Page 1

What is a sentence? A Sentence : What is a sentence?

ประโยคแต่ละประโยคต้องมีประธานคำากริ ยาและส่ วนขยาย ตรงนี้เหมือนภาษาไทยคือถ้าไม่มี ประธานหรื อกริ ยาก็จะไม่ถือว่าเป็ นประโยค เช่น ฉันวิ่งเร็ วจนเหนื่อยหอบ ตรงนี้เป็ นประโยคสมบูรณ์ เพราะ มีท้ งั “ฉัน” ที่เป็ นประธาน “วิ่ง” ที่เป็ นคำาวิเศษณ์ขยายกริ ยาวิ่งว่าเร็ วนัน่ เอง ถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งไปก็จะกลายเป็ นประโยคที่ไม่สมบูรณ์หรื อที่เราเรี ยกว่า “วลี” (Phrase) นัน่ เอง เช่น “ไปเที่ยวดีกว่า” ในเครื่ องหมายคำาพูดนี้ ไม่ท้ งั ประธาน จะไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้ ไม่รู้อะไรขยายอะไร นี่แหละคือ วลี Parts of Speech ก็คือคำาชนิดต่างๆที่เป็ นส่วนประกอบประโยคภาษาและคำาพูดนัน่ เอง โดยในภาษาอังกฤษนั้น แบ่งออกมาได้ 8 ชนิด ดังนี้ 1. คำานาม (Noun) 2. คำากริ ยา (Verb) 3. คำาสรรพนาม (Pronoun) 4. คำาวิเศษณ์ (Adverb) 5. คำาคุณศัพท์ (Adjective) 6. คำาบุพบท (Preposition) 7. คำาสันธาน (Conjunction) 8. คำาอุทาน (Interjection) Noun Noun หรื อ คำานาม ก็คือคำาที่ใช้เรี ยกสิ่ งรอบๆตัวเรา ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนัน่ เองทั้งคน สัตว์และสิ่ งของ 1. Singular and Plural อย่างแรกที่อยากให้รู้จกั คือ คำานามเอกพจน์ (The singular of noun หรื อ Singular Nouns) คำานามพหูพจน์ (The plural of noun หรื อ Plural Nouns) คำาว่าเอกพจน์กค็ ือมีอนั เดียวส่วนคำาว่าพหูพจน์กค็ ือมีหลายอัน


การทำานามเอกพจน์ ให้ เป็ นพหูพจน์ เอส (s) และ อีเอส (es) (เป็ นฝาแฝดกัน) คำานามส่ วนใหญ่มกั จะเติม - s หรื อ – es เพื่อให้กลายเป็ นพหูพจน์ Singular (เอกพจน์ ) Plural (พหูพจน์ ) car cars bird birds table tables hat hats art arts doll dolls house houses เปลีย่ นวาย (y) เป็ น ไอ (i) แล้วเติมอีเอส (es) คือ เมื่อเห็นตัว y ลงท้ายเมื่อไหร่ ให้เปลี่ยนมันเป็ น i แทนแล้วเติม - es เลย ถ้าต้องการให้มนั เป็ นพหูพจน์ เช่น เอกพจน์ ลงท้ ายด้ วย y พหูพจน์ เปลีย่ น y เป็ น i + es city cities party parties lady ladies cry cries strawberry strawberries candy candies baby babies ข้อควรระวัง คือ ถ้าหน้าตัว y ในคำาเป็ นสระ ให้เติม - s ได้เลย ดูความแตกต่างต่อไปนี้ อย่าง city หน้าตัว y คือตัว t เป็ นพยัญชนะ ก็ใช้วธิ ี เปลี่ยนวายเป้ นไอแล้วเติมอีเอส (city - cities) แต่อย่างคำาว่า day หน้า y เป็ น a ซึ่งเป็ นสระ ตรงนี้เติม - s ได้เลย ก็จะเป็ น (day - days) Singular (เอกพจน์ ) Plural (พหูพจน์ ) day days monkey monkeys Sunday Sundays toy toys โอ(o) เติม อีเอส(es) ถ้าเห็น o ลงท้ายเมื่อไหร่ ให้เติม - es ได้เลย เช่น


