Page 1

16 NÝSAN 2014 • ÇARÞAMBA

YIL: 44 • SAYI: 3959 • 25 Kr.

Kaymakam Beyazyýldýz Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor ungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz köy ziyaretlerine kaldýðý yerden devam ediyor. Beyazyýldýz hafta sonu Tatlýsu, Aþaðý Beþpýnar ve Yukarý Beþpýnar köylerini ziyaret etti. KSayfa 2’de

S

Çorum'da 2 Ayrý Deprem Sungurlu'dan Hissedildi Ç

orum merkeze baðlý Ayaz Köyü ve Þeyhhamza Köyü'nde meydana gelen depremler Sungurlu'dan da hissedildi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü'nden alýnan bilgiye göre saat 21.40'da merkez üssü Çorum merkeze baðlý Ayaz Köyü'nde derinliði 5,4 km. olan 3,7 þiddetinde deprem meydana geldi. 11 DAKÝKA SONRA ÝKÝNCÝ DEPREM Saat 21.51'de de merkez üssü Çorum merkeze baðlý Þeyhhamza Köyü'nde derinliði 5,0 km. olan 3,6 þiddetinde ikinci deprem meydana geldi. Sungurlu'dan da hissedilen her iki depremde de can ve mal kayKDevamý Sayfa 7’de býnýn yaþanmadýðý bildirildi.

CHP’den Þahiner’e Hayýrlý Olsun Ziyareti

KDevamý Sayfa 6’da

Bölükbaþýoðlu’na Ziyaretçi Akýný

SAYFA

KDevamý Sayfa 11’de

3

Gazeteciler Hem Gezdi Hem Fotoðraf Çekti

üksek Seçim Kurulu, Cumhurbaþkaný Seçimi'nin ilk oylamasýnýn 10 Aðustos'ta, ikinci oylamasýnýn 24 Aðustos'ta yapýlacaðýný belirledi. Karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. KSayfa 4’de

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

Y

7


16 NÝSAN 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

2

Bugün Sungurbey Eczanesi Çarþýbaþý Camii Karþýsý

Kaymakam Tatlýsu ve Beþpýnar Köylerini Ziyaret Etti ungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz köy ziyaretlerine kaldýðý yerden devam ediyor. Beyazyýldýz hafta sonu Tatlýsu, Aþaðý Beþpýnar ve Yukarý Beþpýnar köylerini ziyaret etti.

S

Yapýlan ziyarette köy halký ile sohbet eden Kaymakam Beyazyýldýz, köylünün dilek ve temennilerini dinleyerek köy hakkýnda köy muhtarlarýndan bilgi Ýsmail Kabakdere aldý.

Sungurlu’nun En Ýyi Haber Sitesi www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER Yusuf Bahri YÜCEL H. Mustafa SARIYÜCE - Ýsmail KABAKDERE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) HÝTÝT OFSET Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


16 NÝSAN 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

3

Bölükbaþýoðlu’na Ziyaretçi Akýný O ka Projesi ''Bu Dünyada Ben'de Yaþýyorum'' projesi kapsamýnda ilçemiz Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Özel Eðitim Ýþ Uygulaman Merkezi'ne 11. ziyaret gerçekleþtirildi.

Sungurlu Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan hazýrlanan ve Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi'ninde iþtirakçisi olduðu OKA projesi, ayný

zamanda Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Özel Eðitim Ýþ uygulama Merkezinde uygulanan ''Bu Dünyada Biz' de Yaþýyoruz'' isim-

li proje kapsamýnda onbirinci ziyareti ilçemiz TOKÝ Mehmet Akif Ýlkokulu Müdür Yardýmcýsý Mehmet Karaçimen, öðretmenlerden Sevil Usta, Ercan Hato ile okul öðrencileri gerçekleþtirdi. Ziyarette bulunan öðrenciler, engelli öðrencileri eðitim ortamlarýnda ziyaret etiler. Bu ziyaret idareci ve öðretmen nezaretinde gerçekleþtirildi. Öðrenciler Okul Müdürü Aydýn Bilici, Müdür Yardýmcýsý Kazým Sancak ve okul öðretmenleri tarafýndan, okuldaki eðitim - öðretim faaliyetleri ile öðrencilerin genel durumlarý hakkýnda bilgi verilerek farkýndalýk oluþturulmaya çalýþýldý. Daha sonra gelen öðrenciler, engelli arkadaþlarýyla vedalaþarak okuldan ayrýldýlar. Yusuf Bahri Yücel


16 NÝSAN 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

4

üksek Seçim Kurulu, Cumhurbaþkaný Seçimi'nin ilk oylamasýnýn 10 Aðustos'ta, ikinci oylamasýnýn 24 Aðustos'ta yapýlacaðýný belirledi. Karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý.

