Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3825• 25 Kr.

11 KASIM 2013 • PAZARTESÝ

9 Aday Adayý Projelerini Tek Tek Anlattý...

Aday Adaylarý Projelerini Anlattý A k Parti Sungurlu Belediye Baþkan aday adaylarý tek tek projelerini anlattý.

Cumartesi günü Ak Parti ilçe teþkilat binasýnda saat

12.00'de Ýlçe teþkilatý, Parti Kadýn Kollarý, Gençlik Kollarý'nýn katýlýmý ile gerçekleþtirilen programda, Ak Parti Belediye Baþkan aday adaylarý, 15'er dakika süreyle ilçe teþkilatýna projelerini anlatarak birlik ve beraberlik mesajý verdiler.

Baþkan Uzunkaya Ýcraatlarýný Deðerlendirdi...

4.5 YILDA SUNGURLU'DA NELER OLDU ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya göreve geldikleri günden itibaren Sungurlu'da 4,5 yýlda neler yaptýklarýný anlattý.

S

Sungurlu Belediye Baþkanlýðý görevine geldiðim andan itibaren geride kalan dört buçuk yýllýk zaman dilimi içerisinde Ulaþým hizmetleri müdürlüðümüze 52 araç gereç aldým diyen Baþkan Uzunkaya, "Temizlik iþleri müdürlüðümüze 1200 adet çöp konteynýrý aldým ve önceden vatandaþtan kesilen çöp kutusu parasýný almadým" dedi. K Devamý Sayfa 4-5’de

k Parti Belediye Baþkan aday adayý Okay Erözgün seçilmeleri durumunda konut edindirme hamlesi baþlatacaklarýný ve Sungurlu'ya bin konut yapacaklarýný açýkladý.

A

K Devamý Sayfa 2’de

Kayýmcak Aday Adaylýðýný Açýkladý

SAYFA

Sungurlu Belediye Baþkan A. Adayý

Erözgün’den Sungurlu’ya Bin Konut Müjdesi

7


11 KASIM 2013 • PAZARTESÝ

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

2

SUNGURLU'YA BiN KONUT MüJDESi k Parti Belediye Baþkan aday adayý Okay Erözgün seçilmeleri durumunda konut edindirme hamlesi baþlatacaklarýný ve Sungurlu'ya bin konut yapacaklarýný açýkladý.

A

Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Sungurlu Belediye baþkan aday adayý Okay Erözgün, projelerini açýklamaya devam ediyor. Belediye baþkaný seçilmesi durumunda imar ve þehircilik alanlarýnda yapacaklarý projeleri açýklayan Erözgün, TOKÝ ya da büyük müteahhitlerle anlaþýp dar gelirli vatandaþlara yönelik konut edindirme hamlesi baþlatacaklarýný söyledi. Sungurlu'da ilk etapta bin konut yapacaklarýný belirten Okay Erözgün, "vatandaþlarýmýzýn huzuru ve güvenliði için, ilçe merkezinde, gerekli önlemleri alarak Türkiye'nin yaþanabilir en güvenli Ýlçelerinden biri unvanýný alacaðýz. Manastýr Tepesini mesire alaný haline getireceðiz. Restoran çay bahçesi ve þehir terasý kuracaðýz. Atýl vaziyette bulunan Aþýklar tepesini ekonomiye kazandýracaðýz. Kapalý Pazar Yeri yapacaðýz. Ýlçe Merkezini tekrar yapýlandýracaðýz. Parklarýmýzý yeniden düzenleyeceðiz ve yenilerini açacaðýz. Kentsel Dönüþümü baþlatacaðýz" diye konuþtu. - YENÝ OTOPARKLAR KURULACAK Sungurlu'nun þehir merkezindeki otopark sorununa dikkat çeken Okay Erözgün, ulaþým konusunda ise yapacaklarý projelerle ilgili olarak þunlarý söyledi: "Þehir Merkezimizin iki farklý noktasýnda otopark alanlarý oluþturacaðýz. Þehir içi yollarda ( Tek - Çift Yön, Trafiðe Kapatma uygulamalarý gibi)yeni düzenlemelere gideceðiz. Þehir içi kaldýrýmlar arasý Kod (Yükseklik) farký sorunu çözülecektir. Ýlçemizde alt yapýsýz, bakýmsýz sokak býrakmayacaðýz. Terminalimizi ilçemize yakýþýr hale getireceðiz. Köy otobüs duraklarýný modernize edeceðiz" dedi. (Yusuf Bahri Yücel)

