Page 1

Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 2 (21) 2012, ISSN 1898-3693 Szanowni mieszkañcy Gminy Kadzid³o, Wszyscy ludzie dobrej woli

W numerze m.in.: .: Rozmyœlania ksiêdza Adama Bonieckiego – str. 2

Drodzy nauczyciele, rodzice, pracownicy szkó³ i przedszkoli. Kochani uczniowie.

.: Pytania do wójta Dariusza £ukaszewskiego – str. 3-4

Prosimy o przyjêcie szczerych ¿yczeñ na wakacje. Niech nie zabraknie s³oñca, spokoju, radoœci. Dedykujemy na letnie miesi¹ce wiersz, który Tak ³adnie otwiera nas na œwiat oraz drugiego cz³owieka.

.: 40 lat kap³añstwa ks. Dziekana Mariana Niemyjskiego – str. 4

.: Gminne inwestycje. Remont generalny œwietlicy wiejskiej w Tatarach – str. 5

MODLITWA O DOBRY HUMOR Panie, daj mi dobre trawienie i tak¿e coœ do przetrawienia. Daj mi zdrowie cia³a i pogodê ducha, bym móg³ je zachowaæ. Panie, daj mi prosty umys³, bym umia³ gromadziæ skarby ze wszystkiego, co dobre, i abym siê nie przera¿a³ na widok z³a, ale raczej bym potrafi³ wszystko dobrze zrozumieæ. Daj mi takiego ducha, który by nie zna³ znu¿enia, szemrania, wzdychania, skargi, i nie pozwól, bym siê zbytnio zadrêcza³ t¹ rzecz¹ tak zawadzaj¹c¹, która siê nazywa moim "ja". Panie, daj mi poczucie dobrego humoru. Udziel mi ³aski rozumienia ¿artów, abym potrafi³ odkryæ w ¿yciu odrobinê radoœci i móg³ sprawiaæ radoœæ innym. (Œw. Tomasz Morus)

Z wyrazami szacunku oraz nadziej¹ na powakacyjne spotkanie, Dariusz £ukaszewski

Jacek P³oski

Wójt Gminy Kadzid³o

Przewodnicz¹cy Rady Gminy

.: Gminne inwestycje. Przebudowa stra¿nicy OSP w Krobi z adaptacj¹ pod dzia³alnoœæ kulturaln¹ – str. 5

.: Gminie inwestycje. Œwietlica wiejska w Piaseczni – str. 6

.: Gminne inwestycje. Rozbudowa oczyszczalni œcieków w Kadzidle – str. 6

.: Stra¿ w Kadzidle skoñczy³a 100 lat – str. 10

"Wspólnota" – pismo samorz¹du terytorialnego ocenia gminy. Gmina Kadzid³o wysoko!!! "Wspólnota" – pismo samorz¹du terytorialnego oceni³o pozyskiwanie pieniêdzy unijnych przez poszczególne gminy. W kategorii gminy wiejskie sklasyfikowano 1429 gmin. Po podliczeniu pozyskanych przez samorz¹dy wszystkich œrodków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkañca najwy¿sze miejsce w powiecie ostro³êckim zajê³a Gmina Kadzid³o. Dziêki pozyskaniu 2500 z³ na jednego mieszkañca nasza gmina uplasowa³a siê na 66 miejscu w Polsce. W powiecie ostro³êckim kolejne miejsca zajê³y: Gmina Baranowo (2406 z³), Gmina Troszyn (1972 z³), Gmina Olszewo-Borki (1071 z³). W kategorii "ma³e miasta" sklasyfikowano 523 miasta. W rankingu podsumowuj¹cym wartoœæ dotacji unijnych znakomicie wypad³ Myszyniec zajmuj¹c 23 miejsce w Polsce, pozyskuj¹c 3286 z³ na jednego mieszkañca. Powiat ostro³êcki na 324 sklasyfikowane powiaty zaj¹³ 42 miejsce pozyskuj¹c 381 z³ na jednego mieszkañca.

www.kadzidlo.pl


Rozmyœlania ksiêdza Adama Bonieckiego

Rozmyœlania ksiêdza Adama Bonieckiego

U¿ycz mi chwalebnego uczucia, ¿e czasem mogê siê myliæ. Zachowaj mnie mi³ym dla ludzi, choæ z niektórymi doprawdy trudno wytrzymaæ”. W sytuacjach, które wydaj¹ ci siê absolutnie bez wyjœcia, jutro odkryjesz wyjœcie. Dlatego nie podejmuj pospiesznych, desperackich decyzji. Rozkazuj ma³o, aby podw³adni czynili wiele. Bardziej poci¹ga siê podleg³ych zwi¹zkiem mi³oœci ani¿eli surowoœci¹. Je¿eli bardzo chcesz siê podobaæ wszystkim, zapisz siê do orkiestry dêtej. Taktyka diab³a polega na tym, ¿ebyœmy tracili czas. B¹dŸ cz³owiekiem mi³osiernym, to znaczy przebaczaj wyrz¹dzone ci przykroœci, w ogóle pope³nione wobec ciebie winy i o nich zapominaj. Ale uwaga: zapominaj, bo przebaczy³eœ, nie zaœ: przebaczaj, bo zapomnia³eœ. Je¿eli widz¹c z³o, nie mo¿esz siê zdobyæ na reakcjê i milczysz, na przyk³ad dlatego, ¿e nie chcesz komuœ wyrz¹dziæ przykroœci – podaj siê do dymisji. Je¿eli starasz siê kochaæ wszystkich, bêdziesz zbawiony, ale jeœli siê starasz o to, ¿eby byæ przez wszystkich kochany, zbawiony nie bêdziesz.

