Page 1

СУМЩИНА

12

(20174) №13

ОФІЦІЙНО

СЕРЕДА, 9.04.2014

МІЙ ДЕПУТАТ

Останні події в Україні сколихнули не лише кожного з нас, але навіть світову спільноту. Що буде надалі з державою, регіонами країни, як відреагує на події світ, які важелі впливу на ситуацію на Сумщині матимуть створені в обласній раді депутатські групи? Про це і не тільки, сьогодні наша розмова в постійній рубриці «Мій депутат» з народним обранцем Сумської обласної ради, головою депутатської групи «За розвиток Сумщини» Костянтином Макаренком.

– Íà îñòàíí³é ñåñ³¿ îáëàñíî¿ ðàäè â³äáóëîñÿ ñâîºð³äíå «ïåðåçàâàíòàæåííÿ». Äåïóòàòñüê³ ãðóïè çì³íèëè ñâî¿ îáëè÷÷ÿ, ³ âçàãàë³ ïåðåôîðìàòóâàëèñÿ. Âè î÷îëèëè ãðóïó «Çà ðîçâèòîê Ñóìùèíè». Ìåòà ¿¿ ñòâîðåííÿ? – Я збирав однодумців, які б підтримували ідею європейського розвитку Сумщини. В той же час подібну групу створював мій колега Микола Березін. Коли дізналися, що працюємо паралельно, поспілкувалися і зрозуміли, що цілі та завдання у нас абсолютно схожі. Таким чином, створено не дві маленькі, а одна об’ємна група «За розвиток Сумщини», до якої увійшли 18 обласних парламентарів із різних сфер діяльності. Це – керівники підприємств, достатньо відомі, авторитетні в області особистості. Вони мають свою думку і до нас прийшли добровільно працювати на розвиток Сумщини.

– ×èì çàéìàòèìóòüñÿ äåïóòàòè ó íîâîñòâîðåí³é ãðóï³? – Всі ми маємо спільні погляди з питань соціально-економічного розвитку області та спільне бачення шляхів їхнього вирішення. На часі - переформатування депутатської діяльності відповідно до реалій сьогодення. Ми повністю розділяємо та підтримуємо одну із найголовніших вимог Майдану – викорінення будь-яких проявів корупції. Влада сьогодні дійсно потребує перезавантаження. Наша група сприятиме залученню до роботи в органах влади, на керівні посади в комунальних підприємствах області молодих, перспективних, кваліфікованих людей, які мають амбітні плани та власне бачення щодо їхнього втілення. Разом з тим, ми твердо переконані, що керівники всіх рівнів області повинні, безумовно, призначатися з числа наших земляків. Також ми відстоюватимемо інтереси сумських товаровиробників та підприємців, в тому числі – сільгоспвиробників. На наш погляд, сучасна Сумщина повинна бути і аграрною, і індустріальною областю. Особлива увага повинна приділятися розвиткові галузі переробки. А потужна сумська наука повинна допомагати у цьому. Ці напрямки роботи не нові, над їхньою реалізацією органи влади області спільно з депутат-

òóðè. ßê ³ç öèì ñïðàâè íà Âàøîìó îêðóç³?

Досьє: Костянтин Макаренко – президент Сумської торгово-промислової палати. Є членомкореспондентом Інженерної академії України, має орден «За заслуги» ІІІ ступеня, нагороджений Почесною грамотою Українського союзу промисловців і підприємців за значний внесок у розвиток підприємництва, захист інтересів вітчизняного товаровиробника, депутат обласної ради.

– Протягом багатьох років ми проводимо волейбольний турнір на Кубок президента Торгово-промислової палати, який проходить у день звільнення Великописарівського району від фашистських загарбників. Із кожним роком турнір стає все більш популярним. У ньому беруть участь представники районів Сумщини, харків’яни, росіяни, тобто турнір уже набув статус міжнародного. Сьогодні спортсмени показують високий рівень гри. На моє особисте переконання, кожен депутат повинен у своєму районі організувати будь-який вид спорту і опікуватися ним. Для мене за честь допомагати молоді і розвивати її у спортивному напрямку. Так, як і розвивати та підтримувати питання духовності і патріотичного виховання.

Костянтин Макаренко:

«Як депутат я не ділю людей на «своїх» і «чужих». Всі – наші» ським корпусом працювали три попередні роки і мали успіхи. З минулого просто необхідно взяти все найкраще, зберегти його і примножити.

– ×è º ó Âàøî¿ ãðóïè ïîë³òè÷í³ ïåðåêîíàííÿ ÷è óïîäîáàííÿ? – Жодних, якщо розглядати питання саме в розрізі роботи групи. Ми займатимемося економікою, соціальними проблемами, формуватимемо соціальну думку по відношенню відновлення довіри до органів влади, по розширенню їхніх можливостей. Політична діяльність – справа політичних партій. Ми ж об’єдналися навколо проблем області і наші пріоритети - економіка. Тож у своїй групі ми зібрали творців, налаштованих на позитивну роботу. Група не закрита – вона відкрита для всіх, хто розділяє наші погляди, готові допомагати своєму округу і області.

