Page 1

CzsåÀ PÀëgÀÄ ¨ÁæºäÀ t ¸ÉêÁ ¸ÀAWÀ ®PÉÌãÀº½ À î (CAZÉ) UÀÄ©â vÁ®ÆèPÄÀ , vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯Éè

EAzÀ :

vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀAWÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¸ÀÆPÀÛ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄä ªÉ¨ï¸ÉÊmï w w w.bsslak.org E-mail address: J¯ï. J£ï. ¸ÀÄAzÀgÉñï : sundareshln@gmail.com (M : 9880450876) J¯ï. J¸ï.gÀWÀÄ£Áxï : raghunath.ls@gmail.com (M : 9900219783)

Tel: 28398823 Mob : 9880474853

# 110, 2nd Cross, 10th Main Road, MEI Colony Laggere Main Road, Bangalore-58.

Engineer & Civil Contractor

G .K. Rangaprasad

ºÁ¢ðPÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼Æ É A¢UÉ,

.............................................................................................................

.............................................................................................................

²æêÀÄw/²æà ..........................................................................................

vÉgÉzÀ CAZÉ

¨ÁæºäÀ t ¸ÉêÁ ¸ÀAWÀ, ®PÉÌãÀº½ À î UÀÄ©â vÁ®ÆèPÄÀ , vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯Éè ¸ÁÜ¥£ À :É 1987

2008-2009£Éà ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀg¢ À ²æà ®Qëöäà gÀAUÀ£ÁxÀ ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀÄAqÀ¯Æ É ÃvÀìªÀ DºÁé£À ¥ÀwPæ Á

ªÀÄvÀÄÛ


W ith best compliments from: # 965, 7th Cross, 2nd Block, BSK I Stage, Bangalore-560 050. Ph. : 26605342 (R) Contact:

B.N. Srinivasa Prasanna - 94480 85342 Ravindra D.S. - 99009 21290

W ith best compliments from:

S.S. ELECTRICALS # 3,Chunchappa block, 1st Main, Matadahalli, RT Nagar, Bangalore-560 032

N. Chandrashekharaiah Mobile : 98440 55150

* CFL & Flouroscent Fixtures * CFL Lights

* Electronic and Magnetic Tubelights * All Types of Lightings

ºÁ¢ðPÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼Æ É A¢UÉ :

J¯ï.J. ¥ÀPæ Á±ï, J¯ï.J¸ï. gÀAUÀgÁdÄ, J¯ï.J£ï. ¸ÀÄAzÀgÃÉ ±ï eÉ.¦. £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 078

£ÀªÄÀ ÆägÀ DAd£ÉÃAiÀÄ ¸Áé«Ä zÉêÁ®AiÀÄ ®PÉÌãÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è CgÀ½PÀmÉÖ¬ÄAzÀ ²æà ®QëöäÃgÀAUÀ£ÁxÀ ¸Áé«Ä zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÁ¢AiÀÄ §®¨sÁUÀz° À è zÀQëuÁ©üªÄÀ ÄRªÁV ¥Àª£ À ¥ À ÄÀ vÀæ ºÀ£ÄÀ ªÀiÁ£ï zÉÃUÀÄ®«zÉ. F zÉÃUÀÄ®zÀ fÃuÉÆÃðzÁÞgÀ PÁAiÀÄðªÀÅ ¨sÀPÁÛ¢üUÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ £ÉÃgÀªÉÃjzÀÄÝ,«±ÉõÀªÁV ²æÃgÁªÀÄ£Àª« À ÄAiÀÄAzÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ ¸Áé«Ä ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è «±ÉõÀ ¥ÀÆeÉ ºÁUÀÆ ¥Á£ÀPÀ ¥À£ÁågÀ ¸ÉêÉAiÀÄÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ºÀ£ÀĪÀÄdAiÀÄAwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀð¢AzÀ «±ÉõÀªÁV DZÀj¸À®Ä UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ. F zÉÃUÀÄ®zÀ ¥ÀÆeÁ¢üUÀ¼À£ÀÄß ¢ªÀAUÀvÀ. J¯ï. ®QëöäãÁgÁAiÀÄt¥Àà (ªÀÄÄvÀt Û Ú) £Àªg À ÄÀ £ÉÃgÀªÃÉ j¸ÀÄwÛzÄÀ ÝzÄÀ £ÀªÄÀ UÉ®è w½¢zÉ. F zÉêÁ®AiÀĪÀ£ÄÀ ß ¢£ÀA¥Àæw £ÀªÀÄä ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¨sÀV¤AiÀÄgÀÄ ¸ÀéZÀÑUÉƽ¹ ¢Ã¥À ºÀZÀÄѪÀ PÉÊAPÀgÀåªÀ£ÀÄß zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ®Æ £ÉÃgÀªÉÃj¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¢£À¤vÀåzÀ ¨É¼ÀV£À ¥ÀÆeÁ PÁgÀåªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀĪÀ ²æà ºÉZï. PÉ. gÁdUÉÆÃ¥Á¯ïgÀªÀgÀÄ £ÉgÀªÉÃj¸ÀÄvÁÛ §gÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÀÄÆ®vÀB ºÁUÀ¯ÁérAiÀĪÀgÁVgÀĪÀ EªÀgÄÀ ®PÉÌãÀ ºÀ½îAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ªÀµð À UÀ½AzÀ £É®¹zÀÄÝ «±ÉõÀ¢£ÀU¼ À ° À è ¸Áé«ÄUÉ C©üµÃÉ PÀª£ À ÄÀ ß, ¢£À¤vÀåzÀ ¥ÀÆeÁ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¥sÀ¯Á¥sÉÃPÉë E®èzÉ vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß «£ÀAiÉÆÃV¹ ¸ÀéAvÀ ªÉZÀÑzÀ°è £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¤dPÀÆÌ ¥Àæ±ÀA±À£ÁºÀð ¸ÀAUÀw. F ¥ÀÆeÁ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¸ÀÆPÀÛ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß PÀ°à¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÀqÉzÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ZÀað¸À¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀªÄÀ ä ¸ÀAWÀzª À w À ¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀiÁzÀ ¸Ë®¨såÀ ªÀ£ÄÀ ß PÀ°à¸§ À ºÀÄzÉAzÀÄ ¸Àz¸ À åÀ gÉ®g è ÄÀ ¸ÀÆPÀÛ wêÀiÁð£À PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CvÁåªÀ±ÀåPÀªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. (CzsÀåPÀëgÀÄ)

¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀƪÀð ¹zÀÞvÁ ¸À¨És ¥Àæ¸ÀPÀÛ ¸Á°£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ PÁgÀåzÀ²ðUÀ¼ÁzÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ J¯ï. Dgï. gÀAUÀgÁdÄgÀªÀgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ°è vÁ|| 12-12-2009 gÀAzÀÄ £ÉÃgÀªÉÃjvÀÄ. CUÀ°zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÝ ¢|| Dgï. C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄtgÁªïgÀªÀjUÉ ±À æ z ÁÞAd° C¦ð¸À ¯ Á¬ÄvÀ Ä . F ªÀ µ À ð zÀ µÀ ¶ × A iÀ Ä PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À Ä zÀ ªÉ Ä Ã°é Z ÁgÀ u É A iÀ Ä £À Ä ß ²æÃAiÀÄÄvÀ J¯ï. gÁªÀĸÁé«ÄAiÀĪÀgÀÄ (¹.L.J¯ï) ªÀÄvÀÄÛ ²æà ºÉZï. J¸ï. gÀAUÀ£ÁxÀ (¨Á§Ä) gÀªÀgÀÄ ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÁV ¸ÀAvÀ¸À¢AzÀ M¦àPÉÆArgÀĪÀ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß w½¸À®Ä ºÀµÀðªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ¸ÀAWÀzÀ G¥ÀPÁgÀåzÀ²ðAiÀĪÀgÀ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁVzÀÝ ¢|| ºÉZï. J¸ï. ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ²æà ºÉZï. J¸ï. gÀAUÀ£ÁxÀgÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉëĸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. µÀ¶×AiÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ gÁwæ £ÉgÀªÉÃgÀĪÀ ²æà gÀAUÀ£ÁxÀ ¸Áé«ÄAiÀĪÀÀgÀ GvÀìªÀPÉÌ zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀĪÀÅ ¨sÀPÁÛ¢UÀ½AzÀ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÉAiÀiÁzÀgÀÆ EzÀÄ ¸ÀAWÀzÀªÀw¬ÄAzÀ £Égª À ÃÉ gÀĪÀ PÁgÀåPÀª æ ÄÀ ªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ, ºÉZÄÀ Ñ ºÉZÄÀ Ñ d£ÀgÄÀ ¨sÁUÀª» À ¹ GvÀ쪪 À £ À ÄÀ ß AiÀıÀ¹éUÆ É ½¸À¨ÃÉ PÉAzÀÄ J¯Áè ¸ÀzÀ¸ÀågÀ®Æè PÉÆÃgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. vÀzÀ £ÀAvÀgÀ gÀÄaPÀgÀ G¥ÀºÁgÀzÉÆA¢UÉ ¸À¨sÉAiÀÄÄ ªÀÄÄPÀÛAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. F ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀqɸÀ®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¹zÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ J¯ï. Dgï. gÀAUÀgÁdÄgÀªÀjUÉ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß C¦ð¸ÀÄvÉÛãÉ.

C¤ªÁ¹ ®PÉÌãÀº½ À î «¥Àª æ ÈÀ AzÀ ¸À¨És

¢£ÁAPÀ 02-01-2010 gÀ ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ ¸ÀvÀvÀªÁV 5£Éà ¨sÁj ®UÉÎgÉAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁVgÀĪÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ f. J¸ï. PÀȵÀÚªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ°è F ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ²æÃAiÀÄÄvÀ Dgï. gÁªÀĸÁé«ÄAiÀĪÀgÄÀ (L.J.J¥sï.) ªÀ»¹zÀÝgÄÀ . CUÀ°zÀ ¸Àz¸ À åÀ gÀÄUÀ½UÉ ±Àz æ ÁÞAd° C¦ð¹zÀ £ÀAvÀgÀ J®ègÀ£ÀÄß CzsÀåPÀëgÀÄ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ £ÀqÀªÀ½PÉUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwªÉ: C) ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀƪÀð¹zÀÞvÁ ¸À¨sÉAiÀÄ £ÀqÀªÀ½PÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À«ªÀgÀªÁV ZÀað¸À¯Á¬ÄvÀÄ. D) ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ®PÉÌãÀºÀ½îAiÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ wêÀiÁð¤¸À¯Á¬ÄvÀÄ. E) ºÁ°, ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è 18 ¸ÀzÀ¸ÀåjgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÆ®vÀB ®PÉÌãÀºÀ½îAiÀĪÀgÁVzÀÄÝ ¨ÉÃgÉqÉ £É®¹zÀÝgÀÆ MAzÉÆAzÀÄ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ »jAiÀÄgÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÁßV ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉƽ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ wêÀiÁð¤¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CAvÉAiÉÄà EA¢£À ¸À«ÄwAiÀÄ°è 9 ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ £ÀÆvÀ£ÀªÁV ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÁuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ AiÀiÁgÀ ºÉ¸ÀgÉãÁzÀgÀÆ ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉƼÀî¢zÀÝgÉ zÀAiÀÄ«lÄÖ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ½UÉ w½¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F) µÀ¶×AiÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀAzÀÄ gÁwæ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ²æà ¸Áé«Ä GvÀìªÀPÉÌ £Á®égÀÄ ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, F ªÀµÀð ²æà J¯ï. «. PÀȵÀÚªÀÄÆwð ºÁUÀÆ ²æêÀÄw ºÉZï. J¸ï. ®°vÀªÀÄä£ÀªÀgÀÄ (¸ÀA¢üªÀÄ£É ¥Á¥ÀtÚ£ÀªÀgÀ PÀÄlÄA§) ºÁUÀÆ ²æêÀÄw UÁ¬Äwæ ¸Á¬Ä±ÀAPÀgïgÀªÀgÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è wêÀiÁð¤¹zÀAvÉ ¸ÉêÁPÀvÀðgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ Cw ºÉZÀÄÑ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è DUÀ«Ä¹ F GvÀìªÀªÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éUÉƽ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. G) E¤ßvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÉêÁPÁAiÀÄðUÀ¼À°è ¸ÀéEZÉÒ¬ÄAzÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ. H) ¸ÀܽÃAiÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¤vÀå ¥ÀÆeÁ PÉÊAPÀgÀåªÀ£ÀÄß £ÉÃgÀªÉÃj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ²æà ºÉZï. PÉ. gÁdUÉÆ¥Á¯ïgÀªÀjUÉ CUÀvÀå ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ°à¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ wêÀiÁð¤¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CzsÀåPÀëgÀ C¥ÀàuÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¸À¨sÉAiÀÄÄ ²æÃAiÀÄÄvÀ J¯ï. PÉ. ¸ÀħæºÀätågÀªÀgÀ ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉ AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄ£ÀB¥ÀƪÀðPÀªÁV F ¸À¨sÉUÉ J®ègÀ£ÀÄß DºÁ餹 ¸ÀܼÁªÀPÁ±À PÀ°à¹ gÀÄaPÀgÀ ¥sÀ®ºÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ f. PÉ. gÀAUÀ¥Àæ¸Ázï ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ C£ÀAvÁ£ÀAvÀ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ.

