Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3779 • 25 Kr.

12 EYLÜL 2013 • PERÞEMBE

Muhtar, Muhtar Azasý ve Mahalle Sakininden Baþkan Uzunkaya’ya Teþekkür...

Fatih Mahallesi Sakinlerinden Belediyeye Yol Teþekkürü atih Mahallesi Muhtarý Osman Ekri, Muhtar Azasý ve mahalle sakinleri Fatih Mahallesi'nde yürütülen belediye hizmetlerinden memnun olduklarýný dile getirerek, mahalle halký adýna Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'ya teþekkür ziyaretinde bulundu. K Devamý Sayfa 2’de

F

Hacýlara Aybike Turizm yetkilisi Haydar Öz Rehberlik Edecek...

Ýlk Hac Kafilesi Yarýn Yola Çýkýyor ungurlu'dan hacca gidecek ilk kafile Cuma günü yola çýkacak.

S

Aybike Turizm bünyesindeki hacý adaylarý Cuma günü yola çýkacak. Aybike Turizm yetkilisi Haydar Öz, "Sungurlu'dan ilk kafile Cuma günü 15.00'de Ulu Cami önünden hareket edecektir. Tüm halkýmýz davetlidir" dedi. Öz, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: "Hacca ilk hareket hacý adaylarýmýzýn kutsal görevini yerine getirmesinde büyük kolaylýk saðladýðý için ilk çýkýþa önem vermekteyiz. Her yýl olduðu gibi bu yýl da þirket olarak ayný baþarýyý devam ettirmek istiyoruz" diye konuþtu. K 4’de

.S 28 Nolu Sun gurlu Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi eski baþkaný Rýza Zeybek, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya' ya teþekkür ziyaretinde bulundu. K Devamý Sayfa 4’de

S

Gürpýnar Mahallesi Belediye Hizmetlerinden Memnun

SAYFA

Eski Baþkandan, Baþkan Uzunkaya’ya Teþekkür

3

Sungurlu Bakkallar ve Bayiiler Esnaf Odasý Baþkaný Osman Aþutoðlu ;

“Hijyen Eðitim Yönetmeliði Yürürlüðe Girmiþtir” Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

K Devamý Sayfa 5’de

3


12 EYLÜL 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Fatih Mahallesi'nden Yol Teþekkürü atih Mahallesi Muhtarý Osman Ekri, Muhtar Azasý ve mahalle sakinleri Fatih Mahallesi'nde yürütülen belediye hizmetlerinden memnun olduklarýný dile getirerek, mahalle halký adýna Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya' ya teþekkür ziyaretinde bulundular.

F

Belediye hizmetlerinden memnun olduklarýný bildiren Fatih Mahallesi Muhtarý Osman Ekri, Muhtar Azasý ve mahalle sakinleri, yaklaþýk 2 haftadýr belediye ekiplerinin mahallede yürüttükleri hizmetlerden dolayý büyük memnunluk duyduklarýný belirttiler. Özellikle mahalle halkýnýn memnuniyeti ve sevinçlerini dile getiren mahalle muhtarý Baþkan Uzunkaya ile birlikte bir süre görüþtüler. Muhtarlar yaptýðý ziyarette Baþkan Uzunkaya ve ekibine teþekkür ederek, "Belediye ekipleri yaklaþýk 2 haftadýr mahallelerimizde adeta bir kilit parke seferberliði baþlatmýþlardýr. Bu yoðun çalýþmanýn ardýndan mahallemizin tüm sokaklarý kilit parke ile buluþuyor. Mahallemiz pýrýl pýrýl oldu. Mahalle halký adýna Belediye Baþkanýmýza teþekkür ediyoruz. Tüm belediye yetkililerinden Allah razý olsun" dediler. Yaz aylarýnda kilit parke çalýþmalarýna aðýrlýk verdiklerini belirten Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, muhtar ve mahalle sakinlerinin bu ziyaretinden son derece memnun olduðunu da açýkladý. Baþkan Uzunkaya konuþmasýnda, "Kentin en ücra noktasý ile þehir merkezine ayný hizmeti götürmekteyiz. Vatandaþlarýmýzýn memnuniyeti için gece gündüz çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Fatih mahallesinde Kilit parke çalýþmalarýmýzýn yaný sýra temizlik konularýnda da bir dizi çalýþmalarýmýz sürmektedir. Halkýmýzýn temsilcisi bizlerinde hizmet kervanýnda büyük destekçilerimiz olan tüm mahalle muhtarlarýmýzla iþbirliði içerisindeyiz. Halkýmýzdan muhtarlarýmýza yansýyan istek ve sorunlarýn yerine getir(Serkan Þansever) ilmesi için biz de çalýþmalarýmýz yürütüyoruz. Muhtarlarýmýzýn bu ziyareti bizleri son derece sevindirmiþtir" dedi.