OKA, STK'larla Ýstiþare Etti rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA), Çorum'daki sivil toplum kuruluþlarýna yönelik istiþare toplantýsý düzenledi.

O

Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü'nün ev sahipliðindeki toplantý dün akþam Çorum Proje Koordinasyon Merkezi (ÇOPKOME)'nde gerçekleþti. Toplantýya Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, ÇOPKOME Sorumlusu Sibel Meroðlu ile bazý STK yöneticileri ve temsilcileri katýldý. OKA Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi uzmanlarý Tuðba Þavlý ve Kübra Kaldýrým'ýn yönettiði toplantýda kurumsal hizmetler ve STK'lara sunulan imkanlar hakkýnda bilgiler verildi. OKA'nýn hedefleri ve çalýþma alanlarýný anlatan Tuðba Þavlý, "Sunduðumuz imkanlarla bölgeler arasýndaki geliþmiþlik farkýný azaltmayý amaçlýyoruz" dedi. Bu amaç doðrultusunda STK, kamu ve özel sektör arasýndaki iþbirliðini artýrmayý hedeflediklerini belirten Þavlý, projeler aracýlýðýyla sunduklarý mali destek ve hibe programlarýndan bahsetti. STK'lara yönelik saðladýklarý imkanlarla kapasite ve verimliliði artýrmayý amaçladýklarýný vurgulayan Þavlý, katýlýmcýlarýn OKA'dan beklentilerini de dinleyerek not aldý. OKA'nýn sunduðu hizmetlerle ilgili fikir alýþveriþinin de yapýldýðý toplantý, deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi. (Haber Merkezi)

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...


11 KASIM 2013 • PAZARTESÝ

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

3

Sungurlu Belediye Baþkan A. Adayý

ÝLYAS ÖZKAN Kimdir? 1974 yýlýnda doðdu. Orta öðrenimini Sungurlu Lisesinde, Lise öðrenimini Sungurlu Ticaret Meslek Lisesinde tamamladý. 1995 yýlýnda Tokat Gaziosmanpaþa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünü kazandý ve 1999 yýlýnda bu Fakülteden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. 2001 yýlýnda Sungurlu'da Özkan Tarým Ticaret adý altýnda Zirai Ýlaç bayiliðine baþladý. 2007 yýlýnda Tarým Bakanlýðýnda göreve baþlayýncaya kadar bu faaliyeti yürüttü. 2003 yýlýnda AK Parti Hükümetinin uyguladýðý 1000 Köye 1000 Tarým Gönüllüsü Projesi (KÖYMER) çerçevesinde Uðurludað Ýlçesi, Boðazkale Ýlçesi, Evci Beldesinde, Yeniyapan Köyünde Tarým Danýþmaný olarak görev yaptý. 2007 yýlýnda yine hükümetimizin Tarým Bakanlýðý bünyesindeki Tarým Danýþmanlarýný TARGEL projesi ile 657 Sayýlý DMK'nýn 4/B statüsüne geçirmesiyle Sungurlu Ýlçe Tarým Müdürlüðüne baðlý Kemallý köyünde Sözleþmeli Ziraat Mühendisi olarak çalýþmaya baþladý. Görev süresi içerisinde yaptýðý baþarýlý tarýmsal projeler, kurduðu demonstrasyonlar ile yöre çiftçisine hizmet etti. Onlara tarýmda yeni hedefler, alternatif modern üretim teknikleri konusunda yardýmcý oldu. Bu çalýþmalarýn sonucunda da