(CzsÀåPÀëgÀÄ)


|| ²æà ®Qëöäà gÀAUÀ£ÁxÀ¸Áé«Ä ¥Àæ¸À£Àß ||

¨ÁæºäÀ t ¸ÉêÁ ¸ÀAWÀ, ®PÉÌãÀº½ À î

CzsåÀ PÀëgÀ £ÀÄr

PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸Àz¸ À åÀ gÀÄUÀ¼ÄÀ

DwäÃAiÀÄ §AzsÄÀ ¨sV À ¤AiÀÄgÉÃ, vÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. JA¢£ÀAvÉ ²æà ¸ÀªÀðzsÁj £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ ¨sÀUÀªÀvÁÌgÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÀĸÀÆvÀæªÁV £ÉgÀªÉÃgÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹zÀ J¯Áè ¨sÀPÁÛ¢üUÀ½UÉ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. £ÀªÄÀ ä ¸ÀAWÀzÀ ZÀlĪÀnPÉU¼ À ÄÀ CvÀåAvÀ AiÀıÀ¹Aé iÀiÁV £Égª À ÃÉ gÀ®Ä vÀ£ÄÀ ªÀÄ£À zs£ À U À ¼ À £ À ÄÀ ß É ¼ À ÄÀ . ¥ÁvÉU æ ¼ À À C¦ð¹ ¸ÀAWÀªÅÀ ¨É¼AÉ iÀÄ®Ä ¸ÀºPÀ ÁjAiÀiÁVgÀĪÀ J¯Áè ¨sPÀ ÁÛ¢U ü ½ À UÉ C©ü£AÀ zÀ£U RjâUÉ 10,000 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ¢|| J¯ï. ªÉAPÀlgÀAUÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ '¸ÀAWÀzÀ ¤¢ü'UÉ 10,001 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £É®¹gÀĪÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ J¯ï. ¦. PÀȵÀÚªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. eÉÆvÉUÉ '¤gÀAvÀgÀ ¸ÀAfë¤' ¤¢üUÉ ¥ÀæwªÀµÀðªÀÅ 2,000 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ²æà f. J¸ï. £ÁUÀgÁdÄgÀªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ ²æà f. J£ï. gÀAUÀ£ÁxïgÀªÀgÀÄ (CªÉÄÃjPÁ ¤ªÁ¹) ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀgÉ®èjUÀÆ C£ÀAvÁ£ÀAvÀ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß C¦ð¸ÀÄvÉÛãÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¢|| 02-01-2010 gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è MAzÉÆAzÀÄ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ »jAiÀÄgÀ£ÄÀ ß ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwUÉ ¸Àz¸ À åÀ gÀ£ÁßV ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÆ É ½¸À¨ÃÉ PÉA§ ªÀĺÀvéÀzÀ wêÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀÄ ¸ÀAWÀÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¸ÀºÀPÁgÀªÁUÀ°zÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ. ü ¼ À ÄÀ '¤gÀAvÀgÀ ¸ÀAfë¤ AiÉÆÃd£É' AiÀÄrAiÀÄ°è PÀ¼z É À ªÀµð À ºÉƸÀzÁV 13 ¨sPÀ ÁÛ¢U ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÆ É ArzÀÄÝ, FUÀ MlÄÖ 37 ¸Àz¸ À åÀ jgÀÄvÁÛg.É EzÀÄ CvÀÄåvÀª Û ÄÀ ¨É¼ª À t À U Â É AiÀiÁVgÀÄvÀz Û .É F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß 2004gÀ°è DgÀA©ü¹zÀÄÝ, EA¢£Àªg À U É Æ À F AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ ¨sPÀ ÁÛ¢UÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ §AzÀ ºÀt¢AzÀ µÀ¶×AiÀÄ PÁgÀåPÀæªÀĪÀÅ £ÉÃgÀªÉÃgÀÄwÛzÀÄÝ G½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÁåAQ£À°è ¤²ÑvÀ oÉêÀt gÀÆ¥ÀzÀ°è vÉÆÃqÀV¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. PÀ¼ÉzÀ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ µÀ¶×AiÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ gÁwæAiÀÄAzÀÄ «zÀÄåvï ¢Ã¥Á®APÁgÀ¢AzÀ ±ÀÈAUÁgÀUÉÆAqÀ 'avÀæUÉÆÃ¥ÀÄgÀ' zÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ ¸ÀAWÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼À £Ég« À £ÉÆA¢UÉ £ÀqAÉ iÀÄÄwÛz.É zs£ À À ¸ÀºÁAiÀĪÀÅ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzAÉ iÀiÁzÀgÆ À vÀ£ÄÀ ªÀÄ£ÀU¼ À À PÉÆgÀvAÉ iÀÄÄ JzÀÄÝ PÁtÄwÛzÉ. vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ F PÁgÀåPÀæªÀÄzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ EzÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éUÉƽ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ ¥Áæyð¸ÀÄvÉÛãÉ. PÀ¼ÉzÀ ¸Á°£À°è ¤zsÀ£ÀgÁzÀ ¢|| Dgï. C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄtgÁªï ªÀÄvÀÄÛ ¢|| J. J¸ï. ¥ÀzÀä£Á¨sÀ gÀªÀjUÉ ¸ÀzÀÎw zÉÆgÉAiÀįÉAzÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À°è ¥Áæyð¸ÀÄvÉÛãÉ. ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÀAWÀÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ vÀªÉÄUÉ®èjUÀÆ ¸À£ÀäAUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÀÄ GAlĪÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ¥Áæyð¸ÀÄvÉÛãÉ. F ²æà «gÉÆâü£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ µÀ¶× ªÀÄvÀÄÛ ¸À¥« ÛÀ ÄAiÀÄ ¨sU À ª À v À ÁÌgåÀ UÀ¼° À è ¨sÁUÀª» À ¹ ¨sU À ª À AÀ vÀ£À PÀÈ¥ÉUÉ £ÁªÀÅUÀ¼® É g è Æ À ¥ÁvÀg æ ÁUÉÆt. ¤ªÀÄä

ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ

J¯ï. ªÉAPÀlPÀȵÀÚAiÀÄå (zÉÆgÉ), CzsÀåPÀëgÀÄ.

