Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3903• 25 Kr.

10 ÞUBAT 2014 • PAZARTESÝ

üyük Birlik Partisi Sungurlu Belediye Baþkan Adayý olan Mutlu Kayýmcak, adaylýktan çekildiðini açýkladý.

B

Konuyla ilgili olarak bir açýklama yapan Mutlu Kayýmcak, adaylýktan çekilmesine gerekçe olarak iþlerinin yoðunluðunu gösterdi. Kayýmcak'ýn çekilmesinin ardýndan, BBP'nin Sungurlu'da Belediye Baþkan Adayý olarak kimi göstereceði merakla bekleniyor. Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Yerleþkesi Ýçin ;

Ýþadamlarýndan Destek Sözü orum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan ve Sungurlu MYO Müdürü Yrd.Doç.Dr. Kubilay Karacif, Sungurlu MYO Yerleþkesi'nde gelinen son durumu paylaþmak ve yapýlacak binalara destek için iþadamlarýndan Nazým Bekmezci ve Haydar Ali Öztaþ ile bir araya geldi. KDevamý Sayfa 3’de

Ç

Kaymakam Osman Beyazyýldýz Çelik'in Koleksiyonunu Ýnceledi

9

KDevamý Sayfa 4’de

Avukat Ofisinde Ýntihar Etti lçemizde Cuma günü öðle saatlerinde ofisinde silahýyla intihar eden avukat akþam saatlerinde hayatýný kaybetti. KDevamý Sayfa 2’de

Ý

Ýlk Sizin Haberiniz Olsun Ýstiyorsanýz www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Edin...

Ak Ak Parti Parti Kadýn Kadýn Kollarýndan Kollarýndan Uzunkaya’ya Uzunkaya’ya Hayýrlý Hayýrlý Olsun Olsun Ziyareti Ziyareti

SAYFA

KDevamý Sayfa 7’de

SAYFA

Kadýn Kollarýndan Uzunkaya’ya Ziyaret

7


10 ÞUBAT 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

2

Avukat Ofisinde Ýntihar Etti lçemizde Cuma günü öðle saatlerinde ofisinde silahýyla intihar eden avukat akþam saatlerinde hayatýný kaybetti.

Ý

Olay, Þekerpýnar Mahallesi'nde iþhanýnda bulunan avukatlýk bürosunda bugün öðle saatlerinde meydana geldi. Ýddiaya göre, avukat Hakký Adýgüzel (45), bilinmeyen bir nedenden dolayý baþýna tabancayla ateþ ederek intihar etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaþlar büroya geldiðinde Adýgüzel'i kanlar içinde görünce polis ve saðlýk ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri, Adýgüzel'i ambulansa Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrarak tedavi altýna aldý. Adýgüzel, burada yapýlan müdahalenin ardýndan Çorum'a sevk edildi. Adýgüzel burada doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. (Haber Merkezi) Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.

Sokak Satýcýlarýna Operasyon Ç orum ve Afyonkarahisar illerinde sokak satýcýlarýna yönelik düzenlenen eþ zamanlý operasyonda gözaltýna alýnan 33 kiþiden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðünce (KOM) uyuþturucu madde ticareti yapan þahýslara yönelik soruþturma baþlatýldý. Cumhuriyet Baþsavcýlýðý koordinesinde yürütülen soruþturma kapsamýnda KOM ekipleri tarafýndan Çorum ve Afyonkarahisar illerinde eþ zamanlý operasyon düzenledi. Operasyonda 461 adet uyuþturucu nitelikli hap, 399 gram esrar maddesi ve 3.8 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, 33 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan þahýslardan 22’si emniyetteki sorgusunun ardýndan, 1 þüpheli ise Cumhuriyet Savcýlýðý sorgusundan sonra serbest býrakýldý. Uyuþturucu madde ticareti suçundan haklarýnda düzenlenen soruþturma evraký ile adli makamlara sevk edilen 10 kiþi ise tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevi Müdürlüðü'ne gönderildi.

(Haber Merkezi)

El Freni Çekilmeyen Otomobil Direðe Çarptý skilip ilçesinde bir kadýn sürücünün el frenini çekmeyi unuttuðu otomobil, elektrik direðine çarptý.

