Page 1

15 OCAK 2013 • SALI

YIL: 43 • SAYI: 35768 • 50 Kr.

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

Balçýkta Kazanan Çýkmadý : 2-2 012-2013 sezonu Çorum 1. Amatör Kümede mücadele eden Sungurluspor Atatürk Stadý'nda Çorum Eti Lisesi'ni aðýrladý. Çamur deryasýnda oynanan müsabakada maç 2-2 berabere bitti. KDevamý Sayfa 7’de

2

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ;

‘30 Yýllýk Asfalt Özlemini Bitirdik’ ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, 2012 yýlý içerisinde Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri tara fýndan yürütülen çalýþmalarý deðerlendirdi.

S

KDevamý Sayfa 6’da

"Nakýþ Kent Yapý Kooperatifi" projesi hakkýnda sizin için merak ettiklerinizi Nakýþ Kent Yapý Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkaný Nusreddin Biçici'ye sorduk.

Lise Öðrencisi Kavga Kurbaný

SAYFA

Nakýþkent’te Ýlk Kazma 15 Mart’ta

2

KDevamý Sayfa 4’de

Kadýn Giriþimciler Ýlk adým Kredisi Hakkýnda Bilgilendirildi ungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan kadýn giriþimcilere yönelik Halk bank Ýlk adým kredisi hakkýnda bilgi verildi. KDevamý Sayfa 3’de

S

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

Sungurlu Bürokrat ve Ýþadamlarý Derneði Kuruldu SAYFA

Baþkan Uzunkaya Bugün Saat 17.00’de Mehmetçik Ýlkokulu’nda Bahçelievler Mahallesi Sakinleriyle Biraraya Gelecek

7


15 OCAK 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Býçaklý Kavga : 1 Ölü, 4 Yaralý Ýlçemizde iki Kavgada Ölen Liseli grup arasýnda Gencin Paylaþtýklarý çýkan Yürekleri Daðladý kavgada 1 kiþi hayatýný kaybederken, 4 kiþide yaralandý. Edinilen bilgilere göre olay Akçay Mahallesi Ýstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Ýki grup arasýnda henüz bilinmeyen bir nedenle tartýþma çýktý. Tartýþmanýn kavgaya dönüþmesiyle E.O.K. (18), M.A. (18), B.K.(17), S.C.(17) ve Hasan Ergiþi yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnýrken, yaralýlardan Hasan Ergiþi yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Olayla ilgili Ö.K., F.E., B.E., U.K., ve B.K. göz altýna alýnýrken, polis tarafýndan baþlatýlan soruþturma devam ediyor.

lçemizde iki grup arasýnda çýkan kavgada ölen lise öðrencisi Hasan Ergiþi'nin sosyal paylaþým sitesinde yazdýklarý yürekleri daðladý. Sungurlu Lisesi öðrencisi olan Hasan Ergiþi'nin sosyal paylaþým sitesinden paylaþtýðý, 'Bende bilirdim gitme demeyi ama, morgda yatan bir cesede kalk gidiyoruz demek gibi bir þey olurdu bu', Hayatta daima gerçekleri savun. Takdir eden olmazsa bile, vicdanýna hesap vermekten kurtulursun' sözleri yürekleri daðladý.

Ý

Sýra Arkadaþlarý Son Yolculuðuna Uðurladý lçemizde iki grup arasýnda çýkan kavgada hayatýný kaybeden lise öðrencisini binlerce öðrenci uðurladý.

Ý

Ergiþi'nin cenazesi dün ilkindi

namazýna müteakip Ulu Cami'de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Sarýtepe Mezarlýðý'nda topraða verildi. Okuldan izin alarak cenaze törenine katýlan binlerce Liseli genç arkadaþlarýný gözyaþlarý arasýnda uðurladý.


15 OCAK 2013 • SALI

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

15 Ocak 2013 Salý Ünsal Eczanesi (Çorum Caddesi No : 83

---

Kadýn Giriþimciler Ýlk adým Kredisi Hakkýnda Bilgilendirildi

Cengiz Topel Cad. Vergi Dairesi Karþýsý’nda bulunan Asansörlü Fatih Otel Satýlýktýr Müracaat : Mustafa Karaman 0533 620 56 59

ungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan kadýn giriþimcilere yönelik Halk bank Ýlk adým kredisi hakkýnda bilgi verildi.