Hitit’ten Burs Daveti itit Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan hayýrseverlere "Ýhtiyaç Sahibi Bir Öðrencimize Burs Vermek Ýster misiniz?" çaðrýsýnda bulunuldu.

H

Hitit Üniversitesi internet sitesinden yapýlan açýklamada bugün itibariyle 12 bin 500'e ulaþan öðrencilerden ihtiyaç sahiplerine çeþitli burs ve destekler verildiði hatýrlatýldý. Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu ile ilimiz STK'larý ve hayýrseverleri tarafýndan verilen çeþitli burslara ek olarak üniversitenin geçen yýl olduðu gibi bu yýl da kýsmi zamanlý öðrenci uygulamasý ile çok sayýda öðrenciye destek vereceði belirtilen açýklamada "Ayrýca ihtiyaç sahibi tüm öðrencilerimize yemek bursu uygulamasýna da devam edilecektir. Ancak tüm bu desteklere raðmen üniversitemizin ihtiyaç sahibi tüm öðrencilerine destek verilmesi mümkün olamamaktadýr. Bu çerçevede yarýnýn Türkiye'sini þekillendirecek baþarýlý ve ihtiyaç sahibi öðrencilerimize katkýda bulunmak üzere, maddi gücü oranýnda tüm Çorumlu hemþehrilerimizi ve gönüldaþlarýmýzý öðrencilerimize burs/destek vermeye davet ediyoruz. Gençlerimize verecekleri desteklerden dolayý tüm hayýrseverlerimize içtenlikle teþekkür ediyoruz" denildi. (Haber Merkezi)

Eleman Aranýyor

Eleman Aranýyor

Lokman Aktar Mýsýr Çarþýsý’nda Çalýþtýrýlmak Üzere 2 bayan Eleman Alýnacaktýr.

Ön Muhasebe’de Çalýþtýrýlmak Üzere Bay Çalýþma Arkadaþý Aranýyor...

Müracaat : Muhsin Yazýcýoðlu Cad. No : 100 (Müracaatlar Þahsen Yapýlacaktýr)

Müracaat : ÝREM UNLU MAMULLER


12 EYLÜL 2013 • PERÞEMBE

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

3

Gürpýnar Mahallesi Belediye Hizmetlerinden Memnun ürpýnar Mahallesi Muhtarý Gazi Mantar ve Mahalle sakinleri Gürpýnar Mahallesi'nde yürütülen belediye hizmetlerinden memnun olduklarýný dile getirerek, mahalle halký adýna Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'yý makamýnda ziyaret ederek teþekkür ettiler.

G

Belediye hizmetlerinden memnun olduklarýný bildiren Gürpýnar Mahallesi Muhtarý Gazi Mantar, ve mahalle sakinleri, istek ve þikayetlerini Baþkan Uzunkaya' ya iletirken belediye ekiplerinin mahallede yürüttükleri hizmetlerden dolayý büyük memnunluk duyduklarýný belirttiler. Gürpýnar mahalle muhtarý Gazi Mantar; '' Sað olsun Belediye Baþkanýmýz ve personeli mahallelerimizde önemli çalýþmalara imza atýyorlar. Mahallerimizde yýllardýr görmediðimiz hizmetleri Baþkanýmýz sayesinde görüyoruz. Sürekli halkýn içerisinde bulunan bir Baþkan, sorunlarýmýzý dinleyen, çözüm arayan derdimizi derdi olarak gören bir isim Selahaddin Uzunkaya, yýllardýr çamur deryasýnda olan sokaklarýmýzda artýk rahat, toz yutmadan dolaþabiliyoruz. Ayrýca temizlik ve ilaçlama adýna önemli çalýþmalar yapýlýyor. Sayýn Baþkanýmýz ve personeline teþekkür ediyorum.'' Dedi. Nazik ziyaretlerinden dolayý mahalle Muhtarý Gazi Mantar ve Mahalle sakinlerine teþekkür eden Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya; (Serkan Þansever) Sizlerin desteði Sungurlumuzun Geleceðidir.'' dedi.

