Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3982 • 25 Kr.

14 MAYIS 2014 • ÇARÞAMBA

Emniyet Personeline Sivil Savunma Eðitimi Verildi orum AFAD uzmanlarý tarafýndan Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü personeline Sivil Savunma eðitimi K verildi.

Ç

Devamý Sayfa 4’de

Yýlýn Hemþiresi : Nigar Kurt Yardýmcý ýlýn Hemþiresi seçilen Sungurlu Devlet Hastanesi'nde çalýþan Nigar Kurt Yardýmcý ödüllendirildi.

Y

Dünya Hemþireler Günü nedeniyle düzenlenen törende, üstün gayret, özveri ve yapmýþ olduðu fedakârlýklardan dolayý yýlýn hemþiresi seçilen Sungurlu Devlet Hastanesi hemþirelerinden Nigar Kurt Yardýmcý ödülünü Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun elinden aldý.

Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Açýldý

Masa Tenisi Turnuvasý Sona Erdi SAYFA

KDevamý Sayfa 11’de

2

Ralliciler Suriye ve Barýþ Ýçin Kontak Çevirdi KDevamý Sayfa 3’de

Jandarma’dan Haþhaþ Operasyonu ecitözü ilçesinde Ýl Jandarma Alay M Komutanlýðý ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 bin kök haþhaþ ele geçirildi. Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA 6

K9’da


14 MAYIS 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

2

Masa Tenisi Turnuvasý Sona Erdi eçlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan, 19 Mayýs Geçlik Haftasý kapsamýnda düzenlenen Katýlým ve ilginin istenilen seviyede olduðu turnuva dört gün sürerken, yapýlan maçlar sonucunda, Ýlçe Devlet Hastanesi Personeli Mehmet Karaduman birinci olurken, Eyüp Tanýl Ýkinci ve Davut Karslý üçüncü oldu.

G

Geçlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürü Nurettin Tanlasý dereceye giren ve müsabakalara katýlan tüm sporculara teþekkür ederek, dereceye giren sporcularýn ödüllerinin 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý programýnda takdim edileceðini belirtti. Tanlasý bu tür müsabakalarýn ileriki tarihlerde tekrarlanacaðýný söyledi. (Yusuf Bahri Yücel)

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

NAZLIM TÝCARET Isý Yalýtým Montalama Dekorasyon Amerikan Sayding, Doðalgaz Montaj Satýþ Uygulama, Laminant Parke Asma Tavan Plastik Lambiri Tavan Çatý Ýçlerine Ýzalasyon

Tel : 311 40 47 Sezer ÇADIRCI

Bekir ÇADIRCI

Doðan AKSAR

Koordinatör 0543 307 99 61

0535 400 83 75

0544 419 71 95 S.S.REK.414

Fatih Mah. Muhsin Yazýcýoðlu Cad. No : 151/A Sungurlu


14 MAYIS 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

3

AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ HÝZMETE AÇILDI aðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a yaptýrýlan Gülabibey Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Polikliniði düzenlenen törenle hizmete açýldý.

S

Açýlýþa Vali Sabri Baþköy, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ilçe belediye baþkanlarý, hastane yönetici ve baþhekimleriyle, vatandaþlar katýldý. Açýlýþta bir konuþma yapan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çorum'un saðlýk hizmetlerinde dünya standartlarýný yakaladýðýný söyledi. Baba ocaðýnýn bulunduðu mahalleye Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniði açarak insanlarýn ayaðýna hizmeti götürdüklerini vurgulayan Kafkas, Saðlýk Bakanlýðý'nýn 12 yýldýr milletin ayaðýna saðlýk hizmetini götürme perspektifinde çalýþtýðýný dile getirdi. Çorum'un, saðlýða eriþim ve kalitede dünya standartlarýný yakaladýðýný belirten Kafkas, Hitit Üniversitesi ile yapýlan iþbirliði sonucu akademisyenlerin artýk Çorum'da hizmet vermeye baþladýðýný belirtti. Hastaneye gelen insanlarýn baþlarýnýn tacý olduðunu, ancak amaçlarýnýn insanlarýn hasta olmasýný önleyici tedbirleri almak olduðunu dile getiren Kafkas, halk saðlýðý hizmetleri ile koruyucu saðlýk hizmetlerinde ciddi çalýþmalar olduðunun altýný çizdi. 2002 ile 2012 yýllarý arasýný hayatýn tüm alanlarýnda kýyaslamanýn mümkün olduðunu dile getiren Kafkas, "Biz bu ölçüyü deðiþtirdik. Üçüncü bin yýlýn baþýnda kaybedilen zamaný telafi ediyoruz. Çok güzel bir merkezi semtimize kazandýrdýk. Dün hastanelerden sýra alamayanlar bugün evinde hizmet alabiliyor. Evde bakým saðlýk hizmetlerini artýracaðýz. Engellilerimiz tüm ünitelerimizden hizmet alabiliyor. Millete öncelik tanýyan AK Parti, bürokrasi ve siyaseti temize çekti. 2

