Page 1

េរឿង

សច ចៈ

មន ុស ជេ្រចីន បនែ្រសកត ៉ នង្រពហម លិខតថ អយុតធម៌ ឹ ិ ិ ្ត

៉ ទ ំងេនះមនចំនន ៗៗៗ។ េតពកយត ួ ប៉ន ុ ម ន? េតមនអន កដឹង អន ក ើ ើ

ស់ៗៗៗ ៗៗៗ ្ត ប់ អន កឆងល ់ពីពួ ក

េគែដររ ឺេទ? ពួ កេគត ៉ េដើមបីអ្វី ? េតបញ ្ហ ប៉ន ុ ម នភគរយ្រតូវបនេគេ ើ

ចេម្លើយភគេ្រចីនេនះគបញ ្ហ រ្រតូវបនេ ឺ

ះ្រ

យនងសេ្រមច ិ

ះ្រ

យ?

មយថកមម ឬ

មចបប់

ធមមជត ិ ខ្ល ំង្រតូវែតឈន ះេខ យ ធំ្រតូវឈន ះតូច។ េហត ុដូចេនះេហើយេទបមនករបួ ង ើ សួ ងេកតេឡ ើ ើ ង ពីសំ

ក់អនកេខ យ អន កចញ់ អន កគមនលទ ធភព េដើមបីបេញ ឆ តចត្ត ិ

ស័កស ពិភពេ ិ ្ត ិ ទែមន ិធ

កេនះ្របកដជគមនអន ក្រកេឡើយ េហើយេ

ែត្របសិនេបើករបន ់្រសន ់ ករបួ ងសួ ងពិតជ មេសចក្តសងឃ ី ឹមរបស់ខន។ ួ ្ល

ឬលួ ងេ

កនដកមមេផ ងៗ

ិ រស់មិនថមន ុស សត្វ ក ៏គមនេ្រចីនសនធកសន ធ ប់ដូចសព្វ ៃថងេនះែដរ។ េនកនងជ ី វត ឹ ុ

ត ឬរុកជ ខ ត ិ ែតងែតខតខំ ជមនះ ល ់ឧបសគគ េដម ើ បភពលូ ី ិ

ស់របស់ខនកន ួ ្ល ងេនះករលះ ុ

ិ បង ់េដើមបីជីវតរស់ ក ៏ខ ុសៗគនេហើយច ំបច ់្រតូវែតមនលកខខណ្ឌអំ េ

យផលពីបរ ិយ

ិ ផង។ វស គមនេភ្ល ងសនងម កសជំវុ ញ ិ នទន ់ែបកគ ុមពផង្រតូវេ្រក មស្វិត្រកញង ់គួរឲយ ូទ េ

មគត ិ ែតគមនលទ ធភព ្ត យ មិនខ ុសអ្វី ពីអន កមនេទពេកសលយ ្របជញ នងឧត្ត ិ

នងឱកសេទរកភពលូ ត ិ តស៊ូយ៉ង

ស់បនេទះជខតខំ ្រកញនេនៀល ពយយមេ ិ

េ្រប បដូចជករ្របឹងែ្របងជីក្រប ក្តី ក ៏េនមនេសចក្តេី

េធ្វខ រច ើ នជត ិ ឆ នមកគំ មកំែហង េ ួ ្ល

ច្របក់ចយ

ិ បន្ល ់ កល ់េ្របីវធ ំ េកងបំ បត់ ភ មិនេចះសកបស ី

យអំ េពើេឃរេឃេផ ងៗ េដម ើ បី្របេយជន ៍ផទល ់

ខន ពួ ក ឬ្រគន ់ែតចង ់បង្ហញពីអំ ិ ួ ្ល នងបក

ចេលើអន កទន ់េខ យែតប៉េុ

ដូេច នះេហើយ េទបអន កទល ់្រចក ឬអន កែដលេគបំពន ែ្រសកបន ់្រសន ់រក ើ ឲយជួយេ

ះ្រ

យ។

េត្រពះឥ្រនទ ជេស្តចៃនេទវ ើ

អយុតធម៌ េ្រចីនយ៉ ងេនះ? ិ ្ត

ម រត ី

យ ែតេនទបំ ី ផ ុត រក្របភពទកម ឹ ិន

េឃើញដូេចនះែដរ។ ជមួ យគនេនះ មន ុស មួ យក្តប់តច ូ េទះមនអំ

មិនអស់យ៉ង

ជប់កច ិ ចអ្វី បនជបេ

្ណ ះ។

ទេទព ិ

្ត យឲយែផនដីរងនូវពកយ


ជេ្រចីនពន ់អងគ េធ្វដ ើ ំេណើរេឆពះេទកន ់

េទវ

េ េទ

យយនជំនះិ ឬ ជរថែប្លកៗ សុទ ធែត្របកបេ

នសួ គ ៌

ន ់កេ្រកីករ ំពង

កស

យសក្តន ុពលគួរឲយសញបែ ់ សញងេមើល

ិ ក់ដូចជកំពង ុ បង្អួតយនជំនះគ ើមបីបង្ហញឫទធន ុភពេរៀងៗខន ិ ន េទវញេទមកេដ ួ ្ល

។ េទព្តភគេ្រចីនែហហមេ

យជយ នងបុ ្រតធ ី ិ

្រគងេ

យេ្រគ ងអមពរ្រគប់ពណ៌

មនតៃម្លេលើសលប់ ត ុបែតងកយែចងច ំងពន្លសកប ស េសទើរខ្វក់ែភនកេ ឺ ុ ចគណនបន។ ្រគប់អងគេទវៈេបះជំ

េផ ងៗ មនតៃម្លមិន ដួ ងផកយរយ

នដួ ងកំពង ុ ែតេ

យរតន ៍មុន ី

ិ ី មនអមេ មវថ

តពន្លផ្ល ិ ែផ្លតលម្អ ្រតីមនទ ំងផក្រគប់្របេភទ ឺ ប

បេញចញពណ៌ នងក្ល នគួ រឲយឈ្ល កវ់ េង្វង។ ផកដ ៏មនតៃម្លជេ្រចីនពន ់ទង្រតូវេគ្រកងជភួង ិ ិ ម

លម្អកបច ់ជរូ បេបះដូង បញ ជ ក់ថ ទេនះកំ ពង ុ មនពិធស ី ី ិ រ ីមងគល។ នសួ គក ៌ ព ំ ង ុ ្របរពធ ពិធអភ េសកបុ ្រតី្រពះឥ្រន ទ នងបុ ្រ ី ិ ិ

្រពះឥសូ រ។ កូនកំេ

កូន្រកមំ កំពង ុ យងគរវកច ិ ី ចំែណក្រពះឥ្រនទ នង ិ ិ ចចំេពះេភញ វជេទវៈមកពី្រគប់ទសទ មេហសីឈរអមេ

េទវៈទ ំង

យដន្លង គ្រពះឥសូ រ នង្រពះជយច ំទទួលសួ យ ឺ ិ

រជចំណងៃដពី

យ។ េទវៈមួ យអងគដ ុះកបលេពះកំពីង េដើរឱនៗមកជិត្រពះឥនទ រួ ចទូលសួ រ៖

-្រពះគ ុណមចស់េលើសិរ

អងគេទ ្រកបទូល?