1

²æÃAiÀÄÄvÀ... 1. ªÉAPÀlPÀȵÀÚAiÀÄå J¯ï. (zÉÆgÉ), ®PÉÌãÀº½ À î 2. gÁªÀÄZÀAzÀæ J¯ï.«., ®PÉÌãÀº½ À î 3. PÀȵÀÚªÄÀ Æwð J¯ï., ®PÉÌãÀº½ À î 4. gÀAUÀgÁdÄ J¯ï.Dgï., ®PÉÌãÀºÀ½î 5. gÀAUÀ£ÁxÀ ºÉZï.J¸ï. (¨Á§Ä), ®PÉÌãÀº½ À î 6. ²æÃzsg À g À Áªï J¯ï.¦., ®PÉÌãÀº½ À î 7. gÁªÀĸÁé«Ä J¯ï.Dgï., ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ 8. £ÁUÀgÁdÄ J¯ï. n., ¨sz À Áæªw À 9. £ÁUÀgÁeï f. J¸ï., ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ 10. ²æÃgÀAUÀgÁdÄ J¯ï. «., ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ 11. C±Àéxï £ÁgÁAiÀÄtgÁªï J¯ï. PÉ., ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ 12. gÁªÀÄPÀȵÀÚ¥àÀ J¯ï. Dgï., UÀÄqÀØzÀ £ÉÃgÀ¼ÃÉ PÉgÉ 13. PÀȵÀÚªÄÀ Æwð J¯ï. ¦., ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ 14. ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄtgÁªï J¯ï., ®PÉÌãÀºÀ½î 15. gÀAUÀAiÀÄå J¯ï.«., UÀÄ©â 16. PÀȵÀÚªÄÀ Æwð J¯ï.«., ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ 17. gÁªÀĸÁé«Ä J¯ï., ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ 18. £ÁUÉÃAzÀ£ æ ï J¯ï. Dgï., ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ 19. ¥À¸ æ £ À ßÀ J¯ï. J¸ï., vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 20. £Àg¹À AºÀªÄÀ Æwð JA.Dgï., ®PÉÌãÀº½ À î 21. ®QëöäÃgÀAUÀ£Áxï J¯ï.¦.(¸ÀħâtÚ), ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ 22. gÀAUÀgÁdÄ J¯ï. J¸ï., ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ 23. gÁdUÉÆÃ¥Á¯ï ºÉZï.PÉ., ®PÉÌãÀºÀ½î 24. ¸Á¬Ä±ÀAPÀgï ºÉZï.PÉ., ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 25. UÀÄgÀÄPÀĪÀiÁgï J¯ï.«., ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ 26. C±ÉÆÃPï J¯ï.«., ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ 27. ²æãÁxï J¯ï.Dgï., ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ

*ºÉƸÀ

¸ÉÃ¥ÀðqÉ

2

CzsåÀ PÀëgÀÄ G¥ÁzsåÀ PÀëgÀÄ ReÁAa PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸ÀºÀPÁAiÀÄðzÀ²ð* DAvÀjPÀ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ ¸Àz¸ À åÀ gÀÄ ¸Àz¸ À åÀ gÀÄ* ¸Àz¸ À åÀ gÀÄ* ¸Àz¸ À åÀ gÀÄ* ¸Àz¸ À åÀ gÀÄ* ¸Àz¸ À åÀ gÀÄ* ¸Àz¸ À åÀ gÀÄ* ¸Àz¸ À åÀ gÀÄ ¸Àz¸ À åÀ gÀÄ ¸Àz¸ À åÀ gÀÄ ¸Àz¸ À åÀ gÀÄ ¸Àz¸ À åÀ gÀÄ* ¸Àz¸ À åÀ gÀÄ* ¸Àz¸ À åÀ gÀÄ ¸Àz¸ À åÀ gÀÄ ¸Àz¸ À åÀ gÀÄ* ¸Àz¸ À åÀ gÀÄ ¸Àz¸ À åÀ gÀÄ ¸Àz¸ À åÀ gÀÄ ¸Àz¸ À åÀ gÀÄ ¸Àz¸ À åÀ gÀÄ


'¤gÀAvÀgÀ ¸ÀAfë¤ AiÉÆÃd£É’

'¸ÀAWÀzÀ ¤¢üU'É zs£ À À ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃrgÀĪÀªg À À «ªÀg.À PÀæ.¸ÀA. ºÉ¸ÀgÀÄ

gÀ.¸ÀASÉå

F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃrgÀĪÀªÀgÀ «ªÀgÀ: ªÉƧ®UÀÄ

²æêÀÄw / ²æÃ

PÀæ.¸ÀA ºÉ¸ÀgÀÄ 1. 2. 3.

1.

¸ÀħæºÀätå n. ºÉZï.

092

101=00

2.

¨sÁ¸ÀÌgÀ «±Áé«ÄvÀæ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

120

101=00

3.

gÁªÀÄZÀAzÀæ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

121

105=00

4.

¸ÀA¥Àvï PÀĪÀiÁgï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

122

102=00

5.

¥Àædé¯ï «±Àé£Áxï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

125

501=00

6.

dAiÀĹAºÀ, UÀÄ©â

176

51=00

7.

gÀAUÀ£Áxï±ÀªÀÄð, UÀÄ©â

177

30=00

8.

PÉʯÁ¸ï, UÀÄ©â

178

51=00

9.

£ÀAdÄAqÀ±ÀªÀÄð, UÀÄ©â

179

51=00

10.

GªÀiÁzÉë, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ

180

101=00

11.

±ÉõÁ¢æ ¹. J¸ï., vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ

181

111=00

12.

C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄt gÁªï J¯ï.PÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

182

500=00

13.

