Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3927• 25 Kr.

10 MART 2014 • PAZARTESÝ

Cumhuriyet Halk Partisi Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Cemil Çobaner;

“Halkýn Teveccühlerinden Memnunuz” umhuriyet Halk Partisi Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Cemil Çobaner, seçim çalýþmalarýnýn tüm hýzýyla sürdüðünü ve önemli çalýþmalarýn yapýldýðýný söyledi. Halkýn desteðinden memnun olduklarýný belirten Çobaner, önemli çalýþmalar yaparak seçimi kazanmak istediklerini bildirdi. KDevamý Sayfa 7’de

C

Sungurlu'ya Tam Donanýmlý Ambulans aðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a gönderilen 8 ambulans düzenlenen törenle hizmete girdi.

S

Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel ise, Çorum'da Acil Saðlýk Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi'nde 5, ilçelerde 19 olmak üzere 24 acil saðlýk hizmet istasyonuyla hizmet verildiðini söyledi. Ýl genelinde toplamda 50 adet tam donanýmlý acil yardým ambulansý ile hizmet verildiðini dile getiren Yücel, "Bayat, Alaca, Uðurludað, Oðuzlar, Osmancýk, Mecitözü, Ortaköy ve Sungurlu ilçelerine gönderildi. Böylelikle 50 adet tam donanýmlý ambulansa sahip olan Çorum Acil Saðlýk Hizmetlerinin ambulans sayýsý 58'e yükselmiþ oldu. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan protokol üyeleri ambulanslarýn anahtarlarýný araç sürücülerine teslim etti. KDevamý Sayfa 2’de

Jandarma’dan Kadýnlara Karanfil ve Hediye

4

KDevamý Sayfa 9’da

Borsa’dan Nuhut’a Ziyaret S

ungurlu Ticaret Borsasý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut'u ziyaret etti. KDevamý Sayfa 6’da

CHP'li Kadýnlar Karanfil Daðýttý KDevamý Sayfa 9’da

Sungurlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Avrupa'dan Döndü SAYFA

KDevamý Sayfa 8’de

SAYFA

MHP’den Yoðun Katýlýmlý Kadýnlar Günü Programý

5


10 MART 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

2

Sungurlu'ya Tam Donanýmlý Ambulans aðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a gönderilen 8 ambulans düzenlenen törenle hizmete girdi.

S

Göðüs Hastalýk Hastanesi'nde düzenlenen törene Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum milletvekilleri Murat Yýldýrým ve Cahit Baðcý, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Ali Yüksel Kavuþtu,Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Turgay Happani., Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, daire müdürleri ve davetliler katýldý. Törende bir konuþma yapan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çorum'a saðlýk alanýnda yapýlan yatýrýmlarýn kentin 50 yýllýk saðlýk altyapý sorunun çözümüne katký saðlayacaðýný söyledi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðanla birlikte siyasetin temize çekildiðini dile getiren Kafkas, Türkiye'nin baþbakan Erdoðan liderliðinde destansý bir baþarýya imza attýðýný belirtti. Bu dönemde Türk milletinin baþýnýn öne eðilmediðini kaydeden Kafkas, ülkenin artýk ev ödevi almaktan da kurtulduðunu ifade etti. AK Parti Çorum milletvekili Murat Yýldýrým, Çorum'a yapýlan saðlýk yatýrýmlarýnýn katlanarak devam edeceðini söyledi. AK Parti ile Türkiye'de güven ve istikrarýn hakim olduðunu dile getiren Yýldýrým, ülkedeki bu huzur ve istikrar ortamýnýn devam etmesi gerektiðini kaydetti. 30 Mart'ta yapýlacak Mahalli Ýdareler seçimlerin yerel seçim olmaktan çýktýðýný dile getiren Yýldýrým, ülkenin geleceðinin þekilleneceðini kaydetti. Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel ise, Çorum'da Acil Saðlýk Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi'nde 5, ilçelerde 19 olmak üzere 24 acil saðlýk hizmet istasyonuyla hizmet verildiðini söyledi. Ýl genelinde toplamda 50 adet tam donanýmlý acil yardým ambulansý ile hizmet verildiðini dile getiren Yücel, "Bayat, Alaca, Uðurludað, Oðuzlar, Osmancýk, Mecitözü, Ortaköy ve Sungurlu ilçelerine gönderildi. Böylelikle 50 adet tam donanýmlý ambulansa sahip olan Çorum Acil Saðlýk Hizmetlerinin ambulans sayýsý 58'e yükselmiþ oldu. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan protokol üyeleri ambulanslarýn anahtarlarýný araç sürücülerine teslim etti. (Ýsmail Kabakdere)

Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER Yusuf Bahri YÜCEL H. Mustafa SARIYÜCE - Ýsmail KABAKDERE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) HÝTÝT OFSET Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


10 MART 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

3

S.S.REK221


10 MART 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

4

Bugün Çaðatay Eczanesi Vakýfbank Yaný (311 05 25)

Nazire Dalmýþ - K.Yaka Mezr. Mehmet Kýlýçgül - K.Yaka Mezr.

Caddede ki Bayraklar Toplatýldý ir süre önce Kaymakam Osman Beyazyýldýz baþkanlýðýnda siyasi parti ilçe baþkanlarýnýn katýlýmýyla yapýlan toplantýda, parti binalarý ve seçim bürolarý önleri hariç tüm yerlerdeki parti bayraklarýnýn toplatýlmasý kararý alýnmýþtý.

B

Mahallelerde toplatýlmaya baþlanýlan parti bayraklarý Cuma günü de Ana caddelerde toplatýldý. Bayraklar polis gözetiminde Alparslan Türkeþ Caddesi'nden itibaren toplatýlmaya baþlandý. (H.Mustafa Sarýyüce)

Koçak'ýn Yapacaðý Hizmetler bünyesinde; spor alanlarý, meslek edindirme kurslarý, öðrenciler için etüt merkezi, toplantý salonu gibi birimler yer alacak. EÐÝTÝM Engellerimiz için onlarýn ihtiyaç ve talepleri doðrultusunda faaliyetlerde bulunmak. ENGELLÝLERÝMÝZ Engellilerimiz için onlarýn ihtiyaç ve talepleri doðrultusunda faaliyetlerde bulunmak.

üyük Birlik partisi (BBP) Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Mustafa Koçak Sungurlu'da yapmak istediklerini sýraladý.

B

- ÞEFFAF YÖNETÝM ANLAYIÞI Þehrimizin Muhtelif yerlerine koyacaðýmýz dijital panolar ile belediye ihaleleri halka açýk yapýlacak Belediye kapalý kutu olmaktan çýkacak, hesap sorulur hale gelecek ve hesap vermekten asla Kaçýnýlmayacak Haftada bir gün hali toplantýlarý yapýlýp; Þikâyetler, talepler, dilek ve temenniler alýnacak, Mülki kurum ve STK temsilcileri ile belirlenecek sürelerde mutat toplantýlar yapýlarak þehrimizi halkýmýzla birlikte yöneteceðiz. Dolayýsýyla belediyeler etrafýndan dönen menfaat odaklý iliþkilere fýrsat Verilmeyecek. GERÝ KALMIÞLIÐA SON Göçün önlenmesi ve kalkýnmanýn saðlanmasý için yatýrýmlarýn Sungurlu'muza getirilmesine ve Dolayýsýyla da Sungurlu organize Sanayi Bölgesinin bir an önce faaliyete geçirilmesine çalýþacaðýz. TEKMER(Toplum Eðitim ve Kültür Merkezi) Muhtelif bölgelere kuracaðýmýz bu merkezlerin

ÇEVRECÝLÝK ANLAYIÞIMIZ Þehrimizi ve çevremizi temiz tutmak insaný ve Ýslami bir görevimizdir. Atýklarýn geri dönüþümü ve üretime kazandýrýlmasý için çeþitli evsaflarda belediyemiz bünyesinde atýk toplama ünitesi kurup halkýmýzýn ve kurumlarýmýzýn atýklarýný toplayýp onlara da belirlenecek bir ücret ödemeyi düþünüyoruz. ÞEHÝRCÝLÝK Daha çaðdaþ ve daha modern bir Sungurlu için Kentsel Dönüþüm Projeleri düþünüyoruz. SUN kart Belediyecilik anlayýþýmýz olarak kentimizde yoksulluðu ve iþsizliði artýrmak deðil, tam tersi yoksulluðu ve iþsizliði ortadan kaldýrmaktýr. Ancak ülkemizi ve kentimizi bu zamana kadar yöneten kadrolar bu sorunlarý çözmediði gibi bu durumda olan insanlarýmýzý da istismar ederek insanlarýmýzýn omurlarýný da rencide etmiþlerdir. Þöyle ki; parti teþkilatlarýnca yardým listesi oluþturulur, yardým paketleri herkesin göreceði þekilde daðýtýlýr, içersine parti evraký konulur seçim zamanlarýnda bu kiþilere parti bayraðý verilerek evlerine asmalarý istenir ve böylelikle siyasi istismar aracý olarak kullanýlýr. Bu sayý her yýl artarak devam eder. Biz bu edesizliðe dur diyeceðiz. Kuracaðýmýz sosyal yardým fonu aracýlýðý ile yardým

yapacak hayýrseverlerimize kaç liralýk yardýmda bulunacaksa bu bedeli nakdi olarak bu fonun hesabýna yatýrýlacak. Yardýma muhtaç insanýmýzýn adlarýna açýlacak hesaplara toplanan para aktarýlýp kendi adlarýna tahsis edeceðimiz SUN kart ile herkese eþit þekilde yardýmlarý yapýlacak, dolayýsýyla da bir elin verdiðini öbür el görmeyecek ve istismara uðramayacak. 9- KAPALI PAZAR YERÝ Muhsin YAZICIOÐLU Caddesi ile Samsun yolu arasýndaki Di Çayý üzeri kapatýlarak küçük köprüye kadarki kýsmýnýn üzerine çay bahçeleri, samsun yoluna kadar kýsmýnýn üzerine de Kapalý Pazar Yeri yaparak pazarcý esnafýmýza yaðmurdan ve kardan kormuþ olacaðýz. 10- MANASTIR TEPESÝ SEYÝR TERASI Manastýr Tepesi alaný rekreasyon yapýlarak kent ormaný olarak aðaçlandýrýlacak ve doruðuna seyir ve dinlenme amaçlý mekanlar yapýlacak. 11-SAHÝPSÝZ HAYVAN BARINAÐI Þehrimizde insanýmýzýn saðlýðý ve güvenliðini tehdit ederek seviyeye ulaþmýþ sahipsiz baþý boþ köpekler mevcuttur. Sahipsiz hayvan barýnaðý yaparak veteriner hekim kontrolünde bu hayvanlar kontrol altýna alýnarak bakýmlarý yapýlacak. 12-GÖLET VE MESÝRE ALANI Sungurlumuzda maalesef halkýmýzýn dinlenip piknik yapacaðý bir mesire alaný bulunmamaktadýr. Budak Özü üzerinde, þehrin batý kýsmýnda çay yataðý ýslah edilerek bir gölet ve çevresi mesire alaný olarak peyzaj edilip halkýmýzýn bu ihtiyacýný da karþýlayacaðýz. 13- GÜNEÞ ENERJÝ SÝSTEMÝ ÝLE AYDINLATMA Belediye binasý ve baðlý birimleri, park ve bahçelerinin aydýnlatma ihtiyaçlarýný, kuracaðýmýz Güneþ Enerjisi sistemiyle üreteceðimiz elektrikle saðlayacaðýz. Böylelikle belediye bütçesine de büyük bir tasarruf saðlanacak. 14- CANLI HAYVAN PAZARI Mevcut hayvan pazarý yerine kapalý ve modern bir canlý hayvan pazarý yapmak. NOT: BELEDÝYENÝN ASLÝ GÖREVLERÝNDEN OLAN YOL,SU,KANALÝZASYON,PARK VE TEMÝZLÝK GÝBÝ HÝZMETLER AKSATILMADAN YERÝNE GETÝRÝLECEKTÝR. (Serkan Þansever)


10 MART 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

5

Sungurlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Avrupa'dan Döndü vrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý Hayatboyu Öðrenme Programý Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi kapsamýnda Macaristan'ýn Baþkenti Budapeþte þehrinde bir ay boyunca 'Bilgisayarlý Makine (CNC) Tezgâh Operatörlüðü staj eðitimi' alan Okul Müdürü Hacý Akgümüþ, Atölye Þefi Ýrfan Tunçkýlýç, Makina Alaný 11 -A Sýnýfý Öðrencilerinden Hasan Yelmen, Ömer Kýlýç, Burak Uzunkaya, Burak Kayaalp, Ýlyas Özgündüz, Yavuz Selim Ulutaþ, Yusuf Erdi Toprakcý ve Biliþim Teknolojisi Alaný 10 sýnýf öðrencisi Muhammed Enes Kumru'dan oluþan 10 kiþilik kafile Eðitim gezisini tamamlayarak ilçemize döndüler.

A

Projenin Avrupa ortaðý NCT AKADEMÝ den baþarý belgelerini alan kafile Baþkaný ve Okul Müdürü Hacý Akgümüþ; Bilgisayarlý Makine (CNC) Tezgah Operatörlüðü Eðitimi Projesi Kapsamýnda 19 Ocak 2014 - 15 Þubat 2014 Tarihleri arasýnda yaklaþýk 1. ay boyunca Macaristan'ýn Baþkenti Budapeþte þehrinde Mesleki eðitim ve dil eðitimi dýþýnda sosyal kültürel kazanýmlar açýsýndan çok verimli bir Proje gezisi olduðunu söyledi. Ayrýca bu süre içinde Almanya Münih, Avusturya'nýn Baþkenti Viyana, Slovakya'nýn Baþkenti Bratýslava, Estergon Kalesi, Nazlý Budin Kalesi, Zigatvar Kalesi, Peyç, þehri Kanuni Sultan Süleyman Köyü ve Ýç organlarýnýn gömülü olduðu mezarý, Mohaç Meydan savaþýnýn yapýldýðý alan, Viyana ve Macaristan Müzeleri, Camiler, Þehitlikler, Gül Baba Türbesi, Türk Macar Ýþ adamlarý Derneði, Türk esnaf ve iþ adamlarý, Yaþayan Anadolu Derneði, Suzuki ve Mersedes Otomobil Fabrikalarý, Köprüler, Saraylar, þehir ve doyumsuz güzelliði ile Tuna Nehri gezileri Öðretmen ve Öðrencilerimiz için çok iyi bir fýrsat oldu" dedi. Okul Müdürü Hacý Akgümüþ; "Bu proje eðitimi gezisinde kazanýlan eðitim, tecrübe ve Tüm güzelliklerin okulumuz, ilçemiz ve ülkemiz için hayýrlara vesile olsun dilek ve temennisinde bulunarak gazetemize ve projede ermeði geçen herkese teþekkür etti. (Yusuf Bahri Yücel)


10 MART 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

6

Borsa'dan Nuhut'a Ziyaret ungurlu Ticaret Borsasý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut'u ziyaret etti.

S

Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil ve Yönetim Kurulu Üyeleri CHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut Çorum OSB ziyaretleri esnasýnda Ekmekçioðullarý Fabrikasý'nda görüþtü. Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil ve yönetim kurulu üyeleri CHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut'a seçimlerde baþarýlar diledi. Ziyaretlerinden dolayý mutlu olduðunu söyleyen Nuhut ise Halim Karaçil ve Yönetim Kurulu Üyelerine teþekkür etti. (Serkan Þansever)

Tiryaki'yi de Ziyaret Ettiler ungurlu Ticaret Borsasý Türkiye'nin en büyük tarým ticaret þirketi Tiryaki Agro Gýda'nýn, Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde bulunan fabrikasýný ziyaret etti.

S

Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil ve Yönetim Kurulu Üyeleri Tiryaki Argo Gýda'nýn Çorum OSB'de ki fabrikasýný ziyaret ederek Genel Müdür Tekin Mengüç ile görüþtü. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Mengüç, fabrika hakkýnda ziyaretçilere bilgi verdi. Beraber öðle yemeði yiyen grup daha sonra fabrikadan ayrýldý. (Serkan Þansever)

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun.


10 MART 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

7

Cumhuriyet Halk Partisi Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Cemil Çobaner ;

“Halkýn Teveccühlerinden Memnunuz”

umhuriyet Halk Partisi Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Cemil Çobaner, seçim çalýþmalarýnýn tüm hýzýyla sürdüðünü ve önemli çalýþmalarýn yapýldýðýný söyledi. Halkýn desteðinden memnun olduklarýný belirten Çobaner, önemli çalýþmalar yaparak seçimi kazanmak istediklerini bildirdi. Beraberindeki heyetle Sungurlu Traktörcüler ve Kepçeciler Kahvehanesini ziyaret eden Çobaner, burada belediye iþlerini hizmet yoluyla yaparak, herkese eþit bir þekilde iþ verileceðini söyleyerek bu sayede hem onlar hem de biz kazanacaðýz" dedi.

C

Ýstihdam Yaratýlmasýna Yönelik Projeler Belediyemizin emek piyasasýnýn gereksinimleri doðrultusunda açacaðý istihdama dönük Meslek

Edindirme Kurslarý sayesinde hem ilçemize yatýrým amaçlayan firmalarýn kalifiye eleman istekleri karþýlanacak, hem de mikro krediler ve pazarlama desteði ile "Üreten Evler Projesi" adý altýnda yürütülecek bir çalýþma ile özellikle ev kadýnlarýnýn ekonomik hayata katýlmasý saðlanacaktýr diye Çobaner, "Belediyemiz yerel ekonomiye destek olmak amacýyla ilçe dýþýndan hizmet ve mal alýmýný mümkün olduðunca yapmayacak, bunun yerine esnafýmýzýn kazanmasý saðlanacaktýr. Esnafýmýzýn sýrtýndaki Belediye kaynaklý tüm yükler asgari seviyeye indirilecektir. Belediye bünyesinde bir adet Avrupa Birliði Hibe Kaynaklarý Danýþmaný göreve baþlatýlýp, bu kaynaklara danýþmanlýk, baþvuru, proje ve takip iþleri tamamen ücretsiz olarak belediyemizce organize edilecektir. Açýlacak meslek kurslarý sayesinde özellikle Sungurlu Organize Sanayi Bölgesine yatýrým yapmak isteyen yatýrýcýmlarýn kalifiye iþ gücü istekleri karþýlanacak, böylelikle Organize Sanayi Bölgesi yatýrýmcýlar için cazibe merkezi haline getirilecektir. Gerçekçi Ýlçe Sorunlarý Tespiti Çobaner, "Ýlçemizin sosyal, kültürel ve fiziksel

etüdü yapýlarak gereksinimler doðrultusunda hareket edilecektir. Böylelikle kaynak israfý yapýlmayacaktýr. Ýlçe envanterini çýkartacak olan bu çalýþma ayný zamanda stratejik planýmýzýn da temelini oluþturacaktýr" diye konuþtu. Çalýþan ve Üreten Belediyecilik Anlayýþý Belediyemizin amacý, etkin bir þekilde çalýþarak ilçemizi daha yaþanýlabilir bir hale getirmektir diyen Çobaner, "Bu amacý gerçekleþtirebilmek için üreten, çalýþan ve projeler oluþturan bir uzmanlar ekibi oluþturulacaktýr. Dayanýþmacý bir anlayýþ ile üreteceðiz ve hakça paylaþacaðýz" dedi.. 24 Saat Hizmet Güler yüzlü ve yurttaþ odaklý belediyecilik anlayýþýmýz ile her yurttaþýmýzýn baþkana ve yönetim kademesine doðrudan ulaþabileceði bir mekanizma oluþturulacaktýr diyen Çobaner, "Hem sanal, hem de yüz yüze iletiþim saðlanacaktýr. Belirli kiþilerin kýsýtlý zamanlarda yetkililere ulaþmasýndan ziyade, haftanýn her günü Nöbetçi Yönetici Uygulamasýna geçilecektir" dedi. Güler Yüzlü Belediyecilik Çobaner, "Belediyemizin giriþinden tüm birimlerine kadar temel ilkemiz, siz hemþerilerimizin memnuniyeti olacaktýr. Kapýdaki güvenlikten, belediye baþkanýna kadar herkes güler yüzü ile sizlere hizmet edecektir" ifadelerini kullandý.

(Serkan Þansever)

CHP'den Ak Parti'ye Nezaket Ziyareti umhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Tufan Köse, esnaf ziyaretleri sýrasýnda Muhsin Yazýcýoðlu Caddesi'nde bulunan Ak Parti seçim bürosunu ziyaret etti.

C

Ziyarette Tufan Köse ve Beraberinde ki Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen, Belediye Baþkan Adayý Cemil Çobaner, Ýl Genel ve Belediye Meclisi Üyelerini, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý, Belediye Baþkan Adayý Selahaddin Uzunkaya ve partililer karþýladý. Seçim bürosunda Ak Partililerle tek tek tokalaþan Köse, Sungurlu'da seçimin barýþ, kardeþlik, saygý ortamýnda geçmesi temennisinde bulunarak seçim bürosundan ayrýldý. (H.Mustafa Sarýyüce)

CHP'den, MHP’ye Nezaket Ziyareti umhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse, esnaf ziyaretleri sýrasýnda Muhsin Yazýcýoðlu Caddesi'nde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi seçim bürosunu ziyaret etti.

C

Ziyarette Tufan Köse ve Beraberinde ki Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen, Belediye Baþkan Adayý Cemil Çobaner, Ýl Genel ve Belediye Meclisi Üyelerini, MHP Ýlçe Baþkaný Musa Çoksezgin, Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner ve partililer karþýladý. Seçim bürosunda MHP'lilerle tek tek tokalaþan Köse, Sungurlu'da seçimin barýþ, kardeþlik, saygý ortamýnda geçmesi temennisinde (H.Mustafa Sarýyüce) bulunarak seçim bürosundan ayrýldý.


10 MART 2014 • PAZARTESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

SUNGURLU’NUN SESÝ

8

MHP'den Yoðun Katýlýmlý Kadýnlar Günü Programý illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu Kadýn Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü münasebetiyle bir program düzenlendi.

M

Özel Ýdare Konferans Salonu'nda düzenlenen programa MHP MKYK Üyesi Emine Aybüken Yýldýrým, MHP Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner, Çorum Kadýn Kollarý Baþkaný Ayla Köksal, Sungurlu Kadýn Kollarý Baþkaný Birgül Yýlmaz ve çok sayýda bayan katýldý. Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda Abdulkadir Þahiner bir konuþma yaptý. Þahiner konuþmasýnda, "Allah'ýn izniyle 30 Mart'ta Sungurlu Belediyesi'ni sizlerin katkýlarýyla alacaðýz" dedi. Sungurlu Kadýn Kollarý Baþkaný Birgül Yýlmaz ise konuþmasýnda, Tüm kadýnlarýn ve dava arkadaþlarýmýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutlarým" dedi. Programda, MHP MKYK Üyesi Emine Aybüken Yýldýrým, "Türk Kadýnýn Siyasetteki Yeri" konulu konferans verdi. Biz kadýnlarýn Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mutlaka olmasý gerekiyor diyen Yýldýrým, "Olmamýz gerekiyor ki beylere saygýda nasýl davranýlacaðýný göstermemiz gerekiyor" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Sungurlu Kadýn Kollarý Baþkaný Birgül Yýlmaz, MHP MKYK Üyesi (Serkan Þansever) Emine Aybüken Yýldýrým'a plaket takdim etti. TOPLANTIYA DAVET SUNGULU BAL ÜRETÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Birliðimizin olaðan genel kurul toplantýsý 25.03.2014 tarihinde Sungurlu Ziraat Odasý Salonu’nda yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ikinci toplantý 01.04.2014 tarihinde ayný yer ve saatte yapýalcaktýr. Bütün üyelerimize duyurulur. Arslan Çaylan Birlik Baþkaný Gündem : 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan heyetinin seçimi ve imza yetkisinin verilmesi 3- Yönetim ve Denetim kurullarý raporlarýnýn okunarak ibra edilmesi. 4- 2013 yýlý bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi 5- 2014 yýlý tahmini bütçenin görüþülerek kabul edilmesi. 6- Giriþ ve yýllýk aidat ve katýlým paylarýnýn genel kurulda görüþülerek tespit edilmesi 7- Yönetim kuruluna verilecek yetki ve ücretlerin karara baðlanmasý 8- Dilek ve Temenniler 9- Kapanýþ S.S.TOP.02

TOPLANTIYA DAVET BOÐAZKALE ASLANOÐLU VE YENÝ CAMÝLERÝ KORUMA VE YAÞATMA DERNEÐÝ Derneðimizin genel kurul toplantýsý 05.04.2014 tari hinde saat 09:00’da Belediye Cad. No : 22 adresinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ikinci toplantý 12.04.2014 tarihinde ayný yer ve saatte yapýalcaktýr. Bütün üyelerimize duyurulur. Hacý Mehmet Baykal Dernek Baþkaný Gündem : 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan heyetinin seçimi ve imza yetkisinin veril mesi 3- Yönetim ve Denetim kurullarý raporlarýnýn okunarak ibra edilmesi. 4- 2013 yýlý bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi 5- 2014 yýlý tahmini bütçenin görüþülerek kabul edilmesi. 6- Giriþ ve yýllýk aidat ve katýlým paylarýnýn genel kurulda görüþülerek tespit edilmesi 7- Yönetim kuruluna verilecek yetki ve ücretlerin karara baðlanmasý 8- Dilek ve Temenniler 9- Kapanýþ S.S.TOP.03

YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý ve B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Sefer Babat YÝTÝK- Profilo YK 5800 markalý BT. 12006572 nolu ödeme kaydedici cihazýmýn izin belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. Ulukýlýç Mobilya Tic. Ltd. Þti.


10 MART 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

9

CHP'li Kadýnlar Karanfil Daðýttý ungurlu'da Cumhuriyet Halk Partisi S Sungurlu Ýlçe kadýn Kollarý tarafýndan, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinlikleri çerçevesinde karanfil daðýttý. CHP Sungurlu Kadýn Kollarý 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü çerçevesinde ilçede kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan bayanlarý ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutladý. Esnaf ziyaretleri de yapan CHP'li kadýnlar bayanlara karanfil daðýttý. CHP 7. sýra Belediye Meclis Üyesi Leyla Güneþligün, Atatürk'ün ileri görüþü sayesinde kadýnlarýn çoðu ülkeden önce seçme ve seçilme hakký elde ettiðini söyledi. Türkiye'de her 3 kadýndan birinin mutlaka tanýdýðý birinin dayaðý, tecavüzü veya tacizine maruz kaldýðýný iddia eden Güneþligün, Mutlaka örgütlenmeli, toplumsal yaþamýn her alanýnda yaþadýðýmýz eþitsizliðin kaynaðýný sorgulamalý ve kaderimizi ellerimize almalýyýz" dedi. (Ýsmail Kabakdere)

Jandarmadan Kadýnlara Karanfil ve Hediye ungurlu Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'na baðlý Trafik Tim Komutanlýðý ekipleri, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle, yol denetimi sýrasýnda kadýn sürücü ve yolculara karanfil ve çeþitli hediyeler verdi.

S

Sungurlu-Boðazkale karayolunda denetim noktasý oluþturan jandarma, durdurduklarý araçlardaki kadýn sürücü ve yolculara '8 Mart Dünya Kadýnlar Günü' nedeniyle karanfil verdi. Bu jest karþýsýnda haným sürücü ve yolcular da oldukça mutlu oldu ve teþekkür etti.

(Yusuf Bahri Yücel)


10 MART 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

10

S.S.REK19


11 Çiðköfteci Sait Sungurlu Þubesi Açýldý 10 MART 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

iðköfteci Sait Sungurlu'da ki þubesini Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde açtý.

Ç

Giriþimci Uður Akgümüþ tarafýndan açýlýþý yapýlan iþyerinin açýlýþýna Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Belediye Baþkan vekili Veysel Dorukoðlu ve çok sayýda davetli katýldý. Çiðköftenin yapýlýþý hakkýnda ve insan saðlýðýna faydalarý konusunda da bilgi veren iþletme sahibi Uður Akgümüþ, "Çiðköftenin genel ana malzemeleri köftelik bulgur, isot ve salçadýr. Katký maddesi olarak 25 çeþit baharat mevcuttur. Çiðköfte gerek göbek salatayla gerekçe lavaþ pideyle beraber tüketimi yapýlýr. Vücut metabolizmasýnýn ve sindirim sisteminin düzenli çalýþmasý açýsýndan oldukça faydalýdýr" þeklinde konuþtu. Etsiz çiðköftenin etli çiðköfteye nazaran daha saðlýklý olduðunu söyleyen Akgümüþ, "Çiðköfte vakumlu kaplar içinde günlük olarak geliyor ve o gün tüketiyoruz. Çiðköfte içine kýyma veya et konulmamasýnýn sebebi ise eðer çiðköfte içinde kýyma olursa o çiðköftenin 2-3 saat içerisinde tüketilmesi gerekmektedir. Bu saat içerisinde tüketilmediðinde içinde bakteri üretmeye baþlar ve insan saðlýðý açýsýndan sýkýntý oluþturur" ifadelerini kullandý. (H.Mustafa Sarýyüce)

Koçak, Kadýnlar Günü’nü Kutladý üyük Birlik Partisi (BBP) Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Mustafa Koçak 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayýnladý.

B

Koçak, “Kadýnlarýmýza sadece 8 Mart’ta deðil, yýlýn her günü gereken deðeri vermeliyiz. Bin yýldýr adýmýzý verdiðimiz ve kanýmýzla koruduðumuz bu kutlu topraklar üzerinde ilelebet payidar kalmamýz için, mensubu olduðumuz Ýslam dininin, aile konusunda, ne gibi hükümler belirttiðinin bilinmesi gerekir. Peygamber Efendimiz’in bir hadis-i þeriflerinde "Sizin en hayýrlýnýz, ehline (eþine ve çocuklarýna) en hayýrlý olanýnýzdýr. Ve ben de ehline karþý en hayýrlý olanýnýzým" buyurmuþtur. Cenab-ý Allah'ýn en güzel surette yarattýðý insaný, varoluþundan ölümüne kadar bahþedilen ömrün her kesitinde varlýklarý ile bizi onurlandýran ve bizi bizler yapan kadýn(Ýsmail Kabakdere) larýmýzýn bu özel gününü tebrik ederim” dedi.

Ülkelerin Geliþmiþlik Düzeyi Kadýna Verilen Deðerle Doðru Orantýlý emokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla bir basýn açýklamasý yaptý. Ülkelerin geliþmiþlik düzeyleri ile kadýna ve kadýn haklarýna verilen önem arasýnda doðru bir orantý olduðunu söyleyen Býçak açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi.

D

KADINA YÖNELÝK HER TÜRLÜ ÞÝDDET SEVÝYESÝZLÝKTÝR 8 Mart, kadýn haklarýna dikkat çekilmesi bakýmýndan önemlidir. New York'taki tekstil iþçisi kadýnlarýn baþlattýðý hak arama mücadelesi 200 yýldýr devam etmektedir. Halen dünyanýn birçok ülkesinde kadýnlara yönelik ayrýmcýlýk, istismar, saldýrý, þiddet, taciz, cinayet, mobbing olaylarý maalesef sýklýkla yaþanmaktadýr. Törelere baðlýlýk adýna kadýný katleden, tecavüz eden, kadýný ömür boyu baský altýna alan uygulamalara duyarsýz kalamayýz. Kadýna yönelik hayatýn her alanýnda gösterilen þiddet bir seviyesizlik göstergesidir. Kamuda kadýna yönelik mobbing þikayetleri hâlâ devam etmektedir. Toplumun önemli gündem maddelerinden biri de kadýn haklarý olmalý, þiddet gören kadýnlar için sosyal devlet mekanizmalarý çalýþtýrýlarak caydýrýcý önlemler alýnmalýdýr.

ÇALIÞAN KADINLARIN ÇALIÞMA ÞARTLARI ÝYÝLEÞTÝRÝLMELÝDÝR Bunun yaný sýra çalýþma hayatýnda da kadýnlar birçok zorlukla karþý karþýya kalmaktadýrlar. Hem annelik görevi dolayýsýyla ev iþlerini hem de çalýþma hayatýnýn yükünü omuzlarýnda taþýyan kadýnlarýmýza iþ hayatýnda pozitif ayrýmcýlýk yapýlmalýdýr. Doðum izninin 24 haftaya çýkarýlacaðý bir yýldýr konuþulmaktadýr fakat henüz somut bir adým atýlmamýþtýr. Doðum öncesi ve sonrasý izin süreleri arttýrýlmalý, ücretsiz kreþ, bakýcý, bakýmevi imkanlarý saðlanmalý, çalýþma saatleri aile bütünlüðünü bozmayacak þekilde esnetilmeli, annelere evlerine yakýn iþyerlerinde çalýþma kolaylýðý saðlanmalý, tayin ve terfileri desteklenmeli, ücretsiz izne ayrýlanlar kariyer kaybýna uðramamalýdýr. Desteklediðimiz ve önemli bir geliþme olarak gördüðümüz bir konu kamuda baþörtülü çalýþma yasaðýnýn kaldýrýlmýþ olmasýdýr. Bu özgürlüðün sadece baþörtüsü ile sýnýrlý kalmamasýný tüm bireylerin kamuda serbest kýyafetle çalýþmasýný istiyoruz. Darbe mirasý kýlýk kýyafet yönetmeliði çöpe atýlsýn ve devlet artýk saçla, týrnakla, topukla, etek boyuyla vs. uðraþmasýn. Karþýlýðý para olamayan emeðin deðersiz olarak algýlanmaya baþladýðý günümüzde, kadýnlarýn aile içinde yaptýklarý ev iþleri para kazandýrmadýðý için iþ olarak görülmemektedir. Yine ayný þekilde

tarým iþlerinde çalýþan kadýnlar ucuz iþgücü olarak görülmektedir. Ev ve tarým iþlerinin emekten sayýldýðý, emekliliðe yansýyacak bir sisteme ihtiyaç vardýr. Adil ve eþit bir gelecek kurmamýz için; tüm bireylerin eðitim olanaklarýna eriþim, toplumsal yaþama ve siyasal hayata katýlým noktasýnda eþit haklara sahip olduðu; baþta eðitim kuruluþlarý olmak üzere idari ve siyasi yapýda erkek egemen statükocu yönetim anlayýþýnýn son bulduðu bir Türkiye temennisiyle tüm kadýnlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutluyorum. (H.Mustafa Sarýyüce)


10 MART 2014 • PAZARTESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

12

S.S.REK218

10mart  
10mart  
Advertisement