Page 1

25 oktober 2012 Arbetsmtrl

Jonas Forsberg

Arbetsmtrl gör utkast till fredag 26/10 klart 19/11 Hej Här kommer ett råmtrl till det dokument jag vill förelägga VR Kan du göra en PDF med snyggare layout.Snygg inledande bild kan behövas något som signalerar samarbete . Även inne i dokumentet kan vi piffa upp med bild Allt är inte komplett, text från ansvariga skulle inkomma till dig. Fyll i annat som inte står där , som du känner till. Vänligen

1 (13)


Malmöregionen Avdelningarnas ansvarsområde och arbetsuppgifter är omfattande. Förutsättningarna för avdelningarna är olika och de insatser som krävs för att nå målen är olika. Lärarförbundets och regionkontorens hela verksamhet är inriktad på att ge avdelningarna bästa möjliga förutsättningar för sin verksamhet. Utbildning, stöd och handledning utformas och genomföras så långt som möjligt utifrån respektive avdelningsstyrelses analyserade behov och önskemål. Lärarförbundets uppgift är att utforma, visa på och utveckla redskap som medlemmarna kan använda för att få förbättring till stånd. De förtroendevaldas uppgifter utvecklas till att alltmer bli resurspersoner, inspiratörer och rådgivare till enskilda medlemmar. De personer som ingår och verkar i nätverk, som kursledare etc. är resurspersoner och utgör en gemensam resursbank för stöd till lokalavdelningarna. Regionkontoret ansvarar för att samordna och förmedla dessa insatser. Text kommer annan typsnitt

Regionkontoret Basen för regionkontorets stöd och medverkan till lokalavdelningarna sker i första hand utifrån den uppdelning som beskrivs i ”Regionkontorets ansvarsfördelning ”. Här finns också de direktnummer och mobiltelefonnummer som styrelserna kan ringa för att komma i kontakt med regionkontoret. Bilaga 1

Annan typsnitt Regionsekreterarna handlägger delar av medlemsadministrationen, uppdaterar uppdragsregistret, administrerar utbildning, mötesverksamhet, utbildar och ger stöd i lokalt kommunikationsstöd samt administrerar regionens information på Förbundsnätet. Regionombudsmännens uppdrag är att utbilda och informera samt ge stöd åt lokalavdelningarna i all deras verksamhet samt att ge vägledning och rådgivning till enskild medlem och grupper av medlemmar.

UTVECKLINGSOMRÅDEN

De fackliga frågorna måste i större utsträckning hamna direkt ute bland medlemmarna. Arbetssätt och arbetsformer ska utvecklas så att medlemmarna kan göra sina stämmor hörda och öka sitt inflytande. Lärarnas engagemang skall tillvaratas i vår organisation Det ska vara lätt att komma i kontakt med Lärarförbundet och då få ett gott bemötande och en kvalitativt bra service.

Lokalt kommunikationsstöd Mål: Att ge stöd, support och utbildning till avdelningsstyrelser i de kommunikationsoch it-stödsverktyg som Lärarförbundet tillhandahåller. Att löpande ge information om de möjligheter som finns att tillgå via dessa verktyg. Detta i syfte att öka service och tillgänglighet mellan medlem och Lärarförbundets avdelningar Förbundsnätet

2 (13)

verksamhet malmö.docx


Detta är den gemensamma plattform där centrala kansliet, regionkontoret och avdelningsstyrelserna kan kommunicera via t ex nyheter och andra kanaler. Förbundsnätet fungerar också som administrativt verktyg där avdelningsstyrelserna kan hantera bland annat följande Välkomstbrev

Alla avdelningar ska ha ett uppdaterat välkomstbrev med lokal information som skickas ut från regionkontoret till alla nya medlemmar i avdelningen.

Kurshantering

Alla avdelningar ska använda kurshanteringen för att anmäla medlemmar och förtroendevalda till utbildningar som anordnas inom Lärarförbundet. Här kan man också hantera och administrera egna lokala utbildningar/möten. Grafiska rummet Alla avdelningar har via grafiska rummet tillgång till lokala mallar och logotyper som ska användas för en enhetlig Lärarförbunds profil. E-posthantering

Alla avdelningar erbjuds Lärarförbundets e-postlåda. Denna har alla styrelseledamöter tillgång till. E-postadressen lararforbundet@avdelning.lararforbundet.se är tydlig, enhetlig samt följer Lärarförbundets grafiska profil. Loka – Lärarförbundets lokalavdelningsstöd

