Page 1

13 HAZÝRAN 2013 • PERÞEMBE

YIL: 43 • SAYI: 3704 • 25 Kr.

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

Ahmet Evliyaoðlu Baþkan Seçildi...

'Amacýmýz Sungurlu'ya Hizmet Etmek' ungurlu Sanayici ve Ýþ adamlarý Derneði'nin olaðan Genel Kurulu yapýldý. Yapýlan genel kurulda Ahmet Evliyaoðlu Baþkan seçildi. K

S

Devamý Sayfa 3’de

Zabýta Kovuyor, Onlar Geri Geliyor S ungurlu Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri, cami önleri, kavþak ve yaya kaldýrýmlarýnda kucaklarýnda çocuklarýyla vatandaþlarýn dini duygularýný istismar ederek yardým isteyen dilencileri topladý. Yakalanan dilencilerin çevre illerden geldiði tespit edilirken, haklarýnda yasal iþlem yapýlan dilenciler tekrar þehir dýþýna gönderildi. KDevamý Sayfa 3’de

Gül, Alkol Düzenlemesini Onayladý KDevamý Sayfa 7’de

KDevamý Sayfa 3’de

Salman Köyü Yöneticilerinden TSO’ya Plaket

SAYFA

26 Din Görevlisi Sertifika Aldý

2

Kene'den 1 kiþi Hayatýný Kaybetti ðuzlar ilçesinde Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý nedeniyle bir kiþi hayatýný kaybetti. KDevamý Sayfa 3’de

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

O

3


13 HAZÝRAN 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Zabýta Dilencilere Göz Açtýrmýyor S ungurlu Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri, cami önleri, kavþak ve yaya kaldýrýmlarýnda kucaklarýnda çocuklarýyla vatandaþlarýn dini duygularýný istismar ederek yardým isteyen dilencileri topladý. Yakalanan dilencilerin çevre illerden geldiði tespit edildi. Haklarýnda yasal iþlemler yapýlan dilenci þehir dýþýna gönderildi.

Sungurlu Belediyesi'ne baðlý Zabýta Müdürlüðü ekipleri, vatandaþlarý rahatsýz eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Kaymakamlýk Binasý civarýnda yakalanan, Kýrþehir Nüfusuna Kayýtlý A.B (19),ve Samsun Nüfusuna kayýtlý S.K(18) Kucaklarýnda biri 7 aylýk diðeri 1 buçuk yaþýnda olan çocuklarý ile dilenirken zabýta ekipleri tarafýndan yakalandý. Þehir dýþýndan ilçeye geldiði öðrenilen dilenciler hakkýnda yapýlan yasal iþlemlerin ardýndan Ýlçe Emniyet Müdürlüðünde kimlik tespiti yapýlarak ilçeden gönderildi. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Zabýta Müdürlüðü'ne baðlý ekiplerin dilencilere yönelik operasyonlarýný aralýksýz bir þekilde sürdürdüðünü ve gerçekleþtirilen bu tür operasyonlarýn halk tarafýndan da büyük destek gördüðünü ifade etti. Vatandaþlarýn daha rahat ve huzurlu günler geçirmesi için bundan sonraki günlerde de bu tür çalýþmalara devam edeceklerini söyleyen Uzunkaya, "Özellikle hemþerilerimizden istirhamýmýz küçük çocuklarý kullanarak bu iþi sektör haline getiren bu kiþilere itimat edip yardýmda (Serkan Þansever) bulunmamalarýdýr" dedi.

Kene'den 1 kiþi Hayatýný Kaybetti ðuzlar ilçesinde Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý nedeniyle bir kiþi hayatýný kaybetti.

