Page 1

Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijenjeni poslovni partneri! Na stranicama našeg kataloga naći ćete raznovrsno bilje, vrste za pošumljavanje i hortikulturne sadnice za osmišljeno ozelenjavanje parkovnih površina, perivoja, vrtova, aleja, ili okućnica u gradu, selu ili vikend naselju, kao i idejna rješenja stručnoga kadra osposobljenog za projektovanje(ing.hortikulture). Rasadnik „Busovača“ ima dugogodišnju tradiciju u proizvodnji šumskih sadnica i ukrasnog drveća i grmlja. Formiran je 1965. godine, i ima površinu 16, 4 ha, što ga čini jednim od najvećih rasadnika na području BiH. U saradnji sa Šumarskim fakultetom u Sarajevu vrši se stručni nadzor nad sadnim materijalom, kao i zaštita od biljnih oboljenja istog. U našem Rasadniku možete naći preko 100 različitih vrsta i kultivara, sve proizvedene u rasadniku, i to generativnim, vegetativnim i kalemljenim putem. Nudimo sadnice različitih starosti i uzrasta, kao i Božićnih jelki u vrijeme blagdana. U našem katalogu, pored slikovnog prikaza vrsta, imate i upute o karakteristikama uzgoja pojedinih vrsta. Rasadnik redovno radi na povećanju kvantiteta vrsta, te pored prikazanih u katalogu, na tržištu se redovno javljaju i nove. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon/fax 030/ 733-142, ili e-mail: rasadnikbus@gmail.com. ŠGD/ŠPD „Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske Šume“ d.o.o. Donji Vakuf RASADNIK „BUSOVAČA“

1


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Š U M S K E S A D N I C E: ABIES ALBAALBA Jela Stablo visoko 30 m, raste na dubokim, humusom bogatim tlima, dobro podnosi sjenu, mraz i sušu.

Osjetljiva je na štetne plinove, te se ne sadi uz industrijska postrojenja.

.

PICEA ABIES-Smrča ABIES Stablo visoko do 50 metara, kupaste krošnje. Korjenov sistem je površinski bez centralnog korjena. Osjetljiva je na vjetroizvale.

Podnosi sjenu, ali je osjetljiva na kasne mrazeve.Otporna je na gradske polutante. Preferira ilovasta i rahla tla.

PICEA OMORICA-Pančićeva omorika OMORICA Stablo visoko 30 metara, ima usko piramidalan habitus. Endemična vrsta, crveno-smeñe tanke kore .

Veoma je otporna na mraz i sušu, te djelovanje prašine i gasova. Uspjeva na visinama od 300-1600 m.

2


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PINUS SYLVESTRIS-Bijeli bor SYLVESTRIS Stablo visoko do 40 m.Ima jaku Žilu srčanicu.Heliofilna i kserofilna vrsta.

Podnosi sve tipove tla, i raste do 2 000 m n.v.

PINUS NIGRA-Crni bor NIGRA Stablo jajaste krošnje, jakog i razgranatog korjena. Heliofilna vrsta koja naseljava kserotermna staništa, uglavnom na krečnjaku.

Sadi se na toplijim ekspozicijama brdskog i gorskog pojasa.

PINUS HELDREICHII-Munika HELDREICHII Stablo 30 m visine, ovalnopiramidalne krošnje.Kora je pepeljasto siva i ispucala.

Korjen prodire duboko.Najčešće naseljava strme i sjenovite terene.

LARIX DECIDUA-Ariš DECIDUA Listopadni drvo do 35 m visine. Korjenov sistem je veoma razvijen sa žilom srčanicom. Dobro podnosi sunčane terene. Karakteriše je brzi rast te otpornost na niske temperature.

3


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACER PSEUDOPLATANUSPSEUDOPLATANUS Gorski javor Listopadno stablo visine do 40 m. Raste na duboki, humusom bogatim tlima.

Prirodno ga najčešće susrećemo u kombinaciji sa bukvom i jasenom. Doživi starost do 400 godina. Plemeniti je lišćar.

FRAXINUS EXCELSIOREXCELSIOR Bijeli jasen Listopadno drvo do 40 m visine. Ima razvijeni razgranat korjen sa dugim i bočnim žilama.

Raste na vlažni,bogatim tlima u zoni bukovih šuma. Plemenita je šumska vrsta.

FAGUS FAGUS SYLVATICASYLVATICA Bukva Listopadno drvo oko 40 m visine. Ima veoma razvijen plitak korjenov sistem. Veoma dobro podnosi sjenu.

Raste na dubokim, svježim tlima. Najčešće raste u kombinaciji sa jelom i hrastom. Može podnjeti nadmorsku visinu preko 2 000 m.

4


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUERCUS PETREA – Hrast kitnjak Visoko listopadno drvo, sa jako razvijenim centralnim korjenom

Uspjeva na svježim tlima i nema prohtjeva prema istim.

QUERCUS ROBUR – Hrast lužnjak Stablo visoko 40 metara. Korjenov sistem je jako razvijen, a centralni korjen prodire u dubinu do metara.