! ្រទង ់សព្វ ្រពះទ ័យនងករត ុបែតងទកែន ង ្ល េនះថ្វយ្រពះ ឹ ី

្រពះឥ្រនទងកមកញញឹមេហើយេពល៖ -

្អ តេហើយធំទ ូ

យល្អ

ស់្រពះធរណី! អរគ ុណែដលជួយផ្តល ់ទកែន្ល ង... ី

្រពះធរណីឮ្រពះឥ្រនទសរេសើរ ខតច ូលកន ់ែតេកៀកេហើយេពលបន្ត៖ ិ -្រពះអងគជឥ្រនទធ ិ ជ! អំ

ចេច

អងគចង ់េរៀបអភេសកបុ ្រតេលើអមពរេវ ិ ៊ នជំទស់នង្រទង ់ែដរ!្រកបទូល… ិ

្ត ធំឥតគណន េលើសេទវៈទ ំងពួ ងេទះ្រពះ

ី ល ស៍ េលើគរ ិ ជ

ឬែដនធរណីក ៏គមននរ

្រពះឥ្រនទេសើចេហើយងកេទយកែកវទកច ័ណ្ឌហ ុចឲយ្រពះធរណីេ ឹ -ហឹស!ហ ុ ុ ទ េសើចសេម្លងកនុងបំ ពង ់ក)េ ឹស!(្រពះឥ្រន

ទកច ័ណ្ឌអេញជើញេ ឹ

យ!

ំ ូ បងគចង ់ទូល...អ -្រពះគ ុណមចស់ទល

្រពះគងគកត់សម្តី្រពះធរណី

យ។

ក្របសប់នយយ ិ

ស់!េនះ


-្រពះធរណីសម្លញ់ !មនបនទលេ្រចី នេម្លះ៉ មិនេឃើញេទវៈឯេទៀតកំពង ុ ត្រមង ់ជួរ ូ

ថ្វយ្រពះពរ នងសួ យ ិ

រេទឬ?

្រពះឥេ្រន ទេលើកៃដឃត់្រពះគងគរេហើយនយយថ៖ ិ -មិនថ្វេ ុ ី ទ្រពះគងគ! ចះេ

កមនអ្វី ចង ់ទូលែដរ?

ំ ភ្លមេនះ ្រពះគងគមនឱកស ក ៏ច ូលមកបងគគល ់្រពះឥ្រន ទែតម្តងេទ៖ ំ មធនខងេភសជជៈមនទកផ ទូលបងគសូ ឹ ែន!៎ -េយងអរ ើ

្រ

្ល ទកច ័ណ្ឌ ទក្រកុ តជេដើម្រកបទូល។ ឹ ឹ

ំ ប់ែតេឃើញ្រពះអគគយងកន ី ុងដេណើរេធងេធង េ

ករត្រមង ់ជួរ

មលំ

ប់លំេ

ឹ ទកច យ្រសវង ័ណ្ឌ មិនច ំ ឹ

យេឡើយ ខំ្របេ្រជ តច ូលមកែកបរ្រពះឥ្រនទ រួ ចទូលថ៖

ំ មថ្វយជូនម្ហូប -បពិត្រពះឥ្រនទដ ៏មនឫទ ិ ធ ទូលបងគសូ

មងគលេនះ សូ ម្រពះអងគ

រ ដល ់ពិធដ ី ៏មនសិរ ី

នយយម ្រពះអគគែដលលង ់កនងអំ ិ ិនទន ់ចប់េសចក្តផង ី ី ុ

ចទកច ័ណ្ឌ្រ ឹ

ប់េហើយ

េនះ ក ៏សន្លបែ ់ លងដឹងខន។ ្រពះឥ្រនទេលើកៃដជសញ ញ ឲយេសនទញ្រពះអគគេទម ខ ងរក ី ួ ្ល កែន្លងគួរសម។ េឃើញឱកសល្អមកដល ់ ្រពះ េយរ ំកលខ នមកែកបរ្រពះឥ្រនទ រួ ចមន ិ ួ ្ល បនទល៖ ូ

ំ មច ូលរួ មអបអរ្រពះអងគផង! ែដលបនភជប់ែខ េ -ទូលបងគសូ

ហិតនង្រពះសូ រយ ឹ

ំ មថ្វយកែន ងទព្វ ទូលបងគសូ ំបុ្រតី ិ ។ កែន ងេនះ េបើបុ្រតី្រពះអងគបក់េហើយ នងន ឹ នងបុ ្រតសុណិ ិ

េទេ្រកបចនទទកឃម ឹ ុ ំ បន្រគប់ទ ិ

ំ មថ្វយ ជដំ -ចំែណកទូលបងគសូ

ទ ំង្រសះ្រសង ់សុគនធ រីធទ ំ ូ ្រពះសូ រយេឆ្លើយេ -អ

ច រយ! អ

្រកបទូល។

ិ ្រត ក់ដ ៏វច ិ មនខយល ់្រតជក់្រគប់េវ

យែថមេទៀតផង ្រកបទូល៖

យេ្រតក្រត

លថ៖

ច រយ! អរគ ុណេហើយ្រពះច្រនទ។

្រពះឥ្រនទបែនថម៖

-អរគ ុណេហើយ ែដលេចះគតគូ រដល ់បុ្រតេយង ិ ើ

្រពះយមច ូលបន ្ត៖

ំនះមួ ំ មថ្វយសត្វខងជយនជ -ទូលបងគសូ ូ ីទ ិ យកបល្រកបទល

នងមន ិ


េទវៈមួ យអងគលត ុ ្រកបពីចមងយ គជ

ំ -ទូលបងគមកព ំ ឥតគណន ី ឆងយ គមនអ្វី េ្រកពីវនគជមួ យកបល មនកម្លង េនះស័កសមជយនស្រមប់ ិ ្ត

នៈបុ្រតី្រពះអងគ

ស់ ្រកបទូល

-អ្ហូ ៎! គវនេទព ្ត េទអ្ហី ! អរគ ុណេហើយ ែដលបនន ំ្រពះ ជអំ េ ឺ គរ ូលបន ្ត ្រ ិ ីរក េទវៈេហៀបនងច ឹ

យមកថ្វយ។

ប់ែត្រពះឥ្រនទេពល៖

ិ យងមកេហើយ តស់េយងន -ន ៎! ្រពះវស្ណ ំគនទទួល្រទង ់សិនេទ! ើ ុ ្រពះ េយច ូលមកសួ រគរ ិ រី ក េទវៈ -ែន ៎! គរី ុ ិ រក េទវៈ ចះេ

កបនអីមកថ្វយ្រពះឥ្រន ទែដរ?