Ý

Olay, Adalet Sarayý’nýn yanýnda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.C. isimli kadýn, alýþveriþ yapmak için bir marketin önüne otomobilini park etti. Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuðu araç, kendi kendine hareket ederek önce yaya yoluna çýktý ardýndan bir elektrik direðine çarparak durabildi. Direðe çarpan otomobil daha sonra vatandaþlar tarafýndan tekrar yol üzerine çýkarýldý. (Haber Merkezi)

Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER Yusuf Bahri YÜCEL H. Mustafa SARIYÜCE - Ýsmail KABAKDERE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) HÝTÝT OFSET Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


10 ÞUBAT 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

3

Bugün Gülcan Eczanesi Eski Sinama Yaný (311 51 01)

-

Rektör Alkan Sungurlu'lu Ýþadamlarý ile Ýstanbul'da Bir Araya Geldi Ç orum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan ve Sungurlu MYO Müdürü Yrd.Doç.Dr. Kubilay Karacif, Sungurlu MYO Yerleþkesi'nde gelinen son durumu paylaþmak ve yapýlacak binalara destek için iþadamlarýndan Nazým Bekmezci ve Haydar Ali Öztaþ ile bir araya geldi.

için çok önemli bir deðer olan ve ilçenin geliþimine büyük katkýlar saðlayacak MYO'nun, kampüsünün tamamlanmasýyla birlikte daha büyüyeceðini ifade ederek, kampüsün hýzlý bir þekilde tamamlanmasý için tüm Sungurlu'lu hemþehrilerimizden ve özellikle iþadamlarýmýzdan destek beklediklerini söyledi. Rektör Alkan, gelinen bu noktada özellikle ilçemiz kaymakamlarýnýn ve Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'nýn çok büyük bir katkýsý olduðunu da ifade ederek, kendilerine teþekkür ettiðini de sözlerine ekledi. Nazým Bekmezci ve Haydar Ali Öztaþ da, Sungurlu MYO kampüs çalýþmalarýnýn çok eskiden beri konuþulan ama bir türlü hayata geçirilemeyen bir proje olarak algýlandýðýný ancak Rektör Alkan'ýn çabalarýyla ile birlikte hayata geçirilen bir projeye dönüþmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarýný ifade etti. Rektörümüz Prof.Dr. Alkana'a ve Sungurlu MYO'da çok yoðun çalýþmalar yapan Yrd.Doç.Dr. Kubilay Karacif'e ve özveriyle çalýþan tüm akademik ve idari personele teþekkür ettiklerini söyleyen iþadamlarý, Sungurlu MYO projesine güçleri yettiði kadar destek vereceklerini de ifade ettiler. (Serkan Þansever)

S.S.REK108

Rektör Prof.Dr. Alkan, Çorum'da geçtiðimiz yýl temeli atýlan yaklaþýk 7,250 m2'lik Merkezi Araþtýrma Laboratuvarýmýzýn bu yýlýn ilk yarýsýnda hizmete gireceðini, 17,000 m2'lik kapalý alana sahip olacak olan Merkez MYO'ndaki inþaatlarýmýzýn birinin Aðustos ayýnda tamamlanarak hizmete gireceðini, diðerinin de yýlsonuna kadar önemli bir kýsmýnýn tamamlanmasýnýn hedeflendiðini ve üçüncü temeli atýlacak binamýz olan Teknokent'in de 18 Þubat'ta ihalesinin yapýlacaðýný ifade ederek, Kuzey Kampüs Altyapýsýnýn Yapýlmasý, Ýlahiyat Fakültesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Merkezi Yemekhane, Kapalý Spor Salonu ile Kampüs Ana Giriþ projelerinin tamamlandýðýný ve önümüzdeki ay ihaleye çýkýlabileceðini belirtti. Rektör Alkan, yýllarýn sorunu olan kampüsün tamamlandýðýný ve kampüslerde toplamda 8 binanýn yapýmýna baþlandýðýný ya da baþlanacaðýný sözlerine ekledi. Ýlçelere de büyük önem verdiklerini belirten Rektör Prof.Dr. Alkan, Alaca MYO Kampüsü'nün Sinpaþ tarafýndan bu sene içerisinde tamamlanacaðýný, Ýskilip MYO'da Ýskilip'li iþadamlarýnýn destekleriyle ek bina yapýlacaðýný, Osmancýk MYO'ya bir spor sahasý yapýlmasý için çalýþmalara baþlandýðýný, Sungurlu MYO projesinin de iki aþama olarak yapýlacaðýný, ilk aþamasýnýn yapýmý için bir kaç hafta içerisinde ihaleye çýkýlacaðýný belirtti. Sungurlu


