Page 1

ระบบโซล่ า เซลล์ พลัง งานไฟฟ้ าทางเลื อ กที่ ส ะอาด ช่ ว ยกัน ลดโลกร้อ นและมลพิ ษ ต่ า งๆ ด้ ว ยพลัง งานไฟฟ้ าสะอาดจากธรรมชาติ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว เพื่ อ ลดจานวนโรงไฟฟ้ าถ่ า นหิน ที่ ใ ช้ ค วามร้ อ นสู ง และเกิ ด ฝุ่ นอัน ตรายในปริม าณมาก ลดโรงไฟฟ้ านิ ว เคลี ย์ ที่ ก่ อ ความร้ อ นสู ง มากและอัน ตรายต่ อ สิ่ง มี ชี ว ิต สู ง เช่ น กัน ปั จ จุ บ น ั ประเทศไทย ใช้ ก๊ า ซธรรมชาติ ใ นการผลิต ไฟฟ้ าเป็ นแหล่ ง พล งั งานหลัก ซึ่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ เกิ ด จากการทับ ถมของซากพื ช ซากสัต ว์ ป ระเภทจุ ล ิน ทรี ย์ ที่ มี อ ายุ ห ลายร้อ ยล้ า นปี ที่ มี อ ยู่ ใ นทะเล และใช้ ลิก ไนต์ หรื อ ถ่ า นหิน ซึ่ ง เกิ ด จากการทับ ทมของซากพื ช ซากสัต ว์ อายุ ห ลายร้ อ ยล้ า นปี ซึ่ ง อยู่ ใ ต้ ดิ น เป็ นพลัง งานรองลงมา

โรงผลิต ไฟฟ้ า ซึ่ ง แหล่ ง พลัง งานทั้ง 2 แหล่ ง มี ว น ั หมด เราจึง ควรใช้ ส อยอย่ า งประหยัด


และสิ่ง ที่ พ วกเราจะสามารถช่ ว ยกัน ลดการใช้ ท รัพ ยากรธรรมลงได้ คื อ การเลื อ กใช้ พ ลัง งานทดแทน พลัง งานทดแทนมี อ ยู่ ห ลากหลายรู ป แบบ แต่ ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด สาหร บ ั ประเทศไทยคื อ พลัง งานแสงอาทิต ย์ หรื อ ที่ เรี ย กว่ า ระบบโซล่ า เซลล์ (Solar Cell System)

ตัว อย่ า งบ า้ นทีติ่ ด ตัง้ ระบบโซล่ า

ระบบโซล่ า เซลล์ ในปั จ จุ บ น ั แบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเภท ดัง นี้

ประเภทของ ระบบโซล่ำเซลล ์

่ ำรองไฟ มีแบตเตอร ์รีส สำมำรถใช้ไฟได้ในขณะไฟดับ หรือไม่มแ ี สงอำทิตย ์

แบบอิสระ (off-Grid)

ได้

ไม่ได้

่ แบบเชือมต่ อสำยส่งกำรไฟฟ้ำ (On-Grid)

ไม่ได้

ได้

แบบผสม (นาทัง้ 2 แบบ) มาผสมกัน (Hybrid)

ได้

ได้

่ ต่อวงจรเชือมโยงเข้ ำก บ ั ระบ (ระบบไฟจำกกำรไฟฟ

ในที ่ นี้ จ ะขอกล่ า วถึ ง เฉพาะ ระบบโซล่ า เซลล์ แบบเชื่ อ มต่ อ กับ ระบบสายส่ ง ของการไ ฟฟ้ า หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ระบบออนกริด (On-Grid) ซึ่ ง เป็ นระบบที่ ไ ด้ ร บ ั ความนิ ย มอยู ่ ใ นปั จ จุ บ น ั นี้ เนื่ อ งจากลงทุ น ไม่ ม าก ติ ด ตั้ง ง่ า ยคื น ทุ น เร็ ว และบารุ ง รัก ษาง่ า ย เหมาะสมกับ การนาไปใ ช้ ง าน ทั้ง ในโรงงาน และ อาคาร บ้ า นเรื อ น ระบบโซล่ า เซลล์ อ อนกริด (Solar cell on grid system)


ระบบ ออนกริด เป็ นระบบที่ นาเอาแหล่ ง จ่ า ยไฟจาก 2 แหล่ ง จ่ า ย มาต่ อ รวมกัน ทางหนึ่ ง มาจากระบบสายส่ ง ของการไฟฟ้ า อี ก ทางหนึ่ ง มาจาก แผงโซล่ า เซลล์ บ นหลัง คาบ้ า น ซึ่ ง แผงโซล่ า เซลล์ จ ะแปลงพลัง งานแสงอาทิต ย์ มาเป็ นพล งั งานไฟฟ้ ากระแสตรง หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ไฟ DC (direct current) ไฟ้ ฟ้ าที่ ไ ด้ จ ากแผงโซล่ า เซลล์ ย งั ไม่ ส ามารถนามาใช้ ง าน ได้ ต้ อ งแปลงไฟฟ้ ากระแสตรง เป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ไฟ AC (alternating current) โดยผ่ า นอุ ป กรณ์ ที่ เ รี ย กว่ า กริด ไทอิน เวอร์ เ ตอร์ ( Grid Tie Inverter) แล้ ว นาไฟ AC ที่ ไ ด้ จ ากกริ ด ไทอิน เวอร์ เ ตอร์ ต่ อ รวมเข้ า กับ ระบบสายส่ ง ของการไฟฟ้ า