Ýl Emniyet Müdürlüðü, öðrencilerin 2013-2014 eðitim- öðretim dönemi süresince güvenli bir þekilde eðitimlerini sürdürmeleri amacýyla bir dizi okul güvenliði tedbiri geliþtirdi. Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, planlanan tedbirler çerçevesinde, okullarda emniyet personeli görevlendirildiðini, okul irtibat görevlilerinin sürekli olarak okul idareleri ile irtibat halinde bulunacaklarý ve okul güvenliði ile ilgili olarak her türlü soruna anýnda çözüm bulmaya çalýþacaklarýný söyledi. Bazý okullarýn çevresinde tam gün okul görevlileri bulunacaðýný belirten Doðan, "Okulla ilgisi olmayan þahýslarýn eðitim-öðretim ortamýný rahatsýz etmelerine izin verilmeyecektir. Eðitim öðretim ortamlarýnda rahatsýzlýk veren þahýslara yönelik 22.11.2012 tarih ve 2012/812 sayýlý Valilik Kararýna istinaden Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezasý uygulanacaktýr." dedi. Motorize ekiplerin de okul giriþ ve çýkýþlarýnda ve okul güzergâhlarýnda önleyici görev ifa edecek olup meydana gelecek olay-

lara anýnda müdahale edeceklerini vurgulayan Doðan, "Eðitim öðretim yýlý boyunca trafik ekiplerimiz okul servislerini denetleyecekler, okul çevrelerinde özellikle öðrenci giriþ ve çýkýþ saatlerinde trafiðin düzenlenmesine yönelik her türlü tedbiri alacaklardýr. Okul güvenliði ve öðrencilerin zararlý alýþkanlýklardan korunmasý amacýna yönelik olarak önleyici mahiyette çalýþmalar yapýlacak olup, internet ve elektronik oyun salonlarýnýn, park ve bahçelerin denetlenmesi bu tedbirlerden bazýlarýdýr. Ayrýca, Emniyet Müdürlüðümüz uzman personeli tarafýndan öðrencilerimizin zararlý alýþkanlýklardan korunmasýna yönelik bir dizi konferans verilecek, Eðitim-Öðretim ortamlarýnda huzurun saðlanmasýna yönelik her türlü çaba sarf edilecektir." þeklinde konuþtu.

ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI TARAFINDAN ÇDYB-1503 BELGE NOSU ÝLE YETKÝLENDÝRÝLMÝÞ KURULUÞ

0536 220 64 35 - 0532 153 77 00 - 0364 700 11 33

www.elit-cevre.com

(Hakimiyet)

Ýmtiyaz Sahibi Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

* GEÇÝCÝ FAALÝYET BELGESÝ’NÝN (GFB) ALINMASI * ÇEVRE ÝZNÝ ve LÝSANSI’NIN ALINMASI * ÇEVRE ÝZNÝ MUAFÝYET YAZISI ALINMASI * ATIKSU ARITMA TESÝSÝ TASARIMI ve ÝÞLETMESÝ * REVERSE OSMOSÝS - YUMUÞATMA SÝSTEMÝ KURULUMU ve BAKIMI

Serkan ÞANSEVER - Oðuzhan ATÝK

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


12 EYLÜL 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Ýlk Hac Kafilesi Yarýn Yola Çýkýyor ungurlu'dan hacca gidecek ilk kafile Cuma günü yola çýkacak.