10 ÞUBAT 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

4

Kaymakam Osman Beyazyýldýz Çelik'in Koleksiyonunu Ýnceledi S ungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Emekli öðretmen Hüseyin Çelik'in 24 yýla yakýn sürede biriktirdiði ve evinde sergilediði eski eþyalardan oluþan koleksiyonunu inceledi.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan kendisine ait iki katlý evin birinci katýný müzeye çeviren Çelik, öðretmenlikten emekli olduktan sonra eþiyle birlikte il il gezerek 24 yýlda yaklaþýk bin eski eþyayý toplayarak müzeyi oluþturdu. Müzede bulunan eserlerden çoðu 100 yýlýn üzerinde geçmiþe sahip. EÞYALARI 24 YILDA TOPLADI Öðretmenlikten emekli olduktan sonra eþiyle birlikte il il gezerek antika eþya topladýðýný söyleyen Çelik, bir hevesle eski eþya biriktirmeye baþladýðýný ve geçen 24 yýlda çok sayýda antika sayýlabilecek nitelikte eþya topladýðýný söyledi. Geçmiþ dönemlere ait eþyalara olan merakýnýn zamanla bir Tutku haline geldiðini ifade eden Çelik, "Þu anda elimde bir çok müzede bile bulunmayan eþyalar mevcut. Yaklaþýk 24 yýldýr gezip gördüðüm yerlerde gözüme çarpan ne kadar eski eþya varsa bir þekilde sahiplendim" diye konuþtu. TANITIM GÜNLERÝNDE SERGÝLENDÝ Evinde sergilediði eski eþyalar arasýnda radyodan daktiloya, ütüden telefona, tüfekten kýlýca, madeni paradan telefona, teraziden gaz lambasýna, fotoðraf makinesinden, kameraya, dikiþ makinesinden kapý kilidine, tahta yayýktan, deðirmen taþlarýna kadar birçok eþyanýn yer aldýðýný vurgulayan Çelik, "Þu an evimde bulunan eþyalarýn bir bölümü bazý müzelerde dahi yok. Yakýn zamanda Ankara'da Çorum tanýtým günleri düzenlendi. Burada Sungurlu Kaymakamlýðý ve Belediye stantlarýna bazý eþyalarý verdim ve orada sergilendi" dedi.

ÞEHÝR MÜZESÝ AÇMAK ÝSTÝYOR "Tek hayalim evimi müzeye çevirmekti" diyen Çelik, 'Bu hayalimi gerçekleþtirdim. Bir hayalim daha var. Oda eðer yerel yönetimden destek bulursam þehir müzesini açmak istiyorum. Sahip çýkýlýrsa ilçe düzeyinde bir müze açmak istiyorum ve bu tarihi eþyalarý hem uzun yýllar saklamak hem de çocuklarýma ve yeni nesillere bu tür eserler býrakmak istiyorum" diye konuþtu. Kaymakam Osman Beyazyýldýz antika eþyalarý tek tek inceleyerek Hüseyin Çelik'ten bilgi aldý. (H.Mustafa Sarýyüce)


10 ÞUBAT 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

5

Sungurlu’da ki 77 Çiftçinin Borcuna Kuraklýk Ertelemesi orum Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Üyesi Ýbrahim Çýrakoðlu, yaþanan kuraklýktan dolayý Çorum'da 971, Sungurlu’da ise 77 çiftçinin borçlarýnýn ertelendiðini açýkladý.

Ç

Mustafa Eker baþkanlýðýnda bugün yapýlan Ýl Genel Meclisi Þubat ayý son toplantýsýnda yaþanan kuraklýk nedeni ile Çorum'da hazýrlanan eylem planý ve kuraklýktan kaç çiftçinin etkilendiði ile çiftçiye verilecek olan zarar ödemesi hakkýnda Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu'nun hazýrladýðý rapor, meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Komisyon raporu hakkýnda bilgi veren Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Üyesi Ýbrahim Çýrakoðlu, yaþanan kuraklýk nedeniyle merkezde 613 çiftçinin borcunun ertelendiðini ifade ederek, Alaca'da ise 97 çiftçinin borç ertelemesinden yararlandýðýný söyledi. Çýrakoðlu, Bayat'ta 30, Boðazkale'de 12, Ýskilip'te 51, Mecitözü'nde 68, Sungurlu'da 77, Uðurludað'da ise 23 çiftçinin borcunun ertelendiðini söyledi. Kuraklýða dayanýklý ürünlerin ekilmesi tavsiye edildiðini ifade eden Çýrakoðlu, Tarým Ýl Müdürlüðü tarafýndan gerekli önlemlerin alýnarak, 2014 yýlý kuraklýk eylem planý adý altýnda ilgili tüm kurum ve kuruluþlarla istiþare toplantýsý yapýldýðýný kaydetti. Ýbrahim Çýrakoðlu, rapor hakkýnda þu bilgileri verdi: "Tarým Sigortalarý 2014 yýlý Uygulamalarýnýn yer aldýðý Tarým Sigortalarý Havuzu tarafýndan kapsama alýnacak Riskler, Ürünler, bölgeler ve prim Desteði Oranlarýna iliþkin 2013/5270 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý 31. Aralýk 2013 tarih ve 28868 sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanarak, bu hükümler doðrultusunda 2013-2014 yýlý içerisinde þu çalýþmalar yapýlmýþtýr." (Yusuf Bahri Yücel)

drese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi sonuçlarýna göre 31 Aralýk 2013 tarihi itibarýyla Çorum nüfusu bir önceki yýla göre 2 105 kiþi artarak 532 080 kiþi oldu.

