Page 1

«eÁÕ£À – PÁAiÀÄðAiÉÆÃd£É GµÀÚvÉ

¥ÀƪÀðeÁÕ£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ • WÀ£À JAzÀgÉãÀÄ? • GµÀÚ JAzÀgÉãÀÄ? • C¤® JAzÀgÉãÀÄ? • PÀÄ¢©AzÀÄ JAzÀgÉãÀÄ?

WÀ£ÀzÀ GµÀÚªÁåPÉÆÃZÀ£É C£ÀéAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¯ÉÆúÀ PÉƼÀªÉUÀ¼À ¸ÀÄgÀĽ ¸ÀÄvÀÄ«PÉ UÁdÄ ¹¼ÀÄ«PÉ GµÀÚ¢AzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À ¹Üw §zÀ¯ÁªÀuÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥Àj¹ÛwAiÀÄ°è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄWÀ£ÀzÀæªÀ CxÀªÁ C¤® ¹ÜwUÀ¼À°è EgÀÄvÀÛªÉ. MvÀÛqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¥ÀUÀ¼À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛ WÀ£À zÀæªÀ CxÀªÁ C¤® ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå.

F ¤AiÀĪÀÄPÉÌ ¤ÃgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ vÁ¥À ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ºÉÆgÉvÁVzÉ. F «£Á¬ÄwAiÀÄ£ÀÄß ©lÖgÉ G½zÀAvÉ


J¯Áè ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. CªÀÅ WÀ£À zÀæªÀ CxÀªÁ C¤® ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ° GµÀÚ¢AzÀ ªÁåPÉÆÃZÀ£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀÄvÀÛªÉ. ªÁåPÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀjªÀiÁt ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV C¤®UÀ¼ÀÄ zÀæªÀQÌAvÀ®Æ zÀæªÀUÀ¼ÀÄ WÀ£ÀUÀ½VAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ ªÁåPÉÆÃa¸ÀÄvÀÛªÉ. C] ¸À¯ÁPÉAiÀÄ DgÀA©üPÀ GzÀÝ D] vÁ¥ÀzÀ°è GAmÁUÀĪÀ KjPÉ, ªÀÄvÀÄÛ E] ¸À¯ÁPÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«£À ¸Àé¨sÁªÀ WÀ£ÀzÀ GµÀÚªÁåPÉÆZÀ£ÉAiÀÄ C£ÀéAiÀÄUÀ¼ÀÄ 1.¯ÉÆúÀ PÉƼÀªÉUÀ¼À ¸ÀÄgÀĽ ¸ÀÄvÀÄÛ«PÉ; 2. UÁdÄ ¹Ã¼ÀÄ«PÉ; 3. ©VAiÀiÁzÀ ªÀÄÄZÀѼÀªÀ£ÀÄß ¸Àr®UÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ; 4.PÁAQæÃmï gÀ¸ÉÛUÀ¼À ¤ªÀiÁðt; 5. vÁ¥À ¸Áܦ ¹éZÀÄÑUÀ¼ÀÄ; D«ÃPÀgÀt JAzÀgÉãÀÄ? zÀæªÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ D« ¹ÜwUÉ ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ D«ÃPÀgÀ£À J£ÀÄßvÁÛgÉ. PÀÄ¢©AzÀÄ JAzÀgÉãÀÄ?


AiÀiÁªÀ ¹ÜgÀ vÁ¥ÀzÀ°è zÀæªÀªÀÅ ¢AiÀįÁgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉÆà DvÁ¥ÀPÉÌ ªÀ¸ÀÄÛ«£À ¢©AzÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ. D«ÃPÀgÀt PÀÄ¢AiÀÄÄ«PÉ 1.D«ÃPÀgÀtªÀÅ ¸À¢Ý®èzÉ zÀæªÀ PÀÄ¢AiÀÄĪÁUÀ ¤zsÁ£ÀªÁV dgÀÄUÀĪÀ PÉÆvÀ PÉÆvÀ ±À§Ý «zÀåªÀiÁ£À. 2.EzÀÄ J¯Áè vÁ¥ÀUÀ¼À°è 2. EzÀÄ ¤¢ðµÀ× dgÀÄUÀÄvÀÛzÉ. vÁ¥ÀzÀ°è dgÀÄUÀÄvÀÛzÉ.¸À

