Page 1

7 สิ งหาคม 2555 ปี ท ี่ 1 ฉบับที่ 1

โครงการแก้ ไขปั ญ หาความยากจนแบบบู ร ณการ

โครงการ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ ร่วมแก้ไขปัญหาความ ยากจน พัฒนาชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียง หัวหน้าครัวเรือน นายกิตติชัย เลิศเสริมทรัพย์ อายุ 38 ปี จบการศึกษาชั้นสูงสุด บ้านเลขที่ 4 บ้านทุ่งพร้าว หมูท่ ี่ 8 ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

อาชีพหลักของหัวหน้า ครัวเรือน รับจ้างทั่วไป /ทา ไร่ข้าวโพด

สมาชิกในครัวเรือน 5 คน ได้แก่ 1. นายกิตติชยั เลิศเสริมทรัพย์ ความสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าครัวเรือน อายุ 38 ปี การศึกษา - อาชีพ รับจ้าง รายได้ 145,000 บาท/ปี 2. นางธารินี เลิศเสริมทรัพย์ ความสัมพันธ์ เป็น ภรรยา อายุ 34 ปี การศึกษา - อาชีพ รับจ้าง 50,000 บาท/ปี 3. ชื่อ – สกุล นายทินกร เลิศเสริมทรัพย์ ความสัมพันธ์ เป็น ลูก อายุ 19 ปี การศึกษา ม.6 อาชีพ กาลังศึกษา รายได้ - บาท/ปี 4. ชื่อ – สกุล นายยุทธนา เลิศเสริมทรัพย์ ความสัมพันธ์ เป็น ลูก อายุ 17 ปี การศึกษา ม.3 อาชีพ กาลังศึกษา รายได้ - บาท/ปี 5. ชื่อ – สกุล ด.ญ.ทิฆัมพร เลิศเสริมทรัพย์ ความสัมพันธ์ เป็น ลูก อายุ 7 ปี การศึกษา อนุบาล อาชีพ กาลังศึกษา รายได้ - บาท/

นักศึกษาจาก ม.พะเยา ร่วมแจก เมล็ดพันธ์ผกั ให้ครัวเรือนยากจน

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว

กิจกรรมที่ครัวเรือนดาเนินการ อาชีพหลัก : ทาไร่ข้าวโพด อาชีพรอง : รับจ้างทั่วไป รับจ้างก่อสร้างบ้าน การปลูกผักสวนครัว การออกกาลังกาย อื่นๆ ที่สามารถทาเองได้ การจัดทาบัญชีครัวเรือน การมีส่วนร่วมในชุมชนและดาเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


เพจ

2

โ ค ร ง ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ค ว า ม ย า ก จ น แ บ บ

ปี ที่

1

ฉ บั บ ที่

1

ผลการวิเคราะห์ปัญหา / สาเหตุความยากจนของครัวเรือน สภาพปัญหาของครัวเรือน ปัญหาความยากจนแบบบูรณา - ครัวเรือนมีปัญหาหนีส้ ิน การครัวเรือนมีอาชีพ รับจ้าง ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ ทั่วไป มีอาชีพเสริมปลูกข้าว / มีรายได้ไม่แน่นอน ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวน ผลการวิเคราะห์ครัวเรือนตามหลัก - ทรัพยากร (ที่ดิน/ปัจจัย 4 ท. ได้แก่ การผลิต) มีที่อยู่อาศัย พื้นทีท่ า พัฒนากรประจาตาบลมอบผ้ าห่ มให้ แก่ ครั วเรื อน กินเป็นของตนเอง พื้นที่ทากิน - ทักษะ (ฝีมือแรงงาน) เหมาะแก่การปลูกผักสวนครัว ครัวเรือนมีอาชีพ ปลูกข้าว / ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัว ฝีมือแรงงานที่เด่นคือการก่อสร้าง เลี้ยงสัตว์ (สุกร/ไก่ บ้าน - ทางออก (แนว - ทัศนคติ (ต่อชีวิต/การทางาน)มือแรงงาน) มองโลกในแง่ดี ทางแก้ไข) ส่งเสริมให้บุตรหลาน และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการชีวิตเพื่อแก้ไข และหัวหน้าครัวเรือนรู้จักการทา

บัญชีครัวเรือน ให้คาแนะนาถึง การประยุกต์ การทาเฟอร์นเิ จอร์ เพื่อจะได้มีรายได้เสริมที่มากขึ้น รวมทั้งได้ประสาน ธกส.แม่สรวย ร่วมให้การช่วยเหลือโดยการ สนับสนุนเมล็ดพันธ์ผัก เพือ่ ไว้ ปลูกกินเอง

กิจกรรมที่ดาเนินตามแผนชีวติ /แผนการให้ความช่วยเหลือ กิจกรรมที่ชมุ ชน หน่วยงาน หรือส่วน ราชการให้การสนับสนุน - ชุมชน ให้ความดูแลชีวิตความเป็นอยู่ ช่วยเหลือเจือจุน เช่น ออกแรงทาแปลงผัก - ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.แม่สรวย) สนับสนุนเมล็ด พันธุ์ผักสวนครัว - อบต.วาวี ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ด้านการอบรมอาชีพเสริม

ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นกับครัวเรือนยากจน ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน - ผลที่เกิดขึ้นกับครัวเรือนโดยตรง ชุมชนได้มีโอกาสในการ ช่วยเหลือเกื้อกูลคนในชุมชน ได้แก่ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น ด้วยกันเอง ก่อให้เกิดความรู้ หลังจากที่ได้จัดทาบัญชีครัวเรือน ก็ สามารถลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยได้ ทั้งนี้ยัง รักสามัคคี เอื้ออารีย์ต่อกัน มีเงินเหลือเก็บ และนาไปเป็นทุนในการ ครัวเรือนให้ความสาคัญกับ พัฒนา

- สานักงานพัฒนาชุมชนและคณะทางาน ระดับตาบล ร่วมชี้เป้าชีวิต วางแผนชีวิต บริหารจัดการชีวิตและดูแลครัวเรือนให้ ดาเนินการตามแผน (Family Folder) - สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแม่สรวยม อบผ้าห่ม ในกิจกรรมเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจฯ

ปัจจัยที่ทาให้การแก้ไขปัญหาความ ยากจนประสบผลสาเร็จ - คนในครัวเรือนมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตและให้ ความร่วมมือกับชุดปฏิบัติการ - ชุดปฏิบัติการมีความเอาใจใส่ ดูแลและ ติดตามการบริหารจัดการชีวิตของครัวเรือน - ผู้นาในชุมชน ให้ความร่วมมือและใส่ใจต่อ กิจกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน

แก้จน แม่สรวย  
แก้จน แม่สรวย  

ผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน อำเภอแม่สรวย