SUND NYT 3

Page 1

SUND NYT 3 Januar 2012


SUND NYT 3 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet indledte det nye år med en hyggelig sammenkomst, hvor vi også tog ”temperaturen” på det nu godt 1-årige barn: det har det godt, har fået rytmer – men det er også et livligt og overraskende barn fuld af energi. Hvad kan det ikke blive til, når barnet er fem år gammelt? 10 år gammelt?

alle tak for indsatsen i det gamle år. Vi er allerede i fuld gang med 2012. Vi ved, vi får sved på panden, når vi skal nå de resultater, vi har ambitioner om. Og vi ved, at vi er helt afhængige af, at vi uanset funktion samarbejder åbent og fordomsfrit og anerkender den indsats, som vi hver især leverer. Velkommen til 2012. Velkommen til SUND NYT 3.

Dette nummer af SUND NYT giver et indtryk af de mange forskellige aktiviteter, der finder sted på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – og som er båret af engagerede og dygtige medarbejdere og studerende.

Egon Toft, dekan

Jeg vil på denne plads benytte lejligheden til at sige

2


Om SUND NYT

SUND NY T

Nyhedsbrevet er først og fremmest til alle ansatte med tilknytning til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, det vil sige ansatte på institutterne og i fakultetsadministrationen. SUND NYT er dog tilgængeligt for alle på hjemmesiden, og vi håber, at studerende på de sundhedsvidenskabelige uddannelser samt interne og eksterne samarbejdspartnere også vil finde SUND NYT relevant. Ideer, forslag og kommentarer modtages gerne og sendes til Bodil Brander Christensen på bbc@adm. aau.dk

Maj 2011

Næste nummer af SUND NYT har deadline den 13. april 2012. Bidrag til SUND NYT er meget velkomne og sendes til Ann Karina Schelde på aks@adm.aau.dk

Egons ord

Indhold Ud d a n n e ls e & Unde r v is ning

4-9

Fo r s kn i n g

10 - 16

O rg a n i s at ion & R e s s ource r

17 - 21

3


Uddannelse & Undervisning

Årets undervisere blev Parisa Gazerani (t.v.) og Carsten Dahl Mørch (t.h.), som begge fik overrakt diplom og blomster af skoleleder Jesper Franch.

Årets undervisere ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet I alle studienævn indstiller studenterrepræsentanterne en kandidat til Årets Underviser ved det pågældende studienævn. Indstillingen skal begrundes i engagement og kvalitet i undervisning, undervisningsmateriale og undervisningsplanlægning. Årets undervisere ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets to studienævn blev afsløret og hædret ved Nytårskuren den 3. januar 2011. Lederen af skolen for Medicin og Sundhed, Jesper Franch, holdt taler for de to prisvindere med afsæt i de studerendes begrundelser. Årets underviser ved Studienævn for Medicin er lektor Parisa Gazerani, og årets underviser ved Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt er lektor Carsten Dahl Mørch. Jesper Franch sagde i sin tale til Parisa Gazerani blandt andet: Dit engagement inden for undervisning og forskning betyder sammen med din farmaceutiske baggrund, at du er en excellent underviser og vejleder. Du underviser entusiastisk, systematisk og er altid velforberedt. Din anvendelse af gode eksempler betyder, at komplicerede emner bliver mere tilgængelige for de studerende.

Du behersker såvel den klassiske forelæsning som journal clubs, gruppediskussioner og vejledning. Du sikrer dig altid, at de studerende inddrages aktivt og får udbytte af din undervisning. Din positive tilgang og store tålmodighed sikrer et rigtig godt læringsmiljø, som de studerende sætter stor pris på. I sin tale til Carsten Dahl Mørch sagde Jesper Franch blandt andet: Du underviser på Sundhedsteknologi i fysik på 4., 5. og 6. semester. Du underviser meget engageret og levende, og du evner at gøre selv et meget tungt fag som fysik interessant og gør det uden at tabe de studerende. Du er altid velforberedt, og dine forelæsninger har en meget høj standard. Du udarbejder endvidere forelæsningsnoter til de studerende, hvilket de studerende sætter meget stor pris på, da noterne hjælper dem med at få overblik over hele kurset, og samtidig er noterne en god støtte ved eksamensforberedelsen. Du bidrager med meget mere end god undervisning. I kraft af din humor og din tilgang til de studerende skaber du et rigtig godt studiemiljø. Og sidst, men ikke mindst, ser de studerende frem til også i fremtiden at blive undervist af dig.

4


Uddannelse & Undervisning

Kræftforsøg sikrer forskerpris til medicinstuderende Laboratorieforsøg med stamceller, som bremser kræftcellers vækst, har sikret fem studerende fra Medicin med Industriel Specialisering en prestigefyldt talentpris på en konference i Berlin. Gruppens lovende fund overraskede dem selv, og nu skal de være med til grundigere undersøgelser af potentialet.

tiltrækker flere hundrede deltagere fra hele verden, og temaet i 2011 var ”Perspektiver og Udfordringer i Regenerativ Medicin”. Gruppen fra Aalborg blev både Winner of the Day og samlet vinder af ESC-Research Award for bedste poster præsentation. Gruppen består af: Heidi Guldborg Møller, Hjalte Holm Andersen, Anders Christian Kaa, Andreas Pagh Rasmussen og Kasper Bendix Johnsen.

De fem studerende fra uddannelsen i Medicin med Industriel Specialisering har beskæftiget sig med fedtstamcellers effekt på en bestemt type kræft sammen med deres vejleder, lektor Meg Duroux fra Laboratoriet for Stamcelleforskning.

