Page 1

10 MAYIS 2013 • CUMA

YIL: 43 • SAYI: 3675 • 50 Kr.

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

Adaletten Bahsedenler Gerçekten Adiller mi?

'ADALET YERÝNÝ BULDU' 8 Tarafýndan

Mayýs tarihli yerel basýnda Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerine aday olduðunu ve ilçe seçim kuruluna yaptýðý itirazla 6 adet adi ortaklýðýn seçme ve seçilme hakký olmadýðýndan seçmen listelerinden çýkartýldýðýný söyleyen Behiç Akkaþ'a, demeçte sicil numaralarý belirKHaberin Devamý Sayfa 3’de tilen üyelerden cevap geldi.

Hazýrlanan Proje Kabul Edildi

UNKADER’in, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajans (OKA)'ýna sunduðu dezavantajlý gruplara yönelik sosyal içerme mali destek programý kapsamýnda ''Hayata Yeniden Merhaba''isimli projesi kabul edildi.

S

Sungurlu Kalkýnma Derneði Baþkaný Cemil Çobaner, "Dezavantajlý çocuklarýn topluma kazandýrýlmasý adýna Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahini ziyaret ederek dernek üyelerinin bu konudaki fikirlerini anlattýklarýný, Þahin'in Sungurlu Kaymakamlýðý proje koordinasyon biriminin her kurumdan gelecek olan tekliflere açýk olduklarýný ve yoðun iþ temposuna raðmen ellerinden geleni yapacaklarýný KDevamý Sayfa 7’de belirtmesi üzerine proje fikrinin sabitleþtiðini dile getirmiþtir" dedi.

KDevamý Sayfa 5’de

KDevamý Sayfa 5’de

Okullarda 'Güvenli Yaþam Takvimi' Daðýtýldý

CEDRÝC’e Öðrencilerin Yoðun Ýlgisi ungurlu Belediyesi Basýn Yayýn ve Halkla iliþkiler Müdürlüðü sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamýnda düzenlenen 'CEDRÝC' adlý tiyatro gösterisi beðeniyle izlendi. KSayfa 4’de

S

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

2

Yekbas'ta Arsa Takasýna Onay SAYFA

Hititlerin Karadeniz Çýkarmasý

SAYFA

‘Son Þafak’ Beðeniyle Ýzlendi

4


10 MAYIS 2013 • CUMA

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

2

Dr. Abdulcabbar BORAN ile

TASAVVUF SOHBETLERÝ

SEVGÝ

Okullarda 'Güvenli Yaþam Takvimi' Daðýtýldý Türk Kýzýlay'ý Genel Merkezi tarafýndan ilçemize gönderilen "Güvenli Yaþam Takvimi" ilçede bulunan ilkokullara daðýtýldý. Türk Kýzýlay Sungurlu Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, Türk Kýzýlayý Genel Merkezi tarafýndan gönderilen 'Güvenli Yaþam Takvimi'ni Sungurlu'da bulunan ilkokullarýn tamamýný dolaþarak okul müdürleri ve sýnýf öðretmenlerine teslim ettiklerini söyledi. Küçükevcilioðlu, "Bu takvimler, ilçemizde yürütülen 'Toplum Liderlerini Teþkilatlandýrma Projesi Afet Zararlarýný Azaltma Programý' kapsamýnda daðýtýlmaktadýr. Bu takvimlerin çocuklarýmýzýn eðitimine katký saðlayacaðýna inanýyoruz." dedi.