ំ -ទូលបងគមនខ ទមលែម្ហ្រប ំបីទសមកថ ្វ យជចំណងៃដ ្រគន ់បុ្រតី្រពះឥ្រនទស្រមក ិ

ិ ្រពះកយេពលវស មកល។

-យេអ ិ ីរក េទវៈ អន កជេទវៈមន ី ើ ! គរ

មនបរមី

ចជងពួ កេយង ើ េហត ុអីក ៏អន ក

ចរករបស់ទព្វ ិ ពិេសសៗយ៉ ងឆប់រហ ័សែបបេនះបន ្របប់

េយងផងេម ើ ើល ៍?(្រពះ េយសួ រ) -េនះេ

នៈតូច

រករសេ

ំ ឱកសឲយទូលបងគកន្លងមក។ ្រពះ េយងក់កបលេ

្ត ស្របណីពី្រពះេទវៈសំ ខន ់ៗ ែដលេចះទ ុកចេន្លះ

យយល ់សម្តី

ិ លដំេណើរ្រពះវស្ណ -អុីចង! ើ ឹ តស់េយងេទទទួ ុ

ថេហើយ្រពះ េយេចញេទ។ ែតគរ ិ ីរក េទវៈ ង

វនរក េទវៈមកេកះេតឿន

-េម៉ចមិនេដរ ើ ឲយេលឿនេទគរ ិ ីរក ! -អ្ហូ !៎ វនរក េយងជេទវៈតូ ច ើ

ច មិន

ទ ក់េសទើរ រ

កនងច ត្ត ិ ។ ុ

៊ នេទឈរ្របេ្រជ តជមួ យនង្រពះេទវៈ ឹ

សំ ខន ់ដូចជ្រពះច្រនទ ្រពះសូ រយ ្រពះធរណី ្រពះគងគ ្រពះអគគី ្រពះភរុ ិ ណ ្រពះ េយេឡើយ។ វនរក

ន ់មត់៖

ិ មកដល ់េហើយ! មនទ ំងមេហសី នងបុ -ន ៎! ្រពះវស្ណ ្រ ិ ុ

ឫទធន ុភពខ្ល ំងអ

ច រយែមន។

េទៀត គត់េ្របីេសះសមន


គរ ិ ីរក េទវៈដកកេអើតេមើលពីចមងយ េ -ដំេណើរែខងែរ ៉ងឡូយ

មនេទវៈ្របកបេ ក់

ិ ថ៖ ន ់មត់សរេសើរ្រពះវស្ណ ុ

ស់! សមជេទវៈខងចមបំងពិតៗែតម្តង!

ិ បង្ហញថ ន ់រ ំពងជថមី បនទប់ពីដំេណើរយងមកដល ់របស់្រពះវស្ណ ុ

សនូរកេ្រកីក

េទវៈខ ្លះ

យអំ

ចបរមីមួ យអងគេទៀតនងមកបន្ត។ ឹ

ក ៏ខនថយេទម ខ ង ខ ្លះជេម្ល សខនេចញេទឆ ង យ។ គ ល ់សនធកេនះ ឹ ួ ្ល ួ ្ល

េពលេនះ្រពះច្រនទ

មសួ រ្រពះធរណី៖

-ែន ៎ ្រពះធរណី! េហត ុអីមិនេទច ំទទួលដំេណើរយងមកដល ់របស់្រពះ្រពហមនង ឹ

េគ អុីចង? ឹ

-ចះ្រពះច្រនទ ុ េម្តចមិនេទទទួលេទ? េគចមកទេនះេធ្វ អ្វ ី ើ ី ែដរ?

នរ ផង។

-ឲយេទទទួលេម៉ចេកត ើ េបើេយងម ើ ិនែមនជកូនេចរបស់្រពះអងគផង កន្លងមក ក ៏ដឹងែដរថ្រពះអងគធ្លប់ដេណ្តើមអំ

្រពះធរណី្រគែញងខន ួ ្ល

ក់រេអើម៖

-ែមនេហើយ! ខេំុ ញ នធក ុំ នឈម្រប ិ ្ល

ឆប់ចប់ែមន ែតេសនទ ំងសងខង របួ សកយ សូ មបីប៉ន ុ ្រកចកអុីចងន ៎? ឹ

ចគនរហូតដល ់មនករបង្ហូរឈមេទៀត

ក់កយខម ំុ ញ ិ នទន ់បត់ផង ស្រងគមេលើកេនះ

្ល ប់មិនតចេទ។ ឆងល ់ែដរ ្រពះឥ្រនទ ្រពះ្រពហមគមន ិ

្រពះច្រនទអស់សំេណើចេហើយនយយ៖ ិ

ឯងលងង ់

ស់! ធមម

ចម្លងេ្រគះឲយ្រគប់េពល។

អន កធំបរមីខ ពស់ របួ សទ ំងប៉ន ុ ម នមនអន ក សីទបច ំរង

្រពះធរណីសម្លឹងេមើលេទ្រពះ្រពហមរួចេពល៖ េមើលន ៎! ្រពះឥ្រនទឱបេថប ើ ្រពះ្រពហមជិតសនិទ ធ

ែដរ ដូចជ ប់ េមើលេទ!

ស់ ្រពះមេហសីទ ំងពីរក ៏អុីចង ឹ

នគនែមនែទន ្របែហលេភ្លចេរឿងកលចបំងគនពីមុនេចលអស់េហើយ

្រពះច្រនទតប៖

េអ្ហើ យ! េ្រចីនេលើក េ្រចីន

្រពះធរណីនយយ ិ

រេហើយេនែតអុីចង ឹ រកទ ុកចត្ត ិ មិនបនេទអន កធំ!

