Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3852• 25 Kr.

12 ARALIK 2013 • PERÞEMBE

Tiyatroyla Engellere Dikkat Çekecekler orum Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu tarafýndan hazýrlanan "Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok" projesi kapsamýnda engelliliðe dikkat çekmek amacýyla hazýrlanan "Uçan Elma" isimli oyuKDevamý Sayfa 4’de nun galasý gerçekleþtirildi.

Ç

Kaymakam Beyazyýldýz Kar Kýþ Dinlemiyor ungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz kar kýþ demeden köyleri ziyaret ederek vatandaþlarýn sorunlarýný dinliyor.

S

Kaymakam Osman Beyazyýldýz ilk olarak ilçemize baðlý Akçalý Köyü'nü ziyaret etti. Kaymakam Beyazyýldýz'a Ýlçe Özel Ýdare Müdürü Ahmet Haþim Özsaray eþlik etti. KÖYDES kapsamýnda 2013 yýlýnda yapýmýna baþlanan 250 kiþilik kanalizasyon foseptik çukuru inþaatýna ait çalýþmalar yerinde inceleyen Kaymakam Beyazyýldýz, daha önce yapýlan hatta 150 metre boru ilave edilerek devam eden çalýþmalar hakkýnda Köy Muhtarý Çelebi Uzunkaya'dan bilgi aldý. Ziyarette Kaymakam Beyazyýldýz köy sakinlerinin sorunlarýný dinledi. KSayfa 5’de

Atýk Pil Kampanyasýna Yoðun Ýlgi

Emniyet Personeline Ýletiþim Semineri

KDevamý Sayfa 9’da

SAYFA

Zehirlenmelere Karþý Önlem Alýn KDevamý Sayfa 3’de

2

Baþkan Uzunkaya Çalýþmalarý Ýnceledi ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Hacettepe Mahallesinde devam eden yol yapým çalýþmalarýný yerinde inceledi. KDevamý Sayfa 7’de

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Yeni Haliyle Yakýnda Hizmetiniz...

SAYFA

S

3


12 ARALIK 2013 • PERÞEMBE

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

2

Emniyet Personeline Ýletiþim Semineri ungurlu'da görev yapan Emniyet Teþkilatý Personeline Ýletiþim Becerileri ve teknikleri konulu konferans verildi.

S

Sungurlu'da ilk olarak emniyet personelinin bir bölümüne verilen seminer tamamlandý. Öðretim görevlisi Onur Dursun tarafýndan Sungurlu MYO Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere Ýlçe Emniyet Müdürü Osman Ertaþ, Sungurlu Bölge Trafik Ýstasyon Amiri Mahmut Kapaklýkaya ve çok sayýda emniyet personeli katýldý. Seminerde, vatandaþ ve Polis arasýndaki iletiþime dikkat çekilirken, öfke kontrolü üzerinde titizlikle duruldu. Polis ve Vatandaþýn Ýletiþimi