S

Aybike Turizm bünyesindeki hacý adaylarý Cuma günü yola çýkacak. Aybike Turizm yetkilisi Haydar Öz, "Sungurlu'dan ilk kafile Cuma günü 15.00'de Ulu Cami önünden hareket edecektir. Tüm halkýmýz davetlidir" dedi. Öz, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: "Hacca ilk hareket hacý adaylarýmýzýn kutsal görevini yerine getirmesinde büyük kolaylýk saðladýðý için ilk çýkýþa önem vermekteyiz. Her yýl olduðu gibi bu yýl da þirket olarak ayný (Serkan Þansever) baþarýyý devam ettirmek istiyoruz" diye konuþtu.

Eski Baþkandan Teþekkür Ziyareti S .S 28 Nolu Sungurlu Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi eski baþkaný Rýza Zeybek, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya' ya teþekkür ziyaretinde bulundu.

Geçtiðimiz günlerde yapýmý tamamlanan Kamyoncular duraðýnýn yapýmýnda büyük emekleri bulunan Rýza Zeybek Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya' yý makamýnda ziyaret ederek, teþekkür etti. Rýza Zeybek ; ''Yýllardýr kamyoncu esnafýmýz üvey evlat muamelesi görüyordu, Sungurlu'da kamyonlarýmýzý park edecek yer bulamýyorduk mahalle aralarýnda, sokaklarda, caddelerde hoþ olmayan görüntüler ortaya çýkýyordu. Bizim uðraþlarýmýz ve Belediye Baþkanýmýz sayesinde kamyoncularýmýza yakýþýr güzel bir durak yapýldý. Ben kamyoncular esnafý adýna Sayýn Belediye Baþkanýmýza teþekkür ediyorum.'' dedi. Ziyaretlerinden dolayý S.S 28 Nolu Sungurlu Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi eski Baþkaný Rýza Zeybek' e teþekkür eden Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ; '' Sungurlumuzun en büyük sorunlarýndan bir tanesi kamyoncularýmýza ait bir durak yeri olmamasý idi. Yüksek tonajda þehir içinde park eden kamyonlar hem yollara zarar veriyordu hem de Bir ilçeye yakýþmayan görüntüler ortaya çýkýyordu. Sayýn Zeybek bu konuda önemli çalýþmalara imza atarak kamyoncularýmýzý bu dertten kurtarmamýzda bizlere yardýmcý oldu. Bende kamyoncu esnafýmýz adýna kendisine teþekkür ediyorum.'' dedi. (Serkan Þansever)

Çeltikte Ýlk Hasat Yapýldý

smancýk ilçesinde "beyaz altýn" olarak adlandýrýlan çeltikte ilk hasat yapýldý.

O

Ýlçede üretilen Osmancýk97 pirinci ülkedeki pirinç ihtiyacýnýn yüzde 5'ini karþýlýyor. Ýlçe halký en büyük gelir kapýlarý olarak gördükleri pirinç sezonu öncesi sular içerisindeki tarlalarla biten hummalý çalýþmalarýn

ardýndan baþaklarý olgunlaþan çeltiðin hasadý baþladý. Osmancýk ilçesinde yýlda 25 ila 30 bin ton üretilen pirinç, binlerce ailenin de geçim kaynaðýný oluþturuyor. Türkiye'nin en kaliteli pirincini üreten üreticiler hasat sezonu nedeniyle mutlu olurken, emeklerinin karþýlýðýný alamamaktan da þikayetçi. Çeltik üreticisi Ahmet Þen, ilk çeltik hasadýný gerçekleþtirdiklerini söyledi. Þen, insanlarýn kalitesinden dolayý Osmancýk97 pirincini tercih ettiklerini belirtti. Girinoðlan köyünde çeltik üreticiliði yapan Þen, ekim zamanýnda kaliteli pirinç üretimi için ilçede yetiþen tescilli Osmancýk97 pirinç türünü tercih ederek damak tadýna hitap edecek en güzel pirinci elde ettiklerini dile getirdi. Bu yýl çeltik veriminde düþüþ yaþandýðýný söyleyen Þen, "Bu yýlki hava þartlarýndan dolayý verim oranýnda düþüþ yaþadýk. Hava sýcaklýðý 13 derece altýna düþtüðü zaman her zaman verim düþüklüðü riski taþýyor. Þu anda hasadý yapýlan çeltikte randýman 50 civarýnda deðiþiyor. Bu dile getirmiþ olduðum sorun çeltiðin verim düþüklüðü ve tarla verimi ile ilgili, þu ana kadar hasadý yapýlýp da elde edilen pirinç kalitemizde her hangi bir deðiþiklik yok" dedi. Öte yandan sezonun ilk hasadýný yapan çeltik üreti-

