Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3930• 25 Kr.

13 MART 2014 • PERÞEMBE

Þahiner Pazarcý Esnafýný Gezdi illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner ve partililerden oluþan kalabalýk bir grup seçim çalýþmalarý kapsamýnda Perþembe ve Cumartesi Pazarýnda pazarcý KDevamý Sayfa 5’de esnafýný ve vatandaþlarý ziyaret etti.

M

AK Parti Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Selahaddin Uzunkaya ;

“Geliþim Devam Edecek” K Parti Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Selahaddin Uzunkaya, þehrin tüm sorunlarýný çözmek için çalýþacaklarýný ve Sungurlu'nun geliþiminin devam edeceðini söyledi.

A

BÝRLÝK BERABERLÝK AK Parti Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Selahaddin Uzunkaya, partililerle bir araya gelerek akþam yemeði yedi. Mavi Ocak Tesisleri'nde Ak Partililerle buluþan Uzunkaya, Sungurlu'nun geliþimi için gece gündüz çalýþtýklarýný ve bundan sonra da çalýþacaklarýný söyledi. Yeni dönemde Sungurlu'nun hizmetlerle bir basamak daha iyi yere geleceðini belirten Uzunkaya, yeni dönemde Sungurlu'nun marka þehir haline geleceðini ifade etti. Sungurlu tarihinin en büyük oyunu alarak baþkanlýða gelmek istediðini belirten Uzunkaya, parti il teþkilatýyla gece gündüz çalýþarak bunu baþaracaklarýný kaydetti. K2’de

Haydar Öztaþ Anadolu Lisesi’nden Anma Programý KDevamý Sayfa 8’de

Kýzýlay Kýzýlay Yetkilileri Yetkilileri Kan Kan Baðýþýna Baðýþýna Destek Destek Ýstedi Ýstedi

KDevamý Sayfa 6’da

SAYFA

MHP Kadýn Kollarý Sungurlu Ýçin Çalýþýyor

7

KDevamý Sayfa 4’de

Þahiner'den Rakiplerine Nezaket Ziyareti KDevamý Sayfa 9’da

“AKP GiDERKEN”

SAYFA

Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu Ve Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezine Ziyaretler Devam Ediyor 6


13 MART 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

2

AK Parti Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Selahaddin Uzunkaya ;

“Geliþim Devam Edecek” K Parti Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Selahaddin Uzunkaya, þehrin tüm sorunlarýný çözmek için çalýþacaklarýný ve Sungurlu'nun geliþiminin devam edeceðini söyledi.

A

BÝRLÝK BERABERLÝK AK Parti Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Selahaddin Uzunkaya, partililerle bir araya gelerek akþam yemeði verdi. Mavi Ocak Tesisleri'nde ak partililerle buluþan Uzunkaya, Sungurlu'nun geliþimi için gece gündüz çalýþtýklarýný ve bundan sonra da çalýþacaklarýný söyledi. Yeni dönemde Sungurlu'nun hizmetlerle bir basamak daha iyi yere geleceðini belirten Uzunkaya, yeni dönemde Sungurlu'nun marka þehir haline geleceðini ifade etti. Sungurlu tarihinin en büyük oyunu alarak baþkanlýða gelmek istediðini belirten Uzunkaya, parti il teþkilatýyla gece gündüz çalýþarak bunu baþaracaklarýný kaydetti. KAPSAMLI ÇALIÞMA MODELÝ Tekrar Baþkan olmasý durumunda, kapsamlý bir çalýþma modeli, proje üretme sistemi ile þehri iyi bir noktaya getireceðini belirten Uzunkaya, kendisine destek veren herkese teþekkür etti. Uzunkaya konuþmasýnýn devamýnda "Bu bir süreç ve bayrak yarýþýdýr. Sayýn baþbakanýmýz aday olmamýz konusunda tekrar irade gösterdiler. Ýnþallah sizleri bütün arkadaþlarýmýzý halkýmýzý hayal kýrýklýðýna uðratmayacak þekilde yine toplumun her kesimini kucaklayarak bütün Sungurlulu hemþerilerimize hizmet etmeye devam edeceðiz. 30 Mart'ta bu yetkiyi halk siyasi irade olarak bize vermeye devam ederse bizde onlarýn emrinde olmaya devam edeceðiz. Sungurlu ne zaman kucaklaþýrsa hizmetin içerisinde kendini buluyor. Ýnþallah bundan sonraki süreçte Sungurlu hizmet kervaný içinde kendini bulacak. Hizmetin karþýlýðýnýn alýndýðýný bu görüntüler ortaya koyuyor. "dedi. ADIMLAR ATACAÐIZ Uzunkaya, Sungurlu'nun belli baþlý tüm toplumu ilgilendiren sorunlara yönelik adýmlar atýlacaðýný belirterek, "Þehrimiz de tüm vatandaþlarýmýzýn gerekirse bir bir dinleyeceðiz. Bu görüþmeler neticesinde vatandaþlarýmýzýn ortak kanaatleri doðrultusunda projeler üreteceðiz. Sungurlumuzun iyi bir noktaya taþýnmasý için elimizden gelen tüm çabayý sarf edeceðiz. Hepimiz Sungurlu'da yaþýyoruz. Hepimiz Sungurluluyuz. Burada doðduk, burada ekmeðimizi kazanýyoruz. Ýnþallah Sungurlu için hayýrlýsý olacak. Temennimiz bu yönde" dedi. (Ýsmail Kabakdere)

Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER Yusuf Bahri YÜCEL H. Mustafa SARIYÜCE - Ýsmail KABAKDERE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) HÝTÝT OFSET Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


13 MART 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

3

S.S.REK227


13 MART 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

4

Bugün Þifa Eczanesi Sunguroðlu Ý.Ö.O. Karþýsý

-

Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu Ve Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezine Ziyaretler Devam Ediyor ölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu Ve Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezine Ýlçemiz Okullarý Oka Projesi ''Bu Dünyada Ben'de Yaþýyorum'' kapsamýnda ziyarette bulunmaya devam ediyor.

B

Sungurlu Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan hazýrlanan ve Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi' ninde iþtirakçisi olduðu OKA projesi, ayný zamanda Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Özel Eðitim Ýþ Merkezinde uygulanan ''Bu Dünyada Biz' de Yaþýyoruz'' isimli proje kap-

samýnda ilçemiz okullarý Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünün belirlediði bir takvim çerçevesinde ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda beþinci ziyareti, ilçemiz Mehmetçik Ýlkokulu öðrencileri gerçekleþtirdi. Mehmetçik Ýlkokulu Müdürü Tuncay YazgI ile beraberindeki Sýnýf Öðretmenlerinden Yaprak Sözen, Hüseyin Halisyama ile Birsen Akýllý nezaretinde gerçekleþtirilen ziyarette öðrenciler Müdür Yardýmcýsý Kazým Sancak ve okul öðretmenleri tarafýndan, okuldaki eðitim öðretim faaliyetleri ile öðrencilerin genel durumlarý hakkýnda bilgi verilerek farkýndalýk oluþturulmaya çalýþýldý. Mehmetçik Ýlkokulu Müdürü Tuncay Yazgý tek tek sýnýflarý gezerek öðrencilere çikolata ikram etti. Ziyarete gelen öðrenciler engelli öðrenci arkadaþlarýný sýnýflarýnda bir ders saatini paylaþarak onlarý sýnýf ortamlarýnda daha yakýndan tanýma fýrsatý buldular. Daha sonra gelen öðrenciler, engelli arkadaþlarýyla vedalaþarak okuldan ayrýldýlar. (Yusuf Bahri Yücel)

Sungurlu’nun En Ýyi Haber Sitesi www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun


13 MART 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

5

Þahiner'den Sebze Pazarý Esnaf Ziyareti illiyetçi Hareket Partisi (MHP) M Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner ve partililerden oluþan kalabalýk bir grup seçim çalýþmalarý kapsamýnda Perþembe ve Cumartesi Pazarýnda pazarcý esnafýný ve vatandaþlarý ziyaret etti. Seçim çalýþmalarýný yoðun bir þekilde sürdüren Sungurlu Belediye

Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner sebze pazarýný ziyaret ederek pazarcý esnafý ve vatandaþlarla görüþ alýþ veriþinde bulundu. Pazarcý esnaflarýn tezgâhlarýný tek tek tokalaþarak sohbet eden Þahiner, projeleri hakkýnda özet bilgiler aktarýp 30 Mart seçimlerinde kendisine destek olunmasýný istedi. Pazarcý esnaflarý ile pazara sebze ihtiyacýný almaya gelen Sungurlulu vatandaþlarýn samimi, içten ve sýcak davranýþlarý ile karþýlaþan Þahiner sebze pazarýnda kendisine gösterilen ilgi ve alakadan dolayý teþekkür ederek vatandaþlarýn görev vermesi halinde kendilerine en iyi hizmeti (Serkan Þansever) sunacaklarýný söyledi.

