Page 1

15 TEMMUZ 2013 • PAZARTESÝ

YIL: 43 • SAYI: 3731 • 25 Kr.

Yeraltý Þehri’nin Giriþi Ortaya Çýkartýldý E vci Beldesi'nde, belediye tarafýndan yapýlan yol geniþletme çalýþmalarý sýrasýnda Bizans dönemine ait olduðu tahmin edilen 8 odalý yer altý þehrinin giriþi, yapýlan KDevamý Sayfa 4’de çalýþmalar sonucunda ortaya çýkarýldý.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Abdulkadir Þahiner ;

‘Elektrik Kesintileri Býktýrdý’ ungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Abdulkadir Þahiner, son günlerde ani elektrik kesintilerinin çoðaldýðýný, imalat yapan 25 yakýn sanayicilerimiz ve oda üyelerimizin odamýza þikayet ettiklerini beyan ederek bunun son bulmasý gerektiðini söyledi.

S

Zamansýz ve ani habersiz kesintilerin sanayicimize ve üretim yapan firmalarýmýza verdiði zarar büyüktür diyen Þahiner, "Üretim yapan firmalarýmýzýn makinelerinin aðzýnda kalan hammaddeler maddi zarara sebebiyet vermektedir. Zaman kaybý, iþ gücü kaybý ve üretim kaybýna ani voltaj deðiþmelerinde makine ve motorlarýnýn yanmasýna neden olan bazý günler Günde 3 veya 4 defa ani kesintilerin sebebini kimsenin açýklayamamaktadýr. Üyelerimiz dertlerini anlatacak bir muhatap bulamadýklarýndan odamýza müracaat etmektedirler" ifadelerini kullandý. KDevamý Sayfa 3’de

Uzunkaya'dan Uslu'ya Hayýrlý Olsun Ziyareti ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek, "Yeniden Ýdare Amiri seçilmenizden dolayý tebrik ediyorum." dedi. KSayfa 5’de

Mezarlýk Mezarlýk Caddesi'ne Caddesi'ne Kilitli Kilitli Parke Parke

SAYFA

S

2

Sungurlu MYO Öðretim Görevlisine 'Genç Araþtýrmacý Ödülü' itit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Saðlýk Programlarý Bölümü Öðretim Görevlisi Deniz Özkan Vardar, 70 farklý ülkeden 1547 araþtýrmacýnýn bildiri sunduðu 13.Uluslararasý Toksikoloji Kongresinde, "Evaluation of Genotoxic/Antigenotoxic Potential of Vanillic Acid by Cytokinesis Blocked Micronucleus K4’de Assay" baþlýklý bildirisi ile "En Ýyi Genç Araþtýrmacý" ödülüne layýk görüldü.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

‘Askeri Darbeleri Kýnýyoruz’

SAYFA

H

3


15 TEMMUZ 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Mezarlýk Caddesi'ne Kilitli Parke S

ungurlu Belediyesi, Turan Mahallesi Mezarlýk Caddesinde, kilit parke yenileme çalýþmalarýna baþladý.

Sungurlu Belediye Baþkanlýðýna Baðlý Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri ilçede kilitli parke döþeme çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor. Çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, bu yýl 100.000 m2 kilitli parke taþý döþemeyi hedeflediklerini söyledi. Ýlçenin Turan Mahallesinde bulunan mezarlýk caddesinde bulunan yollarýn sökümüne baþlanýldý.

Çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, 2013 yýlý kilitli parke döþeme çalýþmalarýna Bahçelievler Mahallesinden baþlanmak üzere start verdiklerini ve þu anda çalýþmalarýn Fatih ve Ýsmetpaþa mahallelerinde sona yaklaþýldýðýný ayrýca Turan Mahallesi Sarýtepe mezarlýðý civarýnda yol söküm çalýþmalarýnýn baþladýðýný belirtti. Uzunkaya: "Yaz aylarýnýn gelmesi ile beraber kilitli parke döþeme çalýþmalarýna baþladýk. Bu sene ihtiyaç görülen tüm mahallelerimizde çalýþmalar yapacaðýz. Ýlk etapta 14.203 m2 kilit parke ve 3.253 m Bordür yapacaðýz. Her yýl olduðu gibi bu yýl da hedefimiz temiz ve yaþanýlýr bir kent yaratmaya devam etmek olacak. Çalýþmalarýmýz (Oðuzhan Atik) aralýksýz devam ediyor." diye konuþtu.