S

Satýlýk Ýmarlý Arsalar TOKÝ Yolu ve Terminal Caddesi Köþe Baþý Ýþyerine Uygun 573 m2 - 464m2 - 414m2 imarlý arsalar satýlýktýr. Müracaat : 0532 667 93 25 0544 667 93 25

SATILIK 2 ADET PARSEL Mavi Ocak Karþýsýnda Demirþeyh yolu üzerinde bulunan ortalama 1000 m2 Ýmarlý 2 adet parsel satýlýkýr. S.S.STK.48

TSO Toplantý Salonu'nda Halk bank Þube Müdürü Ýdris Diþli tarafýndan verilen bilgilendirme toplantýsýnda bir konuþma yapan TSO Baþkaný Abdulkadir Þahiner, kadýn giriþimcilerin bu krediden faydalanmalarý gerektiðini ve odanýn her zaman bu konuda kadýn giriþimcilerin yanýnda olduðunu belirtti. Halk Bankasý Müdürü Diþli ise yaptýðý açýklamada Halk bank, giriþimciliði teþvik etmek, istihdamý arttýrmak ve giriþimci ruhuna sahip kadýnlarýn ekonomik hayata katýlmalarýnýn desteklenmek amacýyla "Kadýn Giriþimcilere Ýlk Adým Kredisi" çýkartýldýðýný söyledi. Kredi Garanti Fonu (KGF) iþbirliði ile verilen kredi, baþvuru tarihi itibariyle, ilk defa iþ kurmak isteyen veya 1 yýlý aþmamak üzere ticari faaliyette bulunan Kadýn Giriþimcileri kapsýyor diyen Diþli, "Kullandýrýlacak kredilerde Kadýn Giriþimcinin mal/hizmet üretimine yönelik olarak veya ticaret, hizmet konularýnda faaliyet göstermesi ise ön þart olarak aranýyor. Tercihe göre aylýk eþit taksitli ya da dönemsel taksitli olarak verilecek kredi, 6 ay ila 1 yýl arasýnda ödemesiz dönem ve azami 60 ay vade imkaný sunuyor. Kredi limitleri kadýn giriþimcinin eðitim ve tecrübesine göre belirlenecek olup, azami limit 95 bin TL ile sýnýrlý. krediye son baþvuru tarihi ise 31.12.2013 olduðunu açýkladý.

S.S.STK.47

SATILIK (Fatih Otel)

Müracaat : 0542 891 88 30 0505 374 70 69 HAC VE UMRE HOCASI Selahaddin ÇELÝKTEN

0364 311 71 33 - 0537 347 8201 Msn : canmekkem@hotmail.com Adres : Sunguroðlu Mah. Eski Belediye Pasajý No : 1 SUNGURLU

Umre Kayýtlarýmýz Baþlamýþtýr... Sungurlu’da Tek Yetkili Acenta Belge No : 2041 S.S.REK.45

S.S.REK.44

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Serkan ÞANSEVER H. Mustafa SARIYÜCE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 7,91 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


15 OCAK 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Nakýþkent’te Ýlk Kazma 15 Mart’ta ungurlu'da yeni bir konut projesi hayata geçiriliyor. Proje mimarlarý Nusreddin Biçiçi ve Abdurrahman Durak tarafýndan gerçekleþtirilecek olan "Nakýþ Kent Yapý Kooperatifi" projesi ev sahibi olmak isteyenlere kaçýrýlmayacak fýrsatlar sunuyor.