A

Erkek nüfusun oraný % 49.6 (263 906 kiþi), kadýn nüfusun oraný ise % 50.4 (268 174 kiþi) olarak gerçekleþti. Ýl ve ilçe merkezlerinde yaþayanlarýn oraný % 69.4 olurken, ortanca yaþ 34,6 olarak gerçekleþti. Nüfusu en büyük ilçe Sungurlu oldu Belde ve köy nüfuslarý da dâhil Çorum merkez ilçe nüfusu 270 bin 864 oldu. Nüfusu en kalabalýk olan ilk üç ilçe sýrasýyla Sungurlu (54 bin 99 kiþi), Osmancýk (44 bin 121 kiþi) ve Ýskilip (36 bin 496 kiþi) oldu. Çorum nüfusuna kayýtlý toplam 1.279.896 kiþi var Çorum nüfusuna kayýtlý olup baþka ilde ikamet eden Çorumlular’ýn en kalabalýk olduðu beþ þehir sýrasýyla Ankara (378 bin 451 kiþi), Ýstanbul (170 bin 454 kiþi), Ýzmir (36 bin 479 kiþi), Antalya (21 bin 993 kiþi) ve Bursa (15 bin 589 kiþi) oldu. Çorum'da en çok Amasyalý var Baþka bir ilin nüfusuna kayýtlý olup Çorum'da yaþayanlarýn sayýlarý incelendiðinde; Çorum ilinde 8 bin 568 Amasyalý, 4 bin 446 Yozgatlý ve 3 bin 924 Samsunlu vatandaþýn ikamet ettiði görüldü. (Haber Merkezi)

Ýlk Sizin Haberiniz Olsun Ýstiyorsanýz www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Edin...


10 ÞUBAT 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

6

Meclis, Tarýmsal Destekleri Araþtýracak Ý l Genel Meclisi, tarýmsal destek çeþitleri ve Çorum'un bu desteklerden ne ölçüde yararlandýðý konusunda bir çalýþma yapacak.

Mustafa Eker baþkanlýðýnda bugün yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda; AK Parti Kargý Ýl Genel Meclisi Üyesi Erhan Ekmekçi ve Dodurga Ýl Genel Meclisi Üyesi Pehrül Soysal ile MHP Sungurlu Ýl Genel Meclisi Üyesi Celal Güngör, yazýlý ortak bir önerge teklifi vererek, tarýmsal desteklerle ilgili olarak genel bir araþtýrma yapýlmasýný istedi. Verilen önerge teklifi hakkýnda meclis üyelerine bilgi veren MHP Sungurlu Ýl Genel Meclisi Üyesi Celal Güngör, verdikleri önergeyle tarýmsal destek çeþitlerinin neler olduðunu, 20082013 yýllarý arasýnda Çorum'da ne kadar tarýmsal destek saðlandýðýnýn, kentte bu desteklerle ne tür yatýrýmlarýn yapýldýðýnýn araþtýrýlmasýný istediklerini bildirdi. Yapýlan görüþmenin ardýndan söz konusu önerge teklifi üzerinde deðerlendirme ve incelemede bulunulmak üzere oy birliðiyle Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonuna havale edildi. (Ýsmail Kabakdere)

orum Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir firma, yerli güneþ arabasý tasarladý.

Ç

Güneþ enerjisiyle hareket eden golf arabasý tarzýndaki taþýt test aþamasýný baþarýyla geçti. Yeni Dünya Güneþ Enerjisi Teknoloji Sistemleri sahibi Bayram Uður tarafýndan geliþtirilen güneþ arabasý, elektriðe ihtiyaç duymadan kilometrelerce yol alabiliyor. YERLÝ TASARIM GÜNEÞ ARABASI Uður Krom Çelik kuruluþu olan firma ve yeni tasarýmý hakkýnda bilgi veren Bayram Uður, KSS’de kurduðu Güneþ Enerjisi ile Elektrik Üretim Tesisi’nin ardýndan güneþ arabasý üretimi için kollarý sývadýðýný söyledi. Gün ve güneþ ýþýðýndan aldýðý enerjiyi bataryasýnda depolayan arabanýn hareket halinde de þarj olabildiðine iþaret eden Bayram Uður, “Tasarladýðým mini araç hiç durmaksýzýn 10 saat gidebiliyor” dedi. Güneþ paneli, DC motor, akü, güvenlik ve gövde malzemelerinin bir araya gelmesiyle oluþan güneþ arabasýnýn 8 bin TL’ye mâl olduðunu anlatan Uður, “Turizm iþletmeleri, belediyeler ve engelli vatandaþlarýmýz için özel olarak geliþtirdiðim araç otomobil konforu sunuyor” diye konuþtu. SIRADA GÜNEÞ ENERJÝLÝ TEKNE VAR Güneþ enerjisiyle hareket eden balýkçý teknesi de geliþtirdiðini vurgulayan Uður, tekneyi yakýnda Obruk Baraj Göleti’nde test etmeyi planladýðýný açýkladý. Güneþ arabasýnýn sunduðu avantajlardan da bahseden Uður, þöyle konuþtu: “Yolda kalma derdi olmayan güneþ arabamýzýn kullaným ömrü 25 yýl. Bu süre sonunda bazý parçalarýnýn deðiþimi ile ömrü uzatýlabilir. Yakýt masrafý olmayan bu araba en hesaplý ulaþým aracý. Test çalýþmalarýný tamamladýðýmýz güneþ arabasý için sipariþ almaya baþladýk. Maddi imkan doðrultusunda seri üretimini de hedefliyoruz. Güneþ arabýmýzý yakýndan görmek ve çalýþmalarýmýz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi KSS 21. Cadde numara 25’te bulunan tesisimize bekliyoruz.” (Haber Merkezi) eçenistan Cumhuriyeti Türkiye Fahri Konsolosu merhum Medet Ünlü'nün kardeþi Ali Ünlü ve Melih Güçlü Aydemir, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler.