"Polis Öfkesini Kontrol Altýna Nasýl Alabilir" Meslek yaþamýnda polisin karþýlaþtýðý sorun ve sýkýntýlarýn ele alýndýðý, vatandaþ ile iletiþimin önemine vurgu yapýlan Ýletiþim becerileri ve teknikleri konulu seminer tamamlandý. Emniyet Teþkilatýna yönelik Sungurlu MYO'da, Onur Dursun tarafýndan verilen seminerde, polisler stres ve sýkýntýlarýný bir nebzede olsa attýlar. Suçlular ile yüz yüze gelen ve suçlu psikolojisinden fazlasý ile etkilenen Polis için, iletiþimde son noktalar anlatýldý. Meslek yaþamlarý gereði dönem dönem iniþ ve çýkýþlar yaþayan polis, öfkesin kontrol altýna nasýl alabilir? Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürü Osman Ertaþ'ýn giriþimleri sonucu gerçekleþtirilen seminerde, Polisler bir nevi terapi aldýlar. Günümüzde iletiþimin etkilerini anlatan Dursun "Ýletiþim hayatýmýzýn her yerinde var. Ýnsanlarýmýz çevresinden, kendisinden uzaklaþmaya baþladý. Kendisi ile ailesi ile iþi ile bir iletiþim kopukluðu yaþamaya baþladý. Ýnsanlarla sürekli iç içe olan Polis arkadaþlarýmýzla bu çalýþmayý yaparken, onlarýn sürekli toplumda suçlular ile yüz yüze geldiðinde, onlarýnda iletiþiminde dönem dönem kendilerini denemeleri gerekiyor. Emniyet Teþkilatýmýz kendi içerisinde seminerler ile bu çalýþmayý yapýyor. Ancak taþra teþkilatlarýnda çok fazla hizmet içi eðitim seminerleri verilemeyebiliyor. Ýlçe Emniyet Müdürümüz Osman Ertaþ, teþkilattaki eksiklikleri görerek, bu tür bir seminer ile eksiklikleri tamamlayalým, polis arkadaþlarýmýzýn kendini, karþýyý tanýma, hayata daha farklý boyutlarda bakabilme noktasýnda bilgi, görüþ, fikir desteði istediler. Bu noktada iletiþim nedir, iletiþimde basamaklar, insanlarýn ortak noktalarý konularýný anlatýyoruz. Ýnsanlarýn ortak noktalarýnda iletiþim kurulurken dikkat edilmesi gereken yönler nelerdir? Deðerlendir meleri ile kendimizi tanýma çalýþýyoruz. Polis arkadaþlarýmýz da sonuçta insan, her ana iniþ ve çýkýþlar yaþabilirler. Bu iniþ çýkýþlarý dengeye almak noktasýnda bir seminerdir. Seminerimizde terapi ve psikolog konularýna deyiniyoruz. Sadece emniyet teþkilatýnda deðil, tüm insanlarýmýzýn genel yapýsýnda aileden kopmalar , içe kapanmalar, öfke kontrol edememek bunlar çok sýk karþýlaþtýðýmýz ciddi konulardýr. Emniyet teþkilatýmýzda görev yapan personel arkadaþlar, psikolojisinde sýkýntý yaþayan ve suçlu insanlarla muhatap olduklarý için negatif elektrik alýyorlar. Suçlunun psikolojik durumu, polise de yansýyor. Polislerimize program sonunda bir nebzede olsa sýkýntýlarýný atma noktasýnda bazý teknikler özellikle öfke kontrolü ve karþýdaki insaný tanýma noktasýnda baþka bir çalýþma daha düþünüyoruz. Sungurlu (Ýsmail Kabakdere) Emniyet Müdürlüðümüzün kendi özverisi ile gerçekleþtirilen bir programdýr." dedi.

Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Serkan ÞANSEVER Yurt Ýçi Yusuf Bahri YÜCEL - Ýsmail KABAKDERE Yurt Dýþý

Muammer ÖZEL

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


12 ARALIK 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

3

12 Aralýk 2013 Perþembe Merkez Eczanesi (Ziraat bankasý Karþýsý - 311 87 61)

----

Atýk Pil Kampanyasýna Yoðun Ýlgi ungurlu Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda ilçedeki ilköðretim okullarýna yönelik baþlatmýþ olduðu atýk pil toplama kampanyasýna öðrenciler bu yýlda büyük ilgi gösteriyor. Belediye Baþkanlýðýnca yürütülen proje kapsamýnda ilçe merkezindeki ilk öðretim okullarýna 2013 yýlý Ocak ayý içerisinde daðýtýlan atýk pil toplama makinesine öðrenciler bu yýlda büyük ilgi gösteriyor. Son yýllarda artan pil kullanýmýnýn, insan saðlýðýnýn yaný sýra temiz bir çevre için tehdit oluþturduðunu ifade eden Baþkaný Uzunkaya "Okullara daðýttýðýmýz atýk pil toplama makineleri ile baþta çocuklar olmak üzere bütün vatandaþlara, atýk pil toplama alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasý ve gerekli eðitimin verilerek çevreye karþý daha bilinçli bir toplum oluþmasýna katkýda bulunulmasý amaçlanmýþtýr" þu an itibari ile görüyoruz ki genç nesillerimize böyle büyük bir sorumluluðu aþýlamýþ olduðumuzu görüyor ve mutlu oluyoruz. Atýk pil toplama makinesinin pili gerekli ölçümler sonrasýnda haznesine aldýðýný vurgulayan Baþkan Uzunkaya, "Eðer pil boþsa hediye veriyor. Dolu pil atýldýðýnda ise pili tekrar iade ediyor. 1 pil 20 çuval topraðý radyasyon yayarak yok ediyor. Belediyemiz, bu yönüyle de çevreye duyarlý bir hizmette bulmuþtur" diye konuþtu. Böylesine güzel bir etkinlikten duyduklarý memnuniyeti dile getiren okul müdürleri ise Baþkan Uzunkaya göreve geldiði günden itibaren Eðitim- Öðretime göstermiþ olduðu destek görmemezlikten gelinemez. Emeklerine saðlýk Sungurlumuzu marka (Yusuf Bahri Yücel) kent olma yolunda büyük adýmlar atýyor" dediler.

S

itit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 'Ýnþaat Mühendisliði' Bölümünün açýlmasý için YÖK'e yapýlan teklifi uygun bulundu.

H

Hitit Üniversitesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Türkiye'de son yýllarda meydana gelen depremler, Ýnþaat Mühendisliði bölümünün önemini bir kez daha öne çýkardý. Bu kapsamda çevre ile uyumlu, bireylerin ve toplumun yaþam kalitesini arttýracak güvenli yapýlar tasarlamak; inþaat yapým iþlerini planlamak, yönetmek ve inþa etmek üzere kaliteli mühendisler yetiþtirmek amacýyla gerçekleþtirilen çalýþmalarz neticesinde açýlan Ýnþaat Mühendisliði bölümü ile 2010 yýlýnda 31 olan bölüm sayýsý yüzde 62'lik bir artýþla bugün itibariyle 50'ye ulaþtý. Ýnþaat Mühendisliði Bölümü Ýnþaat Mühendisliði; malzeme ve tekniði en iyi þekilde bir araya getiren, yapýlarýn plan proje ve denetlenmesiyle uðraþan temel mühendislik dalýdýr. Ýnþaat Mühendisliði; konut binalarý, kamu binalarý, spor tesisleri, fabrikalar, sosyal tesisler, tarým yapýlarý, hayvancýlýk yapýlarý, karayolu, havaalaný, demiryolu, trafik düzeni, köprü, menfez, deniz yapýlarý, baraj, liman, santraller, akaryakýt depolarý, sulama yapýlarý, arýtma tesisleri, dalga kýran, su depolarý, yüzme havuzlarý, kanalizasyon sistemi, drenaj sistemi, verici kuleleri, havai hat, tünel, hafriyat, toprak kazý, yarma ve dolgu iþleri, istinat duvarlarý, zemin iyileþtirmesi, tadilat iþleri, restorasyon ve yýkým iþleri gibi bir çok alaný kapsamaktadýr. Ýnþaat Mühendisliði eðitiminde amaç temel mühendislik bilgileri, tasarým ve uygulama becerileri kazandýrýlmýþ, yaratýcý, sorgulayýcý, yenilikçi, giriþimci, analitik düþünebilen, takým çalýþmasýna yatkýn, sürekli öðrenmeye ve kendini geliþtirmeye odaklanmýþ uluslararasý düzeyde inþaat mühendisleri yetiþtirmektir. Toplum için güvenli ve çaðdaþ yaþam ortamlarýnýn oluþturulmasýna, toplumda bilimsel düþüncenin ve çevre bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasýna, sürdürülebilir kalkýnmanýn saðlanmasýna ve böylece toplumun yaþam kalitesinin yükseltilmesine katký saðlamak bir diðer hedeftir. Ýnþaat sektöründe kalitenin uluslararasý düzeyde arttýrýlmasýna, araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerine öncelik kazandýrýlmasýna, standart ve yönetmelik bilincinin yerleþtirilmesine, mesleki etik kurallarýnýn hâkim kýlýnmasýna öncülük etmektir. (Haber Merkezi)

EB yetkililerinden alýnan bilgiye göre, "rotasyon" çalýþmasý dershanelerin kapatýlmasý yasa tasarýsý ile beraber Meclis gündemine gelecek.