Sevgili okuyucularýmýz! Yüce Rabbimiz'e sonsuz hamdeder þükrederiz ki mutluluðun kapýsý olan sevgiden bahsetmek üzere bir yazýmýzla daha sizlerle birlikteyiz. Ýki cihan serveri Peygamber Efendimiz (S.A.V) hadisi þerifinde þöyle buyuruyor: "Yerdeki mahlukâtý seviniz ki göktekiler de sizi sevsin." Bir baþka hadîs-i þerifinde ise: "Allah'ý nimetlerinden dolayý seviniz." diye buyuruyor. Mutluluða giden yol Allah'ý sevmekten geçer. Allah'ý sevmeyen bir insanýn mutlu olmasý mümkün deðildir. Allahû Tealâ'nýn en sevgili mahlûku olan insan için var ettiði nimetler saymakla bitmez. Sonsuz nimetler dizisi içindeyiz. Bir nevî hepimiz Allah'ýn mâide sofrasýndayýz. Allahû Tealâ, bu mâide sofrasýný önümüze sermiþ ve biz o sofrada sadece bir misafiriz. Ev sahibi misafirini nasýl aðýrlar? Onu memnun ve mutlu etmek ister. Ýþte bizimle Allah arasýndaki iliþkilerde de net olarak görüyoruz ki, her olayda Allah bizi mutlu etmek ister. Bir kiþinin bu mutluluðu bizim tadabilmesi, 12 tane ihsanla Allahû Tealâ'nýn kendisi için tayin ettiði mürþide tâbî olmasýyla gerçekleþebilir. Her devirde vazifeli olan devrin imamý o devirdeki bütün insanlar için bir nimet olduðu gibi, bu devirdeki Devrin Ýmamý da hepimiz için bir nimettir. Nitekim hadisin devamýnda Allah Resûlü (S.A.V) þöyle buyuruyor: "Beni de Allah'tan dolayý seviniz." Öyleyse Allah'ý seven bir kiþinin O'nun Resûlü'nü sevmemesi mümkün deðildir. Allah ve Resûl sevgisi üzerine Yunus Emre'nin çok güzel bir þiiri vardýr: Caným kurban olsun senin yoluna, Adý güzel, kendi güzel Muhammed, Þefâat eyle bu kemter kuluna, Adý güzel, kendi güzel Muhammed Mü'min olanlarýn çoktur cefâsý, Ahirette olur zevk-u sefâsý, On sekiz bin âlemin Mustafâ'sý, Adý güzel, kendi güzel Muhammed Aþýk Yunus neyler iki cihâný sensiz, Sen Hak Peygambersin þeksiz, gümânsýz Sana uymayanlar gider imânsýz, Adý güzel, kendi güzel Muhammed.

53S.REK.391

Günümüzde Devrin Ýmamýnýn sözlerine kulak vermeyenler ne yazýk ki bu hakikatin farkýnda olmadýklarý için mutlu olmalarý da mümkün deðildir. Eðer insanlar mutlu olmak istiyorlarsa bir dilekle kalpten Allah'a ulaþmayý dilemelidirler! Sonrasýnda Allahû Tealâ mutlaka onlarý mürþidlerine ulaþtýracaktýr ve bir nimet olarak Devrin Ýmamý onlarýn baþlarýnýn üzerinde yer aldýðý zaman, gün be gün bu dünya onlara bir cennet olacaktýr. Böylece tedrici basamaklar içerisinde her gün biraz daha sahâbenin yaþadýðý saadeti, bu sefer günümüz koþullarýnda, ikinci Asr-ý Saadet olarak yaþamaya baþlayacaklardýr. Devamý Pazartesi


10 MAYIS 2013 • CUMA

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

10 Mayýs 2013 Cuma Bora Eczanesi Dispanser Karþýsý

---

Adaletten Bahsedenler Gerçekten Adiller mi?

2 Adet Satýlýk Dükkan

'ADALET YERÝNÝ BULDU'

Baþpýnar Mah. Ýlhan Sarýaltun Cad. (Buhara Market Yaný)’nda bulunan 90+100 m2 2 adet dükkan satýlýktýr.

8 Mayýs tarihli yerel basýnda Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerine aday olduðunu ve ilçe seçim kuruluna yaptýðý itirazla 6 adet adi ortaklýðýn seçme ve seçilme hakký olmadýðýndan seçmen listelerinden çýkartýldýðýný söyleyen Behiç Akkaþ'a, demeçte sicil numaralarý belirtilen üyelerden cevap geldi.

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

S.S.STK.315

Hayati KURT 0535 817 02 16

SATILIK 2 ADET PARSEL

Müracaat : 0542 891 88 30 0505 374 70 69

S.S.STK.316

Mavi Ocak Karþýsýnda Demirþeyh yolu üzerinde bulunan ortalama 1000 m2 Ýmarlý parseller satýlýktýr.

Kg.