កម ់ នទំន ុកចត្ត ិ ថ៖


ែតេលើកេនះ េមើលេទ្រពះ្រពហមដូចជ

្រពះទ ័យេទ រេ េច ខ ពស់

ក់្រពះកយជងមុន សព្វ ដង្រពះអងគសព្វ

ែតបន្តច ិ ក ៏េ្របីហង េទពជយនែដរ ែបរជេពលេនះយកគជ

ដ៏

ិ ។ ករផ្លស់ប្តរែបបេនះ ្របែហលជខ្លច្រពះឥ្រនទ ង្រសិលជយនជំនះេទវ ញ ិ ូ

្ត េហើយេមើលេទ។

ថ្វត ី បិត្រតឹមែតគជ

ែតេមើលកម្លង ំ ចះគ ុ ម នគូេ្រប បេទ េហត ុែតបុណយបរមី

ៗមកេ្របីបន ចជប់យនជំនះល្អ ិ

្រពះធរណីឃត់៖ េណើ្ហ យ! កព ុំ ិ ចរ

មចត្ត ិ (្រពះច្រនទ

េ្រចីនេពក េ

តស់េលើកែកវេឡើង!

ភ្លមេនះសនូរសនធក ឹ

េទខ បដន្ល ង៖ ឹ

ន ់មត់)។

ិ យទកច ័ណ្ឌវញ្របេស ឹ ើ រជង។

ន ់រំពងជថមី រញួ ជ យេផ្អល ើ អស់េទវៈទ ំង

យ។ ្រពះឥ្រនទងក

កដន្លងេចញទទួល្រពះឥសូ រភ្លមេទ! (េហើយងក -ឆប់េទយងមេហសី នងអន ិ

ិ ) េទយង្រពះ្រពហម ្រពះវស្ណ ុ

-សូ មយងៗ ្រពះឥសូ រម

ជមកដល ់េហើយ។

-យង្រកបទល ូ ! (្រពះ្រពហមបង្ហញឥរិយបថអេញជើញ)។

េទវៈមនតំែណងសំ ខន ់ៗ េទះនយមខង្រពះឥ្រន ទ ឬ្រពះ្រពហមក ៏េ ិ

យ សុទ ធែត

-េអ្ហ !៎ ្រពះភរុ ិ ណ េមើលេទេទវៈទ ំង

ស់ន ៎!

េចញមកគរវកច ិ ច

្វ គមន ៍្រពះឥសូ រទ ំងអស់។ ្រពះ េយសួ រេទ្រពះភរុ ិ ណ៖ យ

្រពះភរុ ិ ណេឆ្លើយ៖

ក់ច ូលចត្ត ិ ្រពះឥសូ រ

-មកពី្រពះអងគជេទវៈចស់ជងេគ មិនសូ វេចះេដៀម

ម ្របទូស ៉ យដូចអងគ

េទវៈ ឯេទៀតៗ។

្រពះ េយមនគំនតបដ នៈរបស់្រពះភរុ ិេសធនងទស ិ ឹ ិ ណភ្លម៖

-មិនែមនេទ!មកពី្រពះអងគែភនកេ្រចីនែតេចះបិទមខងេបើកមខងងអុីចងេហ ឹ ើយបនជ

េទវៈទ ំង

យច ូលចត្ត ិ ្រទង ់។

្រពះភរុ ិ ណឱនេទជិត្រពះ េយេហើយខ ប៖ ឹ


-មនម្តងមកល្រពះឥសូ រមិនសព្វ ្រពះទ ័យនងទេង្វ ្រពះេទវៈខ ្លះក ៏ងងក់េ ើ ឹ

ះេទពូន

ភពេផ ងមួ យរយៈក ៏មនែដរ។

្រពះឥសូ រមកជិតដល ់ ្រពះ េយទញជយ

វ្រពះភរុ ញ ឲយឈប់ ិ ណជសញ

ិ កំពង នយយ រួ ចឱនេគរពអងគ្រពះឥសូ រ។ ្រពះឥ្រនទ ្រពះឥសូ រ ្រពះ្រពហម ្រពះវស្ណ ុ ថ្វយទក ិ ឹ ុ ិ េទមកេ ច ័ណ្ឌដល ់គនេទវញ

យេ

មនស ។ េទវៈទ ំង

យរីក យេសពេ

រនងទ ័ណ្ឌយ៉ ងេជគជ ំ។ចំែណកឯេទវៈបុ្រត េទពធ ី ិ កច ឹ

កេ្រញជ វេ

យរ ីក យ។ េទពីជ្រពះជយៃនអងគេទវៈទ ំង

ន ំគន េំ លងេ

យេនេចមេ មថ្វយ

ចំណងៃដដល ់មេហសី្រពះឥ្រនទ មនទ ំងមេហសី្រពះ្រពហមេនែកបរេនះផង។ -្រពះមេហសីឥ្រនទធ ិ ជ!ខម ំុ ញ ច ស់នង ិ

្វ មីសូ មថ្វយេ្រគ ងអលងករមួ យឈុតជ

ុ កល្អ ចំណងៃដៃថងមងគលេនះ។សូ ម្រទង ់ទតចះ!ទ ឹ

ស់។

មេហសី្រពះឥ្រនទទតេហើយមនបនទល៖ ូ

ស់!េទពី្រពះភរុ តរ) មនដំណឹងល្អបូ ្អន ិ ណ (េហើយឱនខ ឹបតចៗបន្ ិ

-អរគ ុណ

្របុសអន កបនតំែណងជជំនយ ួ ករ្រពះឥ្រនទេហើយ េម៉ចេពញចត្ត ិ េទ? ំ េទពី្រពះភរុ ុណមេហសី្រពះឥ្រនទេ ិ ណបងគអរគ