Sungurlu’nun En Ýyi Haber Sitesi www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun


13 MART 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

6

MHP KADIN KOLLARI SUNGURLU ÝÇÝN ÇALIÞIYOR HP Sungurlu Kadýn Kollarý yerel seçim çalýþmalarýna tüm hýzý ile devam ediyor. Birgül Yýlmaz baþkanlýðýndaki Sungurlu Kadýn Kollarý mahalle çalýþmalarýnda ev ev geziyor.

M

HER ZAMAN BÝRLÝKTEYÝZ ''Sungurlu'da ziyaret etmediðimiz ev sýkmadýðýmýz el kalmayacak'' diyerek yola çýkan MHP Kadýn Kollarý ziyaret ettikleri mahallelerin bütün sorunlarýný ve yapýlmasý gerekenleri bir rapor haline getirip

baþkana sunuyor. Genel anlamda vatandaþýn belediye çalýþmalarýndan memnun olmadýðýný; istek ve dilekleri ise belediye baþkan adayýmýza ilettiklerini belirten baþkan Birgül Yýlmaz "MHP'nin belediyecilik anlayýþýný inþallah 31 Mart sabahý tüm halkýmýzýn teveccühü ile tüm Sungurlu'ya göstereceðiz. Tüm mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Bize gösterilen ilgi ve alakadan çok memnunuz. Her zaman birlikteyiz. Onlarýn mutlu günlerinde, sýkýntýlarýnda yanlarýnda olmaya gayret ediyoruz. Kapý kapý dolaþýp Sungurlumuzun daha güzel bir ilçe olmasý için önerilerini, isteklerini ve þikâyetlerini dinleyip neler yapýlabileceðini konuþuyoruz. Halkýmýzýn bizlere teveccühüne þahit olup seviniyoruz."dedi. (H.Mustafa Sarýyüce)

Saadet Partisi Sungurlu Ýlçe Baþkaný Hacý Arslan Tök;

“AKP GiDERKEN” aadet Partisi Sungurlu Ýlçe Baþkaný Hacý Arslan Tök; "Sayýn Baþbakan 17 Aralýk ve yolsuzluk operasyonuna bir türlü devlet adamý ciddiyetiyle yaklaþamadý. Baðýrýp çaðýrarak iþi götürmeye çalýþtý" dedi.

S

Halbuki Sen icraatýn baþýsýn diyen Tök; "Devletin kurumlarý emrinde. Sana düþen devlet kurumlarýna güvenip mekanizmayý iþletmek. Suç iþleyeni býrakta adil yargý ve kanunlar cezalandýrsýn. Mevkisi ne olursa olsun hiç kimse kendisini ne savcý, nede hakim yerine koyamaz. Buna hakký da yok.Baþbakan uygulamalarýyla kendisini zan altýnda býrakýyor.Türkiye' yi 17 Aralýða getiren sürece tanýklýk eden savcýlarýn ve operasyonu yürüten emniyet müdürlerinin yerlerini deðiþtirmesi bunun en basit bir örneðidir. Yoksa bu sürecin sonunda kendisinin çýkacak olduðu için mi böyle davranýyor.Halk yaþananlarýn iç yüzünü merak ediyor.Kavga edip baðýrýp çaðýrmakla örtülmek istenen bazý olaylarmý var dersiniz? AKP'liler sýkýþýnca bizimde yolumuz Erbakan'ýn yolu, bizde Erbakancýyýz diyorlar. Halbuki baþta 'biz Milli görüþ gömleðini çýkardýk, bu davadan vazgeçtik, Erbakan'la bir karede gözükmek istemiyoruz' dediniz.Ne odlu da þimdi güvenli liman olan milli görüþ limanýna sarýlýyorsunuz.Sizin yolunuz Erbakan'ýn yolu olamaz.Çünkü Erbakan'ýn yolu Ýslam birliði yoludur.Sizin yolunuz ise AB Bakanlýðý kurarak haçlýlarla bir olmak yolu. AKP ile Saadet Partisi'nin arasýnda çok büyük farklar var. Saadet Partisi süt, AKP ise kireç suyudur. Bir bardak süt ile bir bardak kireç suyunu yan yana koyunuz. Oda beyaz oda.Ama biri süt, diðeri kireç suyu. Sonuç ; En tehlikeli yanlýþ doðruya en yakýn yanlýþtýr. Yýllarca kendisini Erbakan'ýn yolunda göstererek bu halka kireç suyunu süt gibi sundular. Ama Halk artýk aldatmacayý gördü. 30 Mart yerel seçimlerinde de tepkisini Saadet partisine yani güvenli limanýna oy vererek gösterecektir. AKP nin asýl korkusu Saadet Partisidir. Çünkü Saadet Partisi milli ve yerli çözümler ortaya koymaktadýr. Milletimizin deðerleri orada temsil edilmektedir. Milli görüþ çýðýr açan ve marka haline gelmiþ baþarýlý belediyeciliðin tek adresidir. Rüþvet ve yolsuzluðun kökünü kurutan, köklü çözümlere sahiptir. Ayrýmcýlýða son veren efsanevi belediyecilik hizmetleri ile bilinmektedir. Temiz, þaibesiz ve idealist adaylarla temsil edilmektedir. AKP nin asýl korkusu Saadet Partisi' dir.Bu korkuyu yenmek için paralel devlet yapýsý ve CHP yi bahane ederek baðýrýp çaðýrmakta Saadet Partisi korkusunu örtmeye çalýþmaktadýr. Atasözümüzde olduðu gibi ; 'Hýrsýz en çok ev sahibinden korkar.' (Ýsmail Kabakdere)