Bezp³atny Kwartalnik Gminy Kadzid³o ISSN 1898-3693

Wydawca: Gmina Kadzid³o, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzid³o, tel. (29) 7618016 Redakcja: Sylwester Marchewka (redaktor naczelny). Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak¿e opatrywania ich w³asnymi tytu³ami. Wydawca nie zwraca niezamówionych materia³ów i nie odpowiada za treœæ reklam oraz og³oszeñ. Pogl¹dy wyra¿ane w artyku³ach s¹ pogl¹dami ich autorów, a nie wydawcy. Sk³ad i ³amanie: Sylwester Marchewka. Druk: Zak³ad Poligraficzny W. Gnatowski, ul. G³owackiego 15, Ostro³êka, tel. (29) 7642639

www.kadzidlo.pl


Pytania do wójta Dariusza £ukaszewskiego

1. Panie wójcie pismo samorz¹du terytorialnego „Wspólnota” oceni³o pozyskiwanie przez gminy œrodków unijnych. Nasza Gmina wypad³a w tym rankingu znakomicie. Co to tak naprawdê oznacza? Jak Pan wójt ocenia wyniki rankingu. Przede wszystkim jest siê z czego cieszyæ. Pozyskaliœmy najwiêcej pieniêdzy unijnych w ca³ym powiecie ostro³êcki. W kraju zajêliœmy, na blisko 1500 sklasyfikowanych gmin, bardzo wysokie 66 miejsce. W sumie, na dzieñ og³oszenia rankingu, pozyskaliœmy 2500 z³ na jednego mieszkañca, przy czym sporo pieniêdzy uda³o siê zdobyæ ju¿ w okresie póŸniejszym. Gdybyœmy do pieniêdzy unijnych dodali te pozyskane z dzia³añ og³aszanych przez rz¹d, tak¿e samorz¹d województwa mazowieckiego wówczas œmia³o mo¿emy powiedzieæ, ¿e pozyskaliœmy blisko 40 000 000 z³otych. To dziêki tym pieni¹dzom mo¿emy budowaæ kanalizacjê, wodoci¹gi, stacje uzdatniania wody, drogi, hale sportowe, boiska wielofunkcyjne, orliki, place zabaw, chodniki, parkingi. Dziêki ty pieni¹dzom mo¿emy rozbudowywaæ kadzidlañsk¹ oczyszczalniê œcieków, która bêdzie w stanie obs³ugiwaæ wszystkie gospodarstwa domowe z terenu gminy, mo¿emy doposa¿yæ stra¿ ochotnicz¹. Nie by³o w dziejach gminy tak wielkich inwestycji. Oczywiœcie zaanga¿owanie ka¿dej pozyskanej z³otówki wymaga wk³adu w³asnego. Wk³ad ten waha siê od 20 do blisko 50 groszy. To znaczy inwestycja o wartoœci miliona z³otych wymaga, w zale¿noœci od programu od 200 000 do 500 000 z³otych w³asnych pieniêdzy, które najczêœciej pochodz¹ z kredytów. St¹d wzrastaj¹ce zad³u¿enie samorz¹dów, nie tylko gminnych, ale równie¿ powiatu ostro³êckiego czy województwa mazowieckiego. Oczywiœcie nie mo¿na by³o przegapiæ tej szansy. Nie przespaliœmy niczego. Wykonujemy najwa¿niejsze, fundamentalne dla przysz³oœci inwestycje. Ten ogromny wysi³ek finansowy oznacza, ¿e kolejne lata bêd¹ inwestycyjnie ubo¿sze. Z pewnoœci¹ musimy odczekaæ dwa, trzy lata i dopiero póŸniej podj¹æ siê wykonania kolejnych inwestycji. Kryzys nie jest pojêciem zmyœlonym. Wzrastaj¹ obci¹¿enia gmin. S³abnie pomoc finansowa kierowana do gminy z innych Ÿróde³. Ten gorszy czas bêdzie dobr¹ okazj¹ na przygotowanie kolejnych projektów. Musimy uzbroiæ siê w cierpliwoœæ.