PÀȵÀÚªÀÄÆwð ©. J¸ï., ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

183

501=00

14.

©.«.J¸ï.J£ï. gÁªï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

184

15.

gÀAUÀ£ÁxÀ (PÁAUÉæ¸ï), UÀÄ©â

185

100=00

16.

gÀªÉÄñï PÉ. J¸ï., PÉÆrAiÀiÁ®

186

100=00

17.

£ÁUÀgÀvÀߪÀÄä J. Dgï.

187

500=00

18.

gÀAUÀ£ÁxÀ JA. PÉ.

188

52=00

19.

gÀdvïPÀĪÀiÁgï J¯ï. ºÉZï, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ

189

100=00

20.

PÀȵÀÚªÀÄÆwð f. J¸ï., ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

190

25=00

21.

PÀȵÀÚªÀÄÆwð J¯ï. ¦., ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

191

10001=00

22.

UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ±Á¹Ûç

192

51=00

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

23.

®QëöäÃPÁAvï J£ï. PÉ., vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ

193

110=00

37.

MlÄÖ

3

1001=00

14346=00

²æêÀÄw / ²æÃ

ªÉƧ®UÀÄ gÀ.¸ÀASÉå

«£ÉÆÃzïPÀĪÀiÁgï ©.«., ¨ÉA ªÀÄ|| ±Á|| ²gÉÆêÀÄtÂ, ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð, ¨ÉA ¥ÀæPÁ±ï J¯ï.J., gÀAUÀgÁdÄ J¯ï. J¸ï J¯ï. J£ï. ¸ÀÄAzÀgÉñï, ¨ÉA. gÀAUÀ£Áxï f.J£ï., AiÀÄÄ.J¸ï.J. ªÉAPÀlVj J¸ï.«., UÀÄ©â gÁªÀĸÁé«Ä Dgï.,(L.J.J¥sï) ¨ÉA. ¸Á¬Ä±ÀAPÀgï ºÉZï.PÉ., ¨ÉA C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄt gÁªï Dgï., ¨ÉA £ÁUÉñÀgÁªï r., ¨ÉA ¸ÁUÀgï ¢ÃQëvï., UÀÄ©â D£ÀAzÀ ¢ÃQëvï, UÀÄ©â §zÀj£ÁgÁAiÀÄt JA. J¯ï., ªÀÄAZÀ®zÉÆgÉ gÁªÀĸÁé«Ä J¯ï., (¹.L.J¯ï.) ¨ÉA gÁªÀÄZÀAzÀæªÀÄÆwð JA. Dgï., ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ UÀAUÁzsÀgï PÉ. Dgï., £É®ªÀÄAUÀ® PÀȵÀÚªÀÄÆwð ©. C£ÀAvÀ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ºÉZï. PÉ., ºÁUÀ¯Áér ¸Á¬Ä±ÀAPÀgÀ ªÉÊ. J£ï., ¨ÉA. gÀAUÀgÁdÄ J¯ï., vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ¥ÀæPÁ±ï ©. «., ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÁUÀgÁdÄ J¯ï. n. ¨sÀzÁææªÀw ±À²PÀĪÀiÁgï n. J£ï., vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ¸ÀħâgÁªï J¯ï. ¦., ¨ÉA ¹ÃvÁgÁªÀiï, UÀÄqÀØzÀ £ÉÃgÀ¼É PÉgÉÀ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ©. «., ¨ÉA. £ÁUÉÃAzÀæ£ï J¯ï.. Dgï., ¨ÉA QgÀuï J¯ï. Dgï, ¨ÉA PÀȵÀÚªÀÄÆwð J¯ï. «., ¨ÉA £ÀgÀºÀj gÁªï J£ï.J¸ï., ¨ÉA £ÁUÁ¢üvÀå J¯ï. ¦. ªÁ¸ÀÄzÉêÀ£ï J. zÁªÀtUÉgÉ ²æäªÁ¸À ¥Àæ¸À£Àß, ¨ÉA ²æãÁxÀ J¯ï. Dgï., ¨ÉA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå J£ï., ¨ÉA ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄtgÁªï J¯ï., ®PÉÌãÀºÀ½î C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄ£ÀgÁªï ºÉZï.J£ï., ºÀÄt¸ÉãÀºÀ½î gÀAUÀ¥Àæ¸Ázï f. PÉ., ¨ÉA MlÄÖ

4

101=00 501=00

118 119

800=00 2001=00 200=00 500=00 201=00 101=00 100=00 100=00 100=00 101=00 250=00 101=00 100=00 101=00 100=00 100=00 100=00 100=00 100=00 200=00 300=00 51=00 101=00 200=00 100=00 200=00 100=00 101=00 201=00 500=00 100=00 101=00 501=00

123 124 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 201 202 203 204 205 206

501=00 251=00 9366=00

207 208

µÀgÁ. ºÉƸÀ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ

ºÉƸÀ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ

ºÉƸÀ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ

-"-"-"-"-"-"-

ºÉƸÀ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ

ºÉƸÀ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ

-"-

ºÉƸÀ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ


5 6

gÀÆ.6,000=00

08-12-1999

gÀÆ. 13,550=00

64040875399 356665

20-02-2009

378092/

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

ªÀĺÁgÁµÀÖç C¥ÉPïì PÁ¥ÉÆÃðgÉõÀ£ï.

UÀÄ©â.

¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ,

wAUÀ¼ÀÄ.

36

¢£ÀUÀ¼ÀÄ

365

¢£ÀUÀ¼ÀÄ

300

365 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ

CªÀ¢ü

13.2%

8.75%

6.5%

9%

zÀgÀ

'PÁ¯ÁªÀ¢ü oÉêÀtÂ' ªÉÄð£À §rØ §AzÀzÀÄÝ ¥ÁvÉæUÀ¼À ¨ÁrUÉ §AzÀzÀÄÝ PÁ¯ÁªÀ¢ü oÉêÀt ªÀÄÄVzÀzÀÄÝ

4. 5. 6.

G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ

'¤gÀAvÀgÀ ¸ÀAfë¤' ¬ÄAzÀ §AzÀzÀÄÝ

3.

CzsÀåPÀëgÀÄ

'¸ÀAWÀzÀ ¤¢üUÉ' §AzÀ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

2.

1.

(gÀÆ) 33824=00

1,80,261=00

PÉ®¸ÀzÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ CAvÀåzÀ ²®ÄÌ (31-3-2009PÉÌ)

14. 15.