13 MART 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

7

Kýzýlay Yetkilileri Kan Baðýþýna Destek Ýstedi T ürkiye Kýzýlay Derneði Ankara Kan Baðýþ Merkezi tarafýndan ilçemizde düzenlenecek olan kan baðýþý kampanyasýna destek amacýyla Ýlçe Kýzýlay yetkilileri siyasi partileri ziyaret etti. Kýzýlay Sungurlu Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu ve yönetim kurulu üyeleri 13-16 Mart 2014 tarihleri arasýnda Atatürk Meydaný'nda düzenlenecek kampanya ile ilgili siyasi partilerin seçim bürolarýný ziyaret etti. Küçükevcilioðlu ve beraberinde ki heyet ilk olarak Saadet Partisini daha sonra sýrasýyla, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve son olarak Ak Parti ilçe seçim bürolarýný ziyaret ederek, kampanyaya destek vermelerini istediler. Küçükevcilioðlu, saðlýk problemleri bulunmayan ve 18 yaþýný doldurmuþ tüm herkesi kampanyaya destek olmaya davet etti. Saðlýklý her insanýn 3 ayda bir kan vermesinin bir sakýncasýnýn bulunmadýðýný dile getiren Küçükevcilioðlu, kan baðýþýndan önce yapýlan doktor muayenesinde kaný düþük (anemi) olan kimseden kan alýnmadýðýný belirtti. Kan baðýþý sonrasýnda AIDS, C sarýlýðý, B sarýlýðý, frengi gibi rahatsýzlýklar ve kan grubu testlerinin de ücretsiz yapýldýðýný dile getiren Küçükevcilioðlu, "Baðýþlanan kanlar gerekli olan tetkikler yapýldýktan sonra talasemi, hemofili, anemi ve lösemi hastalarýnda kullanýlmaktadýr. Kan hizmetlerinde gereken hassasiyeti göstermekteyiz, vatandaþlarýmýzdan ayný ilgiyi göstermelerini bekliyoruz. Unutmasýnlar ki bir ünite kan bir hayat kurtarabilir" dedi. (Serkan Þansever)

icrosoft, Bakanlar Kurulu kararýyla ülkemizde bir gün gecikmeyle baþlayacak yaz saati uygulamasý için sistemlerin uyumluluðu açýsýndan yeni bir güncelleme yayýnladý.

M

Gün ýþýðýndan daha fazla yararlanma amacýyla baþlatýlan yaz saati uygulamasý, dünya genelinde 30 Mart Pazar gecesi 02:00'de saatlerin 1 saat ileri alýnmasýyla gerçekleþtirilecek. Yani yaz saati uygulamasýna 30 Mart Pazar yerine 31 Mart Pazartesi günü geçilecek. Microsoft Türkiye, yaz saatine geçiþin ertelenmesi nedeniyle oluþacak saat farkýnýn sistemlerde ve kurumlarýn iþleyiþinde herhangi bir soruna neden olmamasý için erkenden önlem almak üzere merkezle yazýþmalara baþladý. Bu çabalarýnýn sonucunda da, Türkiye'deki sistemlerin düzenli iþleyiþinin saat farkýndan etkilenmeden devamlýlýðýný saðlayacak olan yama kullanýma sunuldu. Kurumlara uygulama öncesi gerekli testleri gerçekleþtirme fýrsatý vermek için Microsoft'un Türkiye'ye yamayý bir an önce hazýrlayarak kullanýma sunduðunu söyleyen Microsoft Türkiye Windows Ürün Grup Müdürü Onur Altýntaþ, “Çok sayýda kullanýcýmýzý etkileyen bu gibi yamalarýn hazýrlanmasý detaylý bir çalýþma ve süre gerektiriyor. Bu nedenle Microsoft Türkiye olarak, konu gündeme gelir gelmez gerekli uyarýlarý Microsoft genel merkezine ilettik ve bir an önce yamanýn hazýrlanmasýný saðladýk. 30 Mart 2014 Pazar günü boyunca Windows ve Windows Server yüklü sistemlerde saatlerin doðru gösterilmesini isteyen kullanýcýlarýmýz bu yamayý indirerek kurulumunu yapabilecekler” dedi. (Haber Merkezi)


13 MART 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

8

Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programý Düzenlendi stiklal Marþýnýn kabulünün 93. yýldönümü nedeniyle "Ýstiklal Marþý'nýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma" programý düzenlendi.

Ý

Haydar Öztaþ Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Emniyet Müdürü Osman Ertaþ, daire amirleri, okul müdürleri, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Günün anlam ve önemini belirten konuþmalarýn ardýndan, program þiirlerin okunmasýyla sona erdi. (Haber Merkezi)

S.S.REK.226


13 MART 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

9

Þahiner'den Rakiplerine Nezaket Ziyareti illiyetçi Hareket Partisi Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner, Ýl Genel ve Belediye Meclisi Üyesi Adaylarýyla birlikte diðer siyasi partilerin seçim bürolarýný ziyaret etti.

M

Þahiner ve beraberinde ki heyet ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi

seçim bürosunu ziyaret etti. Þahiner'i seçim bürosunda Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen ve Belediye Baþkan Adayý Cemil Çobaner karþýladý. Partililer birbirlerine seçimlerde baþarýlar diledi. Þahiner ve beraberinde ki heyet daha sonra Saadet Partisi Ýlçe Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. Ziyarette Þahiner Ýlçe Baþkaný Hacý Arslan Tök ve Belediye Baþkan Adayý Neþet Çeþitcioðlu'yla bir süre görüþtükten sonra, Ak Parti seçim bürosunu ziyaret etti. Þahiner burada Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý ve Belediye Baþkan Adayý Selahaddin Uzunkaya ile görüþtü. Partililer birbirlerine seçimlerde baþarýlar diledi. (Serkan Þansever)

arasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý (PYBS) baþvurularý 17-28 Mart arasýnda alýnacak.Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ Sistemi (TEOG) kapsamýnda, Ýkinci Dönem Merkezi Ortak Sýnavlara katýlacak 8'inci sýnýflar ise ayný tarihlerde baþvuru kontrolü yapabilecek. 8'inci sýnýflar 28-29 Nisan'da, PYBS adaylarý ise 22 Haziran'da sýnava girecek. 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sýnýflarýn katýlacaðý Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý (PYBS) baþvurularý 17-28 Mart arasýnda alýnacak. Sýnav 22 Haziran'da düzenlenecek. Sonuçlar 21 Temmuz'da açýklanarak, tercihler 6-15 Aðustos arasýnda alýnacak. Yerleþtirme sonuçlarýný açýklama tarihi ise 25 Aðustos. Ýkinci Dönem Merkezi Ortak Sýnavlara katýlacak olan 8'inci sýnýflar ise PYBS 17-28 Mart arasýnda baþvuru þartlarýný kontrol edebilecek. 8'inci sýnýflar 28-29 Nisan'da, PYBS adaylarý

