Page 1

งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอตากใบ โทร./โทรสาร. ๐-๗๓๕๘-๑๕๐๖ ฉบับที ๑/๒๕๕๔ ประจําเดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ *****************************************************************************

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสเนื่องในวาระวันขึน้ ปีใหม่ ๒๕๕๔ ความว่า “ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนีถ้ ึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆคน ให้มีความสําเร็จสม ประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของทุกคน คงไม่แตกต่างกันนัก คือ ต้องการให้ตนเอง มีความสุขความเจริญ และให้บา้ นเมืองมีความสงบร่มเย็น ในปี ใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยมีความสุขถ้วนหน้ากัน ด้วยการให้ คือ ให้ความรักความเมตตากัน ให้น้ําใจไมตรีกัน ให้ อภัยกัน ให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์กัน โดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจ ทุกคนทุกฝ่าย จะได้สามารถร่วมมือ ร่วมความคิด อ่านกัน สร้างสรรค์ความสุข ความเจริญมัน่ คง ให้แก่ตนแก่ประเทศชาติ อันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการให้สําเร็จผลได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรตั นตรัย และสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ทั้งหลาย จงคุม้ ครองรักษาท่านทุกคน ให้มีความสุข ไม่มีทุกข์ ไม่มภี ัย ตลอดศก หน้านี้โดยทั่วกัน” ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ผู้บริหารและบุคลากร กศน.ตากใบ


รอบรัว กศน.ตากใบ ในวาระขึ้นปีใหม่ทุกท่านจะมีความรู้สึกที่ดี สดชื่น ตื่นเต้นต่อการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ศักราชใหม่ เป็นช่วงแห่งการรื่นเริง เฉลิมฉลองเพราะมีวันหยุดพักผ่อนหลายวัน กศน.ตากใบขออัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปี ๒๕๕๔ เพื่อเป็นสิริมงคลและได้นําข้อคิดจากพระองค์เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตต่อไป และที่ลืมกันไม่ได้เลยสําหรับสารสัมพันธ์ กศน.ตากใบแล้ว ตลอดเดือนที่ผ่านมานอกจากการงานทั่วไป กศน.ตากใบมีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่น และกิจกรรมหรรษาต่างๆส่งท้ายปีอีกด้วย สุดท้ายขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กศน.อําเภอตากใบ www.kosonortakbai.com สนใจสามารถคลิกเข้าไปเยี่ยมชมข้อมูล ข่าวสารการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ กศน.อําเภอตากใบ สําหรับสารสัมพันธ์ กศน.ตากใบ ประจําเดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้ มีข่าวสารหรือกิจกรรมอะไรบ้างนั้น เชิญติดตามอ่านได้เลยครับ

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ : กศน.อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นําโดย นางสิริกาญจน์ จันทรสงค์ ผอ.กศน.อําเภอ ตากใบ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔ ให้กับบุคลากร กศน.ตากใบ ในการนี้ ผอ.กศน.ตากใบ ได้ให้ข้อคิดแก่บุคลากร "ให้ ทบทวนการทํางาน สิ่งที่ได้ทําดีอยู่แล้ว ขอให้รักษาความดีต่อไป และ สิ่งใดที่ยังมีข้อบกพร้อง ก็ขอให้มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น" อีกทั้งยังได้ อวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จในกิจการงานและชีวิตครอบครัว

กศน.ตากใบ ร่ ว มกิ จ กรรมตามโครงการเสริ มสร้ า งประสิท ธิ ภ าพ บุ ค ลากร กศน.ร่ ว มขั บ เคลื่ อ น "สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ " อย่ า งมี คุณภาพ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ณ กศน.จังหวัดนราธิวาส: วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ กศน.ตากใบ นําโดย นางสิริกาญจน์ จันทรสงค์ และบุ ค ลากร กศน.ตากใบทุ ก คน เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมตามโครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร กศน.ร่วมขับเคลื่อน "สังคมแห่งการ เรียนรู้" อย่างมีคุณภาพ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ณ กศน.จังหวัด นราธิวาส ซึ่งเป็นโครงการที่ให้กําลังใจแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากร กศน. ทุกคนได้มีโอการร่วมกัน อวยพรวันปีใหม่ร่วมกัน และในช่วงท้า ย กิจกรรม สมาชิก กศน.ตากใบเป็นผู้โชคดีที่ไ ด้รับของขวัญพิเศษจาก นายนายปราโมทย์ จิ น ตประสาท รอง ผอ.กศน.จั ง หวั ด นราธิ ว าส รักษาการ ผอ.กศน.จังหวัดนราธิวาส อีกด้วย


การแข่งขันกีฬาเปตองสานสัมพันธ์ "spirit of กศน.": กศน.ตากใบ นําโดย นางสิริกาญจน์ จันทรสงค์ ผอ.กศน.ตากใบและ บุคลากร กศน.ตากใบทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตอง สานสัมพันธ์ "spirit of กศน." ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ บุคลากร กศน.ร่วมขับเคลื่อน "สังคมแห่งการเรียนรู้" อย่างมีคุณภาพ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สนาม เปตอง(ชั่วคราว) สํานักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้ ทีมงาน กศน.ตากใบ ร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด ๒ ทีมด้วยกัน