PÀÄ PÀÄ

GµÀÚzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É GµÀÚzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ JA§ÄzÀ£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀägÀuÉUÉ vÀAzÀÄPÉƼÉÆîÃt. ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É GµÀÚ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ EAwªÉ. 1. ªÁåPÉÆÃZÀ£É 2. vÁ¥ÀzÀ°è KjPÉ 3. ªÀ¸ÀÄÛ«£À ¹Üw §zÀ¯ÁªÀuÉ gÉÃTÃAiÀÄ ªÁåPÉÆÃZÀ£À ¸ÀºÁAPÀzÀ KPÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ¥Àgï rVæ ¸É°ìAiÀĸï J£ÀÄßvÁÛgÉ. «²µÉÆÖõÀÚ


MAzÀÄ Q¯ÉÆUÁæªÀiï gÁ²AiÀÄļÀî ªÀ¸ÀÄÛ«£À vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ rVæ ¸É°ìAiÀĸï£ÀµÀÄÖ ºÉaѸÀ®Ä CzÀPÉÌ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ GµÀÚPÉÌ D ªÀ¸ÀÄÛ«£À «²µÉÆÖõÀÚ J£ÀÄßvÁÛgÉ. WÀ£ÀzÀ GµÀÚ ªÁåPÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ C£ÀéAiÀÄUÀ¼ÀÄ 1 ¯ÉÆúÀ PÉƼÀªÉUÀ¼À ¸ÀÄgÀĽ ¸ÀÄvÀÄÛ«PÉ 2 UÁdÄ ¹Ã¼ÀÄ«PÉ 3 ©VAiÀiÁzÀ ªÀÄÄZÀѼÀªÀ£ÀÄß ¸Àr®UÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ 4 PÁAQæÃmï gÀ¸ÉÛUÀ¼À ¤ªÀiÁðt 5 vÁ¥À¸Áܦ ¹éZÀÄÑUÀ¼ÀÄ GµÀÚ¢AzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÁåPÉÆÃZÀ£É ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ¬Ä¹zÁUÀ CªÀÅUÀ¼À UÁvÀæ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ºÉZÀÑUÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä®ègÀ C£ÀĨsÀªÀPÉÌ MAzÀÄ Q¯ÉÆÃUÁæªÀiï ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß CzÀgÀ vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀzÉAiÉÄà WÀ£À ¹Üw¬ÄAzÀ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV zÀæªÀ ¹ÜwUÉ §zÀ¯Á¬Ä¸À®Ä CUÀvÀå«gÀĪÀ GµÀÚPÉÌ ªÀ¸ÀÄÛ«£À zÀæªÀ£À UÀÄ¥ÉÆÛõÀÚ J£ÀÄßvÁÛgÉ 1. zÀæªÀ£ÀUÀÄ¥ÉÆÛõÀÚ KPÀªÀiÁ£À dƯï 2. MAzÀÄ Q¯ÉÆÃdƯï =1000 dƯï 3. eÉÆøɥsï ¨ÁèPï UÀÄ¥ÉÆÛÃ


GµÀÚzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 5. 1] ªÁåPÉÆÃZÀ£É 6. 2]vÁ¥ÀzÀ°è KjPÉ 7. 3]ªÀ¸ÀÄÛ«£À ¹Üw §zÀ¯ÁªÀuÉ 8. D«ÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ¢AiÀÄÄ«PÉUÀ½VgÀĪÀ ªÀåvÁå¸À w½¹? 9. D«ÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ¢AiÀÄÄ«PÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À°è MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå CA±À«zÉ. JgÀqÀÆ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À°è zÀæªÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ C« ¹ÜwUÉ ¥ÀjªÀvÀð£É DUÀÄvÀÛzÉ . 10. DzÀgÀÆ EªÉgÀqÀÆ QæAiÉÄUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ ¸ÀàµÀÖ ªÀåvÁå¸ÀUÀ½ªÉ. 11. D ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß PɼÀV£À PÉÆõÀÖPÀzÀ°è PÉÆnÖzÉ. 4.

12.

D«ÃPÀgÀt PÀÄ¢AiÀÄÄ«PÉ 14. 1] D«ÃPÀgÀtªÀŸÀ¢Ý®èzÉ ¤zsÁ£ÀªÁV zÀæªÀ PÀÄ¢AiÀÄĪÁUÀ PÉÆvÀ 15. dgÀÄUÀĪÀ «zÀåªÀiÁ£À PÉÆvÀ ±À§Ý GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. 16. 2]EzÀÄ J®è vÁ¥ÀUÀ¼À°è dgÀÄUÀÄvÀÛzÉ EzÀÄ ¤¢ðµÀÖ vÁ¥ÀzÀ°è 17. dgÀÄUÀÄvÀÛzÉ 18. 3] D«ÃPÀgÀt DUÀĪÁUÀ vÁ¥À PÀÄ¢AiÀÄÄ«PÉAiÀÄ Erà ¥ÀæQæ 19. ªÀåvÁå¸ÀªÀÅmÁAUÀ§ºÀÄzÀÄ AiÉÄAiÀÄ°è vÁ¥À ¹ÜgÀ 20. 4]EzÀÄ zÀæªÀzÀ ªÉÄïÉä£À°è ªÀiÁvÀæ PÀÄ¢AiÀÄÄ«PÉAiÀÄÄ zÀæªÀzÀJ®è 21. dgÀÄUÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ . ¨sÁUÀUÀ½AzÀ®Æ DUÀÄvÀÛzÉ. 13.