Vrsta svijetlosti koja pretežno nastanjuje vlažno zemljišta sa visokim nivoom podzemne vode. nekoliko

PRUNUS AVIUM – Divlja trešnja Listopadno drvo oko 15 metara. visine.Cvijeta istodobno sa listanjem.

Brzo rastuća je vrsta. Raste na umjerno vlažnim tlima, do 1700 m n.v.

MALUS SYLVESTRISSYLVESTRIS Divlja jabuka Drvo naraste do 10 metara visine. Korjenov sistem dobro razvijen. Nalazimo je u mezofilnim šumama.

Cvijeta u V mjesecu. Najčešće se koristi za kalemljenje za dobijanje bogatijih plodom sorti.

5


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MORUS ALBA-Bijeli dud ALBA Brzo rastuće srednje veliko drvo kuglaste krošnje, srednje dugog životnog vijeka, koje naraste do nekih 20 metara visine. Proizvodi se najviše kao podloga za kalemljenje hortikulturnih žalosnih formi, ili kao voćkarica.

PYRUS PYRASTER-Kruška PYRASTER Listopadno drvo do 15 m visine, široko piramidalne krošnje, i masivnog pravilnog debla. Korjen je razvijen i dubok.

Spororastuća je vrsta, koja cvjeta sa listanjem.Nastanjuje kserotermna područja, a ima je čak i na 1500 m n.v.

HORTIKULTURNE SADNICE: PICEA PUNGENS – Srebrna Smrča Naraste do 30 m visine. Ima gustu, široko piramidalnu krošnju. Iglice plavozelene do srebrno-zelene. Uzgaja se kao soliter ili u grupama.

Dobro podnosi gradski klimat. Otporna je prema suši i i jakim jesenjim mrazevima.

PICEA GLAUCA „CONICA“ –Smrča Konica Kultivar uskokoničnog i gustog habitusa.

Grančice vrlo tanke, u početku svijetlozelene, a kasnije plavkasto zelene.

6


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PINUS MUGO - Krivulj Javlja se kao polegnut grm Deblo nepravilno,leži na

zemlji ili na kamenju. Ima zaštitni karakter, čuva zemljište od erozije.

PSEUDOTSUGA MENZIESSII – Duglazija Zimzeleno stablo, do 30 m visine. Odlikuje je brz rast i kvalitetno drvo.

Ne podnosi zbijena, plitka i siromašna zemljišta.

THUJA OCCIDENTALIS – Zapadna Tuja U našim uslovima može da naraste do 20 m visine. Krošnja je u mladosti Uskopiramidalna, a kasnije je zaobljena.

Najviše voli podlogu od krečnjaka. Podnosi sušu i niske temperature. Najčešće se koristi za žive ograde.

THUJA ORIENTALIS – Istočna Tuja Manje drvo, do 10 m visine. Ima gustu piramidalnu Krošnju.

Nema posebnih zahtjeva prema tlu, ali preferira silikatne podloge.

7


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THUJA OCCIDENTALIS „SMARAGD“-Tuja Smaragd „SMARAGD“ Zimzelena stubolika biljka, naraste do 6 metara visine.

THUJA OCC.“COLUMNA“ OCC.“COLUMNA

Odlikuje se horteoestetskim osobinama, a sadi se za živu ogradu ili kao soliterna.

-Tuja Kolumna

Kultivar je obične zapadne tuje, do 6 m visine. Pogodna je za žive ograde.

Za zdrav izgled zahtjeva rahla i svježa staništa.

THUJA OCC.“RHEINGOLD“ -Tuja Rejingold Kultivar tuje, do 2 m visine, sa zlatnim novim izbojcima. Pogodna je za kamenjare.

Nema posebne zahtjeve i uzgoja se kao i obična tuja.

THUJA OCC.“TEDDY“ OCC.“TEDDY“-Tuja Tedi Četinarska okruglasta forma, Naraste do ½ metra visine.

Dobro podnosi sunčane i polusjenovite terene. Odlično se kombinira u kamenjarima sa sa biljkama.

8


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THUJA OCC. „DANICA“ Danica „DANICA“-Tuja CA“ Niske loptaste forme tuje, tamno -zelene boje, sporog rasta.

Neobična i veoma pogodna za male vrtove, kamenjare i žardinjere.

THUJA OCC. „GLOBOSA“-Tuja Globosa „GLOBOSA“ Ovo je okruglasta forma, naraste do 1.5m. Jedna je od vrsta koja Koja se lako prilagoñava uvijetima sredine.

Četine su jasno zelene boje i izmeñu ostalog jako je zahvalna za sadnju u žardinjerama.

CHAMAECYPARIS LAWSONIANA – Pačempres Naraste do 30 m. Krošnja je uskokonična. Nije izbirljiv u pogledu zemljišta. Izdrži na temperaturi - 25˚C.

Ne podnosi suh zdrak i suho zemljište. Uzgaja se soliterno ili u grupama.

CHAMAECYPARIS LAWSONIANA“STARDUST“ Stardast LAWSONIANA“STARDUST“-Pačempres “STARDUST“ Kultivar širokopiramidalnog habitusa do 10 m visine i oko 3 m širokom bazom.

