Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3754 • 25 Kr.

14 AÐUSTOS 2013 • ÇARÞAMBA

Sungurlu Yeni Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci

Yeni Komutan Göreve Baþladý S

ungurlu Ýlçe Jandarma ve Garnizon Komutanlýðý görevini Siirt Eruh Komando Bölük Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Komutaný olarak görev yapan 1970 Niðde Altunhisar doðumlu Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci devraldý. Sirkeci göreve baþladý. Evli ve 3 çocuk babasý olan ve görevine yeni Sungurlu Ýlçe Jandarma ve Garnizon eski komutaný Yüzbaþý Kývanç Saðlam'ýn tayini çýkmasýnýn ardýndan Sungurlu Ýlçe Jandarma ve Garnizon

baþlayan Ýlçe Jandarma Komutaný ve Garnizon Komutaný Yüzbaþý Necip Sirkeci Sungurlu'yu çok güzel bulduðunu belirtti.

Sungurlu'da þahsýnýz adýna hoþ bir seda býraktýnýz… Allah yar ve yardýmcýn olsun.

Sungurlu Ýçin Sarf Ettiðiniz Emekler Ýçin, Binlerce Kez Teþekkürler ocaeli'nin Dilovasý ilçesine kaymakam olarak atanan Hulusi Þahin, sivil toplum örgütleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, g a z e t e c i l e r, hükümet konaðýndaki çalýþ ma arkadaþlarý ve personelle vedalaþtý. KSayfa 5’de

K

Ýlk Mahsulleri Sundular

Anýz Yangýnlarý Erezyonu Körüklüyor

ungurlu'da meyveciliði geliþtirmek amacýyla Kaymakamlýk destekli 2009-2011 yýllarý arasýnda yaklaþýk bin dekar ceviz, 500 dekar elma ve 100 dekar kiraz bahçesi kuruldu. KDevamý Sayfa 5’de

ungurlu Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü binasýnda açýlan Bilgisayar Kurslarý devam ederken, kursa katýlan vatandaþlarýmýz bilgisayar öðreniyorlar. KDevamý Sayfa 5’de

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

3

Çorum’da Korkutan Orman Yangýný SAYFA

Bilgisayar Kurslarý Devam Ediyor S

SAYFA

S

4


14 AÐUSTOS 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Kaymakam Þahin Ýlçeden Ayrýldý

ocaeli'nin Dilovasý ilçesine kaymakam olarak atanan Hulusi Þahin, sivil toplum örgütleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, gazeteciler, hükümet konaðýndaki çalýþma arkadaþlarý ve personelle vedalaþtý.

K

Ýçiþleri Bakanlýðý Kararnamesi ile Kocaeli' nin Dilovasý ilçesine kaymakam olarak atanan Þahin, Sungur lularla vedalaþtý. Þahin, ilçeden ayrýlmadan önce makamýnda yaptýðý toplantýda, Sungurlu'da hizmete baþladýðý günden bu yana iyi iþler yapmaya çalýþtýklarýný belirtti. Sizlerle birlikte birçok çalýþma yaptýk. Baþarýlý 5 yýlý beraber gerçekleþtirdik" diyen Þahin, "Merdivenleri koþarak týrmandýk. Adý hoþ içi boþ iþlerle hiçbir zaman uðraþmadýk" dedi. Sungurlu'dan güzel hatýralarla ayrýldýðýný söyleyen Kaymakam Þahin, "Görev süremiz içerisinde ilçemize güzel hizmetler yapmak için çalýþtýk. Kimi zaman acý olaylar yaþadýk üzüldük. Zaman zaman güzelliklerle, dostluklarla sevindik. Acýsýyla, tatlýsýyla görev süremizi tamamladýk ve yine ülkemizin baþka güzel bir kentinde görev yapmak üzere buradan ayrýlýyoruz. Sungurlu'yu her zaman güzel yanlarýyla hatýrlayacaðým" diye konuþtu. Þahin Artýk Fahri Bir Sungurlulu Sungurlu Belediye Meclisi tarafýndan oy birliðiyle Sungurlu'nun fahri hemþerisi ilan edilen Kaymakam Hulusi Þahin'e veda yemeðinde Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya tarafýndan hemþerilik beratý verilmiþti. Kaymakam Þahin'i her zaman bir Sungurlulu olarak göreceklerini söyleyen Belediye Baþkaný Uzunkaya, Þahin'e yeni görev yerinde baþarý diledi. (Serkan Þansever)


14 AÐUSTOS 2013 • ÇARÞAMBA

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

3

Ýlk Mahsulleri Sundular S ungurlu'da meyveciliði geliþtirmek amacýyla Kaymakamlýk destekli 20092011 yýllarý arasýnda yaklaþýk bin dekar ceviz, 500 dekar elma ve 100 dekar kiraz bahçesi kuruldu.