Y

YSK'nýn Resmi Gazete'de yayýmlanan kararýnda, "Halen görev yapmakta olanCumhurbaþkaný'nýn görev süresinin 28 Aðustos 2014 tarihinde dolacak olmasý nedeniyle, 2709 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý'nýn 5678 sayýlý Kanun'un 4. maddesiyle deðiþik 101. maddesi ve 6271 sayýlý Cumhurbaþkaný Seçimi Kanunu'nun 2. maddesi uyarýnca halk tarafýndan seçilecek olan Cumhurbaþkanýnýn seçim tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan ilk oylama 10 Aðustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalmasý durumunda ise ikinci oylama 24 Aðustos 2014 olarak, yurt dýþýnda yaþayan vatandaþlarýmýzýn bulunduklarý ülkede oy kullanma tarihleri ise, ilk oylama 31 Temmuz - 3 Aðustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalmasý durumunda ise, ikinci oylama 17 - 20 Aðustos 2014 tarihleri olarak belirlenmiþtir" denildi. Haber Merkezi

ürkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Türk Musikisi Topluluðu üyesi, Çorumlu genç Türk Müziði sanatçýsý Gamze Apraþ, katýldýðý ses yarýþmasýnda bölge üçüncüsü oldu.

T

Türk kültürünün en önemli unsurlarýndan birisi olan Türk müziðinin gençlere ve topluma sevdirilmesi, tanýtýlmasý ve gelecek nesillere aktarýlmasýna katkýda bulunulmasý amacýyla Türkiye Radyo Televizyonu (TRT) tarafýndan düzenlenen yarýþmaya katýlarak büyük bir baþarý kazanan Gamze Apraþ, ödülünü TRT sanatçýsý Eliz Avaroðlu'nun elinden aldý. 10-12 Nisan tarihleri arasýnda Trabzon'da düzenlenen TRT 50. Yýl Özel Türk Halk Müziði ve Türk Sanat Müziði Genç Mikrofon Ses Yarýþmasý'na katýlan ve yapýlan deðerlendirmede önce ilk 10'a kalmayý baþaran ve sonrasýnda bölge üçüncüsü olmayý baþaran Gamze Apraþ, Türk Sanat Müziði'ni çok sevdiðini ve iki yýldýr TDED bünyesinde Aliye Helvacý yönetiminde oluþturulan musiki topluluðunda çalýþmalara devam ettiklerini söyledi. Aliye Helvacý'nýn baþarýsýnda katkýsýnýn büyük olduðunu ifade eden Gamze Apraþ, daha önce Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen ses yarýþmasýnda da birinci olduðunu kaydetti. TRT tarafýndan Trabzon'da düzenlenen yarýþmada dereceye girerek Çorum'u en iyi þekilde temsil etmeye çalýþtýðýný dile getiren Apraþ, kendisine her zaman destek olan Aliye Helvacý ve TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan'a teþekkür etti. TDED Türk Musikisi topluluðu þefi Aliye Helvacý da Gamze Apraþ'ýn müzik bilgisinin ve sesinin çok ileri düzeyde olduðunu söyledi. Yarýþmaya katýlmaya karar verdikleri andan itibaren Gamze'nin iyi bir derece alacaðýndan hiç þüphe etmediklerini ifade eden Aliye Helvacý, "Ýki yýldýr TDED bünyesinde yaptýðýmýz müzik çalýþmalarýmýzda Gamze'nin en zor eserleri bile rahatlýkla seslendirdiðini gördük. Müthiþ bir yeteneði var. Ýnþallah kendisini daha da geliþtirerek büyük bir sanatçý olacaktýr" dedi. Candan'a teþekkür ziyareti TRT tarafýndan Trabzon'da yapýlan Genç Mikrofon Ses Yarýþmasý'nda üçüncü olan Gamze Apraþ ve Aliye Helvacý, TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan'ý ziyaret etti. Apraþ, kendisine verilen destek nedeniyle Candan'a teþekkür ederek yarýþma ile ilgili bilgiler aktardý. Haber Merkezi

HP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun grup toplantýsý öncesi TBMM'de saldýrýya uðramasýnýn ardýndan güvenlik önlemleri artýrýldý.

C

CHP lideri Kýlýçdaroðlu'nun geçen hafta TBMM'de grup toplantýsý öncesi yumruklu saldýrýya uðramasý sonrasý güvenlik önlemleri masaya yatýrýldý. Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu baþkanlýðýnda geçen hafta yapýlan toplantýya, TBMM Genel Sekreteri Dr. Ýrfan Neziroðlu, Emniyet Genel Müdür Yardýmcýsý Zeki Çatalkaya, Koruma Daire Baþkaný Mustafa Þentürk, Basýn, Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Baþkaný Ali Özer ve diðer yetkililer katýlmýþtý. Toplantýda Meclis'e gelen ziyaretçilerin tamamýnýn Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgulanmasý konusu deðerlendirilmiþti. Yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan bu hafta grup toplantýlarý öncesi Haber Merkezi güvenlik önlemlerinin artýrýldýðý görüldü.


SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

5

Sungurlu’nun En Ýyi Haber Sitesi www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun

16 NÝSAN 2014 • ÇARÞAMBA

S.S.REK.330

S.S.REK.329


16 NÝSAN 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

6

CHP'den Þahiner'e Hayýrlý Olsun Ziyareti umhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýlçe Teþkilatý Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner' hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

C

CHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen ve Ýlçe Teþkilatý Belediye

Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i makamýnda ziyaret ederek görevlerinde baþarýlar dilediler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Abdulkadir Þahiner; ''Sungurlu için gecemizi gündüzümüze katarak çalýþacaðýz. A partisi B partisi önemli deðil. Önemli olan Sungurlu'nun menfaatleri. Biz bunun için buraT.C. SUNGURLU ÝCRA DAÝRESÝ 2014/10 ESAS dayýz. Tüm Sivil Toplum örgütleri ile istiþare TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI içerisinde hizmetlerimize devam edeceðiz''

dedi. Yekbas Eski Baþkanýndan Hayýrlý Olsun Ziyareti Boðazkale' ye baðlý kapanan beldelerden Yekbas Belediyesi Baþkaný Necip Höçük, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner' i makamýnda ziyaret ederek görevlerinde baþarýlar diledi. Dursun Hayýrlý Olsun Ziyaretinde Bulundu Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner' i makamýnda ziyaret ederek görevH.Mustafa Sarýyüce lerinde baþarýlar diledi.

Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Adresi ve Özellikleri: Çorum Ýli, Sungurlu Ýlçesi, 650 Ada No, 4 Parsel No, Þekerpýnar Mahalle, 8 Baðýmsýz Bölüm. Taþýnmaz Þekerpýnar Mah, ada 650 parsel 4’de kayýtlýdýr. Tapu kaydýnda burasý arsa olarak geçmekte olup üzerinde bodrum+zemin+4 normal+teras kattan oluþmaktadýr. Binada kat irtifaký mevcuttur. Söz konusu yer teras kat 8 nolu baðýmsýz bölümdeki 9/70 arsa paylý meskendir. Parselin yüzölçümü 104,88 metre kare’dir. Borçlunun taþýnmazda ki hissesi tamdýr. þehir imar planýnda bu parsel bitiþik nizam 5 kattýr. Asansörsüz yapýnýn ýsýtma sistemi baðýmsýz doðalgazlý kombili sistemdir. Teras kat 8 nolu baðýmsýz bölüm hali hazýrda kullanýlan daire 3 oda, 1 salon, antre, mutfak, banyo, tuvalet ve lavabodan ibarettir. Salon, oturma odasý, antre ve mutfak tabanlarý laminat parke, diðer oda tabanlarý marley kaplýdýr. Tüm duvarlar sývalý üzeri plastik boya badanalýdýr. Kapý doðramalarý ahþap, pencere pvc doðramadýr. Mutfak mermeri olup, mermer altý ve üstü dolaplarý mevcuttur. Dairenin yüzölçümü 100,00 metrekaredir. Yüzölçümü : 100,00 m2 Arsa Payý: 9/70 Ýmar Durumu:Bitiþik Nizam 5 Kat Kýymeti : 61.622,99 TL KDV Yok, Tapu kaydýnda ki þerler : Ýpotek kaydý vardýr 1. Satýþ Günü : 24/06/2014 günü 10:30 - 10:40 arasý 2. Satýþ Günü : 22/07/2014 günü 10:30 - 10:40 arasý Satýþ Yeri : Sungurlu Adliyesi Konferans Salonu SATIÞ ÞARTLARI 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesini Sungurlu Vakýflar Bankasý TR170001500158007290567651 iban nolu emanet kasa hesabýna yatýrmalarý veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para ve Türk Lirasý iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/10 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 14/04/2014

S.S.RES.32


16 NÝSAN 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

7

için izin alýp evden ayrýldýðýný, ancak geri dön- düþürmekten iþlem yapýldý. Gazi Caddesi'nde meydana gelen kazada mediðini söyledi. 15 yaþýndaki genç aranýyor. ise H.Ü. motosikletle giderken M.M.M.'nin kullandýðý araca arkadan çarptý. Kazada motoAlzheimer hastasý kayboldu Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi'nde siklet sürücüsü ile motosiklette bulunan iki oturan yaþlý ve hasta adam kayboldu. kiþi yaralandý. Kaza sonrasýnda motosiklet Emniyet baþvuran G.K. isimli kadýn, iki sürücüsü H.Ü.'in alkollü olduðu tespit edildi. katlý evlerinin üst katýnda oturan alzheimer hastasý büyükbabasý Þ.K.'nýn sabah saatlerinde evden çýktýðýný ve geri dönmediðini Yayaya çarptý bildirdi. Yaþlý adam aranýyor. Ýskilip'te aracýn çarptýðý çocuk hastanelik oldu. Ýki alkollü sürücü çarpýþtý M.C. aracýyla Büyüktaþ Mahallesi Dr. Sadýk Ýnönü Caddesi'nde meydana gelen kazada Ahmet Caddesi'nde giderken aniden yola iki alkollü sürücü çarpýþtý. çýkan 6 yaþýndaki kýz çocuðuna çarptý. Ýlk B.A. aracýyla Ýnönü Caddesi'nde giderken, tedavisi ilçede yapýlan çocuk ileri tetkik ve Y.D.'ýn kullandýðý araçla çarpýþtý. Maddi hasar- tedavi için Hitit Eðitim ve Araþtýrma Genç aranýyor la atlatýlan kaza sonrasý yapýlan incelemede Hastanesi'ne sevk edildi. Sungurlu'da evden ayrýlan genç aranýyor. iki sürücünün de alkollü olduðu belirlendi. Fevzi Paþa Mahallesi Þehit Hasan Ünal Haber Merkezi Sürücüler hakkýnda trafiði tehlikeye Caddesi'nde oturan S.A. oðlu T.A.'nun gezmek

Çorum'da 2 Ayrý Deprem Sungurlu'dan Hissedildi orum merkeze baðlý Ayaz Köyü ve Þeyhhamza Köyü'nde artarda meydana gelen depremler Sungurlu'dan da hissedildi.