Kaymakamlýk makamlarý tarafýndan takdir belgesiyle ödüllendirildi. Gerek ticari faaliyette bulunduðu ve gerekse Tarým Bakanlýðýnda görev yaptýðý bu süre içerisinde, tarýmda model olacak çalýþmalarý baþarýyla sonuçlandýrdý. Sungurlu, Uðurludað, Boðazkale ilçelerinde Tarým Danýþmaný olarak görev yaptý. 2006 - 2007 yýllarý arasýnda Sungurlu Ak parti Ýlçe Teþkilatýnda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptý. 2009 yýlý Yerel Seçimlerde Ak Parti Sungurlu Belediye Baþkan aday adayý oldu. 2011 yýlýnda yapýlan Genel Seçimlerde Milletvekilliði için Çorum Ak Parti aday adayý oldu. 14. Dönem Siyaset Akademisine katýldý. Ayrýca Ýlyas Özkan; 1986 - 1988 yýllarý arasýnda Amatör güreþçi olarak faaliyette bulundu. Sungurlu Yeni Çelik Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesidir. Çeþitli turnuvalarda baþarýlarý vardýr. Türk Hava Kurumu üyesidir. Sungurlu Ýþ Adamlarý Derneði üyesidir. Türk Kýzýlay Derneði üyesidir. Sungurlu Eðitim Çevre Spor ve Ýzcilik Derneði üyesidir. Evli ve 3 çocuk babasýdýr. S.S.REK836

Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER - Yusuf Bahri YÜCEL

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


11 KASIM 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

4.5 YILDA SUNGURLU'DA ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya göreve geldikleri günden itibaren Sungurlu'da 4,5 yýlda neler yaptýklarýný anlattý.