S

"Nakýþ Kent Yapý Kooperatifi" projesi hakkýnda sizin için merak ettiklerinizi Nakýþ Kent Yapý Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkaný Nusreddin Biçici'ye sorduk. Biçici 5 bin metre kare alana inþa edilecek ve içerisinde barýndýracaðý özellikleriyle Sungurlu'da ilk olacak sitede herkesin bir evi olabileceðini söyledi. 120 daire kapasiteli "Nakýþ Kent Yapý"nýn çarþý merkezine 200 metre uzaklýkta ve yeni pazar yerinin arka tarafýna inþa edileceðini belirten Biçici, "Projesi tamamlanan ve 15 Mart tarihinde temeli atýlacak Nakýþ Kent Yapý, Sungurlu'da ilk olacak özelliklere sahip. 5 bin metre kare alanda yükselecek sitenin 3 bin metre karesi yeþil alan için ayrýlacak. Bu yeþil alanda çocuklar ve aileler için park, açýk-kapalý otopark ve yürüyüþ alanlarý bulunacak. 24 saat özel güvenlik tarafýndan korunacak siteye özel kartlý giriþ sistemiyle girilebilecek. Dört tarafý da güneþ alabilecek konuma sahip olacak Nakýþ Kent Yapý'nýn þuana kadar Sungurlu'da bir benzeri yapýlmadý. Önümüzdeki 3 yýl içerisinde tamamlanmasý planlanan Nakýþ Kent Yapý'da herkesin bir evinin olmasýný istiyoruz" dedi. Þuana kadar 43 üyenin olduðunu ve 17 üyenin kaldýðýný söyleyen Biçici, Sungurlu halkýna ilgilerinden dolayý teþekkür etti. Nakýþ Kent Yapý Kooperatifi'nin resmi bir Kooperatif olduðunu söyleyen Biçici, þahýslarýn paralarý direk bankaya yatýrdýklarýný, aylýk taksitlerin Bin TL'yi geçmeyeceðini belirtti. Üyelerden iþ yapýldýðýný gördükten sonra paranýn alýnacaðýný, 3 yýl bitimine 4 ay kala bloklarýn kabasý bittikten sonra kalan meblaðýnýn peþin alýnacaðýný, peþin ödeyemeyene ise 23-27 taksit arasý kredi kullandýracaklarýný söyledi. "SUNGURLU'NUN PARLAYAN YILDIZI OLACAK " Nakýþ Kent Yapý'da ev sahibi olmayý düþünenlere cazip fiyatlarla ve ödeme kolaylýðý saðlayarak yardýmcý olacaklarýný aktaran proje ortaklarýndan Abdurrahman Durak ise, "Bu kooperatife üye olan bütün üyeler ortalama 70-80 bin TL'ye, 3+1 (145 metre kare) daire sahibi olacak. Ancak bu bedel üyelerden tek seferde alýnmayacak. Ýlk baþvuruda 3 bin TL peþinatla, sonraki aylarda Bin TL taksitle devam edecek ödeme planýyla vatandaþýmýz zorluk çekmeden ev alma imkaný saðlýyoruz. Ýlk peþinatý yüksek ödeyenler ise taksitleri daha düþük fiyatlarla ödeyecek" diye konuþtu. Proje hakkýnda bilgi almak isteyen vatandaþlarýn Yelmenoðlu Harita Mühendislik Bürosu'na müracaat etmelerinin yeterli olacaðýný ifade eden Durak, "Nakýþ Kent Yapý Kooperatifi'ne üyelik baþvurularý baþlamýþtýr. Sungurlu'nun parlayan yýldýzý olacak bu sitede eviniz olmasý için geç kalmayýn" sözlerine yer verdi.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz... YÝTÝK- 0-0-1255sayýlý Kastamonu Eðitim Fakültesi’nden aldýðým mezuniyet geçici belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet Özdemir

S.S.YTK.3


15 OCAK 2013 • SALI

S.S.REK.43

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5


15 OCAK 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ;

‘30 Yýllýk Asfalt Özlemini Bitirdik’ ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, 2012 yýlý içerisinde Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yürütülen çalýþmalarý deðerlendirdi.

