Page 1

12 NÝSAN 2014 • CUMARTESÝ

YIL: 44 • SAYI: 3956 • 25 Kr.

TSO’dan Þahiner’e Ziyaret ungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý heyeti Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner’i ziyaret etti.

S

KDevamý Sayfa 3’de

Bölükbaþýoðlu’nda Aile Semineri Ý lçemiz Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu Ve Özel Eðitim Ýþ Uygulaman Merkezi Aile Eðitim Seminerleri devam ediyor. Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi öðrencilerimizin ailelerine yönelik seminerler devam ediyor.

KDevamý Sayfa 2’de

KDevamý Sayfa 7’de

KDevamý Sayfa 9’da

Þehit Ailelerinden Þahiner'e Hayýrlý Olsun Ziyareti

SAYFA

Mecliste Hitit Esintisi

4

Kültür Merkezi Ýçin Giriþim

Çaðrý Merkezi Personel Alýyor K Parti Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun giriþimi ve koordinas-yonlu çalýþmalar sonucu Çorum'a kazandýrýlan Çaðrý Merkezinin inþaatý devam ederken personel alýmý ve eðitimi ile ilgili süreç baþladý. KDevamý Sayfa 7’de

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

A

7


12 NÝSAN 2014 • CUMARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

2

Bugün Hekimoðlu Eczanesi Ocaklý Arçelik Karþýsý

Bölükbaþýoðlu’nda Aile Semineri Ý lçemiz Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu Ve Özel Eðitim Ýþ Uygulaman Merkezi Aile Eðitim Seminerleri devam ediyor.

Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi öðrencilerimizin ailelerine yönelik seminerler devam ediyor. 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnda üçüncüsü düzenlenen seminerin konusu ''Engelli Çocuða Sahip Ailelerin Kabul Sürecinde Geçirdiði Evreler ve Ailelere Genel Öneriler'' oldu. Semineri okul öðretmenlerinden Sümeyra Civil ile Süheyla Sargýn hazýrladýlar. Öðrenci velilerinin aile seminerlerinden duyduðu memnuniyet katýlýma yansýdýðý görüldü. Öðrenci velileri dördüncü ve son semineri merakla beklediklerini ifade ettiler. (Yusuf Bahri Yücel)

www.sungurlu.tv Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER Yusuf Bahri YÜCEL H. Mustafa SARIYÜCE - Ýsmail KABAKDERE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) HÝTÝT OFSET Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


12 NÝSAN 2014 • CUMARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

3

TSO’dan Þahiner’e Ziyaret ungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý heyeti Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner’i ziyaret etti.

S

Sungurlu TSO Baþkaný Alaittin Akel, yönetim kurulu üyeleri ve çalýþanlar, Þahiner’i makamýnda ziyaret ederek, yeni görevinde baþarýlar diledi. Þahiner, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek TSO (H.Mustafa Sarýyüce) heyetine teþekkür etti.

Etimesgut Çorumlular Derneði Þahiner’i Kutladý timesgut Çorumlular Derneði Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sungurlu Belediye E Baþkaný Abdulkadir Þahiner’i makamýnda ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar diledi.

Þahiner ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Sivil Toplum Kuruluþlarý’nýn görüþ ve düþüncelerine her zaman ihtiyaçlarý olduklarýný belirtti. (H.Mustafa Sarýyüce)

Sayýn ve Odabaþý’ndan, Þahiner’e Hayýrlý Olsun Ziyareti ergi Dairesi Müdür vekili Hatice Sayýn, Mal Müdürü Türkay Odabaþ ve beraberlerinde bulunan heyet Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak, görevlerinde baþarýlar dilediler.

V

Sungurlulu hayýrsever iþadamý Haydar Ali Öztaþ'ta, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner' i makamýnda ziyaret ederek yeni görevin(Ýsmail Kabakdere) de baþarýlar diledi.


