Page 1

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การสร้างเว็บไซต์ ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

โดย นายวรรษพล มะหลีแก้ว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูประสาทวิทยา) อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


บันทึกข้อความ ส่วนราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ที่ / วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์แผนการวัดผลและประเมินผล ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ได้กาหนดให้ ค รู ผู้ ส อ น จั ด ท า แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น แ ต่ ล ะ ร า ย วิ ช า ต า ม ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ข้ า พเจ้ า นายวรรษพล มะหลี แ ก้ ว ได้ จั ด ท าแผนการเรี ย นรู้ รายวิ ช า การสร้ า งเว็ บ ไซต์ (ง30243) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียดที่แนบ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณา

ลงชื่อ (นายวรรษพล มะหลีแก้ว) ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง


ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ลงชื่อ (นางสาวดารารัตน์ เงินอาจ) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (.............../................/................)

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ลงชื่อ (นายเกียรติณรงค์ มงคลดี) รอง ผู้อานวยการสถานศึกษา (.............../................/................) .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ลงชื่อ (นายกัมพล ไชยนันท์) ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) (.............../................/................)


การวางแผนการวัดผลและประเมินผล สาระการเรียนรู้รายวิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ………………………………………………………………………………………………………. แผนการประเมินผล สัดส่วนคะแนนการประเมินระหว่างภาค : ปลายภาค 90 : 10 1. ประเมินผลระหว่างเรียน 80 คะแนน - แบบฝึกหัด - งานกลุ่ม - การทดสอบเก็บคะแนนรายหน่วย 2. ประเมินผลการสอบกลางภาค 10 คะแนน 3. ประเมินผลการสอบปลายภาค 10 คะแนน รวมคะแนน 100 คะแนน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. ซื่อสัตย์สุจริต 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมัน่ ในการทางาน


คาอธิบายรายวิชา รายวิชา การสร้างเว็บไซต์ ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์

รหัสวิชา ง30243

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาค จานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาค้นคว้าอธิบายคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ใน การจัดทาโฮมเพจ เว็บเพจและเว็บไซต์ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการดารงชีวิตประจาวันได้ ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Dreamweaver CS4 การเรียกใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์การเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ การสร้าง Site ทาความรู้จักกับโปรแกรม AdobeDreamweaver CS4 การสร้างตารางการสร้างข้อความการตกแต่งเว็บเพจด้วยรูปภาพการตกแต่ง การแทรกสื่อแบบมัลติติมีเดีย (Multimedia) และเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจการสร้างลิงค์ (Link) ในเว็บไซต์ การสร้างช่องค้นหาข้อมูลจาก Google การยกเลิกลิงค์ (Link) การตกแต่งเว็บไซต์ด้วยเทมเพลต (Template) การส่งเว็บไซต์ไปไว้บนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทักษะเจตคติเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการจัดทาเว็บ ไซต์และ โปรแกรมAdobeDreamweaver CS4 ตระหนั ก ถึง ผลกระทบของเทคโนโลยีส ารสนเทศในด้ านต่า งๆ ใช้คอมพิวเตอร์อย่างรู้คุณค่า มีความมุ่งมั่นในการทางานและสามารถจัดทาโฮมเพจ เว็บเพจ และเว็บ ไซต์ของ ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวม 13 ผลการเรียนรู้


มาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชา รายวิชา การสร้างเว็บไซต์ ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ มาตรฐาน ง 3.1

รหัสวิชา ง 30243

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาค จานวน 1.0 หน่วยกิต

ผลการเรียนรู้ 1. อธิบายเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ได้ 2. อธิบายความหมายและส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ได้ 3. สามารถเตรียมความพร้อมก่อนการสร้างเว็บไซต์และการสร้าง Site ได้ 4. สามารถสร้างตารางและการปรับแต่งตารางได้ 5. รู้ เข้าใจและสามารถสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความบนเว็บเพจได้ 6. รู้ เข้าใจและสามารถแทรกรูปภาพและการจัดการรูปภาพได้ 7. สามารถเปลี่ยนพื้นหลังเว็บเพจและการใส่กรอบให้รูปภาพได้ 8. รู้ เข้าใจและสามารถสร้างปุ่มในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ได้ 9. สามารถแทรกสื่อแบบมัลติมีเดียในเว็บไซต์ได้ 10. สามารถสร้างลิงค์จากข้อความ, รูปภาพ และลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นได้ 11. รู้ เข้าใจและสามารถตกแต่งและแก้ไขเว็บไซต์ด้วยเทมเพลต (Template) ได้ 12. รู้ เข้าใจและสามารถเตรียมนาเสนอและการออกแบบเว็บไซต์ได้ 13. สามารถบรรยายเนื้อหาของงานนาเสนอได้


หน่วยการเรียนรู้ รายวิชา การสร้างเว็บไซต์ ( ง30243) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 จานวน 40 ชั่วโมง หน่วย สาระการเรียนรู้ จานวน คะแนน ที่ (ชม.) K P A 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ 2 3 5 2 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ 2 ทาความรู้จักกับ โปรแกรม Dreamweaver CS4 4 3 5 2 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 - การเตรียมความพร้อมก่อนการสร้างเว็บไซต์และการสร้าง Site 3 การสร้างตารางในหน้าเว็บเพจ 4 3 5 2 - การสร้างตารางและการปรับแต่งตาราง - การตกแต่งตารางในหน้าเว็บเพจ 4 การสร้างข้อความในเว็บเพจ 2 3 5 2 - การสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความบนเว็บเพจ 5 การตกแต่งเว็บเพจด้วยรูปภาพ 5 3 5 2 - การแทรกรูปภาพและการจัดการรูปภาพ - การเปลี่ยนพื้นหลังเว็บเพจและการใส่กรอบให้รูปภาพ 6 การตกแต่ง และเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจ 8 3 5 2 - การตกแต่งเว็บเพจด้วยแบนเนอร์ (Banner) และฟุตเตอร์ (Footer) - การสร้างปุ่มในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 - การแทรกสื่อแบบมัลติมีเดียในเว็บไซต์ - การเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจ 7 การสร้างลิงค์ (Link)ในเว็บไซต์ 4 3 5 2 - การสร้างลิงค์จากข้อความ, รูปภาพ และลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น - การสร้างช่องค้นหาข้อมูลจากGoogle และการยกเลิกลิงค์ 8 การตกแต่งเว็บไซต์ด้วยเทมเพลต (Template) 4 3 5 2 - การตกแต่งเว็บไซต์ด้วยเทมเพลต (Template) - การปรับปรุงแก้ไขเทมเพลต (Template) 9 การเตรียมงานนาเสนอผลงานและการนาเสนอผลงาน 7 6 10 4 - การเตรียมนาเสนอและการออกแบบเว็บไซต์ - การนาเสนอผลงาน รวม 40 30 50 20


สัดส่วนการจัดเก็บคะแนนรายวิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ สร้างเว็บไซต์ 2 ทาความรู้จักกับ โปรแกรม Dreamweaver CS4

ผลการเรียนรู้ 1. อธิบายเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ได้ 2. อธิบายความหมายและส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ได้ 3. สามารถเตรียมความพร้อมก่อนการสร้างเว็บไซต์และการ สร้าง Site ได้ 4. สามารถสร้างตารางและการปรับแต่งตารางได้

3 การสร้างตารางในหน้าเว็บเพจ 4 5. รู้ เข้าใจและสามารถสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความบน การสร้างข้อความในเว็บเพจ เว็บเพจได้ 5 6. รู้ เข้าใจและสามารถแทรกรูปภาพและการจัดการรูปภาพได้ การตกแต่งเว็บเพจด้วยรูปภาพ 7. สามารถเปลี่ยนพื้นหลังเว็บเพจและการใส่กรอบให้ รูปภาพได้ 6 8. รู้ เข้ า ใจและสามารถสร้ า งปุ่ ม ในโปรแกรม Adobe การตกแต่ง และเพิ่มลูกเล่นใน Dreamweaver CS4 ได้ หน้าเว็บเพจ 9. สามารถแทรกสื่อแบบมัลติมีเดียในเว็บไซต์ได้ 7 10. สามารถสร้างลิงค์จากข้อความ, รูปภาพ และลิงค์ไปยัง การสร้างลิงค์ (Link)ในเว็บไซต์ เว็บไซต์อื่นได้ 8 11. รู้ เข้าใจและสามารถตกแต่งและแก้ไขเว็บไซต์ด้วยเทมเพลต การตกแต่งเว็บไซต์ด้วยเทม (Template) ได้ เพลต (Template) 9 12. รู้ เข้ า ใจและสามารถเตรี ย มน าเสนอและการออกแบบ การเตรียมงานนาเสนอผลงาน เว็บไซต์ได้ และการนาเสนอผลงาน 13. สามารถบรรยายเนื้อหาของงานนาเสนอได้

คะแนน 10

10

10 10 10

10 10 10

20


การจัดเก็บคะแนนรายวิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการ เรียนรู้ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

การจัดเก็บคะแนน รายหน่วย กลางภาค ปลายภาค

รวม

8

2

-

10

8

2

-

10

3

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้าง เว็บไซต์ ทาความรู้จักกับ โปรแกรม Dreamweaver CS4 การสร้างตารางในหน้าเว็บเพจ

8

2

-

10

4

การสร้างข้อความในเว็บเพจ

8

2

-

10

5

การตกแต่งเว็บเพจด้วยรูปภาพ

8

2

-

10

6

การตกแต่ง และเพิ่มลูกเล่นใน หน้าเว็บเพจ การสร้างลิงค์ (Link)ในเว็บไซต์

8

-

4

10

8

-

1

10

การตกแต่งเว็บไซต์ด้วยเทมเพลต (Template) การเตรียมงานนาเสนอผลงาน และการนาเสนอผลงาน คะแนนรวม

8

-

1

10

16

-

4

20

80

10

10

100

1 2

7 8 9


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การสร้างเว็บไซด์


แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซด์ แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซด์ ผู้สอน นายวรรษพล มะหลีแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 2 ชั่วโมง เวลา 2 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

1. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 2. ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 3. สาระสาคัญ เว็บไซด์ (Web Site) คือ แหล่งของกลุ่มของเว็บเพจหลายๆเว็บเพจ แล้วรวบรวมเว็บเพจเหล่านั้นเข้า ด้วยกัน เพื่อจัดตั้งขึ้นเป็นเว็บไซด์ โดยที่เว็บไซด์จะมีองค์ประกอบ คือ เว็บเพจ(Web Page)และโฮมเพจ (Home Page)ซึ่งการสร้างเว็บไซด์สามารถสร้างได้ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 โดยจะมีการ ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซด์และโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ของนักเรียน 4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) 1. อธิบายเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซด์ได้ ด้านทักษะกระบวนการ (P) 1. สามารถเรียกใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4ได้ ด้านจิตพิสัย (A) 1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 6. สาระการเรียนรู้ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซด์ 2. ทดสอบก่อนเรียน 7กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (10 นาที) 1. ครูและนักเรียนทักทายและแนะนาตัว 2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนให้นักเรียนทราบ ขั้นกิจกรรม (1 ชั่วโมง 20 นาที โดยแบ่งการสอนออกเป็น 2 วัน วันละ 40 นาที ) 3. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน


4. นักเรียนและผู้สอนร่วมกันสนทนาและศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซด์ 5. นักเรียนเปิดโปรแกรมขึ้นมา โดยคลิกที่ Start > All Programs >Adobe Master Collection CS4 >Adobe Dreamweaver CS4 6. นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซด์นักเรียนจดบันทึก 7. นักเรียนทาใบงานปฏิบัติที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซด์ ขั้นสรุป (10 นาที) 8. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเรียนการสอนเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซด์ 9. นักเรียนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 8. สื่อการเรียนการรู้และวัสดุอุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน จานวน 32 เครื่อง 2.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับครู จานวน 1 เครื่อง 3.เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD 4. แบบทดสอบก่อนเรียน 5. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซด์ 6. ใบงานปฏิบัติที่ 1เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซด์ 9. แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ http: //www.nstda.or.th ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ เว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูลเช่น http:/www.google.co.th เป็นต้น 3. เว็บไซด์ http: //www.maena.ac.th ของโรงเรียนบ้านแม่นะ เพื่อดาวน์โหลดใบความรู้ 10. การวัดและประเมินผล 10.1 ด้านความรู้ (K) 10.1.1 วิธีวัดผล คือ - การตอบคาถามเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซด์ 10.1.2เครื่องมือวัด คือ - แบบบันทึกคะแนนการประเมินความรู้การปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน 10.2 ด้านทักษะ(P) 10.2.1.วิธีวัดผล คือ - สังเกตทักษะการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน ดังนี้ การเรียกใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 10.2.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม


10.3 ด้านจิตพิสัย(A) 10.3.1.วิธีวัดผล คือ สังเกตนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 10.3.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกคะแนนด้านคุณธรรม/จริยธรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน 11. แนวการตรวจให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4 ) ดี ( 3 ) พอใช้ (2 ) พัฒนา (1 ) 1.อธิบายเกี่ยวกับความรูอธิ ้ บายเกี่ยวกับความรู้ อธิบายเกี่ยวกับความรู้ อธิบายเกี่ยวกับความรู้ อธิบายเกี่ยวกับความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการ เบื้องต้นเกี่ยวกับการ เบื้องต้นเกี่ยวกับการ เบื้องต้นเกี่ยวกับการ เบื้องต้นเกี่ยวกับการ สร้างเว็บไซด์ได้ สร้างเว็บไซด์ได้ สร้างเว็บไซด์ได้ สร้างเว็บไซด์ได้ สร้างเว็บไซด์ได้ (K) ข้อมูลครบถ้วน ค่อนข้างละเอียด ละเอียด ไม่ละเอียด จุดประสงค์

2. สามารถเรียกใช้ โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4ได้(P) 3. นักเรียนมีความ มุ่งมั่นในการทางาน (A)

ปฏิบัติการเรียกใช้ โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ได้คล่องแคล่ว

ปฏิบัติการเรียกใช้ โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4ได้ค่อนข้าง คล่องแคล่ว นักเรียนทางานด้วย นักเรียนรับผิดชอบ ความขยันอดทน งาน ในการทางานได้ สาเร็จตามเป้าหมาย สาเร็จตาม และเป็นแบบอย่างได้ เป้าหมาย

เกณฑ์การสรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ พัฒนา

ช่วงคะแนน 10 – 12 7–9 4–6 1–3

ปฏิบัติการเรียกใช้ โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4ได้ค่อนข้างช้า

ปฏิบัติการเรียกใช้ โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4ได้ช้า

นักเรียนรับผิดชอบ นักเรียนทางาน งานที่ได้รับ ตามที่ได้รับ มอบหมาย มอบหมาย


12. กิจกรรมเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ลงชื่อ..................................................ผู้สอน ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที.่ ....... เดือน....................... พ.ศ............


บันทึกผลหลังการสอน แผนการเรียนรู้ที่…………….…………หน่วยการเรียนรู้ที่……………………………………… 1. ผลการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ปัญหา / อุปสรรค ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………......................................................................... 3. แนวทางแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… ลงชื่อ..................................................ผู้สอน ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที่........ เดือน....................... พ.ศ............


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้รับผิดชอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ……………………..…………..…… ผู้ตรวจ (นางสาวดารารัตร์ เงินอาจ) หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายนครินทร์ จันต๊ะคาด ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ รองผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….……………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายเกียรติณรงค์ มงคลดี) รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (ดร.กัมพล ไชยนันท์) ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ใบงานปฏิบัติที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซด์ วิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซด์ได้ 2. สามารถเรียกใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4ได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนสรุปลงในสมุดตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซด์ 2. ใช้เวลาในการทา 20 นาที เมื่อทาเสร็จแล้วให้รวบรวมส่งที่โต๊ะครู


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทาความรู้จักกับ โปรแกรม Dreamweaver CS3


แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 2 ทาความรู้จักกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 เวลา 4 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS เวลา 2 ชั่วโมง ผู้สอน นายวรรษพล มะหลีแก้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 1. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 2. ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 3. สาระสาคัญ โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4เป็นโปรแกรมที่ใช้สาหรับงานสร้างเว็บไซด์ โดยสามารถ เรียกใช้งานจากปุ่ม Start > All Programs >Adobe Master Collection CS4 >Adobe Dreamweaver CS4ซึ่งโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 มีส่วนประกอบ ดังนี้ แถบคาสั่งแถบเครื่องมือแถบวัตถุแถบ แสดงสถานะ แถบควบคุมการทางานและPanel Group 4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) 1. อธิบายความหมายและส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4ได้ ด้านทักษะกระบวนการ (P) 1. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4เบื้องต้นได้ ด้านจิตพิสัย (A) 1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 6. สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 2. ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 3. การตั้งค่าภาษาและการเพิ่ม Font เพื่อใช้งาน 4. การเลือกใช้ Font ภาษาไทย 7กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (10 นาที) 1. ครูและนักเรียนทักทายและแนะนาตัว 2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนให้นักเรียนทราบ


ขั้นกิจกรรม (1 ชั่วโมง 20 นาที โดยแบ่งการสอนออกเป็น 2 วัน วันละ 40 นาที ) 3. นักเรีย นและผู้สอนร่วมกันสนทนาและศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมAdobe Dreamweaver CS4 4.นักเรียนเปิดโปรแกรมขึ้นมา โดยคลิกที่ Start > All Programs >Adobe Master Collection CS4 >Adobe Dreamweaver CS4 5. นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4นักเรียนจดบันทึก ส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้ - แถบคาสั่ง (Menu Bar) - แถบเครื่องมือ (Toolbar) - แถบวัตถุ (Object Bar) - แถบแสดงสถานะ (Status Bar) - แถบควบคุมการทางาน (Properties Palette) - Panel Group 6. นักเรียนคลิกส่วนประกอบต่างของโปรแกรมAdobe Dreamweaver CS4 เพื่อฝึกเรียกใช้คาสั่ง ต่างๆ พร้อมทั้งจดบันทึก 7. นักเรียนทาใบงานปฏิบัติที่ 2เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ขั้นสรุป (10 นาที) 8. นั กเรี ยนและครู ร่ ว มกันสรุ ป การเรียนการสอนเรื่อง ความรู้ทั่ว ไปเกี่ยวกับโปรแกรมAdobe Dreamweaver CS4 9. นักเรียนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 8. สื่อการเรียนการรู้และวัสดุอุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน จานวน 32 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับครู จานวน 1 เครื่อง 3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD 4. ใบความรู้ที่ 2เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 5. ใบงานปฏิบัติที่ 2 เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 9. แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ http: //www.nstda.or.th ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ เว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล เช่น http:/www.google.co.th เป็นต้น 3. เว็บไซด์ http: //www.maena.ac.th ของโรงเรียนบ้านแม่นะ เพื่อดาวน์โหลดใบความรู้ 10. การวัดและประเมินผล 10.1 ด้านความรู้ (K) 10.1.1 วิธีวัดผล คือ


- การตอบคาถามเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 10.1.2เครื่องมือวัด คือ - แบบบันทึกคะแนนการประเมินความรู้การปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน 10.2 ด้านทักษะ(P) 10.2.1.วิธีวัดผล คือ - สังเกตทักษะการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน ดังนี้ - การตั้งค่าภาษาและการเพิ่ม Font เพื่อใช้งาน - การเลือกใช้ Font ภาษาไทย 10.2.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 10.3 ด้านจิตพิสัย(A) 10.3.1.วิธีวัดผล คือ สังเกตนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 10.3.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกคะแนนด้านคุณธรรม/จริยธรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน 11. แนวการตรวจให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน จุดประสงค์ 1.อธิบายความหมาย และส่วนประกอบ ของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ได้(K) 2. สามารถใช้ โปรแกรมAdobe Dreamweaver CS4เบื้องต้นได้(P)

ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4 )

ดี ( 3 )

พอใช้ (2 )

พัฒนา (1 )

อธิบายความหมาย และส่วนประกอบ ของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ได้ข้อมูล ครบถ้วน ปฏิบัติการใช้ โปรแกรมAdobe Dreamweaver CS4เบื้องต้นได้ คล่องแคล่ว

อธิบายความหมาย และส่วนประกอบ ของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ได้ค่อนข้างละเอียด

อธิบายความหมาย และส่วนประกอบ ของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ได้ละเอียด

อธิบายความหมาย และส่วนประกอบ ของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ได้ไม่ละเอียด

ปฏิบัติการใช้ โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 เบื้องต้นได้ค่อนข้าง คล่องแคล่ว

ปฏิบัติการใช้ โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4เบื้องต้นได้ ค่อนข้างช้า

ปฏิบัติการใช้ โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4เบื้องต้นได้ช้า


3. นักเรียนมีความ มุ่งมั่นในการทางาน (A)

นักเรียนทางานด้วย นักเรียนรับผิดชอบใน นักเรียนรับผิดชอบ นักเรียนทางาน ความขยันอดทน การทางานได้สาเร็จ งานที่ได้รับ ตามที่ได้รับ งานสาเร็จตาม ตามเป้าหมาย มอบหมาย มอบหมาย เป้าหมาย และเป็น แบบอย่างได้

เกณฑ์การสรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ พัฒนา

ช่วงคะแนน 10 – 12 7–9 4–6 1–3

12. กิจกรรมเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที่…........ เดือน....................... พ.ศ...............


บันทึกผลหลังการสอน แผนการเรียนรู้ที่…………….…………หน่วยการเรียนรู้ที่……………………………………… 1. ผลการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ปัญหา / อุปสรรค ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….................................................................................. 3. แนวทางแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ..................................................ผู้สอน ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที.่ ....... เดือน....................... พ.ศ............