cilerini, çeltik fabrikasý sahibi Selami Çaylak ödüllendirdi. Sezonun ilk hasadýný yapan Süleyman Dölcü'ye kurutma tesisinde çeltiðini ücretsiz kurutma ödülü, ikinci olarak getiren Abdullah Dölcü'ye ise altýn veren çeltik fabrikasý sahibi Selami Çaylak, "2013-2014 yeni çeltik sezonumuz bugünden itibaren baþlamýþtýr. Fabrikamýza hasadýný gerçekleþtirdiði ilk çeltiði getiren çiftçimize ücretsiz kurutma, ikinci getiren çiftçimize ise bir Cumhuriyet altýný hediye ettik. Bundan sonra gelen çeltikler verimi ile vatana, millete, devletimize hayýrlý uðurlu olsun. Ýnþallah çiftçilerimiz için hayýrlý ve verimli bir sezon geçiririz. Bu yýlki üretim ile çiftçimiz için yüz güldüren bir sezon olacaðýný ümit ediyoruz. Osmancýk97 çeltiði dünya markasý olmuþ bir çeltik, artýk dünyanýn her tarafýnda ekilen ve aranan bir çeltik markasý haline gelmiþtir. Osmancýk'ta yetiþen Osmancýk97 pirincinin çok güzel bir damak tadý var. Verimli bir çeltik çeþidi ve tüketen vatandaþýmýzýn da, üreticimizin de yüzünü güldürüyor. Ýnþallah bundan sonrada cenabý Allah yardýmcýmýz olur pirinç kalitemiz ayný þekilde devam eder ve en iyi üretimi her zaman olduðu gibi Osmancýk olarak yine biz yaparýz. Devamýný da inþallah biz getiririz. Yeni çeltik üretim sezonumuz hayýrlý uðurlu olsun" dedi. (Hakimiyet)


12 EYLÜL 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Sungurlu Bakkallar ve Bayiiler Esnaf Odasý Baþkaný Osman Aþutoðlu ;

“Hijyen Eðitim Yönetmeliði Yürürlüðe Girmiþtir” ýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn "Türk Gýda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliði " 4 Ocak 2012 tarihli ve 28163 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanmýþ ve baðlantýlý olarak 5 temmuz 2013 tarih ve 28698 sayýlý Hijyen Eðitim Yönetmeliði yürürlüðe girmiþtir.

