Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3829• 25 Kr.

15 KASIM 2013 • CUMA

Olayla Ýlgili 3 Kiþi Tutuklandý

Çankýrý’da Çalýnan 25 Ton Nohut Sungurlu’da Ele Geçirildi ankýrý'da bir depodan çalýnan 25 ton nohutu ilçemizde satmaya çalýþan 3 kiþi kýskývrak yakalandý. KDevamý Sayfa 5’de

Ç

Ergüller Makine Kanal Açma Makinesini Tanýttý ungurluda faaliyet gösteren Ergüller Makine 'Köstebek' isimli makinesini tanýttý.

S

Köstebek makinesi hakkýnda bilgi veren Ergüller Makinenin sahibi Mehmet Ergül, "Yurt dýþýnda tarým, doðalgaz, kablo ve telemükasyon, damlama sulama iþlerinde kýsa zaman çok iþ yapýlmasý amaçlý kullanýlan makineleri inceleyerek, daha verimli ve daha hýzlý kanal açabilecek bir makine üretmeye karar verdik. Çalýþma mantýðýný alýp, malzeme kalitesi ve teknik hesaplamalarý bizzat kendimiz yaptýk” dedi KSayfa 2’de

Sungurlu Belediye Baþkan A. Adayý

CHP, “Sonuna Kadar Adayýmýzýn Yanýndayýz” HP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen bir süre önce adaylýðý açýklanan CHP Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Cemil Çobaner hakkýnda açýklamalarda bulundu.

C

K Devamý Sayfa 4’de

“Bu Seçimde Sungurlumuzun Geleceðini Seçiyoruz” K Devamý Sayfa 5’de

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...

2. 2. Çorum Çorum Tanýtým Tanýtým Günleri Günleri Baþladý Baþladý SAYFA

BBP Sungurlu Belediye Baþkan Aday Adayý Mutlu Kayýmcak;

5


15 KASIM 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Ergüller Makine 'Köstebeði' Tanýttý ungurluda faaliyet gösteren Ergüller Makine 'Köstebek' isimli makinesini tanýttý.

S

Çarþamba günü eski Güreþ Alanýnda düzenlenen tanýtýma Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný A. Kadir Þahiner, iþadamý Haydar Ali Öztaþ ve vatandaþlar katýldý. Köstebek makinesinin hem kullaným kolaylýðý hem de yakýt tasarrufu ve hýzlý verimliliði katýlýmcýlarýn huzurunda yoðun ilgi gördü. Kaymakam Osman Beyazyýldýz, makinenin geleceðinin parlak olduðunu söyleyip, proje sahibi Mehmet Ergül'ü kutlayarak Sungurlu'ya kazandýrdýðý için teþekkür etti. Köstebek makinesi hakkýnda bilgi veren Ergüller Makinenin sahibi Mehmet Ergül, "Yurt dýþýnda tarým, doðalgaz, kablo ve telemükasyon, damlama sulama iþlerinde kýsa zaman çok iþ yapýlmasý amaçlý kullanýlan makineleri inceleyerek, daha verimli ve daha hýzlý kanal açabilecek bir makine üretmeye karar verdik. Çalýþma mantýðýný alýp, malzeme kalitesi ve teknik hesaplamalarý bizzat

kendimiz yaptýk. Makineye güç veren þanzýmanda leopar-2 tanklarýnýn diþlilerini, zincir ve kesici býçak kýsmýnda çok özel element malzemelerden imal edip çeliðe sertlik kazandýran karbon kaplattýk. 60-120 beygir traktörden aldýðý gücü 90 derecelik açýlarla þanzýmana ve aktarma organlarýna iletip kesici býçaklarýn güçlü bir momentum ile dönmesini saðlamaktadýr. Bir piston sayesinde ise kanal derinliði ayarlanabilmektedir. Makinemiz 1 saatte 30 santimetre geniþlik 110 santimetre maksimum derinlik ve 250 metre ilerleme kaydederek (normal toprak zeminde) çok düþük maliyetle ve yüksek hýzda çeþitli kanallar açabilmektedir" dedi.