Detta är det program som erbjuds avdelningsstyrelser för att kunna hantera medlemsuppgifter, uppdrag samt löneöversyner. Det är också ett stöd för att ha koll på sina medlemmar, arbetsplatser samt kunna få ut listor, rapporter och etiketter. Lokal webbplats

Alla avdelningar har en egen lokal webbplats som följer Lärarförbundets grafiska profil. Detta är det verktyg som avdelningsstyrelser ska använda för att kommunicera med sina medlemmar. Lärarförbundets webbplats

Lärarförbundets webbplats ska användas av både anställda och förtroendevalda för att kommunicera med medlemmar. Vi verkar för att hålla oss à-jour med den samt sprida innehåll och budskap och att hänvisa medlemmar till lararforbundet.se i olika tänkbara sammanhang. Ansvarig på regionkontoret: Inger Nilsson och Marinne Hylerstedt

3 (13)

verksamhet malmö.docx


Lokal lönebildning Mål: Att alla lokalavdelningar i vår region har grundläggande kunskaper rörande lönebildningens ”byggstenar”. Att olika intressenter i Förbundet får och har en uppdaterad bild av den lokala löneprocessen i vår region. Att alla lokalavdelningar har grundläggande kunskaper i excel/Loka lön och kan använda sig av dessa redskap.

Regionkontoret anordnar kontinuerligt träffar/utbildning under rubriken ”Löneförhandlarutbildning” i syfte att avdelningens förhandlare kan vidmakthålla och utveckla kunskap kring lokal lönebildning. Stödmaterial för den lokala löneprocessen finns under rubriken ”Allt om lön” på Förbundsnätet. Förbundets lönedatabas uppdateras efter avslutad löneöversyn genom att kommunalanställda medlemmars lönefiler inhämtas och bearbetas. Vi kommer att ge stöd åt alla avdelningar att uppdatera sina medlemsdata med aktuella löner i LOKA lön Ansvarig på regionkontoret: Åsa Gadd

Fler medlemmar Mål: Att vår verksamhet och stödjande insatser leder till:

att öka antalet medlemmar att avdelningarnas totala fackliga verksamhet synliggörs och upplevs rekryterande. att avdelningen skapar rutiner för kommunikation med studerande under VFU att direktrekryterande insatser sker, med prioritering av lärare på gymnasiet, grundskolans senare år, skolledarna och inom det privata området. Regionkontoren ska:

ge stöd och uppmuntran till varje avdelningsstyrelse i arbetet med att utarbeta egna planer för rekryterande insatser. ge ökad kunskap om hur lätt det är att bli medlem kommunicera medlemsstatistik och föra dialog kring rekryteringens siffersatta mål ge information till avdelningsstyrelserna om pågående utträden. Detta för att avdelningen ska föra samtal med medlemmen om orsak - i syfte att ta lärdom av och för att om möjligt begränsa utträden. Ansvarig på regionkontoret: Pernilla Gren Annette Sundsmyr

Studeranderekrytering Mål: Att ge stöd åt avdelningarna vid utbildningsorterna för en väl fungerande studeranderekrytering. Att verka för att utbildningen ”ny lärare” genomförs som en viktig del i rekryteringsarbetet. Medverkande: Ansvarig på regionkontoret: Mats Holmberg

4 (13)

verksamhet malmö.docx


Skolledare i Lärarförbundet Mål: Att synliggöra skolledares dubbla roll som arbetstagare och medlem samt stärka skolledarna i sin yrkesroll så att de ställer krav på förutsättningar för sitt yrkesutövande. Att behålla och öka medlemsantalet av skolledare i Lärarförbundet

Skolledaransvariga ombudsmän ger skolledare möjlighet till råd i yrkes- och medlemsfrågor. Regionkontoret anordnar medlemsträffar och utbildningar i aktuella frågor. Vi arrangerar mötesplatser där val av ombud till ombudsmöte sker. Vi verkar för att skolledarna väljer lokala skolledarombud så att de kan företräda skolledarföreningens medlemmar. Vi anordnar separata träffar/utbildningar för skolledarombud. Vi verkar för samarbete mellan skolledarföreningar och för att nätverksgrupper bildas. Vi vill stärka förståelse och samarbetet mellan lokalavdelning och lokal skolledarförening. Vi verkar för att hålla medlemsdata och kontaktuppgifter uppdaterade. Ansvarig på regionkontoret: Jonas Forsberg

