Page 1

1

Paigaldusjuhend, garantiitingimused

Dušikabiin Capri sinine Kallis klient: Täname teid, et valisite Schönberg´i dušikabiini. Teie enda turvalisuse huvides palun lugege hoolikalt läbi järgnev instruktsioon. Teadmiseks: 1.

Dušikabiini mõõt: 900x900x1970

2.

Tootele on garantii 2 aastat (v.a. paigaldus). Paigaldusele pakume 2 aastast garantiid juhul, kui

Dušikabiini aluse mõõt: 900x900x150 paigaldus on Lintman Eesti poolne. 3.

Hoidke head ühendust äravoolutoru ja kanalisatsioonitoru vahel.

4.

Toodet ei ole lubatud kasutada väljaspool ruume ning kohti, mis ei ole ette nähtud selle toote kasutamiseks.

Komplektses pakendis on: 1.

4 klaasi. (2 küljeklaasi ja 2 ukseklaasi)

2.

4 rullikut

3.

2 uksekäepidet

4.

2 klaasikinnitust

5.

2 seinaliistu

6.

2 magnettihendit

7.

2 tavatihendit

8.

Komplekt kruvisid, tüübleid ja muid kinnitusvahendid.

Paigaldusjuhend: Üldteave: 1.

Silikoonita (sanitaarne silikoonin „neutral sanitary silicone”) kõik pinnad kust võib hakata vesi läbi imbuma. Näiteks aluse ja seinte vaheline pind; seinte omavaheline kokkupuute pind; katuse ja seinte vaheline pind jne jne.

2.

Puurige üle augud, kui need ei kattu.

3.

Kui paigaldate iseseisvalt, siis Lintman Eesti paigaldusele garantiid ei anna.

4.

Toodete paigaldamiseks on ettenähtud paigaldusruum, mis on toote igast küljest vähemalt 0,5 m ja ülevalt vähemalt 0,3 m.

ww w.lintman.ee

5.

Kui paigalduse tellite Lintman´ist, siis peate arvestama järgnevate paigaldustingimustega.


2

Paigaldusjuhend, garantiitingimused

Paigaldustingimused. Dušikabiini paigaldus hõlmab: 

Toote transporti maja eest tööasendisse, kui selle jaoks ei ole vaja dušikabiini dekomplekteerida ega uste avasid suurendada

Toote komplekteerimist tehasepakendist tööasendisse

Toote ühendamist taha/alla eelnevalt paigaldatud veevärgiga

Toote

ühendamist

toote

äravooluaugust,

mitte

kaugemal

kui

50cm

asuvasse

kanalisatsiooni. 

Toote asendamist tööasendisse ja loodimist

Dušikabiini paigaldus Ei sisalda järgnevaid ehitus-, sanitaartehnilisi; elektri- ega viimistlustöid: 

Usteavade või läbipääsuavade suurendamist

Rikkevoolukaitsme(te), kaitselülitite paigaldamist ega muid elektritöid jaotuskilbis

Elektritöid, juhtmete vedamist seadmeni

Seinte ja põranda lõhkumist ja avade tegemist paigalduse võimaldamiseks

Pealetuleva vee ja kanalisatsioonitorude vedamist vanni alla.

Ventilatsioonitöid

Usteavade jt. Läbipääsuavade taastamist

Vanni ei paigaldata teostusjärgus ruumi

PAIGALDAMINE

ww w.lintman.ee

1. Aluse ja küljepostide paigaldamine


3

Paigaldusjuhend, garantiitingimused

ww w.lintman.ee

2. Kaarte, k端ljeklaaside ja uste paigaldamine


4

Paigaldusjuhend, garantiitingimused

Garantii kehtivus Garantiiandja annab tootele garantii vastavalt käesolevale garantiitingimusele Eesti Vabariigi territooriumil. Garantiiandjaks on käesolevas tingimustest välja toodud toote müüja. Käesolevast garantiitingimustest tulenev garantii ei välista tarbijal mistahes kehtivatest õigusaktidest tulenevate õiguste kasutamist. Garantiitähtaeg on aurusauna, massaažikabiini ja massaaživanni (eelnimetatud seadmed edaspidi eraldi nimetatud ka toode või koos nimetatud tooted) puhul 24 kuud. Garantiitähtaeg tootele hakkab kulgema arve-saatelehe/müügikviitungi väljastamisest ja toote üleandmisest

tarbijale.