Amacýmýz Sungurluda daha deðiþik ve kullaným olarak insanlýða faydalý olabilecek makine ve ekipmanlar imal ederek ilçemizin ismini önce Türkiye de daha sonra yurtdýþýnda duyurmaktýr diyen Ergül, "Çýktýðýmýz yol ne kadar zor taþlý ve yokuþ olursa olsun üretmekten ve pozitif olmaktan vazgeçmeyeceðiz" dedi. Ayrýca bizleri makine denememizde yalnýz býrakmayan deðerli yöneticilerimize, iþadamlarýmýza, müdürlerimize ve katýlýmlarýný bizden esirgemeyen birbirinden kýymetli halkýmýza sonsuz teþekkürlerimi sunarým" dedi. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Halk Bankasý Müdürü Ýdris Diþli ise, "Türkiye’nin en büyük sýkýntýsý nitelikli makine ve ekipmaný ihraç eden bir ülke olmasý. Son günlerin en önemli gündemi cari açýðý nasýl düþürebiliriz. Cari açýk Ergüller Makine’nin þuan yapmýþ olduðu nitelikli makine imal edilmesi ile mümkündür. Halk Bankasý 1938’den beri üreten kobilerin bankasý olmuþtur. Ergüller Makine kurulduðu tarihten itibaren de bankamýzýn gözde müþterilerinden birisidir. Bu makineyi almayý düþünen müþterilere bankamýz ödemesiz dönemli taksitli %30 faiz indirimli kredi kullanýdýrýmý yaparak gerekli her türlü desteði verecektir. Mehmet Ergül’e bundan sonra ki çalýþmalarýnda baþarýlar diler, Halk Bankasý olarak her zaman yanýnda olduðumuzu belirtmek isterim.” dedi (Serkan Þansever)


15 KASIM 2013 • CUMA

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

3

Sungurlu Belediye Baþkan A. Adayý

ÝLYAS ÖZKAN Kimdir? 1974 yýlýnda doðdu. Orta öðrenimini Sungurlu Lisesinde, Lise öðrenimini Sungurlu Ticaret Meslek Lisesinde tamamladý. 1995 yýlýnda Tokat Gaziosmanpaþa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünü kazandý ve 1999 yýlýnda bu Fakülteden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. 2001 yýlýnda Sungurlu'da Özkan Tarým Ticaret adý altýnda Zirai Ýlaç bayiliðine baþladý. 2007 yýlýnda Tarým Bakanlýðýnda göreve baþlayýncaya kadar bu faaliyeti yürüttü. 2003 yýlýnda AK Parti Hükümetinin uyguladýðý 1000 Köye 1000 Tarým Gönüllüsü Projesi (KÖYMER) çerçevesinde Uðurludað Ýlçesi, Boðazkale Ýlçesi, Evci Beldesinde, Yeniyapan Köyünde Tarým Danýþmaný olarak görev yaptý. 2007 yýlýnda yine hükümetimizin Tarým Bakanlýðý bünyesindeki Tarým Danýþmanlarýný TARGEL projesi ile 657 Sayýlý DMK'nýn 4/B statüsüne geçirmesiyle Sungurlu Ýlçe Tarým Müdürlüðüne baðlý Kemallý köyünde Sözleþmeli Ziraat Mühendisi olarak çalýþmaya baþladý. Görev süresi içerisinde yaptýðý baþarýlý tarýmsal projeler, kurduðu demonstrasyonlar ile yöre çiftçisine hizmet etti. Onlara tarýmda yeni hedefler, alternatif modern üretim teknikleri konusunda yardýmcý oldu. Bu çalýþmalarýn sonucunda da