Læs hele historien her: http://www.sundhedsvidenskab. aau.dk/Nyheder/Nyhed/kraeftforsoeg-sikrer-forskerpristil-medicinstuderende-.cid51073

The European Students’ Conference (ESC) i Berlin blev afholdt for 22. gang. Det er den største biomedicinske konference i Europa, som er arrangeret af studerende. Den

Egons ord

5


Uddannelse & Undervisning

Novo Nordisk scholarship til studerende på Sundhedsteknologi Juri Osmolovski har fået et et-årigt Novo Nordisk scholarship med start september 2012. Juri skal studere metoder til at forudse, og dermed også forebygge, hypoglykæmi (farligt lavt blodsukker) hos mennesker med diabetes. Projektet baserer sig på data af høj kvalitet fra Steno Diabetes Center i København. Dataene er blevet indsamlet i forbindelse med et erhvervs-ph.d.-samarbejde mellem Novo Nordisk og Aalborg Universitet, og Juris scholarship giver ham mulighed for at bidrage til dette samarbejde. Juri vil basere sit arbejde på matematiske modeller af sukkerstofskiftet og bruge metoder til signalbehandling og mønstergodkendelse. Juris hovedvejleder er Ole Hejlesen fra Medicinsk Informatikgruppen ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Bivejledere er Toke Folke Christensen, MSc BMEI, PhD, modelling scientist ved Novo Nordisk, og Lise Tarnow, MD, DMSc, leder af Klinisk Forskningsenhed ved Steno Diabetes Center.

Michael Sloth Traberg, MR Aalborg

Medicinerrådet - en ny forening er stiftet Af Michael Sloth Trabjerg, MR Aalborg

Efter fem måneders hårdt arbejde og møder hver anden uge, har de medicinstuderende ved Aalborg Universitet fået en ny forening, Medicinerrådet Aalborg. Medicinerrådet er en selvstændig, frivillig studenterpolitisk forening, hvis formål er at repræsentere de medicinstuderende ved AAU internt på studiet og overfor ledelsen på universitetet. Foreningen blev officielt stiftet 15. december, hvor 16 medicinstuderende deltog i den stiftende generalforsamling. 12 stud.med’er blev valgt ind i repræsentantskabet, fire fra 1. semester og otte fra 3. semester. MR Aalborg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med Aalborg Universitet samt medicinerrådene ved landets tre andre lægeuddannelser. Vi vil i vores første foreningsår blandt andet arbejde med, hvordan de studerende og ledelsen på både kort og lang sigt kan forbedre medicinstudiet, så vi opnår yderligere viden og færdigheder.

For nærmere info: www.mraalborg.dk Juri Osmolovski starter september 2012 Novo Nordisk scholarship

6


Uddannelse & Undervisning

Egons ord

Kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har fået godkendt en ny uddannelse i folkesundhedsvidenskab, som starter september 2012. Den to-årige kandidatuddannelse skal uddanne kandidater, der kan varetage funktioner, der knytter sig til udvikling, implementering og konsekvensvurdering af forebyggelses- og sundhedsfremmeaktiviteter. Gennem uddannelsen vil de studerende lære at igangsætte undersøgelser og omsætte viden til handling, så ny viden hurtigt kommer borgerne til gavn. Kandidatuddannelsen består af fire semestre, og på hvert semester udarbejdes et problemorienteret projekt. Der arbejdes typisk med aktuelle problemstillinger i samarbejde med offentlige og private virksomheder om indikationer for og håndtering af risikofaktorer for sygdom, om udvikling og om effektvurdering af forebyggelses- eller sundhedsfremmeaktiviteter.

Projektarbejdet suppleres af kurser i blandt andet forståelse af sundhed, risiko og forebyggelse, epidemiologi og statistiske metoder, organisation, strategi og ledelse, sundhedsøkonomi og prioritering samt læring og forandringsprocesser.

Adgangskrav Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab: idræt, medicin med industriel specialisering, medicin og folkesundhedsvidenskab. Under forudsætning af minimum 10 ECTS-point i epidemiologi og statistik har følgende professionsbachelorer endvidere direkte adgang til uddannelsen: sygepleje, ernæring og sundhed, ergoterapi, fysioterapi og jordemoderkundskab.

7


Uddannelse & Undervisning

IMCC – Når du vil afprøve dine studier i praksis Af Henriette E. Callesen, afgående formand, IMCC Aalborg

2. oktober 2011 fik 84 studerende fra Farsø Efterskole besøg af otte studerende, der med titlen ”sexperter” satte dagsordenen. Emnerne omhandlede blandt andet sex, prævention og kønssygdomme, men til forskel fra den normale seksualundervisning blev emnerne her formidlet af studerende med en sundhedsvidenskabelig og underholdende tilgang. Sexperterne er ét af flere projekter, der udbydes af den landsdækkende organisation IMCC (International Medical Cooperation Committee), der i Aalborg består af studerende fra Medicin med Industriel Specialisering, Medicin samt Sundhedsteknologi. Organisationen er for studerende, der har lyst til at lave frivilligt sundhedsarbejde indenfor blandt andet hjælpearbejde, undervisning og udveksling. Udover ”Sexperterne” udbydes projektet ”Research Exchange”, som har til formål at sende studerende ud i den store verden, så de på egen hånd får erfaring med professionel forskning. IMCC er medlem af den store verdensomspændende organisation IFMSA (International Federation of Medical Students’ Association), som to gange årligt afholder deres generalforsamling med deltagelse af flere hundrede sundhedsfaglige studerende fra hele verden. IMCC - Aalborg har i løbet af det sidste halvandet år sendt studerende af sted til disse særdeles inspirerende møder, og i marts 2012 går det så løs igen, når den nye formand Søren Knudsen fra IMCC - Aalborg tager til Ghana for at repræsentere Aalborg.

