Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3780 • 25 Kr.

13 EYLÜL 2013 • CUMA

2009 Yýlý Yerel Seçimleri Sonrasý Sungurlu Belediye Baþkanlýðý Görevine Gelen Selahaddin Uzunkaya, Geride Kalan Dört Buçuk Yýlda ;

Neler Yaptý ? Neler Yapýyor ? ungurlu Belediye Baþkaný Selahad-din Uzunkaya göreve geldiði günden itibaren yaptýklarý ve halen devam eden çalýþmalar hakkýnda bir açýklama yaptý. Baþkan Uzunkaya yaptýðý açýklamada;

S

Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðümüze 52 adet araçgereç aldýk. 4.5 Yýlda, 1368 çifte nikâh kýydýk. 2009- 2012 yýllarý arasý toplam 45.000 ton asfalt dökümü yaptýk. - Aylýk 20.280 m2 parke taþý döþüyoruz. Sadece 2012 yýlýnda 81. 098.004 m2 kilit parke taþý döþedik. Bölgenin en büyük parke taþý, bordür, asfalt plentinde kullanýlmak üzere; 90'lýk çeneli kýrmaeleme tesisi kurarak, belediyemize gelir saðladýk. - Ýlçemize 1 kavþak, 1 alt geçit, 2 üst geçit, 3 köprü inþâ ettik. - Ýlk etapta 40.000, 2. Etapta ise 60.000 nüfusa hitap edecek "Biyolojik Arýtma Tesisi"nin yer tahsisini yaptýk; 27.08.2013 tarihi itibari ile 270 iþ günü içerisinde teslim edilecek arýtma tesisinin çalýþmalarýna üstlenici firma tarafýndan baþlanýldý. Biyolojik arýtma tesisinin maliyeti 10.620.000 TL'dir. Anadolu Öðretmen Lisesi için yer tahsisini gerçekleþtirdik. Zemin etütleri yapýldý. Þu anda projesi çizilmektedir. - Yeni Doðan Mahallesinin Alt yapýsýný biz yaptýk. 4.5 yýlda, 75.000 fidaný toprakla buluþturduk. Önceden, 4 mahallemizde park mevcuttu. 4.5 yýlda; 14 mahalleye, 14'ü yeniden olmak üzere toplamda 18 oyun parký yaptýk.

K Haberin Devamý Sayfa 4 ve 5’de

Anýz Yakmak Geleceðimizi Yakmaktýr

orumlu iþadamý Murat Koçak, ABD'nin Ýstanbul Baþ konsolosu Scott F.Kil ner'in 10 Eylül 2013'de Ýstanbul'da boðaz manzaralý konutunda düzen lenen veda resepsiyonuna katýldý.

SAYFA

Murat Koçak'tan Veda Eden Konsolosa Çorum Leblebisi

K Devamý Sayfa 3’de

2

Ç

Ýslam Dünyasýnýn Birlik ve Beraberliðe Ýhtiyacý Var Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...

Vekaletle Kurban Fiyatlarý Belli Oldu

SAYFA

K Devamý Sayfa 8’de

3


13 EYLÜL 2013 • CUMA

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

2

Anýz Yakmak Geleceðimizi Yakmaktýr mahkum edilmiþ olmaktadýr. Anýz yakmanýn baþka tehlikeleri arasýnda ise telefon direklerini yanmasý ve daha da kötüsü, yoldan geçen arabalarýn görüþ mesafesini azaltarak ölümcül kazalara sebep olmasýdýr.

nýz, biçilen ekinin tarlada kalan sapýna verilen addýr. Anýz yakýlmasý son derece tehlikeli ve zararlýdýr. Her yýl ülkemizde yakýlan anýzýn hava koþullarý ve tedbirsizlik yüzünden büyük çapta bir yangýna dönüþmesi sonucu hektarlarca orman yanmaktadýr.

A

Ayrýca, anýz yakýmý topraktaki organik maddeleri yok ettiði için topraðýn verimini düþürür ve daha çok gübre kullanýmýna yol açar. Daha çok gübre kullanýmý da su kaynaklarýmýzýn kirlenmesine yol açar. Anýz yakýmý ile çýplak kalan toprak, su ve rüzgar erozyonuna uðrar. Topraðýn verimi organik üst tabakasýný kaybetmek suretiyle düþer. Anýz yakýmý, atmosfere karbondioksit salarak küresel ýsýnmaya da katkýda bulunmaktadýr. Yaban hayatý açýsýndan da anýz yakmanýn ciddi etkileri vardýr. Ekin biçilirken yere düþen taneciklerden birçok evcil ve yabani hayvan beslenmektedir. Anýz yakýlýrken bu tanecikler de yandýklarý için, yaban hayatý bir besin kaynaðýný kaybetmiþ ve belki de onu bekleyen kýþý daha zor geçirmeye