Mezarlýklar Temizleniyor ark ve Bahçeler Müdürlüðüne baðlý ekipler mezarlýklarda ve yeþil alan olan yerleri çim biçme ile çevre düzenlemesi çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor.

P

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; "Bizler her zaman alt yapý ve üst yapýyý birlikte yürütüyoruz. Mevsim itibari ile yaz ayýna girdik, dolaysýyla çimlendirme çalýþmalarý, çim biçme çalýþmalarý yine aðaçlarýmýzýn budanmasý, ilaçlanmasý ve yine çevre temizliði anlamýnda ilaçlama çalýþmalarýmýz ekip-

lerimiz tarafýndan son sürat devam ediyor. Bu konuda ekip tamamýyla birlikte hareket ediyor, çok güzel çalýþmalar sahaya yansýmýþ durumda Park Bahçe Müdürlüðümüzü yapmýþ olduðu üstün çalýþmalarýndan dolayý tebrik ediyorum kutluyorum Sungurlu yepyeni bir yüze tertemiz pýrýl pýrýl bir çevreye çok güzel bir aðaçlandýrma orta refüj ve parklara kavuþuyor buda bizleri mutlu ediyor bu çalýþmalarý son sürat bir þekilde devam ettireceðiz, þehir parklarýmýzda ve yol üzerinde bulunan refüjlerdeki çalýþmalarýmýza müteakiben ise mezarlýklarýmýzda çim biçme faaliyetlerimiz baþlayacaktýr. Sungurlu daha da geliþecek daha da büyüyecek bu sebepten dolayý çalýþmada emeði geçen tüm arkadaþlara teþekkür ediyorum" dedi. (Oðuzhan Atik)


15 TEMMUZ 2013 • PAZARTESÝ

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

3

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Abdulkadir Þahiner ;

‘Elektrik Kesintileri Býktýrdý’ ungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Abdulkadir Þahiner, son günlerde ani elektrik kesintilerinin çoðaldýðýný imalat yapan 25 yakýn sanayicilerimiz ve oda üyelerimizin odamýza þikayet ettiklerini beyan ederek bunun son bulmasý gerektiðini söyledi.

S

Zamansýz ve ani habersiz kesintilerin sanayicimize ve üretim yapan firmalarýmýza verdiði zarar büyüktür diyen Þahiner, "Üretim yapan firmalarýmýzýn makinelerinin aðzýnda kalan hammaddeler maddi zarara sebebiyet vermektedir. Zaman kaybý, iþ gücü kaybý ve üretim kaybýna ani voltaj deðiþmelerinde makine ve motorlarýnýn yanmasýna neden olan bazý günler Günde 3 veya 4 defa ani kesintilerin sebebini kimsenin açýklayamamaktadýr. Üyelerimiz dertlerini anlatacak bir muhatap bulamadýklarýndan odamýza müracaat etmektedirler" ifadelerini kullandý. Yedaþ yetkililerinin bu kesintilerin sebebini açýklamalarý gerekmektedir diyen Þahiner, "Benim sanayicimin üretim yaparken ani kesintilerden meydana gelen zaman ve hammadde kaybý büyüktür. Bu zararý kim tazmin edecektir. Yedaþ yetkililerinden kesintilerin son bulmasý için gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda çalýþmalarýný beklemekteyiz" diye konuþtu. (Serkan Þansever)