Sadi se uglavnom kao soliterna biljka. zanimljiva zbog zlatnih vršnih izbojaka.

9


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHAMAECYPARIS CHAMAECYPARIS PISIFERA “PLUMOSA AUREA“ AUREA“-Pačempres Plumosa Hortikulturna četinarska vrsta karakteristična po zlatnim četinama.

Sadi se na osunčanim terenima. Nema posebnih prohtjeva prema tipu tla.

CHAMAECYPARIS PISIFERA „BOULEVARD“ „BOULEVARD“ –Pačempres Bulevard Kultivar pjegavog pačempresa. Naraste u visinu do 5 m.

Najčešće se koristi kao soliter. Zanimljiva je po svojoj boji i habitusu.

CHAMAECYPARIS LAW. „COLUMNARIS“ „COLUMNARIS“-Pačempres Kolumnaris Kultivar lavsonovog pačempresa, uskog stupolikog rasta, 5-10 m visine.

Grane su usmjerene prema gore. Pri bazi je širi, a pri vrhu se sužava.

CHAMAECYPARIS LAW.„ELWOODII LAW.„ELWOODII“ „ELWOODII“-Pačempres Elvudi Kultivar čunjastog rasta, 2-3 m visine. Vrlo je gust, sa igličastim lišćem od plavozelene do plavosive boje.

Koristi se za kao soliter ili u grupama.

10


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHAMAECYPARIS PISIFERA „SNOW WHITE“ WHITE“ -Pačempres Snow Kultivar pjegavog pačempresa, čunjastog rasta.

Listovi igličasti, bijelo prošarani. Biljka je sa veoma izraženim hortoestetskim osobinama.

CHAMAECYPARIS PISIFERA “FILIFERA “FILIFERA AUREA“ AUREA“-Pačempres Zlatni Konci Kultivar pačempresa, otporan na mraz i niske temp.

Pogodan za sadnju u kamenjarima, uz staze ili pojedinačno. Heliofilna vrsta.

TAXUS BACCATA-Tisa BACCATA Grm ili srednje visoko drvo, naraste nekada i do 20 m. Ima široko piramidalnu krošnju promjera do 1 metra.

Vrsta je sjene, sadi se kao soliter ili je možemo sresti u bukovim ili mješovito četinarskim šumama. Veoma dekorativna vrsta.

TAXUS X MEDIA – Tisa Media Hibridna vrsta tise, stubolikog rasta. Ne zauzima mnogo mjesta, i voli polusjenu.

Često korištena u ureñivanju vrtova, kao kontrast širokim formama.

11


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAXUS BACCATA „FASTIGIATA AUREA„ AUREA„- Zlatna tisa Kultivar stubolike tise, zlatnih vrhova četina, koja za razliku od obične tise voli sunce.

Po tipu tla nema velikih prohtjeva, ali preferira svježa tla.

CEDRUS ATLANTICA – Atlantski kedar Ima piramidalnu krošnju, a grane koso, prema gore usmjerene. Dobro podnosi niske i visoke temperature.

Uzgaja se kao soliter ili u grupama. Najviše voli bazičnu podlogu i svijetle položaje.

CEDRUS DEODARA – Himalajski kedar Ukrasno stablo do 30 m visoko. Osjetljiv je na niske temperature.

Heliofilna vrsta. Uzgaja se kao soliter ili u većim ili manjim grupama.

JUNIPERUS VIRGINIANA – Virginijska kleka Zimzeleno drvo, do 20 m visine. Ima izduženo jajoliku krošnju.

Nije izbirljiva u pogledu zemljišta. Dobro podnosi gradski klimat.

12


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUNIPERUS JUNIPERUS SCOPULORUM “SKYROCKET““SKYROCKET“-Borovica Skajroket Kultivar poznat kao „Nebeska strijela“. Naraste do 7,5 m visoko.

Odlikuje se izrazitim estetskim osobinama. Može se koristiti soliterno ili u grupi.

JUNIPERUS SQUAMATA “MEYERI““MEYERI“-Borovica Mejeri Kultivar sjajno srebrnih iglica. Sadi se pojedinačno se pojedinačno.

Odlikuje ga nizak rast, do 2 m, te rast grana u raznim smjerovima, što ga čini bujnom biljkom.

JUNIPERUS CHINENSIS “STRICTA““STRICTA“-Borovica Strikta Kultivar koji je često zastupljen u vrtovima. Naraste do 2 m.

Grane su uspravne, pokrivene srebrnim bodljikavaim iglicama.

JUNIPERUS SQUAMATA „BLUE STAR“STAR“-Borovica Blu Star Kultivar niskog, ali širokog rasta. Listovi bodljikavi, srebrno-plave boje.

Pogodan za kamenjare i strme terene. Nema posebne zahtjeve prema zemljištu.

13


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUNIPERUS CHINENSIS “OLD GOLD“GOLD“-Borovica Old Gold Pokrivač tla zlatnožute boje. Raste u visinu do 0,5 m, a horizontalno i do 2 m.

Pogodan za uzgoj na kamenjarima.