Anýzlar Hangi Nedenle Yakýlýr. Çiftçilerimiz hububat hasadý sonrasý hemen baþka bir ürün ekebilmek, anýz saplarýnýn mibzerin ekici ayaklarýný týkamasýný önlemek, anýzýn çok kolay, çabuk ve masrafsýz bir þekilde yok edilmesini saðlamak gibi gerekçelerle anýzlarý yakmaktadýrlar. Bunun dýþýnda çiftçilerimiz anýz yakmanýn yabancý ot mücadelesine faydalý olduðu ve yanan anýz sapý küllerinin gübre yerine geçtiði gibi asýlsýz bilgilere inanmaktadýrlar. Oysa modern tarým tekniðinde anýz yakmak son derece yanlýþ olup, yakma sonucu meydana gelen zararlarý telafi ekmek mümkün deðildir. Anýzlarýn yakýlmasý sonucu þu zararlar oluþur. - Topraktaki mevcut bitkiler için mutlak gerekli olan organik madde yok edilmektedir. - Sap ve anýzýn yakýlmasý ile bitkilerin büyümesini teþvik eden karbon ve azot kaybý artmaktadýr. - Toprakta yüzeye yakýn kýsýmda bulunan yararlý mikroorganizmalar yok olmaktadýr. - Anýz yakýlmasýný takip eden yýllarda hububatta kök çürüklüðü hastalýðý artmaktadýr. - Toprak, su ve rüzgâr erozyonuna daha hassas bir duruma gelmektedir. - Yangýnýn, çevresindeki Orman, meyve aðaçlarý, çalý, yerleþim yerlerini ve toprak üstü canlýlarýna zarar vermesi sonucu büyük zararlar oluþmakta ayný zamanda çevre ve hava kirliliðine yol açmaktadýr. - Anýz yangýný sonucu telefon ve elektrik direkleri ile

enerji nakil hatlarý zarar görmekte demir ve kara yolu ulaþýmý tehlikeye düþmektedir. - Yanan anýzýn, hem toprak üstü canlýlarýna hem de anýz artýklarý ile beslenen yaban hayvanlarýna zarar vermesi sonucu doðal denge bozulmaktadýr. - Yanan anýz, toprak yüzeyinde belli bir derinlikteki verimli katmanýn kaybedilmesine neden olmaktadýr. - Anýzlarýn yakýlmasý sonucunda çok uzun yýllarda oluþmuþ topraðýn fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesi bozulmaktadýr. Anýz yangýnlarýnýn ortadan kaldýrýlmasý için - Biçerdöverle hasattan sonra tarlada kalan saplar sap parçalama makinesi ile parçalanýp, parçalanmýþ saplar týrmýklarla toplanmalýdýr. - Biçerdöverle hububat hasadý, toprak yüzeyine yakýn yapýlmalýdýr böylece kalan sap miktarý az olacaðý için çürümesi ve mikroorganizmalar tarafýndan parçalanmasý daha kolay olmaktadýr. - Anýzlarýn daha çabuk parçalanýp organik maddeye dönüþmesini saðlamak amacý ile topraða, kalan sapýn % 1 ' i kadar "Azot dengeleme gübresi" verilmelidir. - Yabancý ot ve haþereleri yok ekmek için anýzlarýn yakýlmasý yerine ilaçlý mücadele yapýlmalýdýr. - Anýz parçalama makinesi ile anýz parçalandýktan sonra ekim makinesi ile ekim yapýlýrken saplarýn ekim makinesi ekici ayaklarýný týkamamasý için diskli ayaklar yerine topraðý yararak çalýþan balta ayaklý ekim makineleri kullanýlmalýdýr. Anýz yakmak mahalli çevre kurulu kararýnca yasaklanmýþtýr. Yasaklara uymayarak anýz yakanlar, yanan her dekar baþý için 33,83 TL idari ceza cezalandýrýlýp hakkýnda 2872 Sayýlý Çevre Kanunun 20. Maddesine dayanarak 2013 yýlýnda kanuna aykýrý halinde uygulanacak idari para cezalarý 16 Ocak 2013 tarih ve 28530 Sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan 2013/1 no'lu Tebliðin bendine istinaden her bir dekar baþý için 33,83 TL idari para cezasý uygulanacaktýr. Anýz yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitiþik yerler ile meskun mahallerde iþlenmesi durumunda ceza beþ kat artýrýlacaktýr. Çiftçilerimiz geçim kaynaklarý olan topraklarýna kendi elleri ile zarar vermemeleri ve kanunlar önünde suçlu duruma düþmemek için "anýzlarý yakmamalarý" gereklidir. (Serkan Þansever)

Eleman Aranýyor

Eleman Aranýyor

Lokman Aktar Mýsýr Çarþýsý’nda Çalýþtýrýlmak Üzere 2 bayan Eleman Alýnacaktýr.