‘Askeri Darbeleri Kýnýyoruz’ Anadolu Gençlik Derneði Sungurlu Þubesi tarafýndan bir basýn açýklamasý yapýldý. Yapýlan açýklamda, “Mýsýr'da geçtiðimiz yýl yapýlan seçimlerde %51.73 oranýnda oy olarak Cumhurbaþkaný seçilen Muhammed Mursi bir darbe ile görevinden uzaklaþtýrýlmýþtýr. Bu darbe Muhammed Mursi'nin þahsýna karþý deðil Mýsýr halkýnýn iradesine karþý iþletilen bir süreçtir. Varlýk sebebi ülke güvenliði olan silahlý kuvvetler Ýslam coðrafyasýnda alýþýlageldik bir oyunun bir kez daha enstrümaný olmaktan kaçýnmamýþlardýr. Mýsýr Ordusu halkýn seçimlerde gösterdiði irade beyanýna raðmen kendi halkýna karþý bir tavýr ortaya koyarak yönetime el koymuþtur. Bu hukuksal hiçbir dayanaðý olmayan ve ordunun elindeki silahlarýn potansiyel imha gücünü bizzat halkýn iradesine karþý kullanmasýyla ortaya çýkan kabul edilemez bir durumdur. Halkýn iradesine raðmen ordunun cumhurbaþkaný atama yetkisi yoktur. Halkýn iradesine raðmen ordunun hükümet oluþturma yetkisi yoktur. Bir kýsýk muhalefetin seçimlerle iþ baþýna gelmiþ yönetimin bir darbe ile görevden uzaklaþtýrýlmasýný desteklemesi ise bir acizliktir. Mýsýr Cumhurbaþkaný Mursi'nin muhalefete bir mutabakat hükümeti kurma çaðrýsýnda da bulunmuþ olmasýna karþýn sürecin bu þekilde iþletilmesi ýrkçý emperyalizmin beklentilerine cevap verebilmek içindir. Deðerli Sungurlu halký, Genelde Ýslam coðrafyasýnýn birçok yerinde özelde Mýsýr'da yaþanan kaos ortamý Büyük Ortadoðu Projesinin iþletilmesidir. Irak'ta, Suriye'de ya da Ýslam coðrafyasýnýn bir baþka ülkesinde yaþanýlan kaos ortamý, gerilimler ve çatýþmalar münferit birer olay olarak deðerlendirilemez. ABD, AB ve ýrkçý emperyalizmin distribütörü olan diðer ülkeler Arap Baharý denilen süreçte Mýsýr'a dost görünürken Mýsýr'ý hem ekonomik açýdan faizci küresel sisteme entegre etmeye çalýþmýþlar, hem de dýþ politikada da farklý Müslüman ülkelerle cepheleþmeye itmek için

uðraþmýþlardýr. Ayný ülkeler þimdi olup bitenler karþýsýnda sessiz kalmayý tercih etmiþlerdir. Bölgede yaþanýlan geliþmelere baktýðýmýzda ýrkçý emperyalizm Müslümanlarýn yaþadýðý ülkeleri hem birbirlerine karþýt cepheler haline getirirken hem de o ülkelerin her birinde mezhepsel ve etnik farklýlýklarý kullanarak iç savaþa uygun bir ortam oluþturulmuþtur. Bu çatýþma ve gerilim ortamýnýn etnik kökeni ve mezhebi ne olursa olsun Ýslam coðrafyasýnda yaþayan hiçbir insana fayda getirmeyeceði açýktýr. Ýslam Ülkelerinde yaþayan halkýn ýrkçý emperyalizmin demokrasi, özgürlük, insan haklarý kavramlarýnýn ardýna gizlenerek yaptýðý bir takým ayartmalarý algýlayamamalarý sonucu þiddet içeren olaylara yönelmelerinin kendilerine bir fayda getirmeyeceði de açýktýr. Deðerleri Sungurlulular, Hangi renkten, ýrktan ya da dil grubundan olursa olsun Müslümanlarýn ve Ýslam Ülkelerinin ýrkçý emperyalizmin tasallutundan kurtulmalarý için kendi baþlarýna hareket etmek yerine birlik içerisinde olmalarý gerekmektedir. ABD, AB ve Ýsrail'in çýkarlarý doðrultusunda her türlü iþbirliðine açýk sivil ya da askeri yönetimlerin bu coðrafyaya huzur getirmesi mümkün deðildir. Ýslam coðrafyasýnda yaþayan etnik ya da mezhepsel topluluklar karþýtlýk ve çatýþmaya deðil, etkileþim ve onarýma dayalý bir yöntem geliþtirmelidirler. Aksi halde akan kan ve dökülen gözyaþý Siyonizmin Büyük Ýsrail Projesini besler. Irkçý emperyalizmin sapkýn deðerlerinin taþeronluðunu yapan liberallerin ve ýlýmlý Ýslam savunucularýnýn kanatlarý altýnda bölgenin huzura kavuþamayacaðý ortadadýr. Türkiye bölge ülkeleri ile birlik içinde hareket ederek D-8'i daha etkin bir konuma getirmenin gayreti içerisinde olsaydý ABD, AB ve Ýsrail bölgeye bu kadar rahat müdahil olamazdý ve Mýsýr'da böyle bir süreç yaþanmazdý. Özelde Mýsýr halký, genelde Ýslam coðrafyasýndaki tüm

