Page 1

www.summerintheusa.com


ENGLISH Summer in the USA helps Basque young people, ages 15 -18, improve their English through living with an American family for a month during the summer in the United States. What makes our program unique? Why do many students return? How can your ability to speak English improve in just one month? The answer to these questions is RELATIONSHIPS. Language learning is a social activity; and for that reason we base everything around people.

EUSKARA Summer in the USA-k 15-18 urte bitarteko gazteei euren ingelesa hobetzeko aukera ematen die, udako hilabetean zehar amerikar familia batekin Estatu Batuetan bizitzen. Zerk egiten du gure programa desberdin?, zergatik errepikatzen dute hainbeste ikaslek?, nola hobe liteke ingelesa hitz egiteko gaitasuna hilabete bakar batean? Galdera hauen erantzuna: HARREMANA da. Hizkuntza baten ikasketa ekintza soziala da; horregatik, guk guztia jende inguruan oinarritzen dugu.

2


CASTELLANO Summer in the USA ayuda a jóvenes comprendidos entre 15 y 18 años a mejorar su inglés, viviendo con una familia americana durante un mes en su verano en Estados Unidos. ¿Qué hace a nuestro programa diferente?, ¿por qué repiten tantos estudiantes?, ¿cómo puede la habilidad de hablar inglés mejorar en tan sólo un mes? La respuesta a estas preguntas es: RELACIÓN. El aprendizaje de un idioma es una actividad social, y por esta razón, nosotros basamos todo entorno a la gente.

FRANçAIS Summer in the USA aide les jeunes basques de 15 à 18 ans à s’améliorer en anglais en partageant le quotidien d’une famille américaine durant un mois d’été aux USA. En quoi notre programme est-il unique? Pourquoi tant de jeunes reviennent-ils nous voir ? Comment est-il possible d’améliorer votre anglais en seulement un mois ? La réponse à cette question se trouve dans les RELATIONS. Apprendre une langue est une activité sociale. C’est pourquoi nous basons tout autour des gens.

3


mily inson fa The Rob

r in 1992 with Hu

The Beginnings How did this program begin? Read the story of Bill & Jane Robinson, Directors of Summer in the USA: Our family of six agreed to house an exchange student for one year. In 1991-92 Hur from Donostia spent 10 months with us and became a part of our family. Over the next few years, his cousins and friends stayed with us too. Through living together and learning from each other we grew to love them as if they were our own children. At that time Bill was working as pastor of a local church. As more students expressed an interest in coming to stay and learn English, we asked our friends from church to host the students. Finally, so many students wanted to come that Bill changed his job and we started Summer In The USA. Our desire is that all American and Basque families have the same wonderful experience we had with Hur and his extended family. Sincerely, Bill & Jane Robinson

JATORRIA Nola hasi zen programa hau? Irakurri Bill eta Jane Robinson-en historia, Summer in the USA-eko zuzendariak: “6 kidez osatutako gure familiak, urte betez atzerriko ikasle bat etxean hartzea onartu zuen. 1991-92 ikasturtean zehar, Donostiako Hur-ek 10 hilabete gurekin pasa zituen, gure familiako kide bat bihurtuz. Ondorengo urteetan, bere lehengusuak ere gurekin egon ziren. Elkarrekin bizita eta bata bestearengan ikasiz, gure semeak balira bezala maitatzera iritsi ginen. Aldi hartan, Bill bertako eliza bateko artzaia zen. Estantzia eta modu honetan ingelesa ikasteko interesa zuten ikasle kopurua igotzen joatean, elizako gure lagunei, hainbat ikasle hartzeko eskatu genien. Azkenean, hainbeste ziren interesatutako ikasleak, Bill-ek lanaz aldatu eta Summer in the USA sortu genuen. Gure nahia amerikar eta euskaldun familia guztiek guk Hur eta bere familia osoarekin izan dugun esperientzia paregabe bera izatea da.� Adeitasunez, Bill & Jane Robinson

4


LOS ORÍGENES ¿Cómo comenzó este programa? Lee la historia de Bill y Jane Robinson, Directores de Summer in the USA: “Nuestra familia de 6 miembros aceptó hospedar a un estudiante de intercambio durante un año. En 199192 Hur, de Donostia, pasó 10 meses con nosotros y se convirtió en parte de nuestra familia. En los años posteriores, sus primos también estuvieron con nosotros. A través de la convivencia y de aprender los unos de los otros, llegamos a quererles como si fueran nuestros propios hijos. En aquella época Bill trabajaba como pastor de una iglesia local. Al presentarse más estudiantes interesados en hacer una estancia y aprender inglés, pedimos a nuestros amigos de la iglesia que hospedaran a estos estudiantes. Finalmente, eran tantos los estudiantes que querían venir, que Bill cambió de trabajo y emprendimos Summer in the USA. Nuestro deseo es que todas las familias americanas y vascas tengan la misma inolvidable experiencia que nosotros tuvimos con Hur y su familia extendida.” Sincèrement, Bill & Jane Robinson

