Page 1

01 PÀĪÀiÁgï J£ï

G¥À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ

02 f.JA.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ 03 J¸ï. «ÄÃgÁ

¸À.²

04 «ÃgÉÃAzÀæ ¥Ánî

¸À.²

05 PÉ.Dgï.°AUÀzÉêÀgÀÄ

¸À.²

J¸ï.Dgï.gÁªÀÄ°AUÀ

06 ¥Àà

¸À.²

07 JA.Dgï.eÉÆåÃw

¸À.²

08 JA.£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ

¸À.²

09

JA.J¸ï.ªÉAPÀlZÀ® £ÁAiÀÄPÀ

10 ¨ÉÊgÉÃUËqÀ.JA

¸À.² ¸À.².

MA.Bed

01-05-73

02-08-10

20-06-66

23-07-94

24-02-72

MA.Bed (Hindi) BSc.Be d CBZ MA.Bed Kannad a MSc.Be d PCM MA.Med Social BA.Med English BSc.Be d CBZ BSc.Be d PCM BSc.Be d PCM

F ±Á¯ÉUÉ §AzÀ ¢£ÁAPÀ

ºÀÄzÉÝ

¸ÉêÉUÉ ¸ÉÃjzÀ ¢£ÁAPÀ

£ËPÀgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ

ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ

PÀæ ¸À A

«zÁåºÀðvÉ

¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ(¥sËæqsÀ±Á¯Á «¨sÁUÀ) Uˤ¥À°è. ²æäªÁ¸À¥ÀÄgÀ(vÁ). PÉÆïÁgÀ(f). µÉqÀÆå¯ï D¥sï J¸ÁÖ©èµïªÉÄAmï 2011-12 ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ

eÁw

«¼Á¸À

ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA

02-0810 08-1197

11400 11400-21600 13000 10800-20025

12-06-97

12-0697

12650 9500-17250

§¼ÀfUÀ

ªÀÄ°èªÉÆÃgÀ¥À°è. ²æäªÁ¸À ¥ÀÄgÀ (vÁ) PÉÆïÁgÀ (f)

9972174909

25-01-72

27-11-97

27-1197

12650 9500-17250

°AUÁAiÀÄvÀ

¸Á¯ÉÆÃlV EAr(vÁ) «eÁ¥ÀÄgÀ (f)

9901106615

20-05-76

30-01-04

30-0104

10500 8825-16000

°AUÁAiÀÄvÀ

PÀjªÀÄuÉÚ. £É®ªÀÄAUÀ® (vÁ) ¨ÉA.UÁæ.f¯Éè

9880885041

30-04-80

26-02-04

26-0204

10250 8825-16000

¸ÁzÀgÀÄ

28-05-76

10-12-04

10-1204

10250 8825-16000

«±ÀéPÀªÀÄð

01-08-77

25-04-07

25-0407

9500 8825-16000

MPÀÌ°UÀ

wªÉÄäçAqÀ.aAvÁªÀÄt (vÁ) aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ (f)

8050622129

15-07-75

05-10-07

05-1007

9500 8825-16000

£ÁAiÀÄPÀ

ªÀÄÄzÀÄUÉgÉ.UËj©zÀ£ÀÆgÀÄ (vÁ) aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ (f)

9972882115

02-082002

07-0911

8825 8825-16000

ªÀPÀÌ°UÀ

zÁ¢gÉrغÀ½î PÉÆïÁgÀ vÁ PÉÆïÁgÀ f¯Éè

9448943648

03-0310 19-1010 29-0910

5800 5800-10500 5800 5800-10500 7800 5500-9500

wUÀ¼À

UÁ¬Äwæ £ÀUÀgÀ,¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

7795192695

D¢ PÀ£ÁðlPÀ

¥ÉzÀÝ¥À°è. GjUÁA¥ÉÃmÉ PÉ.f.J¥sï. Uˤ¥À°è. ²æäªÁ¸À¥ÀÄgÀ(vÁ) PÉÆïÁgÀ (f)