JUNIPERUS HORIZONTALIS“GREY HORIZONTALIS“GREY PEARL“PEARL“-Borovica Grej Perl Kultivar borovice kojemu grane se kreću po zemlji sa vršnim izbojcima okrenutim prema gore.

Dekorativan je zbog boje, a sadi se najčešće u kamenjarima.

JUNIPERUS HORIZONTALIS „BLUE CHIP“-Borovica Blu Čip CHIP“ Kultivar je borovice kojemu se grane preklapaju, čineći gusti pokrivač tla.

Dobro služi za prekrivanje zidova ili drugih betonskih grañevina.

.

JUNIPERUS HORIZONTALIS “WILTONII““WILTONII“-Borovica Viltoni Kultivar polegle borovice sa puzajućim granama. Heliofilna vrsta. betonskih

Nema velike prohtjeve po pitanju zemljišta. Dobro služi za prekrivanje ili neumjesnih zidića.

14


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUCUBA JAPONICA – Aukuba Nadzemni dio strada od jakih mrazeva, ali se uspješno obnavlja na proljeće.

Zimzeleni grm do 3 m visine. Može se uzgajati kao sobna biljka. Voli polusjenovita mjesta.

BERBERIS THUNBERGII „ATROPURPUREA“ – Žutika Listopadni, gusto razgranati grm, do 1 m visine i prečnika krune oko 1 m. Cvjeta u IV i V mjesecu. U pogledu kvaliteta zemljišta nije izbirljiv..

Dobro podnosi niske temperature. Otporna je na prašinu i gasove. Upotrebljava se za živu ogradu ili pojedinačno.

BERBERIS JULIANAE -Julianova Žutika Zimzeleni grm do 2,5 m visine. Cvjeta u V i VI mjesecu. Cvjetovi su žuti.

Dobro podnosi niske temperature. Otporan je na sušu i otrovne gasove. Koristi se za živice, a veoma su efektni i kao pojedinačni.

BUXUS SEMPERVIRENS“AUREOVARIEGATA“ SEMPERVIRENS“AUREOVARIEGATA“ – Šimšir Zlatni Zimzeleni grm, sa dekorativnim zlatnožutim izbojcima.

Dobro podnosi mrazove i visoke temperature. Može se oblikovati po želji.

15


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUXUS SEMPERVIRENS-Šimšir SEMPERVIRENS Zimzelni grm.Otporan na mraz i često se korisit za žive ograde ili za orezivanje raznih oblika po volji.

Raširen je u rasadničkoj proizvodnji.

COTONEASTER HORIZONTALIS – Mušmulica Poluzimzeleni, do 40 cm visoki, polegli grmić. Cvjeta u VI mjesecu. Zahtjeva kvalitetno zemljište. Otporan je na sušu i negativne uticaje gradskog klimata.

Najčešće se sadi pojedinačno i to na svjetlim do polusjenovitim mjestima. Pogodan je za strme terene.

COTONEASTER DAMMERI – Mušmulica puzajuča Zimzeleni polegli grm. Nema velikih prohtjeva po pitanju zemljišta.

Koristi se za kamenjare, i pokrivanje betonskih zidića.

ILEX x MESERVEAE“BLUE MESERVEAE“BLUE PRINCE“ PRINCE“ –Božikovina Blu Princ Zimzeleni grm, slićnih zahtjeva kao obićna božikovina .

Razlikuje se samo u habitusu. Niskog je rasta.

16


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILEX AQUIFOLIUM „AUREOVARIEGATUM“„AUREOVARIEGATUM“-Božikovina Žutolisna Raste kao niska forma do 1 m visine i čest je u dekoriranju vrtova.

Zimzeleni grm, sa žutim rubovima lista. Dekorativan zbog grananja i boje lista.

ILEX AQUIFOLIUM - Božikovina Zimzeleni grm do 5 m visine. Cvjetovi blijedo žućkasti, a cvjetaju u V i VI mjesecu

Veoma je cijenjena u hortikulturi, a koristi se za živice i pojedinačno.

MAHONIA AQUIFOLUM – Mahonija Zimzeleni grm do 1,5 m visine. Cvjetovi su žuti, a pojavljuju se u IV iV mjesecu. Pogodna je za uzgoj na otvorenim sjenovitim položajima

Dobro podnosi niske temperature. Otporna je na dim prašinu i otrovne gasove.

PRUNUS LAUROCERASUS – Lovorvišnja Zimzeleni grm od 1 – 3 m visine. Sadi se na vlažna i rahla tla.

Najbolje se razvija u svijetlim i otvorenim mjestima. Koristi se pojedinačno ili u živoj ogradi.

17


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EUONYMUS FORTUNEI“AUREOVARIEGATA“ Žutolisna FORTUNEI“AUREOVARIEGATA“-Kurika “AUREOVARIEGATA“ Zimzeleni grm.Dobar je za sadnju u kamenjarima. Voli plodno tlo.

Dekorativan po boji listova. Tokom cijele godine je zanimljiv.

EUONYMUS Emerald n Gold EUONYMUS FORTUNEI „EMERALD N GOLD“-Kurika GOLD“ Zimzeleni grm.Pogodan podzide i kamenjara.