S

Baþkan Uzunkaya, 2012 yýlýnda Sungurlu'da birçok yenilenme ve bakým çalýþmasýnýn yaný sýra 30 yýllýk asfalt özleminin de bittiðini vurgulayarak, "Ýlçemize geçtiðimiz yýlda toplam 45 bin ton asfalt attýk. Cadde ve sokaklarýmýz þimdi daha güzel ve Sungurlu'ya yakýþýr bir hale geldi. Asfalt çalýþmasý bu yýlda devam edecek" dedi. Uzunkaya açýklamasýnýn devamýnda yapýlan faaliyetleri þu þekilde deðerlendirdi: "Ýlçemizde Budaközü Deresi üzerine içme suyu ana isale hattýný korumak amacýyla beton birit yapýldý. Karþýya ve Sarýtepe Mezarlýklarýnda 30 adet çeþme yapýldý. Belediyemiz Kum Eleme Tesisi'nde üretilen ürünlerin kontrolü amacýyla laboratuar binasý yapýldý. Örnekevler Parký'nda perde duvar yapýlarak mevcut bakýmdan geçirildi. Belediye Toplu Konutlardaki parkta perde duvarý yapýldý. Beton Blok Üretim Tesisi kurulumu gerçekleþtirildi. Baþpýnar Mahallesi Sülün Sokak'ta merdiven yenilendi, korkuluklar yapýldý. Ýlçemizin muhtelif cadde ve sokaklarýna 50 bin 453 metrekare parke, 18 bin 447 metre bordür, 2 bin 62 metrekare doðal parke döþenmiþ, 3 bin 67 metrekare parke tamiratý yapýlmýþtýr. 7 bin 930 metre kanalizasyon hattý, 575 metre yaðmur suyu hattý, 624 metre içme suyu hattý yapýlmýþtýr. Asfalt çalýþmalarý kapsamýnda ise birçok cadde ve sokaklara ilk etapta 5 bin 900 ton, ikinci etapta 4 bin 600 ton, üçüncü etapta ise 34 bin 500 ton olmak üzere toplam 45 bin ton asfalt atýldý. Ayrýca Þehir Parký'ndaki çardak, süs köprüsü ve malzemeler yenilendi. Belediye Hizmet Binasý önündeki ant etiz taþlarýnýn ve Ulu Camii tarafýndaki duvarýn bakýmlarý yapýldý. Eski Belediye Binasý'na 5 adet demir kapý ve merdiven bakýmý yapýldý. Hayvan Pazarý'nda 2 adet padokun üzeri kapatýldý." dedi.


15 OCAK 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

7

Balçýkta Kazanan Çýkmadý : 2-2

012-2013 sezonu Çorum 1. Amatör Kümede mücadele eden Sungurluspor Atatürk Stadý'nda Çorum Eti Lisesi'ni aðýrladý. Çamur deryasýnda oynanan müsabakada maç 2-2 berabere bitti.

2

Sungurlu Atatürk Stadý'nda oynanan ve Mahmut Selçuk, Halil Sönmez ve Furkan Alagöz'ün görev aldýðý karþýlaþmaya hýzlý baþlayan Sungurluspor üst üste bulduðu ataklarla 9. dakika Ahmet'in golüyle skoru 1-0 yaptý.

32. dakikada Yasin kaleciyle baþ baþa kalmasýna raðmen topu kaleciye niþanladý. 44. Dakikada Sinan'ýn vuruþunu defans çýkarttý ve ilk yarý bu skorla sona erdi. 2. yarýya da hýzlý baþlayan Sungurluspor 46. dakikada Ömer'in uzaktan þutu üstten avuta gitti. 54. Dakika da Yasin'in uzaktan þutunu kaleci çýkaramadý ve durum 2-0 oldu. 2. golün ardýndan yüklenen Eti Lisesi bir dakika sonra Raif'le farký 1'e indirdi. Ataklarýný sýklaþtýran Eti Lisesi 60. dakika da yine Raif'in golüyle durumu eþitledi ve maç 2-2 berabere bitti.

STAD: Atatürk Stadyumu HAKEMLER: Mahmut Selçuk, Halil Sönmez, Furkan Alagöz SUNGURLUSPOR: Hasan, Osman, Hakan, Recep, Hasan, Ýbrahim, Yasin, Nurettin, Engin, Ahmet, Sinan ETÝ LÝSESÝ: Özkan, Seydi, Ýlkay, Ercan, Mehmet, Sadýk, Raif, Satýlmýþ, Taylan, Ýsmail, Umut GOLLER: Dk. 7. Dk. Ahmet, 54. Dk. Yasin (Sungurluspor), 55-60 Dk. Raif (Eti Lisesi) SARI KARTLAR: Hasan, Ýbrahim, Ömer (Sungurluspor), Seydi, Sadýk (Eti Lisesi) KIRMIZI KART : Sinan (Sungurluspor)

SUNGURLU TÝCARET VE SANAYÝ ODASI BAÞKANLIÐINDAN

orum Tanýtým Günleri ile gündeme giren Ankara’daki sivil toplum hareketi gün geçtikçe baþka alanlarda ivmesini yükseltiyor. Kýsa bir süre önce kuruluþ çalýþmalarý baþlanan Sungurlu Bürokrat ve Ýþ Adamlarý Derneði ilk toplantýsýný yaptý. Ankara Tedaþ lokalinde kahvaltýda buluþan Dernek Kurucularý Ümit Yýlmaz Ocaklý, Mustafa Dýþbudak, Mahmut Argun, Kemal Erdek, Yücel Özer, Ali Mantar, Lâtif Ramazan, Aydýn Tufan, Osman Çaydere, Salim Coruk, Atalay Koçak, Ali Aydoðan, Kerem Kendüzler, Nur Ertürk önümüzdeki günlerde yapacaklarý yol haritasýný belirlediler.