P

ise 22 Haziran'da sýnava girecek. Sonuçlarýn ilaný, tercih alýmý, yerleþtirmelerin açýklanmasý ise PYBS ile ayný tarihlerde olacak. PYBS kýlavuzuna Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn internet sitesinden ulaþýlabilir. Baþvurular Milli Eðitim B a k a n l ý ð ý ' n ý n h t t p : / / w w w. m e b . g o v. t r , http://oges.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden alýnacak. Yýllýk geliri 6 bin 150 TL'yi geçmeyenler baþvurabilecek PYBS kýlavuzunda yer alan baþvuru þartlarý ise þöyle: - Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vatandaþý olmak. - Parasýz yatýlý olarak öðrenim göreceði kurumda öðrenci olmak veya mevzuatta belirlenen kayýt-kabul þartlarýný taþýmak. - Uzun süreli tedavi gördüðünü saðlýk raporu ile belgelendirenler hariç, bulunduklarý sýnýfta bir yýllýk olmak. - Ortaöðretim kurumlarýnda, sýnavýn yapýldýðý ders yýlýnda okuldan tasdikname ile uzaklaþtýrma veya daha aðýr bir ceza almamýþ olmak. - Maddi imkanlardan yoksun olmak. Bunun için ailenin 2013 yýlý yýllýk gelir toplamýndan fert baþýna düþen net miktarýn 2014 Mali Yýlý için tespit edilen 6 bin 150 TL'yi geçmemesi gerekiyor. Geliri bu rakamý geçenlerin, 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayýlý Çocuk Koruma

Kanunu kapsamýnda yer alanlar hariç hangi kontenjan grubunda olursa olsun PYBS baþvurularý kabul edilmeyecek. - Aile gelirinin tespitinde ailenin 2013 yýlýnda elde ettiði tüm gelirleri esas alýnacak. Maddi imkanlardan yoksun olduðunu belirten "Ýlköðretim ve Ortaöðretim Kurumlarýnda Parasýz Yatýlýlýk, Burs ve Sosyal Yardýmlar Yönetmeliðinde yer alan (EK-1) Öðrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname"de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde; * Velinin ve eþi çalýþýyor ise, eþi ile birlikte bütün yýllýk gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kiþi, kurum ve kuruluþlardan alýnacak 2013 yýlýna ait 12 aylýk toplam gelirlerini gösteren belge, * Velinin ve eþi çalýþýyor ise, eþinin bakmakla yükümlü olduðu anne ve babasý ile ilgili tedavi yardým beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduðu diðer þahýslarla ilgili mahkeme kararýnýn tasdikli örneði, * Aile üyelerinin T.C. kimlik numaralarý beyaný eklemek suretiyle belgelendirilmesi gerekiyor. Hazýrlýk sýnýflarý baþvuru yapamýyor Bursluluðu tercih etmek için ise ortaokullarýn 5, 6, 7 ve 8'inci sýnýflarý ile imam hatip ortaokullarýnýn 5 ve 6'ncý sýnýflarýnda ve ortaöðretim okullarýnýn hazýrlýk sýnýfý hariç olmak üzere 9, 10 ve 11'inci sýnýflarýnda öðrenim görüyor olmak gerekiyor. Parasýz yatýlýlýk için ise ortaokullarýn 8'inci sýnýflarýnda okuyanlar, liselerin ise hazýrlýk sýnýfý hariç, 9, 10 ve 11'inci sýnýflarýnda okumak gerekiyor. Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn 10 ve 11'inci sýnýflarýnda okuyan öðrenciler için tercih edeceði pansiyonlu okullarda ayný sýnýf seviyesinde öðrenim gördüðü meslek alaný/dalý bulunmasý þartý aranýyor. (Haber Merkezi)


13 MART 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

10

S.S.REK225


13 MART 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

11

T.C. SUNGURLU (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2012/31 Satýþ TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen Çorum ili Sungurlu ilçesi Yorgalý Köyü,Aþaðýbeþpýnar Köyü, Turan Mah.,Sunguroðlu Mah.de bulunan taþýnmazlarýn cinsi, niteliði,kýymeti,adeti,önemli özellikleri, 1 nci,2 nci satýþ günü ve saatleri; Yüzölçümü (m2)

Köyü

Mevkii

Ada/Parsel No

YORGALI

BUDAKÖZÜ

218

TARLA

9.160

TURAN MAH.