Privata medlemmar

Mål: Att profilera Lärarförbundet som en stark samarbetspartner till nya och befintliga aktörer inom den privata sektorn. Att öka antalet medlemmar inom det privata området samt att alla arbetsplatser omfattas av kollektivavtal

Regionkontoret arbetar för att stödja avdelningarna i sina kontakter med de privata arbetsgivarna och medlemmar med fokus på kollektivavtal, utveckling av arbetsplatsorganisationen och lokalt samverkansarbete. Vi verkar för att medlemsregister, arbetsgivarregister och avtalsregister hålls uppdaterade. Ansvarig på regionkontoret: Staffan A Österman Joakim Unger

SAMVERKAN Inom regionen finns tre valkretsar: Malmö, Malmöhus och Kristianstad. Förutom stadgeenliga val behandlar valkretsmötet frågor om samverkan mellan lokalavdelningar. Valkretsen utser 2 representanter till verksamhetsrådet för kongressperioden.Skolledarkommitén utser en representant.

5 (13)

verksamhet malmö.docx


Verksamhetsrådet VR De regionala verksamhetsråden är samverkansorgan mellan avdelningarna och regionkontoren och har verksamhetsplanen som styrinstrument. Genom råden upprätthålls ett gott samspel mellan avdelningar och regionkontor. Råden har en rådgivande funktion i förhållande till regionkontoren. De regionala verksamhetsrådens arbetsuppgifter är: att följa och analysera verksamheten i de samverkande avdelningarna att bistå regionchefen i arbetet med att planera, följa upp och utvärdera den regionala verksamheten att vara delaktig i utvecklingen, förnyelsen av Lärarförbundets verksamhet i regionkontorsområdet att tillsammans med regionchefen verka för samverkan med andra regionala verksamhetsråd för att utveckla verksamheten. Verksamhetsråd: Ansvarig på regionkontoret: Jonas Forsberg Inger Nilsson

Lokal och regional opinionsbildning Mål: Grunden för all opinionsbildning är ett synligt och offensivt fackligt arbete i vardagen. De engagerade medlemmarna är bästa opinionsbildarna. Lärarförbundet ska synas mer.

Opinionsarbete sker i lokalavdelningen som utser en eller flera kontaktpersoner. Behov av att utveckla ett nätverk utreds av VR Ansvarig på regionkontoret: Bengt Wensmark

Skolledarkommitté Mål: Att ha en långsiktig verksamhetsplanering i för skolledarmedlemmen angelägna frågor.

Skolledarkommitténs uppdrag är att samverka kring regionens planering och genomförande av insatser för medlemsgruppen skolledare. Vid behov ge stöd till lokala skolledareföreningars verksamhet. Skolledarkommitté för mandatperiod Ansvarig på regionkontoret: Jonas Forsberg

Ordförandekonferenser Mål: Att kommunikationen mellan avdelningarna och regionkontoret fungerar väl, att avdelningarnas situation och behov av insatser blir kända och kan beaktas. Att erfarenhetsutbyte mellan avdelningar sker.

Lokalavdelningsordförande i regionens tre valkretsar träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridande. Planeringen av dessa möten sker genom samarbete mellan regionkontor och planeringsgrupp som utses av konferensen. Planeringsgrupp: Roine Selind, Malmö, Hans Gustavsson ,Åstorp,Johan Gunnarsson, Hässleholm, Sofie Paxer ,Trelleborg, Helena Åhlin,Helsingborg Ansvarig på regionkontoret: Jonas Forsberg

6 (13)

verksamhet malmö.docx


Stiftsombud Mål: Att ett väl fungerande samarbete mellan lokalavdelning och stiftsombud finns, att våra medlemmar inom kyrkans område vet vem de ska vända sig till och blir företrädda på bästa sätt.