LES DÉBUTS Comment ce programme a-t-il débuté? Voici l’histoire de Bill et Jane Robinson, Directeurs de Summer in the USA : « Notre famille de 6 personnes a accepté d’accueillir un étudiant étranger durant un an de 1991 à 1992. Hur, originaire de Donostia, a passé 10 mois avec nous. Bientôt il faisait partie de la famille. Les années suivantes, ses cousins et ses amis sont venus habiter chez nous aussi. En partageant notre vie de famille avec eux, on a appris à mieux les connaître et ils sont devenus comme nos propres enfants. A cette époque, Bill était pasteur d’une église protestante. Au fil du temps, de plus en plus de jeunes demandèrent à venir séjourner chez nous pour améliorer leur anglais. Nous avons alors demandé à nos amis de l’église s’ils pouvaient héberger certains de ces étudiants. Enfin, tant d’étudiants voulaient venir que Bill a dû changer de travail et nous avons fondé Summer in the USA. Nous aimerions que toutes les familles américaines et basques puissent avoir la même expérience géniale que nous avons eu avec Hur et sa famille élargie. » Afectuosamente, Bill & Jane Robinson

5


ENGLISH Learning English The best way to gain fluency in a language is to speak it! In place of classroom instruction we encourage students to practice English with their American family and friends throughout the month in everyday life.

Having Fun While you’re staying with your American family, our coordinators provide fun activities such as water skiing, hiking and shopping. For many students the most exciting time is the week spent at camp. In the USA it is well known that the very best youth camps are directed by Christian organizations such as Young Life (www.younglife. org). At camp students participate in exciting activities, and are given the opportunity to explore real life issues from a Christian perspective.

Making Friends To make sure your experience is the best it can be, local university and teenage students join with you in activities throughout the month and go with you to camp as your leaders. These American young people are dedicated to making sure you have English-speaking peers to spend time with throughout the summer. The week at camp is also a unique opportunity to meet and mix with hundreds of American teenagers. Get ready for a truly CULTURAL EXPERIENCE!!!

Becoming Family In order to ensure that you have a family we know and trust, we continue to use families from churches as the Robinsons did. Our host families are not paid. They are interested in getting to know you and your culture. Their desire is that during the month you will become a part of their family. You get to go where they go, do what they do and eventually speak how they speak!


EUSKARA INGELESA IKASTEN Hizkuntza batean trebatzeko modurik eraginkorrena hitz egiten da. Klase teorikoen ordez, ikasleak euren familia amerikar eta lagunekin ingelesa praktikatzera animatzen ditugu, hilabete osoan zehar.

ONDO PASATZEN Amerikar familiarekin zauden bitartean, gure antolatzaileek ekintza dibertigarri ugari eskeintzen dituzte, besteak beste, ur gaineko eskia, mendi ibilaldiak edo erosketetan aritzea. Ikasle askorentzat, denboraldi biziena kanpamentuan pasatzen duten astea da. EEBBetan gazte kanpemendu hoberenak kristau organizazioengatik antolatutakoak direla ezaguna da, Young Life kasu (www.younglife.com). Kanpementuan ikasleek ekitaldi paregabetan parte hartzen dute eta bizitzaren alderdi desberdinak ikuspegi kristau batetik arakatzeko aukera ematen zaie.

LAGUNAK EGITEN Esperientzia hoberena duzula ziurtatzeko, hainbat gazte eta unibertsitateko ikasle, ekitaldi desberdinetan, zuekin elkartzen dira hilabete osoan zehar; baita zuekin kanpamentura joan ere, arduradun guisa. Amerikar gazte hauek soilik ingelesez aritzen diren uneoroko lagunak izateaz arduratzen dira, uda osoan zehar denbora elkarrekin pasatzeko prest egonik. Kanpamentuko astea ere ehundaka gazte amerkiarrekin elkartzeko aukera ezinhobea da. Presta zaitez bertan benetazko ESPERIENTZIA KULTURALA bizitzeko!

FAMILIA BIHURTZEN Konfidantzazko eta ezaguna den familia duzula ziurtatzeko, elizetako familiak aukeratzen jarraitzen dugu, jatorrian Bill eta Jane-k egin zuten erara. Familia haueri ez zaie dirurik ordaintzen, zu eta zure kultura ezagutzeko irrikitan daude. Beraien desira, hilabete horretan zehar, familiako kide bat gehiako bihur zaitezen da. Beraiek doazen leku guztietara zoaz, beraiek egiten dutena egiten duzu, eta azkenean, beraiek hitz egiten duten modura hitz egitera iritsiz ere!

7


CASTELLANO APRENDIENDO INGLÉS La mejor manera de obtener fluidez verbal en un idioma es hablándolo. En lugar de clases teóricas nosotros animamos a los estudiantes a que practiquen el inglés con su familia americana y amigos en su vida cotidiana a lo largo de todo el mes.