Toote

parandamise

puhul

garantiitähtajal

pikeneb

garantiitähtaeg

garantiiremondi teostamise aja võrra. Lisaks käesolevast garantiitingimustest tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused. Garantii ulatus Garantiiga on hõlmatud garantiitähtajal tootel ilmunud toote valmistamise-, materjali- ja konstruktsioonipuuduste kõrvaldamine garantiitalongil märgitud volitatud töökojas võimaldamaks tarbija ostetud toote sihtotstarbelist kasutamist. Toote garantii hõlmab vaid defektsete detailide vahetust või remonti ja ei laiene muudele otsestele ja/või kaudsetele kuludele ja/või kahjudele, mida on põhjustanud toote defekt või rike. Garantii alusel väljavahetatud defektsed osad saavad garantiiandja omandiks. Garantiikorras asendatud detailidele ja seadmetele kehtib garantii toote garantiiaja lõpuni kuid mitte vähem, kui 6 kuud arvates detaili või seadme asenduse kuupäevast. Garantii alla ei kuulu 

toote regulaarsest sihtotstarbelisest kasutamisest tekkinud normaalne kulumine (sealhulgas ka massaažipaneeli segistilifti, dušikõri või -käpa ja dušinurga uste konksude vahetus)

puudused, mis on tekkinud peale toote üleandmist tarbijale ning on tingitud: toote ebaõigest või mittesihtotstarbelisest kasutamisest, samuti ebaõigest hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest; tootel kasutatakse abrasiivseid tugevaid sööbivaid aineid.

toote ühendamisest sobimatusse või ajutisse elektri-, vee- või kanalisatsioonisüsteemi;

halbadest kasutamistingimustest, samuti välgust, korrosioonist või elektrolüüsist

puudused, mis on peale toote üleandmist tarbijale:

kui toodet on remonditud teenindusasutuses, mis ei ole garantiitalongil toodud Volitatud

ww w.lintman.ee

töökodade loetelus; 

tarbija süülisest tegevusest või tegevusetusest tekkinud puudused.

transpordi kahjude likvideerimine, mille on tootele tekkinud toote transpordil tootjale mittekuuluva transpordivahendiga.

Kahjude likvideerimisega, mis on tekkinud toote ostjapoolse mittenõuetekohase ladustamise ja hoidmisega.

Paigaldusel ilmnevate kahjustuste likvideerimine juhul, kui ostu ja paigalduse vaheline periood on üle 3 kuud.


5

Paigaldusjuhend, garantiitingimused

teenindamiseks mõeldud töötsooni (0,5m tootest) vabastamisega seonduvad tööd.

garantiiremondi korras ei teostata toote kasutusjuhendis soovitatud hooldustöid (toote puhastamine, reguleerimine jne.)

Muude detailide ja sõlmede rikete likvideerimine, mis on põhjustatud toote paigaldus-ja kasutusjuhendi nõuete ja juhiste ning igasuguste kohalike nõuete eiramisest.

Garantii alla ei kuulu vee halvast kvaliteedist tekkinud defektid tootel.

Vee jäätumisest tekkinud defektid

Toitepinge kehtivatele standartitele mittevastavusest tingitud rikked.

Toote kommertskaubandusel garantii ei kehti.

Õhupumba garantii on 1 aasta

Toote omavoliline ümberehitus

Toodet kasutatakse, kuid see ei ole ühendatud veega või kui vett ei tule tootesse (veepump või aurugeneraator põleb kuivkasutusel läbi).

kui erapooletu ekspertiis teeb kindlaks, et puudus ei kuulu garantii alla.

 Garantii ei laienda tootega mitteseotud kuludele või kahjule, mis on tekkinud seoses toote rikke või seiskumisega Tarbija õigused Tarbijal on õigus nõuda ostetud toote käesolevates garantiitingimustes ettenähtud tingimustel tasuta parandamist või väljavahetamist, kui parandamine ei anna soovitud tulemusi. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel nõuda toote parandamise asemel toote tagasivõtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on olulise puudusega, mille parandamine ei annaks soovitud tulemust või garantiiremonti ei teostata korduvalt nõuetekohaselt. Toote tagasivõtmisel hüvitatakse toote ostuhind tarbijale täies ulatuses. Tarbijal on õigus saada vahetatud tootele või toote osale algse müügigarantiiga sama kestvusega uus garantii Tarbija õiguste teostamise kord Toote puuduse ilmnemisel tuleb koheselt lõpetada toote kasutamine ja pöörduda 5 päeva jooksul mõne garantiitalongil nimetatud volitatud töökoja poole. Käesolevates garantiitingimustes toodud õiguste teostamiseks peab tarbija volitatud töökojale esitama; a) nõuetekohase originaalmüügidokumendi Garantiiremont teostatakse mõistliku aja jooksul pärast volitatud töökoja poole pöördumist. Garantiiremondi teostaja võib nõuda toote omanikult/valdajalt vaba töötsooni olemasolu

ww w.lintman.ee

(vähemalt 0,6m laiusega ala toote ümbruses) garantiiremondi teostamiseks. Paigalduse või garantii korral võtke ühendust ametliku maaletoojaga: LINTMAN EESTI AS Lauliku 2b, 10919 Tallinn Telefon 677 64 70 Faks 677 74 71 Paigaldus ja garantii: garantii@lintman.ee Kodulehekülg: www.lintman.ee

/Caprisinine  

http://www.sansan.ee/juhend/Caprisinine.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you