09-051976

11 ªÀÄ£ÀÄ.PÉ

¢é.zÀ.¸À

JOC

24-08-88

03-03-10

12 GªÀiÁzÉë.eÉ

¢é.zÀ.¸À

PUC

03-09-75

19-10-10

13 ±ÉõÁ¢æ.J¸ï.«

¥Àæ.±Á.¸À

7th

01-08-56

01-01-90

¥À.eÁw §¼ÀfUÀ

¨ÁæºÀät

zÁégÁ¼ÀÄ. ¹gÁ (vÁ) vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ (f) ªÀÄ°èªÉÆÃgÀ¥À°è. ²æäªÁ¸À ¥ÀÄgÀ (vÁ) PÉÆïÁgÀ (f)

¹ÃUÉ¥Á¼Àå. PÉÆgÀlUÉgÉ (vÁ) vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ (f) ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ £ÀUÀgÀ gÁt¨ɣÀÆßgÀÄ ºÁªÉÃj (f)

9480231445 9448943603

9740211608 9880886876

9620398165 9901662720


19-05-99

19-0599

6125 5200-8200

¨sÉÆë

Uˤ¥À°è. ²æäªÁ¸À¥ÀÄgÀ(vÁ) PÉÆïÁgÀ (f)

9591624443

10-10-78

06-07-11

06-0711

4800-7275

J¸ï.¹

Uˤ¥À°è ²æäªÁ¸À¥ÀÄgÀ(vÁ) PÉÆïÁgÀ (f)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

¸ÀªÀiÁd «eÕÁ£À

-

-

-

-

-

-

-

-

18 SÁ° ºÀÄzÉÝ

zÉÊ.² UÉæà -1

-

-

-

-

-

-

-

-

19 SÁ°ºÀÄzÉÝ(ºÉÆ°UÉ)

ªÀÈwÛ²PÀët

-

-

-

-

-

-

-

-

14 ªÉAPÀl®PÀëªÀÄä

“r” UÀÆæ¥ï

6TH

01-07-69

15 ²ªÀªÀÄä.«

“r” UÀÆæ¥ï

10th fail

16 SÁ° ºÀÄzÉÝ

PÀ£ÀßqÀ

17 SÁ° ºÀÄzÉÝ

¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ(¥sËæqsÀ±Á¯Á «¨sÁUÀ) Uˤ¥À°è. ²æäªÁ¸À¥ÀÄgÀ(vÁ). PÉÆïÁgÀ(f). PÀæ ¸À A

£ËPÀgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ

01

PÀĪÀiÁgï J£ï

02

f.JA.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ

03

J¸ï. «ÄÃgÁ

F ±Á¯ÉUÉ §AzÀ ¢£ÁAPÀ

ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt 11400 11400-21600

ºÀÄzÉÝ

«zÁåºÀðvÉ

ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ

¸ÉêÉUÉ ¸ÉÃjzÀ ¢£ÁAPÀ

G¥À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® gÀÄ

MA.Bed

01-05-73

02-08-10

02-08-10

20-06-66

23-07-94

08-11-97

24-02-72

12-06-97

12-06-97

¸À.² ¸À.²

MA.Bed (Hindi) BSc.Bed CBZ

13000 10800-20025 12650 9500-17250


04

«ÃgÉÃAzÀæ ¥Ánî

¸À.²

05

PÉ.Dgï.°AUÀzÉêÀgÀÄ

¸À.²

J¸ï.Dgï.gÁªÀÄ°A 06 UÀ¥Àà

¸À.²

07

JA.Dgï.eÉÆåÃw

¸À.²

08

JA.£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ

¸À.²

JA.J¸ï.ªÉAPÀlZÀ 09 ® £ÁAiÀÄPÀ

¸À.²

¨ÉÊgÉÃUËqÀ.JA

¸À.².

10

MA.Bed Kannada MSc.Bed PCM MA.Med Social BA.Med English BSc.Bed CBZ BSc.Bed PCM BSc.Bed PCM

25-01-72

27-11-97

27-11-97

20-05-76

30-01-04

30-01-04

30-04-80

26-02-04

26-02-04

28-05-76

10-12-04

10-12-04

01-08-77

25-04-07

25-04-07

15-07-75

05-10-07

05-10-07

09-05-1976

02-08-2002

07-09-11

12650 9500-17250 10500 8825-16000 10250 8825-16000 10250 8825-16000 9500 8825-16000 9500 8825-16000 8825 8825-16000

ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä £ÀA§ÄUÉAiÀÄ

ESTABLISHMENT  

ESTABLISHMENT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you