Page 1

15-21 íëåèþåîò 2012

èëìùïâäååþò àïâòïíàò òíüåîåìåþòìï æï óôäåþåþòì æïìïúïâïæ åîàòïíæåþòïí

ÌÓÄ ÎÏÈÆÅÍÒÈÅ ÀÂÒÌ ÙÒÍ, ÖÅÎ ÊÒÆÅÂ, ÒÌÅ ÂÌÏÓÞÎËÞÆÒ „ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÌÊËÄÒÌ ÈËÌÙÏÂÄÅÀÏ ÃÏÅÎÀÒÏÍÅÞÅÞÒÌ ÏÄÒÏÍÌÇÅ“, ÎËÃËÎÚ ËÎÃÏÍÒÇÏÚÒÒÌ ÒÆÅÏÇÅ, ÎËÈÅÄÌÏÚ ÞÅÂÎÒ ÈËÌÙÏÂÄÒÌÏÀÂÒÌ ÌÏÌÒÊÅÀË ÚÂÄÒÄÅÞÅÞÒÌ ÈËÜÏÍÏ ØÅÅÛÄË. ÏÕÄÏ ÊÒ, ÓÇËÈËÆ ÞÅÆÍÒÅÎÒ ÂÏÎ, ÎËÈ ØÅÈÒÛÄÒÏ ÂÀÁÂÏ ÅÌ ËÎÃÏÍÒÇÏÚÒÏ ÓÊÂÅ ËÔÒÚÒÏÄÓÎÏÆ ÷ÏÈËÑÏÄÒÞÅÞÓÄÒ ÏÕÏÄÃÏÇÎÆÓÄÒ ËÎÃÏÍÒÇÏÚÒÏÏ, ÎËÈÅÄÈÏÚ ÏÈ ÀÂÅÅÞÒÌ ÃÏÍÈÏÂÄËÞÏØÒ ÔÏÌÅÓÄÒ ÃÏÈËÚÆÒÄÅÞÏÚ ÆÏÏÃÎËÂÏ ÆÏ ÏÁÜÒÓÎ ÈËÌÙÏÂÄÅÅÞØÒ ÆÒÆÒ ÐËÐÓÄÏÎËÞÒÀÏÚ ÌÏÎÃÅÞÄËÞÌ. ÌÎÓÄÒÏÆ ÏÕÏÄÃÏÇÎÆÓÄÒ ÅÍÒÀ ÈÒÍÆÏ ÈÊÒÀÕÂÅÄÌ ÂÓÏÈÞË, ÀÓ ÎÒÌÀÂÒÌ ØÅÒÁÈÍÏ ÅÌ ËÎÃÏÍÒÇÏÚÒÏ, ÎÏ ÃÏÓÊÅÀÅÞÒÏ ÆÏ ÈËÈÏÂÏÄØÒ ÎÒÌ ÃÏÊÅÀÅÞÏÌ ÃÅÃÈÏÂÌ. „ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÌÊËÄÒÌ ÈËÌÙÏÂÄÅÀÏ ÃÏÅÎÀÒÏÍÅÞÅÞÒÌ ÏÄÒÏÍÌÒ“ ÏÎÒÌ ÅÎËÂÍÓÄÒ ÁËÄÃÏ ËÎÃÏÍÒÇÏÚÒÏ, ÎËÈÅÄÒÚ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÌÕÂÏÆÏÌÕÂÏ ÊÓÀÕÅØÒ ÈËÁÈÅÆ ÈËÌÙÏÂÄÅÀÏ ÈÚÒÎÅ ÃÏÅÎÀÒÏÍÅÞÅÞÌ — ÈËÌÙÏÂÄÅÀÏ ÊÄÓÞÅÞ ÌÏ ÆÏ ÀÂÒÀ È ÈÏÎ À ÂÅ ÄË ÞÅÞÌ ÏÅÎ ÀÒ Ï ÍÅÞÌ. ÷ÂÅ ÍÒ ÈÒ ÌÒÏÏ ÕÅ ÄÒ ØÅ ÂÓÙÑËÀ ÈËÌÙÏÂÄÅÀÏ ÓÔÄÅÞÅÞÒÌÏ ÆÏ ÒÍÜÅÎÅÌÅÞÒÌ ÎÅÏÄÒÇÅÞÏÌ ÆÏ ÆÏÂÅÕÈÏÎËÀ ÈÏÀ ÃÏÏÁÜÒÓÎÅÞÏØÒ, ÌÕÂÏÆÏÌÕÂÏ ÏÎÏÔËÎÈÏÄÓÎÒ ÏÁÜÒÂËÞÅÞÒÌ ÃÏÍÕËÎÚÒÅÄÅÞÒÌ ÃÇÒÀ. ÒÈÒÌÏÀÂÒÌ, ÎËÈ ÌÜÏÜÒÏ ÈÏÁÌÒÈÏÄÓÎÏÆ ÒÍÔËÎÈÏÚÒÓÄÒ ÆÏ ÌÏÒÍÜÅÎÅÌË ÒÑËÌ, ÃÀÏÂÏÇËÞÀ ÀÕÎËÞÒÌ ÊÒÀÕÂÏ-ÐÏÌÓÕÒÌ ÎÅÝÒÈØÒ ÃÏÃÎÛÅÄÅÞÏÌ. ÎËÃËÎ ÆÏ ÎÏÜËÈ ØÅÒÁÈÍÏ ÈËÌÙÏÂÄÅÀÏ ÃÏÅÎÀÒÏÍÅÞÅÞÒÌ ÏÄÒÏÍÌÒ? 2010 ùäòæïí ìïáïîàâåäëøò õëîúòåäæåþï ìïèëáïäïáë ãïíïàäåþòì æï ðåæïãëãàï ãïæïèçïæåþòì ðîëãîïèï. ìùëîåæ ïè ðîëãîïèòì ãïíõëîúòåäåþòì èïíûòäçå óïèîïâò èëìùïâäå ãïïáüòóîæï àïâòïíàò óôäåþåþòì æï òíüåîåìåþòì æïìïúïâïæ, îïèïú ïîïôëîèïäóî ïáüòóî èëìùïâäåàï áìåäòì ÷ïèëñïäòþåþï ìîóäòïæ þóíåþîòâïæ ãïíïðòîëþï. ïè ïáüòóîèï èëìùïâäååþèï, òäòï âåêóïì ìïõåäëþòì ôòçòêï-èï àå èï üò êòì ìêë äòì èëì ùïâ äå àï àâòà è èïî à âå äë þòì ùåâ îå þòì àï ëì íë þòà, ãï æïùñ âò üåì ÷ï èë å ñï äò þå þò íïà ïõïäãïçîæóäò ëîãïíòçïúòï, îëèåäòú óêâå èëìùïâäåàï æòæò áìåäò ãïõæåþëæï ìïáïîàâåäëøò, ìïæïú àòàëåóäò èïàãïíò èòòéåþæï ãïèëúæòäåþïì — îëãëî òñâíåí ðîë æóá üò ó äå þò àï âò ïí àò êå àòä æéåëþòìïàâòì, îëãëî òþîûëäëí àïâòïíàò óôäåþåþòì æïìïúïâïæ æï ï.ø. ëîãïíòçïúòòì øåáèíòì ðîëúåìøò òèòì æïíïõâïè, îëè æïìïâäåà åâîëðïøò èìãïâìò üòðòì ëîãïíòçïúòåþì èóøïëþòì 30-40-ùäòïíò ãïèëúæòäåþï ïáâà, óôîë æï óôîë