Kyrkomusikernas Riksförbund, KMR, organiserar Sveriges cirka 3 200 kyrkomusiker - kantorer, organister och andra. För bevakning av medlemmarnas fackliga frågor har KMR träffat samarbetsavtal med Lärarförbundet så att medlemmar som har kyrkomusikertjänst ansluts till båda förbunden. För facklig rådgivning och hjälp kan kyrkomusikerna vända sig till Lärarförbundets/KMRs stiftsombud eller till Lärarförbundets avdelning i den kommun där arbetsplatsen är belägen. Stiftsombud och ansvariga regionombudsmän i har möte en gång per halvår för samverkan och planering Ansvarig på regionkontoret: Bengt Wensmark

RESURSPERSONER I REGIONEN Kursledare

Kursledarna skall - förutom att vara utbildare - utveckla, följa upp och utvärdera den fackliga utbildningen i enlighet med kongressens beslut. Marknadsföring av utbildningar och diskussioner om hur dessa kan användas för att skapa engagemang kring yrkesfrågorna är ett gemensamt utvecklingsansvar för regionens resurspersoner. Kursledarna kan också medverka i lokalt initierade utbildningstillfällen. Kursledarna finns nämnda vid respektive utbildning under avsnittet facklig utbildning. Ansvarig på regionkontoret: Eva Engblom

Skolformsnämnder och ämnesråd ? Representskapsombud ? UTBILDNING

Lärarförbundets utbildningar skall stärka medlemmarna så att de utvecklar kunskaper för att aktivt kunna bidra i traditionellt fackliga frågor, utvecklingen på arbetsplatserna liksom stimulera till den egna yrkesutvecklingen. Varje reguljär utbildning utgår från ett eget grundkoncept men kan anpassas och formas utifrån målgruppen och deltagarnas förutsättningar och önskemål. Dessutom finns möjlighet att genomföra behovsstyrda utbildningar utifrån våra prioriterade mål. I syfte att främja yrkesutveckling och skolutveckling skall vi utveckla och bygga vidare på våra medlemsutbildningar så att de leder vidare till fördjupning och utveckling.

Inspirationsdagar

7 (13)

verksamhet malmö.docx


Konferensens syftar till att FS verksamhetsplan och avdelningarnas behov och förutsättningar planera och samråda kring regionens kompetens och utvecklingsfrågor. 2-3 representanter per avdelning inbjuds och avdelningen avgör själva vilka representanter som skall delta.

FFM-dagar /Temadagar Utbildning och konferenser riktade till fackliga förtroendemän anordnas runt aktuella frågor . 1-2gånger per termin anordnas ”FFM-dagar” i aktuella områden Vi anordnar konferenser till riktade målgrupper, t.ex. staten, privata, kyrkan med flera vid behov. Under hösten 2012 anordnas tillsammans med regionkontoren i Göteborg och Växjö två kursdagar med olika arbetsrättseminarier som fackliga förtroendemän kan välja att söka till Ansvarig på regionkontoret: Jonas Forsberg (huvudansvarig)

Styrelseutvecklingsdagar

Regionkontoret inbjuder från 2013avdelningarnas hela styrelser till utvecklingsdagar i aktuellt tema. Dagarna syftar till att utbilda och stärka hela lokalavdelningsstyrelserna i sitt uppdrag samt till kontakt med andra styrelser för erfarenhetsutbyte. Hela styrelser inbjuds att delta och konferensen anordnas som en tvådagarskonferens. Ansvarig på regionkontoret: Jonas Forsberg (huvudansvarig)

Arbetsrättsutbildningen

Arbetsrättsutbildning som vänder sig till fackliga företrädare. Det är en processinriktad utbildning i arbetsrätt med 6 tillfällen. Utbildningen leds av ombudsmän och det förutsätts att tid avsätts för olika hemuppgifter som skall lämnas in under utbildningens gång. Kursen genomför i samarbete med Växjöregionen Efter genomförd godkänd utbildning finns möjlighet att söka till en central fortsättningsutbildning Ansvarig på regionkontoret: Åsa Gadd

Arbetsmiljöutbildningen Grundläggande ombudsutbildning /Utbildning för Skyddsombud

Lokalavdelningen har ansvar för utbildning av sina ombud vilken genomförs fortlöpande i och av lokalavdelningen. Utbildning och träffar för lokalavdelningens ansvariga sker vid behov. Ansvarig på regionkontoret: Eva Engblom