Ön Muhasebe’de Çalýþtýrýlmak Üzere Bay Çalýþma Arkadaþý Aranýyor...

Müracaat : Muhsin Yazýcýoðlu Cad. No : 100 (Müracaatlar Þahsen Yapýlacaktýr)

Müracaat : ÝREM UNLU MAMULLER


13 EYLÜL 2013 • CUMA

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

3

Murat Koçak'tan Veda Eden Konsolosa Çorum Leblebisi orumlu iþadamý Murat Koçak, ABD'nin Ýstanbul Baþkonsolosu Scott F.Kilner'in 10 Eylül 2013'de Ýstanbul'da boðaz manzaralý konutunda düzenlenen veda resepsiyonuna katýldý.

Ç

Yabancý diplomatlarýn yoðun þekilde katýldýðý resepsiyona Türkiye'nin de yakýndan tanýdýðý sanayici ve iþadamý Cem Boyner ile Rona Yýrcalý da katýldý. Murat Koçak ABD'nin Ýstanbul Baþkonsolosu Scott F.Kilner'in 3 yýldýr Türkiye'de olduðunu belirterek, "Ýstanbul'u ve Türkiye'yi çok seven, Türkiye dostu bir diplomatý uðurladýk. Geçtiðimiz günlerde Hürriyet in ana sayfasýnda Cansu Çamlýbel'le Türkiye'ye iliþkin görüþleri büyük ses getirmiþti. Türkiye'yi çok iyi bilen ve analiz eden mütevazý bir kiþiliðe sahip deðerli bir diplomattý" dedi. Koçak resepsiyona Ankara'dan katýlan ABD Büyükelçiliði'nin 2.yetkilisi baþmüsteþar Jess Baily'le de kýsa sohbet imkaný bulduðunu belirterek, "Scott F.Kil ner'e meþhur Çorum leblebisi ve Atatürk'ün imzalarýnýn bulunduðu tabloyu hediye ettim. Türkiye ABD için önemli müttefik Dýþ politika hassastýr. Ülkeler arasý çýkar menfaat üzerine (Serkan Þansever) geliþir" diye konuþtu.

Vekaletle Kurban Fiyatlarý Belli Oldu * GEÇÝCÝ FAALÝYET BELGESÝ’NÝN (GFB) ALINMASI * ÇEVRE ÝZNÝ ve LÝSANSI’NIN ALINMASI * ÇEVRE ÝZNÝ MUAFÝYET YAZISI ALINMASI * ATIKSU ARITMA TESÝSÝ TASARIMI ve ÝÞLETMESÝ * REVERSE OSMOSÝS - YUMUÞATMA SÝSTEMÝ KURULUMU ve BAKIMI

iyanet Ýþleri Baþkanlýðý, bu yýl vekalet yoluyla kurban kesme bedelini yurtiçi 550 TL yurtdýþýnda ise 380 TL olarak belirledi.

D

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn, Türkiye Diyanet Vakfý aracýlýðýyla yürüttüðü 'Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu' baþlatýldý. Organizasyonla, kurbanlar, yurt içi ve baþta Afrika ülkeleri olmak üzere Ortadoðu, Orta Asya, Balkanlar ve Kafkaslarda 40'ý aþkýn ülkede, kesim merkezlerinde oluþturulan komiteler nezaretinde dini esaslara uygun kesilecek. Bu þekilde kesilen kurbanlardan elde edilen etler, yurt içinde ve yurt dýþýnda ihtiyaç sahibi yoksul vatandaþlara daðýtýlacak. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizesinde Türkiye Diyanet Vakfý aracýlýðýyla yürütülen Vekalet yoluyla kurban organizasyonu için bu yýlki bedelin yurtiçinde 550 TL, yurtdýþýnda ise 380 TL olduðunu belirtilen genelgede, organizasyona katýlmak isteyen vatandaþlarýn, kurban bedellerini, en geç 14 Ekim 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yatýrmasý gerektiðini kaydedildi. Organizasyonda kurbanlarýn, yurt içi ve yurt dýþýnda kesim oluþturulan komiteler nezaretinde dinimizin esaslarýna uygun olarak kesildiði belirtilen genelgede, bu þekilde kesilen kurbanlardan elde edilen etler yurt içinde ve yurt dýþýnda ihtiyaç sahibi yoksul ve muhtaç vatandaþlara daðýtýldýðý ifade edildi. (Haber Merkezi)

Ýmtiyaz Sahibi Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER - Oðuzhan ATÝK

ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI TARAFINDAN ÇDYB-1503 BELGE NOSU ÝLE YETKÝLENDÝRÝLMÝÞ KURULUÞ

0536 220 64 35 - 0532 153 77 00 - 0364 700 11 33

Dizgi, Montaj, Baský

www.elit-cevre.com

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


13 EYLÜL 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

2009 Yýlý Yerel Seçimleri Sonrasý Sungurlu Belediye Baþkanlýðý Görevine;

Neler Yaptý ?

ungurlu Belediye Baþkaný Selahad-din Uzunkaya göreve geldiði günden itibaren yaptýklarý ve halen devam eden çalýþmalar hakkýnda bir açýklama yaptý. Baþkan Uzunkaya yaptýðý açýklamada; Sungurlu Belediye Baþkanlýðý görevine geldiðim andan itibaren, geride kalan dört buçuk yýllýk zaman dilimi içerisinde Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðümüze 52 adet araç-gereç aldýk. Temizlik Ýþleri Müdürlüðümüze 1200 adet çöp konteynýrý alýmý yaptýk. Hemþerilerimizi, eskiden beri tahsil edimekte olan çöp kutusu parasýndan muaf tuttuk. 4.5 Yýlda, 1368 çifte nikâh kýydýk. 2009- 2012 yýllarý arasý toplam 45.000 ton asfalt dökümü yaptýk. 1985 - 2008 yýllarý arasý yýllýk toplam 12.000 m2 parke taþý döþenirken; göreve geldiðimiz dönemde, aylýk 20.280 m2 parke taþý döþüyoruz. Sadece 2012 yýlýnda 81. 098.004 m2 kilit parke taþý döþedik. - Bölgenin en büyük parke taþý, bordür, asfalt plentinde kullanýlmak üzere; 90'lýk çeneli kýrma-eleme tesisi kurarak, belediyemize gelir saðladýk. - Seçim döneminde "Meydana gelecek olasý bir depremde, en güvenli yerler evlerimiz olacak." demiþtik; bunu temin etmek amacýyla, saatte 140 m3 üretim kapasitesine sahip beton santrali kurduk. - Yine bölgenin en kapsamlý kilit parkesini üreten, tam otomasyonla çalýþan kilit parke tesisini kurarak,

S

hem kendi ihtiyacýmýzý karþýlýyoruz hem de Belediyemize gelir saðlýyoruz. Yangýnlarda, kazalarda ve afetlerde kullanýlmak üzere; tam donanýmlý 2 adet itfaiye aracýný halkýmýzýn hizmetine sunduk. Daha önceden traktörün arkasýnda toz yýðýný oluþturarak sürücülere görüþ mesafesi tanýmayan traktörün arkasýna baðlanmýþ süpürgeyi devre dýþý býrakarak yerine son model süpürge aracý aldýk. Cenaze hizmetlerinde kullanýlmak üzere; açýk ve morglu olmak üzere 2 adet cenaze aracý aldýk. Cenaze hizmetlerini ücretsiz hale getirdik. (Defin iþlemleri, cenaze yýkama hizmeti, kefen takýmý temini, cenaze nakil hizmeti vs.) Camii cemaâtinin rahat etmesini saðlamak amacýyla camilerde çevre düzenlemelerine devam edilmektedir. Þehitlerimizin þanýna yakýþmayan bir anýt ve mezarlýk mevcuttu. Göreve geldiðimiz günden itibaren mezarlýklarýmýza ve 'Þehitlik'e gereken önemi veriyoruz. Þehitliðimizin duvarlarýný, granitten yaptýk. Mezar taþlarýný, tek tip olacak þekilde yeniledik. Þehitlik merdivenimizi âtýl durumdan, kullanýlabilir hale getirdik. Sungurlu'ya Sosyal Güvenlik Kurumu Ýlçe Müdürlüðü açýlmasýna aracý olmak suretiyle; günlük 300 vatandaþýmýzýn Çorum'a gidiþ-geliþ çilesine son verdik. Ýlçemizde mevcut binalardaki düzensizliðin önüne geçmek adýna; tek tip tente uygulamasý baþlatarak Ýlçemizin daha modern ve düzenli bir görünüme kavuþmasýný saðladýk. Ýlçemize 1 kavþak, 1 alt geçit, 2 üst geçit, 3 köprü inþâ ettik. Ýlçemizdeki Eski Mezbahane yanýnda bulunan yolda, sürekli meydana gelen çökmeler, uzun zamandýr çözülemeyen bir sorundu. Bu konuda yaptýðýmýz araþtýrmalar neticesinde; Almanya'da kullanýlan hücresel dolgu sistemini bulduk. Ýlgili mühendislerin yaptýðý ön incelemeyi müteakip, " Hücresel Dolgu Sistemi"ni, Almanya'dan sonra Türkiye'de ilk kez ilçemizde uygulayarak, bu sorunu da baþarýlý bir þekilde çözüme kavuþturmuþ olduk. - ÖNCEDEN ÂTIL DURUMDA OLAN ÞEHÝR ÝÇÝ YÖN TABELALARINI YENÝLEDÝK. Önceden, 4 mahallemizde park mevcuttu. 4.5 yýlda; 14 mahalleye, 14'ü yeniden olmak üzere toplamda 18 oyun parký yaptýk. Çocuklarýmýzýn güvenliðini saðlamak amacýyla, kauçuk kaplama ile zeminleri ömürlük hale getirdik. Saðlýklý yaþama hizmet edeceði düþüncesinden hareketle, kondisyon ve spor aletleri ile donatarak, parklarýmýzý genç ve yetiþkin nüfusun daha