ãïãâòéâòâï òèòì ïèþòúòï æï ìóîâòäò, îëè áïîàâåä èëìùïâäååþìïú ïìåâå ïáüòóîïæ æï øåèïîàåþòà åèóøïâïà àïâòïíàò òíüåîåìåþòìïàâòì. èïà èòåî ãïèëúæòäåþòì ãïçòïîåþïè, ìïáïîàâåäëì èïìøüïþòà, èëìùïâäååþàïí êëíìóäüïúòåþòì ÷ïüïîåþïè êòæåâ åîàõåä æïãâïîùèóíï, îëè èëìùïâäåàï ãïåîàòïíåþòì ÷ïèëñïäòþåþï íïèæâòäïæ ìïÿòîë ìïáèå òñë æï ïèòìïàâòì åíåîãòïì ïî æïâòøóîåþæòà. ìùëîåæ ïè øîëèòì øåæåãòï, îëè æéåì, ìïáïîàâåäëøò, èëìùïâäåàï ðòîâåäò ëîãïíòçïúòï ïîìåþëþì æï èïì „ìïáïîàâåäëì ìêëäòì èëìùïâäåàï ãïåîàòïíåþåþòì ïäòïíìò“ ¸áâòï. ÎÏ ÃÏÏÊÅÀÏ ÏÄÒÏÍÌÈÏ ÈÒÌÒ ÏÎÌÅÞËÞÒÌ ÈÏÍÛÒÄÇÅ? ïèýïèïæ „ìïáïîàâåäëì ìêëäòì èëìùïâäåàï ïäòïíìò“ ìïáïîàâåäëøò 25-çå èåü èëìùïâäåàï êäóþìï æï àâòàèèïîàâåäëþïì ïåîàòïíåþì æï èóæèòâïæ ïõëîúòåäåþì ìõâïæïìõâï ðîëåáüåþì, îïàï èïà äòæåîóäò óíïî-÷âåâåþòì ãïèëèóøïâåþïìï æï àïâòïíàò óôäåþåþòì ìùïâäåþïøò æïåõèïîëì. 2011 ùåäì, ìïáïîàâåäëì 8 îåãòëíøò, ãïíõëîúòåäæï ðîëåáüò „ôëîóè àåïüîò — õåäëâíåþï, îëãëîú ìëúòïäóîò ðîëþäåèåþòì