12 NÝSAN 2014 • CUMARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

4

Þehit Ailelerinden Þahiner'e Hayýrlý Olsun Ziyareti ungurlu Þehit Aileleri ve Terör Maðdurlarý Derneði Baþkaný Ýdris Yazdýç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

S

Ziyarette Sungurlu Þehit Aileleri ve Terör Maðdurlarý Derneði

Baþkaný Ýdris Yazdýç Sungurlu'da ki þehit ailelerinin durumlarý hakkýnda Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e bilgi verdi. Þehit yakýnlarýnýn yalnýz olmadýðýný belirten Baþkan þahiner, "Þehit ve gazi ailelerini yalnýzca özel günlerde deðil her zaman hatýrlýyoruz. Sungurlu Þehit Aileleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkan ve üyelerine, (Serkan Þansever) ziyaretlerinden dolayý teþekkür ediyorum" dedi.


SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

5

Sungurlu’nun En Ýyi Haber Sitesi www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun

12 NÝSAN 2014 • CUMARTESÝ

S.S.REK.310

S.S.REK.311


12 NÝSAN 2014 • CUMARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

6

Sirkeci ve Ertaþ’tan Þahiner’e ‘Hayýrlý Olsun’ lçe Emniyet Müdürü Osman Ertaþ, Ýlçe Jandarma Komutaný Necip Sirkeci, Bölge Trafik Ýstasyon Amiri Mahmut Kapaklýkaya ve beraberindeki ekip Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner' i makamýnda ziyaret ederek görevinde baþarý dilediler.

Ý

Demirer'e 'Sürekli Basýn Kartý' Sahibi Oldu orum Hakimiyet Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa Demirer, 'Sürekli Basýn Kartý' almaya hak kazandý.

Ç

Basýn Kartý Komisyonu toplantýsý 8-9 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara'da yapýldý. Baþbakanlýk Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü (BYEGM) toplantý salonunda bir araya gelen Komisyon üyeleri, basýn kartý baþvurularýný deðerlendirdi. Toplantý sonucunda Mustafa Demirer'in 'Sürekli Basýn Kartý' baþvurusu, kurul üyelerinin tamamýnýn onayýyla kabul edildi. Komisyon ayrýca Çorum Haber Gazetesi Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Selda Fýndýk'ýn baþvurusunu da onaylayarak 'Basýn Kartý' almasýna karar verdi. KOMÝSYON ÜYELERÝNE YENÝ SÝSTEM TANITIMI BYEGM Genel Müdürü hemþehrimiz Murat Karakaya'nýn açýþ konuþmasýyla baþlayan toplantýda komisyon üyelerine elektronik ortamda yapýlan baþvurular hakkýnda bilgiler verilerek dosyalarýn incelenmesine geçildi. Ýki gün süren toplantýda ilk defa basýn kartý baþvurusunda bulunan 301 basýn mensubundan 276'sýnýn talebi kabul edildi. 17 basýn mensubunun talebine þartlý onay verilirken 4 basýn mensubunun baþvurusu iade, 4 basýn mensubunun talebi ise reddedildi. Sürekli basýn kartý talebinde bulunan 207 basýn mensubundan 190'ýnýn talebi olumlu deðerlendirilirken 5 basýn mensubunun talebine þartlý onay verildi. 10 basýn mensubunun baþvurusu iade edilirken 2 basýn mensubunun talebi ise reddedildi. Toplantýya; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni temsilen Mehmet Turgay Olcayto, Türkiye Gazeteciler Sendikasý'ný temsilen Halil Ýbrahim Hüner ve Sultan Özer, BYEGM adýna Muhammed Akgün ve Ali Güneþ, Gazeteciler Cemiyeti'ni temsilen Ýbrahim Nazmi Bilgin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nu temsilen Mehmet Ali Dim, Basýn Þeref Kartý Sahiplerini temsilen Mustafa Özkan, Türkiye Gazeteciler Sendikasý'ný temsilen Þehriban Kýraç katýldý. Basýn kartý almaya hak kazanan basýn mensuplarýnýn isimleri www.byegm.gov.tr internet adresinde yayýnlandý. (Haber Merkezi)


12 NÝSAN 2014 • CUMARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

7

ürkiye Filistin Dostluk Grubu Baþkaný ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, 'Nebi Musa Þenlikleri ve Aksa Arþivleri Açýlýþ Töreni'ne katýlmak üzere bugün Filistin'e gidiyor.