Ýmtiyaz Sahibi Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER - Oðuzhan ATÝK

halklar, siyasi oluþumlar, sivil toplum kuruluþlarý ve ülke halklarýnýn birer parçasý olan silahlý kuvvetler mensuplarý saðduyu ile hareket etmeliler. Bir insanýn haksýz yere ölümüne sebep olmanýn hesabýný kimse veremez. Özelde Mýsýr'da genelde Ýslam coðrafyasýndaki tüm Müslüman topluluklarý ümmet olmanýn þuuru ile hareket etmeye davet ediyoruz. Etnik ve mezhepsel çatýþmalardan, gücü ve kuvveti hakkýn üstünlüðünün önünde gören davranýþlardan uzak durmaya çaðýrýyoruz. Mýsýr'da seçim sürecini iþletebilmek ve normalleþmeyi saðlayabilmek için Mursi'nin teklifi olan Milli Mutabakat Hükümeti'nin kurulmasý acil çýkýþ yoludur. Deðerli halkýmýz, Yeryüzünde tüm insanlarýn yaþama hakkýný, inanç ve düþünce özgürlüðünü, mülkiyet edinme hakkýný, aile deðerlerini teminat altýna alan; iþkence ve baskýnýn her türlüsüne karþý çýkan ve hakký üstün tutan bir anlayýþa ihtiyaç vardýr. Bu anlayýþla hem Ýslam coðrafyasýnda hem de dünyada yeniden tesis edilebilecek bir barýþ ortamý hem Müslümanlarýn hem de farklý dinlere mensup insanlarýn birlikte yaþayabilmesinin yegâne yoludur.

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

(Serkan Þansever) : 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


15 TEMMUZ 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Yeraltý Þehri’nin Giriþi Ortaya Çýkartýldý vci Beldesi'nde, belediye tarafýndan yapýlan yol geniþletme çalýþmalarý sýrasýnda Bizans dönemine ait olduðu tahmin edilen 8 odalý yer altý þehrinin giriþi yapýlan çalýþmalar sonucunda ortaya çýkarýldý.

E

- Kepçe Operatörü Bulmuþtu Evci Belediyesi tarafýndan yapýlan yol için geniþletme çalýþmalarý devam ederken, iþ makinesi operatörü maðaraya benzer bir alana rastladý. Operatör çalýþmayý kesip durumu hemen durumu Evci Belediye Baþkaný Nihat Sarýerik'e bildirdi. Kazý alanýna giden Baþkan Sarýerik jandarmaya bildirdi. Jandarma, geliþmelerin tarihle ilgili olduðunu düþünerek müze yetkililerine bilgi verdi. Bölgeye gelen müze yetkilileri çalýþma baþlattý. Yapýlan çalýþma ve incelemeler sonucunda Bizans dönemine ait olduðu tahmin edilen 8 odalý yeraltý yerleþkesine ulaþýldý. -Üç Taraflý Duvar ve Tünel Kýsmý Yapýlacak Evci Belediye Baþkaný Nihat Sarýerik, "Bizanslýlara ait olan yer altý þehrinin giriþ kýsmýný ortaya çýkarttýk. Buraya üç taraflý duvar ve tünel kýsmý yapýlacak. Giriþ tünel þeklinde olacak ve içersine duvarýn dýþýndan girilecek" diye konuþtu. (Serkan Þansever)