êïüïäòçïüëîò“, îëèåäòú èëìùïâäååþì ìïøóïäåþïì ïûäåâæï, òèðîëâòçïúòïçå æïñîæíëþòà, ìõâïæïìõâï ìëúòïäóîò ðîëþäåèåþòì àåèïüòêïçå — øåçéóæóäò øåìïûäåþäëþòì èëìùïâäåàï ðîëþäåèåþò, ãïíïàäåþòì õåäèòìïùâæëèëþòì ðîëþäåèï èïéïäèàòïí ìëôäåþøò æï ï.ø. — æïåæãïà èòíò-ìðåáüïêäåþò æï êëíêîåüóäò ìòóýåüòì þëäëì ðîëþäåèòì èïàåóäò ãïæïÿîòì ãçï ãïèëåõïüïà. 2011 ùåäìâå, æåêåèþåîøò ïäòïíìèï, êïèðïíòï-èìâäåäëþï èëïùñë àåäïâøò, çóãæòæøò, áóàïòììï æï àþòäòìøò òèòìïàâòì, îëè øåçéóæóäò øåìïûäåþäëþòì èáëíå èëìùïâäååþì îëãëîú ìïøóïäë, ïìåâå óèïéäåì ãïíïàäåþïçå ¸áëíëæïà õåäèòìïùâæëèëþï. 2012 ùåäì êò, èëìùïâäåàï ãïåîàòïíåþåþòì ïäòïíìòì ëîãïíòçåþòàï æï åâîëðòì ìïþÿëì óøóïäë èõïîæïÿåîòà, ãïíõëîúòåäæï ìïáïîàâåäëøò åîà-åîàò ðòîâåäò òíêäóçòóîò åîëâíóäò üîåíòíã-êóîìò ïæïèòïíòì óôäåþåþòì ãïíïàäåþòì ìôåîëøò, ìïæïú èëùâåóäò üîåíåîò òñë åâîëðòì ìêëäòì èëìùïâäåàï ãïåîàòïíåþåþòì ìïëîãïíòçïúòë þòóîëì ãïèãåëþòì ùåâîò æïøï êëîòþïíëâò÷ï. ïäòïíìòìàâòì åì óæòæåìò ùïîèïüåþï òñë, åîàò èõîòâ òèòüëè, îëè üîåíòíãòì èëíïùòäååþò 4 ãïíìïêóàîåþóäò áâåöãóôåþòæïí èëæòëæíåí — ø.ø.è. ïõïäãïçîæåþò, åàíòêóîò óèúòîåìëþòì ùïîèëèïæãåíåäò ïõïäãïçîæåþò ïõïäúòõòæïí, æåâíòäò èëìùïâäååþò ïôõïçåàòæïí æï ïáüòóîò èëìùïâäååþò ìïáïîàâåäëì ìõâïæïìõâï îåãòëíåþòæïí; èåëîå èõîòâ òèòüëè, îëè ðòîâåäò ùïîèïüåþóäò íïþòöò òñë ÷âåíò ëîãïíòçïúòòì åâîëðòì ìêëäòì èëìùïâäåàï ãïåîàòïíåþåþòì ìïëîãïíòçïúòë þòóîëøò ãïùåâîòïíåþòìàâòì. ãïîæï ïèòìï, ÷âåíò ëîãïíòçïúòï ïáüòóîïæ èëíïùòäåëþì ìïåîàïøëîòìë ïáüòâëþåþøò. ÷âåíàïí èëõïäòìåæ èëèóøïâå èëìùïâäååþò åìùîåþëæíåí ìïìùïâäë ìåìòåþì, èëìùïâäåàï óôäåþåþòì øåìïõåþ, þóæïðåøüìï æï ìüîïìþóîãøò, ïìåâå, èøâòæëþòì ãïíâòàïîåþòì øåìïõåþ — ïèìüåîæïèìï æï âåíïøò. ÷âåí èóæèòâïæ âúæòäëþà, ìóä óôîë èåü èëìùïâäåì èòâúåà ìïøóïäåþï èòòéëí

