Page 1

13 ARALIK 2012 • PERÞEMBE

YIL: 43 • SAYI: 3549 • 50 Kr.

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

Baþkan Uzunkaya Kapalý Pazar Yerinde Ýncelemelerde Bulundu ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya Kapalý Pazar yerini gezerek alt yapý kazý çalýþmalarýný yerinde inceledi.

S

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, "Bu proje sayesinde Yeþilevler Sitesi arkasýna 13 bin metrekarelik alana kurulacak olan çok amaçlý kapalý pazar yerinin alt ve üst yapý çalýþmalarýnýn yaný sýra, üzeri çelik konstrüksiyon ile kapatýlarak Sungurlu'ya modern anlamda alýþveriþ mekaný kazandýrýlacak" dedi. KDevamý Sayfa 5’de

ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya Þoförler Cemiyeti'ne baðlý taksici esnafý ile bir araya geldi.

S

Tesisin ilçemizin çehresini deðiþtirdiðini ve ilerleyen zamanlarda ekonomimize saðlayacaðý katkýlardan bahseden Baþkan Uzunkaya, "Hizmetlerimizin hayata geçirilmesinde belediye meclisimizin büyük katkýlarý oldu. Ýktidarý ve muhalefetiyle halisane çabalar içinde, aðýz tadýyla bugünlere geldik. Hizmetlerin vatandaþlarýmýza ulaþmasýnda en küçük çabanýn bile bir deðeri olduðuna inanýyoruz. Bu vesileyle gerek eleþtiri ve gerekse önerileriyle katkýda bulunan tüm meclis üyelerimize, bize destek olan olmayan herkese teþekkür ediyorum. Ýlk günkü heyecanýmýzla çalýþmalarýmýza devam ediyoruz" dedi.

Gribe Karþý Tatlý Savaþ

KDevamý Sayfa 4’de

‘Tesis Ýlçemizin Çehresini Deðiþtirdi’

10 Aralýk Dünya Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Haftasý Kutlandý SAYFA

Bir Kez Daha Demiryolu Ýstedik KDevamý Sayfa 5’de

2

KDevamý Sayfa 2’de

Ýþsizliðin Temelinde Yetiþmiþ Ýnsan Unsuru Var orum Valisi Sabri Baþköy, “Eðitimli insan, iþ bulmada ve istihdamda daha kalýcý oluyor. Burada öðrenen arkadaþlarýmýz ayný zamanda öðreteceklerdir. Bir iþyerinde hasetlik ve kýskançlýk yoksa o kurumun KDevamý Sayfa 3’de kalitesi yükselir" dedi.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

Sunguralp’te Resim ve Teknoloji Tasarým Sergisi

SAYFA

Ç

6


13 ARALIK 2012 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

10 Aralýk Dünya Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Haftasý Kutlandý S ungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan "10 Aralýk Dünya Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Haftasý" kapsamýnda bir etkinlik düzenlendi. Ýlçe Özel Ýdare Konferans Salonu'nda Fatih Ortaokul"u tarafýndan hazýrlanan etkinlikte insan hak ve özgürlüklerinin önemi tiyatro gösterisi, þiirler ve tiyatro ile anlatýldý.

Öðretmen ve öðrencilerinin hazýrlayýp sunduðu etkinliðe Kaymakam Hulusi Þahin, Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yard. Doç. Dr. Kubilay Karacif, CHP Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Ýlçe Emniyet Müdürü Metin Soner Þentürk ve çok sayýda öðrenci katýldý. Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda Fatih Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öðretmeni Osman Mutlu Berber günün anlam ve önemini anlatan bir konuþma yaptý. Berber, ayrýca bu yýl Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi'nin 64. yýl dönümünün kutlandýðýný ifade etti. Programýn devamýnda öðrenciler tarafýndan "Ýnsan Haklarý ve Demokrasi" konulu þiirler okundu. Þiir dinletisinin ardýndan yine öðrenciler tarafýndan kýsa bir tiyatro gösterimi yapýldý. Öðrencilerin "Flas Haber" isimli tiyatro oyunu katýlýmcýlarýn beðenisini topladý.

Gribe Karþý Tatlý Savaþ M eþhur Diyarbakýr Baklava Salonlarý Sahibi Ali Usta, soðuk havalarda vücudu daha dirençli tutmak için tatlý tüketilmesi çaðrýsýnda bulundu.