günü eþit olan zarardadýr anlayýþýnýn temsilcileriyiz. Her gün yenilikçi yaklaþýmlarla bu millete daha fazla hizmet etmenin derdindeyiz. Bize sadece millet talimat verir. Kimse bize ayar yapamaz. Milletin fabrika ayarlarýný bozmalarýna izin vermeyiz. Baþbakanýmýzýn dediði gibi dikleþmeyeceðiz, dik duracaðýz. Onurlu duruþumuz dünya milletleri nezdinde devam edecek" dedi. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Targay Happani, Saðlýk Bakanlýðý'nýn aðýz ve diþ saðlýðýna önem verdiðini, eðitici ve koruyucu tedavi hizmetlerinin artýrýldýðýný söyledi. Aðýz ve diþ rahatsýzlýklarýnýn diðer organlara da zarar verdiðini vur-

gulayan Happani, bu konuda aileler ve öðretmenlerin çocuklara iyi eðitim vermesi gerektiðini ifade etti. Happani, þu anda Çorum'da bir adet aðýz ve diþ saðlýðý hastanesi, iki adet merkezde 149 personel ve 63 hekimin görev yaptýðýný ifade etti. Happani, yeni açýlan merkezde ise, 4 diþ hekimi 15 personelin hizmet verdiðini kaydetti. Gülabibey Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Polikliniði'nin 7 gün 24 saat esasýna göre çalýþtýðýný belirten Happani, merkezde hekim seçme ve 182 hattýndan randevu alma tercihinin bulunduðunu kaydetti. Happani, aðýr hastalara evinde aðýz ve diþ saðlýðý hizmeti sunulduðunu, geçen yýl 115 hastanýn evine gidildiðini kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan Müftü Mehmet Aþýk'ýn dualarý eþliðinde merkezin açýlýþý gerçekleþtirildi.Çalýþýn ardýndan Vali Baþköy, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Kafkas ile beraberindekiler açýlýþ sonrasý merkezi (Ýsmail Kabakdere) inceledi.


14 MAYIS 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

4

Bugün Kýrmýzýoðlu Eczanesi Kaymakamlýk Karþýsý

-

Emniyet Personeline Sivil Savunma Eðitimi Verildi orum AFAD uzmanlarý tarafýndan Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü personeline Sivil Savunma eðitimi verildi.

Ç

AFAD uzmanlarý tarafýndan Sungurlu Ýlçe Emniyet kadrosunda çalýþan polislere ve iþçilere deprem, sel, yangýn gibi doðal afetlerde ve

kimyasal, biyolojik, nükleer ve radyolojik saldýrýlarda dikkat edilecek hususlar ve kiþisel güvenlik konularýnda, kurumlar arasý iletiþim bilgi paylaþýmý, acil durum bildirimleri ve ilk müdahaleler hakkýnda bilgi verildi. Karþýlýklý soru ve cevaplardan sonra Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü bahçesinde yangýn söndürme cihazlarý ile uygulamalý eðitim verildi. (Serkan Þansever)

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER Yusuf Bahri YÜCEL H. Mustafa SARIYÜCE - Ýsmail KABAKDERE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) HÝTÝT OFSET Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,90 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


14 MAYIS 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

5

S.S.REK.413

S.S.REK.351

S.S.REK.412


14 MAYIS 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

6

ürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, 14 Mayýs Dünya Çiftçiler Günü'nü, ülke çapýnda yaþanan kuraklýk, don ve dolu olayýndan zarar gören çiftçilerle bir arada geçirmek amacýyla Ordu, Malatya ve Konya'da bölge toplantýlarý yapacaklarýný bildirdi.