O

Ýddiaya göre, Oðuzlar ilçesine baðlý Derinez köyünde yaþayan Mustafa Armutçu (68), yaklaþýk 10 gün önce ahýrda hayvanlarýný yemlerken bir ineðe yapýþan keneyi eliyle koparttý. Bu sýrada keneden sýçrayan kan Armutçu'nun elindeki yaraya temas etti. Olayýn üzerinden birkaç gün geçince baþ aðrýsý, bulantý ve yüksek ateþ þikayetleri baþlayan Armutçu, yakýnlarý tarafýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) tanýsý konulan Armutçu, Ankara'ya sevk edildi. Ankara'da tedavi altýna alýnan Armutçu, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Armutçu'nun cenazesi dün gece topraða verildi. (Hakimiyet)


13 HAZÝRAN 2013 • PERÞEMBE

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

3

Ahmet Evliyaoðlu Baþkan Seçildi

'Amacýmýz Sungurlu'ya Hizmet Etmek' S ungurlu Sanayici ve Ýþ adamlarý Derneði'nin olaðan Genel Kurulu yapýldý. Yapýlan genel kurulda Ahmet Evliyaoðlu Baþkan seçildi.

Yapýlan genel kurulda Yönetim Kuruluna Ahmet Evliyaoðlu, Ýsmail Þahin, Alperen Akel Ersan Karakoca ve Uður Kuzay seçilirken, Denetim Kurulu üyeliklerine ise Fatih Çakan, Fazlý Akyüz ve Emre Berber seçildi. Genel kuruldan sonra bir açýklama yapan Ahmet Evliyaoðlu, Dernek üyelerinin kendilerine gösterdikleri teveccühe teþekkür ettiklerini ve Sungurlumuz için her zaman ve zeminde ne yapýlmasý gerekiyorsa yapma gayreti içinde olacaklarýný belirtti. Evliyaoðlu, özellikle Organize Sanayi Bölgesine ne yapabiliriz ? noktasýnda Ticaret ve Sanayi Odasý ile istiþare içerisinde olacaklarýný belirterek, amaçlarýnýn Sungurluya hizmet etmek olduðunu söyledi. (Serkan Þansever)

Gül, Alkol Düzenlemesini Onayladý C

umhurbaþkaný Abdullah Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, alkolle ilgili düzenlemeleri de içeren 6487 sayýlý "Bazý Kanunlar ile 375 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamede Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun"un da aralarýnda bulunduðu 5 kanunu onayladý. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Merkezi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre Abdullah Gül'ün onayladýðý kanunlar yayýmlanmak üzere Baþbakanlýða gönderdi.

Hükümetin, alkol satýþýný sýnýrlayan, reklamýný, dizi, film ve kliplerde görüntüsünü yasaklayan düzenlemesi kamuoyunda büyük tartýþmalara neden olurken, 24 Mayýs Cuma günü TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilmiþti. Buna göre alkol düzenlemesi ile alkol satýþ, reklam ve tüketimine yönelik þunlarý getiriyor: Alkollü içkiler, 22.00 ve 06.00 saatleri arasýnda marketlerde ve büfelerde perakende olarak satýlamayacak. Yasaða uymayan büfe ve marketlere 20 bin ile 100 bin TL'ye kadar idari para cezasý kesilecek. Televizyonlarda yayýnlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilmeyecek. Bu yasaða uymayanlara RTÜK tarafýndan 5 bin Türk lirasýndan 200 bin Türk lirasýna kadar ceza kesilecek. 18 yaþýný doldurmayan kiþilere içki sunumu yapan ve satan kiþilere 'saðlýk için tehlikeli madde temininden' 6 aydan 1 yýla kadar hapis cezasýnýn yaný sýra 10 bin Türk lirasýndan 500 bin Türk lirasýna kadar idari para cezasý kesilecek. Türkiye'de üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerin ambalajýna, içkinin zararlarýný belirten Türkçe yazýlý uyarý mesajý, resim, þekil veya grafik konulacak. Uyarý mesajýný taþýmayan alkollü içkiler satýlamayacak. Alkol satýþ ruhsatý olan tesisler ile market ve büfelerin, örgün eðitim kurumlarý ve dershaneler, öðrenci yurtlarý ve ibadethaneler ile arasýnda en az 100 metre mesafe bulunmasý þartý aranacak. Turizm belgeli iþletmelerde bu koþul aranmayacak. Ruhsat satýþ iznini bu yasadan önce alanlar, kapsam dýþý olacak. Ayrýca taþýnmaz kültür varlýðý olarak tescilli yapýlarda düzenlenecek süreli etkinliklerde de içki sunumu, Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun izin vermesi koþuluyla mümkün olacak. Perakende alkollü içki satýþý yapýlan iþyerlerindeki alkollü içkilerin konduðu ve üzerlerinde alkollü içkilerin marka, amblem ve logosu bulunan mevcut soðutucular, iþyerlerinin kapalý bölümlerinde bulunmasý kaydýyla, bu maddenin yayýmý tarihinden itibaren üç yýl süreyle kullanýlabilir. Alkol üfleme cihazýný reddedenlere para cezasý verilecek. Alkollü olarak araç kullandýðý tespit edilen sürücülere 700 lira idari para cezasý verilecek ve sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alýnacak. 1 promil üzerinde alkollü içki aldýðý tespit edilen sürücülere, Türk Ceza Kanunu'na göre 2 yýla kadar hapis cezasý verilecek. Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamý ve tüketicilere yönelik tanýtýmý yapýlamayacak. Alkollü içkilere dönük uluslararasý fuarlar bu kapsamda olmayacak. Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinlikte ürünlerinin marka, amblem ya da iþaretlerini kullanamayacak. Bar ya da restoranýn dýþýnda alkollü içki kullanýlamayacak. (Mynet)