Kýþ aylarýnda bol tatlý tüketen kiþilerin gribal enfeksiyonlarý çabuk atlattýðýný iddia eden Ali Usta, tatlýnýn vücudu dinç tuttuðu gibi vücudun direncini de kuvvetlendirdiðini belirtti. Tatlýyý tüketirken tatlýnýn üzerine limon sýkýlmasýný da tavsiye eden Ali Usta, þeker hastalarý için de ayrýca az þekerli diyabet tatlý çeþitlerinin de iþyerlerin de mevcut olduðunu kaydetti. 18 yýllýk tecrübesiyle tatlý iþinde ismi Çorum'da ekol haline gelen tatlýcý Ali Usta, kendi imalathanelerinde hazýrlanan birbirinden nefis tatlý çeþitlerini Çorumlularýn damak tadýna sunuyor. Yazýçarþý, Gazi ve Ýnönü Caddesi olmak üzere 3 ayrý noktada hizmet verdiklerini dile getiren Ali Usta, lezzeti uzaklarda aramaya gerek kalmadan en iyi ve en kaliteli tatlý çeþitlerini Çorumlularýn hizmetine sunduklarýný söyledi. Tatlý dendiðinde ilk akla gelen isim olan Meþhur Diyarbakýr Baklava Salonlarýn da onlarca çeþit baklava bulunuyor. Hurma kadayýfýndan tutunda sýcak künefe, tulumba ve onlarca çeþit baklava çeþidiyle hizmet veren Meþhur Diyarbakýr Baklava Salonlarýnda tüm ürünler Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn yasal izniyle üretiliyor. Ayrýca tatlýlarda yüzde 100 Çorum þekeri kullanýldýðýný dile getiren tatlýcý Ali Usta, "Ýmalathanemizi herkes gelip görebilir. Kapýmýz tüm Çorumlulara açýktýr" ifadelerini kullandý. Müþteri memnuniyeti ve hijyene daima önem verdiklerine dikkat çeken tatlýcý Ali Usta, meþhur Diyarbakýr tatlýlarýný tatmak için tüm Çorumlularý 3 ayrý noktada bulunan þubelerine beklediklerini sözlerine ekledi. Meþhur Diyarbakýr Baklava Salonlarýna tüm sipariþlerinizi 213 34 47 - 225 01 74 - 227 20 24 nolu telefonlardan verebilirsiniz.


13 ARALIK 2012 • PERÞEMBE

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

13 Aralýk 2012 Perþembe Þifa Eczanesi (Cengiz Topel Caddesi)

---

Çorum Valisi Sabri Baþköy ;

SATILIK (Fatih Otel)

‘Ýþsizliðin Temelinde Yetiþmiþ Ýnsan Unsuru Var’ V

Konuþmasýna, "Bir cihazý dahi eðitim almadan kullanmamalýyýz. Eðitimini almadýðýmýz zaman kullandýðýmýzda yüzde 100 kapasite ile çalýþan br cihazý belki yüzde 10 kapasite ile kullanýyoruz. Bu küçük benzetmeden þuraya gelmek istiyorum; kamunun ve özelin en önemli unsuru yetiþmiþ insan unsurudur" sözleriyle devam eden Vali Baþköy, iþsizliðin temelinde kalifiye eleman eksikliðinin bulunduðunu kaydetti. Baþköy, "Çorum yüzde 5.3'lük iþsizlik ortalamasý ile Türkiye ortalamasýnýn altýnda. Ancak maalesef iþ beðenmeme durumu var. Ýþ beðenmeyenlerin oranýný da çýkarýrsak iþsizlik oranýnýn daha da düþtüðünü göreceðiz" ifadelerini kullandý. Eðitimli insanýn iþ bulmada ve istihdamda daha kalýcý olduðunu dile getiren Baþköy, konuþmasýnda þunlarý bildirdi: "Burada öðrenen arkadaþlarýmýz ayný zamanda öðreteceklerdir. Bir iþyerinde hasetlik ve kýskançlýk yoksa o kurumun kalitesi yükselir. Bu özellikle, hem müessesine hem de ülkesine katký saðlamasýna neden olur. Ýnsanýn olduðu yerde hatayý sýfýrlayamazsýnýz. Ancak eðitimle bunu en aza indirmek mümkündür. Eðitimler ayný zamanda sosyalleþmeyi, hakka ve hukuka saygýyý da beraberinde getirir. Ülkemizde bu manada eðitimde farkýndalýk arttý. Bu artýþ, uluslararasý arenada ülkemizi daha ileriye taþýyacaktýr."