ReÁAaUÀ¼ÀÄ

(¨ÁåAPï) EvÀgÉ ªÉZÀÑ+¥sÉÆÃmÉÆ

13.

¸ÀºÀPÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ

UÁå¸ï ¸ËÖªï j¥ÉÃj

ªÀÄÄzÀætzÀ RZÀÄð

10.

CAZÉ ªÉZÀÑ

ºÁ®Ä PÉÆAqÀzÀÄÝ

9.

12.

±Á«ÄAiÀiÁ£À ¨ÁrUÉ

8.

11.

vÀgÀPÁjUÉ

QgÁt ¸ÁªÀiÁ¤UÉ

CrUÉ C¤®

'PÁ¯ÁªÀ¢ü oÉêÀtÂ' ªÉÄÃ¯É §rØ §AzÀzÀÄÝ

CrUÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£É

¥ÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÀzÀÄÝ

oÉêÀtÂAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹zÀÄÝ

Rað£À «ªÀgÀ

7.

1,04,000=00 6.

1,475=00 5.

17,250=00 4.

9,366=00 3.

14,346=00 2.

PÀæ.¸ÀA

ªÉƧ®UÀÄ

PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ

dĪÀiÁè

DÀgÀA¨sÀzÀ ²®ÄÌ (1-4-2008)gÀ°èzÀÝAvÉ

dªÀiÁ «ªÀgÀ

1.

PÀæ.¸ÀA

2008-2009£Éà ¸Á°£À dªÀiÁ RZÀÄðUÀ¼À vÀSÛÉ

1,80,261=00 DAvÀjPÀ ¯É. ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ

dĪÀiÁè

3310=00

250=00

385=00

220=00

269=00

1500=00

426=00

1200=00

949=00

5,176=00

700=00

17,250=00

1,850=00

9,716=00

(gÀÆ) 1,37,060=00

ªÉƧ®UÀÄ

** PÀ¼ÉzÀ ¸Á°£À°è ¸ÀAWÀzÀ ¤¢ü ºÁUÀÆ '¤gÀAvÀgÀ ¸ÀAfë¤ AiÉÆÃd£É' ¬ÄAzÀ ¸ÀAUÀæºÀªÁzÀ ºÀtzÀ°è µÀ¶× ¸ÀAvÀ¥ÀðuÉAiÀÄ RZÀð£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, G½zÀ gÀÆ. 13,550=00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ, UÀÄ©âAiÀÄ°è ¤²ÑvÀ oÉêÀt gÀÆ¥ÀzÀ°è vÉÆqÀV¸ÀÀ¯ÁVzÉ.

2002

gÀÆ. 14,775=00

20-02-2010

*

13-07-2010

17-01-2010 gÀÆ. 42696.92

ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ¢£ÁAPÀ ªÉƧ®UÀÄ

* ¤²ÑvÀ oÉêÀtÂAiÀÄ (J¥sï.r.) ªÉÄð£À ªÀiÁ¹PÀ §rØ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAZÀ¬ÄvÀ oÉêÀtÂ(Dgï.r)AiÀÄ°è ¤AiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

MlÄÖ ¤²ÑvÀ oÉêÀt ªÉÆvÀÛ: gÀÆ. 1,57,610=99

4.

3.

UÀÄ©â.

gÀÆ.98,000=00

419493

2.

L£ï.J£ï.f.ªÉʱÀå¨ÁåAPï. vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ,

17-01-2009 gÀÆ.39060=99

132092024995

1.

vÉÆqÀV¹gÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ

16-09-2009

¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƧ®UÀÄ

PÀæ.¸ÀA. J¥sï.r.Dgï. ¸ÀASÉå

PÁ¯ÁªÀ¢ü oÉêÀt «ªÀgÀ


¥À¸ æ PÀ ÛÀ ¸Á°£À°è £Àqz É À zÉêÀvÁ PÁgÀåUÀ¼ÄÀ 1. vÁ|| 22-02-2009gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ J¯ï gÀAUÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ (UÀÄ©â) ªÉƪÀÄäU£ À À ZË®PÀªÄÀ ð ºÁUÀÆ ²æà ¸Áé«ÄUÉ C©üµÃÉ PÀzÀ PÁgÀåPª æÀ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß £Égª À ÃÉ j¹zÁÝg.É 2. ¨sÁªÀ£Á PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ GzÁÏl£É : LwºÁ¹PÀ ¸À«Ä䮣À vÁ|| 3-08-2009gÀAzÀÄ ²æà PÀȵÀÚ d£ÁäµÀ׫Ä. £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²æà vÀļÀ¹gÀAUÀ£ÁxÀ ¸Áé«Ä ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ¸ÀqÀUÀgÀ, JAzÀÆ PÀAqÀjAiÀÄzÀ ªÀÄ£À¸ÀÆgÉUÉƼÀÄîªÀ d£À¸ÁUÀgÀ, «zÀÄåvï ¢Ã¥À ºÁUÀÆ ««zsÀ jÃwAiÀÄ ¥ÀĵÀàUÀ½AzÀ PÀAUÉƽ¸ÀĪÀ ªÁvÁªÀgÀt. £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è ¸ÀĪÀuÁðPÀëgÀUÀ½AzÀ §gÉAiÀÄĪÀ F PÀëtªÉà ¨sÁªÀ£À PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ GzÁÏl£É ºÁUÀÆ GavÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «ªÁºÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £É®¹gÀĪÀ ªÀĺÁzÁ¤, UÁtÂUÀgÀvÀß, zÁ£À¦æAiÀÄ, ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÁ zsÀÄjÃt ²æà J£ï. ²æäªÁ¸À CzsÀåPÀëgÀÄ, CT® PÀ£ÁðlPÀ UÁtÂUÀgÀ ¸ÀAWÀ (j.) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, EªÀgÄÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ®PÀë gÀÆUÀ¼£ À ÄÀ ß ¤Ãr ¸Áé«Ä ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥Àª£ À ÄÀ ß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä PÁgÀtPÀvÀðgÁVzÁÝgÉ. EªÀgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀ QÃwð £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ gÀƪÁj ¢|| J¯ï. PÉ. ªÉAPÀlgÀAUÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸À®ÄèvÀÛzÉ. ªÀĺÁzÁ¤ ²æäªÁ¸ïgÀªÀjUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ zÁ£À ²gÉÆêÀÄt JA§ ©gÀÄzÀ£ÀÄß ¤Ãr ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ²æà vÀļÀ¹gÀAUÀ£ÁxÀ ¸Áé«Ä zÉêÁ®AiÀÄ ¸À«Äw¬ÄAzÀ 'zsÀªÀÄðPÁAiÀÄð ¥Àæ«Ãt' JA§ ©gÀÄzÀ£ÀÄß ¤Ãr ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀÄwUÀ¼ÀÄ, C£ÉÃPÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÆ F ¸ÀAzÀÀ¨sÀðzÀ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GavÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «ªÁºÀªÀ£ÀÄß £ÉÃgÀªÉÃj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. "JvÀÛtzÀ ªÀiÁªÀÄgÀªÉÇ JvÀÛtzÀ PÉÆÃV¯ÉAiÉÆ" JA§AvÉ "J°èAiÀÄ ²æäªÁ¸ÀgÀªÀgÉÆà J°èAiÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀĪÉÇÃ" F jÃwAiÀÄ ¸ÀvÁÌgÀåUÀ¼À°è ¨sÁVUÀ¼ÁUÀ®Ä CzÁªÀ zÉʪÀ ¥ÉæÃgÀuÉ EzÉAiÉÆÃ, CzÉà «¸ÀäAiÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨ð Às zÀ°è ¸ÀªiÀ ÁgÀA¨sz À À AiÀıÀ¹U ì É ±À« æ ĹzÀ J¯Áè ¨sPÀ ÁÛ¢UÀ½UÀÆ zs£ À åÀ ªÁzÀU¼ À ÄÀ , G¥À£ÀAiÀÄ£À, £ÁªÀÄPÀgÀt, «ªÁºÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀvÁÌgÀåUÀ¼À£ÀÄß F PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqɸÀ§ºÀÄzÀÄ. (PÁgÀåzÀ²ðUÀ¼ÀÄ)