Ç

Ziyarette Ali Ünlü, aðabeyi merhum Medet Ünlü'nün ölümünün birinci yýlýna yaklaþýrken halen katil ya da katillerinin bulunamamýþ olmasýndan dolayý duyduklarý üzüntüyü dile getirerek, bu konuda devletin bütün var gücüyle katilleri ortaya çýkartýp cinayetin arkasýndaki karanlýklarýn aydýnlatýlmasý talebini yineleyerek Uslu'dan yardým istedi. Uslu, konuya iliþkin duyduðu üzüntüyü dile getirerek, "Merhumu rahmetle anýyoruz. Onun hatýrasýna sahip çýkmayý görev biliyoruz. Bu konuda Ýçiþleri Bakanýmýz Efkan Ala ile en kýsa sürede görüþerek sorumlularýnýn ortaya çýkartýlmasý konusunda duyarlýlýklarýný talep edeceðiz" dedi. Bilindiði üzere Çeçenistan Cumhuriyeti Türkiye Fahri Konsolosu olan merhum Medet Ünlü, 18 Mayýs 2013 tarihinde büyük Çerkez Göç'ünün yýldönümüne iki gün kala ofisinde akþam saatlerinde uðradýðý silahlý saldýrý (Haber Merkezi) sonucu þehit edilmiþti.


10 ÞUBAT 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

7

Ak Parti Kadýn Kollarýndan Uzunkaya’ya Hayýrlý Olsun Ziyareti K Parti Sungurlu Kadýn Kollarý Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

A

Ziyarette Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, "Halkýmýza, Ýlçe ve Ýl Teþkilatýmýza, Milletvekillerimize ve Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn teveccühleri ile Sungurlu Belediye Baþkanlýðý görevine aday gösterildim. Bundan sonraki süreçte hep birlikte hareket ederek halkýmýza en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceðiz. Kimsenin huzurumuzu bozmasýna izin vermeden yolumuza devam etmeliyiz. Ziyaretinizden ve desteklerinizden dolayý teþekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de hep beraber

çalýþmalarýmýzý yürüteceðiz. 5 yýllýk süreçte yapýlan hizmetleri tek tek kapý kapý anlatacaðýz. AK Partili bir Belediye olarak anlatacak çok hizmetimiz var. 5 yýl gibi kýsa bir süreye 20 yýllýk hizmet sýðdýrdýk. Sungurlu için hemþerilerimiz için daha iyi hizmetleri sunmak için çalýþýyoruz" dedi. Sungurlu AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Havva Özata ise, "Bu güne kadar bizden desteklerini esirgemeyen Belediye Baþkanýmýz Sayýn Selahaddin Uzunkaya' ya çok teþekkür ediyoruz. Seçim sürecine kadýn kollarý olarak hazýrýz çalýþmalarýmýzý koordineli olarak yürüteceðiz. Sungurlu Belediye Baþkanýmýz Sayýn Selahaddin Uzunkaya' ya Sungurlu 'muza yapmýþ olduðu hizmetlerden dolayý teþekkür ediyor Kadýn Kollarý olarak adaylýk sürecinin hayýrlý olmasýný diliyoruz" þeklinde konuþtu. (Yusuf Bahri Yücel)

oðazkale'de bulunan Gökkuþaðý Alabalýk Tesisi hizmete girdi. Tesis birbirinden leziz balýk çeþitlerini bünyesinde barýndýrýyor.