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ ………………..………………..…… ผู้ตรวจ (นางสาวดารารัตร์ เงินอาจ) หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ ……../…………/……… ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายนครินทร์ จันต๊ะคาด ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ วันที่ ……../…………/……… ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ รองผู้อานวยการโรงเรียน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายเกียรติณรงค์ มงคลดี) รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (ดร.กัมพล ไชยนันท์) ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ใบงานปฏิบัติที่ 2 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 วิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง 30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน (ง 4.1 ม.3/3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความหมายและส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ได้ 2. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 เบื้องต้นได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนสรุปลงในสมุดตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. ความหมายของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 2. ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 3. วิธีการตั้งค่าภาษาและการเพิ่ม Font 4. วิธีการเลือกใช้ Font ภาษาไทย 5. ใช้เวลาในการทา 30 นาที เมื่อทาเสร็จแล้วให้รวบรวมส่งที่โต๊ะครู


แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 2 ทาความรู้จักกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 เวลา 4 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการสร้างเว็บไซด์และการสร้าง Site เวลา 2 ชั่วโมง ผู้สอน นายวรรษพล มะหลีแก้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 1. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 2. ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวันตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ 3. สาระสาคัญ การสร้างเว็บไซด์ จาเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ต กระบวนการพัฒนา และการ ออกแบบเว็บไซด์ เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ โดยโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซด์ คือ โปรแกรม Dreamweaver CS4 ซึ่งสามารถเรียกใช้งานจากปุ่ม Start > All Programs >Adobe Master Collection CS4 >Adobe Dreamweaver CS4โดยจะมีการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซด์ และโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4ของนักเรียน 4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) 1. อธิบายการเตรียมความพร้อมก่อนการสร้างเว็บไซด์และการสร้าง Site ได้ ด้านทักษะกระบวนการ (P) 1. สามารถเตรียมความพร้อมก่อนการสร้างเว็บไซด์และการสร้าง Site ได้ ด้านจิตพิสัย (A) 1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 6. สาระการเรียนรู้ 1. การเรียกใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 2. การเตรียมความพร้อมก่อนการสร้างเว็บไซด์ 3. การสร้าง Site 7.กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (10 นาที) 1. ครูและนักเรียนทักทายและแนะนาตัว


2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนให้นักเรียนทราบ ขั้นกิจกรรม (1 ชั่วโมง 20 นาที โดยแบ่งการสอนออกเป็น 2 วัน วันละ 40 นาที ) 3. นักเรียนและผู้สอนร่วมกันสนทนาและศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นการสร้างเว็บไซด์และโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 4.นักเรียนเปิดโปรแกรมขึ้นมา โดยคลิกที่ Start > All Programs >Adobe Master Collection CS4 >Adobe Dreamweaver CS4 หน้าต่างของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 จะปรากฏขึ้น โดยที่ต้องเลือกรูปแบบการ ทางานแบบ HTML ดังนี้ 5. นักเรียนปฏิบัติ เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนการสร้างเว็บไซด์โดยการสร้าง Folder เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆของเว็บไซด์และการสร้าง Site - การเตรียมความพร้อมก่อนการสร้างเว็บไซด์ 1. โดยที่ให้นักเรียนสร้างโฟลเดอร์สาหรับเก็บข้อมูลต่างๆของเว็บไซด์ของตนเองไว้ใน /: Eตั้งชื่อ Folder ว่า WEB_M 301,WEB_M 302 2. สร้าง Folder เพื่อใช้เก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ดังนี้ - สร้าง Folder ชื่อว่า images เพื่อใช้เก็บรูปภาพ - การสร้าง Site การสร้าง Site เป็นการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ ไม่กระจัดกระจาย และง่ายต่อการตรวจสอบ วิธีการ สร้าง Siteดังนี้ 1. เปิดโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ขึ้นมา 2. จากนั้นไปที่ Menu Bar เลือก Site > New Site… 3. พิมพ์ชื่อ Site ที่ต้องการลงไป โดยตั้งชื่อว่า MyWeb 4. จากนั้นกดปุม่ Next > 5. เลือก No, I do not want to use a server technology. 6. จากนั้นกดปุ่ม Next > 7. คลิกที่ปุ่ม เพื่อเลือกที่เก็บเว็บเพจ โดยที่เลือก /: E>Folder WEB_M 301,WEB_M 302 8. คลิกที่ปุ่ม เพื่อสร้างFolder ขึ้นมาใหม่และเปลี่ยนชื่อ Folder เป็น MyWeb 9. จากนั้นกดปุ่ม Open 10. จากนั้นกดปุ่ม Select 11. จากนั้นที่อยู่ที่เก็บ Site จะเปลี่ยนไปตามที่ได้กาหนดไว้ 12. จากนั้นกดปุ่ม Next > 13. เลือก None 14. จากนั้นกดปุ่ม Next > 15. จากนั้นกดปุ่ม Done ซึ่งถือว่าการส้ราง Site สาเร็จ


ขั้นสรุป (10 นาที) 6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเรียนการสอนเรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการสร้างเว็บไซด์ และการสร้าง Site 7. นักเรียนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 8. สื่อการเรียนการรู้และวัสดุอุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน จานวน 32 เครื่อง 2.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับครู จานวน 1 เครื่อง 3.เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD 4. แบบทดสอบก่อนเรียน 5. ใบความรู้ที่ 3เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการสร้างเว็บไซด์และการสร้าง Site 6. ใบงานปฏิบัติที่ 3เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการสร้างเว็บไซด์และการสร้าง Site 9. แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ http: //www.nstda.or.th ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ เว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูลเช่น http:/www.google.co.th เป็นต้น 3. เว็บไซด์ http: //www.maena.ac.th ของโรงเรียนบ้านแม่นะ เพื่อดาวน์โหลดใบความรู้ 10. การวัดและประเมินผล 10.1 ด้านความรู้ (K) 10.1.1 วิธีวัดผล คือ - การตอบคาถามเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนการสร้างเว็บไซด์และการสร้าง Site 10.1.2เครื่องมือวัด คือ - แบบบันทึกคะแนนการประเมินความรู้การปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน 10.2 ด้านทักษะ(P) 10.2.1.วิธีวัดผล คือ - สังเกตทักษะการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน ดังนี้ -การเรียกใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 -การเตรียมความพร้อมก่อนการสร้างเว็บไซด์ -การสร้าง Site 10.2.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม


10.3 ด้านจิตพิสัย(A) 10.3.1.วิธีวัดผล คือ สังเกตนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 10.3.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกคะแนนด้านคุณธรรม/จริยธรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน 11. แนวการตรวจให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ

จุดประสงค์ ดีมาก ( 4 )

ดี ( 3 )

พอใช้ (2 )

พัฒนา (1 )

1.อธิบายการเตรียม ความพร้อมก่อนการ สร้างเว็บไซด์และการ สร้าง Site ได้ (K)

อธิบายการเตรียม ความพร้อมก่อน การสร้างเว็บไซด์ และการสร้าง Site ได้ข้อมูลครบถ้วน

อธิบายการเตรียม ความพร้อมก่อน การสร้างเว็บไซด์ และการสร้าง Site ได้ค่อนข้างละเอียด

อธิบายการเตรียม ความพร้อมก่อน การสร้างเว็บไซด์ และการสร้าง Site ได้ละเอียด

อธิบายการเตรียม ความพร้อมก่อน การสร้างเว็บไซด์ และการสร้าง Site ได้ไม่ละเอียด

2. สามารถเตรียม ความพร้อมก่อนการ สร้างเว็บไซด์และการ สร้าง Site ได้(P)

ปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมก่อน การสร้างเว็บไซด์ และการสร้าง Site ได้คล่องแคล่ว

ปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมก่อน การสร้างเว็บไซด์ และการสร้าง Site ได้ค่อนข้าง คล่องแคล่ว นักเรียนทางานด้วย นักเรียนรับผิดชอบ ความขยันอดทน ในการทางานได้ งานสาเร็จตาม สาเร็จตาม เป้าหมาย และเป็น เป้าหมาย แบบอย่างได้

ปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมก่อน การสร้างเว็บไซด์ และการสร้าง Site ได้ค่อนข้างช้า

ปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมก่อน การสร้างเว็บไซด์ และการสร้าง Site ได้ช้า

3. นักเรียนมีความ มุ่งมั่นในการทางาน (A)

นักเรียนรับผิดชอบ นักเรียนทางาน งานที่ได้รับ ตามที่ได้รับ มอบหมาย มอบหมาย


เกณฑ์การสรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ พัฒนา

ช่วงคะแนน 10 – 12 7–9 4–6 1–3

12. กิจกรรมเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................... ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


บันทึกผลหลังการสอน แผนการเรียนรู้ที่…………….…………หน่วยการเรียนรู้ที่……………………………………… 1. ผลการเรียนรู้ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ปัญหา / อุปสรรค …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………............................................................... 3. แนวทางแก้ไข …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้รับผิดชอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ………………..…………..…… ผู้ตรวจ (นางสาวดารารัตร์ เงินอาจ) หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายนครินทร์ จันต๊ะคาด ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ รองผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายเกียรติณรงค์ มงคลดี) รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (ดร.กัมพล ไชยนันท์) ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ใบงานปฏิบัติที่ 3 เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการสร้างเว็บไซด์ และการสร้าง Site วิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง 23241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวัน ตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซด์และโปรแกรมAdobe Dreamweaver CS4 เบื้องต้นได้ 2. สามารถเตรียมความพร้อมก่อนการสร้างเว็บไซด์และการสร้าง Site ได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนเขียนสรุปลงในสมุดตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. วิธีการเรียกใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 2. วิธีการเตรียมความพร้อมก่อนการสร้างเว็บไซด์ 3. วิธีการสร้าง Site 2.ใช้เวลาในการทา 30 นาที เมื่อทาเสร็จแล้วให้รวบรวมส่งที่โต๊ะครู


หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างตารางในหน้าเว็บเพจ


แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) หน่วยที่ 3 การสร้างตารางในหน้าเว็บเพจ แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสร้างตารางและการปรับแต่งตาราง ผู้สอน นายวรรษพล มะหลีแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 4 ชั่วโมง เวลา 2 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

1. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 2. ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวันตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ 3. สาระสาคัญ ในการสร้างหน้าเว็บเพจ มีขั้นตอนการทางานที่หลากหลาย สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการสร้างหน้าเว็บเพจ คือ การสร้างตาราง การใส่ข้อมูล และคาสั่งต่างๆที่ใช้ในการตกแต่ง ตารางซึ่งข้อดีการสร้างเว็บเพจด้วยตาราง คือ หน้าเว็บเพจเป็นระเบียบเรียบร้อย ทาให้การจัดหน้าเว็บเพจเป็นสัดส่วน ง่ายต่อการออกแบบเว็บเพจและ สามารถสร้างเว็บเพจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) 1. อธิบายการสร้างตารางและการปรับแต่งตารางได้ ด้านทักษะกระบวนการ (P) 1. สามารถสร้างตารางและการปรับแต่งตารางได้ ด้านจิตพิสัย (A) 1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 6. สาระการเรียนรู้ 1. การสร้างตาราง 2. การปรับแต่งตาราง 3. การตกแต่งตาราง


7.กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (10 นาที) 1. ครูและนักเรียนทักทายและแนะนาตัว 2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนให้นักเรียนทราบ 3. ครูนาผลงานเว็บเพจที่มีการสร้างตารางและการปรับแต่งตารางในหน้าเว็บเพจให้นักเรียนชม เพื่อ สร้างแรงจูงใจและความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนการสอน ขั้นกิจกรรม (1 ชั่วโมง 20 นาที โดยแบ่งการสอนออกเป็น 2 วัน วันละ 40 นาที ) 4. นักเรียนและผู้สอนร่วมกันสนทนาและศึกษาเกี่ยวกับการสร้างตารางและการปรับแต่งตาราง 5.นักเรียนเปิดโปรแกรมขึ้นมา โดยคลิกที่ Start > All Programs >Adobe Master Collection CS4 > Adobe Dreamweaver CS4 6. นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการสร้างตารางและการปรับแต่งตาราง การสร้างตารางและการปรับแต่งตาราง - การสร้างตาราง 1. วางเคอร์เซอร์ในตาแหน่งที่ต้องการสร้างตาราง 2. ในหน้าต่าง Object Barเลือก Common >เลือก 3. จากนั้นกาหนดขนาดของตารางตามที่ต้องการ Rows = จานวนแถวที่ต้องการ Column = จานวนคอลัมน์ที่ต้องการ Width = ความกว้างของตาราง Border = ความหนาของขอบตาราง Cell Padding = ระยะระหว่างข้อความกับขอบตาราง Cell Spacing = ระยะระหว่างแต่ละเซลล์ในตาราง 4. เมื่อกาหนดข้อมูลเสร็จแล้ว กดปุ่ม OK จะได้ตารางตามที่กาหนด 5. ให้นักเรียนสร้างโฟลเดอร์สาหรับเก็บชิ้นงานของตนเองไว้ใน /: Eตั้งชื่องานว่า “งานชิ้นที่ 1” 6. นักเรียนทาใบงานปฏิบัติที่ 4เรื่อง การสร้างตารางและการปรับแต่งตาราง ขั้นสรุป (10 นาที) 7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเรียนการสอนเรื่อง การสร้างตารางและการปรับแต่งตาราง 8. นักเรียนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 8. สื่อการเรียนการรู้และวัสดุอุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน จานวน 32 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับครู จานวน 1 เครื่อง 3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD 4. ใบความรู้ที่ 4เรื่อง การสร้างตารางและการปรับแต่งตาราง 5. ใบงานปฏิบัติที่ 4 เรื่องการสร้างตารางและการปรับแต่งตาราง


9. แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ http: //www.nstda.or.th ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ เว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล เช่น http:/www.google.co.th เป็นต้น 3. เว็บไซด์ http: //www.maena.ac.th ของโรงเรียนบ้านแม่นะ เพื่อดาวน์โหลดใบความรู้ 10. การวัดและประเมินผล 10.1 ด้านความรู้ (K) 10.1.1 วิธีวัดผล คือ - การตอบคาถามเรื่องการสร้างตารางและการปรับแต่งตาราง 10.1.2 เครื่องมือวัด คือ - แบบบันทึกคะแนนการประเมินความรู้การปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน 10.2 ด้านทักษะ(P) 10.2.1.วิธีวัดผล คือ - สังเกตทักษะการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน ดังนี้ -การสร้างตาราง -การปรับแต่งตาราง -การตกแต่งตาราง 10.2.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 10.3 ด้านจิตพิสัย(A) 10.3.1.วิธีวัดผล คือ สังเกตนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 10.3.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกคะแนนด้านคุณธรรม/จริยธรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน


11. แนวการตรวจให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ

จุดประสงค์

ดีมาก ( 4 ) 1.อธิบายการสร้าง อธิบายการสร้าง ตารางและการ ตารางและการ ปรับแต่งตารางได้(K) ปรับแต่งตารางได้ ข้อมูลครบถ้วน 2. สามารถสร้าง ตารางและการ ปรับแต่งตารางได้ (P) 3. นักเรียนมีความ มุ่งมั่นในการทางาน (A)

ดี ( 3 ) อธิบายการสร้าง ตารางและการ ปรับแต่งตารางได้ ค่อนข้างละเอียด

ปฏิบัติการสร้าง ตารางและการ ปรับแต่งตารางได้ คล่องแคล่ว

ปฏิบัติการสร้าง ตารางและการ ปรับแต่งตารางได้ ค่อนข้าง คล่องแคล่ว นักเรียนทางานด้วย นักเรียนรับผิดชอบ ความขยันอดทน ในการทางานได้ งานสาเร็จตาม สาเร็จตาม เป้าหมาย และเป็น เป้าหมาย แบบอย่างได้

เกณฑ์การสรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ พัฒนา

ช่วงคะแนน 10 – 12 7–9 4–6 1–3

พอใช้ (2 ) อธิบายการสร้าง ตารางและการ ปรับแต่งตารางได้ ละเอียด

พัฒนา (1 ) อธิบายการสร้าง ตารางและการ ปรับแต่งตารางได้ ไม่ละเอียด

ปฏิบัติการสร้าง ตารางและการ ปรับแต่งตารางได้ ค่อนข้างช้า

ปฏิบัติการสร้าง ตารางและการ ปรับแต่งตารางได้ ช้า

นักเรียนรับผิดชอบ นักเรียนทางาน งานที่ได้รับ ตามที่ได้รับ มอบหมาย มอบหมาย


12. กิจกรรมเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... ..................... ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


บันทึกผลหลังการสอน แผนการเรียนรู้ที่…………….…………หน่วยการเรียนรู้ที่……………………………………… 1. ผลการเรียนรู้ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ปัญหา / อุปสรรค …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………............................................................... 3. แนวทางแก้ไข …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้รับผิดชอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ………………………………..…… ผู้ตรวจ (นางสาวดารารัตร์ เงินอาจ) หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายนครินทร์ จันต๊ะคาด ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ รองผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายเกียรติณรงค์ มงคลดี) รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (ดร.กัมพล ไชยนันท์) ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ใบงานปฏิบัติที่ 4 เรื่อง การสร้างตารางและการปรับแต่งตาราง วิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวัน ตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการสร้างตารางและการปรับแต่งตารางได้ 2. สามารถสร้างตารางและการปรับแต่งตารางได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนเขียนสรุป เรื่อง การสร้างตารางและการปรับแต่งตารางลงในสมุด 2. สร้างเว็บเพจและแทรกตาราง จานวน 3 เว็บเพจ 3. ให้นั กเรี ยนบันทึกงานของตนเองไว้ใน /D: WEB_M 501,WEB_M 502 ตั้งชื่องานว่า “page1.html,page 2.html,page 3.html”


แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) หน่วยที่ 3 การสร้างตารางในหน้าเว็บเพจ แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การตกแต่งตารางในหน้าเว็บเพจ ผู้สอน นายวรรษพล มะหลีแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 4 ชั่วโมง เวลา 2 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

1. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 2. ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวันตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ 3. สาระสาคัญ ในการสร้างหน้าเว็บเพจ มีคาสั่งต่างๆที่ใช้ในการตกแต่งตารางซึ่งโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 สามารถตกแต่งตารางได้เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับเว็บเพจได้ คือ การเปลี่ยนสีพื้นหลังของตาราง การ เปลี่ยนสีเส้นขอบตาราง และการเปลี่ยนภาพพื้นหลังของตาราง 4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) 1. อธิบายการตกแต่งตารางในหน้าเว็บเพจได้ ด้านทักษะกระบวนการ (P) 1. สามารถตกแต่งตารางในหน้าเว็บเพจได้ ด้านจิตพิสัย (A) 1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 6. สาระการเรียนรู้ 1. การเปลี่ยนสีพื้นหลังของตาราง 2. การเปลี่ยนสีเส้นขอบตาราง 3. การเปลี่ยนภาพพื้นหลังของตาราง 7.กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (10 นาที) 1. ครูและนักเรียนทักทายและแนะนาตัว 2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนให้นักเรียนทราบ


3. ครูนาผลงานเว็บเพจที่มีการตกแต่งตารางในหน้าเว็บเพจให้นักเรียนชม เพื่อสร้างแรงจูงใจและ ความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนการสอน ขั้นกิจกรรม (1 ชั่วโมง 20 นาที โดยแบ่งการสอนออกเป็น 2 วัน วันละ 40 นาที ) 4. นักเรียนและผู้สอนร่วมกันสนทนาและศึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งตารางในหน้าเว็บเพจ 5.นักเรียนเปิดโปรแกรมขึ้นมา โดยคลิกที่ Start > All Programs >Adobe Master Collection CS4 > Adobe Dreamweaver CS4 6. นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งตารางในหน้าเว็บเพจ 7. ให้นักเรียนเก็บชิ้นงานของตนเองไว้ใน /: D>โฟลเดอร์ของตนเอง >ตั้งชื่องานว่า “งานชิ้นที่ 2” 8. นักเรียนทาใบงานปฏิบัติที่ 5เรื่อง การตกแต่งตารางในหน้าเว็บเพจ ขั้นสรุป (10 นาที) 9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเรียนการสอนเรื่อง การตกแต่งตารางในหน้าเว็บเพจ 10. นักเรียนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 8. สื่อการเรียนการรู้และวัสดุอุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน จานวน 32 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับครู จานวน 1 เครื่อง 3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD 4. ใบความรู้ที่ 5เรื่อง การตกแต่งตารางในหน้าเว็บเพจ 5. ใบงานปฏิบัติที่ 5 เรื่องการตกแต่งตารางในหน้าเว็บเพจ 9. แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ http: //www.nstda.or.th ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ เว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล เช่น http:/www.google.co.th เป็นต้น 3. เว็บไซด์ http: //www.maena.ac.th ของโรงเรียนบ้านแม่นะ เพื่อดาวน์โหลดใบความรู้ 10. การวัดและประเมินผล 10.1 ด้านความรู้ (K) 10.1.1 วิธีวัดผล คือ - การตอบคาถามเรื่องการตกแต่งตารางในหน้าเว็บเพจ 10.1.2 เครื่องมือวัด คือ - แบบบันทึกคะแนนการประเมินความรู้การปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน 10.2 ด้านทักษะ(P) 10.2.1.วิธีวัดผล คือ - สังเกตทักษะการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน ดังนี้ -การเปลี่ยนสีพื้นหลังของตาราง -การเปลี่ยนสีเส้นขอบตาราง -การเปลี่ยนภาพพื้นหลังของตาราง


10.2.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 10.3 ด้านจิตพิสัย(A) 10.3.1.วิธีวัดผล คือ สังเกตนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 10.3.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกคะแนนด้านคุณธรรม/จริยธรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน 11. แนวการตรวจให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ

จุดประสงค์

ดีมาก ( 4 )

ดี ( 3 )

พอใช้ (2 )

พัฒนา (1 )

1.อธิบายการตกแต่ง อธิบายการตกแต่ง ตารางในหน้าเว็บเพจ ตารางในหน้าเว็บ ได้(K) เพจได้ข้อมูล ครบถ้วน

อธิบายการตกแต่ง ตารางในหน้าเว็บ เพจได้ค่อนข้าง ละเอียด

อธิบายการตกแต่ง ตารางในหน้าเว็บ เพจได้ละเอียด

อธิบายการตกแต่ง ตารางในหน้าเว็บ เพจได้ไม่ละเอียด

2. สามารถตกแต่ง ปฏิบัติการตกแต่ง ตารางในหน้าเว็บเพจ ตารางในหน้าเว็บ ได้ (P) เพจได้คล่องแคล่ว

ปฏิบัติการตกแต่ง ตารางในหน้าเว็บ เพจได้ค่อนข้าง คล่องแคล่ว

ปฏิบัติการตกแต่ง ตารางในหน้าเว็บ เพจได้ค่อนข้างช้า

ปฏิบัติการตกแต่ง ตารางในหน้าเว็บ เพจได้ช้า

3. นักเรียนมีความ มุ่งมั่นในการทางาน (A)

นักเรียนรับผิดชอบ นักเรียนรับผิดชอบ นักเรียนทางาน ในการทางานได้ งานที่ได้รับ ตามที่ได้รับ สาเร็จตาม มอบหมาย มอบหมาย เป้าหมาย

นักเรียนทางานด้วย ความขยันอดทน งานสาเร็จตาม เป้าหมาย และเป็น แบบอย่างได้

เกณฑ์การสรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ พัฒนา

ช่วงคะแนน 10 – 12 7–9 4–6 1–3


12. กิจกรรมเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................ ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที่…........ เดือน....................... พ.ศ...............


บันทึกผลหลังการสอน แผนการเรียนรู้ที่…………….…………หน่วยการเรียนรู้ที่……………………………………… 1. ผลการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ปัญหา / อุปสรรค ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………......................................................................... 3. แนวทางแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที่…........ เดือน....................... พ.ศ...............