T

Bayraktar, yaptýðý açýklamada; Ordu'da 12 Mayýs'ta yapýlacak toplantýya 11 ilden, 14 Mayýs'ta Dünya Çiftçiler Günü'nde Malatya'daki toplantýya 9 ilden, 16 Mayýs'ta Konya'daki toplantýya 22 ilden temsilcilerin katýlacaðýný belirtti. Þemsi Bayraktar, Türkiye'nin tarýmda bu üretim döneminin iyi baþlamadýðýný, Ekim ayýndan itibaren baþta Ýç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere þiddetli bir kuraklýk yaþandýðýný bildirdi. Çiftçinin, bu kuraklýkla mücadele ederken, Mart ayý sonunda ülkenin çok büyük bir bölümünde yaþanan donun üretici için büyük sýkýntý yarattýðýný bildiren Bayraktar, "Ocak, Þubat aylarýnda hava sýcaklýklarýn mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi meyve aðaçlarýnýn erken çiçek açmasýna neden oldu. Bu durum, zaten ilkbahar geç donlarý için bir risk oluþturuyordu. Nitekim, baþta fýndýk, kayýsý, elma, ceviz olmak üzere meyve aðaçlarý don olayýndan çok kötü bir þekilde etkilendi" dedi. Bayraktar, bu yýl afetlerin kuraklýk ve don olayýyla kalmadýðýný, fýrtýna, dolu zararlarýnýn da önemli hasara neden olduðunu vurguladý. Çiftçinin içinde bulunduðu durumu, kamuoyuna ve bakanlýk yetkililerine anlatmak, sorunlara çözüm yollarý aramak ve bulmak amacýyla "Doðal Afet Deðerlendirme Toplantýlarý" planladýklarýna dikkati çeken Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Ordu'da 12 Mayýs 2014'te yapýlacak, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu'nun da bulunacaðý toplantýya, Ordu'nun yaný sýra, Trabzon, Samsun, Giresun, Rize, Amasya, Tokat, Kastamonu, Zonguldak, Sakarya ve Düzce'den Ziraat Odasý baþkanlarý katýlacak. 14 Mayýs 2014 tarihinde, Dünya Çiftçiler Günü'nde Malatya'da yapýlacak toplantýda, Malatya'nýn yaný sýra Elazýð, Adýyaman, Kahramanmaraþ, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Hatay ve Kilis'ten Ziraat Odasý baþkanlarý yer alacak. En son, 16 Mayýs 2014 tarihinde Konya'da yapýlacak toplantýya, Konya'nýn yaný sýra, Karaman, Çankýrý, Ankara, Eskiþehir, Çorum, Kýrþehir, Kýrýkkale, Yozgat, Nevþehir, Niðde, Antalya, Mersin, Ýzmir, Aydýn, Sivas, Kayseri, Afyonkarahisar, Isparta, Muðla, Aksaray ve Uþak'tan Ziraat Odasý baþkanlarý bulunacak. Toplantýlarda, Gýda, Tarým Ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý, Hazine Müsteþarlýðý, TARSÝM'den yetkililer de bulunacak. (Haber Merkezi) kader ve Boðaziçi tarafýndan Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerine yönelik düzenlenen Ekader Boðaziçi Akademi'nin kapanýþ töreni, anlamlý bir programla gerçekleþtirildi.