Kaymakamlýk makamlarý tarafýndan takdir belgesiyle ödüllendirildi. Gerek ticari faaliyette bulunduðu ve gerekse Tarým Bakanlýðýnda görev yaptýðý bu süre içerisinde, tarýmda model olacak çalýþmalarý baþarýyla sonuçlandýrdý. Sungurlu, Uðurludað, Boðazkale ilçelerinde Tarým Danýþmaný olarak görev yaptý. 2006 - 2007 yýllarý arasýnda Sungurlu Ak parti Ýlçe Teþkilatýnda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptý. 2009 yýlý Yerel Seçimlerde Ak Parti Sungurlu Belediye Baþkan aday adayý oldu. 2011 yýlýnda yapýlan Genel Seçimlerde Milletvekilliði için Çorum Ak Parti aday adayý oldu. 14. Dönem Siyaset Akademisine katýldý. Ayrýca Ýlyas Özkan; 1986 - 1988 yýllarý arasýnda Amatör güreþçi olarak faaliyette bulundu. Sungurlu Yeni Çelik Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesidir. Çeþitli turnuvalarda baþarýlarý vardýr. Türk Hava Kurumu üyesidir. Sungurlu Ýþ Adamlarý Derneði üyesidir. Türk Kýzýlay Derneði üyesidir. Sungurlu Eðitim Çevre Spor ve Ýzcilik Derneði üyesidir. Evli ve 3 çocuk babasýdýr. S.S.REK850

Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER - Yusuf Bahri YÜCEL

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


15 KASIM 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

CHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen ;

“Sonuna Kadar Adayýmýzýn Yanýndayýz” HP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen bir süre önce adaylýðý açýklanan CHP Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Cemil Çobaner hakkýnda açýklamalarda bulundu.

C

Bilindiði üzere Mart 2014 yapýlacak olan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisin tarafýndan Sungurlu Belediye Baþkan adayýmýz olarak Cemil Çobaner ismi açýklanmýþtýr diyen Þen, "Partimiz ve ilçe yönetimi olarak bizler Belediye baþkan adayýmýz Cemil ÇOBANER etrafýnda kenetlenerek yapýlacak seçimden baþarý ile çýkmak sureti ile amacýmýzýn 5 yýl süre ile sungurluda Sosyal katýlýmcý, çaðdaþ ve halkýnýn yaþam seviyesini yükseltmiþ bir belediyeyi yaratmak olacaktýr" dedi. Buradan Sungurlu halkýna açýklamak isteriz ki öncelikle CHP ilçe yönetimi olarak bizler,il yönetimi Milletvekili ve genel merkezimiz tarafýndan kabul görerek adayýmýz olan Cemil Çobaner'in etrafýnda birleþerek sonuna kadar adayýmýzýn arkasýnda ve yanýnda olacaðýz diyen Þen, "Çýktýðýmýz bu zorlun yolda uçuk deðil uygulanabilir projelerimizle vizyonumuzla,ilçemize yeni bir yüz,yeni bir nefesle bir belediyecilik anlayýþý getirerek,yönetenin deðil,yönetilenin yaþam seviyelerinin yükseldiði,iþsizlik sorunu çözmüþ,göç veren deðil göç alan bir sungurlu yaratmak azmindeyiz. Bu vesile ile tüm Sungurlu halkýný saygý ve sevgiyle selamlýyoruz" diye konuþtu. (Serkan Þansever)

ÇORSÝAD’tan Okay Erözgün’e Tam Destek orum Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði, Okay Erözgün'ün Sungurlu Belediyesi AK Parti aday adaylýðýna tam destek verdiklerini açýkladý.

Ç

Merkezi Ankara'da bulunan Çorum Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Halis Durkaya, "Erözgün'ü Sungurlu'da Belediye Baþkaný olarak görmek bizleri ziyadesi ile memnun edecektir, baþkanlýk yarýþýnda kendisine desteðimiz tamdýr" dedi. ÇORSÝAD Genel Merkezinde Yönetim Kurulu üyelerinin de katýldýðý toplantýda konuþan Erözgün; " Sungurlumuz için yapacaðýmýz çok þey

var, hayal olmayan hayata geçirilebilir nitelikte projelerimizi geliþtirdik, Sungurlu'yu Marka þehir yapma mücadelemizde yanýmýzda olduðunuz için baþta Yönetim Kurulu Baþkaný Halis Durkaya'ya ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür ediyorum" dedi. Dernek hakkýnda bilgi veren Halis Durkaya, "ÇORSÝAD Çorumlu iþadamlarýnýn iþbirliði yapmasý için ortam hazýrlayarak, sosyal ve ekonomik konularda dayanýþmayý saðlayarak, sivil toplum kuruluþlarý, resmi ve özel birçok kuruluþla iþbirliði gerçekleþtirerek, Çorum'un ülke kalkýnmasýndaki yerini almayý amaçlamaktadýr. Hür teþebbüsü esas alarak, ekonomik faaliyetlerin tüm aþamasýnda giriþimci ruhu harekete geçirerek yaygýnlaþmasýna olanak saðlamayý amaçlayan derneðimiz güzel iþ yapabilecek vizyonu olan arkadaþlarýmýzý destekler" ifadelerini kullandý. (Yusuf Bahri Yücel)

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...


