Page 1

YIL: 43 • SAYI: 3550 • 50 Kr.

14 ARALIK 2012 • CUMA

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

Sungurluspor Kulübü Baþkaný Mustafa Özdemir ;

“2. Yarýda Ligden Çekilmeyi Düþünüyoruz” ungurluspor Kulübü Baþkaný Mustafa Özdemir, “Aramo Türkiye 2. Voleybol Ligi’nde ki takýmýz maddi ve manevi olarak çok zorlanýyor. Bu yüzden 2. yarý KDevamý Sayfa 4’de ligden çekilmeyi düþünüyoruz” dedi.

S

Vakýf Eserlerine 2 Milyon 144 Bin TL Harcanmýþ

Peki Sungurlu’ya Ne Kadar Düþmüþ A

KOCAMAN

0 MYO’da Kariyer Günleri Devam Ediyor

K Parti hükümeti döneminin 10. yýlýnda Çorum'da ki onarýmý yapýlan vakýf eserlerine yatýrým miktarýnýn 2 milyon 144 bin TL olduðunu açýkladý. Sungurlu Ulu Cami’nin sývalarý dökülmeye baþlarken ve Eski Hamam’ýn durumu içler acýsý iken bu harcanan 2 milyon 144 bin TL’ den Sungurlu’ya hiçbir payýn düþmemesi tep kilere neden oldu. K 5’de

Özkader’e Anlamlý Ziyaret SAYFA

9 Yýlda Sigortalý Oraný %137 Arttý KDevamý Sayfa 4’de

4

KDevamý Sayfa 5’de

Taze Balýk Kendini Belli Eder ýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü yetkilileri, beyaz etin haftada bir kez kullanýldýðýný ve insanlar için önemli yararlar saðladýðýný söyledi. Balýk alacak olan vatandaþlarý uyaran yetkililer, taze balýðýn kendini belli ettiðini ve vatandaþlarýn bu konuda dikkatli KDevamý Sayfa 2’de olmasý gerektiðini bildirdi.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

Konfeksiyon Ýþçisi Kursu Açýlacak

SAYFA

G

5


14 ARALIK 2012 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Taze Balýk Kendini Belli Eder Mikrokredi Nedir? ýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü yetkilileri, beyaz etin haftada bir kez kullanýldýðýný ve insanlar için önemli yararlar saðladýðýný söyledi. Balýk alacak olan vatandaþlarý uyaran yetkililer, taze balýðýn kendini belli ettiðini ve vatandaþlarýn bu konuda dikkatli olmasý gerektiðini bildirdi.