E

Baþarýlý çalýþmalara imza atýlan Ekader Boðaziçi Akademi'de, çok sayýda öðrenci çeþitli sanat ve edebi dallarda düzenlenen kurslara katýlarak sertifika sahibi olurken, insani deðerler eðitimi ile de taçlandýrýldýlar. Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen kapanýþ töreninde, öðrenciler þiirleriyle geceye renk katarken, Kocaeli Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu, Hitit Üniversitesi'nde Tasavvuf Müziði Dalýnda Yüksek Lisans eðitimi alan müzisyen Berk Yayman yönetimindeki KÂF NÛN Müzik Gurubu'nun sunduðu ilahilerle gecede coþku zirveye çýktý. Kur'an tilavetinin ardýndan Dernek Baþkaný Ahmet Aktaþ'ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan programda, akademide baþarý ve devamlýlýk gösteren öðrencilerden Nurbanu Býyýk, Yusuf Yýldýrým, Derman Gürses, Sefa Doðan, Melike Kýr, Fatma Zehra Kýran, Hatice Elif Doðan, Muhammed Emin Fýrat, Taha Karaca, Melike Osma, Mürsel Hüseyin Doðan, GamzenurKýzýlyar, Dilara Ilgar ve Büþra Teknetaþ'a dijital Kur'an-ý Kerim seti hediye edildi. Ýlahiyat Öðretim Görevlisi Ahmet Cahit Haksever'in de teþekkür plaketi aldýðý gecede, baþarýlý müzisyen Berk Yayman yönetimindeki koronun eþsiz konseri sahne aldý. Birbirinden güzel ilahilerin seslendirildiði koronun saz zenginliði dikkat çekerken, koro þefi Berk Yayman, farklý sazlarla adeta gecede þov yaptý. Davetlilerin beðeniyle izlediði koroda þu isimler görev aldý: Þef-Berk Yayman, Ney-Mustafa Erzen, Vedat Hýzarcý, Hayriye Çatalpelit, Keman-Beyzanur Emil, Gitar-Þüheda Özer, Halenur Dolmacý, Yasemin Özboða, Hatice Ceyda haksever, Baðlama-Ahmet Hekim, Def-Elif Özge Maz, Sema Dinç, Zeynep Koca, Koristler-Þenol Öz, Mansur Yaðlý, Ali Ramazan. (Haber Merkezi)

ELEMAN ALINACAKTIR

Satýlýk Ýmarlý Arsa

Kum Ocaðýnda Çalýþtýrýlmak Üzere Eleman Alýnacaktýr.

Ýþ Yerine Uygun, 464 m2 Birleþik 414 m2 Terminal Yoluna Cephe Ýmarlý Arsa Satýlýktýr.

Müracaat : Bilal Kocamanoðlu 0532 481 31 79

Müracaat : 0532 667 93 25 0544 667 93 25

S.S.REK.410

S.S.REK.411


14 MAYIS 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

7

014 - ALES ilkbahar dönemi sýnavý yapýldý

2

Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý'nca (ÖSYM) yapýlan 2014 Ýlkbahar Dönemi - Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý ( 2014-ALES ), dün 81 il merkezi, Lefkoþa ve Biþkek (Kýrgýzistan) ile birlikte Çorum'da yaklaþýk 2 bin 300 adayýn katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES ) Nedir? 78 sayýlý Yükseköðretim Kurumlarý Öðretim Elemanlarý Kadrolarý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayýlý Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarýnca, yükseköðretim kurumlarýnda öðretim görevlisi, okutman, araþtýrma görevlisi, uzman, çevirici ve eðitim öðretim planlamacýsý kadrolarýna açýktan veya öðretim elemaný dýþýndaki kadrolardan naklen atamalarda, Ülkemizde lisansüstü eðitime giriþte, Yurt dýþýna lisansüstü eðitim için gönderilecek adaylarýn seçiminde ilgili kurumlarýn kullanacaklarý puanlarý veren bir sýnavdýr. Sýnavda alýnan puanlar, istenildiðinde yukarýda sayýlan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafýndan verilecektir. Adaylar sýnav sonuçlarýný, T.C. Kimlik/Y.U. Numaralarý ve þifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym .gov.tr Ýnternet adresinden öðrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Haber Merkezi

ðitim Kültür ve Sosyal Hizmet Komisyonu Baþkaný Süleyman Þener, 724 kapalý köy okulunun bulunduðunu açýkladýðý konuþmasýnda, bunlardan herhangi bir kurum ya da köy muhtarlýðýna devri yapýlmayan 402 okul binasýnýn habere durumda olduðunu söyledi.

E

Ýl Genel Meclis Toplantýsý'nda konuya iliþkin komisyon raporunu okuyan Süleyman Þener, 995 köy okulu bulunduðunu, bunlardan 271 tanesinin eðitim ve öðretime devam ettiðini ifade ederek, kapalý köy okulu sayýsýnýn 724 olduðunu aktardý. Kapalý köy okullarýnýn 322'sinin çeþitli kurum ve köy muhtarlýklarýna tahsisli olduðunun altýný çizen Þener, geri kalan 402 okulun ise kendi haline terkedilmiþ durumda olduðuna iþaret etti. Þener raporunun sonuç bölümünde ise söz konusu okullarýn onarým ve tadilatlarý için Özel Ýdare'nin katký saðlayabileceðini, meclis üyelerinin bölgelerinde muhtarlarla yapacaðý görüþmelerde, muhtarlarý binalarýn köy tahsisi için müracaat etmeye yönlendirilmesi gerektiðini vurguladý. (Haber Merkezi)

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun.