Tel : 0364 312 01 43

S.S.REK.365

Bizler basýn açýklamasýnda bahsedilen 3617 Ticaret Sicil numarasýnda Tescilli olan Bahri Sezen, 4018 Ticaret Sicil numarasýnda tescilli olan Yasin Karaaðaç, 3916 sicil numarasýnda tescilli olan Erdoðan Kayretli ve 3464 sicil numarasýnda tescilli olan Erdem Konaç olarak sayýn Akkaþ'ýn bizler hakkýnda adi ortaklýk olduðumuz iddiasýyla ilçe seçim kuruluna müracaat ederek kendisinin yanýnda yer almadýðýmýzdan dolayý seçmen listelerinden adýmýzý sildirme yönünde ilçe seçim kurluna müracaatta bulunmuþlar ve 03/05/2013 tarih ve 2013/25 sayýlý kararla Ýlçe seçim kurulu adi ortaklýk olduðumuz iddiasýyla bizlerin seçmen listelerinden çýkartmýþtýr. Bizler Sungurlu Ticaret Sicil memurluðu ve Ticaret ve Sanayi Odasýna TTK hükümleri ve 5174 sayýlý yasa hükümlerince adi ortaklýk deðil farklý zaman ve tarihlerde ayrý ayrý kaydýmýz vardýr. Bu adi ortaklýk iddiasý tamamen asýlsýzdýr. Kendileri oy hakkýnýn gasp edilmesinden ve adaletten bahsetmektedirler. Esas bizim oy hakkýmýz elimizden alýnmak istenmektedir. Bizim listede olup olmamýz seçimin kaderini deðiþtirmeyecektir zaten aklýselim galip gelecektir. Ancak arkadaþýmýz adaletten bahsetmektedir. Adaletin yerini bulmasý açýsýndan ve hakkýmýzýn zayi olmamasý açýsýndan Çorum Ýl Seçim Kurulu Müdürlüðü'ne yapýlan müracaat sonucunda 06/05/2013 tarih ve 2013/05 sayýlý kararý ile bizlerin adi ortaklýk olmadýðýmýza karar verilmiþ ve seçmen listelerindeki yerimiz muhafaza edilmiþtir. Arkadaþýmýz Kamuoyunu ve üyelerimizi yanýltmýþtýr. Oysa seçimler gelip geçicidir hepimiz ilçemizde yaþýyoruz ve yaþamaya devam edeceðiz. Bizler ilçemizin ticaretine ve sanayisini yönetmeye talip olanlarýn daha dikkatli ve seviyeli olmalarýný beklemekteyiz. Kendileri gazete demecinde yavuz hýrsýz ev sahibini bastýrýr. 'Biz hiçbir arkadaþýmýzý ne þikayet ettik nede þikayetimiz var' demektedir. Þayet þikayetleri yoksa ilçe seçim kurulu neden bizleri seçmen listesinden çýkartýldýk. Evet doðrudur, yavuz hýrsýz gerçekten ev sahibini bastýrdý. Bizim hakkýmýzý gasp etmeye çalýþan kendileridir ve biz kendilerini Cenabý Allaha Havale ediyoruz. Fakat hak yerini bulmuþtur ve bizlerin haklýlýðý kanýtlanmýþtýr" dendi.

Müracaat :

S.S.REK.392

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Serkan ÞANSEVER Oðuzhan ATÝK - H. Mustafa SARIYÜCE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


10 MAYIS 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

'Cedric'e Öðrencilerin Yoðun Ýlgisi S ungurlu Belediyesi Basýn Yayýn ve Halkla iliþkiler Müdürlüðü sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamýnda düzenlenen 'CEDRÝC' adlý tiyatro gösterisi beðeniyle izlendi.