Sungurlu MYO Öðretim Görevlisine 'Genç Araþtýrmacý Ödülü' itit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Saðlýk Programlarý Bölümü Öðretim Görevlisi Deniz Özkan Vardar, 70 farklý ülkeden 1547 araþtýrmacýnýn bildiri sunduðu 13.Uluslararasý Toksikoloji Kongresinde, "Evaluation of Genotoxic/Antigenotoxic Potential of Vanillic Acid by Cytokinesis Blocked Micronucleus Assay" baþlýklý bildirisi ile "En Ýyi Genç Araþtýrmacý" ödülüne layýk görüldü.

H

Güney Kore'nin Seoul kentinde yapýlan ve Toksikoloji alanýnda dünya çapýnda önemli yere sahip olan ve çok sayýda ülkeden katýlýmýn gerçekleþtiði Kongreye ülkemizden Gazi, Ankara, Hacettepe, Trakya ve Hitit Üniversitesi katýldý. (Serkan Þansever)

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


15 TEMMUZ 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Uzunkaya'dan Uslu'ya Hayýrlý Olsun Ziyareti S ungurlu Belediye Baþkaný Selahattin Uzunkaya, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek, "yeniden Ýdare Amiri seçilmenizden dolayý tebrik ediyorum." dedi.

Uzunkaya, ziyarette belediye hizmetleri hakkýnda da bilgiler verdi. Ýlçeye yönelik kamu kurumlarýndaki taleplerini Uslu'ya ileterek destek istedi. Ramazan ayý içiresinde de yapýlan çalýþmalar hakkýnda da bilgiler veren Uzunkaya, "Ramazan ayý için tüm hazýrlýklarýmýzý yaptýk. 620 kiþilik ramazan çadýrýmýzda vatandaþlarýmýza sýcak yemek daðýtýyoruz. Ayrýca vatandaþlarýmýzdan gelen talepler olur ise deðerlendiriyoruz." dedi. Uslu, yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek, belediyelerimize gereken yardýmlarýn yapýldýðýný kurumlarla ilgili olan taleplerini ise bundan öncekilerde olduðu gibi yine titizlikle takip edeceklerini belirtti. (Serkan Þansever)

Tek Seçenek Dershanesinde Mega Aritmetik Kursu Açýlýyor M

ega Aritmetik özellikle 5 ile 12 yaþ arasýndaki çocuklarýn konsantrasyonunu, hafýza gücünü, hýzlý öðrenme becerilerini ve dikkat kapasitelerini geliþtirmek için; Dünya hafýza þampiyonu, zihinsel matematik ve hýzlý okuma olimpiyatlarýnýn uluslararasý baþkaný olan Melik Duyar ve Mega Hafýza tarafýndan geliþtirilmiþ özel bir beyin egzersizi programýdýr.

Sistem haftada 3 saatlik danýþmanlýk hizmeti ile desteklenen online mega aritmetik bilgisayar programý ile beyin egzersizlerinin yaptýrýlmasý üzerine kurulmuþtur. Sayýlarý ve aritmetik iþlemlerini araç olarak kullanan sistemin Temel amacý çocuklarýn, beyin hafýza gücü dikkat ve öðrenme kapasitelerinin artýrýlmasýdýr. Bunun yanýnda 12 yaþ üzerine de hýzlý okuma ve beyni etkin kullanma kurslarýmýzda açýlacaktýr. Kurs kayýtlarý Tek Seçenek Dershanesinde devam etmektedir. (Oðuzhan Atik)

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Alkan, yeniden TBMM Ýdare Amirliði'ne seçilen Uslu'yu tebrik etti.