M

Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn (MEB), dershanelerin kapatýlmasý sürecinde özellikle Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde okuyan öðrencilerin eðitim açýklarýnýn kapatýlmasý için bölgeler ve okullar arasýnda yer deðiþtirme zorunluluðu getirecek "rotasyon" sistemi üzerinde çalýþtýðý ortaya çýktý. Mevcut durumda, 3 yýl zorunlu doðu görevi bulunan öðretmenler, evlilik, saðlýk, eðitim gibi gerekçelerle görevlerini tamamlamadan, atamalarýný batý illerine aldýrabiliyor. Bu nedenle de doðu illerinde öðrenciler çoðu zaman kendisini 1. sýnýfa baþlatan öðretmeni ile ilkokulu bitiremiyor. Bakanlýðýn "zorunlu rotasyon" çalýþmasýna göre, doðu ve güneydoðuya atanan öðretmenler 4 yýl süreyle atandýklarý okulda görev yapmak zorunda olacak. 'Hep ayný kurumda çalýþýlmaz' Yaptýrdýðý araþtýrmalara göre uzun yýllardýr ayný öðretmenin çalýþtýðý kurumlarýn bölgelerinde "öðretmenleri çok iyi" þeklinde bir algý yarattýðý sonucuna varan bakanlýk, bu algýnýn deðiþmesi için de öðretmenlere okullar arasý rotasyon uygulamasý planlýyor. Buna göre öðretmenlerin meslek hayatý boyunca en az birkaç defa okul deðiþtirmesi gündeme gelecek. Bu düzenlemeyle birlikte MEB, örneðin 20 yýldýr ayný okulda çalýþan bir öðretmenin okulunu hatta çalýþtýðý bölgeyi de deðiþtirecek. (Haber Merkezi)


12 ARALIK 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

S.S.REK.868

Tiyatroyla Engellere Dikkat Çekecekler orum Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu tarafýndan hazýrlanan "Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok" projesi kapsamýnda engelliliðe dikkat çekmek amacýyla hazýrlanan "Uçan Elma" isimli oyunun galasý gerçekleþtirildi.

Ç

Devlet Tiyatro Salonu'ndaki galaya Çorum Valisi Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, akademisyenler ve çocuklar katýldý. Galada bir konuþma yapan Proje Koordinatörü Nihal Gökçe, günümüzde sosyal sorumluluk projelerine önem veren kurum ve kuruluþlarýn ciddi kazanýmlar saðladýðýný belirterek, bu sayede kurum ve kuruluþlarýn marka deðeri ve itibarýnýn da arttýðýný söyledi. Özellikle öðrencilerin dahil edildiði sosyal sorumluluk projelerinin üniversitelere deðer kattýðýný dile getiren Gökçe, "Bu tür projelere dahil olan öðrencilerin toplumda aidiyet duygularýnýn artýrýlmasý, farklý sosyal ortamlarda bulunmalarý, içinde yaþadýklarý topluma olumlu katkýlar yapma bilincinin aþýlanmasý, organize olmayý becerebilen özgüvenleri geliþmiþ bireyler olmalarý hedeflenirken, üniversitenin tanýnýrlýlýðýný arttýrma topluma yol gösterme ve çözüm üretme potansiyelini kullanma toplumla bütünleþmesini saðlama ve gerektiðinde toplumun üniversiteye sahip çýkmasýný saðlama amaçlarý da güdülmektedir. Bu baðlamda üniversite kültürümüze bu özellikleri dahil etme noktasýnda bizden desteklerini esirgemeyen ve etkinliðimize ev sahipliði yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, akademisyenlerimiz ve projenin her aþamasýnda yanýmýzda olan tüm paydaþlarýmýza ve öðrencilerimize teþekkürlerimizi sunarýz" dedi. Proje kapsamýnda 800'ü Çorum merkez, 400'ü Sungurlu olmak üzere toplam bin 200 öðrenciye çocuk geliþimi uzmanlarý tarafýndan engellilik nedir, engellilik türleri, engellilerle nasýl iletiþim kurulmalý konularýnda eðitim verildiðini anlatan Gökçe, projenin temel hedefinin eðitim verilen öðrencilerin engellilerle empati kurmasý ve engellilerin hayata kazandýrýlmasýna yardýmcý olmak olduðunu belirtti. Gökçe'nin konuþmasýnýn ardýndan Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu öðretmenlerinden Erdal Þahin'un yazýp yönettiði oyun "Uçan Elma" oyunlu isimli sahnelendi. Engelliliðe dikkat çekilen oyunun ardýndan gala plaket töreni ile sona erdi. (Ýsmail Kabakdere)