optimal kullanacaðý alanlar haline getirdik. "Gölbaðlarý" mevkiinde her yaðmur sonrasý evleri su basýyordu. Vatandaþlarýmýza maddi ve manevi külfet yaþatan bu menfi durumu önlemek amacýyla, adý geçen bölgeye 752 m2'lik menfez yaparak vatandaþlarýmýzý bu dertten kurtardýk. Ýlk etapta 40.000, 2. Etapta ise 60.000 nüfusa hitap edecek "Biyolojik Arýtma Tesisi"nin yer tahsisini yaptýk; 27.08.2013 tarihi itibari ile 270 iþ günü içerisinde teslim edilecek arýtma tesisinin çalýþmalarýna üstlenici firma tarafýndan baþlanýldý. Biyolojik arýtma tesisinin maliyeti 10.620.000 TL'dir. Yýllardýr yýlan hikayesine dönen Yüksekokul için, maliyeye olan borcumuzu temizleyerek, haciz riskini ortadan kaldýrdýk. Þu anda Meslek Yüksek Okulu'nun 3 boyutlu maketi hazýrlanmýþ olup, en kýsa zamanda söz konusu okul inþaatýný bitirmeyi hedeflemekteyiz. Anadolu Öðretmen Lisesi için yer tahsisini gerçekleþtirdik. Zemin etütleri yapýldý. Þu anda projesi çizilmektedir. Yeni Doðan Mahallesinin Alt yapýsýný biz yaptýk. 4.5 yýlda, 75.000 fidaný toprakla buluþturduk. Perþembe günleri kurulan, kullaným kapasitesi yetersiz eski hayvan pazarýnýn yerine, günün ihtiyaçlarýný azami ölçüde karþýlayan, son sistemlerle donatýlmýþ kapalý ve açýk hayvan pazarlarý kurduk. Þehrimizin görsel bir estetiðe kavuþmasý için; önceden çatý kýsmýnda sadece bir saç olan otobüs duraklarýný, cam duraklarla deðiþtirdik. Þehrin farklý noktalarýna reklam panolarý yerleþtirdik. Mezarlýklarýmýzda kullanýlmayacak durumda olan banklarý deðiþtirerek yerine yenilerini koyduk. Yine mezarlýklarýmýzda bulunan hepsi birbirinden farklý taþ yýðýný olan çeþmeleri kaldýrarak yerine Osmanlý motifli tek tip çeþmeler koyduk.


13 EYLÜL 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Gelen Selahaddin Uzunkaya, Geride Kalan Dört Buçuk Yýlda ;

Neler Yapýyor ? Kiþisel geliþimlerine de katkýsý olacaðý düþüncesinden hareketle; kadýnlarýmýzýn el iþleri, yabancý dil, çocuk geliþimi gibi muhtelif alanlarda eðitim alabilmeleri için, 'Kadýn Kültür Evi''ni faaliyete geçirdik. Çocuklarýmýzýn eðitim hayatýna katký saðlamasý hedefinden yola çýkarak, Türk Telekom ile yaptýðýmýz ortak çalýþma neticesinde; son derece güvenli bir 'internet evi" ni de faaliyete geçirmiþ bulunuyoruz. Günde ortalama 100 öðrencimizin faydalandýðý internet evimiz; disiplini, temizliði ve sürekliliði ile Türkiye'de bulunan internet evleri arasýnda ilk sýrada yer almaktadýr. Eðitim ve öðretimine devam eden öðrencilerimizi, eðitim yuvalarýnda herhangi bir aksaklýða maruz býrakmamak amacýyla, okullarýmýzda çevre düzenlemeleri yaptýk. Son yýllarda artan pil kullanýmý, insan saðlýðýnýn yaný sýra temiz bir çevre için tehdit oluþturmaktadýr. Okullara daðýttýðýmýz atýk pil toplama makineleri ile, baþta çocuklar olmak üzere, bütün vatandaþlarýmýza, atýk pil toplama alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasýný saðladýk. 'Çevre bilinci ve duyarlýlýðý yüksek insanlardan müteþekkil bir ilçe olma' hedefimiz doðrultusunda, muhtelif eðitim seminerleri tertip etmekteyiz. Sonuç olarak bugün; genç nesillerimize böyle bir sorumluluk bilincini aþýlamýþ olduðumuzu görmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Ýlçemizdeki eðitimin, teknolojik geliþmelerle paralellik göstermesini teminen; tüm okullarýmýza projeksiyon cihazlarý aldýk. Ýlkokul öðrencilerimizin tamamýna, 3 boyutlu interaktif eðitim seti daðýttýk. 8. Sýnýf öðrencilerinin tümünü; bütün masraflarý bize ait olmak suretiyle, Boðazkale gezisine gönderiyoruz. SBS sýnavlarýnda baþarýlý olan öðrencilerimize, dizüstü bilgisayar ödülü veriyoruz. Eðitime 500.000 TL harcadýk. Tüm bunlarýn meyvesi olarak, ilçe genelinde 198 olan SBS puan ortalamasý, baþarýlý bir ivme kazanýp, ortalama 345 puana yükselmiþtir. Yine eðitim alanýnda, okullarýmýzda sýnýflar arasý 'Bilgi Yarýþmasý' düzenledik. Bu alanda bir rekor kýrarak bir sýnav sonrasý 840 öðrencimize çeþitli hediyeler verdik. ''Sizler Ýçin Kolay Olan Bu Yardým, Muhtaç Ýçin Hayat Olacak!'' sloganý ile þehrin farklý noktalarýna koymuþ olduðumuz oyuncak, kitap, elbise, ayakkabý kumbaralarýna vatandaþlarýmýz tarafýndan yoðun bir ilgi gösterilmektedir. Bu sosyal yardýmlaþmada gizlilik esas olup; yardýmda bulunan kiþi yardýmýn kime ulaþtýðýný bilmezken, alan ise bu yardýmýn kimden geldiðini

bilmemektedir. Sosyal ve Kültürel etkinliklerimiz kapsamýnda ise; ilçemize ünlü tiyatro gruplarýný davet ettik. Sungurlu'ya ilk defa lunapark ve sirk ekipleri getirerek vatandaþlarýmýzý iþ stresinden uzaklaþtýrdýk. Ýlçe genelinde 800 çocuðumuzu sünnet ettirerek, erkekliðe adým attýklarý ilk günde yanlarýnda olduk. Çeþitli programlar ve hediyelerle sünnet þölenleri düzenledik. Dünya Kadýnlar Günü'nde Serdar Tuncer, Ýbrahim Sadri, Senai Demirci gibi usta isimlerle kahve tadýnda programlar yaptýk. Ýftar çadýrý ve aþure programlarýmýzý ise; her yýl ilgili ay boyunca, aralýksýz olarak devam ettirmektayiz. Uluslararasý Aþýklar Bayramý programý düzenledik. HEDEF PROJELER DSÝ ile yapmýþ olduðumuz görüþmeler neticesinde, Sungurlu'ya yakýþýr 1 gölet ve 14 köprü yapmayý hedefliyoruz. Ýhalesi önümüzdeki hafta yapýlacak olan Dið Çayý Budaközü ve Akçay derelerinin ýslah çalýþmasý sonucu içerisinde Çay bahçeleri, yürüyüþ yollarý, spor alanlarý vb hizmetlerin yer alacaðý ve ailelerimizin, gençlerimizin zaman geçireceði güzel alanlar oluþturacaðýz. Almanya Dresden Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Leibniz Enstitüsü (TechnischeUnýversitat Dresden / LeibnizÝnstitut), ve Ankara Üniversitesi ile; "Kentsel Dönüþüm" hedefimiz doðrultusunda iþbirliði yaptýk. Bu projenin ilk ayaðýnda, Almanya'dan ve Ankara Üniversitesi'nden Sungurlu'ya gelecek olan þehir planlamacýlarýnýn, bir yýl boyunca, Sungurlu'da yapýlmasý gereken çalýþmalarý belirleyip ilçeyi etüd etmeleri ön görülmektedir. Bizler Türkiye'ye örnek teþkil edecek bir proje; Almanlar ise, deðil Türkiye, dünyaya örnek olacak bir proje yaratmak için kollarý sývadýk. Bambaþka bir Sungurlu için gecegündüz çalýþýyoruz. Sungurludaki gençlerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yapabilmelerine olanak saðlayýp, serbest zamanlarýný ilgi, istek ve yetenekleri doðrultusunda deðerlendirmeleri için Gençlik Merkezleri kuruyoruz. Bu merkezlerde yapýlan uygulamalarla, gençlerimizi zararlý alýþkanlýklardan korumayý, farklý yeteneklerini iþleyerek toplumda aktif birer birey olmalarýný hedefliyoruz.. Sungurlu'da bulunan Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulumuzun öðrenci sayýsý yeni açtýðýmýz bölümlerle her geçen gün artýyor ayrýca projesi tamamlanan Myo Kampüsünün ileriki yýllarda yapýlacak olmasý neticesi ile bu okullarýmýza gelecek öðrencilerin Sungurlu'da kalmalarý ve Sungurlu ekonomisine katký saðlamalarý bizim için önemli idi. Bunun için yap-

týðýmýz giriþimler ile 300 öðrencinin kalabileceði yurt projesinin 2013 yatýrým programýna alýndýðýnýn müjdesini sayýn Kyk Genel Müdürümüzden aldýk. Ýnþallah en kýsa zamanda yurt inþaatýmýzýn projelerini, ihalesini tamamlayarak öðrencilerimizin hizmetine sunacaðýz. Bu sayede Sungurlu ekonomisinin daha da canlanacaðýný ümit ediyoruz. Bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen TBMM Ýdari Amirimiz Sayýn Salim Uslu' ya, Deðerli Milletvekillerimiz Murat Yýldýrým ve Cahit Baðcý' ya teþekkür ediyorum. Bu yatýrýmýn Sungurlumuza hayýrlý olmasýný diliyor, herkesi saygý ve sevgi ile selamlýyorum" dedi. (Serkan Þansever)


13 EYLÜL 2013 • CUMA

S.S.REK.667

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6


13 EYLÜL 2013 • CUMA

Eleman Ýlaný Pancar Dairesi’nde çalýþtýrýlmak üzere Emekli Þöför alýnacaktýr. S.S.STK.515

Müracaat : 0533 331 75 52 Devren Satýlýk AKDAÐ SU 2.000 Müþteri 40 Adet Su Sebili Yýllýk 14.000 Adet Damacana Yýllýk 20.000 Adet Pet Su Satýþý Yaklaþýk 4.000 Adet Damacana Bilgisayar, Su Programý Komple Satýlýktýr

0507 763 06 74 Satýlýk Müstakil Ev Hacettepe Mahallesi Þehit Kalender Yaralý Sokak Baðevler No : 1 adresinde bulunan 454 m2 üzerinde 3+1, Bahçeli Yarým Badrum, 1 Garaj, 1 Tandýr, 2 Büyük Deposu Bulunan müstakil ev satýlýktýr. Ayrýca : Römork, 11’li Gazayaðý, 2’li Pulluk, 1 Mipser ve 1 Adet Patos’da satýlýktýr.

0507 763 06 74 Acele Satýlýk Daire

Öz Sungurlu Tur

SUNGURLU’NUN SESÝ

7

www.sungurlununsesi.net

D2 Belgeli, Ferdi Kaza Sigortalý Personel Servis, Gezi, Tur Taþýmacýlýðý, Þehir Ýçi Özel Okul Taþýmacýlýðý, Havaalaný Transferi, Toplantý ve Seminerlere Taþýmacýlýk... Müracaat : Þehir Parký Karþýsý Belediye Ýþ Merkezi Binasý No : 15 Telefon : 0533 611 30 24 0542 377 80 66 S.S.REK.666

Baþpýnar Mah. Ýlhan Sarýaltun Cad. Güven Apt. 2. Kat Doðalgazlý ful daire (Buhara Market Yaný)

Hayati KURT 0535 817 02 16

S.S.STK.514

Müracaat :

Uzar Sitesi’nde Satýlýk Dublex ve Kat’da Daire Müracaat : 0533 618 89 19

S.S.STK.513

Satýlýk Daireler

S.S.REK665

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


13 EYLÜL 2013 • CUMA

www.sungurlununsesi.net

8

S.S.REK.664

Rektör Alkan’dan Güçlü’ye Ziyaret itit Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, gazeteci Orhan Güçlü’ye geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu.

H

Rektör Prof. Dr. Alkan, Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. S. Oðuzhan Kývrak ile birlikte trafik kazasý geçiren Osmancýk Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Orhan Güçlü’ye geçmiþ olsun ziyaretinde bulunarak, “Ýnþallah en kýsa sürede aramýza dönersiniz” temennisini iletti. Tedavi gördüðü süre içerisinde hiç yalnýz kalmadýðýný belirten Orhan Güçlü de, Rektör (Haber Merkezi) Alkan’a nazik ziyareti için teþekkür etti.

Ýslam Dünyasýnýn Birlik ve Beraberliðe Ýhtiyacý Var itit Üniversitesi ve Ensar Vakfý Çorum Þubesi iþbirliðinde düzenlenen “Ýslam Dünyasýnda Sorunlar ve Çözümler” konulu konferans büyük bir katýlýmla gerçekleþtirildi.

H

Ýslam Hukuku Profesörü hemþehrimiz Prof. Dr. Hayrettin Karaman’ýn konuþmacý olarak katýldýðý etkinlik önceki akþam Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda yapýldý. Þaban Erci’nin Kuran-ý Kerim tilaveti, Ensar Vakfý Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn’ýn açýlýþ konuþmasý, Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu’nun selamlama konuþmasý, Prof. Dr. Karaman’ýn konferansý ile süren etkinlikte Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise katýlýmcýlara teþekkür etti. Yoðun bir katýlýmýn olduðu konferansta konuþan Vakýf Baþkaný Aþgýn, Hitit Üniversitesi’nin her platformda sivil toplum kuruluþlarýyla yaptýðý iþbirliklerinden dolayý Rektör Alkan’a teþekkür etti. Sonrasýnda Mevlana’nýn “Yüzünü görmek isteyen cama bakar, özünü görmek isteyen cana bakar” sözünü dile getiren Milletvekili Salim Uslu, “Biz

bugün cana bakarak deðerli hocamýzý dinleyeceðiz” dedi. Konuþmasýna “Çorumlularý caný gönülden selamlýyorum” diyerek baþlayan Prof. Dr. Hayrettin Karaman, her zaman olduðu gibi bugün de Ýslam dünyasýnýn birlik beraberliðe ihtiyacý olduðunu belirtti. Prof. Dr. Karaman, “Nasýl bir kültür, inanç erozyonu olmuþtur ki milletimiz hep farklý düþünüyor. Bu anlamsýz kini, anlamsýz muhalefeti, ortadan kaldýrmalýyýz. Üzerinde olduðumuz gemi selametle sahile ulaþmalý, demokrasi gereði gemiyi kullananlar deðiþse de geminin rotasý þaþtýðýnda tek millet olarak gemiyi hedefe yöneltmeliyiz. Biz/siz kendimizi deðiþtirmeden Allah (C.C.) toplumuzu deðiþtirmez” dedi. “Medeniyet deðiþirse kültür ve din deðiþir bütün medeniyetlerin temelinde din vardýr” diyerek, maddi ve manevi deðerlerin o ülkenin deðerleriyle bütünleþmesi gerektiðine vurgu yapan Prof. Dr. Karaman, tefrikayla bölünmüþ parçalanmýþ bir toplumuz maalesef, tefrika siyasetinden kurtularak zulüm savaþýnýn devamýna taraftar olmamak ve savaþýn durmasý için Ýslam dünyasýnýn birlik

beraberliðinin önemine tekrar vurgu yaparak sözlerini sonlandýrdý. Konferans sonrasýnda Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan “Sizi burada görmek keyif verici” diyerek konferansa katýlýmýndan dolayý Prof. Dr. Karaman’a teþekkür ederek MYO’da yapýlan bakýr bir tabloyu taktim etti.

(Haber Merkezi)

13eylul  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you