S

Sungurlu Belediye Baþkanlýðý görevine geldiðim andan itibaren geride kalan dört buçuk yýllýk zaman dilimi içerisinde Ulaþým hizmetleri müdürlüðümüze 52 araç gereç aldým diyen Baþkan Uzunkaya, "Temizlik iþleri müdürlüðümüze 1200 adet çöp konteynýrý aldým ve önceden vatandaþtan kesilen çöp kutusu parasýný almadým" dedi. 4.5 Yýlda bin 368 çiftimizin nikahýný kýydýk diyen Uzunkaya, 2009- 2012 yýllarý arasý toplam 45 bin 000 ton asfalt dökümü yaptýk. 1985-2008 yýllarý arasý yýllýk 12 bin m2 parke taþý döþenirken biz dönemimizde aylýk 20 bin 280 m2 parke taþý yapýyoruz. Sadece 2012 yýlýnda 81 bin 098 m2 kilit parke taþý döþedik" dedi. Bölgenin en büyük Parke taþý, bordür, asfalt plentinide kullanmak üzere 90'lýk çeneli kýrma eleme tesisi kurarak Belediyemize gelir saðladýk diyen Uzunkaya, "Seçim döneminde deprem olduðunda en güvenli yerler evlerimiz olacak demiþtik bu nedenle Saatte 140 m3 ve kapasiteli Beton Santralini kurduk. Yine bölgenin en kapsamlý kilit parkesini üreten Tam otomasyon kilit parke tesisini kurarak hem kendi ihtiyacýmýzý karþýlýyoruz hem de Belediyemize gelir saðlýyoruz" dedi. Yangýnlarda, kazalarda, afet durumlarýnda kullanýlmak üzere tam donanýmlý 2 adet itfaiye aracý alarak halkýmýzýn hizmetine sunduk diyen Uzunkaya, "Daha önceden traktörün arkasýnda toz yýðýný oluþturarak sürücülere görüþ mesafesi tanýmayan traktörün arkasýna baðlanmýþ süpürgeyi devre dýþý býrakarak yerine son model süpürge aracý aldýk. Cenaze hizmetlerinde kullanýlmak üzere açýk ve morglu olmak üzere 2 adet cenaze aracý aldýk. Eski araçla Çorum'dan bir cenaze olsa araç ya giderken yada dönerken kesinlikle bozuluyordu bunun yerine bu araçlarýmýzý aldýk. Cenaze insanlarýn baþýna gelen ve hazýrlýksýz yakalandýðýmýz bir olaydýr bu nedenle vatandaþlarýmýzýn mutlu günlerinde olduðu gibi acýlý günlerinde de yanlarýnda olduðumuz için ; Cenaze hizmetlerini ücretsiz hale getirdik. (Mezar yeri açma ve kapama hizmeti, Cenaze Yýkama Hizmeti, Bay ve Bayan kefen takýmý temini, cenaze nakil hizmeti), Cami cemaatinin rahat etmesini saðlamak amacýyla camilerde çevre düzenlemelerine devam ediyoruz" þeklinde konuþtu. Uzunkaya, "Þehitlerimizin þanýna yakýþmayan bir anýt ve mezarlýk mevcuttu. Göreve geldiðimiz günden itibaren mezarlýklarýmýza ve Þehitliðimize gereken önemi veriyoruz. Þehitliðimizin duvarlarýný granit duvar yaptýk. Mezar taþlarýný yeniledik (Tek tip yaptýk) Þehitlik merdivenimizi atýl durumdan kullanýlabilir hale getirdik" dedi. Sungurlu'ya Sosyal Güvenlik kurumu açýlmasýna aracý olarak günlük 300 vatandaþýmýzýn Çorum'a gidiþ geliþini önleyerek çileye son verdik diyen Uzunkaya, "Ýlçemizde binalardaki düzensizliðin önüne geçmek adýna tek tip tente uygulamasý yaptýk. Ýlçemize gelen vatandaþlarýmýzý çirkin görüntüden uzaklaþtýrdýk. Ýlçemize 1 adet kavþak, 1 adet Alt geçit, 2 adet üst geçit, 3 adet köprü yapýmý için gerekli çalýþmalarý yaparak ilçemize kazandýrdýk" dedi. Ýlçemiz eski mezbahane yanýnda bulunan yolda ne yaparsak yapalým çözüm elde edemedik. Sürekli çökmeler meydana geliyordu. Ne yapabiliriz diye araþtýrdýk. Almanya'da hücresel dolgu sistemini bulduk. Mühendisler gelip inceledi ve Hücresel Dolgu Sistemini Almanya'dan sonra Türkiye'de ilk kez ilçemizde uygulayarak istediðimiz sonucu aldýk diyen Uzunkaya þöyle devam etti ; " Yabancý bir yere gittiðiniz zaman yön levhalarýný ararýz. Önceden atýl durumda olan yön levhalarýný yeniledik.

Önceden 4 mahallemizde park mevcuttu. 4.5 yýlda 14 mahallemize 14'ü yeniden 18 oyun parký yaptýk. Ve çocuklarýmýz düþtüðü zaman yaralanmasýn diye kauçuk kaplama ile zeminleri ömürlük hale getirdik. Saðlýðýn baþý spordur edasý ile parklarýmýza Kondisyon ve spor aletleri yaptýk. Gölbaðlarý dediðimiz mevkide her yaðmurda evleri su basýyordu. Bunu önlemek amacýyla bu bölgeye 752 m2 Menfez yaparak vatandaþlarýmýzý bu dertten kurtardýk. Ýlk etapta 40.000 2. Etapta ise 60.000 Nüfusa hitap edecek Biyolojik Arýtma Tesisinin yer tahsisini yaparak 27.08.2013 tarihi itibari ile 270 iþ günü içerisinde teslim edilecek Arýtma tesisinin çalýþmalarýna üstlenici firma tarafýndan baþlanýldý. Biyolojik arýtma tesisinin maliyeti 10 Milyon 620 bin TL'dir" ifadelerini kullandý. Yýllardýr yýlan hikayesine dönen Yüksek okul için maliyeye olan borcumuzu temizleyerek Allah'a þükür haczi kaldýrdýk. Þu anda Meslek Yüksek Okulu'nun 3 boyutlu maketi hazýrlandý. Ýnþallah en kýsa sürede yapýmýna baþlayacaðýz diyen Uzunkaya, "Anadolu Öðretmen Lisesi için yer tahsisini gerçekleþtirdik. Zemin Etütleri yapýldý. Þu anda projesi çiziliyor. Milattan önce 2000'li yýllarda Hititlerin kullandýðý yaðmur suyu-