Den afgående IMCC-Aalborg formand, Henriette E. Callesen

På hjemmefronten har IMCC - Aalborg i løbet af 2011 haft en massiv forøgelse i antallet af medlemmer, hvilket betyder, at flere projekter så småt er kommet på banen. De nye projekter er: • 3om1 – et projekt, der går ud på at finde sponsorer til skolebørn i Indien. • Førstehjælp for folkeskoler – et projekt, der underviser folkeskoleelever i førstehjælp. • Børnehospitalet – et projekt, hvis formål er at mindske børns angst for sygehuse og læger. Udover at tilbyde oplevelser i Danmark og i det meste af resten af verden giver IMCC som organisation derfor også mulighed for at gøre en forskel for andre. IMCC er en god mulighed for både at udvikle sig personligt og lære en masse om eksempelvis organisationsarbejde, ledelse, projektstyring og det at arbejde på tværs af studier og kommunegrænser. Sidst, men ikke mindst, er vi i IMCC kendt for vores gode fester, hygge og samvær.

Den nye formand for IMCC-Aalborg, Søren Knudsen

Så er du sundhedsfaglig studerende, og har du lyst til at afprøve dine studier i praksis, så vil vi meget gerne have dig med på holdet. Du kan få mere at vide og kontakte os på www.imcc.dk.

8


Uddannelse & Undervisning

Forskning

Den Hvide Verden Af Jane Jacobsen, Kommunikationsafdelingen, TEKNAT/SUND Fakultetskontor

I 2012 deltager SUND for første gang på messen ”Den Hvide Verden”, som løber af stablen 8. februar i tidsrummet kl. 15-17.30 på Sygehus Syd i Aalborg. Messen er arrangeret af Region Nordjylland og henvender sig primært til unge fra 13-25 år, der overvejer en uddannelse inden for sundhedsområdet. På tæt hold vil de besøgende kunne opleve, hvad der sker, når en patient bliver bragt ind med udrykning, og de vil møde forskellige faggrupper fra hospitalet og studievejledere fra UCN og AAU. På SUNDs stand kan de unge opleve samspillet mellem uddannelser inden for teknologi, idræt og lægevidenskab, mens de bliver underkastet et sundhedstjek og får målt deres reflekser og muskelaktivitet.

Egons ord

Se og læs mere om Den Hvide Verden på www.denhvideverden.rn.dk

Ny doktor - Tillykke Lektor Stephen E. Rees, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi forsvarede den 2. december 2011 sin doktorafhandling og er af akademisk råd tildelt doktorgraden i Teknik (dr. techn.). Doktorafhandlingen har titlen “The Intelligent Ventilator (INVENT) project: The role of mathematical models in translating physiological knowledge into clinical practice”. Computersystemer og matematiske modeller kan forbedre den kliniske behandling af patienter på sygehusene, men det er svært at omsætte modellerne til let anvendelige praktiske løsninger. Det konkluderer lektor Stephen Rees i sin doktorafhandling. Læs hele historien her: http://www.sundhedsvidenskab.aau.dk/Nyheder/Nyhed//doktorafhandling-computermodeller-gavner-patienterne.cid55229

Sille Jensen (th), studievejleder fra Medicin med Industriel Specialisering, er en af de fire studievejledere, man vil kunne møde på SUND-standen d. 8. februar.

9


Forskning

Egons ord Sapere Aude prisvinder, Claus Graff

Sapere Aude pris - Tillykke Det Frie Forskningsråd har netop givet 45 unge forskere et karrierekick. En af dem er Claus Graff, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, som udover æren også fik del i de mange, gode penge. Uddelingen sker inden for forskningsrådets eliteprogram Sapere Aude DFF – Ung Eliteforsker, der med bevillinger på mellem 1 million og 4,5 millioner kroner bidrager til forskerkarriererne. Claus Graff modtager kr. 3.187.998 til projektet ”Electrocardiographic Risk Stratification of Patients with the Early Repolarization Syndrome”.

Projektbeskrivelse

Hjerterytmeforstyrrelser forårsager årligt omkring 200.000 dødsfald i Nordamerika og Europa. I mange tilfælde er der ingen kendte symptomer, men man ved, at op imod 80 procent af de mennesker, der overlever hjertestop, har en afvigelse af hjertets elektriske impulser - en afvigelse betegnet tidlig repolarisering og målbar med elektrokardiografi (EKG). Tidlig repolarisering forekommer hos op til 13 procent af befolkningen, men vi har på nuværende tidspunkt ikke red-

10

skaberne til at skelne mellem de tilfælde af tidlig repolarisering, der på sigt udvikler sig til arytmi og de, som ikke gør. Projektet vil derfor i samarbejde med Rigshospitalets Hjerteafdeling, Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium og forskere i USA foretage computerbaserede analyser af EKG’er fra mere end 410.000 patienter for at undersøge, om der kan identificeres karakteristiske mønstre, som kan forudsige risikoen for livstruende hjertearytmier eller pludselig hjertedød. Analyserne samkøres med de offentlige sundhedsregistre, der indeholder information om sygdom og død. I samarbejde med Rigshospitalets Intensivafdeling karakteriseres der også tidlig repolariseringsmønstre under langtids-EKG-optagelser hos komatøse patienter, der har overlevet et hjertestop. Disse målinger giver mulighed for at få indblik i de dynamiske aspekter af tidlig repolarisering, som går forud for arytmier hos patienter under indlæggelse. Målet er at kunne opnå en bedre risikovurdering hos patienter med tidlig repolarisering og dermed også en mere målrettet behandling.