-

243 ADA 7 PARSEL

AV.KERPÝÇ EV

303,17

YORGALI

BUDAKÖZÜ

359

TARLA

11.120

SUNGUROÐLU MAH.

-

1213 ADA 2 PARSEL

AV.KERPÝÇ EV(BODRUM+ 2 KATTAN OLUÞAN BETONARME KARKAS BÝNA)

172,09

YORGALI

BUDAKÖZÜ

1378

TARLA

12.397

YORGALI

BUDAKÖZÜ

217

TARLA

24.040

AÞAÐIBEÞPINAR

KÖYÖNÜ

196

TARLA

5.800

YORGALI

BUDAKÖZÜ

1380

TARLA

3.302

AÞAÐIBEÞPINAR

KÖYÖNÜ

190

TARLA

10.400

YORGALI

BUDAKÖZÜ

220

TARLA

8.840

YORGALI

BUDAKÖZÜ

214

TARLA

9.720

YORGALI

BUDAKÖZÜ

221

TARLA

25.960

YORGALI

BUDAKÖZÜ

219

TARLA

8.000

YORGALI

BUDAKÖZÜ

211

BAÐ-TARLA

9.680

AÞAÐIBEÞPINAR

KÖYÖNÜ

197

TARLA

3.000

AÞAÐIBEÞPINAR

KÖYÖNÜ

773

TARLA

49.070

AÞAÐIBEÞPINAR

KÖYÖNÜ

195

TARLA

16.200

YORGALI

BUDAKÖZÜ

212

BAÐ-TARLA

3.660

AÞAÐIBEÞPINAR

KÖYÖNÜ

200

TARLA

6.800

AÞAÐIBEÞPINAR

KÖYÖNÜ

191

TARLA

24.000

Cinsi

1. Satýþ Günü ve Saati 23/06/2014 09:00-09:10 23/06/2014 09:15-09:25 23/06/2014 09:30-09:40 23/06/2014 09:45-09:55 23/06/2014 10:00-10:10 23/06/2014 10:15-10:25 23/06/2014 10:30-10:40 23/06/2014 10:45-10:55 23/06/2014 11:00-11:10 23/06/2014 11:15-11:25 23/06/2014 11:30-11:40 23/06/2014 11:45-11:55 23/06/2014 12:00-12:10 23/06/2014 12:15-12:25 23/06/2014 12:30-12.40 23/06/2014 12:45-12.55 23/06/2014 13.00-13.10 23/06/2014 13.15_13.25 23/06/2014 13:30-13:40 23/06/2014 13:45-13:55

2. Satýþ Günü ve Saati 18/07/2014 09:00-09:10 18/07/2014 09:15-09:25 18/07/2014 09:30-09:40 18/07/2014 09:45-09:55 18/07/2014 10:00-10:10 18/07/2014 10:15-10.25 18/07/2014 10:30-10:40 18/07/2014 10:45-10:55 18/07/2014 11:00-11:10 18/07/2014 11:15-11:25 18/07/2014 11:30-11:40 18/07/2014 11:45-11:55 18/07/2014 12:00-12:10 18/07/2014 12:15-12:25 18/07/2014 12:30-12:40 18/07/2014 12:45-12:55 18/07/2014 13:00-13:10 18/07/2014 13:15-13:25 18/07/2014 13:30-13:40 18/07/2014 13:45-13.55

Muhammen Bedeli

Satýþ Bedeli

28.396,00

15.500,00

16.674,35

9.050,00

34.472,00

18.800,00

315,660,00

171.000,00

37.191,00

21.000,00

74.524,00

41.000,00

17.690,00

10.000,00

9.245,60

5.100,00

31.720,00

17.200,00

27.404,00

15.000,00

30.132,00

16.500,00

80.476,00

44.000,00

24.800,00

13.500,00

30.008,00

16.500,00

9.150,00

5.000,00

166.838,00

91.000,00

49.410,00

27.000,00

11.895,00

6.500,00

20.740,00

11.500,00

73.200,00

40.000,00

Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle Sungurlu Adliye Bahçesi'nde yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. (Elektronik ortamda ihaleye katýlacaklarýn T.Vakýfbank IBANTR 00158007301012662 numaralý hesaba pey akçesi yatýrmalarý zorunludur.) 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/31 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 10/03/2014 S.S.RES.22


13 MART 2014 • PERÞEMBE

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

12

S.S.REK224

13mart  
13mart  
Advertisement