T

TÝKA Baþkaný Dr. Serdar Çam ile birlikte Filistin'e gidecek olan Baþkan Murat Yýldýrým, yarýn gerçekleþtirilecek olan programlara iþtirak edecek. Eriha'da Nebi Musa makamýnda gerçekleþtirilecek etkinliklerde Sufi Gruplarýn Bayraklý Yürüyüþleri, Kur'an-ý Kerim tilaveti, Filistin Ulusal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan ilahi programý gerçekleþtirilecek. Festival kapsamýnda hazýrlanan resim sergisi, el iþi, züccaciye, zeytincilik ve diðer sergilerin açýlýþý yapýlacak. Cuma Namazý sonrasýnda TÝKA tarafýndan 2 bin kiþinin katýlýmý ile bir öðle yemeði organizesi gerçekleþtirilecek. Mehter Takýmý konserinin ardýndan Eski Kudüs Þehri ziyaret edilecek. Cumartesi günü Mescid-i Aksa'yý ziyaret edecek olan heyet burada Mescid-i Aksa Vakfý Baþkaný Þeyh AbdulazýmSalbah ile görüþecek. TÝKA tarafýndan desteklenen Mescid-i Aksa Arþiv Altyapý Güçlendirme (Haber Merkezi) Projesi'nin açýlýþý ve arþiv belgelerinin incelenmesinin ardýndan heyet öðle saatlerinde yurda dönecek.

K Parti Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun giriþimi ve koordinasyonlu çalýþmalar sonucu Çorum'a kazandýrýlan Çaðrý Merkezinin inþaatý devam ederken personel alýmý ve eðitimi ile ilgili süreç baþladý.

A

Çaðrý Merkezi istihdamýndan tüm ilçelerde ikamet eden vatandaþlarýn da faydalanmasý gerektiðini belirten Uslu, müracaatta yer alan Çorum merkezde ikamet etme þartýný, Çorum il sýnýrý olarak deðiþtirilmesini saðladý. ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü koordinesinde baþlatýlan çalýþma ile müracaatlar þahsen alýnmaya baþlandý. 18-22 Nisan tarihlerinde ise internet üzerinden baþvuru yapýlabilecek. En az lise ve dengi okul mezunu 1835 yaþ arasý Çorum il sýnýrlarý içerisinde ikamet eden bay-bayan müracaat edebilecek. Müracaat edenlere klavye kullanýmý ve test sýnavlarý uygulanacak. Baþarýlý olanlar ise mülakata çaðrýlacak. Ýlk etapta 240 kiþinin eðitime alýnacaðý eðitim sonunda 200 kiþinin istihdam edileceði, yaklaþýk 100 kiþinin de eðitimi tamamlanmýþ olarak ihtiyaç oldukça davet edileceði bildirildi. Eðitime baþlama tarihi 28 Nisan 2014 (Haber Merkezi) olarak planlanýyor.

K Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 24 Mart 2014 tarihinde kuralarý çekilerek faaliyete geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi Yeni Halkla Ýliþkiler Binasýnda incelemelerde bulundu.

A

Yeni Halkla Ýliþkiler Binasýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda Uslu'ya bilgi veren Genel Sekreter Yardýmcýsý Haydar Çiftçi, yapýlmasý gereken bazý çalýþmalar olduðunu ve bunlarý en kýsa zamanda tamamlayacaklarýný söyledi. Uslu, Yeni Halkla Ýliþkiler Binasýnda makamlarýnda bulunan milletvekilleri ile sohbet ederek yeni binadan memnun olup olmadýklarýný da sordu. TBMM Yeni Halkla Ýliþkiler Binasýnýn yapýmýnda gerekli çalýþmalarýn içerisinde yer alan Uslu'nun etkisi gözlerden kaçmadý. Bina içerisindeki resimlerde Çorum tarihini yansýtan birden fazla Hitit figürleri ve Saat Kulesi yer alýyor.