H

Ziyarette üniversitenin kampüs alanýnda yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda da detaylý bilgiler veren Rektör Alkan, "Kuzey Kampüsümüzün bulunduðu alanda özel mülkiyete ait yaklaþýk 90 dönüm alanýn üniversiteye dâhil edilmesi için çalýþmalar baþlattýk. Yaklaþýk 50 mülk sahibiyle karþýlýklý sevgi ve saygý çerçevesinde görüþerek projelerimizi, yapacaklarýmýzý anlattýk. Onlar da bizleri sýcak karþýlayarak yardýmcý olmaya çalýþacaklarýný söylediler." dedi. Ayrýca Alkan, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya üniversitede de inþaatýna baþlanan ve proje aþamasýnda olan çalýþmalarý hakkýnda bilgiler sundu. Yeni bölümler için görüþecek Uslu, ziyaret ve verilen bilgiler nedeniyle teþekkür ederek, üniversiteye yeni bölümler açýlmasý konusunda ilgililerle görüþüleceðini ve sürece desteðinin devam edeceðini söyledi. Uslu, "Hitit Üniversitemizin Türkiye'nin saygýn eðitim kurumlarýndan birisi olmasý konusunda büyük ve ortak bir heyecan duyuyoruz. Kamunun imkânlarýný da bu heyecanýn gerçekleþmesi için kullanmaya devam edeceðiz." dedi. (Oðuzhan Atik)


15 TEMMUZ 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6

S.S.REK.539


15 TEMMUZ 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

Sahibinden Satýlýk Daire

Eleman Aranýyor Ulusoy Dað Tesisleri’nde çalýþmak üzere bay-bayan kasiyerler, temizlik elemanlarý, gözlemeciler ve tezgahtarlar alýnacaktýr.

Fatih Mahallesi Ayvaz Sokak No : 6’da (Fatih Ýlkokulu Karþýsý) bulunan 3+,1 Doðalgazlý, Bakýmlý Daire Satýlýktýr

Müracaat : Veysel Çalýþ 0 541 364 45 18 0364 311 45 18

Müracaat : 0532 744 04 42

YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Afire Köylü YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Kasým Ateþ

Satýlýk Arazi Cevheri Köyü Diyi Özü mevkisinde adýma kayýtlý 100 dönüm kadar arazi satýlýktýr. Özellikleri : Yarýsý arkla sulanabilen, diðer yarýsý uygun iki yere su motoru koymakla tamamý sulanabilir. 500 metre yakýnýn elektrik hattý geçmektedir. Sondajla su bulma imkaný vardýr. Ýçinde her türlü meyve ve 300 aðaç badem, 5 dönümü bað mevcuttur.

Müracaat : Cemalettin YELEN 0538 323 20 90

S.S.STK.419

Satýlýk Dublex Daire Uzar Sitesi’nde Satýlýk Dublex Daire Müracaat : 0533 618 89 19

7

www.sungurlununsesi.net

Satýlýk Dükkan Baþpýnar Mah. Ýlhan Sarýaltun Cad. (Buhara Market Yaný)’nda bulunan 90+100 m2 dükkan satýlýktýr.

Hayati KURT 0535 817 02 16

S.S.STK.418

Müracaat :

SATILIK

Müracaat : 0533 376 22 63

S.S.STK.417

12 Dönüm Ýmarlý Arsa, Turizm Alaný Ýnþaat Projesi, Ýnþaat Ruhsatý, Saðuk Su Ruhsatý Alýnmýþ, Havuz Sosyal Tesis. Tüm Projesi 255 metre açýlmýþ, Termal Su Çalýþmalarý Avrupa Birliði Projesine Teþvik Kapsamýnda 1.000.000 TL Uygun Haketmiþ Mevcut 40 m2 Ýdare Bina Sungurlu/Çorum yolu 5. kilometrede

61S.REK.538

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


15 TEMMUZ 2013 • PAZARTESÝ

61S.REK.537

www.sungurlununsesi.net

8

15temmuz  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you