GµÀÚzÀ ¸Àé¨sÁªÀ

GµÀÚzÀ PÁå®jPï ¹zÁÝAvÀ ºÁUÀÆ ZÀ®£À ¹zÁÝAvÀUÀ¼À §UÉÎ ¤ÃªÀÅ JAl£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «ªÀgÀªÁV PÀ°wzÉÝÃj ¤ªÀÄUÉ w½ ¢gÀĪÀAvÉ GµÀÚªÀÅ ±ÀQÛAiÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥À. AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛ«£À°è£À CtÄUÀ¼ÀÄ ZÀ°¸ÀÄvÀÛgÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À ZÀ®£É PÀA¥À£À, ¨sÀæªÀÄt CxÀªÁ ¸ÁÜ£ÁAvÀgÀUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è EgÀ§ºÀÄzÀÄ. CtÄUÀ¼ÀÄ ZÀ°¸ÀÄvÀÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ C§PÉÌ ZÀ®£À ±ÀQÛ §gÀÄvÀÛzÉ. ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ WÀ£À ¸ÀÜwAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CzÀgÀ CtÆUÀ¼À ZÀ®£À±ÀQÛ CvÀåAvÀ PÀrªÉÄ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ zÀæªÀ ¹ÜwAiÀÄ°è vÀĸÀÄ ºÉZÀÄÑ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ C¤® ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CtÄUÀ¼À ZÀ®£À ±ÀQÛ E£ÀÆß ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀ¸ÀÄÛ«£À J®è CtÄUÀ¼À ZÀ®£À ±ÀQÛUÀ¼À ªÉÆvÀÛªÀÅ D ªÀ¸ÀÄÛ«£À°ègÀĪÀ GµÀÚzÀ ¥ÀjªÀiÁtªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ¬Ä¹zÁUÀ CªÀÅUÀ¼À ºÉZÀÑUÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä®ègÀ

UÁvÀæ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV C£ÀĨsÀªÀPÉÌ

MAzÀÄ Q¯ÉÆÃUÁæªÀiï ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß CzÀgÀ vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀzÉAiÉÄà WÀ£À ¹Üw¬ÄAzÀ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV zÀæªÀ ¹ÜwUÉ §zÀ¯Á¬Ä¸À®Ä CUÀvÀå«gÀĪÀ GµÀÚPÉÌ ªÀ¸ÀÄÛ«£À zÀæªÀ£À UÀÄ¥ÉÆÛõÀÚ J£ÀÄßvÁÛgÉ.

«²µÉÆÖõÀÚ MAzÀÄ Q¯ÉÆUÁæªÀiï gÁ²AiÀÄļÀî ªÀ¸ÀÄÛ«£À vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ


rVæ ¸É°ìAiÀĸï£ÀµÀÄÖ ºÉaѸÀ®Ä CzÀPÉÌ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ GµÀÚPÉÌ D ªÀ¸ÀÄÛ«£À «²µÉÆÖõÀÚ J£ÀÄßvÁÛgÉ.

ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ • WÀ£À JAzÀgÉãÀÄ? • GµÀÚ JAzÀgÉãÀÄ? • C¤® JAzÀgÉãÀÄ? • PÀÄ¢©AzÀÄ JAzÀgÉãÀÄ? Project topic

Heat

School Nambhi

Subject

Science

Class -9

Project period

From -02-11-2012

Teacher

Narayanaswamy.M

DE-Coordinator Name of students

Sumitra

Month N

District

theRaju , Prakash, Meenakshi, Manjunatha, ayaz Pasha ,Aarathi, sowmy , veena,

Resources used

To – 27-

School library books


Text books, web, Data collected methods

Survey online

Technology used

Project sharing Students learning

Project evaluation Teacher remark

Microsoft Word, tools, & Internet,

27-11-2012

It skills like web browsing, and improve ling

Narayanaswamy . M

Students got concept clarity and able to refl Students improve communication skills.

science nambhi  

science nambhi

Advertisement