(Haber Merkezi)

Sungurlu’nun En Ýyi Haber Sitesi www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun


12 NÝSAN 2014 • CUMARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

8

9 S.S.REK.313


12 NÝSAN 2014 • CUMARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

9

K Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz'dan Çorum'a yapýlmasý planlanan Kültür Merkezi ve Þendere Göleti'nin yatýrým programýna alýnmasýný istedi.

A

Uslu, Çorum merkezde 42 köy, 11 belde ve Uðurludað ilçesi olmak üzere toplam 54 ünitenin faydalanacaðý Þendere Göleti projesinin Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz'dan hazýrlanan projelerin yatýrým programýna alýnmasýný istedi. Uslu Bakan Yýlmaz'la yaptýðý görüþmede, "Çorum ilimiz tarihiyle, kültürüyle ve sanatsal çalýþmalarýyla köklü bir geçmiþe sahiptir. Ýlimizde kültürel ve sanatsal etkinlikler, 1968 yýlýnda yapýlmýþ olan Devlet Tiyatro binasýnda gerçekleþtirilmektedir. Kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz günden güne artmakta olup, 2010 yýlýnda Devlet Tiyatrolarýnýn Çorum sahnesini açmasý ile birlikte ilimizde bulunan tek salon yetersiz hale gelmiþtir. Mevcut Devlet Tiyatro salonumuzun yerine Çorum'a çok amaçlý bir Kültür Merkezini kazandýrmak istiyoruz. Çorum Kültür Merkezi yapýmýnýn 2014 yýlý ek yatýrým programýna alýnmasý için katkýlarýnýz bekliyoruz." dedi. Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, görüþme sonrasýnda konularla yakýndan ilgileneceðini söyledi. (Haber Merkezi)

T.C.Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde Üreter taþlarýnýn tedavisinde ses dalgalarý (ESWL) ve üreterorenoskopini n yaygýnlaþmasýyla açýk cerrahi yönteminin kullanýmý ciddi oranda azaldý. Konuya iliþkin bilgi veren Üroloji Uzmaný Op. Dr. Selahattin Çalýþkan, "Üreter taþlarýnýn tedavisinde ses dalgalarý (ESWL) ve üreterorenoskopinin yaygýnlaþmasýyla açýk cerrahi yönteminin kullanýmý ciddi oranda azalmýþtýr. Fakat ESWL ve üreterorenoskopi belli büyüklükteki (1,5 cm.'e kadar)taþlar için önerilmektedir. Bu yöntemle taþ lazer ile parçalanýp hastanýn taþ parçalarýný düþürülmesi beklenmektedir.Taþ boyu arttýkça,tedavi için seans sayýsý artmaktadýr. Laparoskopiküreterolitotomi yöntemiyle de vücuda 0,5 ve 1 cm.lik kesiler yapýlarak taþa ulaþýlmakta ve taþ tamamen vücut dýþýna alýnmaktadýr.Tedavi edilen hastalarýmýzýn taþý yaklaþýk 2 santimetrecivarýnda olup, operasyonlar baþarýlý bir þekilde yapýlmaktadýr" dedi. Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu ise, hastanenin bütün branþlarda olduðu gibi Üroloji Kliniði'nde de çok büyük geliþmeler saðlandýðýný, Çorum ve çevre illerinden gelen hastalara en iyi hizmeti vermeye çalýþtýklarýný, il dýþýna yapýlan sevklerin sayýsýnýn büyük oranda azaldýðýný ve hastaneyi bölgenin en iyi hastanesi yapma gayreti içinde olduklarýný kaydetti. (Haber Merkezi)

Sungurlu’nun En Ýyi Haber Sitesi www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun

ELEMAN ALINACAKTIR Çeliksan Metal Makina’da Çalýþtýrýlmak Üzere 30 Yaþ Altý, Sigortalý Eleman Alýnacaktýr.