2. Pogarsza siê los bezrobotnych. Dlaczego? To pytanie wraca nieustannie i nieustannie taka sama jest odpowiedŸ: Powiatowy Urz¹d Pracy ma za ma³o pieniêdzy i nie jest w stanie zaproponowaæ gminom wiêkszej iloœci miejsc. Wiem, ¿e to bardzo boli, ale bez rozwi¹zania tego problemu w Powiatowym Urzêdzie Pracy nic siê nie zmieni. Staramy siê œledziæ ka¿d¹ now¹ informacjê, prosimy o pomoc, czêsto rozmawiamy, jednak szybkich zmian nie widaæ.

www.kadzidlo.pl


Pytania do wójta Dariusza £ukaszewskiego

3. „Wesele Kurpiowskie” bêdzie w tym roku wydarzeniem dwudniowym. Sk¹d ta zmiana i czy to wa¿ne wydarzenie musi rozgrywaæ siê na ulicy Koœciuszki? Dwudniowe „Wesele Kurpiowskie” jest po prostu tañsze. Chcemy, ¿eby te sygna³y by³y bardzo jednoznaczne. Nie mo¿emy narzekaæ na kryzys i kryzysem t³umaczyæ oszczêdnoœci, a jednoczeœnie anga¿owaæ du¿e œrodki na wydarzenia kulturalne. Tegoroczne „Wesele Kurpiowskie” bêdzie szczególnym. Przygotowaliœmy wiele atrakcji. Przyjad¹ zespo³y z kilku krajów, równie¿ z odleg³ej Indonezji. Bêdzie weso³e miasteczko, zabawa taneczna, jarmark rêkodzielniczy, koncert znanej grupy „Szwagierkolaska”. A jednak znacznie spadn¹ koszty tego przedsiêwziêcia. Pozyskaliœmy od sponsorów blisko 100 000 z³otych. To naprawdê mozolna, niewiarygodnie trudna praca, ale siê uda³o. Dziêki temu wy³o¿ymy niewiele gminnych pieniêdzy. Skrócenie „Wesela Kurpiowskiego” o jeden dzieñ oraz hojnoœæ naszych sponsorów, którym bardzo dziêkujê, pozwoli³y na utrzymanie wysokiego poziomu widowiska. Jeœli chodzi o lokalizacjê? Có¿, na razie nie ma innego miejsca. Budowa przez samorz¹d powiatowy strzelnicy przy ulicy S³onecznej definitywnie przekreœli³a mo¿liwoœæ prezentowania „Wesela Kurpiowskiego” w Zagrodzie oraz na polanie przylegaj¹cej do szko³y powiatowej. Pozosta³a nam tak naprawdê ulica Koœciuszki. To nie jest ³atwe miejsce. Wymaga du¿ych przygotowañ, rozwagi, umiejêtnego zorganizowania czêœci przedstawienia. Ka¿dy kolejny rok pozwala nam pomniejszaæ wszelkie niedoci¹gniêcia oraz redukowaæ niedogodnoœci odczuwane przez mieszkañców. Proszê o wyrozumia³oœæ i w tym roku. „Wesele Kurpiowskie” nabra³o w ostatnich latach du¿ego rozmachu. Chcemy to pielêgnowaæ. Równie¿ dlatego proszê o dobr¹ atmosferê wokó³ tego ogromnego przedsiêwziêcia. 40 lat kap³añstwa ks. Dziekana Mariana Niemyjskiego Uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹ w dniu 28 maja dziêkczyniono w Kadzidle za 40 lat kap³añstwa ks. dziekana Mariana Niemyjskiego. Nie zabrak³o Ekscelencji ksiê¿y biskupów: J a n u s z a S t e p n o w s k i e g o o r a z Ta d e u s z a Bronakowskiego, duchownych, w³adz samorz¹dowych, rodziny, przyjació³, mieszkañców Kadzid³a oraz okolicznych wsi.

fot. Archiwum

www.kadzidlo.pl

Dostojnemu Jubilatowi dziêkowano, ¿yczono zdrowia i kolejnych przedsiêwziêæ, wspominano drogê ¿yciow¹ i kap³añsk¹, udane inwestycje, obdarowywano wierszami, piosenkami, pami¹tkowymi medalami, rzeŸbami, wycinankami. Szanowny Jubilacie, ksiê¿e dziekanie, prosimy o przyjêcie szczerych ¿yczeñ, by œwiat³o Ewangelii wskazywa³o drogê i rozprasza³o ka¿dy mrok.


Nowiny z gminy Gminne inwestycje. Przebudowa stra¿nicy OSP w Krobi z adaptacj¹ pod dzia³alnoœæ kulturaln¹ Prace remontowe trwaj¹ równie¿ w Krobi. Remont generalny stra¿nicy OSP, adoptowanej na wiejsk¹ œwietlicê, wyniesie 512 352,97 z³. Gmina Kadzid³o pozyska³a na ten cel ponad 310 000 z³. Wyremontowany budynek zostanie wyposa¿ony w nastêpuj¹ce urz¹dzenia: stó³ z blatem roboczym ze stali nierdzewnej 120/60 cm, kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym – wolnostoj¹ca ze stali nierdzewnej z butl¹ oraz przy³¹czem gazowym, szafa hdf ze zlewozmywakiem ze stali nierdzewnej 120/60 cm, ch³odziarko-zamra¿arka ze stali nierdzewnej, okap z poch³aniaczem ze stali nierdzewnej, wie¿a, dwie trójdro¿ne kolumny g³oœnikowe, tuner radiowy, sto³y drewniane z nogami sk³adanymi (szt. 8), krzes³a drewniane sk³adane (szt. 60), stó³ bilardowy, 2 kije do gry, trójk¹t do ustawiania bil, profesjonalny stó³ do gry w pi³karzyki, atlas wielofunkcyjny czterostanowiskowy (gryf + obci¹¿niki 130 kg, ³aweczka skoœna z regulacj¹ haków i k¹ta oparcia, sztangielki 2x10 kg, sztangielki 2x30 kg), stó³ do ping-ponga, kominek elektryczny. Prace wykonuje ostro³êcka firma "Jakkon". (Firma ta wygra³a przetarg). Termin zakoñczenia remontu mija w listopadzie tego roku.