ំណឹងេនះ។ យរក ី យនងដ ឹ

-អរ្រពះគ ុណមចស់!ែដលបនជួយខ នះែខ នងកនងេរឿងេនះ។ ុ ្រពះមេហសី្រពះឥ្រនទញញឹមរួ ចនយយ៖ ិ

-សុទ ធែតគនឯងេទ!េបើមិនជួយេតេទជួ យអន ក ើ

្រពះភរុ សូ មអេញជើញេទេ ិ ណតចៗេហ ិ ើយនយយ) ិ មេហសី្រពះ្រពហមេផទ ង្រតេចៀក

!(មេហសី្រពះឥ្រនទទះ

រចះ! ុ

ម េទពី

្ត ប់ រអ៊ូ កងច ិ មនក់ឯង៖ ុ ន ត្ត

-យ!ី ្រតឹមជំនយ ួ ករ្រពះឥ្រនទបនមួ យឈុតយ៉ ងៃថ្ល។ កលពឹងេយងឲយជួ យកមួយច ូល ើ

េធ្វជទ ្របឹ ើ ី ក

្វ មីេយង មែត្រពះទំរង ់មួ យវង ់ប៉េុ ើ េយងបន្រតឹ ើ

្វ មីេយងតៃម្ល េថកេម៉ះ្ល ន ៎! ើ

ែកបរឆកត្រន ្តី េទវបុ្រត េទពធ ី

ែកបរេនះេឃើញមនេទវបុ្រត េទពធ ី -ែន ៎! េទវបុ្រតេទពធ ី

ជំនះថម ំ ខ្ល ំងអ ី ម្លង ិ ក

ច រយ

ំេលងយ៉ ងែណន

្ណ ះ េហត ុអីតំែណងខង

ន ់ ន ់ ប់។ េនត ុមខង

ទ វៗកំពង ុ ជែជកគន។ េទវបុ្រត្រពះអគគន ី យយ៖ ិ

េចញពីពិធេនះេទ េតចង ់្រប ី ើ

ស់ េតមនអន ក ើ

ចង ់លបងេទ?

ំងយនជំនះេទេយ ងមន ិ ើ


េទវបុ្រត្រពះ េយេន្រជុងត ុមខងេងបឈរ ើ

-ចញ់ េយងេ្រចី នេលើកេហើយ េតមន ើ ើ

ពិេសស េលើ

-ម្តងេនះេយង្របកដជឈន ះ(េទវបុ្រត្រពះអគគតប)។ ើ ី

េទពធ ី -តចេ ិ

្រពះភរុ ិ ណឃត់៖

្រជុល្រជួសដូចមុនេទ!ពួ កអន កមិនខ្លចបិ បិ

-ខ្លចអី!េទពធ ី

ពួ កេយងម ើ ិន

ច ់្រពះទ ័យ

កូនមនែតគត់សខ ុ ចត្ត ុ ខនឯង។ ិ បក់មខ ួ ្ល

ពិេសសេនះឬអត់?

ក់េទសេទអី?

ក់េទសេយងេទ េបើ ើ

-ចះម ុ ិនខ្លចយនជំនះរបួ សឬងប់េទេហ្អះ? ិ

េនះ។

-ភ័យអី!បិ

ពួ កេយងមនបរម ើ ីពូែក

េទវបុ្រត េទពធ ី

ស់ងប់េពល

ក់េទស

ថមម ី កដល ់េពល

ញ យល ់្រពមទ ំងអស់គន រួ ចន ំគនេទ ំបន្តរ ងក់កបល ់ជសញ

េទៀត ។

អងគេទវៈទ ំងអស់កព ំ ង ុ សបបយយ៉ ងងប់ងល ់ ្រ ម

ប់ែត

នសួ គ៍រញួ ជ យ េ

ពយះេពយមេបកបក់ េធ្វឲយសម ភ រៈកនុងពិធខ ើ ី ច ត់ខចយ េបុើងេទេលើេវ ុ

ិ ន ំគនេឡើងេលើ េហត ុករណ៏ ដូេច នះ ្រពះឥសូ រ ្រពះ្រពហម ្រពះឥ្រនទ ្រពះវស្ណ ុ

រកមូ លេហត ុេរៀងៗខន។បន្ត ចមក្រពះឥសូ រ ិ ួ ្ល

ន ់មត់៖

-មនេរឿងអី

្អ ៎ !េហត ុអីបនជេមើលមិនេឃើញមូ លេហត ុអុីចង? ឹ

-អំ

ិ ំ ្ត ទូលបងគឯេណះវ ញក ៏អស់្របសិទ ធភពែដរ។

្រពះ្រពហមេបើក្រពះេន្រតធំេ ចេច

ស៍។េឃើញ

សនៈសមធ ិ

យភញក់េផ្អល ើ

្រពះឥ្រនទេពល៖

ំ -ទូលបងគេ្របី ញណែលងបនេហើយងងតេម ិ ើ លអ្វី មិនេឃើញេទ... ិ រអ៊ូ ឯ្រពះវស រតចៗ ិ ុ ្ណ

-ខយល ់េនះមកពី

?េហត ុអ្វី

វយ៉ ងេនះ?(រួ ចែ្រសក)

្រពះេទវៈទ ំងអស់!សូ មរួ មកម្លង ំ គនបំែបកម ទប់

ពយះភ ុ ្ល មេទ!

ិ ្រពះឥសូ រ ្រពះ្រពហម ្រពះឥ្រនទ ពយយមេ្របីសិលបយ៉ ៍ ង េទះ្រពះវស្ណ ុ

ក ត់ម

ក ៏មិន

ពយុះសងឃ េនះបនែដរ។ េពលេ្របីសិលបកន ៍ ់ែតខ្ល ំងពយះកន ់ែតបក់ ុ


េបកខ្ល ំងេឡើងៗ េធ្វឲយ្រក ើ

នសួ គជ ៌ េ្រចីនជំ។ ុ េទវៈខ ្លះេបុើងេទេលើ

ប់ចក់

កស

េហើយែថមទ ំងមនេភ្ល ងក ំបិត ពូេថ កេណ្ត វ មកកត់េ្រជ កសេម្ល កបំពក់នងអវៈ ិ

ិ ធ្លក់ពីអសនៈ យវៈេទវៈទ ំងេនះផង រហូតដល ់្រពះឥសូ រ ្រពះ្រពហ្ម ្រពះឥ្រនទ ្រពះវស្ណ ុ

ុ ថងូរេ ទល ់ផ្អកគង ់េនមួ យកែន្លង។ ចំែណកេទវៈឯេទៀតៗកំពង

ពន្លឆពណ្ណ រង ីភ្លរន ឺ ឺ ទ លេពញៃផទ

ចំ

កស េវ

យេពើតផ ។ ពយះក ុ ៏សងប់

ស៍ភជងែសងសូ ្លឺ រ ិយ ែតែបជមន

យ្រតជក់ដូចទកអ្រមិ តផ ព្វ ផ យមក។ េទវៈទ ំងអស់សម្លឹងេមើលេសទើរមន ឹ

ដកដេង្ហម។ ែផ ងសកបសមួ យដុំ្របកដេឡើងចំក ើ ុ ្រពះឥ្រនទសួ រេទអពភូ តេហត ុេ -េតអន ើ កមកពី

្ត លឆពណ្ណរង ីេនះេឃើញដូេចនះ

យឆងល ់ថ៖

បនជេធ្វឲយ ើ

នសួ គេ៌ យង្រក ើ

ិ សេម្លងអរូ បផ ុសេចញពីដុំែផ ងតបមកវញ៖

-មនលេទវៈទ ំង ទ ំង

ប់ចក់ែបបេនះ?