Nema velikih prohtjeva prema kvaliteti za tla.Vrsta je koja puže po zemlji sa veoma dekorativnim šarenim lišćem.

LABURNUM ANAGYROIDES – Zlatna Kiša Grm ili manje drvo, dekorativna u proljeće kad se iscvjeta cvastima koji podsjećaju na kišu žute boje.

Otporna na mrazeve. Sadi se pojedinačno, ili u drvorede.

LIGUSTRUM VULGARE “AUREOVARIEGATUM“AUREOVARIEGATUM“-Kalina Zlatna Vrsta pogodna za žive ograde ili kao soliter. Slabo je otporna na mraz.

Dekorativna je po boji lišća. Dobro podnosi orezivanje.

18


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIGUSTRUM VULGARE-Kalina VULGARE Naraste do 3 metra visine sa Listopadni grm pogodan za živu mnogobrojnim, slabo razgranatim izbojcima. ogradu i topijarenje.Otporan na Raste na visini i do 1 000 m n.v. sve uvjete.

CAMPSIS RADICANS -Tekoma Hortikulturna penjačica, dekorativna zbog svog cvijeta. Sadi se na vrlo sunčanom do polusjenovitom mjestu. Cvate tijekom cijele godine.

Vrlo otporna penjačica koja vrlo brzo dosegne visinu i do7m. Cvjetovi su narančasto-crveni, oblika trubice. Može se uzgojiti i oblikovati kao D drvo.

TAMARIX PENTANDRA – Tamaris Listopadni šiboliki grm, 3 – 5 m visine. Cvjeta od VI – VIII mjeseca. Najbolje podnosi sunčane i zaštićene položaje.

Za uspješan razvoj treba mu osigurati pjeskovita i vlažna zemljišta. Dobro podnosi niske temperature. Uzgaja se kao soliter na travnjacima.

ACER PALMATUM „SANGOKAKU“ – Japanski javor Sangokaku Manje drvo do 8 m visine. Krošnja mu je gusta, široka, okruglasta.

U jesen listovi postaju karmin crvene boje. Za dobar uzgoj zahtjeva svježa i plodna zemljišta.

19


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FRAXINUS EXCELSIOR „ROBUSTA“„ROBUSTA“-Jasen Robusta Kalemljena forma običnog jasena, okruglastog habitusa.

Veoma ukrasna zbog krošnje, pa se često korisiti u hortikulturi.

FRAXINUS EXCELSIOR EXCELSIOR „PENDULA“„PENDULA“- Jasen Žalosni Kalemljena forma sa granama usmjerenim prema dolje(žalosna forma).

Prečnik krošnje je do 2,5 metra. Sadi se pojedinačno- kao soliter.

SALIX SALIX CAPREA“PENDULA“CAPREA“PENDULA“- Iva Kalemljena žalosna forma, karakteristična po cvjetovima koji se javljaju početkom proljeća (tzv.Cica-maca)

Mjere njege su orezivanje grana koje mogu doći skroz do tla.

SALIX INTEGRA „HAKURO NISHIKI“NISHIKI“-Vrba Hakuro Nišiku Kalemljena forma vrbe, sa izuzetno zanimljivim vrhovima listova koji na suncu iz zelene prelaze u bijelo rozu boju.

Veoma dekorativna forma koja se primjenjuje za ureñivanje manjih vrtova.

20


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GINKGO BILOBA – Ginko Listopadno drvo do 30 m visine, piramidalne krošnje. U jesen poprimi žuto-zlatnu boju. Otporan je na niske temperature.

Raste u dubokim i svježim tlima. Ne podnosi zasjenu. Otporan je na djelovanje jakih vjetrova, a dobro podnosi zagañenu atmosferu i štetne plinove.

CATALPA BIGNONIOIDES – Katalpa Listopadno drvo 5 – 15 m visine. Krošnja je okruglasta i široka, a cvjeta u VII mjesecu.

Uzgaja se na vlažnim i propusnim tlima. Zahtjeva svjetlije položaje. Koristi se kao soliter, a često i za gradske aleje.

PRUNUS CERASIFERA „ATROPURPUREA“ „ATROPURPUREA“ – Crvenolisna Šljiva Listopadno stablo do 8 m visine. Može se koristiti pojedinačno ili u grupama. Najčešće kalemljena forma.

Koristi se za sadnju po parkovima ili za drvorede.Dekorativno je po boji lišća koje je crvene boje tokom. cijele vegetacije.

SOPHORA JAPONICA – Pagoda Drvo Cvjetovi žućkasto – bijeli. Zahtjeva toplija i svjetlija mjesta.

Listopadno manje drvO. Vrijeme cvjetanja je VIII mjesec. sa okruglastom krošnjom. Osjetljiva je na niske temperature.

21


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SORBUS AUCUPARIA AUCUPARIA – Jarebika Listopadno drvo do 10 m visine. Raste na različitim silikatnim i krečnjačkim zemljištima.

Cvjeta u VI i VII mjesecu. Cvjetovi su bijeli i prijatnog mirisa,a plod su crvene bobice koje ostaju na granama zimi.