fot. Archiwum

fot. Archiwum

Gminne inwestycje. Remont generalny œwietlicy wiejskiej w Tatarach Rozpocz¹³ siê remont generalny œwietlicy wiejskiej w Tatarach. Wartoœæ ca³ego przedsiêwziêcia wyniesie 441 187,85 z³. Gmina Kadzid³o pozyska³a na ten cel blisko 270 000 z³. Budynek zyska tak¿e nastêpuj¹ce wyposa¿enie: stó³ z blatem roboczym 120/60 cm ze stali nierdzewnej, kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym i butl¹ gazow¹, szafa hdf ze zlewozmywakiem, ch³odziarko-zamra¿arka (poj. ch³. 250 litrów), okap z poch³aniaczem (szer. 60 cm), wie¿aodtwarzacz, tuner radiowy FM/AM z RDS (pilot zdalnego sterowania), sto³y drewniane (8 szt.), krzes³a drewniane sk³adane (60 szt.), stó³ bilardowy, stó³ do gry w pi³karzyki, atlas wielofunkcyjny czterostanowiskowy (gryf + obci¹¿niki 130 kg, ³aweczka skoœna z regulacj¹ haków i k¹ta oparcia, sztangielki 2x10 kg, sztangielki 2x30 kg), stó³ do ping-ponga, kominek elektryczny. Prace wykonuje ostro³êcka firma "Jakkon". (Firma ta wygra³a przetarg). Termin zakoñczenia remontu mija w listopadzie tego roku.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie."

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie."

Operacja maj¹ca na celu "Przebudowê budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacj¹ na œwietlicê wiejsk¹" wspó³finansowana jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach dzia³ania 313, 322, 323 "Odnowa i Rozwój Wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Operacja maj¹ca na celu "Przebudowê stra¿nicy OSP w Krobi z adaptacj¹ pod dzia³alnoœæ kulturaln¹" wspó³finansowana jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach dzia³ania 313, 322, 323 "Odnowa i Rozwój Wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ca³kowity koszt operacji: 441 187,85 z³ Udzia³ œrodków UE: 269 035,00 z³ Wk³ad beneficjenta: 172 152,85 z³

Ca³kowity koszt operacji: 512 352,97 z³ Udzia³ œrodków UE: 312 426,00 z³ Wk³ad beneficjenta: 199 926,97 z³

Nazwa beneficjenta: Gmina Kadzid³o

Nazwa beneficjenta: Gmina Kadzid³o

Instytucja Zarz¹dzaj¹ca PROW 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja Zarz¹dzaj¹ca PROW 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

www.kadzidlo.pl


Nowiny z gminy Gminie inwestycje. Œwietlica wiejska w Piaseczni Rozpocz¹³ siê remont generalny dawnego budynku szkolnego w Piaseczni. Zdewastowany budynek przemieni siê wkrótce w nowoczesn¹, dobrze wyposa¿on¹ œwietlicê wiejsk¹. Remont bêdzie kosztowa³ 831 746,31 z³otych. Gmina Kadzid³o pozyska³a na ten cel 500 000 z³ ze œrodków unijnych. W œwietlicy znajd¹ swoj¹ siedzibê: powsta³e w³aœnie Ko³o Gospodyñ Wiejskich, Grupa Rekonstrukcyjna "Las", Ochotnicza Stra¿ Po¿arna. Prace wykonuje ostro³êcka firma Przedsiêbiorstwo Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt. (Firma ta wygra³a przetarg). Œwietlica zostanie wyposa¿ona w nastêpuj¹ce urz¹dzenia: Wyposa¿enie kuchni: 1 stó³ z blatem roboczym ze stali nierdzewnej – 120/60 cm; 1 kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, wolnostoj¹ca ze stali nierdzewnej z butl¹ oraz przy³¹czem gazowym – 4palnikowa; 1 szafa hdf ze zlewozmywakiem ze stali nierdzewnej – 120/60 cm; 1 ch³odziarko-zamra¿arka ze stali nierdzewnej; 1 okap z poch³aniaczem ze stali nierdzewnej - szer. 60 cm. Wyposa¿enie sportowo-rekreacyjne: 1 wie¿a, 2 trójdro¿ne kolumny g³oœnikowe, 1 tuner radiowy; 8 sto³ów drewnianych z nogami sk³adanymi – 80/200 cm; 60 krzese³ drewnianych sk³adanych; 1 stó³ bilardowy, 2 kije do gry, 1 trójk¹t do ustawiania bil; 1 profesjonalny stó³ do gry w pi³karzyki; 1 atlas wielofunkcyjny czterostanowiskowy; 1 gryf + obci¹¿niki – 130 kg; 1 ³aweczka skoœna z regulacj¹ haków i k¹ta oparcia; 1 sztangielki - 2x10 kg; 1 sztangielki - 2x30 kg; 1 stó³ do ping-ponga - gruboœæ blatu 19 mm; 1 kominek elektryczny. Prace zostan¹ zakoñczone w listopadzie tego roku.