យ! អ្វី ែដលេកតេឡ ើ ើ ងទ ំងេនះមិនែមនជ

ំ តផ្តុេ យសុទ ធែតជចំណងបបកមមែដលេទវៈ្រគប់អងគចង នងពូ ិ

េទវៈទ ំងអស់

៊ន

ន ៃដេយងេទ េហត ុ ើ យអងគឯង។

ន ់មត់៖

-បបកមម? សេម្លងេទវៈអរូ បបែនថម៖

ិ វល ់ជប់េ -ែមន! េទវៈ្រគប់អងគវេង្វងវល េទវៈ ជទព ី ឹ ងពក់

យមនទល ិ េ

្រស័យៃនសព្វ សត្វផងទ ំងពួ ង។

ភៈេភ្លចកតព្វ កច ិ ចខនជ ួ ្ល

េឃើញ្រពះធរណី ្រពះសូ រយ ្រពះច្រនទ ្រពះគងគ ្រពះ េយ ្រពះភរុ ិ ណ ្រពះអគគសុ ី ទធ

ែតអស់សឹ ក្រតេចៀកទ ្ល ំងសងខងអងគុយឱនមុខ្រជប់។ -្រពះសូ រយ! (សេម្លងេទវៈអរូ បេ

ឮេ

្រពះសូ រយ)

ចំេឈមះខន ួ ្ល ្រពះសូ រយភញក់េ្រពីត សេម្លងអរូ បបន្តរ៖

-អន កមននទបំ ្លឺ ី ភេ

ក េហើយជៃដ

ំងៃថង ទ ុកឱកសឲយពពួ ក ដីជួបភពងងតទ ឹ ្រតង ់គមនញេញើត។ ្រពះចនទក ៏អុីចងែដរ!កំ ឹ

្ត ្រំ ពះឥ្រនទធ ិ ជែតែបរជបេ

ប េខមច ្រពយ បី

កេ

ះ។

ចជញជក់ឈមអន កស្លូត

ញ់ រសមីរេនចដូចេខត ចរេនច ើ ន េខតដូ ើន

េឡមឡឺម េធ្វករម ច ូលចត ្ត បបយេនែត ើ ិន្របកដជេធ្វករ ើ ិ ស

សត្វេ

្ត យឲយែផន

នសួ គ ៌ មិនជទព ី ឹ ងដល ់


្រពះច ័្រនទឮដូេចនះភ្រក្តេឡើង្រកហមេ

យករេអៀនខមស។

ិ ម្តង៖ សេម្លងអរូ បនយយដល ់្រពះភរុ ិ ិ ណវញ

ិ រវល ់ែតសបបយ មិន្រពមទម្លក់ខនេទេល -ឯ្រពះភរុ កជ ខ តិ ិ ណវញ ើ ែផនដី េធ្វឲយរុ ើ ួ ្ល

រួ ញស្វិត មន ុស េ

ករងនូវេ្រគះទ ុរក ភិ ។ េនមនេទវៈជេ្រចីនេទៀត្របែហលជដឹងខន ួ ្ល

ថ ខនឯងខ ុសអីេហើយែមនេទ? ួ ្ល

ិ េទវៈទ ំងអស់ឱនមុខចះុ ្រពះឥ្រនទេមើលជំវុ ញខ នច ុ ើ ង េឃើញ្រគប់គនសុទ ធែត ួ ្ល ះេឡ

របួ ស មនន ័យថ ្រគប់អងគ្រប ំ អងគុយសំ ងែកបរ

ក់្របឡូសមិន

មពិត្រពះឥសូ រដឹងថ េថនរេខរបូតអស់មិន

សននៈេធ្វជសមធ ើ ិ

៊ នកេ្រមីក ខ្លចរេលះ្រក

្អ តស្អំ។ សូ មបែត្រពះឥសូ រេមើលេទ ី

ិ៍ ម ស ចំែណក្រពះ្រពហមេធ្វជសុ ត់េលចេករ្តខ ភពមិន ើ

េហើបមត់ មកពីដឹងថ្រជុះេធមញទ ំង្រកសខមសេគមិន

្ត ល លគមន្រក

៊ន

៊ ននយយ ែថមទ ំងគូថេន ិ

ិ ៃដទ ំង៦របស់្រទង ់ ៉ ។ រ ីឯ្រពះវស្ណ ត់្រគបផង បនជមិនេងបត ើ ុ

ងេម៉ច េទបងក់ ែតកបល ក្លយជៃដសិបបនមម ឹ គតយ៉ ើ េជើងក ៏ខនម ិ ្វ ិ នដង ិ ើ ិ ិតេ្របីមិនេកត

ភញកៗ ់ ្រសប

មសេម្លងេទវៈអរូ ប្រគប់េពល េដើមបី

ផង។ ្រពះឥ្រនទដឹង េហើយយល ់ចបស់ពី

មត់៖

-ស្អី!ស្អីេគហនឹង!េតអន ើ ក

្វ

ថ នភព ្រពះេទវៈសំ ខន ់ៗទ ំងបីែតែបរជេធ្វឲយ ើ

្រពះឥ្រនទមនេមទនភពថ មនែតអងគអញប៉េុ

ជមួ យេគ។ រួ ចេងបេឡ ើ ើ ងេដើរយ៉ ង

ក់ប ំងកឲ ុំ យខមស់េទវៈទ ំង

ប់េមើល

្ណ ះែដលមិន្រប ថ នករណ៍។្រ

ក់បបេ

ម គេ្រគក

ប់ែត្រពះឥ្រនទភ្លត់

?

្រពះឥ្រនទជំពប់េជើងនងកយេទវៈមួ យអងគគមនអវៈយវៈសល ់ែតដងខនធត់ កព ំ ីង ឹ ួ ្ល

េទវៈេនះខំនយយខ វៗ៖ ិ

ំ វនរក េទវៈ។ -ទូលបងគគ ឺ

្រពះឥ្រនទែ្រសកេ ខ ្លះ?