G

AVLANMAYI DOÐRU YAPALIM Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü yetkilileri yaptýðý açýklamada, "Ülkemizin nüfuzu hýzla çoðalmaktadýr. Hayvansal protein kaynaklarýnýn artýþý, nüfus artýþ oranýndan doðan talebin gerisinde kalmaktadýr. Diðer yandan saðlýklý beslenme yolunda oluþan toplumsal bilincin beyaz et kullanma yolunda eðilim göstermesi, sadece av sezonunda deðil yýl boyunca talep doðurmakta, bu da benzeri protein kaynaklarýnýn ve üretiminin artýrýlmasýný zorunlu kýlmaktadýr." TOPLUM SAÐLIÐININ ÖNEMÝ "Toplum saðlýðý ve saðlýðýn geliþtirilmesinde beslenmenin önemi bilinmektedir. Beslenme normlarý içinde; Ülkemizin ilgili kurum ve kuruluþlarýnýn da önerdiði üzere haftada en az 300 450 g balýk tüketiminin birçok kronik hastalýðýn önlenmesinde ve dolayýsýyla saðlýðýn korunmasý ve geliþtirilmesinde önemli bir adým olarak görülmektedir. Balýklar, diðer etler gibi proteince zengin besinlerdir, % 18-20 oranýnda protein içerirler. Balýklar diðer etler gibi karbonhidrat içermezler; bu nedenle de balýketinin enerjisi yað ve protein içeriklerinden kaynaklanýr." TAZE BALIÐIN GÖZLERÝ PARLAK OLUR "Taze balýðýn gözleri parlak ve dýþa bombeli olur. Balýk tazeliðini yitirmeye baþlayýnca gözleri buðulanmaya baþlar ve daha sonra içeri çöker. Taze balýðýn solungaçlarý kýrmýzý renge sahip olur, bayat balýðýn solungaçlarý kiremit rengindedir. Taze balýðýn derisi gergin ve parlak olur. Pulsuz balýklarda bayatlamaya baþladýkça derisinin parlaklýðý azalýr ve özellikle karýn tarafýnda buruþmalar meydana gelir. Taze balýða parmakla dokununca meydana gelen çukurluk anýnda düzelir. Hâlbuki bayatlamýþ balýklarda bu iz kalýr. Buzluklarda bekletilmiþ balýklar sizi yanýltabilir. Onun da eti serttir. Balýðýn parlaklýðýyla yetinmemek gerekir. Çünkü tezgâhtaki balýklara devamlý su serpildiði için parlak görünebilirler." PULLARI KENDÝNÝ ELE VERÝR "Taze balýk pullarýndan ve kokusundan da anlaþýlabilir. Balýðýn ellenerek ve koklanarak alýnmasý gerekir. Taze balýðýn pullarý vücudunda yapýþýktýr. Bundan dolayý taze balýk almak istiyorsanýz, elinizi balýðýn üzerinde gezdirmelisiniz. Pullar elinize geliyor, fakat dökülmüyorsa taze balýk demektir. Dikkat edilebilecek hususlardan biri de balýðýn kokusudur. Taze balýk hafif bir deniz kokusunun dýþýnda herhangi bir koku taþýmamaktadýr. Taze balýk hemen hemen kokusuzdur. Bayatlamaya baþlayýnca asit kokusu yaymaya baþlarlar. Taze balýðý baþýndan tutup kaldýrýnca kuyruðu aynen tepsideki gibi dimdik kalkar." BAYAT BALIK ALMAYIN "Halbuki bayat balýðý bu þekilde kaldýrýnca kuyruk kýsmý aþaðý doðru sarkar. Özellikle saðlýðýmýz için bu kadar önem taþýyan balýklarýn, ruhsatlý ve balýk satýþ izni olan balýkçýlardan alýnmalýdýr. Taze balýk için ise sürekli alýþ veriþ yapýlan, güvenilir balýkçýlar tercih edilmeli ve teknik ve hijyenik þartlara uymayan seyyar tezgahlardan alýnmamalýdýr. Ülkemiz için çok önemli bir yere sahip olan balýkçýlýðýn, sürdürülebilirliðinin saðlanmasý için özellikle boy limitlerine uyulmasý gereklidir. Lütfen daha küçüðünü avlamayalým, satmayalým" dedi.

ikrokredi, giriþimci kadýnlarýn kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmasýna imkan saðlayan, teminat ve kefalet gerektirmeden verilen küçük bir sermayedir.

M

Mikrokredinin Esaslarý "Kredinin bir insan hakký olduðu inancýna dayanýr, maddi açýdan yoksun kadýnlara öncelik verir. "Kadýnýn sahip olduðu varlýklara deðil, geleceðe dönük çalýþma azmi ve potansiyelinin deðerlendirilmesine dayanýr. "Bütün insanlarýn sýnýrsýz kabiliyetlerle donanmýþ olduklarýna inanýr. "Ýnsanlara hibe yada sadaka þeklinde yardýmlar vermeye karþý bir duruþla, borç vererek iþ sahibi olmasýný ve kendi ayaklarý üzerinde durmasýný saðlar. Mikrokredi Nasýl Uygulanýr? "1- Kredi almak isteyen kadýnlar 5'er kiþilik grup oluþtururlar "2- 3 gün boyunca TÝSVA tarafýndan eðitim verilir "3- Kadýnlar yakýndan tanýnýr "4- TÝSVA krediyi kadýnlara verir "5- Kadýnlar iþe baþlar "6- Kadýnlar, mikrokrediyi TÝSVA'ya 46 haftada düzenli geri öder Mikrokredi Nasýl Alýnýr? Gelir getirici bir faaliyete baþlamak isteyen 5 ihtiyaç sahibi kadýnýn bir araya gelmesiyle süreç baþlar. TÝSVA, yapýlmak istenen iþ ve mikrokredi süreçleriyle ilgili gerekli bilgilendirme ve eðitimi verir. Ýlk kez baþvuranlar, ilk yýl için 100 ile 1000 lira arasýnda kredi alýr. 1 yýl vadeli verilen kredisini düzenli ödeyenlerin limiti sonraki yýllarda meblað katlanarak artar. Her hafta TÝSVA'nýn saha tahsildarlarý tarafýndan yapýlan ziyaretler sonucunda, giriþimci kadýnlar aldýklarý krediyi; %15 hizmet bedeli (Vakfýn personel ve iþletme giderleri ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisini kapsamaktadýr) ile beraber 46 haftada haftalýk taksitlerle geri öder. Kesinlikle faiz alýnmamaktadýr.Bu konuda diyanetten alýnmýþ fetva bulunmaktadýr. Mikrofinans projesi, dar gelirli kadýnlarýn ekonomik üretime katýlýmýný teþvik etmek, sosyal ve ekonomik olarak güçlenmelerine katkýda bulunmak amacýyla, kadýnlarýn gelir getirici bir iþe baþlamasýna veya iþini büyütmesine destek olmayý hedefliyor. Bu hedefin gerçekleþmesinde, küçük bir sermaye desteði ile dar gelirli kadýnlarýn ekonomik üretime baþlamasýna imkan tanýyan Mikrokredi Sistemi temel alýnýyor. Mikrokredi, dünyada ilk olarak 1973 yýlýnda Nobel Barýþ Ödülü sahibi Prof. Muhammed Yunus öncülüðünde yoksulluðun çok yoðun bir þekilde yaþandýðý Bangladeþ'te "Grameen Bank" altýnda faaliyetlere baþladý. Prof. Muhammed Yunus, bu uygulamayý ilk olarak genç bir kadýna bambu sepeti yapmasý için 6 $ kredi vererek baþlattý. Küçük sermayelerle deðiþen hayatlar Türkiye'de 2003 yýlýnda Prof. Muhammed Yunus'un giriþimleriyle Grameen Trust ve Türkiye Ýsrafý Önleme Vakfý (TÝSVA) tarafýndan ortaklaþa baþlatýlan Türkiye Grameen Mikrofinans Programý pekçok dar gelirli kadýnýn iþe baþlamasý için cansuyu/baþlangýç kredisi saðlayarak, teminat ve kefalet gerektirmeden finansman eriþimi kýsýtýný ortadan kaldýrarak onbinlerce kadýnýn hayallerini gerçekleþtirmesine destek oluyor. Yoksullukla Mücadelede Yenilikçi Yöntem: Sosyal Finansman Türkiye'de her 5 kadýndan biri yoksulluk sýnýrýnda olup kendi potansiyelini gerçekleþtirmeyi, ailesine ve toplumsal üretime katkýda bulunmayý bekliyor. Türkiye Grameen Mikrofinans Programý'nýn yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla, TÝSVA ve Turkcell iþbirliðinde hayata geçen Ekonomiye Kadýn Gücü, Türkiye'de ilk defa sosyal borçlanma modelinin hayata geçirilerek kadýnlarýn gelir getirici iþler yapmasý için küçük sermaye desteði saðlayan Mikrokredi Sistemi'ne yeni kaynak oluþturulmasýný hedefliyor. Sosyal inovasyon niteliði taþýyan bu yenilikçi model sayesinde sayesinde artýk dileyen herkes dar gelirli kadýnlara borç verebilecek, baðýþ yapabilecek, dar gelirli kadýnlarýn hayallerine kavuþmasýna bireysel olarak destek verebilecek. Çünkü, Kadýna Destek, Topluma Destektir. Ekonomiye Kadýn Gücü projesi ile kadýnlarýmýz daha çok üreterek ekonomiye katýlacak, hayallerini büyütecek, ailelerine ve geleceðe yatýrým yapacak, Türkiye kazanacak.


14 ARALIK 2012 • CUMA

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

14 Aralýk 2012 Cuma Sungurlu Eczanesi (Özel Ýdare Karþýsý)

---

Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (HÝTÝTSEM), 15 Ocak 2013 tarihinde Bahabey Caddesi'nde hizmete girecek. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, tadilat çalýþmalarý tamamlanan HÝTÝTSEM'in açýlýþ hazýrlýklarýnda sona gelindiðini söyledi. Konuyla ilgili bilgi veren Rektör Alkan, "Sürekli Eðitim Merkezi'nde Ýngilizce'den bilgisayara, kiþisel geliþimden el sanatlarýna kadar pek çok alanda kurslar düzenleyeceðiz" dedi.

BAHABEY'E HACI BEKTAÞ ARAÞTIRMA MERKEZÝ HÝTÝTSEM'de Çorum halkýnýn ihtiyaç duyacaðý her alanda kurslar düzenlemeyi planladýklarýný anlatan Reha Metin Alkan, Hacý Bektaþ Veli Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'nin de ayný binada hizmet vereceðini açýkladý. Prof. Dr. Alkan, ayrýca geçtiðimiz günlerde manevi annesini kaybeden Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen'e baþsaðlýðý diledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Þevket Erzen ise Rektör Alkan'a teþekkür etti.

SATILIK (Fatih Otel)

S.S.STK.572

Cengiz Topel Cad. Vergi Dairesi Karþýsý’nda bulunan Asansörlü Fatih Otel Satýlýktýr Müracaat : Mustafa Karaman 0533 620 56 59

Satýlýk Ýmarlý Arsalar TOKÝ Yolu ve Terminal Caddesi Köþe Baþý Ýþyerine Uygun 573 m2 - 464m2 - 414m2 imarlý arsalar satýlýktýr. Müracaat : 0532 667 93 25 0544 667 93 25

SATILIK MEYVE BAHÇESÝ Osmanlý Petrol arkasýnda 4900 m2 ve 4600 m2 ölçülerinde bitiþik 2 adet bahçe satýlýktýr.

Müracaat : 0542 891 88 30 0505 374 70 69

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Serkan ÞANSEVER H. Mustafa SARIYÜCE • H.Mehmet HOTOÐLU

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 7,91 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

S.S.STK.573

Bahçe Ýçerisinde : 1 Adet 32 m2 Ev 1 Adet Keson Kuyu 1 Adet 15 m3 Beton Sulama Havuzu Elektrik ve Su abonesi Damlama Sulama Tesisi 250 civarýnda ortalama 3 yaþýnda meyve aðaçlarý mevcuttur.

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


14 ARALIK 2012 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Özkader’e Anlamlý Ziyaret ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ve Ak Parti Ýlçe teþkilatý Ak Parti Genel Merkezi Ekonomik Ýþler Baþkaný Numan Kurtulmuþ'un yardýmcýlýðý görevine getirilen Av. Faruk Özkader'i ziyaret etti.

S

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Belediye Baþkan

Yardýmcýlarý Veysel Dorukoðlu, Erol Erkoç, AK Parti Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý, Ak Parti ilçe teþkilat üyeleri ve kadýn kollarý ile birlikte geçtiðimiz hafta Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn onayý ile Ak Parti Genel Merkezi Ekonomik Ýþler Baþkaný Numan Kurtulmuþ'un yardýmcýlýðý görevine getirilen Av. Faruk Özkader'i makamýnda ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar dilediler. Av. Faruk Özkader'de ziyaretlerinden dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirerek Baþkan Selahaddin Uzunkaya'ya, Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý'ya ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti.

9 Yýlda Sigortalý Oraný %137 Arttý TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, dün TBMM Bütçe görüþmelerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý'nýn bütçesini de görüþtüklerini belirtti. Uslu, Çorum'da afet yatýrýmlarýný þöyle sýraladý; Kargý - Saraycýk 86 Konut, 41 Ahýr ve Altyapý inþaatý (Yangýn); Ýskilip-Karaaðaç Köyü 48 Adet Afet Konut inþaatý (Yangýn); Bayat-Ahacýk Köyü 28 Adet Konut 29 Adet Ahýr inþaatý (Yangýn); Çorum Merkez Eskiköy Elektrik Yapým Ýþi; Sungurlu Karakocalý Altyapý iþi (Heyelan); Ýskilip Karaaðaç Altyapý iþi (Yangýn); Kargý - Baðözü Kaya Islahý; Osmancýk Avlaðý 33 Adet Afet Konutu inþaatý; Çorum Merkez Eskiköy Altyapý inþaatý iþi (Heyelan); Altyapý iþleri ve Afet Önleyici Tedbirler; Ýskilip ikikise Köyü (Yangýn). Acil ihtiyaç ödeneðinin 2010 yýlýndan bugüne kadar Belediyelere Altyapý hasarlarý için Acil Yardým Ödeneðinden saðlandýðýný kaydeden Uslu, "Kendi Evini Yapana Yardým (KEYY) ve Evini Yapana Yardým (EYY) kapsamýnda yardým yapýlmýþtýr." dedi. Uslu, ayrýca Bütçe görüþmelerinde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Bütçesini de görüþtüklerini belirterek Çorum Sosyal Güvenlik verilerini kaydetti. 2003 yýlýndan 2012 Ekim ayýna kadar Çorum'da sigortalý sayýsýnýn % 137 artýþ saðlandýðýný belirten Uslu, þu sonuçlarý verdi; "Ekim ayý itibariyle ilimizde teþvikten 5.968 iþyerinde 37.360 kiþi faydalanmaktadýr. 6111 Sayýlý Torba Yasa ile ilimizde 33. 301 þirket ve þahýs faydalanmýþ, 141.095.814 TL'lik borç yapýlandýrýlmýþtýr. 2012 yýlý Ekim ayý itibariyle ilimizde Hazine tarafýndan karþýlanan prim tutarý 41.870.728 TL'dir. 2005 yýlýndan 2012 Ekim ayýna kadar Hazine tarafýndan karþýlanan prim tutarý 197.873.235 TL'dir."

Sungurluspor Kulübü Baþkaný Mustafa Özdemir ;

“2. Devrede Ligden Çekilmeyi Düþünüyoruz” ungurluspor Kulübü Baþkaný Mustafa Özdemir, “Aramo Türkiye 2. Voleybol Ligi’nde ki takýmýz maddi ve manevi olarak çok zorlanýyoruz. Bu yüzden 2. yarý ligden çekilmeyi düþünüyoruz” dedi.

