'te çalýþma takviminin yeniden düzenlenmesi gerektiðini belirten Uslu, þöyle devam etti; "iç tüzüðün yeniden yapýlmasý gerekiyor. Meclisin çalýþma takvimini bu çaðýn ihtiyaçlarýna göre yeniden belirlemek lazým. Her gün oylama yapýyorsunuz. Her dakika yoklama yapýyorsunuz. Geçen yaz yaptýðýmýz uzun çalýþmalarda bir gecede 52 defa elektronik yoklama yapmýþýz. Her birinin üçer dakika olduðunu öncesi konuþmalarý

A

SUNGURLU’NUN SESÝ

sonrasý sonuçlarýn ilan edilmesi beþ dakika gidiyor. 52 kez yaptýðýnýz zaman uzun bir süre zayi oluyor, sinirlerin gerilmesi de iþin cabasý. Mecliste çalýþma takvimini yeni baþtan belirleyip þöyle yapmak uygun olabilir; Bütün görüþmeler belli günlerde olur. Haftanýn hangi günü olacaksa denetim ve yasama günleri. Oylamalarý da haftanýn baþka bir gününde yaparsýnýz. Haftanýn bir günü oylamalarý denk getirirseniz. Görüþmeler esnasýnda milletvekillerinin orada olup olmamasý önemli deðil orada yapýlan bütün konuþmalar tutanaklara geçer ve ilgilisi de bunu orada bizzat katýlýr ve takip eder. Ýlleri Ankara'ya muhtaç olmaktan kurtarmak lazým. Türkiye'nin mevcut nüfus yapýsý, sorun stoklarý her sorunun Ankara'dan çözümünü imkansýz kýlýyor. Ýlleri Ankara'ya muhtaç olmaktan kurtarmak lazým. Onun içinde yerel yönetimleri yetki ve kaynak itibariyle güçlendirecek yeni mekanizmalara, yöntemlere ihtiyaç var. Dünyada uygulanmýþ baþarýlý olmuþ yöntemler var. Onun için bir hemþire, doktor tayinine ya da ilçelerin, köylerin yol meselelerine insanlara Ankara'ya gelip buradan iþlerini takip etmemeliler. Meclis günde 12-13 bin ziyaretçi geliyor ve kilitleniyor. 12-13 bin kiþinin olduðu bir kasabada adliye, emniyet vs. bütün mekanizmalar var." Muhalefetin Sayýþtay raporlarýnýn Meclis'e getirilmediðine dair iddialarýna da cevap veren Uslu, " Bugüne kadar meclise Sayýþtay raporlarý hiç gelmemiþ. Sayýþtay raporlarýnýn meclise gelip gelmemesi meclis iradesine baðlý deðil. Sayýþtay ayrý bir kurumdur. Raporlarý belli bir raporla gönderirler bu mevzuatta bellidir. Eleþtiri yapýlacaksa bu meclis çalýþmalarýný týkamakla olmaz. Meclisi týkamak yerine nasýl daha verimli çalýþtýrýrýz bunlara kafa yormak lazým. Dünyada en önemli konu her alanda kalite ve verimliliktir. Bu iki olgu yükselen deðerdir." dedi. Uslu, Tokat Milletvekili Zeyid Aslan ile CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce arasýnda yaþanan diyaloglarý da deðerlendirerek, "sanýyorum Özdemir Asaf bir þiirinde 'Tüm renkleri kirlettiler, Önceliði beyaza verdiler' diyor. Burada Zeyid Aslan'ýn adý çýktý. Bence önceliði Zeyid'e veriyorlar o veya bu sebeple. AK Partili bile olmasý onun için baþlý baþýna bir sabýkadýr. Potansiyel suçlu görünüyor. Zihinler öyle örülüyor. Oysa tutanaðý baþtan aþaðý okuduðunuzda 'Önce senden baþlamak lazým diyor' Sayýn Ýnce. "Nesine baþlayacaksýnýz." Bu nasýl bir hitap þeklidir? Önce senden baþlamak lazým. Ne yaparsýn bana küfreder misin? Hadi küfret bakayým. Sonrada o bahsettiðiniz küfür biçimini Sayýn Ýnce yapýyor. Sonra arkasý geliyor. Ýnsanlarýn kimyasýný bozmayacak þekilde efendiliði muhafaza etmek sadece Zeyid Aslan'ýn deðil herkesin görevi. O meclis çatýsý altýnda bulunan herkesin görevi. Yoksa olayý

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Yeni Haliyle Hizmetinizde...

www.sungurlununsesi.net

11

baþýný yok sayar öncekileri görmezseniz olmaz. Orada açýk bir tahrik var o tahriki görmezseniz Zeyid Aslaný suçlarsýnýz. Burada iç tüzüðümüzde temiz bir dil kullanma yükümlülüðümüz vardýr. Meclisin nezaketine uygun bir davranýþ herkes için geçerlidir. Bu kurala uymak zorundayýz. Meclisin en temel sorunu diyalog sorunu. Diyalog dinlemek, anlamak ve esnemektir. Biz þuanda diyalog deðil, monolog peþindeyiz. Monolog yapýyoruz. Karþýdakini dinlemiyoruz. Meclis genel kurulunda birbirimizi dinlemiyoruz. Birisi diyor ki ses duyulmuyor. Oradan biriside baðýrýyor bende senin. Ya ses duyulmuyor diye baðýrýyor. Bunu anlamakta anlatmakta ciddi bir sorun var. Ýletiþim sorunu var. Getirilen önerilerde veya diðer konularda ortak aklýn gereðini yapmak lazým. Bu toplum MHP'lisi de olsa, CHP'li de olsa, AK Partili 'de olsa bu toplum bizim toplumumuz bizim seçmenimiz. Þimdi ihtiyaç sahiplerinin siyasi tercihlerine aidiyetlerine göre tercihler deðiþmiyor. Eðer biz bu toplumun sorunlarýný çözeceksek sen þu veya bu partilisin demeye gerek yok. Toplumun ihtiyaçlarýný eþitlikçi, adil bir anlayýþýyla, soru stoklarýný yarýna devretmedin çözeceksek bunun çözüm yeri demokrasilerde meclistir. Meclisi verimli çalýþtýrmak ve kaliteli çalýþtýrmak zorundayýz. " þeklinde yorumladý. Uslu, yeni anayasayla ilgili bir soruya ise, " Bu saatten sonra yeni anayasa zor. Ýki yýl boyunca anayasaya yapamayanlarýn seçim arifesinde anayasa yapacaðýz, anayasa uzlaþma komisyonunu daðýlmasýn demesinin çok fazla bir anlamý olmuyor." Dedi. Uslu, 'Balbay yemin etti, Alan ve BDP'li vekillerin durumu var onlar için ne yapýlmalý?' þeklindeki soruya da, "Bir siyasetçi olarak elbette insanlar siyasi faaliyetlerinden söylemlerinden dolayý mahkum edilmemeli. Düþünceleri nedeniyle insanlarýn cezalandýrýlmasýný doðru bulmam. Sayýn Balbay'ýn salýverilmesi hukuki bir karar sonucunda geldi. Hukuka saygýlýyýz. Yargý kararýný tartýþmayýz. Hala yargýlamasý devam etmektedir ve Sayýn Balbay düþünce özgürlüðünden dolayý içeriye girmiþ birisi deðildir. Bir taraftan siyaseten izlemeniz gereken bir tavýr var, bir taraftan da demokrat bir kimliðiniz. Demokrasinin deðerleri var. Ýnanýr ya da inanmazsýnýz. Hiç kimse toplumun seçtiklerini beðenip beðenmemi imtiyazýný kendinde göremez. Hiç kimse demokrasiyi ya da yönetimi sýnýrlý sorumlu hale getiremez. Hiç kimse seçilmiþlerin üzerinde bir vesayet oluþturmaz. Þimdi Sayýn Balbay'a bakýyorsunuz. Ordunun ihtilal yapacaðý konuþuluyor, arada bu ihtilale destek vermeyenlerin ne yapýlacaðý konuþuluyor bunlar Sayýn Balbay'ýn bilgisi dahilinde konuþuluyor. Ve Sayýn Balbay Cumhuriyet'e baþlýk atýyor. "Genç Subaylar Rahatsýz" diye. Demokratik deðerlere baðlý bir siyasetçinin veya gazetecinin halkýn seçtiklerinin tasarruflarýný ordunun beðenip beðenmediðini ifade etmek ordu sopasýyla seçilmiþleri korkutmak gibi bir konforu olamaz. Bu açýdan ben o gün MHP'li vekilin konuþma hakkýný kullanmayacaðýz demiþ olmasýna raðmen Balbay'a devretmenin siyasi nezaketle izah edilse bile demokratik deðerlerle baðdaþtýramam." Diye karþýlýk verdi. (Haber Merkezi)

YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Süleyman Aydýn (Karabey oðlu)

YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet Leylek


17 ARALIK 2013 • SALI

www.sungurlununsesi.net

2014

S.S.REK.938

12

17aralik  
Advertisement