Ç

Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü'nden alýnan bilgiye göre saat 21.40'da merkez üssü Çorum merkeze baðlý Ayaz Köyü'nde derinliði 5,4 km. olan 3,7 þiddetinde deprem meydana geldi. 11 DAKÝKA SONRA ÝKÝNCÝ DEPREM Saat 21.51'de de merkez üssü Çorum merkeze baðlý Þeyhhamza Köyü'nde derinliði 5,0 km. olan 3,6 þiddetinde ikinci deprem meydana geldi. Sungurlu'dan da hissedilen her iki depremde de can ve mal kayÝsmail Kabakdere býnýn yaþanmadýðý bildirildi. 33 yýldýr Almanya'da bulunduðunu belirten Bulut, Avrupa Ýslam Konseyi'nin kuruluþu ve faaliyetlerinden de bahsetti. Müslüman cemaatler ve sivil toplum kuruluþlarýnýn bir araya gelerek kurduðu Avrupa Ýslam Konseyi'nin Ýslâmiyet'in Batý'da doðru algýlanmasý açýsýndan önemli çalýþmalara imza attýðýný anlatan Bulut, þöyle konuþtu: AVRUPA'DA ÖRNEK BÝRLÝKTELÝK "1981 yýlýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý din görevlisi olarak Almanya'ya gittim. Daha sonra Türkçe ve Din Kültürü öðretmenliði de yaptým.

vrupa Ýslam Konseyi Din Sözcüsü Araþtýrmacý-Yazar Þükrü Bulut, "Ekonomik ve sosyal açýdan buhranlý bir dönem yaþayan Avrupa'nýn kurtuluþu Ýslâmiyet'te" dedi.

A

Yeni Asya Gazetesi Çorum Temsilciliði tarafýndan düzenlenen 'Said Nursi'ye göre Toplum Hayatý, Ýslam ve Demokrasi' konulu konferans için Çorum'a gelen Araþtýrmacý-Yazar Þükrü Bulut, geçtiðimiz Cumartesi günü gazetemizi ziyaret etti. Yeni Asya Gazetesi Ýl Temsilcisi Mehmet Kovancý ile Ömer Güney ve Süleyman Alýç'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Þükrü Bulut, Avrupa'daki Müslümanlarýn yaþam koþullarý ile ilgili bilgiler verdi. Modern Avrupa'nýn ilmi açýdan kalkýnmýþlýðýnýn temelinde Ýslâm âleminden devþirilen deðerlerin yattýðýna iþaret eden Bulut, günümüzde ortaya çýkan pek çok problemin reçetesinin de Ýslâmiyet'te olduðunu vurguladý.

Avrupa'daki Müslüman cemaatler ve sivil toplum kuruluþlarýný bir konsey çatýsý altýnda toplamaya karar verdik. 33 farklý cemaati tek çatý altýnda toplayan Almanya Ýslam Konseyi'ni ardýndan da Almanya Müslüman Ýzcileri Teþkilatý'ný kurduk. Dini cemaatler arasýnda bir konsensus oluþturduk. Oluþturduðumuz bu yapý, Almanya devlet otoritesi tarafýndan da muhatap alýnýyor. 11 Eylül saldýrýlarýnýn ardýndan baþgösteren Ýslâm karþýtlýðý, Avrupa'daki çalýþmalarýmýz sayesinde yerini paylaþým ve taraflarýn birbirini anlama sürecine girdi. Bu süreç sayesinde artýk Müslümanlar'a karþý pozitif bir algý oluþtu, cami ve mescit sayýsý 3500'ü aþtý. Türk toplumu, cami ve mescitleriyle diðer coðrafyalardan Avrupa'ya gelenlere model oldu. Bulunduklarý yerlerde adeta birer kültür merkezi olan camiler, Müslümanlarýn sosyal paylaþým yerleri olarak dikkat çekiyor. DÝYALOG DEÐÝL ÝTTÝFAK Müslüman topluluklar olarak kiliselerle de iliþkilerimiz var. Yönetimlerle de kurduðumuz müspet iliþkiler doðrultusunda yerel yönetimler cami ve mescitlerin inþaalarýna gerekli kolaylýklarý saðlýyorlar. Almanya'daki çalýþmalarýmýz Ýtalya ve Ýngiltere'de