15 KASIM 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

BBP Sungurlu Belediye Baþkan Aday Adayý Mutlu Kayýmcak;

“Bu Seçimde Sungurlumuzun Geleceðini Seçiyoruz” BP Sungurlu Belediye Baþkan Aday Adayý Mutlu Kayýmcak bu seçimde Sungurlumuzun geleceðini seçeceðimizi söyledi.

B

Sungurlumuz gelecek yýllarýnýn seçimi yapacaktýr diyen Kayýmcak, "Bu takým tutar gibi parti tutmak demek olmuyor. Sungurlumuzun geleceðini seçiyoruz, yatýrýmlarýný seçiyoruz" dedi. Asfalt atmak, çevre temizliði, kaldýrým yenilemek bunlar belediyeciliðin asli görevidir diyen Kayýmcak, " Orda seçilmiþ bir belediye baþkaný olmasa da bunlar olur zaten. Önemli olan Sungurlumuzu hak ettiði yere getirmektedir" diye konuþtu. Kayýmcak, "Ýþte esas konu budur zaten. Sungurlumuz aþýrý derecede göç vermektedir ve gün geçtikçe ticari hacmi bitmektedir. Yani Sungurlu'da sýcak para dönmemektedir. Tamamen memur þehri olmaktadýr. Lütfen biraz geriye gidelim. Örnek verecek olursak eskiden Ýstanbul caddesinde boþ dükkan bulma þansýnýz ne kadardý. Ben baba mesleði olduðu için biliyorum. Eskiden yani çok deðil, 20 sene önce Sungurlu'dan Ankara'ya her yarým saatte bir otobüs kalkardý. Perþembe günleri 2 adet, akþamlarý Ýstanbul'a otobüs giderdi. Perþembe günleri bayram kalabalýðý olurdu. Þimdi soruyorum, bu kadar insan nereye ve neden gitti. Cevabý çok basit iþsizlik. Þimdi aday adaylarýna ve adaylara sesleniyorum. Kaldýrým deðiþtirmek, þurayý düzelteceðim burayý sosyal kýlacaðým yerine Yüksek okulun temelini atacaðým, Organize Sanayiyi canlandýracaðým gibi Sungurlumuza can verecek konulara deðinirlerse ve bu projelerle ilgili çalýþmalarýný anlatýrlarsa çok memnun olacaðým" dedi. Kayýmcak, "Özellikle mecliste grubu olan ve iktidar partisi mensuplarýna sesleniyorum, 'Sungurlu yakýn bir zamanda büyük bir köy olacak. (Serkan Þansever) O zaman baþkanlýk seçimi yerine muhtarlýk seçimini konuþuruz" ifadelerini kullandý.

Çankýrý’da Çalýnan 25 Ton Nohut Sungurlu’da Ele Geçirildi ankýrý'da bir depodan çalýnan 25 ton nohutu ilçemizde satmaya çalýþan 3 kiþi kýskývrak yakalandý.

Ç

Edinilen bilgilere göre, çiftçilikle uðraþan N.G., hububat deposuna gittiðinde bekçinin yerinde olmadýðýný ve depoda bulunan 50 ton nohutun yarýsýnýn olmadýðýný gördü. Karakola giden N.G., 25 ton nohutunun çalýndýðýný belirterek þikayetçi oldu. N.G., ayný zamanda çevre il ve ilçelerin Ziraat Odalarý ile irtibata geçerek nohutlarýnýn çalýndýðýný bildirdi. Olayýn ardýndan Sungurlu'dan bir kiþi N.G.'yi arayarak kendilerine bildirilen cinste 25 ton nohutun ilçede satýldýðýný bildirdi. Bunun üzerine Sungurlu'ya gelen N.G., polisle irtibata geçerek satýþa sunulan nohut muhafaza altýna alýnýrken, C.T., H.E. ve A.E. isimli þahýslarý gözaltýna aldý. Emniyetteki sorgularýnýn ardýndan adli makamlara sevk edilen 3 þüpheli çýkarýldýklarý adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Haber Merkezi)