Yapýlan çalýþmalarla Sungurlu'nun meyvecilik ve kurulu bahçe büyüklüðü bakýmýndan iki kat daha büyüdü. Bölgenin Tarým Danýþmaný Ýlyas Özkan, Kemallý Köyü Muhtarý Haydar Sarýsakaloðlu ve Aþýk Ýbrahim Armutçu, Kemallý Köyünde Kaymakamlýk destekli yapýlan yarý bodur elma bahçeleri projesinden elde edilen mahsulleri Kaymakam Hulusi Þahin'i makamýnda ziyaret ederek sundular. Ýlyas Özkan ziyaret sýrasýnda "Ýlçemiz tarýmýna desteklerinden dolayý Kaymakamýz Hulusi Þahin'e teþekkür ediyoruz. Emeklerinin ilk ürünlerini takdim (Serkan Þansever) ederek en güzel veda hediyesini vermek istedik " dedi.

Çorum’da Korkutan Orman Yangýný orum'da çýkan orman yangýnýnda 40 hekÇtarlýk alan kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Binevler mevkiinde bulunan Polis Hatýra Ormaný'nýn yan tarafýnda bulunan otluk alanda yangýn çýktý. Yangýnýn ormanlýk alana sýçramasý üzerine vatandaþlar itfaiye ekipleri ve polise haber vererek yardým istedi. Ýhbarýn ardýndan bölgeye gönderilen Orman Ýþletme Müdürlüðü'ne ait arazöz yangýna müdahale etti. Rüzgarýn da etkisiyle yangýnýn kýsa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayýda itfaiye ve polis ekibinin yaný sýra Çorum Belediyesi'nde görevli iþçiler sevk edildi. Ýtfaiye ekipleri yangýna müdahale ederken polis ekipleri de bölgede alevlerin tehdit ettiði konutlarda bulunan vatandaþlarý evlerinden çýkmalarý için uyardý. Yangýnýn geniþ bir alana yayýlmasý üzerine Þeker Fabrikasý, Organize Sanayi Bölgesi ve ilçelerden takviye istendi. Yanan ormanlýk alanýn yanýndaki evlerde oturan vatandaþlarda büyük bir panik yaþadý. Korkuyla sokaða çýkan vatandaþlar yangýný söndürmek için seferber oldu. Bu arada yangýný söndürmek için itfaiye ekiplerine yardým etmek isterken dumandan etkilenen bir gence 112 ekipleri müdahale etti. Ekiplerin uzun uðraþlar verdiði yangýn yaklaþýk 2 saatlik çalýþmanýn ardýndan kontrol altýna alýndý. Yangýnla ilgili soruþturma baþlatýldý. (Serkan Þansever)

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz... Ýmtiyaz Sahibi Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER - Oðuzhan ATÝK

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


14 AÐUSTOS 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Anýz Yangýnlarý Erezyonu Körüklüyor nýz yakmanýn erozyonu hýzlandýrdýðý, ayrýca toprakta yuva yapmýþ böcekler ile mikro organizmalarýn da yanmasýna sebep olduðu bildirildi.

A

TEMA Vakfý yetkilileri, insanlýk için vazgeçilemeyecek en önemli unsurlardan olan topraðýn doðru ve þuurlu bir þekilde kullanýlmasý gerektiðini belirtti. Yetkililer, topraðýn da canlý bir varlýk olduðunu ve her canlý gibi sevgiye, korunmaya ve öncelikle besine ihtiyacý olduðunu kaydetti. Yetkililer, topraðýn bu kadar önemli olmasýna raðmen þuursuzca yok edildiðini ifade ederek, topraða zarar veren en önemli faktörün anýz yakmak olduðunu kaydetti. TABÝÝ DENGEYÝ BOZUYOR Geniþ çaplý ekolojik ve ekonomik bir felaket olan anýz yakmanýn, bitkiler de dahil bütün canlýlarýn ölümüne sebebiyet verdiðine dikkati çeken TEMA yetkilileri, "Yangýn, toprak üzerindeki canlýlar kadar topraðýn içindeki canlýlarý da mahvediyor. Özellikle anýz yakýlmasý esnasýnda, tarla içerisine yuva yapmýþ böceklerin yuvalarý, yumurta ve yavrularýyla birlikte yanmaktadýr. Anýz neticesinde toprakta organik maddeyi humusa çeviren mikro organizmalar da önemli ölçüde zarar görmektedir. Bu da, tabii dengeyi bozarak topraðý verimsizleþtirmektedir" dedi. Anýzýn topraðýn aþýnmasýna karþý adeta bir kalkan görevi üstlendiðine iþaret eden yetkililer, "Bu korumanýn ortadan kaldýrýlmasý ile toprak savunmasýz kalýyor. Topraðý su ve rüzgar erozyonuna karþý koruyan bitki kök ve saplarýnýn yakýlmasý erozyon þiddetini daha da artýrýyor" diye konuþtu. (Serkan Þansever)