11 KASIM 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

NELER DEÐiÞTi na ayrý hat, içme suyuna ayrý hat, kanalizasyona ayrý hattý 20. Yüzyýlda yapýlmayan Yeni Doðan Mahallesinin Alt yapýsýný biz yaptýk. Dört Buçuk yýlda 60.000 fidaný toprakla buluþturduk" dedi. Perþembe günleri kurulan büyük ve küçükbaþ hayvanlarýn sýkýþ pýkýþ olduðu eski hayvan pazarýnýn yerine son sistem kapalý ve açýk hayvan pazarlarý kurduk diyen Uzunkaya, "Evlerimizi güzel gösteren mobilyalarýmýz olduðu gibi, bir þehri de güzel gösteren þehir mobilyalarýdýr. Bu nedenle önceden çatý kýsmýnda sadece bir saç olan otobüs duraklarýný cam duraklarla deðiþtirdik. Þehrin farklý noktalarýna reklam panolarý (Bilboard) yerleþtirdik. Mezarlýklarýmýzda kullanýlmayacak durumda olan banklarý deðiþtirerek yerine yenilerini koyduk. Yine mezarlýklarýmýzda bulunan hepsi birbirinden farklý taþ yýðýný olan çeþmeleri kaldýrarak yerine Osmanlý motifli tek tip çeþmeleri koyduk. Kadýnla rýmýzýn El iþleri, yabancý dil, çocuk geliþimi vs. konularýnda Eðitim alabilmeleri, kendilerini geliþtirebilmeleri için ''Kadýn Kültür Evi'ni faaliyete geçirdik. Türk Telekom ile ortaklaþa Çocuklarýmýzýn Eðitimi için Son derece güvenli internet evini faaliyete geçirdik. Günde ortalama 100 öðrencimizin faydalandýðý internet evimiz, Disiplini, temizliði ve sürekliliði ile Türkiye'de bulunan internet evleri arasýnda ilk sýrada yer almaktadýr" dedi. Eðitim Öðretimine devam eden öðrencilerimizi Eðitim yuvalarýnda her hangi bir aksaklýða maruz býrakmamak adýna okullarýmýzda çevre düzenlemeleri yaptýk diyen Uzunkaya, "Son yýllarda artan pil kullanýmý, insan saðlýðýnýn yaný sýra temiz bir çevre için tehdit oluþturmaktadýr. Bu nedenle Okullara daðýttýðýmýz atýk pil toplama makineleri ile baþta çocuklar olmak üzere bütün vatandaþlarýmýza, atýk pil toplama alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasý ve gerekli eðitimin verilerek çevreye karþý daha bilinçli bir toplum oluþmasýna katkýda bulunulmasý amaçlanmýþtýr. Þu an itibari ile genç nesillerimize böyle büyük bir sorumluluðu aþýlamýþ olduðumuzu görüyor ve mutlu oluyoruz. Yine Eðitim alanýnda tüm okullarýmýza projeksiyon cihazlarý aldýk. Tüm ilkokul öðrencilerimiz için 3 boyutlu interaktif eðitim seti verdik. Tarih bilincini aþýlamak adýna tüm 8. Sýnýf öðrencilerini tüm masraflarý bize ait olmak koþulu ile Boðazkale gezisine gönderiyoruz. SBS sýnavlarýnda baþarýlý olan öðrencilerimize dizüstü bilgisayar ödülü veriyoruz. Eðitime 500.000 tl harcadýk. Öðrencilerimiz tüm bunlarýn meyvesi olarak 178 olan Sbs puanýný 350 puana çýkartma baþarýsý gösterdi. Yine Eðitim adýna Okullarýmýzda sýnýflar arasý Bilgi yarýþmalarý düzenledik. Bu alanda bir rekor kýrarak bir sýnav sonrasý 840 öðrencimize çeþitli hediyeler verdik" dedi. Uzunkaya þöyle devam etti ; "Sizler