S

Ayýn 16’sýnda Diyarbakýr’da oynanacak olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sungurluspor Türkiye 2. Voleybol Ligi karþýlaþmasý için Diyarbakýr’a gidecek olan Sungurluspor’da 8 kiþi bulunuyor. Baþkan Mustafa Özdemir, “Sungurluspor tarihinde ilk defa bir maç için Diyarbakýr’a gidecek. Bizim için çok zorlu bir karþýlaþma olacak” dedi. Bu sezon istediðimi sonuçlarý alamadýk diyen Özdemir, “Kendi gençlerimizle çýktýðýmýz maçlarda sadece tecrübe kazanmak için mücadele ediyoruz. Diyarbakýr’dan sonra Tokat’a, daha sonra’da Kayseriye gidip 1. yarýyý kapatacaðýz” dedi. Maddi imkansýzlýklar yüzünden bu ligi götürmemiz çok zor diyen Özdemir, “2. Yarý Ligden çekilmeyi düþnüyoruz” dedi.


5 Sungurlu’da Konfeksiyon Ýþçisi Kursu Sungurlu MYO’da Kariyer Günleri B Devam Ediyor 14 ARALIK 2012 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

ir grup halinde açýlacak olan kurstan 25 kiþi yararlanacak. Kurs hakkýnda bir açýklama yapan Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, kurs sonunda baþarýlý olan kursiyerlerin en az yüzde 50'sinin Sungurlu Giyim Sanayi'nde istihdam edileceðini ifade ederek, "Kurs süresince kursiyerlere günlük 20 TL cep harçlýðý ödenecek olup, Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnda saðlýk sigortasý primleri ÝÞKUR'ca karþýlanacaktýr." dedi.

Kursun Sungurlu'da 18 Aralýk'ta baþlayýp, 16 Nisan 2013'te sona ereceðini belirten Eyvaz, mülakatýn 17 Aralýk'ta saat:10:00'da Sungurlu Giyim Sanayi`de yapýlacaðýný bildirdi. Eyvaz, kursa katýlým þartlarýný þöyle sýraladý: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak. Son 24 ay içinde ÝÞKUR'un meslek edindirme kurslarýna katýlmýþ olanlar katýldýðý kursun bitiþ tarihinden itibaren en az 3 ay geçtiði taktirde bu kurstan faydalanabilirler. Farklý programlara (Giriþimcilik, TYÇP, Staj) katýlanlar ise katýldýðý programýn bitiþ tarihinden itibaren en az 6 ay geçmeden baþvuru yapamazlar. En az ilkokul mezunu olmak, 16-45 yaþ arasýnda (Bay-Bayan) olmak. Açýk veya ikinci öðretim hariç öðrenci konumunda olmamak."

itit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulunda “Kariyer Günleri” Vakýf Eserlerine 2 Milyon 144 Bin TL Harcanmýþ, kapsamýnda, Týbbý Tanýtým ve Pazarlama Programý Sungurlu’ya Yine Kocaman Bir Sýfýr Düþmüþ öðrencilerine yönelik konK Parti hükümeti döneminin ferans gerçekleþtirildi.

A

10 yýlýnda Çorum'da ki onarýmý yapýlan vakýf eserlerine yatýrým miktarýnýn 2 milyon 144 bin TL olduðu açýklandý. Sungurlu’ya bu 2 milyon 144 bin TL’den birþey düþmemesi tepkilere neden oldu.

H

Düzenlenen etkinliðe Sanofi ilaç firmasý temsilcisi Nihat Kayýsý konuþmacý olarak katýldý. Bölüm öðretim elamanlarýnýn da katýldýðý etkinlikte Nihat Kayýsý tarafýndan Týbbi Tanýtým ve Pazarlama sektörü ile ilgili bilgiler verildi.

Görüþmelerde Vakýflar Genel Müdürlüðü'nün bütçeside masaya yatýrýldý. Görüþmelerde Çorum'a 2003-2012 yýllarý arasýnda Çorum'da Mecitözü Elvan Çelebi, Merkez Lenduha Türbesi, Osmancýk Ýmaret Cami, Han Cami, Merkez Ulu Cami, Kargý Oðuzköyü Çoban Mustafa Paþa Cami, Osmancýk Akþemsettin Cami, Kale Cami, Alaca Ömerpaþa Cami'nin onarýmlarýnýn yapýldýðý bildirildi. Çorum'da 10 yýl içerisinde onarýmý yapýlan minarelerin ise Dabak Cami, Han Cami, Emir Ahmet Cami ve Mecitözü Ulu Cami olduðu açýklandý. Öte yandan Ýskilip, Þeyh Yavsi Cami ve Hatun Sultan Türbesi Projesi'nin de tamamlanma aþamasýna geldiði kaydedildi.