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้รับผิดชอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ………………..………………..…… ผู้ตรวจ (นางสาวดารารัตร์ เงินอาจ) หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายนครินทร์ จันต๊ะคาด ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ รองผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายเกียรติณรงค์ มงคลดี) รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (ดร.กัมพล ไชยนันท์) ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ใบงานปฏิบัติที่ 5 เรื่อง การสร้างตารางและการปรับแต่งตาราง วิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวัน ตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการตกแต่งตารางในหน้าเว็บเพจได้ 2. สามารถตกแต่งตารางในหน้าเว็บเพจได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนเขียนสรุป เรื่อง การตกแต่งตารางในหน้าเว็บเพจลงในสมุด 2. ให้นักเรียนเปิดงานที่ชื่อว่า “page 1.html, page 2.html, page 3.html” 2. ตกแต่งตารางให้สวยงาม 3.ให้นักเรียนบันทึกงานของตนเองไว้ใน /D: WEB_M 501,WEB_M 502ตั้งชื่องานว่า“page1.html, page 2.html, page 3.html”


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสร้างข้อความในเว็บเพจ


แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4 การสร้างข้อความในเว็บเพจ เวลา 2 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความบนเว็บเพจ เวลา 2 ชั่วโมง ผู้สอน นายวรรษพล มะหลีแก้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 1. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 2. ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวันตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ 3. สาระสาคัญ การสร้ างข้อความในหน้ าเว็บ ไซด์จะมีลั กษณะคล้ ายกับการพิมพ์เอกสารในโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งสามารถพิมพ์ข้อความลงในหน้าเว็บเพจได้ทันที โดยที่สามารถปรับแต่งและใส่ลูกเล่นให้กับข้อความ ได้ คือการ เปลี่ยนรูปแบบข้อความ เปลี่ยนสี เปลี่ยนขนาดของข้อความจัดตาแหน่งของข้อความให้สวยงาม และเป็นระเบียบเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้เข้าชมเว็บไซด์ได้ 4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) 1. อธิบายการสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความบนเว็บเพจได้ ด้านทักษะกระบวนการ (P) 1. สามารถสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความบนเว็บเพจได้ ด้านจิตพิสัย (A) 1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 6. สาระการเรียนรู้ 1. การสร้างข้อความ 2. การใส่ลูกเล่นข้อความบนเว็บเพจ 3. การจัดรูปแบบข้อความ 7.กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (10 นาที) 1. ครูและนักเรียนทักทายและแนะนาตัว 2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนให้นักเรียนทราบ


3. ครูนาผลงานเว็บเพจที่มีการสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความบนเว็บเพจให้นักเรียนชม เพื่อ สร้างแรงจูงใจและความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนการสอน ขั้นกิจกรรม (1 ชั่วโมง 20 นาที โดยแบ่งการสอนออกเป็น 2 วัน วันละ 40 นาที ) 4. นักเรียนและผู้สอนร่วมกันสนทนาและศึกษาเกี่ยวกับการสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความบน เว็บเพจ 5.นักเรียนเปิดโปรแกรมขึ้นมา โดยคลิกที่ Start > All Programs >Adobe Master Collection CS4 > Adobe Dreamweaver CS4 6. นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความบนเว็บเพจ 7. ให้นักเรียนเก็บชิ้นงานของตนเองไว้ใน /: E>โฟลเดอร์ของตนเอง >ตั้งชื่องานว่า “งานชิ้นที่ 3” 8. นักเรียนทาใบงานปฏิบัติที่ 6เรื่อง การสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความบนเว็บเพจ ขั้นสรุป (10 นาที) 9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเรียนการสอนเรื่อง การสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความบนเว็บ เพจ 10. นักเรียนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 8. สื่อการเรียนการรู้และวัสดุอุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน จานวน 32 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับครู จานวน 1 เครื่อง 3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD 4. ใบความรู้ที่ 6เรื่อง การสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความบนเว็บเพจ 5. ใบงานปฏิบัติที่ 6 เรื่องการสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความบนเว็บเพจ 9. แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ http: //www.nstda.or.th ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ เว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล เช่น http:/www.google.co.th เป็นต้น 3. เว็บไซด์ http: //www.maena.ac.th ของโรงเรียนบ้านแม่นะ เพื่อดาวน์โหลดใบความรู้ 10. การวัดและประเมินผล 10.1 ด้านความรู้ (K) 10.1.1 วิธีวัดผล คือ - การตอบคาถามเรื่องการสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความบนเว็บเพจ 10.1.2 เครื่องมือวัด คือ - แบบบันทึกคะแนนการประเมินความรู้การปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน 10.2 ด้านทักษะ(P) 10.2.1.วิธีวัดผล คือ


- สังเกตทักษะการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน ดังนี้ -การสร้างข้อความ -การใส่ลูกเล่นข้อความบนเว็บเพจ - การจัดรูปแบบข้อความ 10.2.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 10.3 ด้านจิตพิสัย(A) 10.3.1.วิธีวัดผล คือ สังเกตนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 10.3.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกคะแนนด้านคุณธรรม/จริยธรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน 11. แนวการตรวจให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน จุดประสงค์ 1.อธิบายการสร้าง ข้อความและใส่ ลูกเล่นข้อความบน เว็บเพจได้ (K) 2. สามารถสร้าง ข้อความและใส่ ลูกเล่นข้อความบน เว็บเพจได้ (P) 3. นักเรียนมีความ มุ่งมั่นในการทางาน (A)

ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4 ) ดี ( 3 ) พอใช้ (2 ) อธิบายการสร้าง อธิบายการสร้าง อธิบายการสร้าง ข้อความและใส่ ข้อความและใส่ ข้อความและใส่ ลูกเล่นข้อความบน ลูกเล่นข้อความบน ลูกเล่นข้อความบน เว็บเพจได้ข้อมูล เว็บเพจได้ค่อนข้าง เว็บเพจได้ละเอียด ครบถ้วน ละเอียด ปฏิบัติการสร้าง ข้อความและใส่ ลูกเล่นข้อความบน เว็บเพจได้ คล่องแคล่ว นักเรียนทางานด้วย ความขยันอดทน งานสาเร็จตาม เป้าหมาย และเป็น แบบอย่างได้

ปฏิบัติการสร้าง ข้อความและใส่ ลูกเล่นข้อความบน เว็บเพจได้ค่อนข้าง คล่องแคล่ว นักเรียนรับผิดชอบ ในการทางานได้ สาเร็จตาม เป้าหมาย

ปฏิบัติการสร้าง ข้อความและใส่ ลูกเล่นข้อความบน เว็บเพจได้ค่อนข้าง ช้า นักเรียนรับผิดชอบ งานที่ได้รับ มอบหมาย

พัฒนา (1 ) อธิบายการสร้าง ข้อความและใส่ ลูกเล่นข้อความบน เว็บเพจได้ไม่ ละเอียด ปฏิบัติการสร้าง ข้อความและใส่ ลูกเล่นข้อความบน เว็บเพจได้ช้า นักเรียนทางาน ตามที่ได้รับ มอบหมาย


เกณฑ์การสรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ พัฒนา

ช่วงคะแนน 10 – 12 7–9 4–6 1–3

12. กิจกรรมเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


บันทึกผลหลังการสอน แผนการเรียนรู้ที่…………….…………หน่วยการเรียนรู้ที่……………………………………… 1. ผลการเรียนรู้ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ปัญหา / อุปสรรค …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………............................................................... 3. แนวทางแก้ไข …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้รับผิดชอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ……………………..………..…… ผู้ตรวจ (นางสาวดารารัตร์ เงินอาจ) หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายนครินทร์ จันต๊ะคาด ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ รองผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายเกียรติณรงค์ มงคลดี) รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (ดร.กัมพล ไชยนันท์) ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ใบงานปฏิบัติที่ 6 เรื่อง การสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความบนเว็บเพจ วิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวัน ตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความบนเว็บเพจได้ 2. สามารถสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความบนเว็บเพจได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนเขียนสรุป เรื่อง การสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความบนเว็บเพจลงในสมุด 2. สร้างเพิ่มเนื้อหาและตกแต่งเว็บเพจทั้ง 3 เว็บเพจให้สวยงาม 3. ให้นักเรียนบันทึกงานของตนเองไว้ใน /D: WEB_M 501,WEB_M 502ตั้งชื่องานว่า “page 1.html,page 2.html,page 3.html”


หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การตกแต่งเว็บเพจด้วยรูปภาพ


แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) หน่วยที่ 5 การตกแต่งเว็บเพจด้วยรูปภาพ แผนการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การแทรกรูปภาพและการจัดการรูปภาพ ผู้สอน นายวรรษพล มะหลีแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 5 ชั่วโมง เวลา 2 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

1. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 2. ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวันตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ 3. สาระสาคัญ การสร้างเว็บเพจ จาเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ การปรับขนาด รูปภาพ การเขียนข้อความอธิบายรูปภาพ และการใส่ลูกเล่นให้กับรูปภาพ เพื่อให้เว็บไซด์มีความน่าสนใจและ สวยงามมากยิ่งขึ้น 4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) 1. อธิบายการแทรกรูปภาพและการจัดการรูปภาพได้ ด้านทักษะกระบวนการ (P) 1. สามารถแทรกรูปภาพและการจัดการรูปภาพได้ ด้านจิตพิสัย (A) 1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 6. สาระการเรียนรู้ 1. การแทรกรูปภาพ 2. การจัดการรูปภาพ 3. การเขียนข้อความอธิบายรูปภาพ 7.กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (10 นาที) 1. ครูและนักเรียนทักทายและแนะนาตัว 2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนให้นักเรียนทราบ


3. ครูนาผลงานเว็บเพจที่มีการแทรกรูปภาพและการจัดการรูปภาพในหน้าเว็บเพจให้นักเรียนชม เพื่อ สร้างแรงจูงใจและความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนการสอน ขั้นกิจกรรม (1 ชั่วโมง 20 นาที โดยแบ่งการสอนออกเป็น 2 วัน วันละ 40 นาที ) 4. นักเรียนและผู้สอนร่วมกันสนทนาและศึกษาเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพและการจัดการรูปภาพ 5. นักเรียนเปิดโปรแกรมขึ้นมา โดยคลิกที่ Start > All Programs >Adobe Master Collection CS4 > Adobe Dreamweaver CS4 6. นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพและการจัดการรูปภาพ 7. ให้นักเรียนเก็บชิ้นงานของตนเองไว้ใน /: E>โฟลเดอร์ของตนเอง >ตั้งชื่องานว่า “งานชิ้นที่ 4” 8. นักเรียนทาใบงานปฏิบัติที่ 7เรื่องการแทรกรูปภาพและการจัดการรูปภาพ ขั้นสรุป (10 นาที) 9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเรียนการสอนเรื่อง การแทรกรูปภาพและการจัดการรูปภาพ 10. นักเรียนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 8. สื่อการเรียนการรู้และวัสดุอุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน จานวน 32 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับครู จานวน 1 เครื่อง 3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD 4. ใบความรู้ที่ 7เรื่อง การแทรกรูปภาพและการจัดการรูปภาพ 5. ใบงานปฏิบัติที่ 7 เรื่องการแทรกรูปภาพและการจัดการรูปภาพ 9. แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ http: //www.nstda.or.th ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ เว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล เช่น http:/www.google.co.th เป็นต้น 3. เว็บไซด์ http: //www.maena.ac.th ของโรงเรียนบ้านแม่นะ เพื่อดาวน์โหลดใบความรู้ 10. การวัดและประเมินผล 10.1 ด้านความรู้ (K) 10.1.1 วิธีวัดผล คือ - การตอบคาถามเรื่องการแทรกรูปภาพและการจัดการรูปภาพ 10.1.2 เครื่องมือวัด คือ - แบบบันทึกคะแนนการประเมินความรู้การปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน 10.2 ด้านทักษะ(P) 10.2.1.วิธีวัดผล คือ - สังเกตทักษะการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน ดังนี้ -การแทรกรูปภาพ -การจัดการรูปภาพ


-การเขียนข้อความอธิบายรูปภาพ 10.2.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 10.3 ด้านจิตพิสัย(A) 10.3.1.วิธีวัดผล คือ สังเกตนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 10.3.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกคะแนนด้านคุณธรรม/จริยธรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน 11. แนวการตรวจให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ จุดประสงค์ ดีมาก ( 4 ) ดี ( 3 ) พอใช้ (2 ) 1.อธิบายการแทรก อธิบายการแทรก อธิบายการแทรก อธิบายการแทรก รูปภาพและการ รูปภาพและการจัดการ รูปภาพและการ รูปภาพและการ จัดการรูปภาพได้ รูปภาพได้ข้อมูล จัดการรูปภาพได้ จัดการรูปภาพได้ (K) ครบถ้วน ค่อนข้างละเอียด ละเอียด 2. สามารถแทรก รูปภาพและการ จัดการรูปภาพได้ (P)

ปฏิบัติการแทรก ปฏิบัติการแทรก รูปภาพและการจัดการ รูปภาพและการ รูปภาพได้คล่องแคล่ว จัดการรูปภาพได้ ค่อนข้างคล่องแคล่ว

3. นักเรียนมีความ นักเรียนทางานด้วย มุ่งมั่นในการทางาน ความขยันอดทน งาน (A) สาเร็จตามเป้าหมาย และเป็นแบบอย่างได้ เกณฑ์การสรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ พัฒนา

ปฏิบัติการแทรก รูปภาพและการ จัดการรูปภาพได้ ค่อนข้างช้า

พัฒนา (1 ) อธิบายการแทรก รูปภาพและการ จัดการรูปภาพได้ไม่ ละเอียด ปฏิบัติการแทรก รูปภาพและการ จัดการรูปภาพได้ช้า

นักเรียนรับผิดชอบใน นักเรียนรับผิดชอบ นักเรียนทางาน การทางานได้สาเร็จ งานที่ได้รับ ตามที่ได้รับ ตามเป้าหมาย มอบหมาย มอบหมาย

ช่วงคะแนน 10 – 12 7–9 4–6 1–3


12. กิจกรรมเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


บันทึกผลหลังการสอน แผนการเรียนรู้ที่…………….…………หน่วยการเรียนรู้ที่……………………………………… 1. ผลการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ปัญหา / อุปสรรค ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………................................................................................. 3. แนวทางแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ……………..…………………..…… ผู้ตรวจ (นางสาวดารารัตร์ เงินอาจ) หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายนครินทร์ จันต๊ะคาด ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ รองผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายเกียรติณรงค์ มงคลดี) รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (ดร.กัมพล ไชยนันท์) ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ใบงานปฏิบัติที่ 7 เรื่อง การแทรกรูปภาพและการจัดการรูปภาพ วิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวัน ตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการแทรกรูปภาพและการจัดการรูปภาพได้ 2. สามารถแทรกรูปภาพและการจัดการรูปภาพได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนเขียนสรุป เรื่อง การแทรกรูปภาพและการจัดการรูปภาพ ลงในสมุด 2. ให้นักเรียนแทรกรูปภาพในเว็บเพจทั้ง 3 เว็บเพจ อย่างน้อยเว็บเพจล่ะ 3 รูป 3. ให้นักเรียนบันทึกงานของตนเองไว้ใน /D: WEB_M 501,WEB_M502ตั้งชื่องานว่า “page 1.html,page 2.html,page 3.html”


แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 5 การตกแต่งเว็บเพจด้วยรูปภาพ เวลา 5 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเปลี่ยนพื้นหลังเว็บเพจและการใส่กรอบให้รูปภาพ เวลา 2 ชั่วโมง ผู้สอน นายวรรษพล มะหลีแก้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 1. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 2. ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวันตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ 3. สาระสาคัญ ภาพเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญของการสร้างเว็บเพจ เพราะช่วยทาให้เว็บเพจมีความสวยงาม มี สีสันที่หน้าสนใจ และสื่อความหมายได้ดี ขึ้น ดังนั้นการออกแบบเว็บเพจจึงจาเป็นต้องรู้วิธีการใส่รูปภาพพื้น หลังของเว็บเพจ และการใส่กรอบให้รูปภาพ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้เว็บไซด์น่าสนจากยิ่งขึ้น 4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) 1. อธิบายการเปลี่ยนพื้นหลังเว็บเพจและการใส่กรอบให้รูปภาพได้ ด้านทักษะกระบวนการ (P) 1. สามารถเปลี่ยนพื้นหลังเว็บเพจและการใส่กรอบให้รูปภาพได้ ด้านจิตพิสัย (A) 1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 6. สาระการเรียนรู้ 1. การเปลี่ยนพื้นหลังเว็บเพจ 2. การใส่กรอบให้รูปภาพ 3. การปรับระยะห่างของรูปแบบอย่างละเอียด 7.กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (10 นาที) 1. ครูและนักเรียนทักทายและแนะนาตัว 2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนให้นักเรียนทราบ


3. ครูนาผลงานเว็บเพจที่มีการเปลี่ยนพื้นหลังเว็บเพจและการใส่กรอบให้รูปภาพให้นักเรียนชม เพื่อ สร้างแรงจูงใจและความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนการสอน ขั้นกิจกรรม (1 ชั่วโมง 20 นาที โดยแบ่งการสอนออกเป็น 2 วัน วันละ 40 นาที ) 4. นักเรียนและผู้สอนร่วมกันสนทนาและศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนพื้นหลังเว็บเพจและการใส่กรอบให้ รูปภาพ 5.นักเรียนเปิดโปรแกรมขึ้นมา โดยคลิกที่ Start > All Programs >Adobe Master Collection CS4 > Adobe Dreamweaver CS4 6. นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนพื้นหลังเว็บเพจและการใส่กรอบให้รูปภาพ 7. ให้นักเรียนเก็บชิ้นงานของตนเองไว้ใน /: D>โฟลเดอร์ของตนเอง >ตั้งชื่องานว่า “งานชิ้นที่ 5” 8. นักเรียนทาใบงานปฏิบัติที่ 8เรื่องการเปลี่ยนพื้นหลังเว็บเพจและการใส่กรอบให้รูปภาพ ขั้นสรุป (10 นาที) 9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเรียนการสอนเรื่อง การเปลี่ยนพื้นหลังเว็บเพจและการใส่กรอบให้ รูปภาพ 10. นักเรียนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 8. สื่อการเรียนการรู้และวัสดุอุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน จานวน 32 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับครู จานวน 1 เครื่อง 3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD 4. ใบความรู้ที่ 8เรื่อง การเปลี่ยนพื้นหลังเว็บเพจและการใส่กรอบให้รูปภาพ 5. ใบงานปฏิบัติที่ 8เรื่องการเปลี่ยนพื้นหลังเว็บเพจและการใส่กรอบให้รูปภาพ 9. แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ http: //www.nstda.or.th ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ เว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล เช่น http:/www.google.co.th เป็นต้น 3. เว็บไซด์ http: //www.maena.ac.th ของโรงเรียนบ้านแม่นะ เพื่อดาวน์โหลดใบความรู้ 10. การวัดและประเมินผล 10.1 ด้านความรู้ (K) 10.1.1 วิธีวัดผล คือ - การตอบคาถามเรื่องการเปลี่ยนพื้นหลังเว็บเพจและการใส่กรอบให้รูปภาพ 10.1.2 เครื่องมือวัด คือ - แบบบันทึกคะแนนการประเมินความรู้การปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน 10.2 ด้านทักษะ(P) 10.2.1.วิธีวัดผล คือ - สังเกตทักษะการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน ดังนี้


การเปลี่ยนพื้นหลังเว็บเพจและการใส่กรอบให้รูปภาพ 10.2.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 10.3 ด้านจิตพิสัย(A) 10.3.1.วิธีวัดผล คือ สังเกตนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 10.3.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกคะแนนด้านคุณธรรม/จริยธรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน 11. แนวการตรวจให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน จุดประสงค์ 1.อธิบายการเปลี่ยน พื้นหลังเว็บเพจและ การใส่กรอบให้ รูปภาพได้ (K) 2. สามารถเปลี่ยน พื้นหลังเว็บเพจและ การใส่กรอบได้ (P) 3. นักเรียนมีความ มุ่งมั่นในการทางาน (A)

ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4 )

ดี ( 3 )

พอใช้ (2 )

อธิบายการเปลี่ยน พื้นหลังเว็บเพจและ การใส่กรอบให้ รูปภาพได้ข้อมูล ครบถ้วน ปฏิบัติการเปลี่ยน พื้นหลังเว็บเพจและ การใส่กรอบได้ คล่องแคล่ว

อธิบายการเปลี่ยน พื้นหลังเว็บเพจและ การใส่กรอบให้ รูปภาพได้ค่อนข้าง ละเอียด ปฏิบัติการเปลี่ยนพื้น หลังเว็บเพจและการ ใส่กรอบได้ค่อนข้าง คล่องแคล่ว

อธิบายการเปลี่ยน พื้นหลังเว็บเพจและ การใส่กรอบให้ รูปภาพได้ละเอียด

อธิบายการเปลี่ยน พื้นหลังเว็บเพจและ การใส่กรอบให้ รูปภาพได้ไม่ ละเอียด ปฏิบัติการเปลี่ยนพื้น ปฏิบัติการเปลี่ยน หลังเว็บเพจและการ พื้นหลังเว็บเพจและ ใส่กรอบได้ค่อนข้าง การใส่กรอบได้ช้า ช้า

นักเรียนทางานด้วย นักเรียนรับผิดชอบใน นักเรียนรับผิดชอบ ความขยันอดทน การทางานได้สาเร็จ งานที่ได้รับ งานสาเร็จตาม ตามเป้าหมาย มอบหมาย เป้าหมาย และเป็น แบบอย่างได้

เกณฑ์การสรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ พัฒนา

ช่วงคะแนน 10 – 12 7–9 4–6 1–3

พัฒนา (1 )

นักเรียนทางาน ตามที่ได้รับ มอบหมาย


12. กิจกรรมเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


บันทึกผลหลังการสอน แผนการเรียนรู้ที่…………….…………หน่วยการเรียนรู้ที่……………………………………… 1. ผลการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ปัญหา / อุปสรรค ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………................................................................................. 3. แนวทางแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ………………………………..…… ผู้ตรวจ (นางสาวดารารัตร์ เงินอาจ) หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายนครินทร์ จันต๊ะคาด ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ รองผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายเกียรติณรงค์ มงคลดี) รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (ดร.กัมพล ไชยนันท์) ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ใบงานปฏิบัติที่ 8 เรื่อง การเปลี่ยนพื้นหลังเว็บเพจและการใส่กรอบให้รูปภาพ วิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวัน ตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ (ง 4.1 ม.3/4) จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการเปลี่ยนพื้นหลังเว็บเพจและการใส่กรอบให้รูปภาพได้ 2. สามารถเปลี่ยนพื้นหลังเว็บเพจและการใส่กรอบให้รูปภาพได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนเขียนสรุป เรื่อง การเปลี่ยนพื้นหลังเว็บเพจและการใส่กรอบให้รูปภาพ ลงในสมุด 2. ให้นักเรียนเปลี่ยนพื้นหลังเว็บเพจและการใส่กรอบให้รูปภาพทั้ง 3 เว็บเพจพร้อมตกแต่งเว็บเพจให้ สวยงาม 3. ให้นักเรียนบันทึกงานของตนเองไว้ใน /D: WEB_M 501,WEB_M 502ตั้งชื่องานว่า “page 1.html,page 2.html,page 3.html”


แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) หน่วยที่ 5 การตกแต่งและเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจ แผนการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สอบกลางภาคเรียน ผู้สอน นายวรรษพล มะหลีแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 5 ชั่วโมง เวลา 1 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

1. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 2. ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวัน ตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ 3. สาระสาคัญ ทดสอบกลางภาคเรียนตั้งแต่หน่วยที่ 1 ถึงหน่วยที่ 6 4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) 1. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ ด้านทักษะกระบวนการ (P) 1. สามารถทาข้อสอบเสร็จทันตรงตามเวลาที่กาหนด 2. สามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง ด้านจิตพิสัย (A) 1.นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 2. ไม่ทุจริตในการทาข้อสอบกลางภาคเรียน 6. สาระการเรียนรู้ 1. วิเคราะห์โจทย์ปัญหา 2. สามารถทาข้อสอบเสร็จทันตรงตามเวลาที่กาหนด 3. สามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง 7. กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที) 1. ครูผู้คุมสอบแจกกระดาษคาถามและกระดาษคาตอบ 2. ครูผู้คุมสอบชี้แจงเงื่อนไขในการสอบให้ผู้เรียนทราบ