fot. Archiwum

Gminne inwestycje. Rozbudowa oczyszczalni œcieków w Kadzidle Trwa rozbudowa oczyszczalni œcieków w Kadzidle – jedna z najwiêkszych inwestycji w dziejach naszej gminy. Powstaj¹ w³aœnie czêœæ œciekowo-osadowa oraz osadowo-kompostowa. Inwestycjê uzupe³ni¹ zakupy ³adowarki teleskopowej i ci¹gnika z przyczep¹ samowy³adowcz¹. Dziêki tej inwestycji gmina zyska nowoczesn¹ oczyszczalniê œcieków, w pe³ni zabezpieczaj¹c¹ potrzeby ca³ej gminy. Wartoœæ inwestycji wyniesie 5 040 540 z³. Ponad 4 148 868 z³ stanowi¹ œrodki pozyskane przez gminê z funduszy unijnych. Prace wykonuje firma PPH "Wodbud". (Firma ta wygra³a przetarg). Termin zakoñczenia prac mija 30 paŸdziernika 2012 r.

fot. Archiwum

Gminne inwestycje. Trwa budowa kanalizacji w Kadzidle Bez przeszkód realizowany jest projekt budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodoci¹gowej w Kadzidle. Ostatecznie sieæ kanalizacyjna powiêkszy siê o ponad 11 kilometrów, zaœ wodoci¹gowa o blisko 3 kilometry. W ramach projektu zosta³o zbudowanych 2 0 p r z e p o m p o w n i œ c i e k ó w, n i e z b ê d n y c h d o prawid³owego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej. To ogromne zadanie wykonuje Zak³ad Instalacji Sanitarnych Mróz sp.j. (Firma ta wygra³a przetarg). Inwestycja kosztuje 7 078 144, 65 z³. Gmina Kadzid³o pozyska³a na to zadanie 5 826 020,86 z³. Pieni¹dze pochodz¹ z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakoñczenie prac nast¹pi jeszcze w tym roku.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie." Operacja maj¹ca na celu "Przebudowê budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacj¹ na œwietlicê wiejsk¹" wspó³finansowana jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach dzia³ania 313, 322, 323 "Odnowa i Rozwój Wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ca³kowity koszt operacji: 831 746,31 z³ Udzia³ œrodków UE: 500 000,00 z³ Wk³ad beneficjenta: 331 746,31 z³ Nazwa beneficjenta: Gmina Kadzid³o Instytucja Zarz¹dzaj¹ca PROW 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

www.kadzidlo.pl

fot. Archiwum


Nowiny z gminy Gminne inwestycje. Budowa wodoci¹gu po³udniowego wraz z kanalizacj¹ Trwaj¹ prace przy budowie wodoci¹gu po³udniowego obejmuj¹cego Brzozówkê, kolonie Kadzid³a i Dylewa, Chudek, Glebê, Kierzek, Piaseczniê, Strza³ki. Projekt jest uzupe³niony o dobudowê sieci kanalizacyjnej w Kadzidle. D³ugoœæ nowej sieci wodoci¹gowej wyniesie 70 kilometrów, zaœ sieci kanalizacyjnej dwa kilometry. Ca³a, niezwykle wa¿na inwestycja, warta jest 4 191 699 z³otych. Gmina Kadzid³o pozyska³a z Regionalnego Programu Operacyjnego 3 515 578 z³otych. Prace wykonuje firma Sanprod sp. z.o.o. Zakoñczenie inwestycji planowane jest jesieni¹ 2013 roku.