'CEDRÝC' gündüz ve akþam matineleri olmak üzere iki oyunla ilçemiz Endüstri Meslek Lisesi ve Özel Ýdare Konferans Salonu'nda tiyatro severlerle buluþtu. Ýlk olarak müzikal tiyatro oyununu ilkokul öðrencileri izledi. Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda 11.00 ve 14.30'da 2 seans halinde sahnelenen oyunu yaklaþýk bine yakýn öðrenci seyretti. Belçikalý karikatürist Raoul Cauvin tarafýndan yazýlmýþ ve Laudec tarafýndan çizgiye aktarýlmýþ bir çizgi film olan "Cedrýc" isimli çocuk oyunu sahnelendi. Oyun 11:00 ve 14.30 saatlerinde miniklerin beðenisine sunuldu. Oyuncu kostümleri ve sahne dekorlarý ilgi çekiciydi. Çocuklarýn oyuna ilgisi bir hayli yoðundu. 8 yaþýndaki bir çocuðun maceralarýný anlatan oyun, çocuklar tarafýndan ilgiyle izlendi.

Yekbas'ta Arsa Takasýna Onay Ý

l Genel Meclisi üyeleri ilimiz Yekbas Belediyesi'ne ait bir arsanýn belli bir bölümünün orada yaþayan Sefer Narsunlu isimli bir kiþinin eviyle takas edilmesi ile ilgili talebi onayladý.

Ýl Genel Meclisi'nin Mayýs ayý üçüncü toplantýsý Mustafa Eker yönetiminde yapýlan oturumla gerçekleþtirildi. Bir önceki toplantýya ait karar özetinin okunmasý ile baþlayan toplantýda CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Uysal, bir gazetede CHP'li üyeler arasýnda sýkýntý varmýþ gibi gösteren bir haber yayýnlandýðýný belirterek bu haberin gerçeði yansýtmadýðýný ve CHP grubu olarak ayrýlýklarýnýn olmadýðýný dile getirdi. Toplantýda daha sonra kara taþýtý alým kodunda bulunan 50 bin TL ödeneðin GPS cihazý alýmý için kullanýlmasý konusundaki talep incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Merkeze baðlý Taþpýnar Köyü'ndeki "köy yerleþme alaný" ile ilgili madde de incelenmek üzere Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu'na havale edildi. Toplantýda mülkiyeti Sefer Narsunlu'ya ait 565 metrekare bahçeli, kerpiç yapýnýn Yekbas Belediyesi'nin yaptýðý cadde ve düðün salonunun görüntüsünü bozmasý nedeniyle, bu kiþiye arsasýna karþýlýk 2 bin metrekare ebadýnda bir arsa ile takas edilmesi, buraya yapýlacak evin altyapýsýnýn da Belediye tarafýndan yapýlmasý ile ilgili önerge hakkýnda Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Pehlül Soysal tarafýndan okunan rapor aynen kabul edildi. Toplantýda son olarak Sungurlu Cevheri, Kargý Uzunyurt ve Çetmi Köyü'ne ait yerleþik alan ve civarý hakkýndaki Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu Ahmet Tuna'nýn okuduðu raporlar da kabul edildi.


10 MAYIS 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

'Son Þafak' Beðenildi ungurlu Belediyesi Basýn Yayýn ve Halkla iliþkiler Müdürlüðü sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamýnda düzenlenen 'Son Þafak' adlý tiyatro gösterisi beðeniyle izlendi.

S

Ýzmir Sanat Kulesi Tiyatro Grubu oyuncularýnýn katýldýðý ''Son Þafak'' adlý tiyatro oyunu Çarþamba günü akþam saat 19.30'daÖzel Ýdare

Konferans Salonu'nda tiyatro severlerin karþýsýna çýktý. Türk tarihinin önemli savaþlarýndan biri olan ve tarihe bir zafer olarak not düþülen Çanakkale Savaþý'nýn anlatýldýðý, görsel sunum ve ses efektleriyle adeta savaþýn canlandýrýldýðý oyunu seyirciler soluksuz izledi. Oyunun sonunda Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, gruba tþekkür belgelerini ve hediyelerini takdim etti.

Hititliler'in Karadeniz Çýkartmasý

itit Üniversitesi öðretim elemanlarý Karadeniz bölgesinin þirin ve güzel kenti olan, Rize Recep Tayyip Erdoðan Üniversitesi'nde sempozyuma katýldýlar.