Ýçin Kolay Olan Bu Yardým, Muhtaç Ýçin Hayat Olacak'' Sloganý ile þehrin farklý noktalarýna koymuþ olduðumuz oyuncak, kitap ve elbise, ayakkabý kumbaralarýna vatandaþlarýmýz tarafýndan yoðun bir ilgi gösterilmekte. Burada amaçladýðýmýz hedef ise Yardýmda bulunan kiþi yardýmýn kime ulaþtýðýný bilmezken alan ise bu yardýmýn kimden geldiðini bilmiyor. Bu olayda ne kadar doðru bir karar verdiðimizin bir kanýtýdýr. Hem çocuklarýmýz seviniyor hemde eþyalar heba olmuyor. Sosyal ve Kültürel etkinliklerimiz kapsamýnda ise; Ünlü tiyatro gruplarýný Sungurlu'ya getirdik. Sungurlu'ya ilk defa Lunapark ve Sirk ekipleri getirerek vatandaþlarýmýzý iþ stresinden uzaklaþtýrdýk. 800 Çocuðumuzu sünnet ettirerek erkekliðe adým attýklarý ilk günde yanlarýnda olduk. Çeþitli programlar ve hediyelerle sünnet þölenleri düzenledik. Dünya Kadýnlar Gününde Serdar Tuncer, Ýbrahim Sadri, Senai Demirci gibi usta isimlerle kahve tadýnda programlar yaptýk. Her yýl Düzenli olarak Ýftar Çadýrlarýmýzý, Aþure programlarýmýza aralýksýz devam etmekteyiz. 1. Uluslar arasý Aþýklar bayramý programý düzenledik. DSÝ ile yapmýþ olduðumuz görüþmeler neticesinde Sungurlumuza yakýþýr 1 adet gölet ve 14 adet köprü yapacaðýz. Ýlçemize, 13 bin m2 alan üzerine çok amaçlý Kapalý Pazar Yeri Projemizde 21.11.2012 tarihinde baþlayan çalýþmalarýmýzda sýrasý ile ; Zemin kazýmý, Jet Grout Sistemi, Numunelerin basýnca dayanýklýlýk testleri, Kuru beton kalýplarýnýn çakýlmasý, zemin demiri baðlama çalýþmalarýný tamamladýk" dedi. Kentsel Dönüþüm çalýþmalarýmýz neticesinde, Almanya'da Technische Unýversitat Dresden (Dresden Teknik Üniversitesi), üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Leibniz Ýnstitut (Leibniz Enstitüsü) ve Ankara Üniversitesi ile iþbirliði yaptýk diyen Baþkan Uzunkaya, "Bu çerçevede Almanya'dan ve Ankara Üniversitesi'nden Sungurlu'ya gelen þehir plancýlarý 1 yýl boyunca Sungurlu'da yapýlmasý gereken çalýþmalarý belirleyecek ve ilçeyi etüt edecekler. Sungurlu'yu yeniden inþa ediyoruz. Bu konuda kendini dünyaya kanýtlamýþ Alman þehir plancýlarýnýn desteðini aldýk. Bizler Türkiye'ye örnek bir proje uygulamak istedik. Almanlar ise, deðil Türkiye Dünyaya örnek bir proje yaratmak için kollarý sývadý. Bambaþka bir Sungurlu için gece-gündüz çalýþýyoruz" dedi. Uzunkaya, "Sungurludaki gençlerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yapabilmelerine olanak saðlayacak, serbest zamanlarýný ilgi, istek ve yetenekleri doðrultusunda deðerlendirilmesi için Gençlik Merkezi kuruyoruz. Bu merkezler ile gençlerimizi zararlý alýþkanlýklardan korumayý, böylece toplumda aktif bireyler olmalarýný hedefliyoruz ayrýca hedefimiz süreci bu yýl tamamlayýp inþaata baþlamaktýr. Ben projenin Ankara ayaðýný sýký bir þekilde takip etmeye devam edeceðim" þeklinde konuþtu. (Serkan Þansever)