Forskning

Vi vil i SUND NYT løbende præsentere forskningscentre og –grupper ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Vi starter i dette nummer med Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI).

Præsentation af Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI) Af professor Lars Arendt-Nielsen SMI, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

SMI blev oprettet som ”Center of Excellence” i 1993 med støtte fra Danmarks Grundforskningsfond. Centret er en del af Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. SMI er et tværfagligt, internationalt center, der igennem årene er vokset fra otte til 80 ansatte. Derudover er en række løstansatte, videnskabelige medarbejdere tilknyttet. Politikken gennem alle årene har været interdisciplinaritet (læger, ingeniører, farmaceuter, fysioterapeuter, tandlæger o.s.v.) og 50 procent internationalisering (mere end 20 forskellige lande er repræsenteret). SMIs domicil omfatter cirka 1.500 kvadratmeter kontorer og 750 kvadratmeter moderne og fuldt udstyrede laboratorier.

Egons ord

SMI modtager eksterne bevillinger fra en lang række private fonde, nationale forsknings- og forskeruddannelsesprogrammer, internationale programmer (EU og NIH) samt industrielle samarbejder og har en årlig ekstern omsætning på cirka 30 millioner kroner. Der administreres mere end 100 eksternt finansierede projekter. En betydelig ressource findes i det etablerede forskningssamarbejde og partnerskab med en lang række nationale og internationale organisationer, forskningscentre, hospitaler og virksomheder. SMI samarbejder med 45 nationale og internationale virksomheder og med mere end 85 organisationer i 25 lande. Desuden deltager SMI i en række institutionelle netværk inden for medikoteknik, neurovidenskab og kliniske discipliner. SMI ledes af professor Lars Arendt-Nielsen og ledelsesgruppen, som består af lederne af de fire RIGs (Research Interest Group). Centeret er bygget op omkring tre primære aktiviteter: Forskning, uddannelse og innovation. Forskning: SMIs forskning er organiseret i fire RIGs: Integrative Neuroscience (Leder: Professor Ole Kæseler Andersen)

Physical Activity and Human Performance (Leder: Professor Pascal Madeleine) SMI har totalt udgivet mere end 1.600 peer reviewed videnskabelige artikler (mere end 100 pr. år) i internationalt anerkendte tidsskrifter. 50 procent af disse er udgivet i samarbejde med internationale forskere, og artiklerne fra SMI er blevet citeret mere end 80.000 gange. Der er hjemtaget 28 patenter, og forskningen har igennem årene resulteret i mere end fem spin-outs og tre proof-of-concepts. Desuden er der indberettet syv opfindelser i 2010-2011. SMI er hvert år vært for adskillige store møder, konferencer og andre arrangementer og har mange netværksaktiviteter og udviklingsprojekter sammen med industrien. Uddannelser: I tilknytning til SMI blev den Internationale Medikotekniske Forskerskole oprettet i 1997, i 2006 blev den udbygget med et forskeruddannelsesprogram for elitestuderende (den eneste i Danmark), og senere udnævnt som ”European Marie Curie Training Site”. Forskerskolen, som nu ledes af professor Thomas Graven-Nielsen, er i dag forankret ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og har mere end 80 ph.d.-studerende indskrevet, og der er tildelt mere end 150 grader igennem årene. SMI bidrager desuden til uddannelserne inden for medikoteknik, sundhedsteknologi, medicin og idræt. Innovation: På grundlag af bevillinger fra det daværende Nordjyllands Amt og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling iværksatte SMI i 2006 et innovationsprogram, hvor SMIs forskningsaktiviteter blev videreudviklet i samarbejde med biomedicinske og farmaceutiske virksomheder. Dette har yderligere i 2011 udmøntet sig i etableringen af et nyt center inden for velfærdsteknologi (e-Health Tech Center) og business-parken (Eir), som begge er forankret i SMI og ledet af henholdsvis professor Ole Kæseler Andersen og professor Lars Arendt-Nielsen. Disse initiativer er beskrevet separat i dette SUND NYT.

For yderligere information om SMI, kontakt Susanne Nielsen Lundis, susanne@hst.aau.dk, tlf. 9940 8828.

Neural Engineering and Neurophysiology of Movement (Leder: Lektor Winnie Jensen) Pain and Motor Systems (Leder: Professor Thomas Graven-Nielsen)

11


Forskning

Egons ord

Forskning i læring, projektarbejde og kompetenceudvikling på SUNDs uddannelser Af adjunkt Diana Stentoft, Institut for Læring og Filosofi

arbejde, casearbejde og individuelt studie, samt deres forventninger til jobfunktion ved endt uddannelse.

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet underviser vi studerende, der som færdiguddannede kommer til at spille mange og forskellige roller i samfundet. Det stiller krav ikke blot til kvaliteten af uddannelsernes faglige indhold, men også til den måde som vi underviser og uddanner på. Alle uddannelser ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er tilrettelagt med vægt på den problembaserede tilgang til læring, og det er denne tilgang til læring, der er omdrejningspunktet i et af de uddannelsesforskningsprojekter, der er påbegyndt efter fakultetets etablering.