Konkurs "Bezpiecznie na wsi" zosta³ rozstrzygniêty 15 marca 2012 r. Ponad 70 prac zosta³o nades³anych na coroczny konkurs "Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek?". Komisja konkursowa w sk³adzie Jadwiga Skierczyñska – przewodnicz¹ca (przedstawiciel KRUS), Iwona Maliszewska (przedstawiciel KRUS), Urszula Rydel – sekretarz Gminy Kadzid³o, Krystyna Sutu³a – Publiczna Biblioteka im. Wojciecha WoŸniaka w Kadzidle wnikliwie oceni³a wszystkie prace, zwracaj¹c uwagê na estetykê, sposób wykonania, zachowanie tematu. Ostatecznie komisja ustali³a nastêpuj¹c¹ kolejnoœæ: Klasy 0-3: I miejsce (zdjêcie poni¿ej) – Karolina Olkowska ze Szko³y Podstawowej w Glebie; II miejsce

Nowa siedziba ZGKiM w Kadzidle Zapraszamy do nowej siedziby Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle, która mieœci siê przy ulicy Koœciuszki, nad Oœrokiem Zdrowia.

fot. Archiwum fot. Archiwum

fot. Archiwum

Skwer ks. Konstantego Rejchla w Kadzidle Podczas XVII sesji Rady Gminy w dniu 19 marca kadzidlañski skwer przy ulicy Koœciuszki, po³o¿ony na wysokoœci Koœcio³a, gustownie ozdobiony fontann¹ oraz ³aweczkami, otrzyma³ imiê ks. Pra³ata Konstantego Rejchla. Ksi¹dz Konstanty Rejchel przyby³ do Kadzid³a w roku 1872 r. z parafii Zuzela. W roku 1881 staraniem Ksiêdza rozpoczê³a siê budowa Koœcio³a w Kadzidle, trwaj¹ca szeœæ lat. Koœció³ w Kadzidle nale¿y do najpiêkniejszych œwi¹tyñ w Dekanacie Kadzidlañskim.

– Oliwia Gawryœ ze Szko³y Podstawowej w Kadzidle; III miejsce – Partyk Tomczak ze Szko³y Podstawowej w Glebie; Wyró¿nienia – Wojciech Kozicki ze Szko³y Podstawowej w Glebie i Kamil Duszak ze Szko³y Podstawowej w Kadzidle. Klasy 4-6: I miejsce (zdjêcie obok) – Karolina Tañska ze Szko³y Podstawowej w Kadzidle; II miejsce – Wiktoria Grala ze Szko³y Podstawowej w Kadzidle; III miejsce – Bart³omiej Poremba ze Szko³y Podstawowej w Kadzidle. fot. Archiwum

Dziêkujemy komisji za owocn¹ pracê. Nagrodzonym gratulujemy. Nagrody zosta³y wrêczone podczas sesji Rady Gminy 24 kwietnia. Konkurs zorganizowali Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego oraz Urz¹d Gminy w Kadzidle.

www.kadzidlo.pl


Nowiny z gminy Nowy dzielnicowy Od 1 marca nowym dzielnicowym w naszej gminie jest sier¿ant Krzysztof Kolator, który podczas ostatniej sesji Rady Gminy zapowiedzia³ realizacjê wielu nowych p o m y s ³ ó w, z w i ¹ z a n y c h z p r o f i l a k t y k ¹ o r a z bezpieczeñstwem mieszkañców. W kwietniu odby³o siê wspólne spotkanie kadzidlañskiej Policji z so³tysami wsi, podczas którego zosta³y wypracowane formy wspó³pracy oraz systematycznych spotkañ konsultacyjnych.

fot. Archiwum

¯yczymy Panu Krzysztofowi powodzenia we wszystkich zamierzeniach.

Wzruszaj¹ca wizyta 15 marca Urz¹d Gminy odwiedzili niecodzienni goœcie: por. Stefan Grzesikiewicz PS. "Syfon" – skarbnik Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych, por. Edward Gruszka – prezes powiatowego Zarz¹du ZKRPiBWP, pp³k Krzystof Gemza – szef Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ w Ostro³êce. Por. Stefan Grzesikiewicz walczy³ w Powstaniu Warszawskim. Podczas spotkania piêknie opowiada³ o przedwojennej Warszawie, rodzinnym Solcu, szkole ze znakomitym dyrektorem Janem Bednarzem, Esterce – ¿ydowskiej fot. Archiwum kole¿ance, pierwszej pracy w hotelu Metropol, pocz¹tkach swojej konspiracji, walkach powstañczych na Grochowie, Czerniakowie, Mokotowie, Œródmieœciu. Nasz Goœæ by³ ¿o³nierzem pu³ków "Baszta" i "Waligóra". Wspomina³ powstañcze uzbrojenie filipinki oraz stena, ewakuacjê kana³ami, œmieræ przyjació³, ¿yciodajny w³az w Alejach Ujazdowskich.

Mieszkañcy gminy polubili samorz¹dnoœæ. Nowe stowarzyszenia oraz organizacje Mieszkañcy naszej gminy tworz¹ kolejne stowarzyszenia, organizacje pozarz¹dowe, reaktywuj¹ istniej¹ce niegdyœ zwi¹zki. W Chudku niezwykle aktywnie dzia³a Ko³o Gospodyñ Wiejskich, którym kieruje Weronika Barbara Wiœniewska. Ko³o to owocnie wspó³pracuje z dylewskim Ko³em Gospodyñ oraz jego przewodnicz¹c¹ Czes³aw¹ Kaczyñsk¹. Niedawno mieszkanki Dylewa oraz Chudka pielgrzymowa³y do Czêstochowy (zdjêcie poni¿ej), wziê³y udzia³ w unijnym programie "Turystyka wiejska szans¹ na rozwój", uczestniczy³y równie¿ w przegl¹dzie œpiewaczym w T³uszczu.