B

Herkesin damak zevkine uygun balýk çeþitlerinin bulunduðu Gökkuþaðý Alabalýk Tesisi, Boðazkale'nin Hattusas Mahallesi'nde müþterilerini bekliyor. Tesisin suyunu doðal kaynaklý akarsudan aldýðýný belirten Gökkuþaðý Alabalýk Tesisi Satýþ Müdürü TurabiAkýskalý, "Suyumuzun ph (mineral) deðeri gayet yüksek. Ürettiðimiz balýðýn lezzetine yüzde 70 oranýnda etkilidir. Damak zevkine önem verenlerin en azýndan Hattuþa'yý gezme maksatlý tesise uðramalarýný tavsiye ederim. Alabalýk tesisimiz Sungurlu/Yozgat Karayolunun 30.km'sinde faaliyete geçti. Çorum'a 90 km, Ankara'ya 190 km, Yazýlýkaya, Yerkapý'ya 1 km'dir. Zamanýn tanýklýðýný baþkent olarak yapmýþ olan bu tarihi mekanda þehrin ve trafiðin stresini atmak isteyenler tarihi bir gezinin ardýndan güzel bir balýk keyfiyle günlerini sonlandýrabilirler. Mutlu, saðlýklý bir yaþam sizin olsun. Üretimde gösterdiðimiz özen ve özgüven lezzetin tadý." diye konuþtu. (Haber Merkezi)

Müjde Vatandaþlarýmýzýn Almanca Ýþleri Ýçin Adam Aramalarýna, Çorum’a veya Baþka Yerlere Gitmelerine Gerek Kalmadý. Her Türlü Almanca Ýþlemleri Tercüme, Çeviri, Yazýþma, Telefonla Ýþlem, Özel Kurs, Özel Ders, vs.vs. Almanya’dan Makine Yüksek Mühendisi

Latif DARBAZ Tel : 0364 311 60 30 0537 704 80 73

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net Adresini Ziyaret Ediniz... YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Veysal KESEKLER


10 ÞUBAT 2014 • PAZARTESÝ

S.S.REK108

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

8


10 ÞUBAT 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

9

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

Su arýzasý, kanal arýzasý, temizlik ve bunun gibi rutin hizmetler kolaylýkla yerine getiriliyor mu? Tabi ki Hayýr. Ýsteseler de Yerine getiremezler. Çünkü bu hizmetler Belediye tarafýndan deðil de onun tayin ettiði taþeronlar eliyle oluyor. Dýþarýdan hizmet alýmý yoluyla yapýlýyor. Halkýmýzýn þikayet ettiði kötü yönetim anlayýþýnýn doðal sonucu olarak karþýmýza çýkýyor ve sonuçlarýna tüm Sungurlu halký katlanýyor.

illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu Belediye Baþkan Adayý A. Kadir Þahiner bu defa çok sert konuþtu.

M

Ýlçemiz Belediyesi müzmin bir hastalýðýn pençesine düþmüþ, yýllardan beri kývranmaktadýr diyerek sözlerine baþlayan Þahiner, "Nedir bu hastalýk diye soracak olursanýz, hastalýðýn adý kötü yönetim hastalýðýdýr. Ne yazýk ki bu hastalýk ve hastalýklý yönetim anlayýþý tüm ilçemize siyaset etmiþ, hepimizi ciddi anlamda rahatsýz etmekte ve etkilemektedir" dedi. Daha önce görevde bulunduðum Ticaret Odasý Baþkanlýðýmda ve adaylýk sürecinin baþladýðý tarih itibariyle yaptýðým görüþme, toplantý ve istiþarelerde belirtmiþ olduðum yönetim hastalýðý hakkýnda ciddi þikayet ve tepkiler kamuoyunda sýklýkla dile getirilmektedir. Ayrýca bizim tespitlerimiz de de bulunmaktadýr. Oysa Belediye Baþkanýna düþen hayatýmýzýn her alanýyla ilgili meseleler üzerine akýl yormak, fikir üretmek, ürettiði fikirlerden ilçemize ve yaþayanlarýna en uygun,

en ekonomik olanýný bulup, saçýp savurmadan, israf etmeden, tüyü bitmedik yetim hakkýný gözeterek hizmetleri hayata geçirmektir. Peki þimdi soruyorum ? Bugüne kadar ilçemizde böyle bir yönetim anlayýþý odlumu, bu doðrultuda hizmetler yapýldý mý? Elbette ki Hayýr. Hemþerilerimizi daha mutlu edecek, hayatý kolaylaþtýracak hizmetler için çaba sarf etmek, ekonomiden sosyal hayata, kültürden, eðitim saðlýk ve spora kadar yeni doðandan yaþlýsýna, gencine, yoldan kaldýrýmdan, parkýna bahçesine, çarþýdan pazara kadar geniþ bir yelpazede yer alan hizmetleri eksiksiz ve zamanýnda yapmasý gerekmekte idi. Peki þimdi soruyorum? Bu saydýklarýmýn hangisi hayata geçirildi ? Tabi ki hiçbiri. Þöyle bir düþünün. Belediyeye herhangi bir iþ için gittiðinizde iþin þekli büyük yada küçük ne olursa olsun sonuç alabildiniz mi? Tabi ki Hayýr. Yapýlmasý gerekli iþleriniz için sorumlulara ulaþabiliyor musunuz ? Belediye Baþkanýna ulaþabiliyor musunuz? Makamýnda bulabiliyor musunuz ?