การเลื อ กใช้ ง านแผงโซล่ า เซลล์ (Solar panels) แผงโซล่ า เซลล์ ที่ นิ ย มในปั จ จุ บ น ั คื อ แผงโซล่ า เซลล์ คริ ส ตัล ไลน์ ( Crystalline) ซึ่ ง แผงโซล่ า เซลล์ แ บบ คริ ส ตัล ไลน์ จะแยกออกเป็ น 2 ประเภทคื อ โมโนคริ ส ตัล ไลน์


(Mono Crystalline) และ โพลี ค ริ ส ตัล ไลน์ (Poly Crystaline) ซึ่ ง แบบ โมโนคริ ส ตัล ไลน์ จะมี ค วามไวต่ อ การรับ แสงได้ ดี ก ว่ า กล่ า วคื อ ในขณะที่ แ สงแดดอ่ อ น โมโนคริส ตัล ไลน์ จะผลิต กระแสไฟ ได้ ม ากกว่ า แบบ โพลี ค ริ ส ตัล ไลน์ แผงโซล่ า ที่ มี ข ายในท้ อ งตลาดก็ จ ะมี ห ลายขนาด ขึ้ น อยู่ ก บ ั กาลัง ไฟฟ้ าที่ ผ ลิต ได้ ซึ่ ง แผงใหญ่ จ ะผลิต ไฟฟ้ าได้ ม ากกว่ า แผง เล็ ก หลัก การทางานของ กริด ไทอิเ วอร์ เ ตอร์ (Grid Tie Inverter)กริด ไทอิเ วอร์ เ ตอร์ จะตรวจจับ ไฟ DC ที่ ม าจาก แผงโซล่ า เซลล์ และ จะตรวจจับ ไฟAC ที่ ม าจากการไฟฟ้ า ซึ่ ง ขณะไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าดับ กริด ไทอิเ วอร์ เ ตอร์ จะหยุ ด การจ่ า ยไฟ เพื่ อ ป้ องกัน การเกิ ด อัน ตรายกับ เจ้ า หน้ า ที่ ข องการไฟฟ้ า และในขณะที่ ไฟฟ้ ามาปกติ กริด ไทอิเ วอร์ เ ตอร์ จะแปลงไฟ DC เป็ นไฟ AC แล้ ว นาไปรวมกับ ไฟบ้ า นที่ ม าจากการไฟฟ้ า เพื่ อ ที่ จ ะส่ ง กระแสไฟไปยัง อุ ป กรณ์ ปลายทาง หรื อ โหลดต่ า งๆ การเลื อ กซื้ อ ก็ เ ลื อ กซื้ อ ตามกาลัง วัต ต์ ที่ แ ผงโซล่ า เซลล์ ส่ ง มา

กริด ไทอิเ วอร์ เ ตอร์ (Grid Tie Inverter) การเลื อ กใช้ ส ายไฟ DC ในระบบโซล่ า เซลล์ ในการเลื อ กชนิ ด ของสายไฟ DC จะใช้ ส ายไฟชนิ ด PV1-F ซึ่ ง ถู ก ออกแบบมาใช้ ง านกับ ระบบโซล่ า เซลล์ โ ดยเฉพาะ สาย PV1-F ผลิต มาจากทองแดงเคลื อ บดี บุ ค เพื่ อ ป้ องกัน การกัด กร่ อ น หรื อ ตระใคร่ เ มื่ อ เกิ ด ความชื้ น และหุ้ ม ฉนวน 2 ชั้น ทนต่ อ ความร้ อ นได้ สู ง ถึ ง 90 องศาเซลเซี ย ส


การเลื อ กขนาดของสายไฟกระแสตรง PV1-F กระแส (A)

รองรับแรงดันไฟฟ้ า

ขนาดสาย Sq.mm

30A

AC 0.6/1kV; DC 1.8kV

PV1-F 1*1.52 mm

41A

AC 0.6/1kV; DC 1.8kV

PV1-F 1*2.52 mm

55A

AC 0.6/1kV; DC 1.8kV

PV1-F 1*4.02 mm

70A

AC 0.6/1kV; DC 1.8kV

PV1-F 1*6.02 mm

98A

AC 0.6/1kV; DC 1.8kV

PV1-F 1*102 mm

132A

AC 0.6/1kV; DC 1.8kV

PV1-F 1*162 mm

218A

AC 0.6/1kV; DC 1.8kV

PV1-F 1*352 mm

สาย PV1-F

อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ 1.ข้ อ ต่ อ สายไฟ ในระบบโซล่ า เซลล์

ข้ อ ต่ อ สาย PV1-F 2.อุ ป กรณ์ ต ด ั ต่ อ หรื อ เพื่ อ ป้ องการการลัด วงจร และอุ ป กรณ์ ก น ั ฟ้ าผ่ า

อุ ป กรณ์ ต ด ั ต่ อ และ อุ ป กรณ์ ก น ั ฟ้ าผ่ า


3.โครงสร้า งรองรับ แผงอะลู ม ิเ นี ยม พร้ อ มตัว จับ ยึด แผงกับ หลัง คาชนิ ด ต่ า งๆ

สรุ ป การติ ด ตั้ง ระบบโซล่ า เซลล์ แบบ ออนกริด 1 kw จะประหยัด ค่ า ไฟได้ ป ระมาณ 750 บาทต่ อ เดื อ น สามารถคื น ทุ น ค่ า ติ ด ติ ด ตั้ง ได้ ภ ายใน 7 ปี แต่ อ ายุ ก ารใช้ ง านแผงโซล่ า เซลล์ ป ระมาณ 25 ปี จึง เหมาะสมกับ การเป็ นพลัง งานทางเลื อ กที่ ส ะอาดและน่ าลงทุ น อย่ า งยิ่ง

Profile for Sumate Pechniam

งานมอบหมายที่ 3  

งานมอบหมายที่ 3  

Advertisement