S.S.REK.409


14 MAYIS 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

8

S.S.REK.360 S.S.REK.408


14 MAYIS 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

9

JANDARMA'DAN HAÞHAÞ OPERASYONU ecitözü ilçesinde Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 bin kök haþhaþ ele geçirildi.

M

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarý deðerlendiren Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü (KOM) ekipleri, Mecitözü ilçesinde

kaçak haþhaþ ekimi yapýldýðýný bilgisine ulaþtý. Bunun üzerine operasyon düzenleyen KOM ekipleri, M.C. isimli þahsa ait olduðu belirtilen tarlada 30 bin 500 kök kaçak haþhaþ ele geçirdi. Ele geçirilen haþhaþ kökleri jandarma ekipleri tarafýndan traktörle sürülerek imha edildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. (Haber Merkezi)

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, unvaný yükselen akademik personele cübbelerini giydirdi.

H

Profesör ünvaný alan Ýlahiyat Fakültesi Temel Ýslam Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir ve Týp Fakültesi Dahili Týp Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Adem Özkara'ya cübbesini Rektör Prof. Dr. Alkan giydirdi. 2011 yýlý itibariyle Hitit Üniversitesi'nde görevli 16 profesör, 20 doçent ve 79 yardýmcý doçent olmak üzere toplam 115'i öðretim üyesi mevcut iken, bugün itibariyle üniversitede 40 profesör, 35 doçent ve 117 yardýmcý doçent olmak üzere toplam 192 öðretim üyesine yükseldi. Unvaný yükselen bu öðretim üyeleri ile birlikte, 2011 yýlý itibariyle üniversitedeki profesör sayýsýnda % 150, doçent sayýsýnda %75 ve yardýmcý doçent sayýsýnda da % 48'lik bir artýþ oldu. (Haber Merkezi)

amuda fazla çalýþma genelgesi bugün resmi gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdi.

K

Kamuda fazla çalýþma genelgesi bugün resmi gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan imzasýyla yayýmlanan genelgeye göre kamu görevlilerine, belli bir sürede bitirilmesi gereken, zorunlu ve istisnai haller bulunmadýðý sürece, günlük çalýþma saatleri dýþýnda fazla çalýþma yaptýrýlmayacak. Memur-Sen'in Toplu Sözleþme teklifleri arasýnda yer alan ve Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarna Yönelik Mali ve Sosyal Haklara Ýliþkin 2014 ve 2015 Yýllarýný Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleþme'de varýlan mutabakat çerçevesinde, fazla çalýþma uygulamalarýyla ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnýn genelde yer alan hususlara riayet etmeleri gerekiyor. Genelgeye göre Kamu görevlilerine, belli bir sürede bitirilmesi gereken, zorunlu ve istisnai haller bulunmadýðý sürece, günlük çalýþma saatleri dýþýnda fazla çalýþma yaptýrýlmayacak. Fazla çalýþma yaptýrýlmasýnýn gerektiði zorunlu ve istisnai hallerde, fazladan çalýþýlan süreye iliþkin ücret, ilgili mevzuatý çerçevesinde ödenecek. Ýlgili mevzuatý gereði fazla çalýþma karþýlýðý ücret ödenememesi durumunda ise söz konusu kamu görevlilerine, baþta 657 sayýlý Devlet memurlarý Kanunu'nun ilgili maddesi ile 2009/12 sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi'nin ilgili maddesi olmak üzere tabi olduklarý mevzuat hükümleri çerçevesinde, yaptýrýlacak fazla çalýþmanýn her sekiz saati için bir gün hesabý ile izin verilecek. Ancak bu suretle verilecek iznin en çok on (Haber Merkezi) günlük kýsmý yýllýk izinle birleþtirilerek yýlý içinde kullandýrýlabilecek.