- Sayýn Baþkan Asli Görevini Yerine Getirmek Yerine Okumayý Tercih Etti Sayýn Baþkan seçildiði gün itibariyle belirttiðim asli görevlerini yerine getirmek yerine eksik kalan eðitimini tamamlamak, diploma sahibi olmak çabasýna düþmüþ. Herhalde okulunda da devam mecburiyeti olsa gerek, haliyle makamýnda bulunamamýþ. Haliyle de Sungurlu'yu hizmetlerden mahrum etmiþtir. E tabi anlýyorum. Eðitim Þart… Þimdi þahsým ve hemþerilerim, Sungurlu kamuoyu adýna merakla soruyorum. Bu eðitim faaliyetleriniz kaç gün, kaç ay, kaç yýl sürdü. Deðdi mi bari ? Ne okudunuz. Madem Yüksek Lisans yapacaktýnýz, Neden Baþkan Oldunuz? - Demirþeyh Baþkaný Beton, Evci Baþkaný Parke Taþý Ýþinde Sungurlu halký böylesine bir yönetimi hak etmedi. Bu yaptýklarýnýz reva deðil. Bahsettiðim kötü yönetim hastalýðý öyle boyutlara gelmiþ ki, kim ne yapýyor ne ediyor bilen yok. Kimin eli kimin cebinde ? Demirþeyh Belediye Baþkaný Beton Santralinde, Evci Belediye Baþkaný Kum Eleme, Parke Taþý Ýþinde. Bu nasýl iþ anlamak istiyorum. Deðerli hemþerilerim mevcut baþkan gibi seçimlere üç, beþ ay kala Sungurlu'yu hatýrlayan bir baþkan mý istiyorsunuz? Yoksa beþ yýl boyunca olu dolu çalýþacak, sizlerin hizmetkarý olacak bir baþkan mý istiyorsunuz? Bunun kararýný verin ki yakýnda önünüze getirilecek sandýða yansýtýn" dedi. (Serkan Þansever)

S.S.REK107

Güncel Haber Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Edin...


10 ÞUBAT 2014 • PAZARTESÝ

S.S.REK106

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

10


10 ÞUBAT 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

11

orum Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Hakimiyet Eðitim Haberleri Servisi'ne özel açýklamalarda bulundu.

Ç

Konya Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlýðý görevinden Çorum'a atanan Seyit Ali Büyük, eðitim-öðretimle ilgili önemli mesajlar verdi. Çorum eðitim camiasý ile ilgili ilk izlenimlerini ve hedeflerini anlatan Büyük, "Toplumun tüm dinamikleriyle birlikte bir takým ruhu içinde çalýþacaðýz" dedi. Milli Eðitim'deki yeni döneme iliþkin ipuçlarý veren Büyük, "Eðitimde kalite artacak, Çorum kazanacak" diye konuþtu. Toplumu oluþturan bireylerin her birinin farklý açýlardan eðitim camiasýyla iliþki içinde olduðuna iþaret eden Büyük, þöyle konuþtu: "Çorum, tarihi ve kültürel açýdan önemli bir kent. Anadolu medeniyetlerini baðrýnda barýndýran Çorum'un tarihi birikiminden aldýðý güçle yeni baþarýlara imza atacaðýna inanýyorum. Eðitim-öðretim alanýnda birlik ve beraberlikle önemli bir noktaya gelen Çorum'u elbirliðiyle daha ileri taþýyacaðýz. Eðitim hizmetlerinin geldiði noktada önemli katkýlarý olan Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'e de teþekkür ediyor, yeni görevinde baþarýlar diliyorum. Valimiz Sabri Baþköy'ün teþvikleri doðrultusunda eðitimin tüm paydaþlarýyla bir araya gelerek mevcut durumu gözden geçireceðim. Bu süreçte toplumun tüm dinamikleriyle bir takým ruhu içinde çalýþacaðým. Çorum bizim þehrimiz ve bu öðrenciler hepimizin çocuklarý ve geleceði. Onlarýn baþarýsý için hepbirlikte güzel þeyler yapmaya gayret edeceðiz. Bu doðrultuda velilerin eðitimdeki rolü ve okulla iliþkileri önemli. Ýþbirliði içinde eðitimdeki baþarýyý zirveye taþýyacaðýz. Sözün özü; eðitimde kalite artacak, Çorum kazanacak." (Haber Merkezi)

l Genel Meclisi Aile ve Engelliler Komisyonu Baþkaný Mehmet Ali Erdoðan, Çorum'da 2013 yýlýnda 946 engellinin iþ müracaatýnda bulunduðunu, bu sayýdan 308'inin istihdam edildiðini söyledi.