យភញក់៖

-វនរក េទវៈ! វនរក េទវៈ!េទវៈអរូ បអន ក្របប់បនេទេតេគបន្រប្រពឹ តប ្ត បអ្វី ើ សេម្លងេទវៈអរូ បេឆ្លើយតបេ

យគមនអល ់ែអក៖


-ៃ្រព ប់សិបមុឺនហិច

្រតូវបំផ្លញ េធ្វឲយែផនដ ៃ្រពបត់ ីរងនូវេ្រគះធមមជតសត្វ ើ ិ

ជ្រមក...។

្រពះឥ្រនទសួរេ

យភញក់េផ្អល ើ ៖

-បត់បង ់ៃ្រព ប់សិបមុឺនហិច វនរក េទវៈេឆ្លើយ៖

-្រកបទូល្រពះអងគ!េ

ំ ិនទន ់ដល ់ មិន បងគម

ចមកកន ់

េនះេធ្វជេណ ្តើ រេឡើងមកកន ់ ើ ចំ

យ្របែហល១០មុឺនហិច

! េហត ុអ្វី េ្រចីនដល ់ថនក់េនះ?

ំ រែតទូលបងគចង ់េធ្វេទវ ើ

េពកែតបរមីបុណយទូល

ំ នសួ គ៌បន ដូេចនះេហើយេទបទូ លបងគយកេឈ ើ ើ ទ ំង

នសួ គ។ ៌ ចំ ប៉េុ

្ណ ះ ែតេ

្រពះគងគ ្រពះ េយ ្រពះភរុ ិ ណ ្រពះសូ រយ នង ិ

យពិត្របកដពីែផនដីមកកន ់

នសួ គ ៌

យបង ់េទេលើសំ ណឹកឲយ្រពះធរណី ជេ្រចីនដំ

ែបបេនះ

ក់េទបចំ ើ

យេកនេឡ ើ ើង

េទវៈប៉ន ុ ម នអងគែដលវនរក េទវៈ ៉ យ ៉ ប់បះ៉ ពល ់ដល ់ខនន ំគនងកមក្រគហឹម ួ ្ល

ងល ិ ែត្រតូវជប់រ ឹងថគមនយយម ិ ិនេចញ េរ ីខនម ិនរួ ចេ ួ ្ល

យអំ

យអងគេទៀតកយែបក ្រពះឥ្រនទបន្តរដំេណើរេទមុខ ជួបនងេទវៈមួ ឹ

ពុំ ជប់ឆឹងេដកថង ្អ ុ ្រពះឥ្រនទសួរេទវៈេនះភ្លម៖ ូររហឹស។ -ចះេនះជអន ុ ក

្រពះឥន ទ្រជួញចេញ ច ើ មែបបឆងល ់ ្រ ិ

ច ់ជចេ្រម កៗេសទើរ

ប់ែតសេម្លងអរូ បបន្លេឡ ឺ ើ ងេទៀត៖

ចបរ ិ -បបេទវៈេនះគរ ឺ ំេលើងភនំ បេសមើដី េធ្វឲយខូ ើ -េ

ថ ៌កំប ំងអ្វី មួ យ។

ែដរ?

ំ គ -ទូលបងគគ ឺ រ ិ ីរក ្រកបទូល...

្រពះឥ្រនទសួរកត់េ

ថ នបំ ផ្លញរតនភណ្ឌ...

យសំ ណួរែបបចង ់ដង ឹ បែនថម៖

កគស់រេំ លើងភនេ ំ ធ្វអ ើ ី?

គរ ី ីរក េឆ្លើយ៖

ំ ែស្វងរករតនៈមនតៃម្ល យកមុនរតនៈទ -េ្រពះែតទូលបងគខំ ំងេនះមក ី

បល្ល ័ងគ្រពះអងគឲយអន កផងខ ្លបខ្លចេច អស់េទវៈទ ំងពួ ង។

្ត សទួយបរមី្រពះអងគឲយកន ់ែតមនអំ

ល ំ ម្អ ចេលើស


្រពះឥ្រនទឮេហើយក្តកក្ត លកន ងច ត្ត ិ ងកមុខេចញ ែបរជ្របទះេឃើញេទវៈមួ យអងគ ុ ួ ុ

េទៀតគួរឲយេខមរេអ ើព ើ មក ៏សួ រេទេទវៈេនះ៖ -យ!េហត ុអីក ៏អន កមនរូ បកយ ី

្រពះឥ្រនទ

្រកក់យ៉ងេនះ?

ន ់មត់េពលេឃើញេពះេទវៈេនះែបកចំហរេឃើញេ្រគ ងកនងទ ំង ុ

អស់មនសួ ត ្របមត់ េថ្លម ើ ែដលមនពណ៌េខមជ ំ េហើយែថមទ ំងខ្វក់ែភនកេទៀត។ ្រពះឥ្រនទចង ់េមើលឲយេកៀក ថេតអន ើ កេនះជនរ -អន ក

ក ៏ឱនេទសួ រ៖

េគហនឹង?

ំ -ទូលបងគ្រពះយម ្រកបទូល (្រពះយមេឆ្លើយតបេ

យសេម្លងខ វៗ)។

េពលបនដឹងថ ជនពិករែភនកេនះជ្រពះយម ្រទង ់ភញក់េសទើរ

ច ់ផងរ។

-្រពះយម!!!

េឃើញបរមីរបស់េទវៈអរូ បខ្ល ំងក្លដូេច នះ េទវៈទ ំងអស់សមងំេសង មមិន

េហើបមត់េ

ំេណើរែខងែរ ៉ង េ ះ។ ្រពះឥ្រនទកងដ ុន

ថជប់បបនងេគ កំពង ុ មនេមទនភព ្រ ឹ

ប់ែត

៊ន

យគតថខ នគ ម នេហត ុេភទអ្វី បញ ជ ក់ ិ ួ ្ល ន ់មត់ថ៖

កយេទ ំ - ៎្ហ ក! េនះសំ ឡយកប នេយ ងេទេត !ើ េហត ុអ្វី ក ៏មេហសីេយងយកេទរុ ើ ិ ើ ុ

ិ វញ! ចះេយ ុ ង? ើ

្រពះឥ្រនទឱនេមើលេ្រកម េហើយ

ន ់មត់៖

-មចស់ៃថ្ល!!! ខំេដរ ើ សួ រសុខទ ុកខេគអស់មួយនគរ េ -សំ

កេអើយ!

ស់ ែដល្រពះឥ្រនទមនសល ់បរមីេនេឡើយ េ្រពះ្រពះឥ្រនទឆ្លតេចះ

េស្ល កលីអូ ។ ្រពះឥ្រនទលត ុ ជងគង ់្រគឹបេដើមបី

អរូ ប៖

ក់ប ំងេករខ ្ត ិ៍ ម ស េហើយក ៏ែ្រសកអង្វរេទវៈ

-្រពះអងគដ ៏មនឫទ ិ ធ សូ ម្រពះអងគ្របប់មកថ េតគួ ើ រេធ្វយ៉ ើ ង

្របកបេ

យេសចក្តសុ ី ខ

ន្តរុងេរឿង?