2. Çorum Tanýtým Günleri Baþladý u yýl ikincisi düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri Ankara Atatürk Kültür Merkezinde dün baþladý. Çorum Tanýtým Günlerinin birinci gününde Ýlçe Kaymakamlýðý ve Sungurlu Belediyesi tarafýndan kurulan stantlara ilgi büyüktü.

B

Ýlçemizin tanýtýmýna büyük katký saðlayacak olan tanýtým günlerinde ilçe standýmýzda Tüm Sungurlulu hemþerilerimizi aðýrlamaktan büyük mutluluk duyacaðýz diyen Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, "Ýlçemizin tarihi ve kültürel deðerleri, el emeði ürünleri, doðal güzellikleri ve tarým ürünleri Kaymakamlýk tanýtým standýnda ziyaretçilere sergilenecek" dedi. (Yusuf Bahri Yücel)


15 KASIM 2013 • CUMA

S.S.REK.849

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6


15 KASIM 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

7

Sigarayý Býrak Leblebiye Baþla

Ç

orumlu Dernekleri Federasyonu, "Sigarayý býrak leblebiye baþla" kampanyasý kapsamýnda, leblebi daðýttý.

Federasyon üyeleri, "Sigarayý býrak leblebiye baþla" kampanyasý kapsamýnda Kýzýlay meydanýnda toplandý. Davul zurna ve halay eþliðinde daðýtýlan leblebiye vatandaþlar yoðun ilgi gösterince zaman zaman izdiham yaþandý. Çorumlu Dernekleri Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr, etkinliði bir sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlediklerini belirterek, "Günümüzde sigaranýn zararlarýný hepimiz biliyoruz. Devletin bu alanda yaptýðý mücadeleye Sivil Toplum Kuruluþu olarak biz de destek olmak için bu kampanyayý baþlattýk" dedi. Çaðýr, kampanyayý ülke geneline yaymak istediklerini söyledi. Çaðýr, herkesi 14 Kasým'da, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 2. Çorum Tanýtým Günleri'nin açýlýþýna davet ederek, bu tür etkinliklerin insanlarýn birbirini daha iyi tanýmasýný saðladýðýný vurguladý. (Serkan Þansever)

TMO SUNGURLU EKÝP ÞEFLÝÐÝ'NE 60 TONLUK ELEKTRONÝK VASITA BASKÜLÜ VE 4X4 KANTAR BÝNASI YAPILMASI TOPRAK MAHSULLERÝ OFÝSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ(TMO) SAMSUN MERKEZ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: BI,BII,BIII GRUBU ÝÞLER . 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði, Makine Mühendisliði ve Mimarlýk . 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý TMO Samsun Þube Müdürlüðü Liman Mahallesi Atatürk Bulvarý No:611 Ýlkadým/ adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TMO Samsun Þube Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kýrkbeþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1

S.S.RES.68

TMO Sungurlu Ekip Þefliði'ne 60 tonluk elektronik vasýta baskülü ve 4x4 kantar binasý yapýlmasý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/165101 1-Ýdarenin a) Adresi : LIMAN MAHALLESI ATATÜRK BULVARI 611 55100 ÝLKADIM/SAMSUN b) Telefon ve faks numarasý : 3624451633 - 3624451067 c) Elektronik Posta Adresi : samsun.sube@tmo.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýn týlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulu nan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : TMO Sungurlu Tesisli Ekip Þefliði c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiþbeþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Liman Mahallesi Atatürk Bulvarý No:611 Ýlkadým / Samsun b) Tarihi ve saati : 22.11.2013 - 13:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza


15 KASIM 2013 • CUMA

www.sungurlununsesi.net

8

S.S.REK.848

15kasim