Ý

Komisyon raporunu Meclis'in bilgisine sunan Erdoðan, Çorum'da engelli çalýþtýrma zorunluðu bulunan firma sayýsýnýn 74 olduðunu açýkladý. Kasým 2013 itibariyle ortaya çýkan verilerde, istihdam sayýsý 50 ve daha üzeri olan ve engelli çalýþtýrma zorunluluðu bulunan iþyeri sayýsýnýn 74 olduðuna dikkat çeken Mehmet Ali Erdoðan, herhangi bir kanuni yükümlülüðü olmadýðý halde, engelli çalýþtýran iþ yeri sayýsýnýn da 33 olduðunu söyledi. Söz konusu 74 iþyerinin toplamda 362 engelli vatandaþý istihdam etme zorunluðu olduðunu ifade eden Erdoðan. Bu sayýnýn geçekleþme oranýnýn 308 olduðunu bildirdi. Ýþ Kur'a kayýtlý iþ arayan engelli sayýsýný da 946 olarak açýklayan Komisyon Baþkaný Erdoðan, raporun sonuç bölümünde, diðer illere göre engelli iþ talebinde ile ilgili baþvurularýn azami ölçüde deðerlendirildiðini, tüm imkanlar dahilinde istihdam alanlarýnýn sorumluluklarýný yerine getirdiðini ifade etti. (Haber Merkezi)

aðlýk Bakanlýðý, Brezilya fönünün kanser riski taþýdýðýný açýkladý.

S

Birçok iþletme ucuz olduðu için içeriðinde zehirli "formaldehit" kimyasalýnýn bulunduðu ürünleri tezgâh altý kullanýyor. Ýstanbul'da ise 5 kuaförden 2'si bu iþi ucuza mal edip halk saðlýðýný tehlikeye atýyor. Dünyada yaygýn olan Türkiye'de ise son 7 yýldýr yaptýrýlan halk arasýnda Brezilya fönü diye tabir edilen saç düzleþtirme iþlemi, Saðlýk Bakanlýðý'nýn açýklamasý ile tekrar gündemde. Bakanlýðýn yaptýðý açýklamada, "Düzleþtirme iþleminde kullanýlankeratin içeren solüsyonlarýnda yer alan "formaldehit" kimyasalýnýn belirli oranlarýn üzerinde olmasý saðlýk açýsýndan risk taþýyabilir. Bakanlýk kozmetik ürünleri denetlemeye baþladý Piyasalarda son dönemlerde tanýtýlan Brezilya Fönü solüsyonlarý formaldehit içermediði iddia edilse de yurtdýþýnda yapýlan araþtýrmalarda bunun tam tersi olduðu söyleniyor. Bu nedenle Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu düzenli aralýklarla piyasa da yer alan kozmetik ürünleri denetlemeye baþladý" denildi. Açýklamada "formaldehit" kozmetik ürünlerinde yüzde 2 miktarýnda bulunabileceði de yazýyor ancak Brezilya fönünde ýsýyla etkileþime giren madde normalde verdiði zararýn daha fazlasýný veriyor. Ýçeriðinde "formaldehitin" oraný çok düþük olan ürünlerin ise fiyatý yükseliyor. Ýçeriðinde "formaldehitin" oraný düþük olan ürünler kullanýlarak yapýlan düzleþtirme iþleminin maliyeti 350-800 lira arasýnda deðiþiyor. Ancak "formaldehitin" oraný yüksek olan iþlemlerde ise halk saðlýðý hiçe sayýlarak iþlem ücreti 70 liraya kadar düþüyor. Bazý kuaförler internet üzerinden fýrsat kuponuyla Brezilya fönünü uyguladýklarýný söyleyerek kanserojen riski taþýyan iþlemi satýþa çýkarýyor. Yapýlan araþtýrmaya göre her 5 kuaförden 2'sinde iþlemin ucuza yapýlacaðý vaat edilerek formaldehitli ürünlerin kullanýldýðý ortaya çýktý. Kuaförlerin Saðlýk Bakanlýðý onayý olmayan ürünleri tezgâh altýndan uyguladýðý belirlendi. Avrupa yakasýnda yaptýðýmýz incelemelerde özellikle Þiþli, Taksim ve Fatih bölgelerinde bu iþlem ucuza mal edilerek yapýlýyor. (Yaygýn basýn)


10 ÞUBAT 2014 • PAZARTESÝ

S.S.REK105

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

12

10subat  
Advertisement