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่นักศึกษาปอเนาะ: กศน.อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นําโดย นางสิริกาญจน์ จันทรสงค์ ผอ.กศน.อําเภอตากใบ จัดกิจกรรมเพิ่มความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่ นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ นักศึกษา สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสสาลาม เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การใช้งาน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยมีนายอัยซูลดีน ยายอ ครูอาสาฯประจํา ปอเนาะรับหน้าที่ให้ความรู้แก่นักศึกษากลุ่มดังกล่าว วัตถุประสงค์ของ โครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน ให้มีความสามารถ ทางด้านคอมพิวเตอร์และค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้เพื่อ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ระหว่างกันด้วย

ประชุ ม ประจํ า เดื อ นธั น วาคม : ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอตากใบ ( กศน.ตากใบ ) โดย นางสิริ กาญจน์ จั น ทรสงค์ ผู้ อํ า นวยการและบุ ค ลากร ร่ ว มประชุ ม จั ด เตรียมการจัดกิจกรรมภายในเดือนธันวาคมและมกราคม ซึ่งมีกิจกรรม สําคัญๆ หลายประการ เช่นกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมปีใหม่ และกิจกรรมวันเด็ก เป็น ต้น พร้อมทั้งติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมที่กําหนดไว้ในไตรมาตร แรกปีงบประมาณ๒๕๕๔


ตํา รวจนํ าตากใบเข้ า รั บ การอบรมคอมพิว เตอร์ เบื องต้ น : วันที2 ๒ ธันวาคม ที2ผ่านมา กศน.ตากใบได้ตอ้ นรับตํารวจนํ?า ตากใบ ที2 เข้ารับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ พ?ืนฐานและ อินเตอร์ เน็ตเบื?องต้น จํานวน ๑๖ คน โดยกําหนดหลักสู ตร การอบรม ๓๐ ชัว2 โมง ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้ ict ชุมชนห้องสมุด ประชาชนตากใบ

…..ประชาสั มพันธ์ ….. เปิ ดบริ การ ศูนย์ การเรี ยนรู้ ICT ชุมชนตากใบ สําหรั บเด็ก เยาวชน นักเรี ยน นักศึ กษา รวมทั งประชาชนทัวไป ที2 มี ความสนใจในด้านการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ การสื บค้นข้อมูลข่าวสาร และบริ การอินเตอร์ เน็ต เปิ ดบริ การทุกวันจันทร์ -วัน ศุกร์ สนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที2ผใู ้ ห้บริ การได้ ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้ ICT ชุมชนตากใบ ห้องสมุดประชาชนอําเภอตากใบ อําเภอ ตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รับสมัครตลอดปี เรี ยนฟรี กับ กศน. อําเภอตากใบ ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สนใจติดต่ อได้ ที ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอตากใบ ห้องสมุดประชาชนอําเภอตากใบ ศูนย์การเรี ยนชุมชนทุกตําบล โทรศัพท์./โทรสาร. ๐-๗๓๕๘-๑๕๐๖


วันเด็กแห่ งชาติ วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันสําคัญในประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชย ในวันทํางานถัดไป (วันจันทร์) มีการให้ คําขวัญวันเด็ก ทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีที่ดํารงตําแหน่งในขณะนั้น งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 ตามคําเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุล กานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสําคัญและความต้องการ ของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสําคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ ตนเองเป็นกําลังของชาติ รัฐ บาลได้ จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการจั ดงานวัน เด็ ก แห่ ง ชาติขึ้ น มาคณะหนึ่ง ทํ า หน้ า ที่ ประสานงานกั บหน่ ว ยงานต่ างๆ ทั้ ง ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กําหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่ว ประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสําคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มี ต่ อ ตนเองและสั ง คม มี ค วามยึ ด มั่ น ในสถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ และการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมจนถึง พ.ศ. 2506 และใน พ.ศ. 2507 ไม่สามารถจัดงานวัน เด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจัดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2508 โดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและ เป็นวันหยุดราชการ จนถึงทุกวันนี้ และคําขวัญวันเด็กแห่งชาติประจําปี พ.ศ. 2554 โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

“รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ” ทั?ง ๓ ด้านนี?มีความสําคัญกับเด็กๆในภาวะปั จจุบนั มาก “รอบคอบ” ปัจจุบนั มีทางเลือกที2จะรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื2 อใหม่ต่างๆ ต้องรู ้รอบด้าน ไม่เป็ นเหยือ2 รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ จนเกิด ปั ญหาแก่ตนเองและสังคม “รู้ คิด” เรี ยนรู ้รอบด้านแล้วต้องรู ้จกั คิด ใช้ชีวติ อย่างมีสติไม่ประมาท ผมจึงอยากให้นอ้ งๆเด็กๆรู ้จกั คิดให้เกิดประโยชน์แก่ ตนเองและผูอ้ ื2น “จิตสาธารณะ” สังคมต้องพึ2งพิงกัน เห็นได้ในยามมีภยั คนไทยเราช่วยกัน การปลูกฝังจิตสํานึกเช่นนี?จาํ เป็ นอย่างยิง2 ใน สังคม เริ2 มที2นอ้ งๆเยาวชน

งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอตากใบ หมู่ที่ ๓ ถนนพิทักษ์ประชากิจ ตําบลเจ๊ะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทร./โทรสาร. ๐-๗๓๕๘-๑๕๐๖ ยินดีรับข่าวสาร คําแนะนํา ข้อเสนอแนะต่างๆ สําหรับการประชาสัมพันธ์ http://www.kosonortakbai.com , http://narathiwat.nfe.go.th/takbai E-mail: takbainfe@windowslive.com “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”

สาสัมพันธ์กศน.ตากใบ มกรา'54  

สาสัมพันธ์กศน.ตากใบ มกรา'54

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you