G

Konu hakkýnda Sungurlu Bakkallar ve Bayiiler Esnaf Odasý Baþkaný Osman Aþutoðlu basýn açýklamasý yaptý. Aþutoðlu, "2012/02 nolu ekmek ve ekmek çeþitleri tebliði uyarýnca Çorum Esnaf Ve Sanatkarlar Odalarý Birliði ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ekmek imalatýnda çalýþan iþçiler (üretim, muhafaza, taþýma, pazarlama) ve ekmek satýþý yapan iþyerleri için genel gýda hijyeni konularýnda eðitimler verileceðini bunun kanuni bir zorunluluk olduðunu açýkladý. Aþutoðlu, tebliðde öngörülen genel hijyen eðitiminin söz konusu protokolün 2 inci maddesinde belirtilen kapsamda verilmesi konusunda Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliklerine yetki verildiðini, bu eðitimlere tüm ekmek satýþý yapan bakkallarýn ve yanýnda çalýþanlarýn iþtirak etmesi gerektiðini belirtti Aþutoðlu, eðitimler sonunda katýlanlarýn kurs bitirme sertifikasý alacaðýný, katýlýmýn 50 üzerinde olmasý halinde ilçemizde 50'den az olmasý halinde Çorum Esnaf ve sanatkarlarý Odalarý Birliðinde yapýlacaðýný söyledi. Yapýlacak kurs için gelecek kiþilerin belli bir ücreti olduðunu bu konuda gerek Esnaf ve Sanatkarlarý Odalarý Birliði Baþkaný Yalçýn Kýlýç gerekse biz Bakkallar Odasý olarak gerekli görüþmelerin yapýldýðýný esnafýmýz için minimum bir ücret çalýþmasý yaptýklarýný belirtti. Aþutoðlu, bütün gýda ve ekmek satýþý yapan ve üreten esnaflarýn bu kurslara katýlmasýnýn ve kurs bitirme belgesini almalarýný gerektiðini Hijyen Eðitimi Yönetmeliði 11.maddesi gereði 2.000 Müþteri belirtilen maddelerdeki yükümlülüklerini (Kurs bitirme sertifikasý almayan) getirmeyen iþyeri 40 Adet Su Sebili sahibi ve çalýþanlarý hakkýnda her biri ayrý ayrý aykýrýlýklar olarak deðerlendirileceðini ve 1593 Yýllýk 14.000 Adet Damacana sayýlý Umumi Hýfzýssýhha kanununun 282.maddesine göre iþlem yapýlacaðýndan esnaflarýmýzýn Yýllýk 20.000 Adet Pet Su Satýþý konu hakkýnda hassas olmalarýnýn gerektiðini açýkladý. Yaklaþýk 4.000 Adet Damacana Baþkan Osman Aþutoðlu, esnaflarýmýzý hijyen eðitimi konusunda baþvurularýný 10 Eylül 2013 Bilgisayar, Su Programý tarihine kadar odamýz genel sekreterliðine yapmasý gerektiðini, Esnaf ve sanatkarýmýzýn maðduriyet yaþamamasý ve ceza yememeleri için eðitimlere katýlmalarýnýn menfaatlerine olacaðýný Komple Satýlýktýr söyledi. Baþkan Aþutoðlu 6331 Sayýlý Ýþ saðlýðý ve güvenliði yasasýnýn bir yýl ertelendiðinin ancak her esnafýmýzýn risk analizi yaptýrmasýnýn gerektiðini bu konuda gerekli bilgilerin odamýz tarafýndan duyurulacaðýný söyledi. (Serkan Þansever)

Devren Satýlýk AKDAÐ SU

0507 763 06 74 Satýlýk Müstakil Ev Hacettepe Mahallesi Þehit Kalender Yaralý Sokak Baðevler No : 1 adresinde bulunan 454 m2 üzerinde 3+1, Bahçeli Yarým Badrum, 1 Garaj, 1 Tandýr, 2 Büyük Deposu Bulunan müstakil ev satýlýktýr. Ayrýca : Römork, 11’li Gazayaðý, 2’li Pulluk, 1 Mipser ve 1 Adet Patos’da satýlýktýr.

0507 763 06 74 S.S.REK665

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


12 EYLÜL 2013 • PERÞEMBE

S.S.REK.664

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6


12 EYLÜL 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

7

Eleman Ýlaný Pancar Dairesi’nde çalýþtýrýlmak üzere Emekli Þöför alýnacaktýr. S.S.STK.512

Müracaat : 0533 331 75 52 Acele Satýlýk Daire Baþpýnar Mah. Ýlhan Sarýaltun Cad. Güven Apt. 2. Kat Doðalgazlý ful daire (Buhara Market Yaný)

Hayati KURT 0535 817 02 16

S.S.STK.513

Müracaat :

Uzar Sitesi’nde Satýlýk Dublex ve Kat’da Daire Müracaat : 0533 618 89 19

S.S.STK.511

Satýlýk Daireler

SATILIK LÜX DAÝRE

Müracaat : Müþerref Altun 0536 259 45 41

S.S.STK.510

Dölek Apt. A Blok 1. Kat No : 2’de bulunan lüx daire satýlýktýr.

YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Sündüs Gülce YÝTÝK- Gazi Üniversitesi okul kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Sýrma Kamak

Öz Sungurlu Tur

S.S.REK.663

D2 Belgeli, Ferdi Kaza Sigortalý Personel Servis, Gezi, Tur Taþýmacýlýðý, Þehir Ýçi Özel Okul Taþýmacýlýðý, Havaalaný Transferi, Toplantý ve Seminerlere Taþýmacýlýk... Müracaat : Þehir Parký Karþýsý Belediye Ýþ Merkezi Binasý No : 15 Telefon : 0533 611 30 24 0542 377 80 66 S.S.REK.662

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


12 EYLÜL 2013 • PERÞEMBE

www.sungurlununsesi.net

8

S.S.REK.661

mniyet, trafik cezasý kesme yetkisini geniþletti. Artýk sadece trafik polisi deðil, merkez teþkilatýnda yer alan terör, istihbarat ve kaçakçýlýk gibi birimlerde görevli memurlar da ceza yazabilecek. Bu polisler, eðitimden geçirilip belge aldýktan sonra sahaya inecek. Emniyet Genel Müdürlüðü, trafikte yeni bir düzenlemeyi daha hayata geçiriyor. Emniyet kemeri baþta olmak üzere kural ihlali yapanlara MOBESE'den ceza kesmeye baþlayan

E

müdürlük, þehir içlerinde aþýrý hýz yapan sürücüleri tespit etmek için farklý bir uygulamaya gidiyor. Buna göre daha önce sadece trafik polislerine verilen ceza kesme yetkisine, merkez teþkilatýnda görevli memurlar da sahip olacak. Bu kapsamda tutanak düzenlemek isteyen aralarýnda terör, istihbarat ve kaçakçýlýk polislerinin de bulunduðu yüzlerce memura, Trafik Eðitim ve Araþtýrma Daire Baþkanlýðý tarafýndan eðitim verilecek. Eðitimlerin ardýndan polisler, sürücülere ceza kesebilecek. Trafikte denetimlerin elektronik sistemlerle yapýlmasý Emniyet'in yükünü büyük oranda azalttý. MOBESE kameralarý sayesinde ülke genelindeki trafik akýþlarý takip altýna alýndý. Emniyet þimdi de merkez teþkilatý personelleri için fahri trafik polisi gibi görev yapmasý amacýyla Ýçiþleri Bakanlýðý'na baþvurdu.

Bakanlýk bürokratlarý da yeni uygulamanýn kanuna uygun olduðu yönünde görüþ bildirdi. Onayýn ardýndan Emniyet Genel Müdürlüðü merkez teþkilatlarýný kapsayan bir genelge yayýnladý. Genelgede, Karayollarý Trafik Kanunu'nun 6. maddesine istinaden emniyet hizmetleri sýnýfýnda görevli personele, karþýlaþtýklarý trafik kural ihlallerine iliþkin tespit tutanaðý hazýrlama yetkisinin verildiði belirtiliyor. Bu kapsamda görev almak isteyen personelin en yakýn zamanda Trafik Eðitim ve Araþtýrma Daire Baþkanlýðý'na baþvuruda bulunmasý isteniyor. Edinilen bilgilere göre devreye girecek yeni uygulamaya aralarýnda terörle mücadele, kaçakçýlýk ve organize suçlarla mücadele ile istihbarat uzmanlarýnýn da bulunduðu yüzlerce polis baþvuruda bulundu. Eðitimlerin tamamlanmasýndan sonra da tutanak düzenleyecek polislere görev belgesi verilecek. Ardýndan kural ihlali yapanlara ceza kesecek. Ceza tutanaklarý ayný gün trafik þubelerine teslim edilecek. Cezalar posta yoluyla adrese gönderilecek. Düzenleme, il emniyet müdürlüklerinde görevli polisler tarafýndan bir yýldýr uygulanýyordu. Genelgeyle merkez teþkilatý personeli de aktif hale getirilmiþ oldu. (Yaygýn Basýn)

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

12eylul  
Advertisement