meyvelerini veriyor. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Avrupa'da hem Hristiyanlýðý hem de Müslümanlýðý benimseyenlerin varlýðýndan bahsediyor. Biz de Avrupa'ya gittiðimizde her iki kitabi dine inananlarýn varlýðýna þahit olduk. Özellikle kiliselerle olan iliþkilerimizde görüþtüðümüz bu insanlarla birlikteliðimizi sürdürüyoruz. Maksadýmýz dinler arasý diyalog deðil, insani iliþkilerdir. Zira dinler arasý diyalog kavramý yerine ittifak (birliktelik) kavramýný benimsiyoruz. Çünkü diyaloðun dinle alakasý yoktur, insani bir deðerdir. Ýttifak kurmakla kendimizden taviz de vermiyor, dini deðerlerimizi ortaya koyuyoruz. HRÝSTÝYANLAR, ÝSLÂM'A HAYRAN Hristiyanlýk'ta, Ýslâmiyet'teki gibi bir sosyal düzen yok. O nedenle Ýslâmý anlattýðýmýzda son derece ilgi ve alaka gösteriyorlar. 'Ne mutlu size ki, herþeyi anlatan bir dininiz var' diyorlar. Hatta bazý Alman yöneticiler, 'Ýslam, Avrupa'nýn bir parçasý' þeklinde açýklamalarda bulundular. Saðduyulu Hristiyanlar faiz ve savaþ lobisine karþý, insani deðerler üzerinden Avrupa'da bir hareket baþlattý. Ýslamiyet, Avrupa'da dalga dalga hayatý kuþatýyor. Ýslam karþýtlýðý ise halk seviyesinde deðil, medya alanýnda varlýk gösteriyor. Halkla irtibatsýz organizasyonlarca yapýlan çalýþmalar Avrupa'ya mâl edilmeye çalýþýlýyor. Hristiyanlar arasýnda iki ayrý akým var, bunlar eski ve yeni Avrupa olarak isimlendiriliyor. Eski Avrupa; dinsizlik felsefesi üzerine kurulu, çatýþmacý, sömürgeci, faiz lobisiyle ülkeleri yöneten ve müdahale eden bir zihniyeti, yeni Avrupa ise ahlaksýz, aile yapýsýna karþý, tüm idarelere muhalif, isyancý ve sefaleti destekleyen bir zihniyeti temsil ediyor. TÜRKÝYE, DEMOKRASÝYLE AVRUPA'YI YAKALAR Bediüzzaman'a göre ise Avrupa'nýn üç boyutu var. Bunlar saðý temsil eden Ýslamiyet, solu temsil eden Hristiyanlýk ve diðer akým olan dinsizlik. Said Nursi hazretleri Müslümanlar'ýn Hristiyanlar ve mektep ehliyle pozitif bir iliþki kurabileceðine iþaret ediyor. Avrupa Birliði ve barýþ üzerinde duran Bediüzzaman, 'Türkiye'de barýþ olmazsa, Avrupa'da huzur olmaz' diyor. Üstad, en büyük insanlýðýn Ýslamiyet olduðunu vurguluyor. Türkiye'nin kýsa sürede tüm yönleriyle demokrasiyi hakim kýlmasý lazým. Müslümanlar bu alandaki adýmlarý hýzlandýrmalý. Zira demokratikleþme, sahip olduðumuz deðerlerle örtüþüyor. O nedenle demokrasi alanýnda atýlacak adýmlarla birlikte Türkiye'nin Avrupa'yý daha çabuk yakalayacaðýna inanýyorum." Haber Merkezi


16 NÝSAN 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

8

9 S.S.REK.328


16 NÝSAN 2014 • ÇARÞAMBA

ürkiye'de mutlu olduðunu belirten bireylerin oranýnýn en yüksek olduðu il % 77,7 ile Sinop olurken, Çorum'da mutlu olan insanlarýn sayýsý % 56,6 olarak belirlendi.

T

Ýlki 2003 yýlýnda Hanehalký Bütçe Anketi'nde ek bir modül olarak uygulanan 2004 yýlýndan itibaren düzenli olarak gerçekleþtirilen Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý, 2013 yýlýnda ilk defa il düzeyinde yapýldý. Araþtýrma kapsamýnda, Türkiye genelinde 125 bin 720 haneye gidilerek, 18 ve daha yukarý yaþtaki 196 bin 203 birey ile yüz yüze görüþme yapýldý. Genel kamu hizmetleri altýnda yer alan belediye hizmetleri sonuçlarý, il sýnýrlarý içindeki bütün belediyelerin hizmetlerini kapsadý. Araþtýrma verileri anketlere þöyle yansýdý: En mutlu il Sinop Mutlu olduðunu beyan eden bireylerin oraný 2013 yýlýnda % 59 olarak tahmin edildi. Mutlu olduðunu beyan eden bireylerin oranýnýn en yüksek olduðu il % 77,7 ile Sinop ili oldu. Sinop'u sýrasýyla takip eden iller; % 76,4 ile Afyonkarahisar ve % 75,9 ile Bayburt oldu. Mutlu olduðunu beyan eden birey oranýnýn en düþük olduðu ilin ise % 42 ile Tunceli olduðu gözlendi. Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduðu görüldü. Türkiye genelinde evli bireylerin % 61,3'ü ve evli olmayanlarýn % 53,6'sý mutlu olduðunu belirtti. Evli bireylerin mutluluk oranýnýn en yüksek olduðu il % 80,5 ile Sinop, en düþük olduðu il ise % 43,2 ile Tunceli. Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiðini belirtenler Karaman'da Türkiye genelinde kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiðini ifade edenlerin oraný %73. Bu oranýn en yüksek olduðu il % 83,6 ile Karaman, en düþük olduðu il % 59,7 ile Muþ oldu. Kendilerini en çok saðlýklý olmanýn mutlu ettiðini ifade edenlerin oraný % 68 olup, bu oranýn en yüksek olduðu il % 84,3 ile Afyonkarahisar, en düþük olduðu il ise %52,7 ile Mardin olarak belirlendi. Balýkesir geleceðinden umutlu Türkiye genelinde bireylerin % 77'si kendi geleceklerinden umutlu olduðunu ifade etti. Kendi geleceklerinden umutlu olduðunu beyan eden bireylerin oranýnýn en yüksek olduðu ilk 3 il % 86 ile Balýkesir, %85,8 ile Isparta ve % 85,5 ile Bolu olurken, bu oranýn en düþük olduðu 3 il ise % 64 ile Diyarbakýr, % 67,2 ile Tunceli ve % 69,6 ile Düzce oldu. Isparta saðlýk hizmetlerinden memnun Türkiye genelinde saðlýk hizmetlerinden memnuniyet oraný % 74,7 olup bu oranýn en yüksek olduðu ilin % 89,1 ile Isparta, en düþük olduðu ilin % 54,6 ile Hakkâri olduðu belirtildi. Asayiþ hizmetlerinden en yüksek memnuniyetin olduðu il Artvin Türkiye genelinde asayiþ hizmetlerinden memnuniyet oraný % 79,4 olup, asayiþ hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduðu il % 94,9 ile Artvin, en düþük olduðu il ise % 58,9 ile Þýrnak oldu. Ulaþtýrma ve eðitimde en yüksek memnuniyet Afyonkarahisar'da Türkiye genelinde ulaþtýrma hizmetlerinden memnuniyet, % 76,4 olup ulaþtýrma hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduðu il % 94,2 ile Afyonkarahisar. Bu oranýn en düþük