2 Bin 840 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi smancýk ilçesinde düzenlenen iki ayrý operasyonda, piyasa deðeri 17 bin TL olan 2 bin 840 paket kaçak sigara ele geçirildi.

O

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratý deðerlerinden Osmancýk Ýlçe emniyet Müdürlüðü ekipleri, Doðu illerinden Ýstanbul'a kaçak sigara sevkiyatý yapýlacaðý bilgisine ulaþtý. Polis ekipleri, bunun üzerine bir aracý takibe aldý. Takip ettikleri araca bir süre sonra operasyon düzenleyen polis ekipleri araçta yaptýklarý aramada, bin 340 paket deðiþik markalarda gümrük kaçaðý sigara ele geçirdi. Operasyonun ardýndan gözaltýna alýnan B.Ç., Ý.A. ve K.D. isimli þahýslar haklarýnda yapýlan yasal iþlemlerin ardýndan adli mercilere sevk edildi. Ýkinci operasyonda ise yol kontrolü yapan Osmancýk Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, þüphe üzerine bir aracý durdurdu. Araçta yapýlan aramalarda doðu illerinden Ýstanbul'a götürüldüðü öðrenilen, gümrük piyasa deðeri 9 bin TL olan bin 500 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis ekipleri, C.B. isimli þahsý gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan C.B. emniyetteki sorgusunun ardýndan adliyeye sevk edildi. Her iki olayla ilgili soruþturma sürüyor. (Serkan Þansever)

Ön Muhasebe’de Çalýþtýrýlmak Üzere Bay Çalýþma Arkadaþý Aranýyor...

Müracaat : ÝREM UNLU MAMULLER

Satýlýk 2 Adet Tarla SGS ALTINDA GÖLBAÐLARI MEVKÝ 350 ADA 1 PARSEL 27.720 m2 - PAZARLIKLI -------------------------------------ÇÝFLÝK KÖYÜ KÖY ÖNÜNDE 2 PAFTA 187 PARSEL 12.000 m2 Tarlalar Satýlýktýr.

Müracaat : 0533 638 51 35

S.S.STK.447

Eleman Aranýyor


14 AÐUSTOS 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Bilgisayar Kurslarý Devam Ediyor ungurlu Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü binasýnda açýlan Bilgisayar Kurslarý devam ederken, kursa katýlan vatandaþlarýmýz bilgisayar öðreniyorlar.

S

Sungurlu Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ahmet Yýlmaz, "Günümüzde iþ yerlerinin tamamýna yakýnýnda bilgisayar kullanýlmaktadýr. Özel iþyerlerinden, devlet dairelerine, muhasebe ve mühendislik bürolarýndan,

fabrikalara, otellere, askeri kurumlardan üniversitelere, hastanelere, okullara kadar bütün iþ yerlerinde iþlemler bilgisayarlarla yapýlmaktadýr. Bu alanlarda bilgisayarý doðru ve hýzlý þekilde kullanýlabilen personele olan ihtiyaç, gün geçtikçe artmaktadýr. Çünkü teknoloji, gün geçtikçe geliþmektedir. Bir yýðýn karmaþýk iþlem, bilgisayarlarla daha kolay þekilde ve kýsa zamanda yapýlmaktadýr. Vatandaþlarýmýzýn geliþimlerini katkýda bulunmak için Halk Eðitim Merkezi olarak bilgisayar kurslarý açmaya devam edeceðiz." dedi. Yýlmaz ayrýca Ramazan Bayramý'ndan sonra 10 parmak kursu da açacaklarýný kaydetti.