Skolledarombudsutbildng

8 (13)

verksamhet malmö.docx


Min trygghet Lokalavdelningen har ansvar för att samordna och organisera det lokala arbetet med Mintrygghet och svara på frågor från arbetsplatsombud/skyddsombud och från medlemmar. Lokalavdelningen ska informera och utbilda ombuden på arbetsplatsen om deras roll i frågor som rör Mintrygghet som att se till att det finns informationsmaterial om Mintrygghet och informera lärarna om var de kan hitta information om sitt försäkringsskydd och om var anmälan av händelse/skada ska göras. Ombuden ska vara en länk mellan arbetsplatsen och lokalavdelningen när det gäller frågor som rör Mintrygghet. Resurspersonerna kan bistå vid utbildning och genomförande av lokala aktiviteter. Regionkontoret ansvarar för att samordna aktiviteter inom Min Trygghet. För att avdelningarna ska få bidrag till sina aktiviteter måste aktiviteten bokas via regionkontoret. Resursperson för Min trygghet: Bengt Andersson ,Lund Ansvarig på regionkontoret: Annette Sundsmyr och Mats Holmberg

FIA - fackligt inflytande i arbetet Mål: att deltagare som gått ombudsutbildning utvecklar och fördjupar sin kompetens så att de tillsammans med medlemmarna på sina arbetsplatser tar initiativ och agerar för att förbättra villkor och att undanröja hinder för att nå goda resultat. Detta förutsätter också att lokalavdelningsstyrelsen arbetar strategiskt med FIA utbildningen. Kursledare: Ansvarig på regionkontoret: Eva Engblom och Susanne Larsson

9 (13)

verksamhet malmö.docx


Ny i styrelsen Mål: Utbildningen ska ge nya valda ledamöter en första orientering om Lärarförbundets historia, styrelsens uppdrag och Lärarförbundets politik.

En introduktionsutbildning som ska öka kvaliteten och verka motivationsskapande på den nya ledamoten. Genomför en gång per år på regionkontoret Ansvarig på regionkontoret: Eva Engblom och Asu

Ordförandeutbildningen (central utbildning)

Är en centralt anordnad utbildning som vänder sig till nya ordförande. via länk.

Regional pensionärskonferens

Anordnas en gång per år för pensionerade medlemmar. Regionkontoret ger administrativt stöd Ansvarig Regionkontoret Annette Sundsmyr (jag skriv om detta)

FUNKTIONSUTBILDNINGAR

För förtroendevalda med särskilda funktioner i förbundet ordnas följande utbildningar

SO - utbildningen Genomförs som en centralutbildning. Regionkontoret administrerar. Kursledare: Centrala kursledare.

Sekreterarutbildningen Genomförs som en centralutbildning. Regionkontoret administrerar. Kursledare: Centrala kursledare.

Kassörsutbildningen Genomförs som en central utbildning. Regionkontoret administrerar. Kursledare: Centrala kursledare.

Revisorsutbildningen

Genomförs som en central utbildning. Regionkontoret administrerar. Kursledare: Centrala kursledare.

Valberedningsutbildningen

Genomförs som en central utbildning. En utbildning om valberedningsprocessen och om betydelsen av att vara företrädare för Lärarförbundet och förbundets mål. Kursledare: Centrala kursledare Ansvarig på regionkontoret: regionombudsman för samtliga funktionsutbildningar är Eva Vollmer

10 (13)

verksamhet malmö.docx


MEDLEMSUTBILDNINGAR ”Medlemsutbildningen ska bidra till att öka medlemmarnas kunskaper och kompetens för att ge dem möjlighet att växa i sin yrkesroll och som människor.”

Lärarmötet Mål: med denna utbildning är att få igång processer som leder till yrkesutveckling. Kursdeltagarna ska bli inspiratörer och ambassadörer i arbetet med att förverkliga förbundets politik. Deltagarna har stort inflytande över kursens olika delmoment. Några områden som tas upp är yrkesetik, självvärdering och genusfrågor. Utbildningen är upplagd så att det är en fördel om fler från samma lokalavdelning/arbetslag deltar. Lokalavdelningarna har även möjlighet att själva eller tillsammans med närliggande avdelningar beställa ”egna” kurser. Utbildningen kan också användas/köpas till en hel arbetsplats som arbetslagsutbildning. Det är också möjligt att anordna kurser riktade till specifika yrkesgrupper eller specifika ämnesområden. Samtalsledare: Ansvarig på regionkontoret: Pernilla Gren

Lärardagarna Malmö Lärardagarna är Lärarförbundets seminariedagar för unga lärare, studerandemedlemmar och ledare i Lärarförbundet 17-19 juni i Bålsta. Lärardagarna ger deltagarna kraft att fortsätta arbeta för en bra skola – själva och tillsammans med andra. För allt börjar ju med en bra lärare! Lärardagarna i Malmö sker på Högskolan i Malmö med deltagande via länk. Ansvarig på regionkontoret : Jonas Forsberg och Marianne Hylerstedt

Lärarkvällar Lärarkvällarna anordnas årligen en per regionområde– ger påfyllning och inspiration i yrkesutveckling för lärare och lärarstudenter i alla skolformer.