12 ARALIK 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Kaymakam Beyazyýldýz Kar Kýþ Dinlemiyor ungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz kar kýþ demeden köyleri ziyaret ederek vatandaþlarýn sorunlarýný dinliyor.

S

Kaymakam Osman Beyazyýldýz ilk olarak ilçemize baðlý Akçalý Köyü'nü ziyaret etti. Kaymakam Beyazyýldýz'a Ýlçe Özel Ýdare Müdürü Ahmet Haþim Özsaray eþlik etti. KÖYDES kapsamýnda 2013 yýlýnda yapýmýna baþlanan 250 kiþilik kanalizasyon foseptik çukuru inþaatýna ait çalýþmalar yerinde inceleyen Kaymakam Beyazyýldýz, daha önce yapýlan hatta 150 metre boru ilave edilerek devam eden çalýþmalar hakkýnda Köy Muhtarý Çelebi

Uzunkaya'dan bilgi aldý. Ziyarette Kaymakam Beyazyýldýz köy sakinlerinin sorunlarýný dinledi. Akçalý Köyü ziyaretinden sonra Aþaðýfýndýklý Köyü'nü ziyaret eden Kaymakam Beyazyýldýz burada da incelemelerde bulundu. Ýlköðretim okulunu ziyaret eden Beyazyýldýz, sýnýflara girerek öðrencilerle sohbet etti. Daha sonra Gökçam, Kamýþlý, Körkü, Salman ve Ayaðýbüyük köyünü ziyaret eden Kaymakam Beyazyýldýz'a Ýlçe Özel Ýdare Müdürü Ahmet Haþim Özsaray eþlik etti. Burada köylülerle bir süre sohbet eden Kaymakam Beyazyýldýz, köy (Serkan Þansever) sorunlarý hakkýnda köylülerden bilgi aldý.

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...


12 ARALIK 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6

Sungurlu Belediye Baþkan A. Adayý

ÝLYAS ÖZKAN Kimdir? 1974 yýlýnda doðdu. Orta öðrenimini Sungurlu Lisesinde, Lise öðrenimini Sungurlu Ticaret Meslek Lisesinde tamamladý. 1995 yýlýnda Tokat Gaziosmanpaþa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünü kazandý ve 1999 yýlýnda bu Fakülteden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. 2001 yýlýnda Sungurlu'da Özkan Tarým Ticaret adý altýnda Zirai Ýlaç bayiliðine baþladý. 2007 yýlýnda Tarým Bakanlýðýnda göreve baþlayýncaya kadar bu faaliyeti yürüttü. 2003 yýlýnda AK Parti Hükümetinin uyguladýðý 1000 Köye 1000 Tarým Gönüllüsü Projesi (KÖYMER) çerçevesinde Uðurludað Ýlçesi, Boðazkale Ýlçesi, Evci Beldesinde, Yeniyapan Köyünde Tarým Danýþmaný olarak görev yaptý. 2007 yýlýnda yine hükümetimizin Tarým Bakanlýðý bünyesindeki Tarým Danýþmanlarýný TARGEL projesi ile 657 Sayýlý DMK'nýn 4/B statüsüne geçirmesiyle Sungurlu Ýlçe Tarým Müdürlüðüne baðlý Kemallý köyünde Sözleþmeli Ziraat Mühendisi olarak çalýþmaya baþladý. Görev süresi içerisinde yaptýðý baþarýlý tarýmsal projeler, kurduðu demonstrasyonlar ile yöre çiftçisine hizmet etti. Onlara tarýmda yeni hedefler, alternatif modern üretim teknikleri konusunda yardýmcý oldu. Bu çalýþmalarýn sonucunda da

Kaymakamlýk makamlarý tarafýndan takdir belgesiyle ödüllendirildi. Gerek ticari faaliyette bulunduðu ve gerekse Tarým Bakanlýðýnda görev yaptýðý bu süre içerisinde, tarýmda model olacak çalýþmalarý baþarýyla sonuçlandýrdý. Sungurlu, Uðurludað, Boðazkale ilçelerinde Tarým Danýþmaný olarak görev yaptý. 2006 - 2007 yýllarý arasýnda Sungurlu Ak parti Ýlçe Teþkilatýnda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptý. 2009 yýlý Yerel Seçimlerde Ak Parti Sungurlu Belediye Baþkan aday adayý oldu. 2011 yýlýnda yapýlan Genel Seçimlerde Milletvekilliði için Çorum Ak Parti aday adayý oldu. 14. Dönem Siyaset Akademisine katýldý. Ayrýca Ýlyas Özkan; 1986 - 1988 yýllarý arasýnda Amatör güreþçi olarak faaliyette bulundu. Sungurlu Yeni Çelik Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesidir. Çeþitli turnuvalarda baþarýlarý vardýr. Türk Hava Kurumu üyesidir. Sungurlu Ýþ Adamlarý Derneði üyesidir. Türk Kýzýlay Derneði üyesidir. Sungurlu Eðitim Çevre Spor ve Ýzcilik Derneði üyesidir. Evli ve 3 çocuk babasýdýr. S.S.REK930

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...


12 ARALIK 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

7

Baþkan Uzunkaya Çalýþmalarý Ýnceledi ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Hacettepe Mahallesinde devam eden yol yapým çalýþmalarýný yerinde inceledi.

S

Hacettepe mahallesinde devam eden kilit parke çalýþmalarýný kontrol ederek Fen iþleri müdüründen çalýþma hakkýnda detaylý bilgi aldý. Ýlçede acil görülen noktalarda çalýþmalarýn aralýksýz devam ettiðini belirten Baþkan Uzunkaya, yapýlan projelerde; yeþil alanlarýn çoðaltýlmasýna, vatandaþa ulaþým kolaylýðý saðlanmasýna, huzurlu ve mutlu bir þekilde yaþamlarýna devam edebilmelerine yönelik ayrýntýlara önem (Yusuf Bahri Yücel) verdiklerini ifade etti.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


12 ARALIK 2013 • PERÞEMBE

S.S.REK.929

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8


12 ARALIK 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

9

Zehirlenmelere Karþý Önlem Alýn zmanlar, kýþ ayý nedeniyle vatandaþlarý karbonmonoksit zehirlenmelerine karþý uyararak, "Kýþ aylarýnda þiddetli esen lodos nedeniyle gazete manþetlerinden soba zehirlenmeleri eksik olmuyor" dedi.

U

BACA TEMÝZLÝÐÝNE DÝKKAT Uzmanlar bilgisizlik, yanlýþ kullaným ve ihmal yüzünden soba ve þofben zehirlenmelerinin hemen her yýl kýþ aylarýnda özellikle alçak basýnçlý havalarda tehlikeli boyutlara ulaþtýðýný belirterek, "Karbonmonoksit renksiz, tatsýz, kokusuz, yanýcý zehirli bir gazdýr. Bu yüzden de fark edilmesi zor olup 'sessiz öldürücü' olarak da adlandýrýlabilir. Bu nedenle, zehirlenmeleri de çok aðýr ve öldürücü olur. Isýtma amacýyla kullanýlan her tür soba ve ocakta yanma sýrasýnda oluþur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sýklýkla kapalý ortamlarda açýk ocaklar, bacasý çekmeyen soba, þofben, bacasýz gaz sobalarýnda yakýtýn iyi yanmamasý nedeniyle meydana gelir" dedi. SOBA ZEHÝRLENMELERÝ Zehirlenmelerin kýsa süre içerisinde týbbi müdahale yapýlmadýðý taktirde ölümle sonuçlanabilir diyen uzmanlar, "Vatandaþlarýn soba zehirlenmelerine maruz kalmamasý için yetkili ve duyarlý kesimler tarafýndan uyarýlar yapýlsa da maalesef sonuç deðiþmiyor. Özellikle de sonbahar aylarýnda þiddetli esen lodos nedeni ile gazete manþetlerinden soba zehirlenmeleri eksik olmuyor."ifadelerini kullandýlar. (Haber Merkezi)