3.ครูผู้คุมสอบเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยก่อนทาข้อสอบ ขั้นสอน (50 นาที) 4. ผู้เรียนลงมือทาข้อสอบ ขั้นสรุป (5 นาที) 5.หลังจากที่ผู้เรียนทาข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูผู้คุมสอบเก็บกระดาษคาถามและกระดาษคาตอบ ส่งให้ฝ่ายวิชาการดาเนินการต่อไป 8. สื่อการเรียนการรู้และวัสดุอุปกรณ์ 1. ข้อสอบกลางภาคเรียน จานวน 68 ชุด เป็นข้อสอบแบบปรนัย 30 ข้อ 2. กระดาษคาตอบ 68 แผ่น 9. แหล่งการเรียนรู้ 1. ทาข้อสอบแยกเป็นชั้น แต่ละห้องมีครูที่ปรึกษาเป็นครูผู้คุมสอบ 10. การวัดและประเมินผล 10.1 ด้านความรู้ (K) 10.1.1 วิธีวัดผล คือ - ตรวจข้อสอบ 10.1.2 เครื่องมือวัด คือ - กระดาษคาตอบ 10.2 ด้านทักษะ (P) 10.2.1.วิธีวัดผล คือ - สังเกตทักษะการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน ดังนี้ 1. สามารถทาข้อสอบเสร็จทันตรงตามเวลาที่กาหนด 2. สามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง 10.2.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกคะแนนด้านทักษะ/กระบวนการปฏิบัติกิจกรรม 10.3 ด้านจิตพิสัย (A) 10.3.1.วิธีวัดผล คือ สังเกตนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางานและไม่ทุจริตในการทาข้อสอบกลางภาคเรียน 10.3.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกคะแนนด้านคุณธรรม/จริยธรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน


11. แนวการตรวจให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ

จุดประสงค์ ดีมาก ( 4 )

ดี ( 3 )

พอใช้ (2 )

พัฒนา (1 )

1.วิเคราะห์โจทย์ ปัญหาได้(K)

วิเคราะห์โจทย์ปัญหา วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ได้ข้อมูลครบถ้วน ได้ค่อนข้างละเอียด

วิเคราะห์โจทย์ปัญหา วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ได้ละเอียด ได้ไม่ละเอียด

2. สามารถทา ข้อสอบเสร็จทัน ตรงตามเวลาที่ กาหนด(P)

สามารถทาข้อสอบ เสร็จทันตรงตามเวลา ที่กาหนดได้ คล่องแคล่ว

สามารถทาข้อสอบ เสร็จทันตรงตามเวลา ที่กาหนดได้ค่อนข้าง คล่องแคล่ว

สามารถทาข้อสอบ สามารถทาข้อสอบ เสร็จทันตรงตามเวลา เสร็จทันตรงตามเวลา ที่กาหนดได้ค่อนข้าง ที่กาหนดได้ช้า ช้า

3. สามารถตอบ คาถามได้ถูกต้อง (P)

สามารถตอบคาถาม ได้ถูกต้อง

สามารถตอบคาถาม ถูกต้องได้ค่อนข้าง ถูกต้อง

สามารถตอบคาถาม สามารถตอบคาถาม ถูกต้องได้ค่อนข้างช้า ถูกต้องได้ช้า

นักเรียนรับผิดชอบใน การทางานได้สาเร็จ ตามเป้าหมาย

นักเรียนรับผิดชอบ งานที่ได้รับ มอบหมาย

3. นักเรียนมีความ นักเรียนทางานด้วย มุ่งมั่นในการทางาน ความขยันอดทน งาน (A) สาเร็จตามเป้าหมาย และเป็นแบบอย่างได้ 4. ไม่ทุจริตในการ ไม่ทุจริตในการทา ทาข้อสอบกลาง ข้อสอบกลางภาค ภาคเรียน(A) เรียน เกณฑ์การสรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ พัฒนา

ทากิริยาส่อแววทุจริต ทุจริตในการทา ในการทาข้อสอบกลาง ข้อสอบกลางภาค ภาคเรียน เรียนเป็นบ้างครั้ง

ช่วงคะแนน 16 – 20 11 – 15 6 – 10 1–5

นักเรียนทางานตามที่ ได้รับมอบหมาย

ทุจริตในการทา ข้อสอบกลางภาค เรียนทุกครั้ง


12. กิจกรรมเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


บันทึกผลหลังการสอน แผนการเรียนรู้ที่…………….…………หน่วยการเรียนรู้ที่……………………………………… 1. ผลการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ปัญหา / อุปสรรค ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………................................................................................. 3. แนวทางแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ……………………..……………..…… ผู้ตรวจ (นางสาวดารารัตร์ เงินอาจ) หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายนครินทร์ จันต๊ะคาด ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ รองผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายเกียรติณรงค์ มงคลดี) รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (ดร.กัมพล ไชยนันท์) ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ข้อสอบกลางภาค กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา การสร้างเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตอนที่ 1 ข้อสอบแบบปรนัย จานวน 20 ข้อ 1. เว็บไซด์ (Web Site) หมายถึง ก. หน้าเอกสารต่างๆ ในเว็บไซด์ ข. กลุ่มของเว็บเพจ ค. หน้าหลักของเว็บเพจ ง. หน้าแรกของเว็บไซด์ 2. เว็บเพจ (Web Page) หมายถึง ก. หน้าเอกสารต่างๆ ในเว็บไซด์ ข. กลุ่มของเว็บเพจ ค. หน้าหลักของเว็บเพจ ง. หน้าแรกของเว็บไซด์ 3. โฮมเพจ (Home Page) หมายถึง ก. หน้าเอกสารต่างๆ ในเว็บไซด์ ข. กลุ่มของเว็บเพจ ค. หน้าหลักของเว็บเพจ ง. หน้าแรกของเว็บไซด์ 4. ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซด์ ก. Adobe Photoshop CS4 ข. Adobe Dreamweaver CS4 ค. Adobe Premiere Pro CS4 ง. Adobe Flash CS4 5. ข้อใดคือวิธีการเรียกใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ก. Start > Adobe Dreamweaver CS4 ข. Start > All Programs > Adobe Dreamweaver CS4 ค. Start > All Programs >Adobe > Adobe Dreamweaver CS4 ง. Start > All Programs >Adobe Master Collection CS4 > Adobe Dreamweaver CS4

6. ข้อใดคือสัญลักษณ์ของ โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ก. ข. ค. ง. 7. ข้อใด คือขั้นตอนแรกของการสร้างเว็บเพจ ก. กาหนดให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ใน Folder เดียวกัน ข. แทรกรูปในเว็บไซต์แล้วจึงแทรกเนื้อหา ค. แทรกเนื้อหาในเว็บไซต์แล้วจึงแทรกรูป ง. แทรกลิงค์ภายนอกเว็บไซต์ 8. ข้อใดคือขั้นตอนของของการสร้าง Site ใหม่ ก. New > Site ข. File > New Site… ค. Site > New Site… ง. Edit > New Site… 9. ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ที่เป็นศูนย์รวมของเครื่องมือ ก. Menu Bar ข. Toolbox ค. Tool Bar ง. Status Bar 10. การกาหนดโครงสร้างเว็บไซด์ที่จะใช้ในการเก็บ รูปภาพควรตั้งชื่อ Folder ว่าอะไร ก. photo ข. pic ค. image ง. page


11. การขึ้นบรรทัดใหม่ในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ควรกดปุ่มใด ก. Shift + Enter ข. Enter ค. Ctrl + Enter ง. Alt + Enter 12. เว็บเพจควรจัดเก็บในไฟล์ที่มีนามสกุลใด ก. .html ข. .jpg ค. .psd ง. .gif 13. ข้อใดคือ Object Bar ก. แถบควบคุมการทางาน ข. แถบเครื่องมือ ค. แถบวัตถุ ง. แถบแสดงสถานะ 14. หน้าต่างการทางานของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 แบ่งได้กี่รูปแบบ ก. 3 รูปแบบ ข. 4 รูปแบบ ค. 5 รูปแบบ ง. 6 รูปแบบ 15. คือหน้าต่างการทางานรูปแบบใด ก. หน้าต่างที่ให้แสดงเฉพาะโค้ด HTML ของหน้า เว็บเพจที่ กาลังทางาน ข. หน้าต่างที่แสดงทั้งโค้ด HTML และหน้าเว็บเพจที่ กาลังทางาน ค. หน้าต่างแสดงเฉพาะการออกแบบหน้าเว็บเพจที่ไม่ ต้องแสดงโค้ด HTML ง. ถูกทุกข้อ

16.

คือหน้าต่างการทางานรูปแบบใด ก. หน้าต่างที่ให้แสดงเฉพาะโค้ด HTML ของหน้าเว็บ เพจที่ กาลังทางาน ข. หน้าต่างที่แสดงทั้งโค้ด HTML และหน้า เว็บเพจที่กาลังทางาน ค. หน้าต่างแสดงเฉพาะการออกแบบหน้า เว็บเพจที่ไม่ต้องแสดงโค้ด HTML ง. ถูกทุกข้อ 17.

คือหน้าต่างการทางานรูปแบบใด ก. หน้าต่างที่ให้แสดงเฉพาะโค้ด HTML ของหน้า เว็บเพจที่ กาลังทางาน ข. หน้าต่างที่แสดงทั้งโค้ด HTML และหน้า เว็บเพจที่กาลังทางาน ค. หน้าต่างแสดงเฉพาะการออกแบบหน้าเว็บเพจ ที่ไม่ต้องแสดงโค้ด HTML ง. ถูกทุกข้อ 18. เบนเนอร์ (Banner) ควรอยู่ส่วนใดของหน้าเว็บเพจ ก. บน ข. กลาง ค. ล่าง ง. ข้าง 19. ข้อใดคือคือ สัญลักษณ์ของการแสดงลิขสิทธิ์ (copyright) ก. ข. ค. ง. 20. เราสามารถกาหนดรายละเอียดของเว็บเพจได้ที่ใด ก. Page properties >Modify ข. Modify > Page properties ค. Modify > Page setup ง. Page properties >Page setup


ตอนที่ 2 ข้อสอบแบบอัตนัย จานวน 2 ข้อ 1. อธิบายความหมายของคาศัพท์ต่อไปนี้อย่างถูกต้อง Home page………………………………………………………………………………………………..……………………….……………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Web page………………………………………………………………………………………………..……………………….……………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Web site……………………………………………………………………………………………………..……………………….……………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Web Browser……………………………………………………………………………………………..……………………….……………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… HTML………………………………………………………………………………………………………..……………………….……………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. จากรูป ให้นักเรียนเขียน Code ออกมาให้ถูกต้อง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


เฉลยข้อสอบปลายภาค วิชา การสร้างเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เฉลย ตอนที่ 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ก ก ง ข ง ค ก ค ข ค

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

ก ก ค ก ก ข ค ก ค ข

เฉลย ตอนที่ 2 <html <head> <title>โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15</title> </head> <body> <center> <font color="#FF0000" size="7">นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 </font> <font color="#FF0000" size="7">โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) </font> </center> </body> </html>


หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การตกแต่งและเพิ่มลูกเล่น ในหน้าเว็บเพจ


แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 6 การตกแต่ง และเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจ เวลา 8 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การตกแต่งเว็บเพจด้วยแบนเนอร์ (Banner) และฟุตเตอร์ เวลา 2 ชั่วโมง ผู้สอน นายวรรษพล มะหลีแก้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 1. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 2. ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวันตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ 3. สาระสาคัญ แบนเนอร์(Banner) และฟุตเตอร์ (Footer) ถือเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งของการสร้าง เว็บไซด์ โดยที่แบนเนอร์ (Banner) จะเป็นส่วนที่อยู่บนสุดของเว็บไซด์ เป็นการแสดงหัวข้อหรือชื่อของ เว็บ ไซด์ และฟุตเตอร์ (Footer) เป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดเป็นการแสดงข้อมูลของผู้สร้างเว็บไซด์และปีที่ทาการสร้าง เว็บไซด์ ซึ่งแบนเนอร์(Banner) และฟุตเตอร์ (Footer) จะมีการตกแต่งให้เป็นรูปภาพที่สวยงาม เพื่อเพิ่มให้ เว็บไซด์เป็นที่หน้าสนใจและเป็นการบอกรายละเอียดของเว็บไซด์ 4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) 1. อธิบายการตกแต่งเว็บเพจด้วยแบนเนอร์ (Banner) และฟุตเตอร์ (Footer) ได้ ด้านทักษะกระบวนการ (P) 1. สามารถตกแต่งเว็บเพจด้วยแบนเนอร์ (Banner) และฟุตเตอร์ (Footer) ได้ ด้านจิตพิสัย (A) 1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 6. สาระการเรียนรู้ 1. การแทรกแบนเบอร์ (Banner) 2. การแทรกฟุตเตอร์ (Footer) 3. การเปลี่ยนชื่อที่แสดงของเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต


7.กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (10 นาที) 1. ครูและนักเรียนทักทายและแนะนาตัว 2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนให้นักเรียนทราบ 3. ครูนาผลงานเว็บเพจที่มีการตกแต่งเว็บเพจด้วยแบนเนอร์ (Banner) และฟุตเตอร์ (Footer) ให้ นักเรียนชม เพื่อสร้างแรงจูงใจและความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนการสอน ขั้นกิจกรรม (1 ชั่วโมง 20 นาที โดยแบ่งการสอนออกเป็น 2 วัน วันละ 40 นาที ) 4. นักเรียนและผู้สอนร่วมกันสนทนาและศึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งเว็บเพจด้วยแบนเนอร์ (Banner) และฟุตเตอร์ (Footer) 5.นักเรียนเปิดโปรแกรมขึ้นมา โดยคลิกที่ Start > All Programs >Adobe Master Collection CS4 > Adobe Dreamweaver CS4 6. นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งเว็บเพจด้วยแบนเนอร์ (Banner) และฟุตเตอร์ (Footer) 7. ให้นักเรียนเก็บชิ้นงานของตนเองไว้ใน /: D>โฟลเดอร์ของตนเอง >ตั้งชื่องานว่า “งานชิ้นที่ 6” 8. นักเรียนทาใบงานปฏิบัติที่ 9 เรื่องการตกแต่งเว็บเพจด้วยแบนเนอร์ (Banner) และฟุตเตอร์ (Footer) ขั้นสรุป (10 นาที) 9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเรียนการสอนเรื่อง การตกแต่งเว็บเพจด้วยแบนเนอร์ (Banner) และฟุตเตอร์ (Footer) 10. นักเรียนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 8. สื่อการเรียนการรู้และวัสดุอุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน จานวน 32 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับครู จานวน 1 เครื่อง 3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD 4. ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง การตกแต่งเว็บเพจด้วยแบนเนอร์ (Banner) และฟุตเตอร์ (Footer) 5. ใบงานปฏิบัติที่ 9 เรื่องการตกแต่งเว็บเพจด้วยแบนเนอร์ (Banner) และฟุตเตอร์ (Footer) 9. แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ เว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล เช่น http:/www.google.co.th เป็นต้น 3. เว็บไซด์ http://www.maena.ac.th ของโรงเรียนบ้านแม่นะ เพื่อดาวน์โหลดใบความรู้ 10. การวัดและประเมินผล 10.1 ด้านความรู้ (K) 10.1.1 วิธีวัดผล คือ - การตอบคาถามเรื่องการตกแต่งเว็บเพจด้วยแบนเนอร์(Banner) และฟุตเตอร์ (Footer)


10.1.2 เครื่องมือวัด คือ - แบบบันทึกคะแนนการประเมินความรู้การปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน 10.2 ด้านทักษะ (P) 10.2.1.วิธีวัดผล คือ - สังเกตทักษะการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน ดังนี้ -การแทรกแบนเนอร์(Banner) -การแทรกฟุตเตอร์ (Footer) -การเปลี่ยนชื่อที่แสดงของเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต 10.2.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 10.3 ด้านจิตพิสัย (A) 10.3.1.วิธีวัดผล คือ สังเกตนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 10.3.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกคะแนนด้านคุณธรรม/จริยธรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน 11. แนวการตรวจให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ จุดประสงค์ ดีมาก ( 4 ) ดี ( 3 ) พอใช้ (2 ) 1.อธิบายการตกแต่ง อธิบายการตกแต่ง อธิบายการตกแต่ง อธิบายการตกแต่ง เว็บเพจด้วยแบน เว็บเพจด้วยแบน เว็บเพจด้วยแบน เว็บเพจด้วยแบน เนอร์(Banner) และ เนอร์(Banner) เนอร์(Banner) และ เนอร์(Banner) และ ฟุตเตอร์ (Footer)ได้ และฟุตเตอร์ ฟุตเตอร์ ฟุตเตอร์ (Footer)ได้ (K) (Footer)ได้ข้อมูล (Footer)ได้ค่อนข้าง ละเอียด ครบถ้วน ละเอียด 2. สามารถตกแต่ง ปฏิบัติการตกแต่ง ปฏิบัติการตกแต่ง ปฏิบัติการตกแต่งเว็บ เว็บเพจด้วยแบน เว็บเพจด้วยแบน เว็บเพจด้วยแบน เพจด้วยแบนเนอร์ เนอร์(Banner) และ เนอร์(Banner) เนอร์(Banner) และ (Banner) และฟุต ฟุตเตอร์ (Footer)ได้ และฟุตเตอร์ ฟุตเตอร์ เตอร์ (Footer)ได้ (P) (Footer)ได้ (Footer)ได้ค่อนข้าง ค่อนข้างช้า คล่องแคล่ว คล่องแคล่ว

พัฒนา (1 ) อธิบายการตกแต่ง เว็บเพจด้วยแบน เนอร์(Banner) และ ฟุตเตอร์ (Footer)ได้ ไม่ละเอียด ปฏิบัติการตกแต่งเว็บ เพจด้วยแบนเนอร์ (Banner) และฟุต เตอร์ (Footer)ได้ช้า


3. นักเรียนมีความ มุง่ มั่นในการทางาน (A)

นักเรียนทางานด้วย นักเรียนรับผิดชอบ นักเรียนรับผิดชอบ ความขยันอดทน ในการทางานได้ งานที่ได้รับ งานสาเร็จตาม สาเร็จตามเป้าหมาย มอบหมาย เป้าหมาย และเป็น แบบอย่างได้

เกณฑ์การสรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ พัฒนา

นักเรียนทางานตามที่ ได้รับมอบหมาย

ช่วงคะแนน 10 – 12 7–9 4–6 1–3

12. กิจกรรมเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


บันทึกผลหลังการสอน แผนการเรียนรู้ที่…………….…………หน่วยการเรียนรู้ที่……………………………………… 1. ผลการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ปัญหา / อุปสรรค ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….................................................................................. 3. แนวทางแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที่…........ เดือน....................... พ.ศ...............


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ………………………….……..…… ผู้ตรวจ (นางสาวดารารัตร์ เงินอาจ) หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายนครินทร์ จันต๊ะคาด ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ รองผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายเกียรติณรงค์ มงคลดี) รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (ดร.กัมพล ไชยนันท์) ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ใบงานปฏิบัติที่ 9 เรื่อง การตกแต่งเว็บเพจด้วยแบนเนอร์ (Banner) และฟุตเตอร์ (Footer) วิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวัน ตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการตกแต่งเว็บเพจด้วยแบนเนอร์ (Banner) และฟุตเตอร์ (Footer)ได้ 2. สามารถตกแต่งเว็บเพจด้วยแบนเนอร์ (Banner) และฟุตเตอร์ (Footer)ได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนเขียนสรุป เรื่อง การตกแต่งเว็บเพจด้วยแบนเนอร์(Banner) และฟุตเตอร์ (Footer) ลง ในสมุด 2. ให้นักเรียนเปิดงานที่มีชื่อว่า “page 1.html, page 2.html, page 3.html”ตกแต่งเว็บเพจด้วย แบนเนอร์ (Banner) และฟุตเตอร์ (Footer) 3. ให้นักเรียนสร้างหน้าแรกของเว็บไซด์ (เรื่องที่นักเรียนสนใจ) โดยที่ต้องมีการตกแต่ง และเพิ่ม ลูกเล่นในหน้าเว็บเพจพร้อมกับตกแต่งเว็บเพจให้สวยงามดังนี้ - การแทรกแบนเนอร์(Banner) -การแทรกฟุตเตอร์ (Footer) - เปลี่ยนรูปภาพพื้นหลัง - เปลี่ยนชื่อที่แสดงของเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ตตามข้อมูลของเว็บไซด์ หมายเหตุ องค์ประกอบทุกอย่างจะต้องมีการออกแบบให้อยู่ในตาราง 4. ให้นักเรียนบันทึกงานของตนเองไว้ใน /D: WEB_M 501, WEB_M 502ตั้งชื่องานว่า “page 1.html, page 2.html, page 3.html, index.html”


แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 6 การตกแต่งและเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจ เวลา 8 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การสร้างปุ่มในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 เวลา 2 ชั่วโมง ผู้สอน วรรษพล มะหลีแก้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 1. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 2. ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวันตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ 3. สาระสาคัญ การสร้างเว็บไซด์ มีองค์ประกอบที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การสร้างปุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการ ทาการเชื่อมโยง โดยที่การสร้างปุ่มในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 สามารถทาได้หลายรูปแบบ เช่น การสร้างปุ่มแบบธรรมดา การสร้างปุ่มแบบแฟลช (Flash) และปุ่มแบบ Rollover 4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) 1. อธิบายการสร้างปุ่มในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4ได้ ด้านทักษะกระบวนการ (P) 1. สามารถสร้างปุ่มในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4ได้ ด้านจิตพิสัย (A) 1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 6. สาระการเรียนรู้ 1. การสร้างปุ่มแบบธรรมดา 2. การสร้างปุ่มแบบแฟลช (Flash) 3. การสร้างปุ่มแบบ Rollover 7.กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (10 นาที) 1. ครูและนักเรียนทักทายและแนะนาตัว 2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนให้นักเรียนทราบ


3. ครูนาผลงานเว็บเพจที่มีการสร้างปุ่มให้นักเรียนชม เพื่อสร้างแรงจูงใจและความสนใจใฝ่รู้ในการ เรียนการสอน ขั้นกิจกรรม (1 ชั่วโมง 20 นาที โดยแบ่งการสอนออกเป็น 2 วัน วันละ 40 นาที ) 4. นั ก เรี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกั น สนทนาและศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การสร้ า งปุ่ ม ในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 5.นักเรียนเปิดโปรแกรมขึ้นมา โดยคลิกที่ Start > All Programs >Adobe Master Collection CS4 > Adobe Dreamweaver CS4 6. นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการสร้างปุ่มในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 7. ให้นักเรียนเก็บชิ้นงานของตนเองไว้ใน /: D>โฟลเดอร์ของตนเอง >ตั้งชื่องานว่า “งานชิ้นที่ 7” 8. นักเรียนทาใบงานปฏิบัติที่ 10เรื่องการสร้างปุ่มในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ขั้นสรุป (10 นาที) 9. นั ก เรี ย นและครู ร่ ว มกั น สรุ ป การเรี ย นการสอนเรื่ อ ง การสร้ า งปุ่ ม ในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 10. นักเรียนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 8. สื่อการเรียนการรู้และวัสดุอุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน จานวน 32 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับครู จานวน 1 เครื่อง 3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD 4. ใบความรู้ที่ 10เรื่อง การสร้างปุ่มในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 5. ใบงานปฏิบัติที่ 10 เรื่องการสร้างปุ่มในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 9. แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ เว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล เช่น http:/www.google.co.th เป็นต้น 3. เว็บไซด์ http://www.maena.ac.th ของโรงเรียนบ้านแม่นะ เพื่อดาวน์โหลดใบความรู้ 10. การวัดและประเมินผล 10.1 ด้านความรู้ (K) 10.1.1 วิธีวัดผล คือ - การตอบคาถามเรื่องการสร้างปุ่มในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 10.1.2 เครื่องมือวัด คือ - แบบบันทึกคะแนนการประเมินความรู้การปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน 10.2 ด้านทักษะ (P) 10.2.1.วิธีวัดผล คือ - สังเกตทักษะการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน ดังนี้ -การสร้างปุ่มแบบธรรมดา