Çalýþma Arkadaþý Arýyoruz Matbaamýzda Çalýþtýrýlmak Üzere ; CorelDRAW ve Adobe Photoshop Programlarýný Kullanabilen Çalýþma Arkadaþý Arýyoruz.

Müracaat : Hitit Ofset Matbaacýlýk

311 78 58

Mesleðin güzellikleri ve zorluklarý, satýþ teknikleri, beden dili, ilaç bilgileri, çalýþma þartlarý, iþ olanaklarý, bu alanda çalýþacak elemanlarda aranan özellikler, sektörün dünü, bugünü, yarýný, konularýnda bilgilendirilme yapýldý. Konferans sonunda Nihat Kayýsý tarafýndan uygulamalý olarak ilaç tanýtýmý yapýldý.


14 ARALIK 2012 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

6

www.sungurlununsesi.net

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ;

ürkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda süren 2013 bütçe görüþmeleri kapsamýnda konuþan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, ülkede son 10 yýlda bir korku imparatorluðu yaratýldýðýný savundu.

T

RTÜK, Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü ile Vakýflar Genel Müdürlüðü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araþtýrma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun 2013 yýlý bütçeleri üzerindeki görüþmeler kapsamýnda CHP Grubu adýna konuþan Tufan Köse, son 10 yýlda yargý, üniversiteler, basýn-yayýn organlarý hatta parlamentonun baský altýna alýndýðýný savunarak, CHP olarak bu korku imparatorluðunu tarihe gömmeye kararlý olduklarýný söyledi. Bu bütçeyi birçok yönden eleþtirmenin mümkün olduðunu belirterek Alman mahkemelerinin 'Yüzyýlýn yolsuzluðu, hýrsýzlýðý' olarak saptadýðý bir davanýn sanýklarýna köstebeklik yapan bir bakanýn bu bütçeyi savunmasýnýn güvenilirliliði sarstýðýný anlatan Milletvekili Köse, CHP'lilerin Allah korkusuna sahip, kul hakký ve yetim hakký yemeyen ve köstebeklik yapmayan insanlar olduðunu dile getirdi. CHP'nin güçlülerin karþýsýnda kuyruk sallamadýðýný, baský, zulüm ve haksýzlýklara isyanlarýnýn her zaman süreceðini belirten Köse, "Son on yýlda Türkiye'de bir korku imparatorluðu yarattýnýz. Yargýyý, üniversiteleri, basýn, yayýn organlarýný hatta Parlamentoyu baský altýna aldýnýz ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, bu korku imparatorluðunuzu tarihe gömmeye kararlýyýz. Emin olun, yaþayanlar o güzel günleri çok yakýnda göreceklerdir" diye konuþtu. Ekonomide pembe tablolar çizilmesine, rakamlara takla attýrýlmasýna raðmen gerçeðin öyle olmadýðý da dile getiren Köse bu bütçeye hayýr dediklerini sözlerine ekledi.

‘Süt Sýðýrcýlýðýnda Döl Verimi’ Sempozyumu ürkiye'nin önde gelen yem þirketi Matlý A.Þ. ve bünyesindeki Ömer Matlý Akademi Çorum'da Anitta Otel'de "Süt Sýðýrcýlýðýnda Döl Verimi" konulu bir sempozyum düzenliyor.

T

Ekonomik ve karlý bir süt sýðýrcýlýðý yapabilmek için döl veriminin çok önemli olduðu, yüksek döl verimi, daha fazla buzaðý üretimi ve daha yüksek günlük süt verimi anlamýna geldiðini belirten Matlý A.Þ. yetkilileri tarafýndan yapýlan açýklamada "Döl verimi yüksek olan bir sürüde bir inekten her yýl bir buzaðý alýnabiliyor. Buzaðýlama aralýklarýnýn uzun olmasý ve döl tutma oranlarýndaki düþüklük, sürünün döl veriminin düþük olduðunun göstergesi. Süt sýðýrcýlýðý iþletmelerinde döl veriminin düþük olmasýnýn en önemli sebepleri ise hatalý bakým, besleme þartlarý, hastalýklar ile uygulama yanlýþlýklarýdýr" denildi. Matlý A.Þ'nin büyükbaþ, küçükbaþ ve kanatlý hayvan yetiþtiricileri için 25 yýldýr kaliteli ve yüksek verimli hayvan yemi üreten ve Proyem markasý ile sunan bir firma olduðu bu kapsamda üreticilerden gelen talep ve ihtiyaçlarý deðerlendirerek yenilik ve geliþmelere ýþýk tutan bilimsel çalýþma grubunun bilgi ve deneyimlerini Çorum'da düzenleyeceði sempozyum ile üretici ile paylaþacaðý vurgulandý. Bu nedenle düzenlenen sempozyumun bugün 10.00-16.00 saatleri arasýnda Anitta Otel'de yapýlacaðý ve sempozyuma Matlý A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Özer Matlý, Çorum Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Uludað Üniversitesi Öðretim Üyeleri Prof. Engin Kennerman, Prof. Ahmet Gümen ve Prof. Ýsmet Türkmen ile Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý, Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürü Erkal Gedikli'nin konuþmacý olarak katýlacaðý belirtildi. "Süt Sýðýrcýlýðýnda Döl Verimi Sempozyumu"na tüm üreticiler ve ilgililer davet edildi.