TI LIA LIA PARVIFOLIA PARVIFOLIA – Lipa Listopadno drvo visoko do oko 25m sa širokom i gusto razgranatom jajolikom krošnjom.

Najbolje uspjeva na dubokom, krečnjakom bogatom tlu. Upotrebljava se za aleje, a i kao soliterno stablo.

QUERCUS RUBRA – Crveni Hrast Listopadno drvo do 30 m Visine. Krošnja je široko zaobljena, veoma slikovita, naročito u jesen kada listovi poprime narančastu i crvenu boju.

Prilagoñava se različitim klimatskim i terenskim prilikama. Podnosi niske temperature. Odlikuje se brzim rastom.

BUDDLEIA DAVIDII – Budleja Davidova Listopadni grm koji naraste do 5 m visine.Cvjeta u VI mjesecu. Cvjetovi plavičasto-ljubičasti.

Uspjeva na različitim tlima, ali najbolje na plodnim i vlažnim. Sadi se kao soliter ili u grupama.

22


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHAENOMELES SPECIOSA – Japanska Dunja Listopadni široki grm, dostiže visinu do 1,5m. Cvjetovi su crveni, a cvjetanje je u III i IV mjesecu prije listanja.

Za svoj razvoj zahtjeva svježa i plodna zemljišta. Otporna je na sušu, niske temperature. Voli sunčane položaje.

ELEAGNUS ANGUSTIFOLIA – Igda Dobro raste na pjeskovitim zemljištima.

Listopadno, manje drvo. Cvjetovi su žuti i veoma i suhim mirisni.

FORSYTHIA X INTERMEDIA – Forzicija Za obilnu cvatnju zahtjeva sunčana mjesta Lijepo djeluje na travnjaku kao soliter ili u grupama.

Listopadni grm visine 2 – 3 m. Cvjeta u III i IV mjesecu. Nije izbirljiva u pogledu kvaliteta zemljišta.

HYBISCUS SYRIACUS – Sirijska Ruža Listopadni grm ili manje drvo do 5 m visine. Najbolje uspjeva na otvorenim i sunčanim mjestima.

Dobro podnosi sušu ali je ipak treba zalijevati, naročito pred cvjetanje. Dobro podnosi orezivanje te se koristi i za žive ograde.

23


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KERRIA JAPONICA - Kerija Listopadni grm do 3 m visine. Cvjeta u IV i V mjesecu. Cvjetovi su žute boje.

Sadi se na sunčanim i polusjenovitim mjestima.

LONICERA NITIDA – Sjajna Kozokrvina Zimzeleni, jako zbijeni grm koji naraste oko 1 m. Listovi su jajasto-duguljasti, 6 – 12 mm dugi.

Cvjeta u maju. Podnosi hladnoću i zagañen vazduh. Koristi se za bordure, dekoraciju manjih zidova.

MAGNOLIA LILIFLORA –Magnolia Ljiljanocvjetna Listopadni grm ili manje drvce do 4 m visine. Cvjetovi izvana purpurni, a unutra bijeli.

Cvjeta prije listanja u IV i V mjesecu. Za uzgoj zahtjeva svježa, duboka i drenirana zemljišta.

MAGNOLIA SOULANGE SOULANGEANA – Magnolia Cvjetovi su purpurno – ružičasti, rjeñe bijeli, zvonasti i uspravni.

Odlikuje se visokim hortoestetskim svojstvima.Veoma rado sañena po vrtovima.

24


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MORUS Dud MORUS ALBA „PENDULA“-Žalosni „PENDULA Osebujno i lijepo stablo prvenstveno uzgajano zbog neobičnog habitusa. Forma se dobija isključivo kalmljenjem.

Koristi se soliterno. Daje i plodove.

PHILADELPHUS CORONARIUS – Pajasmin Listopadni grm, do 3 m visine. Cvjetovi mirisni, bijeli. Cvjeta od V – VI mjeseca. Uzgaja se pojedinačno ili manjim grupama.

Najbolje se uzgaja na sunčanim položajima,a uzgaja se zbog svoje dekorativnosti.

WEIGELA FLORIDAFLORIDA- Vajgela Dekorativan grm, purpurne boje lista, koji cvijeta V, VI mjesec rozim cvijećem u obliku trube.

Raste do 2 m visine.

WEIGELA FLORIDA“VICTORIA“FLORIDA“VICTORIA“-Vajgela Dekorativan grm, zanimljivog trubastog cvijeća koje cvjeta u V i VI mjesecu.

Nije zahtjevna za uzgoj, raste do 2 m u visinu.

25


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PYRACANTHA COCCINEA – Vatreni Trn Zimzeleni, jako razgranat bodljikav grm, do 2,5 m visine.

Voli sunčane, suhe i kamenite terene. Zimi zadržava crvene bobice, koje su, takoñer dekorativne.

POTENTILLA FRUTICOSA – Petoprsta Listopadni, gusto granat, uspravan, do 1 m visok grm. Cvjetovi su žuti, a cvjeta od V – VIII mjeseca.