(Serkan Þansever)

Diþ Saðlýðýnýza Önem Verin fýrçalanmasý gerekir. Dil yüzeyi ve diþ eti bölgelerinin de fýrça yardýmýyla iyice temizlenmesi gerekir. Yemek sonrasý, aðýzda asit oranýnýn artarak bakteriler kolayca çoðalýyor. Yemeklerden sonra aðýz antiseptiði veya gargara kullanýlmasý, bunlar yoksa bile tuzlu suyla gargara yapýlmasý gerekiyor" dedi. AÐIZ KOKUSU ÖNLENMELÝ Aðýz kokusunun, yalnýzca diþ çürüklerinden kaynaklanmadýðýný hatýrlatan uzmanlar, "Diþ eti hastalýklarý, kötü yapýlmýþ iþlerin önemle temizlenmesi protezler, mide ve yemek borusu rahatsýzlýkgerektiðini bildiren uzmanlar, larýnýn da kötü kokulara neden olabilir. 'Diþlerinizin bakýmý önem ister' dedi. Yemeklerden sonra fýrçalanmayan diþlerde oluþan bakterilerin aðýzda kolayca ürüyor. YEMEKTEN SONRA DÝÞLER Buda aðýzda asitlenmeye yol açarak diþ çürükFIRÇALANMALI lerine neden oluyor" diye konuþtu. Yemek sonrasýnda diþlerin mutlaka fýrçalanmasý gerektiðini vurgulayan uzmanlar, DÝÞLERÝNÝZLE ÝLGÝLENÝN "Genel saðlýðý önemli ölçüde etkileyen aðýz ve Diþ temizliði ile daha çok ilgilenilmesi diþ saðlýðý, yemekten sonra diþlerin mutlaka

D

gerektiðini belirten uzmanlar, "Her zaman dikkat edilmesi gereken aðýz ve diþ saðlýðý, Diþler fýrçalanmadýðý zaman aðýzda kolayca üreme ortamý bulan bakteriler, aðýzda kötü kokuya sebep olurken, diþ çürüklerini de arttýrabiliyor" dedi. Uzmanlar, yemekten sonra diþlerin daha özenle fýrçalanmasý gerektiðini vurguladý. Diþ fýrçalarken, dil yüzeyi ve diþ eti bölgelerinin de fýrça yardýmýyla iyice temizlenmesi gerektiðini iþaret eden uzmanlar, yemeklerden sonra aðýz antiseptiði kullanmalarýný tavsiye etti. Yemeklerden hemen sonra asit oranýnýn artarak bakterilerin çoðalmasý için uygun bir ortam saðladýðýný hatýrlatan uzmanlar bu nedenle diþ fýrçalamanýn yaný sýra aðýz antiseptiði kullanýlmasýný özellikle önerdi. uzmanlar anti bakteriyel gargara ya da aðýz spreyi kullanýlabileceðini, hiçbiri olmazsa tuzlu su ile gargara yapýlabileceðini ifade etti. (Mynet)

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


14 AÐUSTOS 2013 • ÇARÞAMBA

S.S.REK.589

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6


14 AÐUSTOS 2013 • ÇARÞAMBA YÝTÝK- 1996 yýlýnda Gazi Üniversitesi Mesleki Eðitim Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Meryem Paksoy (Babayiðit)

Satýlýk Tarla Çavuþ Köyü’nde üst ve alt köy yolu, Samsun yoluna 500 metre - 19600 m2 714, 717, 715 parsel nolu tek tarla satýlýktýr.

Müracaat : 0506 889 68 94 0531 964 49 52

Acil Satýlýk Daire Baþpýnar Mah. Emralioðlu 2. Sokak’ta bulunan 3. kat (Teraslý) 170 m2 daire acil satýlýktýr. S.S.STK.449

Müracaat : 0543 625 08 32

ELEMAN ÝLANI

SUNGURLU’NUN SESÝ

7

www.sungurlununsesi.net

Bosca Tekstil Kapasitesini Yükseltiyor Ayda 50 Bin Ýhracaat Gömlek Üretmeyi Hedefleyen Bosca Tekstil, Gömlekte Deneyimli Makinacýlar, Ütü-Paket Elemanlarý ve Yetiþtirilmek Üzere Vasýfsýz Bay-Bayan Elemanlar Alýnacaktýr. Ücretler Dolgun Olup, Bütün Haklar Mevcuttur.

Müracaat : Belediye Ýþ Merkezi Kat : 1 Bosca Tekstil Telefon : 0530 280 22 07 0364 312 00 02 S.S.REK.588

Uzar Sitesi’nde Satýlýk Dublex ve Kat’da Daire Müracaat : 0533 618 89 19

S.S.STK.448

Satýlýk Daireler

SATILIK LÜX DAÝRE

Müracaat : Müþerref Altun 0536 259 45 41

S.S.STK.447

Dölek Apt. A Blok 1. Kat No : 2’de bulunan lüx daire satýlýktýr.

S.S.REK.107

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


14 AÐUSTOS 2013 • ÇARÞAMBA

S.S.REK.586

www.sungurlununsesi.net

8

14agustos  
14agustos  
Advertisement