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz... Ýmtiyaz Sahibi Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER - Oðuzhan ATÝK

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


13 HAZÝRAN 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Kýzýlay’dan Din Görevlilerine Seminer ürk Kýzýlayý, öðretmenlere, din görevlilerine ve muhtarlara yönelik olarak tüm Türkiye'de baþlattýðý Toplum Liderlerini Teþkilatlandýrma Projesi "Afet Zararlarýný Azaltma Programý' seminerlerine tüm hýzýyla devam ediyor.

T

Bu programlarýn yedincisi, köylerde görev yapan din görevlilerine yönelik olarak 10 Haziran 2013 tarihinde Özel Ýdare Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi diyen Kýzýlay Sungurlu Þubesi Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, 26 din görevlisi katýlýmcýnýn yer aldýðý eðitim sonunda tüm katýlýmcýlar sertifika almaya hak kazandý" dedi. Küçükevcilioðlu, "Ýlçemiz merkez, belde ve köylerde görev yapan Toplum Lideri, öðretmenlerimizle, din adamlarýmýzla ve muhtarlarýmýzla paylaþýlacak "Afet Zararlarýný Azaltma Eðitim Programý" yýl sonuna kadar sonuçlandýrýlýrmýþ olacaktýr" diye konuþtu. Seminer sonunda sertifikalar Kýzýlay Sungurlu Þubesi Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu ve (Oðuzhan Atik) Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Yusuf Ziya Ünsal tarafýndan verildi.

Salman Köyü Yöneticilerinden TSO’ya Plaket ungurlu Salman Köyü Yardýmlaþma Dayanýþma Ve Güzelleþtirme Derneði Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i makamýnda ziyaret etti.

S

Demek Baþkaný Musa Oruç ve Köy Muhtarý Mehmet Bükme ziyarette hazýr bulundu. Dernek Baþkaný Oruç tamamlanan oda seçimleri dolayýsýyla sayýn baþkana hayýrlý olsun dileklerini ilettiklerini, sivil toplum örgütlerinin önemli bir kuruluþ olduðunu ve Ticaret ve Sanayi Odasý ve baþkanýný yaptýklarý etkinliklerde her zaman yanlarýnda görmenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirterek Baþkan Þahiner'e ve ekibine hayýrlý olsun dileklerini belirti. Baþkan Þahiner ise yaptýðý açýklamada ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek her zaman ve imkanlar elverdiði ölçüde her zaman yanlarýnda olacaðýný belirterek teþekkür etti. Dernek Baþkaný Oruç ziyaretin anýsýna Baþkan Þahiner'e plaket takdim etti. (Serkan Þansever)