DUYURU Derneðimiz üyelerinin 2012 yýlý Aidatlarýný 31 Aralýk 2012 Tarihine Kadar Yatýrmalarý Önemle Duyurulur. Türkiye Kýzýlay Derneði Sungurlu Þubesi YÝTÝK- Nüfus cüzdanlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Osman - Fatma Alkýr S.S.YTK.188 YÝTÝK- Beko Casio 398 Sr Marka Yazar Kasa ruhsatýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Gazi Mantar S.S.YTK.189

Satýlýk Arsa Ocaklý Tesisleri Yaný Otoyola sýfýr, Kafeterya, Düðün Salonu, Halý Saha Kompleksini Ýçinde Barýndýrmaya Uygun Arsa Komple Satýlýktýr

(22 Parsel, 11 Dönüm Üzeri Sahibinden Satýlýktýr Müracaat : Miþ Miþ Kuruyemiþ 0505 250 25 95 0364 311 80 85

Satýlýk Arsa Tek Deðirmen Semtinde Serpme Evleri Üstünde 10 dönümlük arsa satýlýktýr. Müracaat : Cafer Çataloðlu 0539 396 27 95

S.S.STK.574

‘AKP’nin Korku Ýmparatorluðunu Tarihe Gömeceðiz’

HAC VE UMRE HOCASI Selahaddin ÇELÝKTEN

0364 311 71 33 - 0537 347 8201 Msn : canmekkem@hotmail.com Adres : Sunguroðlu Mah. Eski Belediye Pasajý No : 1 SUNGURLU

Umre Kayýtlarýmýz Baþlamýþtýr... Sungurlu’da Tek Yetkili Acenta Belge No : 2041 S.S.REK.515


www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

“Özel Ýdare Genel Sekreterliði’ne, Liyakat ve Þahsiyet Dikkate Alýnarak Atama Yapýldý”

Eleman Aranýyor

ali Sabri Baþköy, Ömer Arslan'ýn uzun süredir Genel Sekreter Yardýmcýsý olarak görev yaptýðýný ve bir yýldýr fasýlalarla Genel Sekreterliðe vekalet ettiðini belirterek, atamanýn hiyerarþik bir anlayýþ içinde yapýldýðýný ve bu konuda herhangi bir çekincenin de bulunmadýðýný bildirdi.

Müracaat : Büroya Yapýlacaktýr.