េដើមបីឲយ

នសួ គ ៌

េទវៈអរូ បតប៖

-េយងដ ឹងថ្រគប់អងគ្រប ើ

ដូេច នះបនេទ។ មនលេទវៈទ ំង

ក់េ

យបបកមម ែត

នសួ គម ៌ ិន

ច្រក

យ! អន កមនភរៈេ្រចីនកំពង ុ រង ់ច ំ េបើ

ែផនដីក ៏្រតូវបត់បង ់ែដរ។ ដូេច នះគួរេទវៈទ ំង

ិ ី យរកវធ

ប់ចក់

នសួ គរ៌ លត់

្រស្ត េធ្វឲយចេ្រមី នេទ ើ


អនគត្របេសើរជង។ មនលេទវៈទ ំង សមទនសីលេ

យ! សូ មរ ំលឹក្រពះទ ័យ្រជះថ្ល

យបរ ិសុទ ធេទ...

េទវៈ្រគប់រូបក ៏េធ្វសមទនស ើ ីល

េទវៈទ ំង ស់ ្រ -េ

មគន្លង្រពះធម៌

មសម្តីរបស់េទវៈអរូ ប។ ភ្លមេនះរូ បកយ

ិ យ មនសភពដូច្រប្រកតេឡ ្ល មៗែដរ។ េទវៈទ ំង ី ើ ញវញភ

យរីក យ

ប់ែតសេម្លងអរូ បបែនថម៖

ភៈ េទសៈ េមហៈ ជសំ ម សូ មកេុំ ធ្វធ ី បើ ើ ុងផទុករបស់ទ ំងេនះេឡើយ។ ថ្វេ

មនលេទវៈមនរូ បកយដូច្រគមុន ែតមហិទឫទ ិ ធ ្រតូ ិ ធ វបត់បង ់ លុះ

ែតេទវៈទ ំង

ិ ។ ែតេបើេន្រប្រពឹតប ខំសន ំបណ ុ យឲយបនេ្រចីន េទបមនបរម ្ត បកមមេទៀត ើ ីេឡើងវញ ្ត ងធ ្ល ក់េទ ជួយបនេទ។ មនលអន ក្រប្រពឹតន ឹ

្របដកជគមនអន ក គំរង ់អេ

ច ដូចពពួ កេ្របតតរិច ិ ឆ នមិនខន។

្រពះឥ្រនទែថ្លងអំ ណរគ ុណដល ់េទវៈអរូ ប ែដលបនជួយ -អរគ ុណ

លេ

ស់េតឿន៖

ំ ិនេភ្លចខន ស់្រពះអងគ! ៃថងេ្រកយពួ កទូលបងគម ិ ចេទៀត ួ ្ល េភ្លចកតព្វ កច

ំ ងេរៀបចំ េទ។ ទូលបងគន ្របព័ន ធ្រគប់្រគង្របកបេ ឹ

នបត

ជនចង ់បន។

យតម្លភព នងយុ តធម៌ ិ ិ ្ត

មែដល

េទវៈអរូ បសំ ណូមពរ៖ -

នសួ គក ៌ !ី ្ត

ិ ផ នមន ុស ក្ត!ី មិនគួរេ្រជីសយកវធ ី គ ប់មួយ េហើយទ ុកឲយភគេ្រចីន

រងទ ុកខេវទនេឡើយ។ េយងេ ើ

មនស នងពកយសនយរបស់ ្រទង ់ ែតសូ ម្រទង ់កប ុំ ង្អង ់ថ ឹ

ច ំៃថងេ្រកយេធ្វអ ើ ី សូ មបីែតពកយថ ៃថងែស្អកក ៏

នក

្ត លមិន

ចរង ់ច ំបនែដរ។

្រគន ់ែតមួ យព្រពិចែភនក ខណៈែដល្រពះអងគ នងេទវៈេផ ងៗេទៀត វេង្វងកនងព ិ ិ ធេនះ ី ុ ក៏ េ

នមន ុស រងទ ុកខ ប់សិបឆនំេទេហើយ ចះទ្រមំ ុ ែតច ំពកយថៃថងេ្រកយ េតមន ុស ើ ក្រតូវេវទនប៉ន ុ ម នតំណេទៀត?

នូវ្រគប់ នមន ុស ្រតូវករបនទន ់ នូវករអភវឌ ិ

ិ េហ ្ឋ រចនសមពន ័ ធ ្រតូវករយុតធម៌ ល ់្រគប់វនទ ។ ិ ្ត ី ទ ុកខេវទនទ ំង

រក នងរង ់ច ំករជួយសេ្រងគះពី្រពះអងគទ ំង ិ ្រពះឥ្រនទឱនមុខ

សួ រ៖

យ កំពង ុ ដេង្ហយ

យផងែដរ។

៏េងបមុ ខមក ក់មនសមពធអ្វី មួ យមក្រគបសងកត ់ បន្តចមកក ើ ិ


-ឱ! ្រពះ

ទេទពដ ៏មនឫទ!ិ ធ ្រទង ់េឈ្វ ងយល ់្រគប់យ៉ងបនឥតេខចះដូេចនះ េត្រពះ ិ ើ

អងគមន្រពះនមអ្វី ែដរ?

េទវៈអរូ បេឆ្លើយបដិេសធ៖ -េយងម ើ ិនែមនជ

!េពលអន កេកតមកមនេយ ងរស់ េនកនុងេបះដូងអន ក ទេទពេទ ើ ើ ិ

ែត្រគប់គនមិន្រពមសម្លឹង មិន្រពមទទួល ្របសិនអន ក

គ ល ់ករពិត! ្រស

គ ល ់ ែថមទ ំងបំ ពនេលើេយងែថមេទៀត។ ើ

ញ់ ករពិត! អន កនង ឹ

េទវៈតូចធំទ ំងអស់គតមួ យ្រសបក់ ិ

ន ់មត់៖

គ ល ់េយងជម ើ ិនខន។

-សច ចភព...!...! ៕

នពន េធ ិ

យៈ េណង កននិ ្ឋ

រឿង សច្ច​​:  

បរិយាយអំពីការពិតទាំងឡាយដែលមនុស្សទូទៅមើលរំលងនិងបំពានមិនទទួលស្គាល់។

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you