Singular (เอกพจน์ ) hero tomato mango potato

Plural (พหูพจน์ ) heroes tomatoes mangoes potatoes

ถ้ าหน้ า o เป็ นสระให้ เติม - s ได้เลย เช่ น Singular (เอกพจน์ ) Plural (พหูพจน์ ) studio studios zoo zoos radio radios แต่ตวั o นั้นมีขอ้ ยกเว้นเพิ่มขึ้นมาอีกคือแม้หน้า o จะเป็ นพยัญชนะแต่ให้เติมแค่ - s อย่างเดียว มีแค่ 3 ตัวให้จาำ เล่นๆเท่านั้น คือ Singular (เอกพจน์ ) Plural (พหูพจน์ ) piano pianos photo photos casino casinos แปลงร่ าง คือการที่คาำ นามนั้นเปลี่ยนรู ปไปเลยเมื่อเป็ นพหูพจน์ไม่ตอ้ งเติม - s หรื อ - es เช่น Singular (เอกพจน์ ) Plural (พหูพจน์ ) woman women man men child children person people knife knives loaf loaves wife wives leaf leaves life lives tooth teeth foot feet thesis theses crisis crises

ผูห้ ญิง ผูช้ าย เด็ก ผูค้ น มีด ขนมปั งปอนด์ ภรรยา ใบไม้ ชีวิต ฟัน เท้า วิทยานิพนธ์ วิกฤติ


หน้ าตาเหมือนกันเลย คำานามบางคำา ตอนเป็ นเอกพจน์ หรื อ พหูพจน์ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย เช่น Singular (เอกพจน์) Plural (พหูพจน์) deer deer sheep sheep species species fish fish เหมือนหลายอันแต่ มีอนั เดียว นามพวกนี้อยูใ่ นรู ปพหูพจน์ คือ มี - s เสมอ แต่เป็ นเอกพจน์ เช่น Singular (เอกพจน์ ) news ข่าว politics การเมือง darts เกมปาเป้ า linguistics ภาษาศาสตร์ athletics นักกรี ฑา เป็ นหลายอันตลอดเลย คำานามบางตัวจะเป็ นพหูพจน์ตลอดเหมือนกันและใช้เป็ นพหูพจน์เสมอ อย่างพวกกางเกง แว่นตา กรรไกร มันต้องมาเป็ นคู่กนั เสมอเลยไม่เคยเป็ นเอกพจน์เลย เช่น คำานามที่เป็ นคู่ คำาที่ไม่ ได้ เป็ นสิ่ งที่เป็ นคู่ๆแต่ สื่อถึง “หลายๆ” ในตัวมันเอง trousers กางเกง stairs บันได (ซึ่งสื่ อว่าต้องมีหลายขั้นอยูแ่ ล้ว) jeans กางเกงยีนส์ wages ค่าจ้าง ค่าแรง (ใครจะให้บาทเดียว) shorts กางเกงขาสั้น good สิ นค้า glasses แว่นตา thanks ขอบใจจ้า scissors กรรไกร congratulations ขอแสดงความยินดี 2. Countable and Uncountable Nouns คำานามยังสามารถจำาแนกออกได้อีกเป็ น นามนับได้ (COUNTABLE NOUNS) กับ นามนับไม่ได้ (UNCOUNTABLE NOUNS) นามนับได้ ก็คือทุกอย่างที่เรานับได้ เช่น นก หมู หมา กา ไก่ รถ โดยเราสามารถทำาให้มนั เป็ นพหูพจน์ได้เลย เช่น Singular (เอกพจน์ ) Plural (พหูพจน์ ) a dog 3 dogs


a dug 8 ducks a car 10 cars ส่ วนนามนับไม่ได้น้ นั ส่วนใหญ่ที่เราเห็นจะมีดงั นี้ tea coffee sugar meat water hair air money rice wood milk dust snow food ยังมีพวกที่บอกอาการบอกสภาพแสดงความรู ้สึกหรื อลักษณะพวกนี้ กน็ บั ไม่ได้ เช่น love ความรัก knowledge ความรู ้ richness ความรวย movement การเคลื่อนไหว beauty ความสวยงาม นามนับไม่ได้เหล่านี้ เราไม่สามารถทำาให้มนั เป็ นพหูพจน์ได้ แต่เราจะใช้วธิ ี ใช้คาำ ขยายที่เป็ นการบอกปริ มาณ 3. Compound Nouns Compound Nouns คือการที่เราเอาคำาต่างๆสองคำามาผสมกันแล้วเกิดออกมาเป็ นคำานามตัวใหม่ซ่ ึงเมื่อผสม ออกมาแล้วอาจมีความหมายคล้ายคลึงเดิมหรื อหลุดไปเลยก็ได้ โดยผสมได้หลายแบบดังนี้ N + N (คำานาม + คำานาม) boy ( เด็กผูช้ าย) + friend (เพื่อน) boyfriend แฟน tooth (ฟัน) + paste (แป้ งเปี ยก) toothpaste ยาสี ฟัน bed (เตียง) + room (ห้อง) bedroom ห้องนอน N + V (คำานาม + คำากริยา) hair (ผม) + cut (ตัด) haircut การตัดผม home (บ้าน) + run (วิ่ง) home run การทำาแต้มในเกมเบสบอล head (หัว) + ache (ปวด) headache อาการปวดหัว Adjective + N (คำาคุณศัพท์ + คำานาม) quick (เร็ ว) + silver (ปรอท) quicksilver ปรอท green (เขียว) + house (บ้าน) greenhouse เรื อนกระจก black (ดำา) + board (แผ่นไม้) blackboard กระดานดำา


V(ing) + N (คำากริยา + คำานาม) swimming (ว่ายน้า)ำ + pool (บ่อ) swimming pool washing (ล้าง) + machine (เครื่ อง) washing machine V + Preposition (คำากริยา + คำาบุพบท) hanger (ไม้แขวนเสื้ อผ้า) + on (บน) hanger on สรุ ป เรามีวธิ ีเขียนได้ 3 แบบ คือ 1. ติดกันเลย เช่น bedroom, toothpaste 2. ไม่ติดกัน เช่น full moon, home run 3. มียติภงั ค์ (hyphen) คัน่ เช่น hanger-on, check-in

สระว่ายน้าำ เครื่ องซักผ้า ติดสอยห้อยตามเพื่อหวังผลประโยชน์

4. Common Nouns / Proper Nouns Common Nouns คือคำานามทัว่ ไปไม่ได้ช้ ีเฉพาะเจาะจงลงไปพูดถึงได้ทวั่ ๆไป Proper Nouns คือคำานามเฉพาะมีขอ้ สังเกตคือมันจะมีอยูอ่ ย่างเดียว ถูกตั้งขึ้นมาอย่างเดียวและต้องมีอกั ษรที่ เป็ นตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital letters) นำาหน้าเสมอ ข้ อแตกต่ าง Common Nouns Proper Nouns University Silpakorn Restaurant Vanilla Industry Writer Prabda Yun (ปราบดา หยุน่ ) Teacher Ping (อาจารย์ ปิ ง แห่ งดาวองซ์) Cookie Oreo City Bangkok และ Proper Nouns ยังได้แก่ ชื่อ นามสกุล ตำาแหน่ ง : Julia Roberts/ The President of United States ชื่อหนังสื อ ชื่อหนังต่ างๆ : Cleo/ Seventeen/ The Pursuit of Happiness/ Slam dunk เดือน วัน และวันหยุด : December / Friday / Christmas Eve ชื่อถนน สถานที่ต่างๆ สวนสาธารณะ : Lumpinipark / Ratchadapisak road / Central Plaza / Paris ชื่อทางภูมิศาสตร์ : The Atlantic / The Chaopraya river / Everest


เอกสารประกอบการสอน ม.3  

What is a sentence? A Sentence : What is a sentence? Noun Noun...