Satýlýk Dükkan

Vali Sabri Baþköy, Ömer Arslan'ýn Özel Ýdare Genel Sekreterliði'ne atanmasý ile ilgili olarak bir yerel gazetede çýkan yazý üzerine, basýna yazýlý bir açýklama yaptý. Vali Baþköy, açýklamasýnda, kamu bürokrasisinde iþin ehline verilmesinin esas olduðunu, bu atamada da normal bir uygulamanýn gerçekleþtirildiðini belirterek þöyle dedi: "12 Aralýk 2012 tarihli mahalli bir gazetede; 'Özel Ýdare Genel Sekreterliði Savaþlarý' baþlýðý ile bir haber yayýnlanmýþtýr. Gerçeði yansýtmayan ve dedikodularla hazýrlandýðý anlaþýlan bu haber üzerine aþaðýdaki hususlarýn kamuoyu tarafýndan bilinmesinin uygun olacaðý deðerlendirilmiþtir. 1- Boþalan Ýl Özel Ýdare Genel Sekreterliði'ne atanacak aday konusunda; göreve liyakati ve kýdemi de dikkate alýnmak suretiyle önerilecek adaylar hususunda Valiliðimiz tarafýndan, milletvekillerimiz ve ilgili temsilcilerin kanaat ve düþünceleri alýnmýþ olup, ayný kurumda Genel Sekreter Yardýmcýsý olarak çalýþan Ömer Arslan üzerinde görüþ birliði saðlanmýþtýr. 2- Genel Sekreterliðe önerilen kiþi yaklaþýk bir yýllýk süre ile Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði'ne fasýlalarla vekaleten bakmýþtýr. Uzun süreden beri Genel Sekreter Yardýmcýsý olarak çalýþan bir kiþinin üst bir görev olan genel sekreterliðe önerilmesi normal bir uygulama ve hiyerarþik terfiinin gereðidir ve bürokratik iþleyiþte kurumlar buna özellikle dikkat etmektedir. Dolayýsýyla bu husus da Valiliðimizce dikkate alýnmýþ olup, ilgilinin göreve liyakati ve þahsiyeti konusunda hiç bir kimsenin çekincesi ve farklý bir düþüncesi olmamýþtýr. Kamu bürokrasisinde esas olanýn iþlerin ehline verilmesi olduðu herkesin malumudur. Uzun süredir kurumda çalýþan, liyakati ve þahsiyeti hususunda bütün Çorum temsilcilerinin ve Valiliðin hemfikir olduðu ilgilinin, görevinde baþarýlý olacaðýna yakinen inanýlmaktadýr. 3- Bu kanaat ve inançla; Ömer Arslan'ýn Genel Sekreter olarak atanmasý Ýçiþleri Bakanlýðý'na önerilmiþ olup, 11.12.2012 tarihinde Bakanlýðýn atama onayý Valiliðimize ulaþmýþ ve ilgili 12.12.2012 tarihinde görevine baþlamýþtýr. 4- Duyum ve dedikodular üzerine haber yapýlmadan önce bilgi istenilmiþ olsaydý Valiliðimizce bilgilendirme yapýlabilirdi. 5- Haberde yer alan ve Valiliðimizi ilgilendiren diðer konular, objektif, hakkaniyet ve insaf ölçülerine sýðmadýðýndan ciddi bulunmamýþ ve cevap verilmeye deðer görülmemiþtir. Kamuoyuna saygýyla duyurulur."

Þehit Orhan Yazdýç Galericiler Sitesi No : 2’de bulunan 250 m2 dükkan satýlýktýr Kemallý Köyü’nde 5 adet 50 dönümü sulu olmak üzere toplam 160 dönüm tarla satýlýktýr.

Müracaat : 0542 380 55 57

T.C. SUNGURLU ÇÝFTÇÝ MALLARI KORUMA MECLÝSÝ BAÞKANLIÐI

S.S.REK.520

SAYI : 2012 / 21 KONU : 2013 Bütçe Ýlaný Hakkýnda

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

S.S.STK.575

Ýrem Unlu mamülleri Muhasebe Bölümü’nde çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr.

V

1.) Sungulu ilçe merkez çiftçi mallarý koruma meclisi baþkanlýðýnýn 2013 yýlý görevli personellerin ve zaruri masraflarýn ücretlerine esas olmak üzere 4081 sayýlý kanunun 15. inci maddesi gereðince Sulu ve Aðaçlýk Arazinin beher dönümünden 2,00 TL. Kýraç Arazinin beher dönümünden 1,30 TL. Bekçi ücreti alýnmasýna. 2.) Küçükbaþ Hayvanlardan hayvan baþýna 3,00 TL. Büyükbaþ Hayvanlardan hayvan baþýna 25,00 TL. Yaylaký ücreti alýnmasýna. 3.) Mükelleflerimizin 2013 Yýlýnda ödeyecekleri Bekçi ücretleri iki eþit taksitle veya tamamý da ödenir. 4.) Bekçi ücretlerinin birinci taksit süresi 01/01/2013 ile 30/04/2013.Tarihleri arasý olup ikinci ve son taksit süresi 31/08/2013. Tarihi son gün olup belirtilen bu süreler içerisinde Bekçi ücretlerini ödemeyen mükelleflerden tahsilatýn baþladýðý 01/01/2013 Tarihinden itibaren her geçen aylar için 6183 sayýlý amme alacaklarý tahsil kanunu hükümleri gereðince gecikme zammý ile adlarýna gönderilecek tebligat masraflarý da ilave edilerek kanuni yoldan haciz ve icra tetkik mercii hakimliði kanalý ile tahsil yoluna gidilecektir. 5.) Mükelleflerimiz ilan tarihini mütakip 10.Gün içerisinde Çiftçi mallarý koruma meclisi baþkanlýðýna veya mürakaba heyeti baþkanlýðýna müracaat edebilirler. Ýlgililere ilanen duyurulur. Ýdris ÇAÐLIOÐLU Çiftçi Mallarý Koruma Meclisi BAÞKANI S.S.RES.41

7

S.S.STK.576

14 ARALIK 2012 • CUMA


14 ARALIK 2012 • CUMA

S.S.REK.521

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

14 Aralık 2012  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you