Ç

ÇAÐIR “ÇITA YÜKSELÝYOR” Toplantýya Çorum Dernekler Federasyonu Genel Baþkaný Hayri Çaðýr’da katýldý. Çaðýr köy derneklerinin ilçe derneði çatýsý altýnda toplanmalarýnýn daha baþarýyý artýracaðýný söyledi. Çaðýr “ Biz prensip olarak ilçelerimizin derneklerinin köy derneklerini bünyesine alarak baþarýlý bir çalýþma yapacaðýna inanýyoruz. Bu baðlamda kuruluþu gerçekleþtirilen Sungurlu Bürokrat ve Ýþ Adamlarý Derneði çýtayý daha da üst düzeye taþýmýþtýr. Bürokratlarý ve iþ adamlarýný sivil toplum hareketinin içine çekmiþtir. Bizim insanýmýz Ankara’da dün hizmete talip iken bugün hizmet üretmenin,

ülkesine katma deðer vermenin gururunu yaþamaktadýr. Çýta yükselmekte baþarýda bununla paralel geliþmektedir. Ankara’da baþlatýlan hizmet kervanýna yenilerinin eklenmesi bizleri mutlu ediyor. Emeði geçenleri tebrik ediyorum.”dedi. OCAKLI “GAYEMÝZ BÝRLÝK BERABERLÝK” Kurucu Baþkan sýfatý ile toplantýda görüþlerini dile getiren Ümit Yýlmaz Ocaklý, Hemþerilik; ayný il veya ilçe nüfusuna kayýtlý olmaktan öte ortak bir kültürü, geçmiþi, yaþam tarzýný ve ortak bir istikbali paylaþmak ve yaþamaktýr. Türkiye Cumhuriyeti'nin baþkenti ve yönetim merkezi olan Ankara'da Sungurlu ve Sungurlu'larýn sesini her alanda duyurmak, gerekli desteðin baþkentten saðlanabilmesi için giriþimlerde bulunmak istedik. Alýþýlagelmiþ dernekçiliðin ötesinde, þehrimizin geleceði için ortak hedeflerimize kararlý yürüyüþün örneðini teþkil etmektir. Ýlçemizin geliþip kalkýnabilmesi için eksik olan gayreti sahiplenmeyi görev olarak görüyoruz. Þehrin problemlerini birlikte belirleyip bunlarýn çözümü için yapýlabilinecek bütün giriþimleri yapacaðýz. Birlik içinde güçlü olacaðýz, bu gücü hemþerimiz ve Sungurlu’muz için kullanacaðýz. Kahvaltýmýza bizzat teþrif ederek derneðimizin kuruluþunu kutlayan Çorum federasyon baþkaný Hayri Çaðýr’a teþekkürler ederim.

Satýlýk Daire Dr. Sedat-Dr.Melahat Baran Ýlkokulu yaný naneli apt. 3. katta bulunan daire satýlýktýr. * Yeni Bina * 3+1 * Doðalgazlý

Müracaat : 0532 744 04 42

S.S.STK.49

Sungurlu Bürokrat ve Ýþadamlarý Derneði Kuruldu

5174 sayýlý yasa ve organ seçimleri yönetmeliði gereðince Þubat veya Mart ayýnda tamamlanmasý öngörülen Odamýz seçimlerinle üyelerimizin maðdur olmamalarý açýsýndan yönetmeliðin 8 maddesi gereðince üyelerimizin vergi mükellefiyetlerini 15-16-17 mart mesai bitimine kadar kotrol etmeleri gerekmektedir.Kayýtlarýnda eksiklik olanlar durumlarýný 17 mart mesai bitimine kadar bildirmeleri aksi takdirde odamýz kayýtlarýnýn doðru kabul edileceði ilan olunur.


15 OCAK 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

NAKIÞ KENT

S.S.REK.42

YAPI

8

15 Ocak 2013  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi

15 Ocak 2013  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi

Advertisement