C©ü£AÀ zÀ£É ²æà Dgï. gÁªÀĸÁé«ÄAiÀĪÀgÀÄ (L.J.J¥sï.) : ¸À¨sÉUÀ½UÉ J®ègÀ£ÀÄß DºÁ餹 ¸ÀÆPÀÛ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. ²æà n.J£ï. ±À²PÀĪÀiÁgï : DAvÀjPÀ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀPÁgÀ. ²æà J¯ï.Dgï. ²æÃPÁAvï : ¸ÀAWÀzÀ ¥ÁvÉæUÀ¼À «vÀgÀuÉ ºÁUÀÆ §AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÁåAQUÉ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. EªÀjUÉ ¸ÀAWÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ C£ÀAvÁ£ÀAvÀ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ.

µÀ¶× ªÀÄvÀÄÛ ¸À¥ÛÀ«Ä ¢£ÀU¼ À À ¸ÀAvÀ¥ð À uÉ ¸ÉêÁPÀvð À gÀ «ªÀgÀ : PÀæ.¸ÀA. 1. 2.

¢£À µÀ¶× µÀ¶×

3. 4. 5.

¸À¥ÀÛ«Ä ¸À¥ÀÛ«Ä ¸À¥ÀÛ«Ä

ºÉ¸ÀgÀÄ ( ²æÃAiÀÄÄvÀgÁzÀ ) ¸ÉêÉ. J¯ï.«. gÀAUÀAiÀÄå. UÀÄ©â CQÌ ¢|| PÉÆÃmÉ £ÁUÀgÁdÄgÀªÀgÀ £É£À¦£À°è ¹» ¨sÀPÀëöå CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ ¸ÉêÁxÀð, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ J¯ï. Dgï. gÁªÀĸÁé«Ä, ®PÉÌãÀºÀ½î ¹»¨sÀPÀëöå J¯ï. PÀȵÀÚªÀÄÆwð ®PÉÌãÀºÀ½î SÁgÀzÀ ¨sÀPÀëöå f.J¸ï. PÀȵÀÚªÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§, ¨ÉA. wAr ªÀåªÀ¸ÉÜ

2008-09£Éà ¸Á°£À°è CqÀÄUÉ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀ zÁ¤UÀ¼À «ªÀgÀ PÀæ.¸ÀA. ºÉ¸ÀgÀÄ (²æÃAiÀÄÄvÀgÁzÀ) ªÉÆvÀÛ 1.

J¯ï.«. UÀÄgÀÄPÀĪÀiÁgï 10,000=00 (¢|| J¯ï. PÉ. ªÉAPÀlgÀAUÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ £É£À¦£À°è) 2. J¯ï.¦. ²æÃzsÀgÀgÁªï (¢|| ¥ÁgÀévÀªÀÄä£ÀªÀgÀ £É£À¦£À°è) 2,000=00 MlÄÖ 12,000=00 PÀæ.¸ÀA. Rjâ¹gÀĪÀ ¥ÁvÉæUÀ¼À «ªÀgÀ ªÉÆvÀÛ (gÀÆ) 1. M§ânÖ£À vÀªÀ - 1 3375=00 2. C®Äå«Ä¤AiÀÄA qÀ§j+ªÀÄÄZÀѼÀ - 1 2841=00 3. UÁå¸ï ¯ÉÊ mï - 1 1450=00 4. f¯Éé ¨Át°, PÉl¯ï, »r§lÖ®Ä, vÀ¯Á-1 2050=00 MlÄÖ 9716=00

F ªÉÄð£À ¥ÁvÉU Éæ ¼ À £ À ÄÀ ß Rjâ¸À®Ä zs£ À À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀªj À UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÀ¥ð À uÉ ¸ÉêÁPÀvð À jUÉ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀgÀªÁV zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉÆPÀ̪ÁV EqÀ®Ä MAzÀÄ C¯ÉäÃgÁzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ. ¨sÀPÁÛ¢üUÀ¼ÀÄ F PÀÄjvÀÄ zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀĪÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