Denne del af undersøgelsen skal blandt andet bruges til at skabe et tydeligere billede af, hvordan studerende oplever uddannelse med en problembaseret tilgang, hvordan de tænker om det at lære, og hvordan de vægter forskellige studiekompetencer i de læringssituationer, de møder i deres studie. Med undersøgelsen vil det samtidigt være muligt at se, om studerende ved de deltagende uddannelser oplever læring og den problembaserede tilgang til uddannelse forskelligt. Data fra undersøgelsen skal analyseres i løbet af foråret og sommeren 2012, hvorefter de første resultater vil foreligge. Forskningsprojektet skal bidrage til videreudvikling af og dokumentation af den pædagogiske model på sundhedsuddannelserne. Forskningsprojektet gennemføres af adjunkt Diana Stentoft fra Institut for Læring og Filosofi i nært samarbejde med uddannelsesansvarlige og engagerede undervisere ved fakultetet.

Projektet, som løber over en årrække, skal følge og afdække de studerendes oplevelser omkring læring, projektarbejde og kompetenceudvikling ved samtlige heltidsuddannelser. Første fase af forskningsprojektet er igangsat med en større spørgeskemaundersøgelse, hvor de studerende på første studieår blandt andet er blevet spurgt om deres forventninger til undervisningsformer forud for studiestart, deres anvendelse af studiekompetencer i forskellige læringssituationer, eksempelvis ved forelæsninger, projekt-

12


Forskning

HST-professor vinder IKT-innovationspris De seks virksomheder, som Steen Andreassen har været med til at skabe, er Hugin Expert A/S, OBI Aps, Judex Datasystemer A/S, Treat Systems ApS, Cephalon A/S og Mermaid Care A/S. Igennem disse virksomheder har han blandt andet været arkitekten bag:

Der var kendis-personer på scenen hos Comwell i Rebild, da Brains Business Award 2011 prisen skulle uddeles 17. november. Line Baun Danielsen, kendt fra TV, var konferencier, Mads Mikkelsen, kendt fra TV og filmlærredet, var indlægsholder, og prisuddeler og professor Steen Andreassen, kendt fra den sundhedsteknologiske forsknings- og innovationsverden, var prismodtager. Prisen består af en skulptur af kunstneren Thorvald Odgaard samt en inspirationsrejse efter eget valg.

Viking og MUNIN - systemer til diagnosticering af neuromuskulære lidelser Glucosafe - et system til brug for regulering af blodsukker hos patienter på intensivafdelinger.

Blandt seks nominerede fra den sprudlende nordjyske IKTbranche modtog Steen Andreassen Brains Business Awarden med følgende argumentation:

TREAT - der kan give betydeligt bedre antibiotikabehandling af alvorlige infektioner, en opfindelse der alene i Danmark kan spare over 1.000 liv om året.

- Professor Steen Andreassen virker som rollemodel gennem sit enestående talent for at gå fra egen forskning på højeste internationale niveau til udvikling af nye innovative vidensbaserede produkter og kommercielle forretningsområder inden for sundhedsteknologi og IKT.

INVENT - der fokuserer på at opnå et bedre beslutningsgrundlag for behandling af patienter med respiratoriske sygdomme.

Og der er god evidens for disse udsagn. Steen Andreassen, som er Dr.Tech, har blandt andet været medstifter af ikke færre end seks succesfulde virksomheder, hvoraf flere fremstiller produkter, der har markant indflydelse på dagligdagen på hospitaler verden over.

Når professor Steen Andreassen iværksætter, sker det med udspring i hans forskning på Center for Model-based Medical Decision Support på Institut for Medicin og Sundhedsvidenskab, hvor han er centerleder.

Egons ord

13


Forskning

Eir – Empowering Industry and Research Af Charlotte Villadsen, Technology Scout, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

ner, hvoraf halvdelen er bevilliget fra Vækstforum, Region Nordjylland. Regionsdirektør Per Christiansen er formand for styregruppen, og bl.a. Egon Toft og forskningschef Lars Hvilsted Rasmussen fra Aalborg Sygehus er medlemmer af styregruppen.

Ny nordjysk forsker- og businesspark skal styrke forskningsbaseret innovation inden for sundhedsteknologi og –videnskab i samarbejde med national og international industri. Eir har til formål at facilitere forskningsbaseret forretningsudvikling, innovation og entrepreneurship mellem forskere og industri. Eir har desuden til formål at tiltrække nye videnstunge virksomheder og samle kompetencer på tværs af Aalborg Universitet, Region Nordjyllands sygehuse, de nordjyske kommuner og den del af industrien, der arbejder med teknologiske løsninger til sundhedssektoren. En lang række virksomheder er allerede tilknyttet projektet, der har international, videnstung industri som et særligt fokus.

Daglig leder i Eir er professor Lars Arendt-Nielsen.

For yderligere information om Eir, kontakt Charlotte Villadsen, cvi@hst.aau.dk, tlf. 9940 8867

Den overordnede vision er at gøre Nordjylland til omdrejningspunkt for udvikling og afprøvning af helt nye sundhedsteknologiske og medicinske løsninger. Det nye initiativ har et samlet budget på cirka 38 millioner kro-

Ph.d.-grader I 2011 har akademisk råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet tildelt 17 ph.d.-grader.

Rebekka Ryder, den 28. oktober 2011. FoxP3 mRNA splice forms in arthritis patients

I sidste udgave af SUND NYT blev de første 13 af årets ph.d.´ere præsenteret – og her følger de sidste fire. Tillykke til alle.