11 KASIM 2013 • PAZARTESÝ

S.S.REK.835

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6


11 KASIM 2013 • PAZARTESÝ

Radyoloji Çalýþanlarýnýn Gelecekleri Karartýlýyor

7 Erözgün’den Kadýnlara ve Engellilere Müjde www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

Seçilmesi halinde Sungurlu'da sadece kadýnlarýn kullanabileceði yaþam merkezi kuracaklarýný belirten Erözgün, engelli vatandaþlar için ise 7/24 hizmet verecek koordinasyon merkezi kuracaklarýný açýkladý. üm Saðlýk-Sen Genel Sekreteri Yüksel Kýlýç, 8 Kasým Dünya Radyoloji Günü nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda Radyoloji çalýþanlarýnýn gelecekleri Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan karartýlýyor dedi.

T

Dünya Radyoloji Günü nedeniyle bir mesaj yayýnlayan Tüm Saðlýk-Sen Genel Sekreteri Yüksel Kýlýç, Bu yýl bütün dünya, deprem ve Tsunami'den zarar gören Japonya'nýn kuzeydoðusundaki Fukuþima nükleer santralinde meydana gelen radyasyon sýzýntýsýný radyasyonun zararlarýný konuþurken biz radyoloji çalýþanlarýnýn geleceklerini karartýyoruz dedi. Kýlýç, Saðlýk çalýþanlarýnýn ve toplumun saðlýðýný korumakla görevli kurum olan Saðlýk Bakanlýðýnýn; Radyoloji çalýþanlarýnýn geleceðini karartmak, iþ güvencesini ortadan kaldýrmak için yüksek yargýnýn kararlarýný bile hiçe sayarak yeni projeler üretme peþinde olduðunu iddia etti. Radyasyon Çalýþanlarý Saðlýkta Dönüþümün Maðduru Olmamalý. Radyoloji üniteleri hizmet satýn alma adý altýnda özelleþtirerek hizmet kalitesi düþürüldü diyen Kýlýç, Radyoloji çalýþanlarýnýn emekleri ucuzlaþtýrýlmýþ, iþ güvenceleri ortadan kaldýrýlmýþ ve özlük haklarý ellerinden alýnmaya baþlanmýþtýr dedi. Kýlýç, Özelleþtirilen ve Denetimden uzak Radyoloji ünitelerinde; mesleki ehliyet sahibi olmayan kiþiler yaygýn olarak çalýþtýrýlmaktadýr. Saðlýk hizmetinin bir parçasý olan radyolojik görüntüleme hizmetlerinin ehliyetsiz kiþilerce yapýlmasýnýn ne denli sakýncalar yaratacaðýný en iyi Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri bilirler dedi. Kýlýç, Radyoloji Görüntüleme merkezlerinde ehliyetsiz ve mesleki yeterliliði olmayan elemanlarýn çalýþtýrýlmasý konusunda Saðlýk Bakanlýðý'nýn somut bir çalýþmasýnýn olmamasý düþündürücüdür diyerek açýklamasýna þöyle devam etti. Radyasyonun insan saðlýðý üzerinde ciddi anlamda olumsuz etkiler býraktýðýna iliþkin yüzlerce bilimsel çalýþma mevcuttur. Baþta Uluslararasý Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP) olmak üzere, Uluslararasý Atom Enerjisi Ajansý (IAEA) ve Avrupa Enerji Topluluðu (AURATOM) gibi birçok uluslararasý kuruluþ ilke olarak radyasyon kaynaklarýyla çalýþanlarýn günlük çalýþma sürelerini mevcut duruma göre mümkün oldukça azaltmayý tavsiye etmiþtir. (Yusuf Bahri Yücel)

YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Sare Kubaþýk YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýhsan Karateke

Adalet ve Kalkýnma Partisi Sungurlu Belediye Baþkan aday adayý Okay Erözgün, seçilmesi durumunda Sungurlu için gerçekleþtireceði projeleri açýklamaya devam ediyor. Sungurlu'yu marka þehir yapmak için yoðun çaba sarf edeceklerini belirten Erözgün, "Sungurlu Çorum'un en fazla göç veren ilçesi konumunda. Bunu tersine çevirmek için çalýþacaðýz. Ýlçede istihdam imkânlarý oluþturarak, hayat standartlarýný yükselterek tersine göçü teþvik edeceðiz" dedi. - KADINLARA YAÞAM MERKEZÝ Göreve geldiklerinde kadýnlara ve engellilere özel önem vereceklerinin altýný çizen Erözgün, sadece kadýnlarýn kullanabileceði Kadýn Yaþam Merkezi kuracaklarýný söyledi. Ayrýca kadýnlarýn yönetimde temsil edilmesini saðlayacaklarýný, belediye meclis üyelerinin en az yüzde 25'inin kadýnlardan oluþacaðýný kaydeden Erözgün, kuracaklarý kadýn kooperatifleri aracýlýðýyla kadýnlara hem ekonomik katký yapacak ortamý hazýrlayacaklarýný hem de kadýnlarýn el becerilerinin geliþmesi için çaba sarf edeceklerini ifade etti. - ENGELLÝLERE ÖZEL HÝZMET Okay Erözgün, engelli vatandaþlar için yapacaklarý icraatlarý anlatýrken de þöyle konuþtu, "Öncelikle engelsiz bir þehir oluþturacaðýz. Gerek altyapý ve gerekse diðer yatýrýmlarýmýzla engelli vatandaþlarýmýzýn þehrin tüm imkânlarýndan faydalanmasýný saðlayacaðýz" dedi. Engelli vatandaþlar için 7/24 hizmet verecek koordinasyon merkezi kuracaklarýný ifade den Erözgün, " engelli vatandaþlarýmýz için belediye bütçesinden pay ayýracaðýz. Öncelikle tam donanýmlý sadece engellilere hizmet edecek engelli ambulansý alacaðýz. Engelli vatandaþlarýmýzýn yönetimde (Yusuf Bahri Yücel) temsili için belediye meclisi listelerinde kontenjan ayýracaðýz" diye konuþtu.

Kayýmcak Aday Adaylýðýný Açýkladý üyük Birlik Partisi Sungurlu Ýlçe Baþkaný Mutlu Kayýmcak 2014 yerel seçimlerinde BBP’den Sungurlu Belediye Baþkan Aday Adaylýðýný açýkladý.

B

Pazartesi günü Büyük Birlik Partisi’nden Sungurlu Belediye Baþkanlýðýna aday adaylýðýmý açýklayacaðým diyen Kayýmcak, “Klasik seçim sözlerinden çok icraat yapmaya ve ezber bozmaya geleceðiz. Sungurlu'nun sorunlarýný çok iyi biliyorum ve çözmeye adayým. Ýnsanlarý ayýrt etmeden tam aksine kucaklayarak en iyi hizmeti getirmeye, Halka hizmet, Hakka hizmet anlayýþýyla arkadaþlarýmla beraber yola çýkýyoruz. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun. Allah’ýn izniyle ezber bozmaya geliyoruz. (Yusuf Bahri Yücel)

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


11 KASIM 2013 • PAZARTESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

S.S.REK834

11kasim  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you