13 HAZÝRAN 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

S.S.REK.463


13 HAZÝRAN 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

6

www.sungurlununsesi.net

S.S.REK.462


13 HAZÝRAN 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

7

Kapalý Hava Psikolojiyi Bozuyor zmanlar, Ýnsanlar, kapalý havalarda huzursuz, gergin ve içine kapalý oluyor. Bu durum yaðmurlu ve kapalý havalarda depresyonun biyokimyasal etkileri arasýnda sayýlan serotonin hormonunun seviyesinin düþmesinden kaynaklanýyor" dedi. Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Týp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yelda Yenilmez, kapalý havalarýn insan psikolojisinde olumsuz etki yaptýðýný belirterek, insanlarýn kapalý havalarda demoralize olduðunu söyledi. Ýnsanlarýn bu durumda huzursuz, gergin ve içine kapalý olduðunu dile getiren Yenilmez, "Bu durum kasvetli, yaðmurlu ve kapalý havalarda depresyonun biyokimyasal etkileri arasýnda sayýlan serototinin hormonunun seviyesinin düþmesinden kaynaklanýyor. Parlak ýþýkta serotonin hormonunun seviyesi artýyor" diye konuþtu. Serotoninin duygu durumunda önemli rol oynadýðýný belirten Yenilmez, þöyle devam etti: "Beynimizin hipotalamus denilen bölgesinden salýnan hormonlarla da biyolojik ritim düzenleniyor. Biyolojik ritim uyku, uyanýklýk döngüsünü ayarlayarak duygu, durum ve enerjiyi düzenliyor. Kapalý havalarda yine bu biyolojik durum olumsuz etkileniyor. Bu nedenle özellikle kuzey ülkelerinde kýþ depresyonu denen hastalýk görülüyor." Yenilmez, kapalý havalarda ve karanlýkta melatonin hormonunun seviyesinin arttýðýný anlatarak, bu hormonun metabolizmayý yavaþlatan, vücudu gevþeten bir hormon olduðunu kaydetti. Ýnsanlarýn güneþli havalarda enerjik ve coþkulu olduðuna deðinen Yenilmez, "Kapalý havalarda daha aktif programlar yapýlabilir. Uyku saatine dikkat etmek gerekiyor. Her gün belli saatte yatýp, belli saatte kalkmak ve kaliteli uyku uyumak, spor yapmak ve alkol ile sigaradan uzak kalmak gerekiyor" þeklinde konuþtu. (Hakimiyet)

U

Satýlýk Arazi

Uzar Sitesi’nde Satýlýk Dublex Daire Müracaat : 0533 618 89 19

Cevheri Köyü Diyi Özü mevkisinde adýma kayýtlý 100 dönüm kadar arazi satýlýktýr. Özellikleri : Yarýsý arkla sulanabilen, diðer yarýsý uygun iki yere su motoru koymakla tamamý sulanabilir. 500 metre yakýnýn elektrik hattý geçmektedir. Sondajla su bulma imkaný vardýr. Ýçinde her türlü meyve ve 300 aðaç badem, 5 dönümü bað mevcuttur.

S.S.STK.365

Satýlýk Dublex Daire

Müracaat : Cemalettin YELEN 0538 323 20 90

2 Adet Satýlýk Dükkan Baþpýnar Mah. Ýlhan Sarýaltun Cad. (Buhara Market Yaný)’nda bulunan 90+100 m2 2 adet dükkan satýlýktýr.

Hayati KURT 0535 817 02 16

S.S.STK.364

Müracaat :

SATILIK

Müracaat : 0533 376 22 63

S.S.STK.363

12 Dönüm Ýmarlý Arsa, Turizm Alaný Ýnþaat Projesi, Ýnþaat Ruhsatý, Saðuk Su Ruhsatý Alýnmýþ, Havuz Sosyal Tesis. Tüm Projesi 255 metre açýlmýþ, Termal Su Çalýþmalarý Avrupa Birliði Projesine Teþvik Kapsamýnda 1.000.000 TL Uygun Haketmiþ Mevcut 40 m2 Ýdare Bina Sungurlu/Çorum yolu 5. kilometrede

61S.REK.452

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


13 HAZÝRAN 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

8

www.sungurlununsesi.net

S.S.REK.460

13haziran  
Advertisement