Müracaatlar Þahsen Yapýlacaktýr.

Adres : Sanayi Sitesi 7. Blk. No : 7 Sungurlu

Acil Satýlýk Daire Pembe Evler Sitesi’nde 3+1, Çift Banyolu, Kilerli Daire Acil Satýlýktýr

0532 381 55 54

S.S.REK.314


12 NÝSAN 2014 • CUMARTESÝ

S.S.REK.315

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

10


12 NÝSAN 2014 • CUMARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

11

Kalite Yönetim Sistemi Ýle Kurumsal Deðiþim Hedefleniyor ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý tarafýndan gerçekleþtirilen "Toplam Kalite Yönetim Sistemi Merkez Birimi Eðitici Eðitimi" konulu hizmet içi seminerde konuþan Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýsý Gülser Ustaoðlu, eðitimin; bakanlýða tahsis edilen kaynaklarý etkin kullanmayý saðlayacak planlý, programlý ve sistematik çalýþma kabiliyetleri geliþtirmek amacýyla düzenlendiðini ifade etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý'na baðlý 45 il müdürlüðünün ISO 9001 belgesini aldýðýný anlatan Ustaoðlu, kalite çalýþmalarýnýn yeniden baþlamasýnýn bu çalýþmalarýn ne kadar gerekli olduðunun göstergesi olduðunu anlattý. Tüm çalýþanlarda yapýlan her iþi ölçmeyi ve izlemeyi dolayýsýyla sürekli iyileþtirmeyi ana hedef olarak alacaklarýný kaydeden Ustaoðlu, bu hedefe ulaþabilmek için tüm çalýþanlarýn puko döngüsünü yaþam biçimi haline getirmesi gerektiðini ifade etti. Her bir çalýþanýn önce yaptýðý iþi planlayýp uygulayacaðýný, kontrol edeceðini ve elde ettiði sonuçlara göre önlemlerini alarak yeni planlamalara baþlayacaðýný anlatan Ustaoðlu, bu pozitif döngünün sürekli geliþerek devam edeceðini böylelikle bakanlýðýn tüm birimlerinde hizmet kalitesinin yükselerek hizmet verilen bireylerin, gruplarýn ve çalýþanlarýn memnuniyetinin artacaðýný söyledi. Gülser Ustaoðlu konuþmasýnda þunlarý dile getirdi: "hepimiz bugünden itibaren alacaðýmýz eðitimlerle öncelikle kendi deðiþim potansiyelimizi keþfedeceðiz. Sonrasýnda da eðitimlerle kazandýðýmýz yenilikleri çalýþma arkadaþlarýmýzla paylaþýp, sinerji yaratacaðýz. Emin olun yeniliklere seyirci kalmazsak, kurumsal kültür oluþturma adýna yaptýðýmýz her çalýþma için harcadýðýmýz zaman, çaba ve emek deðerini bulacaktýr. Kalite çalýþmalarý sadece Strateji Geliþtirme Baþkanlýðýnýn iþi deðil. Bakanlýk nezdindeki tüm birimlerin iþi. Kalite yönetim sistemi topyekün bir kurumsal dönüþümü hedefleyen bütüncül bir yol haritasýdýr. Bu dönüþümün saðlanmasý için bakanlýk çatýsý altýnda bulunan tüm birimlerin çalýþanlarý güçlü bir iþbirliði içinde olmak zorunda"

S.S.REK.220

A

PASTA - CÝLA

A Y O B O T O HUZUR ar Teslimi Yapýlýr Kasko-Sigorta Anaht

Hasarlý Araçlar -

HUZUR OTO BOYA

Yusuf MANDIRALIOÐLU (0535) 578 65 11

PASTA - CiLA

Muammer Arýkanoðlu (0536) 561 00 26

Yeni Sanayi Sitesi 3. Blok No : 20 Sungurlu / ÇORUM S.S.REK.318


12 NÝSAN 2014 • CUMARTESÝ

S.S.REK.316

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

12

12nisan  
12nisan  
Advertisement