DIVIRTIÉNDOSE

HACIENDO AMIGOS

Mientras estás con tu familia americana, nuestros coordinadores proporcionan actividades divertidas tales como esquí acuático, senderismo o ir de compras. Para muchos estudiantes el tiempo más emocionante es la semana que pasan en el campamento. Es conocido en EEUU que los mejores campamentos juveniles son los ofrecidos por organizaciones cristianas, como es el caso de Young Life (www.younglife.com). En el campamento los estudiantes participan en actividades emocionantes y se les das la oportunidad de explorar asuntos reales de la vida desde una perspectiva cristiana.

Para asegurarnos de que tu experiencia es la mejor que puede darse, estudiantes jóvenes y universitarios locales se unen con vosotros en las distintas actividades a lo largo de todo el mes; incluso ellos van con vosotros al campamento a modo de monitores. Estos jóvenes americanos se encargan de asegurar que siempre tenéis compañeros de habla inglesa con los que pasar tiempo juntos a lo largo del verano. La semana en el campamento es también una oportunidad única de conocer y juntarse con cientos de jóvenes americanos. ¡Prepárate para una verdadera EXPERIENCIA CULTURALA!

SIENDO FAMILIA Con el fin de asegurar que tienes una familia conocida y en la que confiamos, seguimos recurriendo a familias de las iglesias, tal y como hicieron Bill y Jane. A las familias no se les paga. Están interesadas en conocerte a ti y tu cultura. Su deseo es que durante ese mes te conviertas en uno más de la familia. Vas a donde ellos van, haces lo que ellos hacen e incluso ¡llegas a hablar como ellos hablan!

8


FRANçAIS Apprendre l’anglais La meilleure façon de parler une langue couramment c’est de la pratiquer! Au lieu d’un enseignement scolaire, nous encourageons les étudiants et élèves à utiliser l’anglais avec leur famille d’accueil et amis américains dans la vie de tous les jours.

S’amuser Durant votre séjour avec votre famille américaine, nos coordinateurs organisent des loisirs tels que le ski nautique, des randonnées et du shopping. Pour beaucoup d’étudiants l’événement phare est la semaine en camp de jeunes. Aux USA, il est bien connu que les meilleurs camps sont dirigés par des organismes chrétiens comme Young Life (www.younglife.org). Dans ce Camp, les jeunes participent à des activités passionantes et on leur donne l’occasion d’aborder des sujets concrets d’un point de vue chrétien.

Se faire des amis Pour vous garantir la meilleure expérience possible, des étudiants et ados du coin se joindront aux activités durant le mois et iront au Camp avec vous en tant que moniteurs. Ces jeunes américains s’assurent que tout l’été durant vous avez des personnes de votre âge avec qui passer du temps. La semaine au Camp se révèle aussi une occasion unique pour rencontrer et se joindre à des centaines d’adolescents américains. Préparez vous à une vraie EXPERIENCE CULTURELLE !

Intégrer une famille Afin de vous assurer un séjour avec une famille fiable, nous continuons de faire appel à des familles de notre connaissance dans des églises à la manière des Robinson. Les familles ne sont pas rémunérées. Ce qui les intéresse c’est de vous connaître vous et votre culture. Ils désirent faire de vous un membre de leur famille pendant votre mois avec eux. Vous irez là où ils iront, pourrez faire les mêmes activités qu’eux et vous pourrez petit à petit maîtriser la langue.

9


Details Dates: The end of June through the end of July – One month. Age requirement: 15-18 years old. (For adults please contact us) We also offer school year programs. Please contact us for further details. Price: Please contact us for pricing details.

Xehetasunak DATAK: Ekainaren bukaeratik uztailaren bukaerara, hilabete. ADIN TARTEA: 15-18 urte. (helduentzat bada, arren, guri deitu) Ikasturte osorako programak eskaintzen ditugu. Informazio gehiago nahi izanez gero, gurekin kontaktuan jar zaitez. PREZIOA: Xehetasun ekonomikoentzat kontakta ezazu gurekin.

10


DETALLES FECHAS: De final de junio hasta final de julio, un mes. LÍMITES DE EDAD: 15-18 años. (Para adultos por favor, contacta con nosotros) También ofrecemos programas para el año escolar. Para más información, ponganse en contacto con nosotros. PRECIO: Por favor, contacta con nosotros para detalles económicos.

DÉTAILS Dates: De fin juin jusqu’à fin juillet – un mois. Age REQUIS: 15 à 18 ans. (Pour les étudiants ou adultes merci de nous contacter) Nous offrons aussi des programmes de l’année scolaire. S’il vous plaît nous contacter pour plus de détails. PriX: Nous contacter pour les tarifs.

11


“I want you to know that my time in the USA has been one of the best things this year and in my life” Basque student

(+34) 943–22–49-32

office@summerintheusa.com

www.summerintheusa.com

Vitoria–Gasteiz Kalea, 18, 20018 Donostia–San Sebastian Gipuzkoa, Euskal Herria (Spain)

Summer in the USA  

Summer in the USA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you