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

olduðu il ise % 50,2 ile Hakkâri. Eðitim hizmetlerinden memnuniyet oraný, Türkiye genelinde %69,7. Ýl düzeyinde bakýldýðýnda eðitim hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduðu il % 88,9 ile Afyonkarahisar, en düþük olduðu il ise %48,2 ile Hakkari oldu. Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden memnuniyet oraný % 69,6. Bu oranýn en yüksek olduðu il % 89,5 ile Uþak, en düþük olduðu il ise %34,8 ile Þýrnak. Kahramanmaraþ adli hizmetlerden memnun Adli hizmetlerden memnuniyet oraný, Türkiye genelinde % 52,8 olup bu oranýn en yüksek olduðu il % 84,5 ile Kahramanmaraþ, en düþük olduðu il ise % 28,8 ile Burdur. Eskiþehirli'den temizliðe tam not Türkiye genelinde belediyelerin "çöp ve çevresel atýk toplama" hizmetlerinden memnun olduðunu beyan eden bireylerin oraný % 73,3 oldu. Bu memnuniyet oranýnýn en yüksek olduðu il % 86,5 ile Eskiþehir, en düþük olduðu il ise % 33,1 ile Iðdýr olarak belirlendi. Kanalizasyon hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduðu il Kastamonu Türkiye genelinde belediyelerin "kanalizasyon" hizmetlerinden memnun olduðunu beyan eden bireyler oraný % 70,3 iken bu memnuniyet oranýnýn en yüksek olduðu il % 82,6 ile Kastamonu, en düþük olduðu il ise % 28,8 ile Hakkari oldu. Ýstanbul þebeke suyu hizmetlerinden memnun Türkiye genelinde belediyelerin "þebeke suyu" hizmetlerinden memnun olduðunu beyan eden bireylerin oraný % 73 oldu. Þebeke suyu hizmetlerinden en memnun il ise Ýstanbul. Toplu taþýmada Karaman Araþtýrmaya göre, toplu taþýma hizmetlerinden en memnun il Karaman, memnuniyetin en düþük olduðu il ise % 23,5 ile Hakkari. Kastamonu ve Manisa yol/kaldýrým hizmetlerinden memnun Türkiye genelinde belediyelerin "yol/kaldýrým yapýmý" hizmetlerinden memnun olduðunu beyan eden bireylerin oraný %59,7 oldu. Bu memnuniyet oranýnýn en yüksek olduðu iller % 76,1 ile Kastamonu ve Manisa, en düþük olduðu il ise % 21,4 ile Kilis oldu. Ayrýca Kastamonu yeþil alanlarýn miktarýndan memnuniyetin en yüksek olduðu il olarak görüldü. Engelliler Manisa'da mutlu Belediyelerin engellilere yönelik hizmetlerinden en memnun il % 71,3 ile Manisa, memnuniyetin en düþük olduðu il ise % 14,5 ile Siirt oldu. Araþtýrmanýn devamýnda; yoksullara yardým hizmetlerinden en memnun il Manisa, ýþýklandýrma ve sokak levhalarý hizmetlerinden en memnun il Amasya, AB üyeliðine destek vereceðini belirtenlerin oranýnýn en yüksek olduðu il Hakkari Haber Merkezi oldu.

9

ELEMAN ALINACAKTIR Çeliksan Metal Makina’da Çalýþtýrýlmak Üzere 30 Yaþ Altý, Sigortalý Eleman Alýnacaktýr.

Müracaatlar Þahsen Yapýlacaktýr.