S.S.STK.567

ali Sabri Baþköy, Cimpor Yibitaþ Çorum Çimento Fabrikasý'nýn Endüstri Meslek Lisesi ile iþbirliði içerisinde düzenlediði mesleki eðitim programýna katýlarak baþarý gösteren iþçilere sertifikalarýnýn verildiði törende yaptýðý konuþmada, eðitimin her aþamada önemli olduðunu belirterek, "Eðitimli insan, iþ bulmada ve istihdamda daha kalýcý oluyor. Burada öðrenen arkadaþlarýmýz ayný zamanda öðreteceklerdir. Bir iþyerinde hasetlik ve kýskançlýk yoksa o kurumun kalitesi yükselir" dedi.

Cengiz Topel Cad. Vergi Dairesi Karþýsý’nda bulunan Asansörlü Fatih Otel Satýlýktýr Müracaat : Mustafa Karaman 0533 620 56 59

Satýlýk Ýmarlý Arsalar TOKÝ Yolu ve Terminal Caddesi Köþe Baþý Ýþyerine Uygun 573 m2 - 464m2 - 414m2 imarlý arsalar satýlýktýr. Müracaat : 0532 667 93 25 0544 667 93 25

SATILIK MEYVE BAHÇESÝ Osmanlý Petrol arkasýnda 4900 m2 ve 4600 m2 ölçülerinde bitiþik 2 adet bahçe satýlýktýr.

Müracaat : 0542 891 88 30 0505 374 70 69

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Serkan ÞANSEVER H. Mustafa SARIYÜCE • H.Mehmet HOTOÐLU

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 7,91 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

S.S.STK.568

Bahçe Ýçerisinde : 1 Adet 32 m2 Ev 1 Adet Keson Kuyu 1 Adet 15 m3 Beton Sulama Havuzu Elektrik ve Su abonesi Damlama Sulama Tesisi 250 civarýnda ortalama 3 yaþýnda meyve aðaçlarý mevcuttur.

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


13 ARALIK 2012 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Baþkan Baþkan Uzunkaya Uzunkaya Taksicilerle Taksicilerle Bir Bir araya araya Geldi Geldi ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya Þoförler Cemiyeti'ne baðlý taksici esnafý ile bir araya geldi.

S

Taksici esnafý ile Mavi Ocak tesislerinde bir araya gelen Baþkan Uzunkaya, taksicilerle hem öðlen yemeði yedi hem de kýsa bir sohbet gerçekleþtirdi. Karþýlýklý fikir alýþveriþlerin yapýldýðý yemek sonrasýnda, hizmete geldikleri ilk günden bugüne kadar olan sürede yapýlan faaliyetleri anlatan Baþkan Uzunkaya, yeni hayata geçirilecek olan projeleri de anlattý. - YILDA 12.000 M2 OLAN KÝLÝT PARKE DÖÞENMESÝ AYDA 20.000 M2 OLDU Baþkan Uzunkaya Taksici esnaflarý ile gerçekleþen toplantý esnasýnda 3 yýlda toplam 30 bin ton asfalt attýklarýný söyledi. Kilit parke konusuna deðinen Baþkan Uzunkaya, "Önceden yýlda 12 bin metrekare kilit parke yapýlýyordu, þimdi ise sadece bir ayda 2 bin metrekareden fazla kilit parke döþüyoruz. Ayrýca gelir ve tahsilat durumuna baktýðýmýz zaman göreve geldikten 26 gün sonra kum ocaðýnýn gelir raporlarýna baktým. Bir yýlda elde edilen geliri sadece 26 günde bir buçuk katýna çýkarttýk" dedi. Baþkan Uzunkaya daha sonra taksici esnafý ile birlikte faaliyette olan kýrma eleme, beton santrali, kilitli parke ve laboratuar tesislerini gezdi. Laboratuar görevlileri tesisi gezmeye gelen misafirlere, toprak, kum ve diðer incelemeleri nasýl yaptýklarý hakkýnda bilgiler aktardý. Tesisin ilçemizin çehresini deðiþtirdiðini ve ilerleyen zamanlarda ekonomimize saðlayacaðý katkýlardan bahseden Baþkan Uzunkaya, "Hizmetlerimizin hayata geçirilmesinde belediye meclisimizin büyük katkýlarý oldu. Ýktidarý ve muhalefetiyle halisane çabalar içinde, aðýz tadýyla bugünlere geldik. Hizmetlerin vatandaþlarýmýza ulaþmasýnda en küçük çabanýn bile bir deðeri olduðuna inanýyoruz. Bu vesileyle gerek eleþtiri ve gerekse önerileriyle katkýda bulunan tüm meclis üyelerimize, bize destek olan olmayan herkese teþekkür ediyorum. Ýlk günkü heyecanýmýzla çalýþmalarýmýza devam ediyoruz" dedi. Taksici esnaflarý ise faaliyete olan tesislerin yapýlmasýnda ne denli doðru karar alýndýðýný söyleyerek, "Baþkan Uzunkaya'ya teþekkür ettiler.