– Ïðî Âàñ ó âèáîð÷îìó îêðóç³ – Âåëèêîïèñàð³âñüêîìó ðàéîí³ – ãîâîðÿòü, ùî íàñò³ëüêè ñåðéîçíî ùå í³õòî íå îï³êóâàâñÿ ðàéîíîì. Ó ÷îìó ñåêðåò? – Я дуже серйозно ставлюся до будь-якої роботи. Тим більше, якщо це стосується життя і добробуту людей. Мене вчи-

ли, якщо людина звернулася з проханням або за допомогою, не відштовхуй, старайся знайти спільну мову і допоможи. Люди звертаються з питаннями, які стосуються найрізноманітніших сфер життя. І, до речі, приходять на прийоми не лише з мого виборчого округу. Але я не ділю людей на «своїх» і «чужих», адже всі – наші.

– ßê³ ïðîáëåìè ïðèòàìàíí³ Âåëèêîïèñàð³âùèí³ ³ ÿê ¿õ âèð³øóºòå? – За три роки депутатської каденції у районі була проведена значна робота у вирішенні багатьох актуальних питань соціально-економічного розвитку. Тим не менше, на сьогодні найгострішими проблемами залишається безробіття, погане дорожнє покриття, відсутність закладів культури, мережі аптек, вуличне освітлення. Є прогалини у роботі з молоддю, закінчення будівництва ЦРЛ. До речі, лікарня має 90% готовності і ніяк не можуть закінчитися роботи. Я вже мав з цього питання розмову з головою обласної ради Миколою Клочком, окреслив, що воно є пріоритетним. Також на часі – закінчення ремонту міжнародної дороги В. Писарівка-Богодухів, яка має протяжність 32 км, і 15 км з них належать району. На сьогодні відремонтовано лише 5 км дорожнього покриття. Моя зада-

ча як депутата – звернутися до керівництва Сумщини, шукати можливості відремонтувати цю міжнародну трасу. Оскільки це – обличчя не лише району, а й області. Треба вишукувати внутрішні резерви і зайнятися детально цим питанням.

– Ùî â ïëàíàõ? – У цьому році для малого та середнього бізнесу Сумської області нами заплановані бізнес-місії до Польщі, Словаччини, Німеччини, Ізраїлю, США та сприяння діловим колам регіону в наданні візової підтримки. Для нас важливо встановити широкі зв’язки з європейською спільнотою і нашими колегами з регіонів інших держав, знайти точки дотику для реалізації спільних проектів, які дозволять об’єднати ресурси з нашими партнерами. Наприклад, сьогодні я подав кілька грантів. По одному з них тривають перемовини з поляками щодо облаштування однієї з ферм Великописарівського району сонячними батареями, щоб вона не залежала від електропостачання. Це дасть додаткові робочі місця, економію енергоресурсів. Якщо ми отримаємо результат, будемо розвивати цю тему надалі.

– Îñòàíí³ìè ðîêàìè áàãàòî ïðèä³ëÿºòüñÿ óâàãè ðîçâèòêó ñïîðòó ³ êóëü-

– Óæå ïîíàä äåñÿòü ðîê³â Âè î÷îëþºòå Ñóìñüêó òîðãîâî-ïðîìèñëîâó ïàëàòó. Òîæ ïðî åêîíîì³÷í³ ïðîáëåìè çíàºòå íå ç ÷óòîê. ßê³ øëÿõè ñòàá³ë³çàö³¿, íà âàø ïîãëÿä? – Наша організація – найбільш прогресуюча в системі ТПП України і користується заслуженим авторитетом у вітчизняному бізнес-середовищі та серед зарубіжних партнерів. Тим не менше, останнім часом через події, які відбуваються в країні, є певні складнощі. Так, восени і взимку російська митниця стала дуже прискіпливо підходити до пропуску українських вантажів. І це в ситуації, коли лише на Сумщині 60% експорту – до РФ. Через це зривалися контракти, несли збитки підприємства. Наші постачальники повинні були шукати шляхи транспортування своїх товарів через Білорусь. Сьогодні, на щастя, в цьому сенсі все стабілізувалося. Але є інша проблема: наші підприємства не виграють тендери, які проводяться в Росії. Нам не довіряють як партнерам через складну політичну ситуацію. Є така приказка: гроші люблять тишу. Тож доки не буде тиші, доки не налагодиться і не стабілізується внутрішня ситуація в Україні, покращення в сфері економіки не настане. Подібна ж ситуація в стосунках і з Європою, на жаль, у нас не бачать серйозних партнерів. Хоча робота триває. Наразі до нас приїхала делегація з Любуського воєводства (Польща), розглядатимемо питання регіонального розвитку та сприяння громадським організаціям Сумщини в реалізації європейських проектів та програм. Також ведемо перемовини з Вишеградським фондом з розвитку ТПП, куди входять Угорщина, Польща, Чехія та Словаччина. Хочемо зробити бізнес-інкубатор для сприяння в реалізації нових проектів. У цьому ключі ТПП має стати стержнем проведення таких заходів. Лілія НАУМОВА

Костянтин Макаренко: Як депутат я не ділю людей на «своїх» і «чужих». Всі – наші  
Advertisement