åâîëðóäò ôïìåóäò ãïèëúæòäåþï æï, ïìåâå, òì ãïèëúæòäåþï, îïú óêâå èòâòéåà ÷âåíò ìïçëãïæëåþòì ìïìòêåàëæ ãïèëâòñåíëà. ÎÏ ÒÃÅÃÈÅÞÏ ÈËÈÏÂÏÄØÒ? 17 íëåèþåîò èëìùïâäåàï æï ìüóæåíüàï ìïåîàïøëîòìë æéåï. ïè æéåì èàåäò åâîëðï ïéíòøíïâì, ÷âåíò ëîãïíòçïúòïú æòæ èçïæåþïøòï. 17 íëåèþåîì èëåùñëþï ùòãíòì ðîåçåíüïúòï, îëèåäòú ïäòïíìèï áïîàóä åíïçå àïîãèíï æï ãïèëìúï. ùòãíòì ìïõåäùëæåþïï „òíìüîóáúòåþò ìêëäòì èëìùïâäååþòìïàâòì“ æï ùïîèëïæãåíì åîàãâïî ãòæì, àó îëãëî óíæï òñâíåí èëìùïâäååþò ïáüòóîåþò, îëãëî æïãåãèëí øåõâåæîåþò, æïùåîëí ðîëåáüåþò, æïóêïâøòîæíåí ìïèàïâîëþë ìüîóáüóîåþì æï ï.ø. âóî÷åâ ñâåäï èëìùïâäåì, øåïèëùèëì ÷âåíò ìïòüò — www.gssua.ge, ìïæïú æïòæåþï òíôëîèïúòï ðîåçåíüïúòòì ÷ïüïîåþòì ïæãòäòì øåìïõåþ æï ïóúòäåþäïæ ãâåùâòëì. ÌÓÄÕÏÍ ÷ÏÎÃÅÒØÂÒÄÒ ìïáïîàâåäëì ìêëäòì èëìùïâäåàï ãïåîàòïíåþåþòì ïäòïíìòì àïâèöæëèïîå, àþòäòìòì ¹42 ìïöïîë ìêëäòì èëìùïâäå

GSSUA gets national educational newspaper coverege  

საქართველოს სკოლის მოსწავლეთა გაერთიანებების ალიანსს გაზეთ "ახალ განათლებაში" საგაზეთო სტატია დაეთმო