-การสร้างปุ่มแบบแฟลช(Flash) -การสร้างปุ่มแบบ Rollover 10.2.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 10.3 ด้านจิตพิสัย (A) 10.3.1.วิธีวัดผล คือ สังเกตนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 10.3.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกคะแนนด้านคุณธรรม/จริยธรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน 11. แนวการตรวจให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ

จุดประสงค์ ดีมาก ( 4 )

ดี ( 3 )

พอใช้ (2 )

พัฒนา (1 )

1.อธิบายการสร้าง ปุ่มในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4ได้ (K)

อธิบายการสร้างปุ่ม ในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ได้ข้อมูลครบถ้วน

อธิบายการสร้างปุ่ม ในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ได้ค่อนข้างละเอียด

อธิบายการสร้างปุ่ม ในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ได้ละเอียด

อธิบายการสร้างปุ่ม ในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ได้ไม่ละเอียด

2. สามารถสร้าง ปุ่มในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4ได้ (P)

ปฏิบัติการสร้างปุ่มใน โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ได้คล่องแคล่ว

ปฏิบัติการสร้างปุ่มใน โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ได้ค่อนข้าง คล่องแคล่ว

ปฏิบัติการสร้างปุ่มใน โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ได้ค่อนข้างช้า

ปฏิบัติการสร้างปุ่มใน โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ได้ช้า

3. นักเรียนมีความ นักเรียนทางานด้วย นักเรียนรับผิดชอบใน นักเรียนรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทางาน ความขยันอดทน งาน การทางานได้สาเร็จ งานที่ได้รับ (A) สาเร็จตามเป้าหมาย ตามเป้าหมาย มอบหมาย และเป็นแบบอย่างได้

นักเรียนทางานตามที่ ได้รับมอบหมาย


เกณฑ์การสรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ พัฒนา

ช่วงคะแนน 10 – 12 7–9 4–6 1–3

12. กิจกรรมเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................... ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


บันทึกผลหลังการสอน แผนการเรียนรู้ที่…………….…………หน่วยการเรียนรู้ที่……………………………………… 1. ผลการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ปัญหา / อุปสรรค ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. แนวทางแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ………………………………..…… ผู้ตรวจ (นางสาวดารารัตร์ เงินอาจ) หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายนครินทร์ จันต๊ะคาด ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ รองผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายเกียรติณรงค์ มงคลดี) รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (ดร.กัมพล ไชยนันท์) ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ใบงานปฏิบัติที่ 10 เรื่อง การสร้างปุ่มในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 วิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวัน ตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ (ง 4.1 ม.3/4) จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการสร้างปุ่มในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4ได้ 2. สามารถสร้างปุ่มในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4ได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนเขียนสรุป เรื่อง การสร้างปุ่มในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4ลงในสมุด 2. ให้นักเรียนเปิดงานที่ชื่อว่า “page 1.html, page 2.html, page 3.html, index.html”ขึ้นมา จากนั้นทาการสร้างปุ่มดังนี้ - หน้าหลัก (Home) - ผู้จัดทา (Web Master) - คลังภาพ (Gallery) -ถัดไป (Next) - ย้อนกลับ (Back) หมายเหตุให้สร้างปุ่มให้ครบทั้ง 3 รูปแบบ 3. ให้นักเรียนบันทึกงานของตนเองไว้ใน /D: WEB_M 501, WEB_M 502ตั้งชื่องานว่า “page 1.html, page 2.html, page 3.html, index.html”


แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) หน่วยที่ 6 การตกแต่งและเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจ แผนการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การแทรกสื่อแบบมัลติมีเดียในเว็บไซด์ ผู้สอน นายวรรษพล มะหลีแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 8 ชั่วโมง เวลา 2 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

1. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 2. ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวันตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ 3. สาระสาคัญ การสร้างเว็บไซด์ ในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 สามารถแทรกมัลติมีเดียในเว็บไซด์ใน หน้าเว็บเพจได้ คือ การแทรกวีดีโอ เสียงเพลง ตัวหนังสือแบบแฟลชซึ่งทาให้เว็บเพจที่เราสร้างขึ้นได้ มีความ สวยงามและมีความน่าสนใจแก่ผู้เยี่ยมชมมากยิ่งขึ้น 4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) 1. อธิบายการแทรกสื่อแบบมัลติมีเดียในเว็บไซด์ได้ ด้านทักษะกระบวนการ (P) 1. สามารถแทรกสื่อแบบมัลติมีเดียในเว็บไซด์ได้ ด้านจิตพิสัย (A) 1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 6. สาระการเรียนรู้ 1. การแทรกตัวหนังสือแบบแฟลช (Flash Text) ในเว็บเพจ 2. การแทรกวีดีโอในเว็บเพจ 3. การแทรกเพลงในเว็บเพจ 7.กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (10 นาที) 1. ครูและนักเรียนทักทายและแนะนาตัว 2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนให้นักเรียนทราบ


3. ครูนาผลงานเว็บเพจที่มีการแทรกสื่อแบบมัลติมีเดียในเว็บไซด์ให้นักเรียนชม เพื่อสร้างแรงจูงใจ และความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนการสอน ขั้นกิจกรรม (1 ชั่วโมง 20 นาที โดยแบ่งการสอนออกเป็น 2 วัน วันละ 40 นาที ) 4. นักเรียนและผู้สอนร่วมกันสนทนาและศึกษาเกี่ยวกับการแทรกสื่อแบบมัลติมีเดียในเว็บไซด์ 5.นักเรียนเปิดโปรแกรมขึ้นมา โดยคลิกที่ Start > All Programs >Adobe Master Collection CS4 > Adobe Dreamweaver CS4 6. นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการแทรกมัลติมีเดียในเว็บไซด์ 7. ให้นักเรียนเก็บชิ้นงานของตนเองไว้ใน /: D>โฟลเดอร์ของตนเอง >ตั้งชื่องานว่า “งานชิ้นที่ 8” 8. นักเรียนทาใบงานปฏิบัติที่ 11เรื่องการแทรกสื่อแบบมัลติมีเดียในเว็บไซด์ ขั้นสรุป (10 นาที) 9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเรียนการสอนเรื่อง การแทรกมัลติมีเดียในเว็บไซด์ 10. นักเรียนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 8. สื่อการเรียนการรู้และวัสดุอุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน จานวน 32 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับครู จานวน 1 เครื่อง 3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD 4. ใบความรู้ที่ 11 เรื่อง การแทรกสื่อแบบมัลติมีเดียในเว็บไซด์ 5. ใบงานปฏิบัติที่ 11 เรื่องการแทรกสื่อแบบมัลติมีเดียในเว็บไซด์ 9. แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ เว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล เช่น http:/www.google.co.th เป็นต้น 3. เว็บไซด์ http://www.maena.ac.th ของโรงเรียนบ้านแม่นะ เพื่อดาวน์โหลดใบความรู้ 10. การวัดและประเมินผล 10.1 ด้านความรู้ (K) 10.1.1 วิธีวัดผล คือ - การตอบคาถามเรื่องการแทรกสื่อแบบมัลติมีเดียในเว็บไซด์ 10.1.2 เครื่องมือวัด คือ - แบบบันทึกคะแนนการประเมินความรู้การปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน 10.2 ด้านทักษะ (P) 10.2.1.วิธีวัดผล คือ - สังเกตทักษะการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน ดังนี้ -การแทรกตัวหนังสือแบบแฟลช (Flash Text) ในเว็บเพจ -การแทรกวีดีโอในเว็บเพจ -การแทรกเพลงในเว็บเพจ


10.2.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 10.3 ด้านจิตพิสัย (A) 10.3.1.วิธีวัดผล คือ สังเกตนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 10.3.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกคะแนนด้านคุณธรรม/จริยธรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน 11. แนวการตรวจให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน จุดประสงค์

ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4 )

ดี ( 3 )

1.อธิบายการแทรก อธิบายการแทรกสื่อ อธิบายการแทรกสื่อ สื่อแบบมัลติมีเดีย แบบมัลติมีเดียในเว็บ แบบมัลติมีเดียในเว็บ ในเว็บไซด์ได้ (K) ไซด์ได้ข้อมูลครบถ้วน ไซด์ได้ค่อนข้าง ละเอียด 2. สามารถแทรก ปฏิบัติการแทรกสื่อ ปฏิบัติการแทรกสื่อ สื่อแบบมัลติมีเดีย แบบมัลติมีเดียในเว็บ แบบมัลติมีเดียในเว็บ ในเว็บไซด์ได้ (P) ไซด์ได้คล่องแคล่ว ไซด์ได้ค่อนข้าง คล่องแคล่ว 3. นักเรียนมีความ นักเรียนทางานด้วย นักเรียนรับผิดชอบใน มุ่งมั่นในการทางาน ความขยันอดทน งาน การทางานได้สาเร็จ (A) สาเร็จตามเป้าหมาย ตามเป้าหมาย และเป็นแบบอย่างได้ เกณฑ์การสรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ พัฒนา

ช่วงคะแนน 10 – 12 7–9 4–6 1–3

พอใช้ (2 )

พัฒนา (1 )

อธิบายการแทรกสื่อ อธิบายการแทรกสื่อ แบบมัลติมีเดียในเว็บ แบบมัลติมีเดียในเว็บ ไซด์ได้ละเอียด ไซด์ได้ไม่ละเอียด ปฏิบัติการแทรกสื่อ ปฏิบัติการแทรกสื่อ แบบมัลติมีเดียในเว็บ แบบมัลติมีเดียในเว็บ ไซด์ได้ค่อนข้างช้า ไซด์ได้ชา้ นักเรียนรับผิดชอบ งานที่ได้รับ มอบหมาย

นักเรียนทางานตามที่ ได้รับมอบหมาย


12. กิจกรรมเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


บันทึกผลหลังการสอน แผนการเรียนรู้ที่…………….…………หน่วยการเรียนรู้ที่……………………………………… 1. ผลการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ปัญหา / อุปสรรค ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………................................................................................. 3. แนวทางแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ……………………..…………..…… ผู้ตรวจ (นางสาวดารารัตร์ เงินอาจ) หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายนครินทร์ จันต๊ะคาด ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ รองผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายเกียรติณรงค์ มงคลดี) รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (ดร.กัมพล ไชยนันท์) ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ใบงานปฏิบัติที่ 11 เรื่อง การแทรกสื่อแบบมัลติมีเดียในเว็บไซด์ วิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวัน ตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการแทรกสื่อแบบมัลติมีเดียในเว็บไซด์ได้ 2. สามารถแทรกสื่อแบบมัลติมีเดียในเว็บไซด์ได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนเขียนสรุป เรื่อง การแทรกสื่อแบบมัลติมีเดียในเว็บไซด์ลงในสมุด 2. ให้นักเรียนเปิดงานที่ชื่อว่า “page 1.html, page 2.html, page 3.html, index.html”ขึ้นมา จากนั้นทาการแทรกมัลติมีเดียในเว็บไซด์ดังนี้ -การแทรกตัวหนังสือแบบแฟลช (Flash Text) -การแทรกวีดีโอ -การแทรกเพลง 3. ให้นักเรียนบันทึกงานของตนเองไว้ใน /D: WEB_M 501, WEB_M 502ตั้งชื่องานว่า “page 1.html, page 2.html, page 3.html, index.html”


แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) หน่วยที่ 6 การตกแต่งและเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจ แผนการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง การเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจ ผู้สอน นายวรรษพล มะหลีแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 8 ชั่วโมง เวลา 2 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

1. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 2. ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวันตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ 3. สาระสาคัญ การสร้างเว็บไซด์ ในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 สามารถเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจได้ ด้วยการนาโค้ดของนาฬิกา ปฏิทิน สถิติการเยี่ยมชมจากเว็บไซด์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตมาเพิ่มในหน้าเว็บเพจที่ เราสร้างขึ้นได้ ซึ่งสามารถช่วยให้เว็บไซด์มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น 4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) 1. อธิบายการเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจได้ ด้านทักษะกระบวนการ (P) 1. สามารถเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจได้ ด้านจิตพิสัย (A) 1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 6. สาระการเรียนรู้ 1. การแทรกนาฬิกาในหน้าเว็บเพจ 2. การแทรกปฏิทินในหน้าเว็บเพจ 3. การแทรกสถิติผู้เยี่ยมชม (Counter) ในหน้าเว็บเพจ 7. กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (10 นาที) 1. ครูและนักเรียนทักทายและแนะนาตัว 2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนให้นักเรียนทราบ


3. ครูนาผลงานเว็บเพจที่มีการเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจให้นักเรียนชม เพื่อสร้างแรงจูงใจและความ สนใจใฝ่รู้ในการเรียนการสอน ขั้นกิจกรรม (1 ชั่วโมง 20 นาที โดยแบ่งการสอนออกเป็น 2 วัน วันละ 40 นาที ) 4. นักเรียนและผู้สอนร่วมกันสนทนาและศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจ 5.นักเรียนเปิดโปรแกรมขึ้นมา โดยคลิกที่ Start > All Programs >Adobe Master Collection CS4 > Adobe Dreamweaver CS4 6. นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจ 7. ให้นักเรียนเก็บชิ้นงานของตนเองไว้ใน /: D>โฟลเดอร์ของตนเอง >ตั้งชื่องานว่า “งานชิ้นที่ 9” 8. นักเรียนทาใบงานปฏิบัติที่ 12 เรื่องการเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจ ขั้นสรุป (10 นาที) 9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเรียนการสอนเรื่อง การเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจ 10. นักเรียนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 8. สื่อการเรียนการรู้และวัสดุอุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน จานวน 32 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับครู จานวน 1 เครื่อง 3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD 4. ใบความรู้ที่ 12 เรื่อง การเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจ 5. ใบงานปฏิบัติที่ 12 เรื่องการเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจ 9. แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ เว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล เช่น http:/www.google.co.th เป็นต้น 3. เว็บไซด์เว็บ เช่น http://www.zalim-code.com , http://www.phrapiyaroj.com/counter.html เว็บไซด์ที่แจกโค้ดนาฬิกา โค้ดปฏิทิน โค้ดสถิติการเยี่ยม ชม เพื่อใช้ตกแต่งเว็บ 4. เว็บไซด์ http://www.maena.ac.th ของโรงเรียนบ้านแม่นะ เพื่อดาวน์โหลดใบความรู้ 10. การวัดและประเมินผล 10.1 ด้านความรู้ (K) 10.1.1 วิธีวัดผล คือ - การตอบคาถามเรื่องการเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจ 10.1.2 เครื่องมือวัด คือ - แบบบันทึกคะแนนการประเมินความรู้การปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน 10.2 ด้านทักษะ (P) 10.2.1.วิธีวัดผล คือ - สังเกตทักษะการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน ดังนี้


-การแทรกนาฬิกาในหน้าเว็บเพจ -การแทรกปฏิทินในหน้าเว็บเพจ -การแทรกสถิติผู้เยี่ยมชม (Counter) ในหน้าเว็บเพจ 10.2.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 10.3 ด้านจิตพิสัย (A) 10.3.1.วิธีวัดผล คือ สังเกตนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 10.3.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกคะแนนด้านคุณธรรม/จริยธรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน 11. แนวการตรวจให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน จุดประสงค์ 1.อธิบายการเพิ่ม ลูกเล่นในหน้าเว็บ เพจได้ (K) 2. สามารถเพิ่ม ลูกเล่นในหน้าเว็บ เพจได้ (P)

ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4 )

ดี ( 3 )

อธิบายการเพิ่ม ลูกเล่นในหน้า เว็บเพจได้ข้อมูล ครบถ้วน ปฏิบัติการเพิ่มลูกเล่น ในหน้าเว็บเพจได้ คล่องแคล่ว

อธิบายการเพิ่ม ลูกเล่นในหน้าเว็บ เพจได้ค่อนข้าง ละเอียด ปฏิบัติการเพิ่มลูกเล่น ในหน้าเว็บเพจได้ ค่อนข้างคล่องแคล่ว

พอใช้ (2 ) อธิบายการเพิ่ม ลูกเล่นในหน้าเว็บ เพจได้ละเอียด

ช่วงคะแนน 10 – 12 7–9 4–6 1–3

อธิบายการเพิ่ม ลูกเล่นในหน้าเว็บ เพจได้ไม่ละเอียด

ปฏิบัติการเพิ่มลูกเล่น ปฏิบัติการเพิ่มลูกเล่น ในหน้าเว็บเพจได้ ในหน้าเว็บเพจได้ช้า ค่อนข้างช้า

3. นักเรียนมีความ นักเรียนทางานด้วย นักเรียนรับผิดชอบใน นักเรียนรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทางาน ความขยันอดทน งาน การทางานได้สาเร็จ งานที่ได้รับ (A) สาเร็จตามเป้าหมาย ตามเป้าหมาย มอบหมาย และเป็นแบบอย่างได้ เกณฑ์การสรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ พัฒนา

พัฒนา (1 )

นักเรียนทางานตามที่ ได้รับมอบหมาย


12. กิจกรรมเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที่…........ เดือน....................... พ.ศ...............


บันทึกผลหลังการสอน แผนการเรียนรู้ที่…………….…………หน่วยการเรียนรู้ที่……………………………………… 1. ผลการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ปัญหา / อุปสรรค ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………................................................................................. 3. แนวทางแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………….…………..…… ผู้ตรวจ (นางสาวดารารัตร์ เงินอาจ) หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายนครินทร์ จันต๊ะคาด ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ รองผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ……………………..……………… ผู้ตรวจ (นายเกียรติณรงค์ มงคลดี) รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (ดร.กัมพล ไชยนันท์) ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ใบงานปฏิบัติที่ 12 เรื่อง การเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจ วิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวัน ตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจได้ 2. สามารถเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนเขียนสรุป เรื่อง การเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจลงในสมุด 2. ให้นักเรียนเปิดงานที่ชื่อว่า “page 1.html, page 2.html, page 3.html, index.html”ขึ้นมา จากนั้นทาการเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจ ดังนี้ -แทรกนาฬิกาในหน้าเว็บเพจ -แทรกปฏิทินในหน้าเว็บเพจ -แทรกสถิติผู้เยี่ยมชม (Counter) ในหน้าเว็บเพจ 3. ให้นักเรียนบันทึกงานของตนเองไว้ใน /D: WEB_M 501, WEB_M 502ตั้งชื่องานว่า “page 1.html, page 2.html, page 3.html, index.html”


หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การสร้างลิงค์ (Link) ในเว็บไซด์


แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 7 การสร้างลิงค์ (Link) ในเว็บไซด์ เวลา 4 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การสร้างลิงค์จากข้อความ, รูปภาพ และลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น เวลา 2 ชั่วโมง ผู้สอน นายวรรษพล มะหลีแก้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 1. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 2. ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวันตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ 3. สาระสาคัญ การสร้างเว็บไซด์ มีสิ่งที่สาคัญที่สุดในการสร้างเว็บเพจ คือการสร้างลิงค์หรือการเชื่อมโยงระหว่างเว็บ เพจ เพื่อการศึกษาข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซด์มีความต่อเนื่อง โดยการสร้างลิงค์ (Link) ในเว็บไซด์ จะมีอยู่ ทั้งหมด 3 แบบ คือ การสร้างลิงค์จากข้อความ การสร้างลิงค์จากรูปภาพ และการสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น 4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) 1. อธิบายการสร้างลิงค์จากข้อความ, รูปภาพ และลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่นได้ ด้านทักษะกระบวนการ (P) 1. สามารถสร้างลิงค์จากข้อความ, รูปภาพ และลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่นได้ ด้านจิตพิสัย (A) 1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 6. สาระการเรียนรู้ 1. การสร้างลิงค์จากข้อความ 2. การสร้างลิงค์จากรูปภาพ 3. การสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น 7. กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (10 นาที) 1. ครูและนักเรียนทักทายและแนะนาตัว 2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนให้นักเรียนทราบ


3. ครูนาผลงานเว็บเพจที่มีการเชื่อมโยง(Link) ของเว็บเพจให้นักเรียนชม เพื่อสร้างแรงจูงใจและความ สนใจใฝ่รู้ในการเรียนการสอน ขั้นกิจกรรม (1 ชั่วโมง 20 นาที โดยแบ่งการสอนออกเป็น 2 วัน วันละ 40 นาที ) 4. นักเรียนและผู้สอนร่วมกันสนทนาและศึกษาเกี่ยวกับการสร้างลิงค์จากข้อความ, รูปภาพ และลิงค์ ไปยังเว็บไซด์อื่น 5.นักเรียนเปิดโปรแกรมขึ้นมา โดยคลิกที่ Start > All Programs >Adobe Master Collection CS4 > Adobe Dreamweaver CS4 6. นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการสร้างลิงค์จากข้อความ, รูปภาพ และลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น 7. ให้นักเรียนเก็บชิ้นงานของตนเองไว้ใน /: D>โฟลเดอร์ของตนเอง >ตั้งชื่องานว่า “งานชิ้นที่ 10” 8. นักเรียนทาใบงานปฏิบัติที่ 13 เรื่องการสร้างลิงค์จากข้อความ, รูปภาพ และลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น ขั้นสรุป (10 นาที) 9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเรียนการสอนเรื่อง การสร้างลิงค์จากข้อความ, รูปภาพ และลิงค์ไป ยังเว็บไซด์อื่น 10. นักเรียนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 8. สื่อการเรียนการรู้และวัสดุอุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน จานวน 32 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับครู จานวน 1 เครื่อง 3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD 4. ใบความรู้ที่ 13 เรื่อง การสร้างลิงค์จากข้อความ, รูปภาพ และลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น 5. ใบงานปฏิบัติที่ 13 เรื่องการสร้างลิงค์จากข้อความ, รูปภาพ และลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น 9. แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ เว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล เช่น http:/www.google.co.th เป็นต้น 3. เว็บไซด์ http://www.maena.ac.th ของโรงเรียนบ้านแม่นะ เพื่อดาวน์โหลดใบความรู้ 10. การวัดและประเมินผล 10.1 ด้านความรู้ (K) 10.1.1 วิธีวัดผล คือ - การตอบคาถามเรื่องการสร้างลิงค์จากข้อความ, รูปภาพ และลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น 10.1.2 เครื่องมือวัด คือ - แบบบันทึกคะแนนการประเมินความรู้การปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน 10.2 ด้านทักษะ (P) 10.2.1.วิธีวัดผล คือ - สังเกตทักษะการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน ดังนี้ -การสร้างลิงค์จากข้อความ


-การสร้างลิงค์จากรูปภาพ -การสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น 10.2.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 10.3 ด้านจิตพิสัย (A) 10.3.1.วิธีวัดผล คือ สังเกตนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 10.3.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกคะแนนด้านคุณธรรม/จริยธรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน 11. แนวการตรวจให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน จุดประสงค์ 1.อธิบายการสร้าง ลิงค์จากข้อความ ,รูปภาพ และลิงค์ ไปยังเว็บไซด์อื่นได้ (K) 2. สามารถสร้าง ลิงค์จากข้อความ ,รูปภาพ และลิงค์ ไปยังเว็บไซด์อื่นได้ (P) 3. นักเรียนมีความ มุ่งมั่นในการทางาน (A)

ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4 )

ดี ( 3 )

อธิบายการสร้างลิงค์ จากข้อความ,รูปภาพ และลิงค์ไปยังเว็บไซด์ อื่นได้ข้อมูลครบถ้วน

อธิบายการสร้างลิงค์ จากข้อความ,รูปภาพ และลิงค์ไปยังเว็บไซด์ อื่นได้ค่อนข้าง ละเอียด ปฏิบัติการสร้างลิงค์ ปฏิบัติการสร้างลิงค์ จากข้อความ,รูปภาพ จากข้อความ,รูปภาพ และลิงค์ไปยังเว็บไซด์ และลิงค์ไปยังเว็บไซด์ อื่นได้คล่องแคล่ว อื่นได้ค่อนข้าง คล่องแคล่ว นักเรียนทางานด้วย นักเรียนรับผิดชอบใน ความขยันอดทน งาน การทางานได้สาเร็จ สาเร็จตามเป้าหมาย ตามเป้าหมาย และเป็นแบบอย่างได้

เกณฑ์การสรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ พัฒนา

ช่วงคะแนน 10 – 12 7–9 4–6 1–3

พอใช้ (2 )

พัฒนา (1 )

อธิบายการสร้างลิงค์ จากข้อความ,รูปภาพ และลิงค์ไปยังเว็บไซด์ อื่นได้ละเอียด

อธิบายการสร้างลิงค์ จากข้อความ,รูปภาพ และลิงค์ไปยังเว็บไซด์ อื่นได้ไม่ละเอียด

ปฏิบัติการสร้างลิงค์ จากข้อความ,รูปภาพ และลิงค์ไปยังเว็บไซด์ อื่นได้ค่อนข้างช้า

ปฏิบัติการสร้างลิงค์ จากข้อความ,รูปภาพ และลิงค์ไปยังเว็บไซด์ อื่นได้ช้า

นักเรียนรับผิดชอบ งานที่ได้รับ มอบหมาย

นักเรียนทางานตามที่ ได้รับมอบหมาย


12. กิจกรรมเสนอแนะ ......................................................................................................................... ..................................................... .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


บันทึกผลหลังการสอน แผนการเรียนรู้ที่…………….…………หน่วยการเรียนรู้ที่……………………………………… 1. ผลการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ปัญหา / อุปสรรค ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………................................................................................. 3. แนวทางแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………….…………………..…… ผู้ตรวจ (นางสาวดารารัตร์ เงินอาจ) หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายนครินทร์ จันต๊ะคาด ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ รองผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายเกียรติณรงค์ มงคลดี) รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (ดร.กัมพล ไชยนันท์) ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ใบงานปฏิบัติที่ 13 เรื่อง การสร้างลิงค์จากข้อความ, รูปภาพ และลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น วิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวัน ตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการสร้างลิงค์จากข้อความ, รูปภาพ และลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่นได้ 2. สามารถสร้างลิงค์จากข้อความ, รูปภาพ และลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่นได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนเขียนสรุป เรื่อง การสร้างลิงค์จากข้อความ, รูปภาพ และลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่นลงในสมุด 2. ให้นักเรียนเปิดงานที่ชื่อว่า “page 1.html, page 2.html, page 3.html, index.html”ขึ้นมา จากนั้นทาสร้างลิงค์ในหน้าเว็บเพจ ดังนี้ -การสร้างลิงค์จากข้อความ -การสร้างลิงค์จากรูปภาพ -การสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น 3. ให้นักเรียนบันทึกงานของตนเองไว้ใน /D: WEB_M 501, WEB_M 502 ตั้งชื่องานว่า “page 1.html, page 2.html, page 3.html, index.html”


แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 7 การสร้างลิงค์ (Link) ในเว็บไซด์ เวลา 4 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง การสร้างช่องค้นหาข้อมูลจากGoogle และการยกเลิกลิงค์ เวลา 2 ชั่วโมง ผู้สอน นายวรรษพล มะหลีแก้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 1. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 2. ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวันตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ 3. สาระสาคัญ การสร้างเว็บไซด์ มีสิ่งที่สาคัญที่สุดในการสร้างเว็บเพจ คือการสร้างลิงค์หรือการเชื่อมโยงระหว่างเว็บ เพจ เพื่อการศึกษาข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซด์มีความต่อเนื่อง และนอกจากนั้นการสร้างเว็บไซด์สามารถสร้าง สร้างช่องค้นหาข้อมูลจาก Google ได้ เพื่อใช้อานวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซด์ และ เมื่อเกิดความผิดพลาดจากการลิงค์สามารถยกเลิกการสร้างลิงค์ในเว็บไซด์ได้ 4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) 1. อธิบายการสร้างช่องค้นหาข้อมูลจากGoogle และการยกเลิกลิงค์ได้ ด้านทักษะกระบวนการ (P) 1. สามารถสร้างช่องค้นหาข้อมูลจากGoogle และยกเลิกลิงค์ได้ ด้านจิตพิสัย (A) 1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 6. สาระการเรียนรู้ 1. การสร้างช่องค้นหาข้อมูลจากGoogle 2. การยกเลิกลิงค์ (Link) 7.กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (10 นาที) 1. ครูและนักเรียนทักทายและแนะนาตัว 2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนให้นักเรียนทราบ


3. ครูนาผลงานเว็บเพจที่มีการสร้างช่องค้นหาข้อมูลจากGoogleให้นักเรียนชมเพื่อสร้างแรงจูงใจและ ความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนการสอน ขั้นกิจกรรม (1 ชั่วโมง 20 นาที โดยแบ่งการสอนออกเป็น 2 วัน วันละ 40 นาที ) 4. นักเรียนและผู้สอนร่วมกันสนทนาและศึกษาเกี่ยวกับการสร้างช่องค้นหาข้อมูลจากGoogle และ การยกเลิกลิงค์ 5.นักเรียนเปิดโปรแกรมขึ้นมา โดยคลิกที่ Start > All Programs >Adobe Master Collection CS4 > Adobe Dreamweaver CS4 6. นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการสร้างช่องค้นหาข้อมูลจาก Google และการยกเลิกลิงค์ 7. ให้นักเรียนเก็บชิ้นงานของตนเองไว้ใน /: D>โฟลเดอร์ของตนเอง > ตั้งชื่องานว่า “งานชิ้นที่ 11” 8. นักเรียนทาใบงานปฏิบัติที่ 14 เรื่องการสร้างช่องค้นหาข้อมูลจาก Google และการยกเลิกลิงค์ ขั้นสรุป (10 นาที) 9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเรียนการสอนเรื่อง การสร้างลิงค์จากข้อความ, รูปภาพ และลิงค์ไป ยังเว็บไซด์อื่น 10. นักเรียนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 8. สื่อการเรียนการรู้และวัสดุอุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน จานวน 32 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับครู จานวน 1 เครื่อง 3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD 4. ใบความรู้ที่ 14 เรื่อง การสร้างช่องค้นหาข้อมูลจาก Google และการยกเลิกลิงค์ 5. ใบงานปฏิบัติที่ 14 เรื่อง การสร้างช่องค้นหาข้อมูลจาก Google และการยกเลิกลิงค์ 9. แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ เว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล เช่น http:/www.google.co.th เป็นต้น 3. เว็บไซด์ http://www.maena.ac.th ของโรงเรียนบ้านแม่นะ เพื่อดาวน์โหลดใบความรู้ 10. การวัดและประเมินผล 10.1 ด้านความรู้ (K) 10.1.1 วิธีวัดผล คือ - การตอบคาถามเรื่องการสร้างช่องค้นหาข้อมูลจาก Google และการยกเลิกลิงค์ 10.1.2 เครื่องมือวัด คือ - แบบบันทึกคะแนนการประเมินความรู้การปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน 10.2 ด้านทักษะ (P) 10.2.1.วิธีวัดผล คือ - สังเกตทักษะการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน ดังนี้ -การสร้างช่องค้นหาข้อมูลจากGoogle


-การยกเลิกลิงค์(Link) 10.2.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 10.3 ด้านจิตพิสัย (A) 10.3.1.วิธีวัดผล คือ สังเกตนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 10.3.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกคะแนนด้านคุณธรรม/จริยธรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน 11. แนวการตรวจให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน จุดประสงค์ 1.อธิบายการสร้าง ช่องค้นหาข้อมูล จาก Google และ การยกเลิกลิงค์ได้ (K) 2. สามารถสร้าง ช่องค้นหาข้อมูล จาก Google และ ยกเลิกลิงค์ได้ (P)

ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4 ) อธิบายการสร้างช่อง ค้นหาข้อมูลจาก Google และการ ยกเลิกลิงค์ได้ข้อมูล ครบถ้วน ปฏิบัติการสร้างช่อง ค้นหาข้อมูลจาก Google และยกเลิก ลิงค์ได้คล่องแคล่ว

ดี ( 3 )

อธิบายการสร้างช่อง ค้นหาข้อมูลจาก Google และการ ยกเลิกลิงค์ได้ ค่อนข้างละเอียด ปฏิบัติการสร้างช่อง ค้นหาข้อมูลจาก Google และยกเลิก ลิงค์ได้ค่อนข้าง คล่องแคล่ว 3. นักเรียนมีความ นักเรียนทางานด้วย นักเรียนรับผิดชอบใน มุ่งมั่นในการทางาน ความขยันอดทน งาน การทางานได้สาเร็จ (A) สาเร็จตามเป้าหมาย ตามเป้าหมาย และเป็นแบบอย่างได้ เกณฑ์การสรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ ช่วงคะแนน ดีมาก 10 – 12 ดี 7–9 พอใช้ 4–6 พัฒนา 1–3

พอใช้ (2 )

พัฒนา (1 )

อธิบายการสร้างช่อง ค้นหาข้อมูลจาก Google และการ ยกเลิกลิงค์ได้ละเอียด

อธิบายการสร้างช่อง ค้นหาข้อมูลจาก Google และการ ยกเลิกลิงค์ได้ไม่ ละเอียด ปฏิบัติการสร้างช่อง ค้นหาข้อมูลจาก Google และยกเลิก ลิงค์ได้ช้า

ปฏิบัติการสร้างช่อง ค้นหาข้อมูลจาก Google และยกเลิก ลิงค์ได้ค่อนข้างช้า นักเรียนรับผิดชอบ งานที่ได้รับ มอบหมาย

นักเรียนทางานตามที่ ได้รับมอบหมาย


12. กิจกรรมเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที่…........ เดือน....................... พ.ศ...............


บันทึกผลหลังการสอน แผนการเรียนรู้ที่…………….…………หน่วยการเรียนรู้ที่……………………………………… 1. ผลการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ปัญหา / อุปสรรค ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………................................................................................. 3. แนวทางแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ……………………….…………..…… ผู้ตรวจ (นางสาวดารารัตร์ เงินอาจ) หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายนครินทร์ จันต๊ะคาด ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ รองผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายเกียรติณรงค์ มงคลดี) รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (ดร.กัมพล ไชยนันท์) ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ใบงานปฏิบัติที่ 14 เรื่อง การสร้างช่องค้นหาข้อมูลจาก Google และการยกเลิกลิงค์ วิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวัน ตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการสร้างช่องค้นหาข้อมูลจาก Google และการยกเลิกลิงค์ได้ 2. สามารถสร้างช่องค้นหาข้อมูลจาก Google และยกเลิกลิงค์ได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนเขียนสรุป เรื่อง การสร้างช่องค้นหาข้อมูลจาก Google และการยกเลิกลิงค์ลงในสมุด 2. ให้นักเรียนเปิดงานที่ชื่อว่า “index.html”ขึ้นมา จากนั้นทาสร้างช่องค้นหาข้อมูลจาก Google ใน หน้าเว็บเพจ 3. ให้ นักเรีย นบั น ทึกงานของตนเองไว้ใน /D: WEB_M501, WEB_M502 ตั้งชื่องานว่า “index.html”


หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การตกแต่งเว็บไซด์ด้วย เทมเพลต (Template)


แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 8 การตกแต่งเว็บไซด์ด้วยเทมเพลต (Template) เวลา 4 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง การตกแต่งเว็บไซด์ด้วยเทมเพลต (Template) เวลา 2 ชั่วโมง ผู้สอน นายวรรษพล มะหลีแก้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 1. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 2. ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวันตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ 3. สาระสาคัญ เทมเพลตใน Dreamweaver จะช่ว ยอานวยความสะดวกในการสร้าง และการพัฒ นาเว็บเพจ โดยจะกาหนดส่วนที่คงที่ในแต่ละหน้าของเว็บเพจ โดยที่เราจะแก้ไขเฉพาะเนื้อหาของเพจที่มีการเปลี่ยนแปลง เท่านั้ น และยังสามารถกาหนดพื้น ที่ที่เปลี่ ยนแปลงได้ในเทมเพลตได้ เพื่อรองรับการแก้ไข เทมเพลตที่ สามารถดาว์นโหลดมาจากอินเทอร์เน็ต เพื่อง่ายต่อการสร้างเว็บไซด์มายิ่งขึ้น 4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) 1. อธิบายการตกแต่งเว็บไซด์ด้วยเทมเพลต (Template) ได้ ด้านทักษะกระบวนการ (P) 1. สามารถตกแต่งเว็บไซด์ด้วยเทมเพลต (Template) ได้ ด้านจิตพิสัย (A) 1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 6. สาระการเรียนรู้ 1. การความหมายของเทมเพลต 2. การสร้างเทมเพลตจากหน้าเว็บที่ออกแบบไว้แล้ว 3. การกาหนดพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงได้ 4. การนาเทมเพลตมาใช้งาน 7.กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (15 นาที) 1. ครูและนักเรียนทักทายและแนะนาตัว


2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนให้นักเรียนทราบ 3. ครูนาผลงานเว็บเพจที่มีการตกแต่งเว็บไซด์ ด้วยเทมเพลต(Template) ให้นักเรียนชม เพื่อสร้าง แรงจูงใจและความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนการสอน ขั้นสอน(1 ชั่วโมง 30 นาที) 4. นั ก เรี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกั น สนทนาและศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การตกแต่ ง เว็ บ ไซด์ ด้ ว ยเทมเพลต (Template) 5.นักเรียนเปิดโปรแกรมขึ้นมา โดยคลิกที่ Start > All Programs >Adobe Master Collection CS3 > Adobe Dreamweaver CS3 6. นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งเว็บไซด์ด้วยเทมเพลต (Template) 7. ให้นักเรียนเก็บชิ้นงานของตนเองไว้ใน /: E>โฟลเดอร์ของตนเอง >ตั้งชื่องานว่า “งานชิ้นที่ 12” 8. นักเรียนทาใบงานปฏิบัติที่ 15 เรื่องการตกแต่งเว็บไซด์ด้วยเทมเพลต (Template) ขั้นสรุป (15 นาที) 9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเรียนการสอนเรื่อง การตกแต่งเว็บไซด์ด้วยเทมเพลต (Template) 10. นักเรียนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 8. สื่อการเรียนการรู้และวัสดุอุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน จานวน 35 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับครู จานวน 1 เครื่อง 3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD 4. ใบความรู้ที่ 15 เรื่อง การตกแต่งเว็บไซด์ด้วยเทมเพลต (Template) 5. ใบงานปฏิบัติที่ 15 เรื่องการตกแต่งเว็บไซด์ด้วยเทมเพลต (Template) 9. แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ http: //www.nstda.or.th ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ เว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล เช่น http:/www.google.co.th เป็นต้น 3. เว็บไซด์ http: //www.maena.ac.th ของโรงเรียนบ้านแม่นะ เพื่อดาวน์โหลดใบความรู้ 10. การวัดและประเมินผล 10.1 ด้านความรู้ (K) 10.1.1 วิธีวัดผล คือ - การตอบคาถามเรื่องการตกแต่งเว็บไซด์ด้วยเทมเพลต (Template) 10.1.2 เครื่องมือวัด คือ - แบบบันทึกคะแนนการประเมินความรู้การปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน 10.2 ด้านทักษะ (P) 10.2.1.วิธีวัดผล คือ - สังเกตทักษะการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน ดังนี้ -การความหมายของเทมเพลต


-การสร้างเทมเพลตจากหน้าเว็บที่ออกแบบไว้แล้ว -การกาหนดพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงได้ -การนาเทมเพลตมาใช้งาน 10.2.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 10.3 ด้านจิตพิสัย (A) 10.3.1.วิธีวัดผล คือ สังเกตนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 10.3.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกคะแนนด้านคุณธรรม/จริยธรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน 11. แนวการตรวจให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ

จุดประสงค์ ดีมาก ( 4 )

ดี ( 3 )

พอใช้ (2 )

พัฒนา (1 )

1.อธิบายการ ตกแต่งเว็บไซด์ด้วย เทมเพลต (Template)ได้ (K)

อธิบายการตกแต่ง เว็บไซด์ด้วยเทม เพลต(Template)ได้ ข้อมูลครบถ้วน

อธิบายการตกแต่งเว็บ ไซด์ด้วยเทมเพลต (Template)ได้ ค่อนข้างละเอียด

อธิบายการตกแต่ง เว็บไซด์ด้วยเทม เพลต(Template)ได้ ละเอียด

อธิบายการตกแต่ง เว็บไซด์ด้วยเทมเพลต (Template)ได้ไม่ ละเอียด

2. สามารถตกแต่ง เว็บไซด์ด้วยเทม เพลต (Template)ได้ (P) 3. นักเรียนมีความ มุ่งมั่นในการทางาน (A)

ปฏิบัติการตกแต่งเว็บ ไซด์ด้วยเทมเพลต (Template)ได้ คล่องแคล่ว

ปฏิบัติการตกแต่งเว็บ ไซด์ด้วยเทมเพลต (Template)ได้ ค่อนข้างคล่องแคล่ว

ปฏิบัติการตกแต่งเว็บ ปฏิบัติการตกแต่งเว็บ ไซด์ด้วยเทมเพลต ไซด์ด้วยเทมเพลต (Template)ได้ (Template)ได้ช้า ค่อนข้างช้า

นักเรียนทางานด้วย นักเรียนรับผิดชอบใน ความขยันอดทน งาน การทางานได้สาเร็จ สาเร็จตามเป้าหมาย ตามเป้าหมาย และเป็นแบบอย่างได้

นักเรียนรับผิดชอบ งานที่ได้รับ มอบหมาย

นักเรียนทางานตามที่ ได้รับมอบหมาย


เกณฑ์การสรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ พัฒนา

ช่วงคะแนน 10 – 12 7–9 4–6 1–3

12. กิจกรรมเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที่…........ เดือน....................... พ.ศ...............


บันทึกผลหลังการสอน แผนการเรียนรู้ที่…………….…………หน่วยการเรียนรู้ที่……………………………………… 1. ผลการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ปัญหา / อุปสรรค ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………................................................................................. 3. แนวทางแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ……………..……………………..…… ผู้ตรวจ (นางสาวดารารัตร์ เงินอาจ) หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………..………… ผู้ตรวจ (นายนครินทร์ จันต๊ะคาด ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ รองผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ……………………………………… ผู้ตรวจ (นายเกียรติณรงค์ มงคลดี) รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (ดร.กัมพล ไชยนันท์) ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ใบงานปฏิบัติที่ 15 เรื่อง การตกแต่งเว็บไซด์ด้วยเทมเพลต (Template) วิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวัน ตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการตกแต่งเว็บไซด์ด้วยเทมเพลต (Template) ได้ 2. สามารถตกแต่งเว็บไซด์ด้วยเทมเพลต (Template) ได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนเขียนสรุป เรื่อง การตกแต่งเว็บไซด์ด้วยเทมเพลต (Template) ลงในสมุด 2. ให้นักเรียนเปิดงานที่ชื่อว่า “index.html” ขึ้นมา จากนั้นทาการตกแต่งเว็บไซด์ของตนเองด้วย เทมเพลต (Template) 3. ให้ นั ก เรี ย นบั น ทึ กงานของตนเองไว้ ใน /D: WEB_M501, WEB_M502 ตั้ง ชื่อ งานว่ า “Template_web.html”


แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) หน่วยที่ 8 การตกแต่งเว็บไซด์ด้วยเทมเพลต (Template) แผนการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขเทมเพลต (Template) ผู้สอน นายวรรษพล มะหลีแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 4 ชั่วโมง เวลา 2 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

1. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 2. ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวันตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ 3. สาระสาคัญ การปรับปรุงแก้ไขเทมเพลตใน Dreamweaver เป็นการแก้ไขรูปแบบของเทมเพลตที่ได้ทาการ กาหนดไว้ เพื่อตกแต่งหรือกปรับปรุงเว็บเพจให้มีความสวยงาม ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ของเว็บไซด์ให้มีคุณภาพมากขึ้นได้ดีวิธีหนึ่ง 4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) 1. อธิบายการปรับปรุงแก้ไขเทมเพลต (Template) ได้ ด้านทักษะกระบวนการ (P) 1. สามารถปรับปรุงแก้ไขเทมเพลต (Template) ได้ ด้านจิตพิสัย (A) 1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 6. สาระการเรียนรู้ 1. การปรับปรุงแก้ไขเทมเพลต (Template) 7.กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (10 นาที) 1. ครูและนักเรียนทักทายและแนะนาตัว 2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนให้นักเรียนทราบ 3. ครูนาผลงานเว็บเพจที่มีการปรับปรุงแก้ไขเทมเพลตให้นักเรียนชม เพื่อสร้างแรงจูงใจและความ สนใจใฝ่รู้ในการเรียนการสอน ขั้นกิจกรรม (1 ชั่วโมง 20 นาที โดยแบ่งการสอนออกเป็น 2 วัน วันละ 40 นาที )


4. นักเรียนและผู้สอนร่วมกันสนทนาและศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเทมเพลต (Template) 5.นักเรียนเปิดโปรแกรมขึ้นมา โดยคลิกที่ Start > All Programs >Adobe Master Collection CS4 > Adobe Dreamweaver CS4 6. นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเทมเพลต (Template) 7. ให้นักเรียนเก็บชิ้นงานของตนเองไว้ใน /: E>โฟลเดอร์ของตนเอง >ตั้งชื่องานว่า“งานชิ้นที่ 13” 8. นักเรียนทาใบงานปฏิบัติที่ 16เรื่องการปรับปรุงแก้ไขเทมเพลต (Template) ขั้นสรุป (10 นาที) 9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเรียนการสอนเรื่องการปรับปรุงแก้ไขเทมเพลต (Template) 10. นักเรียนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 8. สื่อการเรียนการรู้และวัสดุอุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน จานวน 32 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับครู จานวน 1 เครื่อง 3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD 4. ใบความรู้ที่ 16 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขเทมเพลต (Template) 5. ใบงานปฏิบัติที่ 16 เรื่องการปรับปรุงแก้ไขเทมเพลต (Template) 9. แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ http: //www.nstda.or.th ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ เว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล เช่น http:/www.google.co.th เป็นต้น 3. เว็บไซด์ http: //www.maena.ac.th ของโรงเรียนบ้านแม่นะ เพื่อดาวน์โหลดใบความรู้ 10. การวัดและประเมินผล 10.1 ด้านความรู้ (K) 10.1.1 วิธีวัดผล คือ - การตอบคาถามเรื่องการปรับปรุงแก้ไขเทมเพลต (Template) 10.1.2 เครื่องมือวัด คือ - แบบบันทึกคะแนนการประเมินความรู้การปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน 10.2 ด้านทักษะ (P) 10.2.1.วิธีวัดผล คือ - สังเกตทักษะการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน ดังนี้ การปรับปรุงแก้ไขเทมเพลต (Template) 10.2.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 10.3 ด้านจิตพิสัย (A) 10.3.1.วิธีวัดผล คือ สังเกตนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน


10.3.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกคะแนนด้านคุณธรรม/จริยธรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน

11. แนวการตรวจให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน จุดประสงค์

ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4 )

ดี ( 3 )

พอใช้ (2 )

พัฒนา (1 )

1.อธิบายการ ปรับปรุงแก้ไขเทม เพลต(Template)ได้ (K)

อธิบายการปรับปรุง แก้ไขเทมเพลต (Template)ได้ข้อมูล ครบถ้วน

อธิบายการปรับปรุง แก้ไขเทมเพลต (Template)ได้ ค่อนข้างละเอียด

อธิบายการปรับปรุง แก้ไขเทมเพลต (Template)ได้ ละเอียด

อธิบายการปรับปรุง แก้ไขเทมเพลต (Template)ได้ไม่ ละเอียด

2. สามารถปรับปรุง แก้ไขเทมเพลต (Template)ได้ (P)

ปฏิบัติการปรับปรุง แก้ไขเทมเพลต (Template)ได้ คล่องแคล่ว นักเรียนทางานด้วย ความขยันอดทน งาน สาเร็จตามเป้าหมาย และเป็นแบบอย่างได้

ปฏิบัติการปรับปรุง แก้ไขเทมเพลต (Template)ได้ ค่อนข้างคล่องแคล่ว นักเรียนรับผิดชอบใน การทางานได้สาเร็จ ตามเป้าหมาย

ปฏิบัติการปรับปรุง แก้ไขเทมเพลต (Template)ได้ ค่อนข้างช้า นักเรียนรับผิดชอบ งานที่ได้รับ มอบหมาย

ปฏิบัติการปรับปรุง แก้ไขเทมเพลต (Template)ได้ช้า

3. นักเรียนมีความ มุ่งมั่นในการทางาน (A)

เกณฑ์การสรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ พัฒนา

ช่วงคะแนน 10 – 12 7–9 4–6 1–3

นักเรียนทางานตามที่ ได้รับมอบหมาย


12. กิจกรรมเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


บันทึกผลหลังการสอน แผนการเรียนรู้ที่…………….…………หน่วยการเรียนรู้ที่……………………………………… 1. ผลการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ปัญหา / อุปสรรค ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………................................................................................. 3. แนวทางแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ……………….……………..…… ผู้ตรวจ (นางสาวดารารัตร์ เงินอาจ) หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ……………………..……………… ผู้ตรวจ (นายนครินทร์ จันต๊ะคาด ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ รองผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายเกียรติณรงค์ มงคลดี) รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (ดร.กัมพล ไชยนันท์) ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ใบงานปฏิบัติที่ 16 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขเทมเพลต (Template) วิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวัน ตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการปรับปรุงแก้ไขเทมเพลต (Template) ได้ 2. สามารถปรับปรุงแก้ไขเทมเพลต (Template) ได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนเขียนสรุป เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขเทมเพลต (Template) ลงในสมุด 2. ให้นักเรียนเปิดงานที่ชื่อว่า “Template_web1.html”ขึ้นมา จากนั้นทาการปรับปรุงแก้ไขเทม เพลต (Template) ให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 จุด 3. ให้นักเรียนบันทึกงานของตนเองไว้ใน /D: WEB_M 501, WEB_M 502 ตั้งชื่องานว่า “Template_web2.html”


หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การเตรียมงานนาเสนอผลงาน และการนาเสนอผลงาน


แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 9 การเตรียมงานนาเสนอผลงานและการนาเสนอผลงาน เวลา 7 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง การเตรียมนาเสนอและการออกแบบเว็บไซด์ เวลา 3 ชั่วโมง ผู้สอน นายวรรษพล มะหลีแก้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 1. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 2. ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 3. สาระสาคัญ การสร้างเว็บไซด์และการออกแบบเว็บไซด์ให้มีความน่าสนใจเป็นสิ่งสาคัญสิ่งหนึ่งที่ผู้จัดทาเองต้องให้ ความสาคัญและความสนใจ และออกแบบชิ้นงานที่มีคุณภาพนั้นจะต้องทาเป็นโครงงานเพื่อให้มีความน่าสนใจ มากยิ่ ง ขึ้ น และเป็ น การเสริ ม สร้ า งจิ ต นาการในการออกแบบและสร้ า งเว็ บ ไซด์ จ ากโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4ให้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการใช้ชีวิตประจาวัน 4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) 1. อธิบายการเตรียมนาเสนอและการออกเว็บไซด์ได้ ด้านทักษะกระบวนการ (P) 1.สามารถเตรียมนาเสนอและการออกแบบเว็บไซด์ได้ ด้านจิตพิสัย (A) 1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 2. นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหา ในระหว่างการเตรียมนาเสนอและการออกแบบเว็บไซด์ได้ 3. ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กาหนด 6. สาระการเรียนรู้ 1. เค้าโครงการทาโครงงาน 2. แบบฟอร์มการทาโครงงาน 7. กิจกรรมการเรียนรู้ 1. ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (20 นาที) 1. ครูทักทายนักเรียนสอบถามนักเรียนก่อนเริ่มเรียน


2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยการเรียน เรื่อง เตรียมนาเสนอและการออกแบบเว็บไซด์ ให้นักเรียนทราบ 3. ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาโครงงานในการนาเสนอ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ รวมไปถึงการนาไปประยุกต์ใช้ ขั้นกิจกรรม (2 ชั่วโมง โดยแบ่งการสอนออกเป็น 3 วัน วันละ 40 นาที ) 4. ครูแจกใบความรู้ที่ 17 เรื่อง การเตรียมนาเสนอและการออกแบบเว็บไซด์ 5. นักเรียนปฏิบัติการออกแบบเว็บไซด์โดยการจัด ทาโครงงาน โดยนาวิธีการในใบความรู้ที่ได้รับ มีครูผู้สอนค่อยให้คาปรึกษาและแนะนาเป็นรายบุคคล ดังนี้ เค้าโครงของการทาโครงงาน ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1. ชื่อโครงงาน(ชื่อเว็บไซด์) 2. ที่มาและความสาคัญของการทาเว็บไซด์ 3. ความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย 3.1วัตถุประสงค์ของการทาเว็บไซด์ 3.2ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3.3 กลุ่มเป้าหมาย 4. รูปแบบของการนาเสนอและการดึงดูดความสนใจ 5. ขอบเขตของเนื้อหา 6. แหล่งอ้างอิง 7. ภาคผนวก (หน้าจอเว็บไซด์) 8. คณะผู้จัดทาและที่ปรึกษา 6. ให้นักเรียนทาใบงานปฏิบัติที่ 17 เรื่อง การเตรียมนาเสนอและการออกแบบเว็บไซด์ 3. ขั้นสรุป (10 นาที) 7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเรียนเกี่ยวกับ เรื่ อง การเตรียมนาเสนอและการออกแบบ เว็บ ไซด์ 8. สื่อการเรียนการรู้และวัสดุอุปกรณ์ 1.คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน จานวน 32 เครื่อง 2.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับครู จานวน 1 เครื่อง 3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD 4.ใบความรู้ที่ 17 เรื่อง การเตรียมนาเสนอและการออกแบบเว็บไซด์ 5.ใบงานปฏิบัติ 17 เรื่อง การเตรียมนาเสนอและการออกแบบเว็บไซด์ 9. แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือเว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล เช่น http:/www.google.co.th เป็นต้น 3. เว็บไซด์ http://www.maena.ac.th ของโรงเรียนบ้านแม่นะ เพื่อดาวน์โหลดใบความรู้ 10. การวัดและประเมินผล 10.1 ด้านความรู้ (K)


10.1.1 วิธีวัดผล คือ - การตอบคาถาม เรื่องการเตรียมนาเสนอและการออกแบบเว็บไซด์ 10.1.2 เครื่องมือวัด คือ - แบบบันทึกคะแนนการประเมินความรู้การปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน 10.2 ด้านทักษะ (P) 10.2.1.วิธีวัดผล คือ - สังเกตทักษะการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน ดังนี้ การเตรียมนาเสนอและการออกแบบเว็บไซด์ 10.2.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 10.3 ด้านจิตพิสัย (A) 10.3.1.วิธีวัดผล คือ 1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 2. นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหา ในระหว่างการเตรียมนาเสนอและการออกแบบเว็บไซด์ได้ 3. ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กาหนด 10.3.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกคะแนนด้านคุณธรรม/จริยธรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน 11. แนวการตรวจให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน จุดประสงค์ 1.อธิบายการเตรียม นาเสนอและการ ออกแบบเว็บไซด์ได้ (K) 2. สามารถเตรียม นาเสนอและการ ออกแบบเว็บไซด์ได้ (P) 3. นักเรียนมีความ มุ่งมั่นในการทางาน (A)

ดีมาก ( 4 ) อธิบายการเตรียม นาเสนอและการ ออกแบบเว็บไซด์ได้ คลอบคลุมมาก สามารถเตรียม นาเสนอและการ ออกแบบเว็บไซด์ได้ คล่องแคล่ว นักเรียนทางานด้วย ความขยันอดทน งาน สาเร็จตามเป้าหมาย และเป็นแบบอย่างได้

ระดับคุณภาพ ดี ( 3 ) พอใช้ (2 ) อธิบายการเตรียม อธิบายการเตรียม นาเสนอและการ นาเสนอและการ ออกแบบเว็บไซด์ได้ ออกแบบเว็บไซด์ได้ ค่อนข้างคลอบคลุม ค่อนข้างน้อย สามารถเตรียม นาเสนอและการ ออกแบบเว็บไซด์ได้ ค่อนข้างคล่องแคล่ว นักเรียนรับผิดชอบใน การทางานได้สาเร็จ ตามเป้าหมาย

สามารถเตรียม นาเสนอและการ ออกแบบเว็บไซด์ได้ ค่อนข้างช้า นักเรียนรับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบ หมาย

พัฒนา (1 ) อธิบายการเตรียม นาเสนอและการ ออกแบบเว็บไซด์ได้ น้อย สามารถเตรียม นาเสนอและการ ออกแบบเว็บไซด์ได้ ช้า นักเรียนทางานตามที่ ได้รับมอบหมาย


4. นักเรียนสามารถ แก้ไขปัญหาใน ระหว่างการสร้าง ผลงานและออกแบบ เว็บไซด์ได้ (A)

นักเรียนสามารถ แก้ไขปัญหาใน ระหว่างการสร้าง ผลงานและออกแบบ เว็บไซด์ได้ คล่องแคล่ว 5.ส่งงานตามที่ได้รับ ส่งงานตามที่ได้รับ มอบหมายตรงตาม มอบหมายก่อนเวลา เวลาที่กาหนด (A) ที่กาหนด เกณฑ์การสรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ พัฒนา

นักเรียนสามารถ แก้ไขปัญหาใน ระหว่างการสร้าง ผลงานและออกแบบ เว็บไซด์ได้ค่อนข้าง คล่องแคล่ว ส่งงานตามที่ได้รับ มอบหมายตรงตาม เวลาที่กาหนด

นักเรียนสามารถ แก้ไขปัญหาใน ระหว่างการสร้าง ผลงานและออกแบบ เว็บไซด์ได้ค่อนข้างช้า

นักเรียนสามารถ แก้ไขปัญหาใน ระหว่างการสร้าง ผลงานและออกแบบ เว็บไซด์ได้ช้า

ส่งงานตามที่ได้รับ ส่งงานตามที่ได้รับ มอบหมายตรงตาม มอบหมายไม่ตรงตาม เวลาที่กาหนดไว้เป็น เวลาที่กาหนด บางครั้ง

ช่วงคะแนน 16 – 20 11 – 15 6 – 10 1–5

12. กิจกรรมเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


บันทึกผลหลังการสอน แผนการเรียนรู้ที่…………….…………หน่วยการเรียนรู้ที่……………………………………… 1. ผลการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ปัญหา / อุปสรรค ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………................................................................................. 3. แนวทางแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ……………..…………………..…… ผู้ตรวจ (นางสาวดารารัตร์ เงินอาจ) หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ……………………………………… ผู้ตรวจ (นายนครินทร์ จันต๊ะคาด ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ รองผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายเกียรติณรงค์ มงคลดี) รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (ดร.กัมพล ไชยนันท์) ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ใบความรู้ที่ 17 เรื่อง การเตรียมนาเสนอและการออกแบบเว็บไซด์ วิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการเตรียมนาเสนอและการออกแบบเว็บไซด์ได้ 2.สามารถเตรียมนาเสนอและการออกแบบเว็บไซด์ได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 4. นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาในระหว่างการเตรียมนาเสนอและการออกแบบเว็บไซด์ได้ 5. ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กาหนด สาระการเรียนรู้ 1. เค้าโครงการทาโครงงาน 2. แบบฟอร์มการทาโครงงาน


การเตรียมนาเสนอและการออกแบบเว็บไซด์ -เค้าโครงของการทาโครงงาน ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1. ชื่อโครงงาน(ชื่อเว็บไซด์) 2. ที่มาและความสาคัญของการทาเว็บไซด์ 3. ความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย 3.1วัตถุประสงค์ของการทาเว็บไซด์ 3.2ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3.3 กลุ่มเป้าหมาย 4. รูปแบบของการนาเสนอและการดึงดูดความสนใจ 5. ขอบเขตของเนื้อหา 6. แหล่งอ้างอิง 7. ภาคผนวก (หน้าจอเว็บไซด์) 8. คณะผู้จัดทาและที่ปรึกษา 1 ชื่อโครงงาน ชื่อโครงงานคือชื่อหัวเว็บไซด์ที่ต้องการสร้าง ที่จะช่วยเชื่อมโยงไปยังวัตถุประสงค์ของโครงงาน ซึ่งการ ตั้งชื่อโครงงานจะต้องตั้งชื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงานอย่างชัดเจน เช่น การสร้างเว็บไซด์ เรื่อง องค์ประกอบความพิวเตอร์ 2. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน การเขียนที่มาและความสาคัญของโครงงาน คือ การอธิบายให้กระจ่างว่าทาไม ต้องทา ทาแล้วได้อะไร ซึ่งมีหลักการเขียนคล้ายการเขียน 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ส่วนนา ส่วนนา คือ การเขียนบรรยายถึงนโยบาย เกณฑ์ สภาพทั่วๆไป หรือปัญหาที่ส่วนสนับสนุนให้ ริเริ่มทาโครงงาน ส่วนที่ 2 เนื้อเรื่อง เนื้อเรื่อง คือ การเขียนอธิบายถึงรายละเอียดของประโยชน์ของการทาโครงงาน หรือบรรยายผล กระทาถ้าไม่ทาโครงงานเล่มนี้ ส่วนที่ 3 สรุป สรุป คือ การสรุปวิธีการแก้ปัญหา และวิธีการดาเนินงานแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงงาน 3. ความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย 3.1วัตถุประสงค์ของการทาเว็บไซด์ วัตถุประสงค์ คือ การกาหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการที่เกิดจากการทาเว็บไซด์ โดยการ เขียนวัตถุประสงค์ ต้องเขียนให้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย หากมีวัตถุประสงค์หลายประเด็นให้เขียนเป็นข้อๆ การ เขียนวัตถุประสงค์มีความสาคัญต่อแนวทางการศึกษา ตลอดจนข้อความรู้ที่ค้นพบนั้นจะต้องมีความสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ที่ต้องขึ้น


3.2ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ สิ่งที่คาดหวังหลังจากการสร้างเว็บไซด์ ทั้งด้านผู้จัดทาและด้านผู้ใช้/ กลุ่มเป้าหมาย 3.3 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผู้ใช้เว็บไซด์ที่มีความสนใจหรือต้องการเข้าชมเว็บไซด์ที่ผู้จัดทาได้สร้างขึ้น 4. รูปแบบของการนาเสนอและการดึงดูดความสนใจ รูปแบบของการนาเสนอและการดึงดูดความสนใจ คือ การเขียนวิธีการนาเสนอเว็บไซด์ ว่าต้องการ เนื้อหา รูปภาพ ในรูปแบบใด เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดทาเว็บไซด์ให้ได้มากที่สุด 5. ขอบเขตของเนื้อหา ขอบเขตเนื้อหา คือ ข้อมูลทั้งหมดในการสร้างเว็บไซด์ 6. แหล่งอ้างอิง แหล่งอ้างอิง คือ รายชื่อเว็บไซด์ที่นาเนื้อหามาประกอบในการจัดทาโครงงาน 7. ภาคผนวก (หน้าจอเว็บไซด์) การคัดลอกหน้าจอต่างๆทั้งหมดของเว็บไซด์ เช่น หน้าจอหลักของเว็บไซด์

7. คณะผู้จัดทาและที่ปรึกษา การเขียนรายชื่อผู้จัดทา คือ การเขียนชื่อสมาชิกในกลุ่มและหน้าที่ของแต่ละคนว่ามีความรับผิดชอบ ในงานด้านใดบ้าง การเขียนชื่อผู้ให้คาปรึกษาคือ การยกย่องและให้เกียรติ รวมถึงการขอบคุณที่ได้ให้คาแนะนาและ คาปรึกษาในการทาโครงงาน จนบรรลุตามเป้าหมาย


แบบฟอร์มการทาโครงงาน 1. ชื่อโครงงาน ………………………………………………………………………………………………………….......................................... ....................................................................................................... 2. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 3.1 วัตถุประสงค์ของการทาเว็บไซด์ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 3.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.3 กลุ่มเป้าหมาย ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………


4. รูปแบบของการนาเสนอและการดึงดูดความสนใจ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...............…………………………………………………………………………..……………………………………………………… 5. ขอบเขตของเนื้อหา ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.แหล่งอ้างอิง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 7. ภาคผนวก (หน้าจอเว็บไซด์) ------------------ คัดลอกหน้าจอต่างๆทั้งหมดของเว็บไซด์ ----------------8. คณะผู้จัดทาและที่ปรึกษา ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………


ใบงานปฏิบัติที่ 17 เรื่อง การเตรียมนาเสนอและการออกแบบเว็บไซด์ วิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน(ง 4.1 ม.3/3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการเตรียมนาเสนอและการออกแบบเว็บไซด์ได้ 2. สามารถเตรียมนาเสนอและการออกแบบเว็บไซด์ได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 4. นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหา ในระหว่างการเตรียมนาเสนอและการออกแบบเว็บไซด์ได้ 5. ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กาหนด คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้นักเรียนจัดทาโครงงาน (เว็บไซด์) กลุ่มล่ะ 1 โครงงาน (โดยให้ บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ) เช่น - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - ประวัติศาสตร์ไทย - อาหารแต่ละภาค - สถานที่ท่องเที่ยว 2. สร้างเว็บไซด์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 2.1 จานวนเว็บเพจไม่น้อยกว่า 50 เว็บเพจ 2.2 มีการเชื่อมโยง (Link) ทั้ง 50 เว็บเพจ - การลิงค์จากข้อความ - การลิงค์จากรูปภาพ - การสร้างช่องค้นหาข้อมูลจาก Google 2.3 ทุกเว็บเพจตกแต่งให้สวยงามสดุดตา 3. รูปเล่มโครงงาน ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ (ปริ้นเข้าเล่มให้สวยงาม) 1. ชื่อโครงงาน(ชื่อเว็บไซด์) 2. ที่มาและความสาคัญของการทาเว็บไซด์ 3. ความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย 3.1วัตถุประสงค์ของการทาเว็บไซด์ 3.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3.3 กลุ่มเป้าหมาย


4. รูปแบบของการนาเสนอและการดึงดูดความสนใจ 5. ขอบเขตของเนื้อหา 6. แหล่งอ้างอิง 7. ภาคผนวก (หน้าจอเว็บไซด์) 8. คณะผู้จัดทาและที่ปรึกษา 4. นาเสนอผลงาน ให้กลุ่มอื่นๆ ร่วมชมและวิจารณ์ผลงาน โดยใช้เวลาในการนาเสนอกลุ่มละ 20 นาที ส่งที่ ต้องส่งพร้อมการนาเสนอ มีดังนี้ 4.1 รูปเล่มโครงงาน 4.2 ซีดี พร้อมตกแต่งปกซีดีให้สวยงาม ซึ่งในแผ่นซีดีประกอบด้วย - ไฟล์เอกสาร Word ตั้งชื่อเป็นโครงงานของตนเอง - ไฟล์ของเว็บไซด์ โดยที่เมื่อดับเบิ้ลคลิกเข้าไป ต้องมีเว็บเพจทั้งหมด 5.นาเสนอโครงงาน


แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) หน่วยที่ 9 การเตรียมงานนาเสนอผลงานและการนาเสนอผลงาน แผนการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง การนาเสนอผลงาน ผู้สอน นายวรรษพล มะหลีแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 7 ชั่วโมง เวลา 3 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

1. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 2. ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 3. สาระสาคัญ การนาเสนอผลงานเป็นการฝึกทักษะการพูด คิด วิเคราะห์ ให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้ เรียนเกิด กระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ให้สามารถถ่ายทอดความรู้หรือผลงานของตนเองให้กับผู้อื่นได้ และเป็นการฝึก ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อเกิดปัญหาหรือเจอข้อสักถามระหว่างการนาเสนอผลงาน 4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) 1. อธิบายการสร้างและการนาเสนอผลงานได้ ด้านทักษะกระบวนการ (P) 1.สามารถบรรยายเนื้อหาของงานนาเสนอได้ ด้านจิตพิสัย (A) 1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 2. นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาในระหว่างการนาเสนอผลงานได้ 3. ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กาหนด 6. สาระการเรียนรู้ 1. การนาเสนอผลงาน 2. ทดสอบหลังเรียน 7. กิจกรรมการเรียนรู้ 1. ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (10 นาที) 1. ครูทักทายและแนะนาตัว


2. ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาโครงงานในการนาเสนอ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ รวมไปถึงการนาไปประยุกต์ใช้ ขั้นกิจกรรม (2 ชั่วโมง) 3. นักเรียนส่งรูปเล่มโครงงาน และแผ่นซีดี ให้ครูก่อนนาเสนอโครงงาน 4. นักเรียนแต่ละกลุ่ม นาเสนอโครงงานที่เตรียมมา จานวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 20 นาทีโดยที่ นักเรียนกลุ่มอื่น จดบันทึกเรื่องของกลุ่มที่นาเสนอในกระดาษที่ครูแจกให้ 5. หลังจากเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้นาเสนอเปิดโอกาสเพื่อนกลุ่มอื่นให้ซักถาม จานวน 5 นาที 3. ขั้นสรุป (20 นาที) 6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการนาเสนอโครงงานของเพื่อนแต่ล่ะกลุ่ม 7. นักเรียนส่งกระดาษจดบันทึกให้ครู 8. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน 9. ผู้สอนติวแนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ 8. สื่อการเรียนการรู้และวัสดุอุปกรณ์ 1. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับครู จานวน 1 เครื่อง 3. กระดาษสาหรับจดบันทึก 4. แบบประเมินการนาเสนอ/อภิปรายโครงงานหน้าชั้นเรียน สาหรับครู จานวน 14 ชุด 5. แบบประเมินการนาเสนอ/อภิปรายโครงงานหน้าชั้นเรียน สาหรับนักเรียนจานวน 14 ชุด 6. แบบทดสอบหลังเรียน 9. แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ http:/www.nstda.or.th ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือเว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล เช่น http:/www.google.co.th เป็นต้น 3. เว็บไซด์ http:/www.maena.ac.th ของโรงเรียนบ้านแม่นะ เพื่อดาวน์โหลดใบความรู้ 10. การวัดและประเมินผล 10.1 ด้านความรู้ (K) 10.1.1 วิธีวัดผล คือ - การตอบคาถาม ระหว่างการนาเสนอโครงงานหน้าชั้นเรียน 10.1.2 เครื่องมือวัด คือ - แบบบันทึกคะแนนการประเมินความรู้การปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน 10.2 ด้านทักษะ (P) 10.2.1.วิธีวัดผล คือ - สังเกตทักษะการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน ดังนี้ - การนาเสนอโครงงาน