14 MAYIS 2014 • ÇARÞAMBA

S.S.REK.407

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

10


14 MAYIS 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

11

RALLÝCÝLER SURÝYE VE BARIÞ ÝÇÝN KONTAK ÇEVÝRDÝ lmanya'nýn Oberstaufenu þehrinden baþlayan dünyanýn en eðlenceli otomobil yarýþlarýndan biri olan Allgeau-Orient Rallisi'nin yapýlan Hitit etabýnda sporcular Suriye'de silahlarýn gölgesinde yaþam mücadelesi veren insanlar için kontak çevirdi.

A

Dünyanýn 20'ye yakýn farklý ülkesinden 560 kiþinin takýmýn 280 araç ile katýldýðý rallide her yýl olduðu gibi bu yýlda dostluk ve barýþ mesajlarý verildi. Ralliye katýlan her aracýn üzerinde yine oyuncak arabalar yer aldý. Ürdün'de sona erecek yarýþlarla birlikte araçlarda bulunan oyuncaklar Suriye'deki çocuklara gönderilecek. Çorum etabý için akþam saatlerinden itibaren kente gelen ralliciler Hattuþa ve Alacahöyük örenyerlerini gezdikten sonra gece Çorum'da konakladýlar. Öðle saatlerinde Hitit etabýnýn baþlangýcý için start verildi. Fuar alanýndan baþlayan yarýþýn startýný Vali Sabri Baþköy, AllgeauOrient Ralli Organizasyon Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Nadir Serin, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Genel Sekreteri Ömer Arslan ve AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan birlikte verdi. Start ile baþlayan parkur, Ortaköy ilçesinde son buldu. Vali Sabri Baþköy, Almanya'dan baþlayan Allgeau-Orient Rallisi'nin 14 ülke geçildikten sonra Ürdün'de sona ereceðini açýkladý. Etkinliði 280 araç 560 kiþinin katýldýðý büyük organizasyon olarak niteleyen Vali Baþköy, "Organizasyonun amacý gidilen ülkelerde barýþ ve dostluk mesajýnýn verilmesi. Bu mana Çorum'da ana güzergahlardan bir tanesi. Geçtiðimiz yýl Hititlerin baþkentinde Hattuþa'da misafirlerimizi aðýrlamýþtýk. Bu yýl Çorum'da organizasyonu yaptýk. Güzel bir organizasyon oldu" dedi. Türkiye'nin çeþitli illerinin ziyaret edilmesinden sonra rallinin Ýsrail, Filistin'inin ardýndan Ürdün'de sona ereceðini dile getiren Vali Baþköy, "Ürdün'de bu arabalar býrakýlacak. Ürdün tarafýndan hibe edilecek ya da satýlacak. Gelirleri yine sosyal faaliyetlerde deðerlendirilecek. Güzel bir organizasyon oldu. Çorum'un tanýtýmýna katký yapýyor. Organizasyonun sanal alemden tüm dünyaya açýlýyor. Ekipte çok sayýda milletten oluþan gruplar var. Bir grup da Türklerden oluþuyor. Her milletten insanlarýn bir araya gelerek oluþturduðu çok güzel bir organizasyon. Gelecek yýlda misafirlerimizi Çorum'da aðýrlamayý arzu ediyoruz" dedi. Allgeau-Orient Ralli Organizasyon Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Nadir Serin ise, Ürdün'deki finalde de ralliye katýlan araçlarý Ürdün Krallýðý'na ait bir yardým vakfýna baðýþlayacaklarýný belirterek, buradan elde edilen gelirlerin Suriyeli mültecilere baðýþlanacaðýný dile getirdi. Çorum'da her yýl kendilerine gösterilen ilginin þaþýrtýcý olduðunu anlatan Serin, "Her yýl 600 tane gönüllü elçi kazanýlýyor. Rallimiz sportif olma özelliðinin yaný sýra yapýlan çeþitli etkinliklerle de bir sosyal sorumluluk organizasyonu. Bu sosyal faaliyetler bizim için önemli" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköl ile il genel meclisinin kadýn üyeleri Yýldýz Bek, Yurdanur Özzehinli Serin'in aracýyla tur attý. (Ýsmail Kabakdere)


14 MAYIS 2014 • ÇARÞAMBA

S.S.REK.406

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

12

14mayis