Najbolje se razvija u dubljem i svježijem zemljištu. Sadi se pojedinačno, a koristi se i za žive ograde. Heliofilna je vrsta.

ROBINIA PSEUDOACACIA PSEUDOACACIA – Bagrem Listopadno drvo, do 25 m visine. Cvjeta u V i VI mjesecu, dekorativnim bijelim cvastima.

Cvjetovi su bijele boje. Prilagoñava se svakom zemljištu.

RHUS TYPHINA – Ruj Listopadno drvo do 10 m visoko. Krošnja široko kišobranasta. Posebna dekorativnost je u jesen kada listovi poprime purpurno crvenu boju, a plod se formira u zanimljivu šišaricu.

Odlikuje se brzim rastom na različitim zemljištu.

26


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPIRAEA SPIRAEA x VANHOUT VANHOUTTEII TEII – Suručica Lilistopadni grm do 2 m visine. Cvjetovi bijele boje i javljaju se u V u VI mjesecu. Odlikuje se jednostavnim uzgojem.

Može se uzgajati pojedinačno ili u grupama. Može se saditi za ozelenjavanje nasipa uz autoputeve jer se dobro prilagoñava strmim terenima.

SPIRAEA BUMALDA – Bumaldova Suručica Listopadni grm, do 80 cm visine. Ima zanimljive i dekorativne roze cvasti koje prekriju cijeli grm u VI mjesecu.

Za uspješan razvoj zahtjeva propusna tla.

SYRINGA VULGARIS – Obični Jorgovan Listopadni grm, oko 3 m visine. Cvjeta u IV i V mjesecu. Voli otvorene i sunčane položaje.

Za svoj razvoj zahtjeva hranjiva i dobro propusna zemljišta.

VIBURNUM OPULUS –Snježne Lopte Listopadni grm oko 4 m visine. Odlikuju ga bijeli cvjetovi koji su kao snježne lopte i vise na granama.

Cvjeta u IV i V mjesecu. Zahtjeva sunčane položaje.

27


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIBURNUM RHYTIDOPHYLLUM – Kineska Hudika Zimzeleni grm do 3 m visine. Česta je u vrtovima i parkovima.

Sadi se zbog dekorativnosti i jednostavnog uzgoja.

TRAJ NICE: VINCA MAJOR“AUREOVARIEGATUM“-Vinka MAJOR“AUREOVARIEGATUM“ Zimzeleni polugrm, lisno dekorativni, čije grane pužu po zemlji.Uspjeva na svim vrstama tla.

Cvijetovi su rijetki.Cvijeta u V mjesecu ljubičastim jednostavnim cvjetovima.

FESTUCA GLAUCA-Vlasulja GLAUCA Veoma otporna i dekorativna trava, privlačne plave boje.

Mnogo korištena u hortikulturi i nije nimalo zahtjevna po pitanju tla.

SOLANUM CAPSICASTRUM-Zimska Trešnja CAPSICASTRUM Još je zovu i Božićna trešnja. Voli osvjetljeno mjesto ili laganu sjenu, te ne previše vlažno tlo.

Dosegne visinu od 45-60cm. Zalijevati mekanom (odstajalom) vodom.

28


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PHYLLITIS SCOLOPENDRIUM-Jelenak SCOLOPENDRIUM Ukrasna paprat. Veoma često se korisit u sjenovitim i vlažnim područjima.

Nije zahtjevan za uzgoj.

TAGETES PATULA-Kadifa PATULA Jednogodišnja ukrasna cvjetnica, raznih boja cvijeta.

Cvjeta od VI-X mjeseca . Pogodna za formiranje niske cvjetne staze.

IRIS SP.-Perunika SP Cvjetna stabljika naraste i do 1,50 m visoko i obično ima dva do tri cvijeta na krajevima cvjetne stabljike.

Cvjetni listovi su najčeščće plave boje, pri dnu sa žutim ili bjelkastim mrljama i prevučeni ljubičastim žilicama.

SALVIA OFFICINALISOFFICINALIS Kadulja/žalfija To je zbijen, razgranat, 30-40 cm visok grm višegodišnje, drvenaste, četverouglaste stabljike

Ima ljekovita svojstva. Svi dijelovi biljke imaju jak, aromatičan miris, koji se sušenjem ne gubi..

29


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOLEIROLIA SOLEIROLII , Helxine soleirolii soleirolii - Kućna sreća Biljka sa malenim, okruglim listićima, koje je lakog uzgoja i brzo se širi.Ima nizak i kompaktan habitus.

Treba se saditi na polusjenovitim mjestima i ne smije biti direktno izložena suncu.Voli vlagu.

PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIUM - Lozica Listopadna penjačica, česta u u našim krajevima.Razgrana se i do 20 metra, a njeni listovi u jesen poprime karmin crvenu boju.

Penje se i učvršćuju putem vitica.

HEDERA HELIX „GOLD HEART“ - Bršljan Penjačica koja raste na sunčanim, sjenovitim i polusjenovitim mjestima.

Neophodan joj je oslonac za rast. nema prohjteva prema tipu tla.

30


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SADRŽAJ; 1. 2.