10.2.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 10.3 ด้านจิตพิสัย (A) 10.3.1.วิธีวัดผล คือ 1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 2. นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาในระหว่างการนาเสนอโครงงานได้ 3. ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กาหนด 10.3.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกคะแนนด้านคุณธรรม/จริยธรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน

11. แนวการตรวจให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน จุดประสงค์

ระดับคุณภาพ

ดีมาก ( 4 ) ดี ( 3 ) 1.อธิบายการสร้าง อธิบายการสร้างและ อธิบายการสร้างและ และการนาเสนอ การนาเสนอผลงาน การนาเสนอผลงานได้ ผลงานได้ (K) ได้คลอบคลุมมาก ค่อนข้างคลอบคลุม

พอใช้ (2 ) พัฒนา (1 ) อธิบายการสร้างและ อธิบายการสร้างและ การนาเสนอผลงาน การนาเสนอผลงาน ได้ค่อนข้างน้อย ได้น้อย

2. สามารถ สามารถบรรยาย บรรยายเนื้อหาของ เนื้อหาของงาน งานนาเสนอได้ (P) นาเสนอได้ คล่องแคล่ว 3. นักเรียนมีความ นักเรียนทางานด้วย มุ่งมั่นในการทางาน ความขยันอดทนงาน (A) สาเร็จตามเป้าหมาย และเป็นแบบอย่างได้ 4. นักเรียน นักเรียนสามารถแก้ไข สามารถแก้ไข ปัญหาในระหว่างการ ปัญหาในระหว่าง นาเสนอผลงานได้ การนาเสนอผลงาน คล่องแคล่ว ได้ (A)

สามารถบรรยาย เนื้อหาของงาน นาเสนอได้ค่อนข้าง คล่องแคล่ว นักเรียนรับผิดชอบใน การทางานได้สาเร็จ ตามเป้าหมาย

สามารถบรรยาย เนื้อหาของงาน นาเสนอได้ค่อนข้าง ช้า นักเรียนรับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบ หมาย

สามารถบรรยาย เนื้อหาของงาน นาเสนอได้ช้า

นักเรียนสามารถ แก้ไขปัญหาใน ระหว่างการนาเสนอ ผลงานได้ค่อนข้าง คล่องแคล่ว

นักเรียนสามารถ แก้ไขปัญหาใน ระหว่างการนาเสนอ ผลงานได้ค่อนข้างช้า

นักเรียนสามารถ แก้ไขปัญหาใน ระหว่างการนาเสนอ ผลงานได้ช้า

นักเรียนทางานตามที่ ได้รับมอบหมาย


5.ส่งงานตามที่ ได้รับมอบหมาย ตรงตามเวลาที่ กาหนด (A)

ส่งงานตามที่ได้รับ มอบหมายก่อนเวลาที่ กาหนด

เกณฑ์การสรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ พัฒนา

ส่งงานตามที่ได้รับ มอบหมายตรงตาม เวลาที่กาหนด

ส่งงานตามที่ได้รับ ส่งงานตามที่ได้รับ มอบหมายตรงตาม มอบหมายไม่ตรงตาม เวลาที่กาหนดไว้เป็น เวลาที่กาหนด บางครั้ง

ช่วงคะแนน 16 – 20 11 – 15 6 – 10 1–5

12. กิจกรรมเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................... ลงชื่อ..................................................ผู้สอน ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที.่ ....... เดือน....................... พ.ศ............


บันทึกผลหลังการสอน แผนการเรียนรู้ที่…………….…………หน่วยการเรียนรู้ที่……………………………………… 1. ผลการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ปัญหา / อุปสรรค ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….................................................................................. 3. แนวทางแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ..................................................ผู้สอน ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที่........ เดือน....................... พ.ศ............


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้รับผิดชอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ……………..…………………..…… ผู้ตรวจ (นางสาวดารารัตร์ เงินอาจ) หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ………………..…………………… ผู้ตรวจ (นายนครินทร์ จันต๊ะคาด ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ รองผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………….……… ผู้ตรวจ (นายเกียรติณรงค์ มงคลดี) รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (ดร.กัมพล ไชยนันท์) ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


แบบประเมินการนาเสนอ/อภิปรายโครงงานหน้าชั้นเรียน สาหรับครู วิชา การสร้างเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มที่ .................... โครงงาน เรื่อง ............................................................................................................... สมาชิกกลุ่ม 1. ………………………………………………………………………………….. 2. ………………………………………………………………………………….. 3. ………………………………………………………………………………….. 4. ………………………………………………………………………………….. 5. ………………………………………………………………………………….. คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย ที่ 1 2 3 4 5

ลงในระดับคะแนนที่เหมาะสมกับรายการประเมิน

รายการประเมิน

5

ระดับคะแนน 4 3 2

1

การวางแผนการทางานกลุ่ม ความพร้อมในการนาเสนอ ความน่าสนใจในการนาเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ ความถูกต้องของเนื้อหาของโครงงาน

เกณฑ์การประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ พัฒนา ต้องปรับปรุง

5 4 3 2 1

ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้ประเมิน) (นายวรรษพล มะหลีแก้ว) วันที่…........ เดือน....................... พ.ศ...............

รวม


แบบประเมินการนาเสนอ/อภิปรายโครงงานหน้าชั้นเรียน สาหรับนักเรียน วิชา การสร้างเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มที่ .................... โครงงาน เรื่อง ............................................................................................................... สมาชิกกลุ่ม 1. ………………………………………………………………………………….. 2. ………………………………………………………………………………….. 3. ………………………………………………………………………………….. 4. ………………………………………………………………………………….. 5. ………………………………………………………………………………….. คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย ที่ 1 2 3 4 5

ลงในระดับคะแนนที่เหมาะสมกับรายการประเมิน

รายการประเมิน

5

ระดับคะแนน 4 3 2

1

การวางแผนการทางานกลุ่ม ความพร้อมในการนาเสนอ ความน่าสนใจในการนาเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ ความถูกต้องของเนื้อหาของโครงงาน

เกณฑ์การประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ พัฒนา ต้องปรับปรุง

5 4 3 2 1

ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้ประเมิน) ( ) วันที่…........ เดือน....................... พ.ศ...............

รวม


แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) หน่วยที่ 9 การเตรียมงานนาเสนอผลงานและการนาเสนอผลงาน แผนการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง สอบปลายภาคเรียน ผู้สอน นายวรรษพล มะหลีแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 7 ชั่วโมง เวลา 1 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

1. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหาการทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 2. ตัวชี้วัดชั้นปี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวัน ตามหลักการทาโครงงาน อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ 3. สาระสาคัญ ทดสอบปลายภาคเรียนตั้งแต่หน่วยที่ 1 ถึงหน่วยที่ 9 4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) 1. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ ด้านทักษะกระบวนการ (P) 1. สามารถทาข้อสอบเสร็จทันตรงตามเวลาที่กาหนด 2. สามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง ด้านจิตพิสัย (A) 1.นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน 2. ไม่ทุจริตในการทาข้อสอบปลายภาคเรียน 6. สาระการเรียนรู้ 1. วิเคราะห์โจทย์ปัญหา 2. สามารถทาข้อสอบเสร็จทันตรงตามเวลาที่กาหนด 3. สามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง 7. กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที) 1. ครูผู้คุมสอบแจกกระดาษคาถามและกระดาษคาตอบ 2. ครูผู้คุมสอบชี้แจงเงื่อนไขในการสอบให้ผู้เรียนทราบ


3.ครูผู้คุมสอบเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยก่อนทาข้อสอบ ขั้นกิจกรรม (วันละ 50 นาที ) 4. ผู้เรียนลงมือทาข้อสอบ ขั้นสรุป (5 นาที) 5.หลังจากที่ผู้เรียนทาข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูผู้คุมสอบเก็บกระดาษคาถามและกระดาษคาตอบ ส่งให้ฝ่ายวิชาการดาเนินการต่อไป 8. สื่อการเรียนการรู้และวัสดุอุปกรณ์ 1. กระดาษคาถาม เป็นข้อสอบแบบปรนัย 60 ข้อ 2. กระดาษคาตอบ 9. แหล่งการเรียนรู้ 1. ทาข้อสอบแยกเป็นชั้น แต่ละห้องมีครูที่ปรึกษาเป็นครูผู้คุมสอบ 10. การวัดและประเมินผล 10.1 ด้านความรู้ (K) 10.1.1 วิธีวัดผล คือ - ตรวจข้อสอบ 10.1.2 เครื่องมือวัด คือ - กระดาษคาตอบ 10.2 ด้านทักษะ (P) 10.2.1.วิธีวัดผล คือ - สังเกตทักษะการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน ดังนี้ 1. สามารถทาข้อสอบเสร็จทันตรงตามเวลาที่กาหนด 2. สามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง 10.2.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกคะแนนด้านทักษะ/กระบวนการปฏิบัติกิจกรรม 10.3 ด้านจิตพิสัย (A) 10.3.1.วิธีวัดผล คือ สังเกตนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางานและไม่ทุจริตในการทาข้อสอบปลายภาคเรียน 10.3.2. เครื่องมือที่ใช้ คือ - แบบบันทึกคะแนนด้านคุณธรรม/จริยธรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน


11. แนวการตรวจให้คะแนน จุดประสงค์

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4 )

ดี ( 3 )

พอใช้ (2 )

พัฒนา (1 )

1.วิเคราะห์โจทย์ ปัญหาได้(K)

วิเคราะห์โจทย์ปัญหา วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ได้ข้อมูลครบถ้วน ได้ค่อนข้างละเอียด

วิเคราะห์โจทย์ปัญหา วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ได้ละเอียด ได้ไม่ละเอียด

2. สามารถทา ข้อสอบเสร็จทัน ตรงตามเวลาที่ กาหนด(P)

สามารถทาข้อสอบ เสร็จทันตรงตามเวลา ที่กาหนดได้ คล่องแคล่ว

สามารถทาข้อสอบ เสร็จทันตรงตามเวลา ที่กาหนดได้ค่อนข้าง คล่องแคล่ว

สามารถทาข้อสอบ สามารถทาข้อสอบ เสร็จทันตรงตามเวลา เสร็จทันตรงตามเวลา ที่กาหนดได้ค่อนข้าง ที่กาหนดได้ช้า ช้า

3. สามารถตอบ คาถามได้ถูกต้อง (P)

สามารถตอบคาถาม ได้ถูกต้อง

สามารถตอบคาถาม ถูกต้องได้ค่อนข้าง ถูกต้อง

สามารถตอบคาถาม สามารถตอบคาถาม ถูกต้องได้ค่อนข้างช้า ถูกต้องได้ช้า

นักเรียนรับผิดชอบใน การทางานได้สาเร็จ ตามเป้าหมาย

นักเรียนรับผิดชอบ งานที่ได้รับ มอบหมาย

นักเรียนทางานตามที่ ได้รับมอบหมาย

ทากิริยาส่อแววทุจริต ในการทาข้อสอบ ปลายภาคเรียน

ทุจริตในการทา ข้อสอบปลายภาค เรียนเป็นบ้างครั้ง

ทุจริตในการทา ข้อสอบปลายภาค เรียนทุกครั้ง

3. นักเรียนมีความ นักเรียนทางานด้วย มุ่งมั่นในการทางาน ความขยันอดทน งาน (A) สาเร็จตามเป้าหมาย และเป็นแบบอย่างได้ 4. ไม่ทุจริตในการ ไม่ทุจริตในการทา ทาข้อสอบปลาย ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียน(A) เรียน เกณฑ์การสรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ พัฒนา

ช่วงคะแนน 16 – 20 11 – 15 6 – 10 1–5


12. กิจกรรมเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


บันทึกผลหลังการสอน แผนการเรียนรู้ที่…………….…………หน่วยการเรียนรู้ที่……………………………………… 1. ผลการเรียนรู้ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ปัญหา / อุปสรรค …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………............................................................... 3. แนวทางแก้ไข …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ……..……………………………... (ผู้สอน) ( นายวรรษพล มะหลีแก้ว ) วันที…่ ........ เดือน....................... พ.ศ...............


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ………………….………………..…… ผู้ตรวจ (นางสาวดารารัตร์ เงินอาจ) หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายนครินทร์ จันต๊ะคาด ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ วันที่ ……../…………/………

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ รองผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (นายเกียรติณรงค์ มงคลดี) รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ …………………………………… ผู้ตรวจ (ดร.กัมพล ไชยนันท์) ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 วันที่ ……../…………/………


ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30243 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (เวลาสอบ 60 นาที ) ******************************************************** ข้อสอบตอนที่ 1 ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบให้ถูกต้อง (20 คะแนน) 1. เว็บไซด์ (Web Site) หมายถึง ก. หน้าเอกสารต่างๆ ในเว็บไซด์ ข. กลุ่มของเว็บเพจ ค. หน้าหลักของเว็บเพจ ง. หน้าแรกของเว็บไซด์ 2. เว็บเพจ (Web Page) หมายถึง ก. หน้าเอกสารต่างๆ ในเว็บไซด์ ข. กลุ่มของเว็บเพจ ค. หน้าหลักของเว็บเพจ ง. หน้าแรกของเว็บไซด์ 3. โฮมเพจ (Home Page) หมายถึง ก. หน้าเอกสารต่างๆ ในเว็บไซด์ ข. กลุ่มของเว็บเพจ ค. หน้าหลักของเว็บเพจ ง. หน้าแรกของเว็บไซด์ 4. ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซด์ ก. Adobe Photoshop CS3 ข. Adobe Dreamweaver CS3 ค. Adobe Premiere Pro CS3 ง. Adobe Flash CS3 5. ข้อใดคือวิธีการเรียกใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 ก. Start > Adobe Dreamweaver CS3 ข. Start > All Programs > Adobe Dreamweaver CS3 ค. Start > All Programs >Adobe > Adobe Dreamweaver CS3 ง. Start > All Programs >Adobe Master Collection CS3 > Adobe Dreamweaver CS3


6. ข้อใดคือสัญลักษณ์ของ โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 ก. ข. ค. ง. 7. ข้อใด คือขั้นตอนแรกของการสร้างเว็บเพจ ก. กาหนดให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ใน Folder เดียวกัน ข. แทรกรูปในเว็บไซต์แล้วจึงแทรกเนื้อหา ค. แทรกเนื้อหาในเว็บไซต์แล้วจึงแทรกรูป ง. แทรกลิงค์ภายนอกเว็บไซต์ 8. ข้อใดคือขั้นตอนของของการสร้าง Site ใหม่ ก. New > Site ข. File > New Site… ค. Site > New Site… ง. Edit > New Site… 9. ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 ที่เป็นศูนย์รวมของเครื่องมือ ก. Menu Bar ข. Toolbox ค. Tool Bar ง. Status Bar 10. การกาหนดโครงสร้างเว็บไซด์ที่จะใช้ในการเก็บรูปภาพควรตั้งชื่อ Folder ว่าอะไร ก. photo ข. pic ค. image ง. page 11. การขึ้นบรรทัดใหม่ในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 ควรกดปุ่มใด ก. Shift + Enter ข. Enter ค. Ctrl + Enter ง. Alt + Enter


12. เว็บเพจควรจัดเก็บในไฟล์ที่มีนามสกุลใด ก. .html ข. .jpg ค. .psd ง. .gif 13. ข้อใดคือ Object Bar ก. แถบควบคุมการทางาน ข. แถบเครื่องมือ ค. แถบวัตถุ ง. แถบแสดงสถานะ 14. หน้าต่างการทางานของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 แบ่งได้กี่รูปแบบ ก. 3 รูปแบบ ข. 4 รูปแบบ ค. 5 รูปแบบ ง. 6 รูปแบบ 15. คือหน้าต่างการทางานรูปแบบใด ก. หน้าต่างที่ให้แสดงเฉพาะโค้ด HTML ของหน้า เว็บเพจที่ กาลังทางาน ข. หน้าต่างที่แสดงทั้งโค้ด HTML และหน้าเว็บเพจ ที่กาลังทางาน ค. หน้าต่างแสดงเฉพาะการออกแบบหน้าเว็บเพจที่ ไม่ต้องแสดงโค้ด HTML ง. ถูกทุกข้อ 16. คือหน้าต่างการทางานรูปแบบใด ก. หน้าต่างที่ให้แสดงเฉพาะโค้ด HTML ของหน้า เว็บเพจที่ กาลังทางาน ข. หน้าต่างที่แสดงทั้งโค้ด HTML และหน้าเว็บเพจ ที่กาลังทางาน ค. หน้าต่างแสดงเฉพาะการออกแบบหน้าเว็บเพจที่ ไม่ต้องแสดงโค้ด HTML ง. ถูกทุกข้อ 17.

คือหน้าต่างการทางานรูปแบบใด ก. หน้าต่างที่ให้แสดงเฉพาะโค้ด HTML ของหน้าเว็บเพจที่ กาลังทางาน ข. หน้าต่างที่แสดงทั้งโค้ด HTML และหน้าเว็บเพจที่กาลังทางาน ค. หน้าต่างแสดงเฉพาะการออกแบบหน้าเว็บเพจที่ไม่ต้องแสดงโค้ด HTML ง. ถูกทุกข้อ


18. เบนเนอร์ (Banner) ควรอยู่ส่วนใดของหน้าเว็บเพจ ก. บน ข. กลาง ค. ล่าง ง. ข้าง 19. ข้อใดคือคือ สัญลักษณ์ของการแสดงลิขสิทธิ์ (copyright) ก. ข. ค. ง. 20. เราสามารถกาหนดรายละเอียดของเว็บเพจได้ที่ใด ก. Page properties >Modify ข. Modify > Page properties ค. Modify > Page setup ง. Page properties >Page setup


ข้อสอบ ตอนที่ 2 คาชี้แจง ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ 20 คะแนน

(ให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง)

ข้อที่ 1 จงอธิบายความหมายของคาศัพท์ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ( 4 คะแนน ) 1.1 Web site คือ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.2 Web Browser คือ ……………………………………………………………………………………………………………………….………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.3 HTML คือ………………………………………………………………….…………………………………………………………….…….……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.4 เว็บมี 2 แบบ คือ 1 Static ……………………………………………………………………………………….…………………………………… 2 Dynamic .………………..…………………………………………………………………………….……..……………. ข้อที่ 2 ให้นักเรียนเขียนโครงสร้างของเว็บเพจ โดยตั้งชื่อหัวเว็บว่า “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15” และให้ แสดงข้อความในตัวเว็บเพจว่า “นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 เป็นนักเรียนที่เก่ง” (เขียนในรูปแบบ Code ) ( 5 คะแนน ) ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………...……………………….……………… ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………...……………………….……………… ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………...……………………….……………… ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………...……………………….……………… ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………...……………………….……………… ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………...……………………….……………… ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………...……………………….……………… ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………...……………………….……………… ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………...……………………….………………


ข้อที่ 3 ให้นักเรียนออกแบบหน้าเว็บโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ขึ้นมา 1 หน้า ( 5 คะแนน )


ข้อที่ 4 จาก Code ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย “วงกลม” ล้อมรอบ คาสั่งที่ “ผิด” และคาสั่งที่หายไป 4 จุด ( 4 คะแนน ) <html> <head> <title> โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 </title> <head> <body> <table width="800" border="0" align="center"> <tr> <td ><img sct="header.png" width="876" height="221" > </tr> <tr> <td width="228" bgcolor="#0000FF"> <font color="#FFFFFF" size=3 หน้าหนัก </font> </td> </tr> </tabla> </body> </html> ข้อที่ 5 จงเติมคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ( 2 คะแนน ) ครูผสู้ อนรายวิชานีม้ ีชื่อจริงว่าอะไร

@@@***************** ขอให้นักเรียนทุกคนโชค A นะครับ ********************@@@


เฉลยข้อสอบปลายภาค วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ก ก ง ข ง ค ก ค ข ค

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

ก ก ค ก ก ข ค ก ค ข


ข้อสอบ ตอนที่ 2 ข้อที่ 1 จงอธิบายความหมายของคาศัพท์ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ( 4 คะแนน ) 1.1 Web site คือ หน้าเว็บหลายหน้าที่เชื่อมต่อทางไฮเปอร์ลงิ ค์ ทาขึน้ เพื่อเสนอข้อมูลผ่านทาง internetให้เป็น แหล่งข้อมูลต่างๆผ่านใน www 1.2 Web Browser คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการท่องเว็บหรือใช้ดูขอ้ มูลที่อยู่ในหน้าเว็บ เพจ 1.3 HTML คือ เป็นภาษาประเภท Markup ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ ซึ่งเป็นภาษาพืน้ ฐานในการเขียนเวบเพจ 1.4 เว็บมี 2 แบบ คือ 1 Static คือ เป็นเว็บไซต์ที่ไม่มกี ารติดต่อกับ Database และไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ เป็น การนาเสนอเว็บไซต์แบบทางเดียว เหมือนกับการอ่านหนังสือ ซึ่งสามารถพัฒนาได้ด้วยภาษา HTML 2 Dynamic เป็นเว็บไซต์ที่สามารถโต้ตอบกับผูช้ มได้ มีการติดต่อกับ Database และเก็บบันทึก ข้อมูล ซึ่งเว็บไซต์ประเภทนี้สามารถพัฒนาได้ดว้ ย Web Programming (ASP, PHP, ASP.Net, etc.) เป็นเว็บไซต์ที่มรี ะบบ จัดการข้อมูล ข้อที่ 2 ให้นักเรียนเขียนโครงสร้างของเว็บเพจ โดยตั้งชื่อหัวเว็บว่า “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15” และให้ แสดงข้อความในตัวเว็บเพจว่า “นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 เป็นนักเรียนที่เก่ง” (เขียนในรูปแบบ Code ) ( 5 คะแนน ) <html> <head> <title> โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 </title> < /head> <body> “นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 เป็นนักเรียนที่เก่ง </body> </html>


ข้อที่ 3 ให้นักเรียนออกแบบหน้าเว็บโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ขึ้นมา 1 หน้า ( 5 คะแนน )

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เมนู - ประวัติโรงเรียน - คณะครู - ประชาสัมพันธ์

จัดทาโดย นาย........................ชั้น ม.5/..... โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15


ข้อที่ 4 จาก Code ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย “วงกลม” ล้อมรอบ คาสั่งที่ “ผิด” และคาสั่งที่ หายไป 4 จุด ( 4 คะแนน ) <html> <head> <title> โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 </title> < /head> <body> <table width="800" border="0" align="center"> <tr> <td ><img sct="header.png" width="876" height="221" > </td> </tr> <tr> <td width="228" bgcolor="#0000FF"> <font color="#FFFFFF" size=3 > หน้าหนัก </font> </td> </tr> </tabla> </body> </html> ข้อที่ 5 จงเติมคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ( 2 คะแนน ) ครูผสู้ อนรายวิชานีม้ ีชื่อจริงว่าอะไร

ครูวรรษพล มะหลีแก้ว

Profile for Sunanta

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสร้างเว็บไซต์)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสร้างเว็บไซต์)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

Profile for sunanta_g