W Chudku, Piaseczni, Czarni powsta³y Ochotnicze Stra¿e Po¿arne, którym prezesuj¹ odpowiednio: Piotr Waldemar Domurad, Marcin Przyby³owski, fot. Archiwum Boles³aw Czes³aw Olender. W planach zakup stra¿ackich mundurów wyjœciowych, wspieranie lokalnych pomys³ów, wspó³praca z parafiami oraz gmin¹ podczas uroczystoœci i ró¿norodnych przedsiêwziêæ. Piasecznia mo¿e ju¿ siê cieszyæ z powsta³ego w³aœnie Ko³a Gospodyñ Wiejskich. Ju¿ dzisiaj planuj¹ Panie cykl spotkañ, realizacjê programów samokszta³ceniowych, wspó³pracê z pobliskim ko³ami.

Jesienny Festiwal Muzyczny Sacrum et Musica im. Jana Paw³a II koncert Filharmonii Kameralnej z £om¿y

30 wrzeœnia niedziela godz. 12.45

Por. Stefan Grzesikiewicz odznaczy³ wójta Dariusza £ukaszewskiego Krzy¿em Czynu Zbrojnego. Krzy¿ zosta³ przyznany przez Zwi¹zek Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych, Œrodowisko ¯o³nierzy Polskich Oddzia³ów Samoobrony z Kresów Po³udniowoWschodnich II RP, Radê Krajow¹ Œrodowiska ¯o³nierzy Polskich Oddzia³ów Samoobrony za popularyzowanie i utrwalanie pamiêci o ludziach i ich czynach w walce o niepodleg³oœæ Polski podczas II wojny œwiatowej i po jej zakoñczeniu.

www.kadzidlo.pl

Miejsce: Koœció³ Parafialny pw. Œw. Ducha w Kadzidle Organizatorzy: Proboszcz Parafii Kadzid³o; Wójt Gminy Kadzid³o Zapraszamy!!!


Wesele Kurpiowskie 2012 IV Œwiatowy Zjazd Kurpiów Wesele Kurpiowskie Miêdzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Pod Patronatem: Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jacka Koz³owskiego Wojewody Mazowieckiego Adama Struzika Marsza³ka Województwa Mazowieckiego

Program: 23 czerwca 2012 r. – sobota MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY • godz. 13.30 – Sala gimnastyczna w Zespole Placówek Oœwiatowych w Kadzidle – czêœæ panelowa „Kurpiowszczyzna opisana”: .: Apolonia Nowak – Pieœni kurpiowskie, fot. Archiwum .: Teresa Piórkowska – Ciepierska – Kapliczki w kurpiowskim krajobrazie, .: Maria Przytocka – "Koœció³ w Kadzidle – rys historyczny", .: Leszek Czy¿ – Po co dziœ Kurpœom jech mowa? • godz. 15.00 – Uroczyste z³o¿enie kwiatów przy Pomniku Kurpiów oraz przy Mauzoleum na kadzidlañskim cmentarzu. • godz. 16.00 – Scena przy ulicy Koœciuszki: – uroczyste otwarcie Miêdzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego; – kurpiowskie prezentacje – koncerty zespo³ów z Puszczy Kurpiowskiej; – koncerty folklorystyczne zespo³ów z Polski, Bu³garii, W³och, Kosowa, Indonezji, Turcji. • godz. 20.00 – Scena przy ulicy Koœciuszki: – Zabawa weselna – Zespó³ Everest.

Uroczystoœciom towarzysz¹: • Jarmark Rêkodzielniczy (prezentacja rêkodzie³a z ca³ej Polski) • Pokazy kowalstwa • Kiermasz ksi¹¿ek • Kiermasz roœlin ozdobnych • Stoiska z potrawami regionalnymi • Stoiska promocyjne, handlowe, spo¿ywcze, gastronomiczne • Weso³e miasteczko

fot. Archiwum

fot. Archiwum

24 czerwca 2012 r. – niedziela WESELE KURPIOWSKIE • godz. 11.00 – Zagroda Kurpiowska: – wybiór do œlubu, widowisko weselne w wykonaniu Zespo³u Folklorystycznego Kurpianka z Kadzid³a z udzia³em pary m³odej Sylwii Giers i Mateusza Gadomskiego. • godz. 12.00 – Koœció³ Parafialny pw. Œw. Ducha w Kadzidle – uroczysta Msza Œwiêta oraz œlub Sylwii Giers i Mateusza Gadomskiego. Mszê odprawi Ksi¹dz Biskup Janusz Stepnowski. • godz. 13.00 – Korowód weselny ulicami Kadzid³a. • godz. 13.20 – Scena przy ulicy Koœciuszki: – powrót od œlubu; – przywitanie Goœci przez wójta Dariusza £ukaszewskiego; – uroczyste wrêczanie Nepomuków wraz z tytu³em Honorowego Obywatela Gminy Kadzid³o oraz nagród okolicznoœciowych dla artystów kurpiowskich; – ci¹g dalszy widowiska weselnego z udzia³em nowo¿eñców Sylwii Giers i Mateusza Gadomskiego oraz zespo³u Kurpianka z Kadzid³a. • godz. 16.00 – Scena przy ulicy Koœciuszki: – Koncert Galowy Miêdzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego. • godz. 21.30 – Scena przy ulicy Koœciuszki: – Gwiazda Wesela Kurpiowskiego – koncert zespo³u "SZWAGIERKOLASKA".