13 ARALIK 2012 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Baþkan Uzunkaya Kapalý Pazar Yerinde Ýncelemelerde Bulundu ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya Kapalý Pazar yerini gezerek alt yapý kazý çalýþmalarýný yerinde inceledi.

S

Sungurlu'yu 'Marka Þehir' oluþturma vizyonu ile Sungurlululara hizmet eden Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'nýn hayata geçireceði projeler arasýnda bulunan 'Çok Amaçlý Kapalý Pazar Yeri Projesi'nin 21 Kasýn tarihinde alt yapý ve kazý çalýþmalarý baþlamýþtý. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, "Bu proje sayesinde Yeþilevler Sitesi arkasýna 13 bin metrekarelik alana kurulacak olan çok amaçlý kapalý pazar yerinin alt ve üst yapý çalýþmalarýnýn yaný sýra, üzeri çelik konstrüksiyon ile kap-

atýlarak Sungurlu'ya modern anlamda alýþveriþ mekaný kazandýrýlacak" dedi. Yeþilevler Sitesi'nin arkasýna yapacaðýmýz Pazar yeri sayesinde Sungurlularýn yaðmur, çamur, toz gibi sýkýntýlý ortamda alýþveriþlerine son vererek, rahat hijyenik, saðlýklý koþullarda alýþ veriþ imkaný saðlayacaðýz diyen Baþkan Uzunkaya, "Pazar yerinin yaný sýra sosyal faaliyet alaný olarak da bir çok özelliði bünyesinde barýndýran Pazar yeri alanýn boþ kaldýðý günlerde ise halkýn kapalý alanda spor yapma imkaný bulacak. Uzunkaya ayrýca Pazar yeri projesinin ilçede düzenlenecek miting, konser, bayram kutlamalarýnda hitap edecek þekilde projelendirildiðini söyledi.

Bir Kez Daha ‘Demiryolu’ Ýstedik oombergHT'de Sami Altýntaþ tarafýndan hazýrlanan ve Anitta Otel'de gerçekleþtirilen programa konuk olarak Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile TEB Genel Müdür Yardýmcýsý Turgut Boz katýldý. Canlý yayýnlanan programda kentin ekonomik, sosyal ve ticari hayatý ele alýndý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü programda yaptýðý deðerlendirme de son on yýlda sadece Çorum'a deðil Türkiye'ye bakýlmasý gerektiðini belirterek, "Türkiye çok büyük bir deðiþim yaþýyor. Türkiye bu deðiþimi yakalamakta biraz geç kaldý. 1980 yýlýndan sonrasý rahmetli Cumhurbaþkanýmýz Turgut Özal'la birlikte baþladý. Türkiye'de güzel bir deðiþim yaþýyoruz. Türkiye geliþirken, deðiþirken, ekonomisinde büyürken ve her alan da sosyal yaþamýnda hukukunda, demokrasisinde, insan haklarýnda geliþirken Çorum'da bundan payýna düþeni alýyor. Çorum'unda kendine özgü yerel dinamikleri var. Siyaset kurumu bunun bir parçasý, ekonomi dünyasý bunun bir parçasý sivil toplum örgütleri yine bunun bir parçasý ve biz el ele vererek Çorum'da da büyük bir deðiþimi yaþýyoruz. Biz bir birimizin gözüne bakarak ayný duyguyu paylaþabilen insanlar topluluðuyuz. Mevlana'nýn bir sözü vardýr "Ayný dili konuþanlar deðil, ayný duyguyu paylaþanlar anlaþýr" der ve bizde Çorum'da ayný duyguyu meydana getirdik. Bizlerde el ele vererek önümüzdeki 2023 vizyonumuz olsun, hatta bunun bir sonraki aþamasý 2071 vizyonu olsun Türkiye'nin. Bu vizyon da Çorum ne yapacak, Türkiye ne yapacak bir biriyle bir entegrasyon içinde bu deðiþimi bu geliþimi nasýl yaþayacaðýz bunun hazýrlýklarý bunun çalýþmalarý içerisindeyiz" dedi. Külcü sözlerine þöyle devam etti: "Bizim geride býraktýðýmýz on yýllýk zaman içerisinde toplu konut çalýþmalarýndan tutun, duble yollara kadar yapmýþ olduðumuz önemli hizmetlerimiz var. Bunlar genel idarenin yapmýþ olduðu hizmetler. Bizim göreve talip olduðumuzda sloganýmýz "Deðiþimin Gücü" idi. Geride býraktýðýmýz zaman dilimi içerisinde de, bunu týlsýmlý bir þekilde hayata geçire bildiðimizi görüyorum. Hemþehrilerime de teþekkür etmek isterim. Çünkü bizim yaptýðýmýz iþin içerisinde, imar vardýr, düzenlemeler vardýr, insanlarý yerinden çýkartýrsýnýz kentsel yenileme anlamýnda mutlaka itirazlar olur. Bu tür çalýþmalarda çok büyük oranda hemþehrilerimiz bize omuz verdiler destek verdiler." -"KÜLTÜR SÝTESÝNÝN YIKIMI 20 GÜN SONRA BAÞLAYACAK"Yakýnda yýkýmýna baþlanacak olan Kültür Sitesi konusunda deðinen Külcü, "Adý Kültür Sitesi ama kendisi bir hilkat garibesi olan yapýnýn tahliyesini gerçekleþtirdik. Devrini belediyemize almýþ olduk. Buranýn yýkýmýna on beþ, yirmi gün sonra baþlayacaðýz ve buraya bir park yapacaðýz. Þehrimiz küçükte olsa burada bir meydana kavuþmuþ olacak. Batý ülkelerde bunun çok örnekleri var. Meydan deyince biz 30 bin 40 bin bir alan aklýmýza gelir. Biraz bu Anadolulun geniþ olmasýndan kaynaklanýyor. Batý da 3 bin 4 bin metre karelik alanlar yaparak þehirlerini onunla tanýmlayýp tanýtýyorlar. Bizimde bunu Türkiye'de öðrenmemiz ve Çorum'da da bunu gerçekleþtirmemiz lazým. Buna benzer birkaç çalýþmamamýz daha var. Zorluk çýkarmadan burayý tahliye ettik. Oto galericilerin ve traktörcülerin þehrin dýþýna çýkarýlmasý için çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bütün taksi duraklarýmýz yenilendi. Bunlar kentsel yenilenme kapsamýnda yapmýþ olduðumuz çok önemli çalýþmalardýr. Biz kentsel yenilenme deyince bir yerde gece kondu yerlerin yýkýlýp yerine yeni evlerin yapýlmasý anlarýz halbuki o deðildir. Þehirde görüntü kirliliðine sebebiyet veren, gürültü kirliliði oluþturan ne varsa onlarýn hepsiyle ilgili yapýlmýþ çalýþmalarda bir kentsel yenilenme çalýþmasýdýr. Biz bu çalýþmalarý çokça yapýyoruz" dedi.

l

Çalýþma Arkadaþý Arýyoruz Matbaamýzda Çalýþtýrýlmak Üzere ; CorelDRAW ve Adobe Photoshop Programlarýný Kullanabilen Çalýþma Arkadaþý Arýyoruz.

Müracaat : Hitit Ofset Matbaacýlýk

311 78 58


13 ARALIK 2012 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

Sunguralp’te Spor ve Sanat Kulüpleri zel Sunguralp'te bu yýl dokuz farklý alanda açýlan spor ve sanat kulüpleri, sýnavlardan ve derslerden sýkýlan öðrencilerin dinlenmesini saðlýyor.

Ö

6

www.sungurlununsesi.net

Sunguralp’te Veli Faaliyetleri

Ayrýca kendilerini tanýmalarýna, kabiliyetli

olduklarý alaný keþfetmelerine imkan saðlayan kulüp faaliyetleri, geleceðin sosyal öðrencilerinin yetiþmesine olanak saðlamaktadýr. Okul Müdürü Ünal Baðcý, “Alanýnda uzman , milli sporcu ve antrenörlerden oluþan kulüp hocalarý çocuklarýmýzýn sosyalleþmesine ve eðitimine katkýda bulunmaktadýr." dedi.

Resim ve Teknoloji Tasarým Sergisi zel Sunguralp'te bu hafta Teknoloji ve Tasarým Sergisi ile Resim Sergisi yapýldý.

Ö

Öðrencilerin resimlerinin ve tasarýmlarýnýn sergilendiði sergide ilginç eserler yer aldý.

Resim Öðretmeni Aslýhan Þahin, “Yaptýðýmýz etkinlik ve sergilerle çocuklarýmýzda sanata karþý bir sevgi oluþmaktadýr. Ayrýca eserlerinin sergilendiðini gören öðrencilerimizin özgüveni artmaktadýr” dedi.

zel Sunguralp'te her hafta sonu veliler ve öðretmenler arasý futbol maçlarý yapýlmaktadýr.

Ö

Ayrýca bu haftadan itibaren velilerine her hafta voleybol maçlarý ve turnuvalarý organize eden Okul Müdürü Ünal Baðcý, “Velilerimize farklý etkinlikler yaparak onlarla tanýþmayý ve kaynaþmayý amaçlýyoruz. Ayrýca veliler arasýndaki muhabbeti artýrarak, velilerimizin sosyal faaliyetlere katýlýmýný saðlýyoruz." dedi. YÝTÝK- Ulaþtýrma Bakanlýðý’ndan almýþ olduðum SRC 2 ve SRC 3 belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Gürpýnar

Sunguralp’te Demokrasi Dersi

Satýlýk Arsa

zel Sunguralp'te öðrenciler seçim sandýðý kurarak sýnýf baþkanlarýný seçtiler.

Tek Deðirmen Semtinde Serpme Evleri Üstünde 10 dönümlük arsa satýlýktýr.

Ö

Ýkinci sýnýflarýn yaptýðý bu etkinlikte öðrenciler gerçek bir seçim sandýðý ile tanýþtýlar. Oy verme ve baþkan seçme iþleminin yapýldýðý etkinlikle öðrenciler demokratik hayata ilk adýmlarýný attýlar. Ýkinci sýnýf öðretmeni Rafet Yavuz, “Bu etkinliklerle yetiþen öðrencilerimiz gelecekte ülkemizin saðlayacaklar." dedi.

demokrasisine

katký

Satýlýk Arsa Ocaklý Tesisleri Yaný Otoyola sýfýr, Kafeterya, Düðün Salonu, Halý Saha Kompleksini Ýçinde Barýndýrmaya Uygun Arsa Komple Satýlýktýr

(22 Parsel, 11 Dönüm Üzeri Sahibinden Satýlýktýr Müracaat : Miþ Miþ Kuruyemiþ 0505 250 25 95 0364 311 80 85

Müracaat : Cafer Çataloðlu 0539 396 27 95

S.S.STK.569

S:S:YTK.185

HAC VE UMRE HOCASI Selahaddin ÇELÝKTEN

0364 311 71 33 - 0537 347 8201 Msn : canmekkem@hotmail.com Adres : Sunguroðlu Mah. Eski Belediye Pasajý No : 1 SUNGURLU

Umre Kayýtlarýmýz Baþlamýþtýr... Sungurlu’da Tek Yetkili Acenta Belge No : 2041 S.S.REK.515


Eleman Aranýyor

GAYRÝMENKÜLÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI SUNGURLU 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN

Ýrem Unlu mamülleri Muhasebe Bölümü’nde çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr.

Satýlmasýna karar verilen ipotekli gayrimenkülün cinsi, Kýymeti, adedi, evsafý: 1- TAPU KAYDI : Sungurlu Ýlçesi Sunguroðlu Mah. kain cilt:8, Sayfa: 739, ada : 1400, parsel 101’de kayýtlý, 989,47 m2 (150,00m2) mesahalý, borçlu adýna tam hisseli Dükkan niteliðinde taþýnmazdýr. ÝMAR DURUMU : Belediye Þehir planýnda bitiþi nizam 5 kat yapý nizamýndadýr. MEVCUD DURUMU : Taþýnmaz, bilirkiþi raporuna göre, dükkan olarak yapýlan taþýnmaz asma katlýdýr. Tabanlarý Granit olup duvarlarý boyalýdýr. Dükkanýn camekanlarý aliminyum doðramadýr. Taþýnmazýn maliyete esas toplam 150,00 M2 dir. MUHAMMEL BEDELÝ : 111.022,81 TL. Satýþ Þartlarý: 1- birinci. S 21.01.13 günü Sungurlu Adliyesi Konferans Salonunda 1400 ada 101 parsel no’lu Taþýnmaz 10.00-10.10 saatleri arasýnda açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin %60’ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile en çok artýrana ihale olunur. Böyle bir bedellealýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla 31/01/2013 günü yine ayný saatlerde ve ayný 1. Sungurlu Ýcra Müdürlüðü Konferans salonunda ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilememiþse geyrimenkul, en çok artýranýn taahhüdü saklý klamka üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmine edilen kýymetinin %40’ýný bulmasý ce satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin tahmin edilen kýymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Resmi ihale pulu, tapu harç ve masraflarý ile KDV alýcýya aittir. Tellaliye rusumu ve birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (+) bu gayrimenkül üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi taktirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþtýrmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndakifarktan ve diðer zarardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farklý ile temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Satýþ ilaný ilgililerin tapu kaydýndaki yazýlý adreslerine tebliðe gönderilmiþ olup,adreste tebligat yapýlmamasý halinde veya adresi bilinmeyenler içinde iþ bu satýþ ilanýnýn ÝLANEN TEBLÝÐAT yerine kaim olacaðý ilan olunur. 7-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý,baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/185 Es. numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. ( Ýc. Ýf.K. 126) 29/11/2012 +) Ýlgililer tabirine Ýrtifak hakký sahipleri de dahildir. S.S.RES.39 T.C. SUNGURLU SULH HUKUK MAHKEMESÝ SATIÞ MEMURLUÐU 2012/20 SATIÞ Dosya :2012/185 Es.

Müracaat : Büroya Yapýlacaktýr.

Satýlýk Dükkan Þehit Orhan Yazdýç Galericiler Sitesi No : 2’de bulunan 250 m2 dükkan satýlýktýr Kemallý Köyü’nde 5 adet 50 dönümü sulu olmak üzere toplam 160 dönüm tarla satýlýktýr.

Müracaat : 0542 380 55 57

TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI SATIÞ MEMURLUÐU

Malýn Cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 19 EE 557 ISUZU NPR 595,04 1990 MODEL 06 EU 0684 MASSEY FERGUSON MF 240 1994 MODEL 71 AC 963 MASSEY FERGUSON MF 265 1989 MODEL 19 KF 221 ISUZU HPR 66 1998 MODEL 71 ED 454 MASSEY FERGUSON MF 275 1982 MODEL 19 LC 168 MASSEY FERGUSON MF 135 1976 MODEL MASSEY FERGUSON MF 65 1960 MODEL ISUZU HPR.66 1998 MODEL MASSEY FERGUSON MF 275 1983 MODEL MASSEY FERGUSON MF 240 1982 MODEL

10:00-10:05 10:10-10:15 10:20-10:25 10:30-10:35 10:40-10:45 10:50-10:55 11:00-11:05 11:10-11:15 11:20-11:25 11:30-11:35

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

S.S.REK.518

Adet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S.S.RES.40

Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 18/01/2013 saat 10.00-11.35 arasýnda Sungurlu Adliyesi Önü, adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin %60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 28/01/2013 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin %40’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Lira (TL) 9.000,00 13.000,00 15.000,00 9.000,00 15.000,00 10.000,00 5.500,00 16.000,00 15.000,00 10.000,00

7

S.S.STK.570

T.C. SUNGURLU 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Dosya :2012/185 Es.

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

S.S.STK.571

13 ARALIK 2012 • PERÞEMBE


13 ARALIK 2012 • PERÞEMBE

S.S.REK.519

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

13 Aralık 2012  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you