Peter William Stubbs, den 20. september 2011. Short-latency crossed spinal responses in the human soleus muscle during sitting and walking

Carina Graversen, den 9. december 2011. Classification of electroencephalography for pain and pharmaco-EEG studies Yuka Oono, den 2. december 2011. Conditioned pain modulation (CPM): experimental studies in the craniofacial region in healthy humans

14

Yderligere information på fakultetets hjemmeside http:// www.sundhedsvidenskab.aau.dk/Forskning/Ph.d.-forsvar+2011/


Forskning

Egons ord

e-Health Tech

- Nyt center for individuel velfærdsteknologi Af Charlotte Villadsen Technology Scout, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet har i mange år forsket intensivt i sundhedsteknologi og opbygget et stærkt tværfagligt internationalt miljø, der spænder fra ”celle til system”. Fokus har været på diagnose, monitorering og pleje af specifikke sygdomsområder. Et nyt tværvidenskabeligt center, e-Health Tech, er blevet etableret for at imødekomme den øgede interesse for velfærdsteknologi og for at udnytte universitetets komplementære kompetencer inden for områder som datalogi, trådløs kommunikation, medialogi, robotteknologi etc. e-Health Tech vil fokusere på individtilpassede velfærdsteknologiske løsninger, herunder forske i metoder til bedre registrering af helbredsparametre fra det enkelte individ både ved kontakt med sundhedssystemerne, men også fra raske gennem deres aktive liv.

15

Innovation vil udgøre en stor andel af aktiviteten i e-HealthTech. e-Health Tech vil på de udadvendte aktiviteter og på innovationsområdet køre tæt parløb med Eir og benytte sig af infrastrukturen og de mange tilbud her. Mere end 30 virksomheder, kommuner og regioner har vist interesse for såvel forsknings- som innovationsaktiviteterne. e-Health Tech er støttet af TEKNAT- og SUND-fakulteterne. For yderligere information om e-Health Tech, kontakt professor Ole Kæseler Andersen, oka@hst.aau.dk, tlf. 9940 8816.


Forskning

E-sundhedsobservatoriets årskonference 2011 Af Marianne Sørensen, fuldmægtig, V-CHI

Virtuelt Center for Sundhedsinformatik afholdte E-sundhedsobservatoriets årskonference 11. og 12. oktober på Hotel Nyborg Strand. Godt 600 interesserede deltagere var mødt op, og på 28 udstillingsstande fremviste en række leverandører deres aktuelle sundheds-it-løsninger på området. Konferencen er den tolvte i rækken og tiltrækker år for år flere og flere deltagere. Konferencen dækker et bredt udsnit af vigtige initiativer og resultater inden for e-sundhed i primær- og sekundærsektoren i kommunerne og regionerne, herunder sygehusene. Hovedparten af nøgleaktørerne på sundheds-it-området bidrager til konferencens indhold med oplæg, og 16 organisationer er repræsenteret i en rådgivningsgruppe, der sikrer, at konferencen fagligt dækker de aktuelle emner og fokuserer på kommende udfordringer.

Egons ord

Temaet var ”Fokusskift fra sygdom mod sundhed – e-sundhed som løftestang for fornyelse af sundhedsvæsenet”. Patienter, pårørende, sundhedsfaglige og de ledelsesansvarlige har forskellige behov for information til at understøtte forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje, og disse aspekter blev præsenteret, diskuteret og perspektiveret ved konferencen.

Konferencen kørte med fem plenumsessioner og 12 parallelsessioner, hvor i alt 62 oplægsholdere bidrog med deres viden og erfaring. Foruden en række indenlandske indlæg, udvalgt blandt 107 indsendte forslag, bidrog en række udenlandske key-notes med inspirerende erfaring fra deres organisationer, for eksempel Steve Brown fra Veterans Administration, USA, sundhedsminister og regionschef Jesús Maria Fernándes, Baskerlandet, Spanien, Adam Hobsgood fra Healthways, USA samt et panel af nordiske kollegaer, der gav status på udviklingen og implementeringen af e-sundhed i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Ansvarlige for konferencen var Christian Nøhr, Stig Kjær Andersen, Pernille Bertelsen, Søren Vingtoft og Marianne Sørensen, Aalborg Universitet.

Se mere på www.e-sundhedsobservatoriet.dk

Panelet Nordiske Observationer på konferencens første dag, hvor der blev gjort status på udviklingen og implementeringen af e-sundhed i de nordiske lande. Tv: Arild Faxvaag, M.D., Ph.D. and direktør for The Norwegian Centre for EHR Research, NTNU, Trondheim, Norge, Hannele Hyppönen, Forskningsleder på Finnish National Institute for Health and Welfare, Åke Waldius, Seniorforsker på School of Computer Science and Communication, KTH, Sweden og Christian Nøhr, professor, Virtuelt Center for Sundhedsinformatik, Departement for Development and Planning, Aalborg University

16


Organisation & Ressourcer

Leveregler på universitetet Aalborg Universitets direktion og HSU har været initiativtagere til en proces, hvor der i relevante sammenhænge har været drøftet, hvordan vi skal ”opføre” os på Aalborg Universitet. Grundlaget for drøftelserne har været et spændende debatoplæg, som er forfattet af AAUs HR-afdeling, og hvor der sammenfattes følgende centrale leveregler: 1. Efterlev de grundlæggende værdier på universitetet og indenfor den danske offentlige sektor

7. Tag medansvar for de studerendes læring og udvikling

2. Vær en god kollega

8.

Bidrag til universitetets gode omdømme

3.

Skab samarbejde og dialog

9.

Håndtér konflikter konstruktivt

4.

Kommunikér åbent og professionelt

10. Vær åben og konsekvent, hvis du havner i et krydspres

5. Brug mulighederne for medindflydelse – engager dig i universitetets forhold 6.

Kend og brug universitetets PBL-principper

11. Mobning, chikane, diskrimination, forskelsbehandling samt truende eller voldelig adfærd er uacceptabelt – deltag ikke i det og tag medansvar, hvis du oplever, at andre udsættes for det.