PREDGOVOR...............................................................................................................................1 ŠUMSKE VRSTE a. Abies alba b. Picea abies c. Picea omorika d. Pinus sylvestris........................................................................................................................2

3. a. Pinus nigra b. P.heldreichii c. Larix decidua d. Acer pseudoplatanus.................................................................................................................3 4. a. Fraxinus excelsior b. Fagus sylvatica c. Quercus petraea.......................................................................................................................4 5. a. Quercus robur b. Prunus avium c. Malus sylvestris d. Morus alba...............................................................................................................................5 6. a. Pyrus piraster HORTIKULTURNE SADNICE; b. Picea punges c. Picea abies „Conica“ d. Pinus mugo..............................................................................................................................6 7. a. Pseudotsuga menziesii b. Thuja occidentalis c. Th. orientalis d. Th. occ. „Smaragd“..................................................................................................................7 8. a. Th. occ. „Columna“ b. Th. occ. „Rheingold“ c. Th. occ. „Teddy“ d. Th. occ. „Danica“.....................................................................................................................8 9. a. Th. occ. „Globosa“ b. Chamaecyparis lawsoniana c. Ch. law. „Star Dust“ d. Ch. pisifera „Golden Mop“.......................................................................................................9 10. a. Ch. p. „Boulevard“ b. Ch. law. „Columnaris“ c. Ch. law. „Elwoodii“ d. Ch. law. „Snow“ .....................................................................................................................10 11. a. Ch. p. „Filifera Aurea“ b. Taxus baccata c. Taxus x media d. T. baccata „Fastigiata Aurea“................................................................................................11 12. a. Cedrus atlantica b. C. deodara c. Juniperus virginiana d. J. scopulorum „Skyrocket“.....................................................................................................12 13. a. J. squamata „Meyeri“ b. J. chinensis „Stricta“ c. J. squamata „Blue Star“ d. J. horizontali „Old Gold“.......................................................................................................13

31


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. a. Juniperus horizontalis „Grey Pearl“ b. J. h. „Blue Chip“ c. J. h. „Wiltonii“ d. Aucuba japonica..................................................................................................................14 15. a. Berberis thunbergii „Atropurpurea“ b. Berberis julianae c. Buxus sempervirens „Aureovariegata“ d. B. sempervirens...................................................................................................................15 16. a. Cotoneaster horizontalis b. C. dammeri c. Ilex x meserveae „Blue Princess“ d. ilex aquifolium „Aureovariegata“...........................................................................................16 17. a. Ilex aquifolium b. Mahonia aquifolium c. Prunus laurocerasus d. Euonymus fortunei „Aureovariegata“....................................................................................17 18. a. Euonymus fortunei „Emerald n Gold“ b. Laburnum anagyroides c. Ligustrum vulgare „Aureovariegata“ d. Ligustrum vulgare.................................................................................................................18 19. a. Camsis radicans b. Tamarix pentandra c. Acer palmatum d. Fraxinus excelsior „Robusta“................................................................................................19 20. a. Fraxinus excelsior „Pendula“ b. Salix caprea „Pendula“ c. S. Integra „ Hakuro Nishikii“ d. Ginkgo biloba........................................................................................................................20 21. a. Catalpa bignonioides b. Prunus cerasifera „Atropurpurea“ c. Sophora japonica d. Sorbus aucuparia..................................................................................................................21 22. a. Tilia parvifolia b. Quercus rubra c. Budleia davidii d. Chaenomeles speciosa.........................................................................................................22 23. a. Eleagnus angustifolia b. Forsythia intermedia c. Hybiscus syriacus d. Kerria japonica......................................................................................................................23 24. a. Lonicera nitida b. Magnolia liliflora c. M. soleangeana d. Morus alba „Pendula“............................................................................................................24 25. a. Philadelphus coronarius b. Pyracantha coccinea c. Potentilla fruticosa d. Robinia pseudoacacia..........................................................................................................25 26. a. Rhus typhina b. Spiraea x vanhouttei

32


Šumskogospodarsko društvo „ Šume Središnje Bosne“ Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Rasadnik Busovača, 030 733 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. S. bumalda d. Syringa vulgaris....................................................................................................................26 27. a. Viburnum opulus b. V. rhytidophyllum TRAJNICE; c. Vinca major „Aureovariegata“ d. Festuca glauca......................................................................................................................27 28. a. Solanum capsicastrum b. Phyllitis scolopendrium c. Tagetes patula d. Iris sp.....................................................................................................................................28 29. a. Salvia officinalis b. Soleirolia soleirolii c. Parthenocissus quinquefolium d. Hedera helix „ Gold Heart“.....................................................................................................29

33

Profile for Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume doo

Katalog rasadnik busovača  

Na stranicama našeg kataloga naći ćete raznovrsno bilje, vrste za pošumljavanje i hortikulturne sadnice za osmišljeno ozelenjavanje parkovni...

Katalog rasadnik busovača  

Na stranicama našeg kataloga naći ćete raznovrsno bilje, vrste za pošumljavanje i hortikulturne sadnice za osmišljeno ozelenjavanje parkovni...

Profile for sumesb
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded