Page 1

YIL: 43 • SAYI: 3599 • 50 Kr.

11 ÞUBAT 2013 • PAZARTESÝ

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

3 Puan 87’de Geldi 012-2013 sezonu Çorum 1. Amatör Kümede mücadele eden Sungurluspor Çorum Ýl Özel Ýdaresi'ne konuk oldu. Ýlk maçta rakibini kendi sahasýnda 4-1 yenen Sungurluspor, ikinci maçta da rakibini 87’de attýðý golle 2-1 maðlup etti. K

2

5’de

Öðrenciler Ders Baþý Yapýyor lçemizde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede öðrenim gören 11 bin 432 öðrenci ve 700 öðretmen bugün ders baþý yapýyor.

Ý

2012-1013 eðitim-öðretim yýlýnýn ikinci yarýsý bugün baþladý. Ýkinci yarý 14 Haziran 2013'te sona erecek. ÝKÝNCÝ DÖNEM SINAV HEYECANIYLA GEÇECEK Ýkinci dönem, ortaokul öðrencileriyle lise son sýnýf öðrencileri için sýnav heyecanýyla geçecek. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn sýnav takvimine göre, 8. sýnýflar için Seviye Belirleme Sýnavý (SBS) ile Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý, 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleþtirilecek. Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sýnýflar için ise 9 Haziran Pazar günü yapýlacak. Lise son sýnýf öðrencileri, üniversiteye giriþ sýnavlarýnýn ilk aþamasý olan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý'na (YGS) 24 Mart Pazar günü girecek. Üniversiteye giriþte ikinci aþama olan Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý'na (LYS) 22-29 Nisan 2013 tarihleri arasýnda baþvurulacak.

Naylon Poþet Paralý Olacak KDevamý Sayfa 2’de

KDevamý Sayfa 4’de

Kontrolden Çýkan Traktör Dükkana Daldý

SAYFA

Sungurlu’da Hasta ve Yaþlý Bakým Elemaný Kursu Açýlacak

2

Bakandan Sözleþmeli Personele Müjde akan Faruk Çelik, belediyelerde sözleþmeli çalýþan personelin kadro alacaðý tarihi açýkladý. KSayfa 2’de

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

B

6


11 ÞUBAT 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Kontrolden Çýkan Traktör Dükkana Girdi lçemizde kontrolden çýkan traktör dükkana girdi. Meydana gelen kazada þans eseri ölen ya da yararlanan olmadý.

Ý

Edinilen bilgilere göre kaza Sunguroðlu Mahallesi Çankýrý Caddesi giriþinde meydana geldi. Hasan Köse yönetimindeki 19 SF 927 plakalý kömür yüklü traktör Çankýrý Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köþe baþýnda bodrum katta bulunan dükkana girdi. Kazada þoka giren sürücü Hasan Köse'yi vatandaþlar sakinleþtirirken, traktörde maddi hasar oluþtu. Olay yerine gelen polisler duruma müdahale ederek çekici vasýtasýyla traktörü düþtüðü yerden çýkarttý.

Naylon Poþet Paralý Olacak evre ve Þehircilik Bakanlýðý, naylon poþet yerine doða dostu biyobozunur poþetlerin kullanýmýný teþvik edecek. Bakanlýk bu çerçevede marketlerde naylon poþetlerin parayla satýlmasý planlanýyor.

Ç

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Baþ, doðada kýsa sürede yok olmasý nedeniyle biyobozunur poþet imalatýný saðlamak üzere poþet üreticileriyle görüþmelerinin devam ettiðini söyledi. Bu poþetlerin sponsorluðunu yaparak üreticilere ve marketlere destek vermeyi planladýklarýný ifade eden Baþ, "Marketler naylon poþetleri parayla alýyor. Biyobozunur poþetlerin fiyatý, normal poþetlerin iki katý kadar. Market mesela 100 bin liralýk poþet aldýðýnda bunun belli bir miktarýný Bakanlýk olarak karþýlayýp, teþvik edici noktada olacaðýz. Dolayýsýyla da rakamlar aþaðýya düþmüþ olacak" dedi. Baþ, naylon poþet yerine doða dostu bu poþetlerin kullanýlmasý için de bazý önlemler almayý planladýklarýný, bu kapsamda plastik poþet isteyenlere bunun para ile satýlmasýný planladýklarýný bildirdi.

Bakan Faruk Çelik’ten Sözleþmelilere Müjde akan Faruk Çelik, belediyelerde sözleþmeli çalýþan personelin kadro alacaðý tarihi açýkladý.

B

Özel bir televizyon kanalýnda programa katýlan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, belediyede sözleþmeli çalýþanlarýn kadro alacaðý tarihi açýkladý. Yerel yönetimlerde çalýþanlarla ilgili bir sorunun olmadýðýný bu çalýþanlarýn kadroya alýnacaðýný belirten Çelik, tarih vererek þöyle konuþtu: "Bu ay mý? Bu dönem içinde olacak. Þubat ayýnda olmaz demiyorum. Bu dönem dediðim 30 Haziran'a kadar. Yasama yýlý kapanmadan önce. Bunu neye dayanarak söylüyorum Sayýn Baþbakanýmýzýn böyle bir sözünün olduðunu taraflar bize söylediler. Konuyu ben Sayýn Baþbakanýmýza taþýdým, sözünü doðruladý. Fakat bu arada Devlet personellerinin 657 ile ilgili tümden deðerlendirmeler, Çalýþtaylar yapýlýrken acaba sözleþmelik sistemini tümden mi gözden geçirsek diye bir çalýþmayý da yürütüyoruz bir yandan. O yüzden tümden aceleci davranmadýk."


11 ÞUBAT 2013 • PAZARTESÝ

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

7 Þubat 2013 Perþembe Arzum Eczanesi Halýcýlar Caddesi

---

Karadeniz Bölgesi illerinin milletvekilleri, il ve belediye baþkanlarý ile buluþan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Çorum adýna söz alan AK Parti Milletvekili Salim Uslu'nun demiryolu ve Kýþla'nýn üniversiteye tahsisi talebini olumlu karþýladý.

Çorum adýna Salim Uslu söz aldý Toplantýda her ili temsilen bir kiþi söz aldý. Çorum adýna, söz alarak konuþan Milletvekili Salim Uslu Baþbakan'ýn yaptýðý genel deðerlendirme üzerinde durdu. Uslu, "Þu anda toplumun, sessiz ama umutlu bir çoðunluðu yaþanmakta olan barýþ sürecinden memnundur. Kalýcý ve adaletli bir barýþýn kurulacaðýna dair umutlar daha da artmýþtýr. Kalýcý ve adaletli bir barýþ konusunda çalýþmalar devam ederken, özellikle kimi konuþmacýlarýn irite edici konuþmalarý, kimi özensiz ve sorumsuz bireysel açýklamalar, toplumdaki umutlu bekleyiþi zedeleyen ve ayný zamanda kaygýlarý artýran yaklaþýmlardan uzak durulmasý gerekir. Herkes konuþmasýnda, kendi adýna da yapýyor olsa bile, dönemin nezaketini, onlarca yýllýk sorunun ilk kez bu kadar barýþçý bir çözüm sürecine girmiþ olmasýný torpilleyecek herhangi bir özensiz açýklamadan þiddetle kaçýnmalýdýr. Üslup ve zamanlama konusunda gereken özenin ve sorumlu davranýþýn yerine getirilmesi gerekir. Düne ait sloganlarla, kalýplarla, bugünü ve geleceði kurgulamanýn mümkün olmadýðýný defeatle gördük. Oysa þimdi Türkiye bir barýþ iklimi yakalayýp, terörü, terörizmi toplumun gündeminden kaldýracak ve Türkiye'nin önünü açacak yeni bir çaba içerisine girmiþken, bu konuda herkesin olabildiðince soðukkanlý ve sorumlu davranmasý gerekir." dedi Baþbakan'ýn her il için yeni projeler sözü üzerine… Uslu, Baþbakan'ýn açýlýþta yaptýðýn konuþmasýnda "her ilimiz için

Satýlýk Dükkan Ýstanbul Caddesi No : 62’de bulunan 2 katlý 70 m2 kullaným alanýna sahip dükkan satýlýktýr. Müracaat : 0536 778 19 41

SATILIK 2 ADET PARSEL Mavi Ocak Karþýsýnda Demirþeyh yolu üzerinde bulunan ortalama 1000 m2 Ýmarlý 2 adet parsel satýlýkýr.

Demiryolu çok önemli, hýzlandýrýlmalý Ayrýca demiryolu meselesi, Çorum için son derece önemlidir. Demiryolu konusunda Sayýn Ulaþtýrma Bakanýmýz açýklamalar yapmýþ, haritalar göstermiþtir. Biz sürecin hýzlandýrýlmasýndan yanayýz. Çorum'un demiryolu sorununun biran önce çözülmesinin sadece Çorum deðil, ayný zamanda bölgede yaþayan 3 milyondan fazla yurttaþýmýza da her anlamda önemli kazanýmlar getireceðine inanýyoruz." dedi.

Müracaat : 0542 891 88 30 0505 374 70 69

Yeni atanan bakanlar Çorum'u yerinde görmeli Uslu, toplantýda bulunan Ýçiþleri eski Bakaný Ýdris Naim Þahin'e teþekkür ederek, Polis Okulu ile ilgili Çorum'a bizzat gelerek olayý yerinde çözdüðünü belirtti. Uslu, Çorum'a gelmeyen ve yeni atanan bakanlarýn kente gelerek çalýþmalarý yerinde görmeleri, yapýlacak hizmetlere hýz ve pratiklik kazandýrmasýnýn doðru olacaðýný kaydetti. Baþbakan dikkatle dinledi, takip sözü verdi Yapýlan açýklamada, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn, Uslu'nun konuþmasýný ciddi bir þekilde dinlediði, özellikle; Demiryolu, AlacaOsmancýk doðalgazý ve üniversite yerleþkesi konularýný ilgililerle görüþeceði ve takip edeceði sözünü verdiði belirtildi. Heyet adýna Çorum Milletvekili Cahit Baðcý bütün bu görüþleri ihtiva eden bir dosyayý Baþbakan'a sundu. Dosyada demiryolu güzergah haritalarý, TÜRKONFED tarafýndan hazýrlanan "Bölgesel Kalkýnmada Yerel Dinamikler, Çorum Modeli ve 2023 senaryolarý" isimli rapor, Çorum TSO tarafýndan hazýrlanan Demiryolu talebinin gerekçesi, son beþ yýlýn ihracat ve ithalat rakamlarý ile bölge illerin nüfus tablosunun (3 milyon) yer aldýðý ifade edildi.

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Serkan ÞANSEVER H. Mustafa SARIYÜCE

S.S.STK.107

Müracaat : 0536 594 80 40

S.S.STK.108

Baþbakan Karadeniz Bölgesi'ni dinledi AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'nun yaptýðý açýklamaya göre, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 3.'sünü gerçekleþtirdiði bölge toplantýsý AK Parti Genel Merkezi'nde saat 10.00'da baþladý. Toplantýya; Çorum, Amasya, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüþhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon illerinin milletvekilleri, AK Parti il, gençlik ve kadýn kollarý baþkanlarý ve il Belediye Baþkanlarý katýldý. Toplantýda baþta terörü durdurmak için görüþme süreci olmak üzere bölgedeki meselelerle dýþ politika ve güncel siyasi konulara iliþkin görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Yapýlan Toplantýya AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar katýldý.

yeni projelerle yolumuza devam edeceðiz." Þeklindeki açýklamasýný son derece önemli, umut ve heyecan verici olarak gördüðünü belirterek, bu umut verici açýklamanýn arkasýndan uzun zamandýr bizim umudumuz olan ve zaman zaman bürokratik engellere takýlan, projelerinde hýz kazandýrýlmasý gerektiðini söyledi. "Uzun zamandýr önümüzde sorun olarak duran konu Alaca ve Osmancýk ilçelerimizin doðalgazýdýr. 2010 yýlýnda kampanya açýlmýþ, "kim ne kadar çok abone toplarsa, o kadar kýsa zamanda doðalgazýn gelmesi mümkündür." denmiþtir. Oysa 2010 da bu konuda kim, vatandaþa ne kadar umut vermiþ olursa olsun, aradan geçen 3 yýlda bir türlü gerçekleþmemiþ olmasý, haklý olarak hem bizim mazeretlerimizi geçersiz kýlmakta hem de topluma verdiðimiz "Aldatan ve Aldanmayan olacaðýz" sözünün sahipleri olarak bizi zor duruma düþürmektedir. Bu noktada Sayýn Baþbakaným insanlardan kim para topladý, ne diye topladý, ne kadar topladý bunlar hiç önemli deðil. Mademki toplum böyle bir beklentiye sokulmuþtur. Mademki topluma o günkü yetkililer, ilgililer böyle bir açýklama yapmýþlardýr. O halde bizim herhangi bir mazeret arkasýna sýðýnmadan doðalgazýn Osmancýk ve Alaca'ya gelme sürecini hýzlandýrmamýz gerekir ve artýk sabýrlarýn bittiði noktadayýz. Ben biliyorum Enerji Bakanýmýzýn, diðer ilgililerin sözü var. Yüklenici firma bu þartlara gelirseniz tamam demiþtir. Sonra YPK kararý yok gerekçesini kimse bize bir mazeret olarak anlatamaz ve ikna edemez.

SGS Altýnda 37 Dönüm Tarlasý ile birlikte üzerinde ev ve ahýr olan çiftlik satýlýktýr.

S.S.STK.109

K Parti Genel Baþkaný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn, aralarýnda Çorum'un da yer aldýðý Karadeniz Bölgesi illerinin milletvekilleri, il baþkanlarý ve belediye baþkanlarý ile kahvaltýda buluþtuðu bildirildi. Yapýlan açýklamaya göre, toplantýda her ili temsilen bir kiþi söz aldý. Çorum adýna söz alarak konuþan AK Parti Milletvekili Salim Uslu, Çorum'un hayali demiryolu projesinin hýzlandýrýlmasý, Kýþla'nýn Hitit Üniversitesi 'ne tahsisi ile Alaca ve Osmancýk'a doðalgaz baðlantýsýnýn saðlanmasýný gündeme getirdi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn, Uslu'nun konuþmasýný ciddi bir þekilde dinlediði, özellikle; Demiryolu, üniversite yerleþkesi ile Alaca-Osmancýk doðalgaz meselesini ilgililerle görüþerek takip edeceði sözünü verdiði açýklandý.

A

Satýlýk Çiftlik

HAC VE UMRE HOCASI Selahaddin ÇELÝKTEN

0364 311 71 33 - 0537 347 8201 Msn : canmekkem@hotmail.com Adres : Sunguroðlu Mah. Eski Belediye Pasajý No : 1 SUNGURLU

Umre Kayýtlarýmýz Baþlamýþtýr... Sungurlu’da Tek Yetkili Acenta Belge No : 2041

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

S.S.REK.123 : 7,91 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


11 ÞUBAT 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Hasta ve Yaþlý Bakým Elemaný Kursu Açýlacak orum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ile Sungurlu Ç Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi iþbirliði ile 25 kiþilik "Hasta ve Yaþlý Bakým Elemaný" kursu açýlacak. Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, kurs eðitimi 20 Þubat'ta baþlasyacak 18 Temmuz 2013 tarihinde sona erecek. Pazartesi'den Perþembe'ye kadar haftada 4 gün olarak verilecek eðitimlerin Sungurlu Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi'nde gerçekleþtirileceði bildirildi. Eðitim Toplam Süresi: 424 saat, 84 fiili gün, günde 5 ders saati. Kursa Baþvuru ve Katýlým Þartlarý þöyle: ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 18-40 yaþ arasýnda bayan olmak, En az ilkokul mezunu olmak (Diploma asýllarý görülecektir), Açýk öðretim hariç öðrenci olmamak, ÝÞKUR'un TYÇP, Staj (Ýþbaþý Eðitimi) ve Giriþimcilik eðitimlerinden son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, Son 24 ay içerisinde Ýþkur'un açmýþ olduðu kurslara katýlmamýþ olmak, Emekli veya aktif sigortalý olmamak. Söz konusu kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, 14 Þubat 2013 Perþembe günü saat 10:00'da Sungurlu Anadolu Saðlýk Meslek Lisesinde yapýlacak mülakata katýlmalarý gerekiyor.

Kenan Nuhut Halter Baþkanlýðý’na Aday! enan Nuhut, halter federasyonu baþkan adayý olduðunu açýkladý. Bilindiði üzere, baþkan Hasan Akkuþ'un görevinden istifa etmesinin ardýndan yönetim kurulu olaðanüstü genel kurul kararý almýþtý. Olaðanüstü genel kurulun, 9 Mart Cumartesi günü Ankara'da gerçekleþtirileceði belirtildi. Halter Federasyonu Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Ramada Otel'de saat 10.00'da bir basýn toplantýsý düzenledi. Nuhut toplantýda adaylýðýnýn nedenleriyle ilgili açýklamalarda bulundu. Eski þampiyon haltercilerden Halil Mutlu da bir süre önce baþkan adayý olduðunu açýklamýþtý. Halterde olaðanüstü genel kurulun, 9 Mart Cumartesi günü Ankara'da gerçekleþtirileceði ifade edildi. Kenan Nuhut Ankara'da tertiplediði basýn toplantýsýnda, ülkemizin þu an halter sporunda olaðanüstü bir durumla karþý karþýya bulunduðunu belirtti ve eski federasyon baþkaný olarak bunun üzüntüsünü yaþadýðýný söyledi. Nuhut, ''Uluslararasý Halter Federasyonu'nun tüzüðünün 10. maddesi doping konusuyla ilgilidir. Dopingle cezalandýrýlan bir ülke 2 yýl uluslararasý müsabakalardan men ediliyor. Ayrýca 150 bin dolar gibi bir para cezasý geliyor. Halterin onurunun zedelendiði kanaatine varýlýrsa bu cezalar ikiye katlanabiliyor. Biz de böyle bir cezayla karþý karþýya kalabiliriz'' görüþünü ileri sürdü. Hasan Akkuþ ve yönetim kurulu üyelerinin Avrupa 23 Yaþ Altý Þampiyonasý'nda 5 Türk sporcunun dopingli çýkmasý nedeniyle istifa ettiklerini hatýrlatan Nuhut, Türkiye'nin herhangi bir cezai iþleme maruz kalmamasý için çözüm bulunmasý gerektiðini vurguladý. Federasyon baþkaný olduðu 2004 yýlýnda halterde çýtanýn çok yukarýlara taþýndýðýný ifade eden Nuhut, Atina Olimpiyatlarý'nda 3 altýn ve 1 bronz madalya alýndýðýný, bundan sonraki süreçte bir iniþ yaþandýðýný söyledi. Kenan Nuhut, ''Þu an federasyon baþkanlýðý ateþten bir gömlek. 25 yýldýr bu camianýn içinde bir kiþi olarak son dönemde yaþanan sýkýntýlý dönemde de sessiz kalamayacaðýmý anlayarak genel kurulda baþkanlýða talip oldum. Federasyon baþkanlýðý artýk bir kartvizit olmaktan çýkmalýdýr. Çünkü bu bir gönül iþidir. Bu gönül iþini de en iþi þekilde yapacaðýma inanýyorum. Önümüzde 2016 Rio Olimpiyatlarý var. Hemen arkasýndan 2020 Olimpiyatlarý olacak. Baþkan olmam halinde 2016 için 1 altýn sözü veriyorum'' dedi. Nuhut, baþkan seçilmesi halinde çeþitli sponsorluk anlaþmalarýyla kulüplere ve antrenörlere maddi destek saðlamayý planladýklarýný, bunun yaný sýra eðitime de büyük önem vereceklerini kaydetti.

S.S.REK.124

K


11 ÞUBAT 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ: 1 - SUNGURLUSPOR: 2

012-2013 sezonu Çorum 1. Amatör Kümede mücadele eden Sungurluspor Çorum Ýl Özel Ýdaresi'ne konuk oldu. Ýlk maçta rakibini kendi sahasýnda 4-1 yenen Sungurluspor ikinci maçta da rakibini 2-1 yendi.

2

Çorum'da oynanan ve Aykut Hacýoðlu, Erdal Yandým ve Enver Polat'ýn görev aldýðý karþýlaþma nefesleri kesti. 36. dakikada Engin'in ortasýyla topla buluþan Engin Kumru düzgün bir vuruþla topu aðlarla buluþturdu ve Sungurluspor 1-0 öne geçti. Golden sonra çabuk toparlanan Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nin ataklarýný kesen Sungurluspor devreye 1-0 önde girmeyi baþardý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan Çorum Ýl Özel Ýdaresi 52. dakika da Yücel'in golüyle durumu eþitledi. 87. Dakika da Ýbrahim'in serbest vuruþuyla topla buluþan kaptan Sefa topu aðlarla buluþturdu ve durumu 2-1 yaptý. Maç bu skorla sona erdi.

HAKEMLER: Aykut Hacýoðlu, Erdal Yandým ve Enver Polat ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ: Ramazan, Yasin, Emrah, Mustafa, Arif, Burak, Mutlu, Yücel, Ýsmail, Yaþar, Yusuf SUNGURLUSPOR: Osman, Sinan, Hakan, Sefa, Recep, Ýbrahim, Yasin, Ahmet, Engin, Ömer, Engin GOLLER: 52. Dak. Yücel (Çorum Ýl Özel Ýdaresi), 36. Dak. Engin Kumru, 87. Dak. Sefa (Sungurluspor) SARI KARTLAR: Latif, Burak, Yücel (Çorum Ýl Özel Ýdaresi), Ýbrahim, Sefa, Sinan, Ömer (Sungurluspor)


11 ÞUBAT 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Fatih Acar, 12 Þubat 2013 Salý günü Çorum'a gelecek.

orum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO)'nýn daveti üzerine Çorum'a gelecek olan Fatih Acar, SGK Ýl Müdürlüðü'nü de ziyaret edecek.

Ç

Konuþmacý olarak katýlacaðý programýn yaný sýra SGK yeni hizmet binasýnda incelemelerde bulunacak olan Acar'a Sigorta Primleri Genel Müdürü Cüneyt Olgaç ve Kayýt Dýþý Ýstihdamla Mücadele Daire Baþkaný Yakup Süngü de eþlik edecek.

www.sungurlununsesi.net

6

Emniyet Müdürü Doðan'ýn Acý Günü orum Emniyet Müdürü Halil Ýibrahim Doðan'ýn babasý Mehmet Doðan vefat etti.

Ç

Edinilen bilgiye göre bir süre önce kalp ameliyatý olan Mehmet Doðan bugün hayatýný kaybetti. Merhumun cenazesi bugün Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öðle namazýný müteakip topraða verilecek. YÝTÝK- 08/12/2011 tarihinde aldýðým DU030151 seri nolu perakende satýþ fiþimi ve KL099851 nolu faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Halil Dumlupýnar S.S.YTK.12

KÝLÝTLÝ BETON PARKE , BETON BORDÜR VE BETON OLUK TAÞI SATIN ALINACAKTIR SUNGURLU BELEDÝYESÝ DESTEK HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ Kilitli Beton Parke Taþý,Beton Bordür Taþý ve Beton Oluk Taþý mal alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/15313 1-Ýdarenin a) Adresi : SUNGUROGLU MAH. ALPARSLAN TÜRKES CAD. 35 19300 SUNGURLU/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : 3643117260 - 3643114514 c) Elektronik Posta Adresi : ----------ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Sungurlu Ýlçesi Mücavir alan sýnýrlarý içerisinde Belediyenin göstereceði yerler c) Teslim tarihleri : Teslimat partiler halinde idarenin isteði doðrultusunda yapýlacaktýr. Ýdarenin yazýlý talebi üzerine istenilen miktarda ki malý yüklenici en geç 2 (iki) takvim günü içerisinde teslim edecektir. Teslim etmediði takdirde gecikilen her gün için istenilen mal miktarýna sözleþme bedelinin %0,05 (on binde beþ) oranýn da gecikme cezasý uygulanacaktýr. Ýþe baþlama tarihinden itibaren ihtiyaca binaen sipariþ tarihinden itibaren 2 (iki) iþ günü içerisinde peyder pey 150 takvim günü içerisinde teslim edilmiþ olacaktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : SUNGURLU BELEDÝYE BAÞKANLIÐI HÝZMET BÝNASI - MECLÝS TOPLANTI SALONU b) Tarihi ve saati : 07.03.2013 - 11:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza

sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Her türlü kilitli beton parke taþý,beton bordür ve beton oluk taþý satýsý iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý SUNGURLU BELEDÝYE BAÞKANLIÐI HÝZMET BÝNASI - DESTEK HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SUNGURLU BELEDÝYE BAÞKANLIÐI HÝZMET BÝNASI - YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. S.S.RES.9


7

SATILIK (Fatih Otel) Cengiz Topel Cad. Vergi Dairesi Karþýsý’nda bulunan Asansörlü Fatih Otel Satýlýktýr Müracaat : Mustafa Karaman 0533 620 56 59

aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Denizli'nin Çivril ilçesinin Kýralan Belde Belediye Baþkaný Bayram Gümüþ'ün darp ettiði, Aile Saðlýðý Merkezi'nde görevli pratisyen hekim Soner Er'i telefonla arayarak konu hakkýnda bilgi aldý ve geçmiþ olsun dileklerini iletti.

S

Yapýlan açýklamaya göre, sayýlarý yetersiz olduðu halde milletine hizmet aþkýyla görevini ertelemeden yerine getiren ve her türlü fedakarlýkla hizmeti yürüten hekimlerin takdire þayan hizmet gördüklerini vurgulayan Kafkas, "Ne yazýk ki toplum içinde þiddeti alýþkanlýk haline getirmiþ psikopat tipler, hastalýklý kiþilikler zaman zaman karþýmýza çýkýyor. Bu olayý toplumsal þiddetin trajik bir örneði olarak görüyorum. Hele bunun halka örnek olmasý gereken Belediye Baþkaný'ndan böyle bir þiddetin gelmesi ise daha dikkat çekicidir. 113 hizmet hattý ve web sayfasýna bildirin Benim kanaatim þudur: Özellikle saðlýk gibi bir alanda hizmet eden insanlara eðer bir saldýrý varsa bu asla cezasýz kalmamalýdýr. Biz bunun için þunu yaptýk. 113 numaralý bir telefon hizmet hattý ve web sayfasý oluþturduk. Tüm yöneticilerimize bir tamim yaptýk. Sözlü ya da fiili herhangi bir saldýrý olmuþsa yöneticiler vakit geçirmeden hemen bunu bu hatta bildirecekler. Bu hatta 24 saat boyunca bir hukukçumuz ve bir sosyal hizmet uzmanýmýz var. Eðer yönetici bildirmemiþse siz bildireceksiniz. Bu hat hepinize açýk. Peki ne olacak böyle yapýnca? Böyle yapýnca biz bu arkadaþýmýzýn davasýný takip etmek üzere Saðlýk Bakanlýðý'nýn hukukçusunu görevlendiriyoruz. Çünkü bazen "gitsin Allah'ýndan bulsun" dediði için, bazen çekinildiði için saðlýk personelleri genellikle bu iþin peþinden gitmiyorlar. Bazen de tehditlerden endiþe ettikleri için gitmiyorlar. Toplumsal duyarlýlýðý artýrmamýz lazým. Fedakar Saðlýk çalýþanlarýmýza yönelik saldýrýyý kýnýyoruz." þeklinde konuþtu.

Satýlýk Daire Dr. Sedat-Dr.Melahat Baran Ýlkokulu yaný naneli apt. 3. katta bulunan daire satýlýktýr. * Yeni Bina * 3+1 * Doðalgazlý

Müracaat : 0532 744 04 42

Satýlýk Arsa Tek Deðirmen Semtinde Serpme Evleri Üstünde 10 dönümlük arsa satýlýktýr. Müracaat : Cafer Çataloðlu 0539 396 27 95

PASTA - CÝLA

A Y O B O T O R HUZU Kasko-Sigorta Anahtar Teslimi Yapýlýr

Hasarlý Araçlar -

HUZUR OTO BOYA

Yusuf MANDIRALIOÐLU (0535) 578 65 11

PASTA - CiLA

Muammer Arýkanoðlu (0536) 561 00 26

Yeni Sanayi Sitesi 3. Blok No : 20 Sungurlu / ÇORUM S.S.REK.125

S.S.STK.110

Þiddete Uðrayan Doktora Destek

www.sungurlununsesi.net

S.S.STK.111

SUNGURLU’NUN SESÝ

S.S.STK.112

11 ÞUBAT 2013 • PAZARTESÝ


11 ÞUBAT 2013 • PAZARTESÝ

S.S.REK.126

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

11 Şubat 2013  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi

Advertisement