Ansvarig på regionkontoret : Bengt Wensmark

Ny lärare Ny lärare Steg 1 är att få själva jobbet. Vi ger dig bästa tipsen i kampen för ett bra lärarjobb. Hur hittar man jobben? Hur skriver man CV och ansökan? Vilken lön kan jag kräva? En utbildning anordnad av lokalavdelning i orter med lärosäte. Kursledare: Ny lärare Steg 2 är att vara redo och känna sig trygg som nybliven lärare. Arbetstid arbetsmiljö – utbildningsmiljö Nyttan med kollektivavtal Lärares yrkesetik Lärares löner – lönesamtal Inflytande på jobbet

11 (13)

verksamhet malmö.docx


Medarbetarsamtal Juridiska frågor Självvärdering ”Ny i jobbet”- ansvarig i varje lokalavdelning håller utbildningen för sina nyanställda lärare. Ansvarig på regionkontoret: Mats Holmberg

Lärarförbundet/Global Utbildningen visar hur man som lärare kan arbeta med globalt perspektiv, ger kunskap om Lärarförbundets internationella verksamhet samt om SIDAs utvecklingsmål och biståndsarbete. Utbildningen sker gemensamt med Göteborgsregionen Kursledare: Centrala kursledare Ansvarig på regionkontoret: Pernilla Gren och Marianne Hylerstedt

Centralt anordnade kurser för skolledare Lärarförbundets skolledarförening erbjuder en rad kvalificerade utbildningar för skolledare. Centrala kurser. Chef och ledarskap: Målet med kursen är att stärka den professionella skolledaren i yrkesrollen och det fackliga inflytandet - att bli en framgångsrik skolledare. Etik för chefer är en kurs där deltagarna bland annat får identifiera och reflektera över etiska dilemman utifrån sin roll som ledare. Kursens mål är att stärka skolledare i deras profession med en utgångspunkt i yrkesetik. Att sätta individuell lön: Ett av de viktigaste instrumenten du som ledare har till ditt förfogande är lönesättningsprocessen. Hur hänger löne- och utvecklingssamtal ihop? Vad säger avtalen? Detta får du veta på den här kursen.

Regionalt anordnade kurser för skolledare Regionkontoren i Malmö och Växjö samverkar runt utbudet av utbildningar och konferenser för skolledare. Årligen anordnas en 1½ dags årskonferens där också när det är aktuellt val till ombudsmötet sker. Ansvarig på Regionkontoret Jonas Forsberg

Ekonomiska villkor Kurs- och konferensplanering 2012-2014

Regionkontorets budget för kompetens och utveckling är begränsad. Detta innebär att vi måste vara extra kostnadsmedvetna vid planering av konferenser och utbildningar samt att lokalavdelningarna måste bära en del av kostnaden. Vid Medlemsutbildningar betalar Regionkontoret eller Lärarförbundet centralt samtliga kostnader. Medlemsutbildningar ska betraktas som kompetensutveckling, varför inget löneavdrag skall ske. Vid Ombudsutbildning FIA

12 (13)

verksamhet malmö.docx


Vid utbildningar och konferenser riktade till FFM betalar regionkontoret konferenskostnad motsvarande dagkonferens (lokalhyra, kaffe, lunch, kursledare). Lokalavdelningen betalar resor, eventuell övernattning, middag och i förekommande fall kostnaden för löneavdrag. Styrelseutvecklingsdagarna behandlas i särskild ordning utifrån antalet anmälda och tillgänglig budget. Vid Konferenser och möten för VR Från 2013 betalar regionkontoret samtliga kostnader. Vid Konferenser och möten anordnade av arbetsgrupper och deltagande i nätverk. Lokalavdelningen står för samtliga kostnader Planeringsunderlag Det är viktigt att vi är kostnadsmedvetna vid bokning/val av konferensplats men också att de bokningar/aktiviteter vi planerar är de som är efterfrågade av lokalavdelningen. Bilaga 1: Ansvarsfördelningsdokument (som redan finns på förbundsnätet) Bilaga 2: Ansvarsdokument verksamhetsrådet

13 (13)

verksamhet malmö.docx

Malmö  

verksamhet

Advertisement