Adres : Sanayi Sitesi 7. Blk. No : 7 Sungurlu

Acil Satýlýk Daire Pembe Evler Sitesi’nde 3+1, Çift Banyolu, Kilerli Daire Acil Satýlýktýr

0532 381 55 54

S.S.REK.327


16 NÝSAN 2014 • ÇARÞAMBA

S.S.REK.326

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

10


16 NÝSAN 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

11

l Özel Ýdaresi'nin geçtiðimiz yýl baþlattýðý "Doða Sizi Çaðýrýyor Projesi" bu yýl da devam ediyor.

Ý

Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þubesi ve Ýskilip Kültür Turizm Doða Sporlarý Arama ve Kurtarma Derneði'nin(ÝSTAK) de desteklediði "Hitit Yürüyüþ Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolu" etkinliðine Basýn Ýlan Çorumu Çorum Þubesi Müdürü Osman Bolluk, ÝSTAK Baþkaný Hasan Güçlü, yönetim kurulu üyeleri ve yerel gazeteciler katýldý. Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolu'nun Ýskilip rotalarýndan Ahlatçýk-Selbasan (iki buçuk kilometre) ve Selbasan-Akpýnar (üç buçuk kilometre) yürüyüþlerinin ardýndan Ýskilip'te noktalanan gezide ilk durak Karaburun Köyü oldu. Karaburun Köyü Camisi'nin açýlýþýna katýlan gazeteciler burada bir süre Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma ile sohbet etti. Camii açýlýþýnýn ardýndan Selbasan-Akpýnar yürüyüþ yoluna hareket eden ekip 5 kilometre boyunca yürüdü. Bu arada Ýskilip Ulu Cami, Kaya Mezarlarý, tarihi Arasta, Yazmalý Konak, Çatalkara Kültür Sanat Evi Ýskilip Kalesi, Atýf Hoca ve Gülbaba Türbeleri, Bedri Rahmi Eyuboðlu Sergi Salonu, Þeyh Yavsi Camii gezildi. Gezi fotoðraflarý sergilenecek Etkinlikle ilgili bir deðerlendirme yapan Basýn Ýlan Ýl Kurumu Çorum Þube Müdürü Osman Bolluk, 'Bu yýl ikincisini düzenlediðimiz bu gezi ile doðanýn önemine vurgu yapmak istedik. Amacýmýz yerel basýn mensuplarýný bir araya getirerek kaynaþmalarýný saðlamaktý. Bu ve bundan sonraki gezilerde çekilen fotoðraflarý Çorum Belediyemizin katkýlarý ile sergileyeceðiz.' dedi. Bolluk 'Bundan sonra bu ve buna benzer projeler gerçekleþtirerek hem þehrimizin tanýtýmýna katký saðlamak hem de yerel gazetecilerimize doðayla baþ baþa rahat bir nefes aldýrmak istiyoruz." diye konuþtu. Bolluk, Çorum ve ilçelerinin bir çok tarihi, doðal ve kültürel güzellikleri barýndýrdýðýna dikkat çekerek, "Halkýmýz buralarý gezip görerek tarihine ve doðasýna sahip çýkmalýdýr' vurgusunu yaptý. ÝSTAK Baþkaný Hasan Güçlü ise 'Çorum yerel basýn mensuplarýný burada aðýrlamaktan dolayý mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bizler dernek Haber Merkezi olarak ilçemiz tarihi ve kültürünü koruma noktasýnda faaliyetlerimizi sürdürüp elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.' dedi. rta Karadeniz Üniversiteleri Platformu Hitit Üniversitesi'nin ev sahipliðinde Çorum'da gerçekleþtirildi.

O

Geçtiðimiz yýl Orta Karadeniz Bölgesinde yer alan Hitit'in de içerisinde yer aldýðý 8 üniversite Rektörü'nün imzaladýðý bir protokol ile oluþturulan Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu (OKÜP) toplantýsýnýn beþincisi Çorum'un ev sahipliðinde düzenlendi. Toplantý Amasya Üniversitesi, Canik Baþarý Üniversitesi, Gaziosmanpaþa Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Ondokuzmayýs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ile Sinop Üniversitesi Rektörleri, 50'nin üzerindeki katýlýmcýyla gerçekleþtirildi. Rektör Prof.Dr. Reha Metin Alkan'ýn açýlýþ konuþmasý ile baþlayan toplantýya; Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Ondokuzmayýs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Recep Bircan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarýk Yarýlgaç, Üniversitemiz Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Gaziosmanpaþa Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Kenan Kara, Giresun Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mahir Kadakal, Amasya Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Murat Gökdere, Ondokuz Mayýs Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Hakan Leblebicioðlu, Sinop Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ýsmet Berber, Canik Baþarý Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Reþit Özkanca ile üniversitelerin; Merkez Laboratuvar Müdürleri, Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürleri, Uzaktan Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürleri, Genel Sekreterleri ve Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlarý katýldý. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Rektör Alkan, Orta Karadeniz Bölgesinde yer alan sekiz üniversitenin oluþturduðu Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu (OKÜP) toplantýsýna ev sahipliði yapmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirterek, ilk OKÜP toplantýsýnýn sadece üniversite rektörlerinin katýlýmý ile baþladýðýný ancak daha sonra yapýlan toplantýlara üniversitelerin tümünde veya çoðunda yer alan birim sorumlularýnýn da katýlýmlarý ile çok daha zengin içerikli, sonuç alýnabilir, somut çýktýlarý olan toplantýlara dönüþtüðünü söyledi. Yapýlan toplantýlarla paydaþ üniversitelerin farklý birimlerinin bir araya gelerek pek çok farklý konuda iþbirliklerinin yapýlabileceðini belirten Alkan, üniversitelerin birlikteliði sonucunda oluþan bu güzel sinerjinin meyvelerini vermeye baþladýðýný, ortak çalýþmalarýn ve iþbirliklerinin yapýlmaya baþlandýðýný ifade etti. Gerek daha önce kurulan, gerekse de yeni kurulan üniversitelerde yapýlmasý gereken çok iþ olduðunu, kýt kaynaklarla her üniversitenin her bir iþi yapmaya para ve zaman harcamasý yerine, ortak çalýþmalarla OKÜP üniversitelerinin tümünün ihtiyaçlarýný giderecek