±Àz æ ÁÞAd°: 1. ¢£ÁAPÀ 14-11-2009 gÀ ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÝ Dgï. C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄtgÁªï gÀªÀgÀÄ zsÉʪÁ¢üãÀgÁzÀgÉAzÀÄ w½¸À®Ä «µÁ¢ü¸ÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀAWÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ½UÉ vÀ¥ÀàzÉà vÀÄA¨Á PÁAiÉÆÃð£ÀäUÀßgÁV ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛzÀÝ EªÀgÀ CUÀ°PÉ ¤dPÀÆÌ vÀÄA§¯ÁUÀzÀ £ÀµÀÖ. EªÀgÀÄ ¤gÀAvÀgÀ ¸ÀAfë¤ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è ¸ÀAWÀPÉÌ zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 2. £ÀªÀÄUÉ®è w½¢gÀĪÀAvÉ ªÀÄAvÀæ±Á¸ÀÛç ²gÉÆêÀÄt ²æÃAiÀÄÄvÀ J. ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ¤gÀAvÀgÀ ¸ÀAfë¤ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 27-12-2009gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ CªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ J. J¸ï. ¥ÀzÀä£Á¨sÀgÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ «ZÁgÀªÀ£À£ÀÄß w½¸À®Ä CvÀåAvÀ zÀÄBRªÁUÀÄvÀÛzÉ. F ªÉÄîÌAqÀ CUÀ°zÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ ±ÁAw, ¸ÀzÀÎwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ À ªÀðPÀ ªÀÄ£ÉÆøÉÜöÊgÀåªÀ£ÄÀ ß ¨sU À ª À AÀ vÀ£ÄÀ zÀAiÀÄ¥Á°¸À¯AÉ zÀÄ ¥Áæyð¸ÀÄvÁÛ, J®ègÀ ¥Àgª À ÁV UËgÀª¥ À Æ ±ÀæzÁÞAd°AiÀÄ£ÀÄß C¦ð¸ÀÄvÉÛãÉ. (PÁgÀåzÀ²ðUÀ¼ÀÄ)

7

8


|| ²æà ®Qëöäà gÀAUÀ£ÁxÀ¸Áé«Ä ¥Àæ¸À£Àß ||

²æà gÀAUÀgÁeÉÆà ¨sU À ª À Á£ï ²æèsÆ À ¤Ã¼À ªÀÄ£ÉÆúÀgBÀ | ¥Àt æ ªÁ®AiÀĪÀÄzsåÀ ¸ÀÜ ¥Àt æ ªÁxÀð ¥ÀPæ Á±ÀPBÀ ||

¨ÁæºäÀ t ¸ÉêÁ ¸ÀAWÀ

®PÉÌãÀºÀ½î, UÀÄ©â vÁ®ÆèPÀÄ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯Éè

²æà ®Qëöäà gÀAUÀ£ÁxÀ¸Áé«Ä ¸ÀÆAiÀÄðªÀÄAqÀ¯Æ É ÃvÀìªÀ

DºÁé£À ¥ÀwPæ Á

¸Àé¹Û²æà «dAiÀiÁ¨sÀÄåzÀAiÀÄ ±Á°ªÁºÀ£À ±ÀPÀ ªÀµÀðAUÀ¼ÀÄ 1931£Éà ²æà «gÉÆâü £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ ªÀiÁWÀ ±ÀÄzÀÞ µÀ¶× ºÁUÀÆ ¸À¥ÀÛ«ÄAiÀÄAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À «ªÀgÀ F PɼÀPÀAqÀAwzÉ.

PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ UÀ¼ÄÀ 21-01-2010 UÀÄgÀĪÁgÀ (µÀ¶×)

¨É¼ÀUÉÎ 9:30PÉÌ

ªÀÄÆ®zÉêÀjUÉ C©üµÉÃPÀ, ²æà azÀA§gÁ±ÀæªÀÄzÀ ªÀlÄUÀ½AzÀ ªÉÃzÀWÉÆõÀ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄt¥ÀƪÀðPÀ CZÀð£É

ªÀÄzsÁåºÀß

22-01-2010 ±ÀÄPÀæªÁgÀ (¸À¥ÀÛ«Ä)

C£À߸ÀAvÀ¥ÀðuÉ (¸ÀAWÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ) ªÉÄðéZÁgÀPg À ÄÀ - ²æà J¯ï gÁªÀĸÁé«Ä(¹LJ¯ï) ªÀÄvÀÄÛ ²æà ºÉZï. J¸ï. gÀAUÀ£Áxï gÀªÀgÀÄ (¨Á§Ä) gÁwæ ²æà ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ «zÀÄåvï ¢Ã¥Á®APÀÈvÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ 7:00PÉÌ (¸ÀAWÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ) ¸ÉêÁPÀvÀðgÀÄ-²æÃAiÀÄÄvÀgÁzÀ J¯ï.Dgï. gÁªÀĸÁé«Ä, J¯ï. PÀȵÀÚªÀÄÆwð, f.J¸ï. PÀȵÀÚªÀÄÆwð, J¯ï. ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt gÁªï, ¸Á¬Ä±ÀAPÀgï, ºÁUÀ®ªÁr, J¯ï.«. PÀȵÀÚªÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw ºÉZï.J¸ï. ®°vÀªÀÄä£ÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ : ²æà vÀļÀ¹gÀAUÀ£ÁxÀ¸Áé«Ä zÉêÁ®AiÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9:30PÉÌ ªÀÄÆ®zÉêÀjUÉ C©üµÉÃPÀ 11:00PÉÌ ¥Á£ÀPÀ ¥À£ÁågÀ ¸ÉêÉ- ¢|| ªÉAPÀlzÁ¸À¥Àà£ÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢|| gÀAUÀªÀÄä£ÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß

¸Áé«ÄUÉ ¸ÀÆAiÀÄðªÀÄAqÀ¯Æ É ÃvÀìªÀ ¸ÉêÉ

C£À߸ÀAvÀ¥ÀðuÉ ¸ÉêÁPÀvÀðgÀÄ : ¢| ªÉAPÀlzÁ¸À¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ²æà J¯ï.«. C±ÉÆÃPï ¨sÀPÀÛ ªÀĺÁ±ÀAiÀÄgÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÉêÁPÁAiÀÄðUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹, ¨sÀUÀªÀAvÀ£À PÀÈ¥ÉUÉ ¥ÁvÀg æ ÁUÀ¨ÃÉ PÁV «£ÀAw. EAw, J¯ï. ªÉAPÀlPÀȵÀÚAiÀÄå (zÉÆgÉ), CzsÀåPÀëgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAWÀzÀ ¸Àz¸ À åÀ gÀÄUÀ¼ÄÀ , ®PÉÌãÀº½ À î

Varshikavaradhi - 2008 - 2009  

Varshikavaradhi - 2008 - 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you