F Klavye Genelgesi Yayýnlandý Baþbakanlýk, Türkçe'ye en uygun klavye olan F klavyenin kamu kurum ve kuruluþlarýnda yaygýnlaþtýrýlmasý için bir genelge yayýnladý. Genelge bugün Resmi Gazete'de de yayýnlandý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan yayýmladýðý genelge ile kamu kurum ve kuruluþlarýnda F klavye kullanýlmasý talimatýný vererek, kamu kurum ve kuruluþlarýnda 2017 yýlý sonuna kadar F klavyeye dönüþtürülmesinin saðlanacaðýný bildirdi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan imzasý ile yayýmlanan "F klavye" konulu genelge resmi Gazete'de yayýmlandý. Genelgede þu ifadelere yer verildi: ''Ülkemizde bilgisayar ve internet kullaným oranlarýnda son yýllarda önemli artýþlar kaydedilmiþtir. Bilgisayar giriþ birimlerinden biri olan klavyeyi etkin kullanma ve hýzlý yazma becerisi, bilgi toplumuna dönüþüm sürecinde bilgi üreten bireylerin geliþimine katký saðlayan unsurlardan biridir. Günümüzde bir çok ülke tarafýndan kendi dillerinin özelliklerine uygun çeþitli harf ve sembol yerleþim düzenine sahip klavyeler geliþtirilmiþ, ülkemizde de Milli Eðitim Bakanlýðý öncülüðünde baþlatýlan çalýþmalar sonucunda, Türk dili ve alfabesinin özelliklerine uygun ve hýzlý yazmaya elveriþli bir tasarýma sahip bulunan F klavye düzeni oluþturulmuþtur. Yazým kolaylýðý ve verimliliði bakýmýndna F klavyenin getirdiði avantajlardan yararlanýlmasý ve ülkemizde F klavye kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla, tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnda, TSE tarafýndan hazýrkanan TS 2117 'Alfasayýsal Türkçe Klavyelerin Temel Yerleþim Düzeni' standardýna uygun F klavyeye kademeli olarak geçiþ saðlanacaktýr. (Haber Merkezi)

Zirai Don Uyarýsý Ç

orum Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan üreticilere zirai don uyarýsý yapýldý.

Konu ile ilgili olarak yapýlan açýklamada Meteoroloji Genel Müdürlüðü Analiz ve Tahminler Þube Müdürlüðü'nün verilerine göre ilimiz ve çevresinde zirai don olaylarýnýn yaþanabileceði bildirdi. Yapýlan açýklamada üreticilerin önümüzdeki 3 günlük dönemde don olaylarý yaþayabileceði, olumsuzluk yaþamak istemeyen üreticilerin dona karþý tedbir almasý gerektiði bildirildi. (Haber Merkezi)

Bisiklete Çarptý ungurlu'da meydana gelen kazada bir kiþi yaralandý.

S

Hacettepe Mahallesi Þehit Adil Yýldýz Caddesi'nde F.A. otomobiliyle giderken bisikletli sürücü A.Ç.'a çarptý. Kazada yaralanan sürücü A.Ç. hastanede tedavi altýna alýndý. Ýfadesi alan otomobil sürücüsü serbest býrakýldý. (Haber Merkezi)


12 ARALIK 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

10

S.S.REK928


SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

11

S.S.REK927

12 ARALIK 2013 • PERÞEMBE


12 ARALIK 2013 • PERÞEMBE

www.sungurlununsesi.net

12

S.S.REK926

12aralik  
12aralik  
Advertisement