H

Karadeniz Arkeolojisi Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Esra Keskin, Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Görevlisi Dr. Rýdvan Keskin ve Okutman

Mehmet Aydýnkal'ýn birlikte hazýrladýðý "Karadeniz Turizm Pazarlamasý Ýçerisinde Kongre Turizminin Yeri" baþlýklý bildiri büyük ilgi gördü. Ýlk kez bu bildiri kapsamýnda Yrd. Doç. Dr. Esra Keskin ve Dr. Rýdvan Keskin tarafýndan hazýrlanan Türkiye ve Karadeniz Bölgesi 2012 yýlý kongre turizm istatistiksel deðerleri, tablo ve grafikler eþliðinde, açýklandý. ICCA (Uluslararasý Kongre ve Konferans Kuruluþu) TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði) gibi önemli turizm kuruluþlar tarafýndan açýklanmadan önce Hitit Üniversitesi, Karadeniz Arkeolojisini Araþtýrma ve Uygulama Merkezi tarafýndan ilk kez 2012 istatistiksel verilerin açýklanmasý, kültür turizmi açsýndan önem arz ediyor. Baþbakanýn adýný verdiði bir üniversitede bu bildiriyi sunmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek sözlerine baþlayan Keskin, 2012 yýlý Dünya turizm geliri 770 milyon dolar ve bunun 220 milyon dolarý kongre turizmi için harcanmakta olduðunu söyledi. Kongre turizmi için gelen bir turistin, dört turiste bedel olduðunu ifade eden Keskin, Kongre turizminin 37 farklý sektöre katký saðlamasýnýn da ekonomiye katma deðer saðladýðýný anlattý. Keskin, Türkiye ve özellikle Karadeniz Bölgesi için kongre turizminin 2012 yýlý için ilk verilerinden elde edilen analizleri açýklayarak, turizm sektörü için önem arzeden çalýþmayý sundu. Keskin,

"Bu bildirimiz, turizm sektöründe referans gösterilecek bir kaynak çalýþma olmuþtur." dedi. Arkeolojinin, kültür ve turizm ile içe geçtiðinden bahseden Keskin, bu nedenle Merkez olarak Karadeniz Bölgesinin turizmi ile de yakýndan ilgilendiklerini kaydetti. Keskin, 2023 yýlý Türkiye Turizm Stratejisi içerisinde diðer bölgelere göre Karadeniz Bölgesinin yatýrým ve teþviklerden yeterince yararlanmadýðýna dikkat çekerek, "Amacýmýz bölgenin zengin turizm potansiyelini göstermek. Karadeniz Bölgesi son yýllarda turizm açýsýnda yükselen bir trende sahip. Farklý iklim, doða, kültür, tarih zenginliklerine sahip olan bu bölge ile ilgili araþtýrma ve çalýþmalarýn az olmasý nedeniyle yeterince tanýnmýyor. Bu nedenle Hitit Üniversitesi olarak, Karadeniz'in her þehrine giderek Karadeniz Bölgesinin turizm açýsýndan sosyal-kültürel ve ekonomik geliþimine katkýda bulunmak istiyoruz." diye konuþtu. Sempozyum dýþýnda da tanýtým etkinlik ve faaliyetlerine devam eden Esra ve Rýdvan Keskin þu an Rize Valiliði görevinde bulunan eski Çorum Valisi Nurullah Çakýr'ý makamýnda ziyaret etti. Çorum Ýlinin turizm geliþimine katkýlarý için teþekkür eden Keskin kardeþler Çorum Ýlinden sonra Rize Ýlinin Nurullah Çakýr gibi bir valiye sahip olmasýnýn bir þans olduðunu dile getirdiler.


10 MAYIS 2013 • CUMA

S.S.REK.393

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6


10 MAYIS 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

7

www.sungurlununsesi.net

SUNKADER'in Projesi Kabul Edildi ungurlu Kalkýnma Derneði (SUNKADER), Orta Karadeniz Kalkýnma Ajans (OKA)'ýna sunduðu dezavantajlý gruplara yönelik sosyal içerme mali destek programý kapsamýnda ''Hayata Yeniden Merhaba''isimli projesi kabul edildi.