Egons ord

SUND NYT HAR STILLET SPØRGSMÅLET: ”HVILKE TRE AF DE 11 LEVEREGLER FINDER I ALLERVIGTIGST? OG HVORFOR?” TIL NOGLE KOLLEGAER. flydelse på de forhold, vi er utilfredse med. 10. Vær åben og konsekvent, hvis du havner i et krydspres Åbenhed er den eneste mulige vej ud af et krydspres. Selv om det kan være svært at sige fra, er vi nødt til at øve os i at gøre det, for vores ledere er ikke altid opmærksomme på, at de udsætter os for krydspres. Derfor er vi nødt til at hjælpe dem ved at gøre dem opmærksomme på det og sige fra over for det. 11. Mobning, chikane, diskrimination, forskelsbehandling samt truende eller voldelig adfærd er uacceptabelt – deltag ikke i det og tag medansvar, hvis du oplever, at andre udsættes for det.

Lone Sarauw

HR-medarbejder, TEKNAT/SUND Fakultetskontor Som HR-medarbejder har jeg valgt at fokusere på de tre leveregler, der efter min mening kan bidrage mest til medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde: 5. Brug mulighederne for medindflydelse – engager dig i universitetets forhold Det er vigtigt at engagere sig, hvis man vil have indflydelse på sine egne arbejdsforhold. I stedet for at forfalde til en ”brokkekultur”, hvor vi som medarbejdere italesætter os selv som magtesløse ofre for de højere magters indfald og ordrer, bør vi være med til at tage ansvar og søge at få ind-

Mobning osv. er ekstreme udtryk for en dårlig arbejdskultur, så vi bør alle sammen hver dag gøre en indsats for at sikre, at vi har en ordentlig omgangstone, og at vi respekterer hinanden på trods af vores forskelligheder. Det er en del af universitetets grundlag, at vi er trænet i den kritiske tankegang, der ligger bag god forskning, men den kritiske tankegang bør ikke smitte af på vores omgang med hinanden. Grundlæggende handler trivsel og arbejdsglæde for mig om, at vi øver os i at kommunikere på en åben og hensigtsmæssig måde, så vi får et bedre samarbejde med vores kolleger, og at vi respekterer hinanden for vores forskellige fagligheder og personligheder.

17


Organisation & Ressourcer

Meg Duroux

Lektor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Jeg begrunder mine tre valg således: 2. Vær en god kollega Det betyder, at man hjælper andre med administrative og undervisningsmæssige opgaver. Man respekterer forskellige måder at gribe opgaver an på, og man overholder dead-lines. En god kollega bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø. 7. Tag medansvar for de studerendes læring og udvikling Som underviser og forsker er det vigtigt at bidrage med et solidt fundament for de studerendes læring og udvikling. Som underviser skal man være tilgængelig for de studerende og skabe rammer for, at de studerende udvikler selvstændighed.

11. Mobning, chikane, diskrimination, forskelsbehandling samt truende eller voldelig adfærd er uacceptabelt – deltag ikke i det og tag medansvar, hvis du oplever, at andre udsættes for det. Dette er meget vigtigt, at være opmærksom og reagere på! Det er ikke sundt for os at være del af et arbejdsmiljø, hvor der diskrimineres, tromles eller hvor der er manglende respekt fra hierarkiet. Under alle omstændigheder bør det helt klart være politikken, at en sådan opførsel ikke accepteres på en arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi samarbejder om at støtte dem, som har brug for hjælp.

Lisbeth Palmelund

Afdelingsleder, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Jeg synes, mange af de 11 regler hænger sammen, og hvis man efterlever den ene regel, vil det have en afsmittende effekt på de andre leveregler. Men jeg har valgt 3 af reglerne, som jeg synes er meget grundlæggende for vores måde at arbejde og agere på på AAU. 3. Skab samarbejde og dialog Ved at have et godt samarbejde og dialog mellem kollegaer og mellem TAP og VIP og møde hinanden konstruktivt og åbent, undgår vi mange konflikter. Samtidig skaber det et godt arbejdsmiljø og fremmer både forskning og innovation på AAU. 4. Kommuniker åbent og professionelt Ved åben og professionel kommunikation møder man hinanden på lige vilkår, og det bliver en langt nemmere dialog, ligesom misforståelser der f.eks. skyldes forskellige nationaliteter og kultures forskellige brug af humor kan undgås. En professionel kommunikation betyder også, at man kan have en dialog med alle, uanset hvor-

dan og hvor man er ansat på AAU. 5. Brug mulighederne for medindflydelse – engager dig i universitets forhold Man kan måske ikke ændre det store, men man kan være med i diskussionerne omkring universitets forhold og komme med input og erfaringer fra, hvor man sidder i organisationen. Det er vigtigt, at alle grupper i organisationen bliver hørt, da det fremmer motivationen og glæden ved at arbejde på AAU. Fælles for alle tre leveregler er, at det er den enkelte medarbejder (os selv), der har ansvaret for at efterleve de tre regler. Hvis vi alle tænker lidt over at efterleve reglerne, vil det bl.a være nemmere at håndterer konflikter, undgå mobning, chikane osv. Og forstå hinanden på tværs af nationaliteter og kulturer. Dette vil igen bidrage til Universitetets omdømme.