daha profesyonel ve daha ekonomik çözümler üretilebileceðini belirterek, yapýlan toplantýlar sonucunda güzel bir sinerji oluþturulacaðýna inandýðýný belirten Rektör, tüm katýlýmcýlara teþekkür etti. Alkan, daha sonra üniversitede yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulundu. Toplantýnýn ikinci kýsmýnda, üniversitelerin; Rektörleri/Rektör Yardýmcýlarý, Merkez Laboratuvar Müdürleri, Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürleri, Uzaktan Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürleri, Genel Sekreterleri ve Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlarýndan oluþan 6 Çalýþma Grubu tarafýndan toplantýlar yapýldý. Toplantýlarda; Rektörlerinin/Rektör Yardýmcýlarýndan oluþan 1. Çalýþma Grubu, bir önceki toplantýda alýnan kararlarý deðerlendirerek, üniversiteler arasýnda yapýlacak yeni ortak çalýþmalar baþta olmak üzere, pek çok konuda deðerlendirmeler yaptý. Merkez Laboratuvar Müdürlerinden oluþan 2. Çalýþma Grubu, Merkezi Araþtýrma ve Uygulama Merkezlerinin sorunlarý, ortak kullaným ve hedefleri ele aldý. Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürlerinden oluþan 3. Çalýþma Grubu, sürekli eðitim merkezlerinin yaþadýðý sorunlar ve çözüm önerileri dile getirdi. Uzaktan Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürlerinden oluþan 4. Çalýþma Grubu, uzaktan eðitim mevzuatý ile ilgili sorunlar (usül ve esaslar), uygulama ile ilgili sorunlar-içerik hazýrlama ve ders malzemeleri: Standardizasyon, ortak çalýþma ve iþbirlikleri, uzaktan eðitimin yeni ve farklý alanlara uygulanmasýný görüþtüler. Genel Sekreterlerden oluþan 5. Çalýþma Grubu, idari teþkilatlanmada karþýlaþýlan sorunlar ve çözüm önerileri, Ýdari personele yönelik ortak hizmet içi eðitim programlarý düzenlenmesi, Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS) ve geçiþ süreci ele alýndý. Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlarýndan oluþan 6. Çalýþma Grubu, Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýklarýnýn idari yapýlanmasý, 2014 Yýlý Bahar Þenlikleri, Öðrenci kulüplerine yönelik uygulamalar ve karþýlaþýlan sorunlar, öðrenci etkinlikleri (teknik geziler ve

bilimsel etkinliklere katýlým), Kýsmi zamanlý öðrenci çalýþtýrýlmasý, burs, yemek bursu, mutfaklar/yemekhaneler/kantinler ve sosyal tesislerde karþýlaþýlan sorunlar, ortak sanat-kültür-spor organizasyonlarý, taþeron iþçi çalýþtýrýlmasý (Daire Baþkanlýðýnýn sorumluluklarý, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði vb.) konularý ele alýndý. Altý farklý oturumda gerçekleþtirilen grup toplantýlarý sonrasýnda alýnan kararlar tüm katýlýmcýlarla yapýlan Genel Deðerlendirme Toplantýsýnda, Rektör Alkan baþkanlýðýnda Hitit Üniversitesi Uzaktan Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Merkez Laboratuvar Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþcý, Genel Sekreter Erdal Kanýk ve Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkaný Hüseyin Özden tarafýndan paylaþýlarak, alýnan kararlar deðerlendirildi. Üniversite ev sahipliðinde yapýlan toplantýda, bir sonraki OKÜP toplantýsýnýn, 15-17 Haziran 2014 tarihleri arasýnda Ordu Üniversitesi ev sahipliðinde, üniversitelerin rektörlerinin yanýn sýra Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlarý ve Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlarýnýn katýlýmý ile yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Vali Sabri Baþköy ve eþi ile Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün de katýldýðý akþam yemeðinin ardýndan toplantý sona erdi. Etkinliðin sosyal programý kapsamýnda Þehir Turu, Hitit Üniversitesi Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi ziyareti, Hattuþa'da yer alan Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi, Büyük Mabet, Aslanlý Kapý, Yer Kapý, Yazýlý Kaya ve Boðazkale Müzesi ziyaret edildi. Haber Merkezi


16 NÝSAN 2014 • ÇARÞAMBA

S.S.REK.325

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

12

16nisan  
Advertisement