S

Sungurlu Kalkýnma Derneði Baþkaný Cemil Çobaner, "Dezavantajlý çocuklarýn topluma kazandýrýlmasý adýna Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahini ziyaret ederek dernek üyelerinin bu konudaki fikirlerini anlattýklarýný, Þahin'in Sungurlu Kaymakamlýðý proje koordinasyon biriminin her kurumdan gelecek olan tekliflere açýk olduklarýný ve yoðun iþ temposuna raðmen ellerinden geleni yapacaklarýný belirtmesi üzerine proje fikrinin sabitleþtiðini dile getirmiþtir" dedi. Çobaner, projenin hazýrlýk aþamasýndan bugüne kadar bizzat kendisi ilgilenen Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahine'e ve Sungurlu Kaymakamlýðý Proje koordinasyon birimi üyeleri Ahmet Haþim Özsaray, Nazan Alýcýkuþ, Mehmet Akay ve Gökçe Bitirgen 'Hayata Yeniden Merhaba' isimli projenin hazýrlanmasýnda görev alarak SUNKADER adýna dezavantajlý çocuklar için yeni bir umut ýþýðý olduklarýndan dolayý teþekkür ederim" dedi.

T.C. SUNGURLU (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2013/5 Satýþ TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen Çorum ili Sungurlu ilçesi,Yörüklü Beldesi, Çulhalý Köyü ve Güloluk Köyü'nde bulunan taþýnmazlarýn cinsi, niteliði,kýymeti,adeti,önemli özellikleri, 1 nci,2 nci satýþ günü ve saatleri; S. No.

Köyü

Mevkii

Ada/Parsel No

Cinsi

Yüzölçümü (m2)

1. Satýþ Günü ve Saati

2. Satýþ Günü ve Saati

Muhammen Bedeli (TL)

23.000

28/06/2013 10:00-10:05

26/07/2013 10.05-10:05

11.500

1

GÜLOLUK

ALKAYA

501 Parsel

TARLA

2

GÜLOLUK

PINARINALTI

183 Parsel

BAÐ

2.120

28/06/2013 10:10-10:15

26/07/2013 10:10-10:15

2.544

3

GÜLOLUK

YAZI

616 Parsel

TARLA

20.000

28/06/2013 10:20-10:25

26/07/2013 10:20-10:25

10.000

4

GÜLOLUK

KÖYÝÇÝ

38 Parsel

AV.KERPÝÇ EV

612

5

GÜLOLUK

BOYALI HÖYÜK

300 Parsel

TARLA

14.000

28/06/2013 10:30-10:35 28/06/2013 10:40-10:45

26/07/2013 10:30-10:35 26/07/2013 10:40-10:45

6

GÜLOLUK

PINARINALTI

219 Parsel

7

GÜLOLUK

ÞIHHASAN

692 Parsel

TARLA

10.300

8

GÜLOLUK

BOYALI HÖYÜK

249 Parsel

BAHÇE

4.800

HARMAN YERÝ

354

28/06/2013 10:50-10:55 28/06/2013 11:00-11:05 28/06/2013 11:10-11:15

26/07/2013 10:50-10:55 26/07/2013 11:00-11:05 26/07/2013 11:10-11:15

4.948 7.000 354 10.300 7.680

1-Satýþ, yukarýda belirtilen birinci satýþ gününde, satýþ saatleri arasýnda Sungurlu Adliyesi Konferans Salonu'nda açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 50 ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ ve paylaþtýrma giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur .Birinci artýrmada isteki bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden,ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirasý peþin para veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir. Alýcýya istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alým harcý, damga vergisi ile K.D.V. alýcýya aittir. Tapu satým harcý, Tellaliye ve Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Elektronik ortamda ihaleye katýlacaklarýn Sungurlu Vakýflar Bankasý IBANTR 950001500158007301012662 numaralý hesaba teminat ve pey akçesini yatýrmalarý gerekmektedir.) 3-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu taþýnmaz üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde memurluðumuza bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþtýrmadan hariç býrakýlacaktýr. 4-Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýki ihale arasýndaki farktan ve yüzde 10 faizden alýcý ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla memurluðumuza baþvurmalarý gerekmektedir. Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.08/05/2013 (*)Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (ÝÝK m.126) S.S.RES.28

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


10 MAYIS 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

S.S.REK.394

10 Mayıs 2013  

Sungurlu'nun Sesi Gazete