Svend Birkelund

Professor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Jeg har været ansat i 27 år på Aarhus Universitet inden jeg blev ansat på Aalborg Universitet. Jeg vil meget gerne kommentere ”Leveregler på universitetet”, da der til min overraskelse er meget store forskelle på, hvordan universitets”ånden” er på de forskellige universiteter I Danmark. En af grundene til forskellene ligger formentlig i leveregel 7: ”Tag medansvar for de studerendes læring og udvikling”. I case arbejdet på MedIS får man et indgående kendskab til de studerendes indlæring, og hvad de har problemer med at lære. Det bevirker, at man hurtigt kan justere sig egen undervisning, når det går op for én, hvad de studerende ikke har forstået, selv om man troede, at det, man havde sagt til forelæsningerne, var indlysende.

En ting, der er muligt ved AAU, er leveregel 5:” Brug mulighederne for medindflydelse – engager dig i universitetets forhold”, det skyldes, at der er en simpel struktur, man kan agerer i, når institut og fakultet føles som enheder, der kommunikerer indbyrdes, og man føler at ens engagement i universitetets forhold bliver hørt. Leveregel 2 ”Vær en god kollega” er væsentlig for et positivt samarbejde mellem alle kategorier af medarbejdere. Jeg opfatter levereglen som en af de væsentligste, da et godt samarbejde kræver gode kolleger, og da et godt samarbejde er væsentligt for universitetsarbejdets succes.

18


Organisation & Ressourcer

Merete Fredsgaard omkranset af professor Torben Moos, institutleder Kim Dremstrup og dekan Egon Toft

25 års jubilæum

Egons ord

Mandag d. 12. december fejrede Institut for Medicin og Sundhedsteknologi laborant Merete Fredsgaards 25 års jubilæum. Merete startede på Aalborg Universitet som laborantelev på daværende Institut for Vand, Jord og Miljøteknik på Sohngårdsholmsvej og blev efter endt uddannelse fastansat der. Gennem årene har Merete været tilknyttet forskellige forskningsgrupper på Sohngårdsholsmvej, indtil hun i 2008 besluttede at prøve noget nyt. Det nye var professor Torben Moos’ gruppe i Biomedicingruppen på HST. Her har Merete fået lov til at være med i opbygningen af et spændende forsk-

ningsmiljø og også været med til at supportere undervisningen af de nye MedIS- og Medicinstuderende. Merete er aktiv i mange sammenhænge. Hun er blandt andet tillidsrepræsentant for Laborantgruppen på AAU og sidder i såvel instituttets som fakultetets SU. Merete nyder stor tillid og er aldrig bange for at give sit besyv med sammen med en hjælpende hånd. Vi ønsker tillykke til Merete.

Opslag

Pædagogisk dag 2012 for VIP-medarbejdere på AAU Også i 2012 afholdes der en pædagogisk dag på Aalborg Universitet, og I bedes derfor reservere onsdag den 14. marts 2012, kl. 09.00 – 16.30. Formiddagen bliver fælles for alle fakulteter, mens eftermiddagen tilrettelægges af de enkelte fakulteter.

19


Organisation & Ressourcer

Repræsentanter i Råd og Udvalg Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (funktionsperiode fra februar 2012) Akademisk råd VIP-repræsentanter: Professor Pascal Madeleine, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Lektor Carsten Dahl Mørch, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Adjunkt Lasse Riis Østergaard, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Professor Torben Moos, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Adjunkt Diana Stentoft, Institut for Filosofi og Læring Studenter-repræsentanter: Kasper B. Johnsen Søren V. Knudsen

Egons ord

Observatører: Sektionsleder Susanne Nielsen Lundis, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Bibliotekar Else Ramsgaard, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Ph.d.-studerende Kirstine Rosenbeck Gøeg, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Ph.d.-udvalg VIP-repræsentanter: Klinisk Professor Ulrik T. Baandrup, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Professor Ole Kæseler Andersen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Professor Stephen Edward Rees, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Lektor Trine Fink, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Ph.d.-studerende: Ph.d.-studerende Jacob Lund Dideriksen Ph.d.-studerende Mads Dyrvig Johannesen

Studenterrepræsentanter: Medicinstuderende Søren V. Knudsen Medicinstuderende Nanna V. Jensen MEDIS-studerende Heidi G. Møller MEDIS-studerende Andreas P. Rasmussen MEDIS-studerende Sofia Kunø

Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt VIP-repræsentanter: Studielektor Kenneth Larsen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Lektor Erika Geraldina Spaich, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Studielektor Pia Britt Elberg, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Lektor Winnie Jensen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Adjunkt Lasse Riis Østergaard, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Studenterrepræsentanter: Jesper H. Rasmussen Mathias A. Boysen

Institutudvalg, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi VIP-repræsentanter: Lektor Mark De Zee Professor Ole K. Hejlesen Professor Ole Kæseler Andersen Professor Thomas Graven-Nielsen TAP-repræsentanter Laboratorieingeniør Knud Larsen

Studienævn for Medicin VIP-repræsentanter: Lektor Jeppe Emmersen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Lektor Parisa Gazerani, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Lektor Meg Duroux, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Lektor Trine Fink, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Professor Torben Moos, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

20


Organisation & Ressourcer

SUND nytårskur 2012 Dekanen havde den 3. januar 2012 inviteret til nytårskur. Der var nytårstale ved dekanen, årets undervisere fra de to studienævn blev hædret, og så var der reception med musik og skiløb.

Egons ord

Egon Toft og Annette Lorentsen

Der lyttes koncentreret til dekanens tale

Musikken ved Henrik Vardinghus, Søren Lundbye og Olav Gudnason bidrog til den gode stemning

Jesper Franch og Jeppe Emmersen dyster på ski

21


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.