www.kadzidlo.pl


Nowiny z gminy

Gratulujemy prezes Katarzynie Kowalskiej, wszystkim druhnom i druhom zaszczytnego Jubileuszu, piêknego spotkania, odznaczeñ i osi¹gniêæ. ¯yczymy wielu lat s³u¿by, tej fot. Archiwum samej liczby wyjazdów do akcji oraz powrotów, kolejnych jubileuszów. Œwiêtowanie by³o znakomit¹ okazj¹ do wrêczenia medali i odznak. Zaszczytów tych dost¹pili:

www.kadzidlo.pl

Nadanie medali i odznak w 2012 roku: GLEBA ! Z³oty Medal "za zas³ugi dla po¿arnictwa": Dawid Henryk, s. Wiktora. ! Srebrny Medal "za zas³ugi dla po¿arnictwa": Murach fot. Archiwum Kazimierz, s. Stefana; Pokora Zdzis³aw, s. Stanis³awa. ! Br¹zowy Medal "za zas³ugi dla po¿arnictwa": Dawid Adam, s. Henryka; Pokora Tomasz, s. Zdzis³awa. ! Odznaka "Stra¿ak Wzorowy": Tyc Leszek, s. Stanis³awa; Suchecki Mariusz, s. S³awomira. fot. Archiwum

KADZID£O ! Z³oty Medal "za zas³ugi dla po¿arnictwa": Kamiñski Józef, s. Aleksandra. ! Srebrny Medal "za zas³ugi dla po¿arnictwa": Charucka Danuta, c. Jana; Filochowska Anna, c. Józefa; Krajza Marcin, s. Stanis³awa. ! Br¹zowy Medal "za zas³ugi dla po¿arnictwa": Rydel Urszula, c. Kazimierza; Grzyb Bo¿ena, c. Franciszka; Dawid Ró¿a, c. Waldemara; fot. Archiwum Gleba Arkadiusz, s. Ryszarda. WACH ! Z³oty Medal "za zas³ugi dla po¿arnictwa": Wielechowski Miros³aw, s. Stanis³awa. ! Srebrny Medal "za zas³ugi dla po¿arnictwa": Waœkiewicz Zbigniew, s. Józefa. ! Odznaka "Stra¿ak Wzorowy": Trzciñski Sylwester, s. Wies³awa; Podbielski Norbert, s. Jaros³awa; Mrozek Zenon, s. Józefa. fot. Archiwum STRZA£KI ! Z³oty Medal "za zas³ugi dla po¿arnictwa": Suchecki W³adys³aw, s. Piotra; Gers Stanis³aw, s. Jakuba. ! Br¹zowy Medal "za zas³ugi dla po¿arnictwa": Majewski Tadeusz, s. Aleksandra; Nalewajk Tadeusz, s. Stanis³awa.

DYLEWO ! Odznaki m³odzie¿owe: Kaczyñska Karolina, c. Krzysztofa Parzych Karolina, c. Andrzeja Kaczyñska Paulina, c. Krzysztofa Kisiel Dominika, c. Wies³awa.

fot. Archiwum

fot. Archiwum

fot. Archiwum

fot. Archiwum

Wiekowi ochotnicy. Stra¿ w Kadzidle skoñczy³a 100 lat Sto lat temu, z inicjatywy ks. Kazimierza Suchcickiego, powsta³a w Kadzidle stra¿ po¿arna. Kadzidlañscy stra¿acy, zaproszeni goœcie, mieszkañcy Kadzid³a œwiêtowali to szczególne wydarzenie 12 maja w nowej remizie stra¿ackiej. Uroczystoœci rozpoczê³a Msza Œwiêta celebrowana przez ks. dziekana Mariana Niemyjskiego – kapelana stra¿aków. Przemarsz ulicami Kadzid³a, orkiestra stra¿acka, poczty sztandarowe jednostek stra¿ackich z: Myszyñca, Wykrotu, Lelisa, Ostro³êki doda³y uroczystoœci wiele splendoru. Gratulacje, wyró¿nienia, upominki przekazali stra¿akom: radni wojewódzcy Marian Krupiñski oraz Miros³aw Augustyniak, Mariusz Popielarz – dyrektor Delegatury Urzêdu Marsza³kowskiego, Wies³aw Opêchowski – dyrektor Delegatury Urzêdu Wojewódzkiego, Stanis³aw Kube³ – starosta ostro³êcki, Dariusz £ukaszewski – wójt Gminy Kadzid³o, Jacek P³oski – przewodnicz¹cy Rady Gminy, Andrzej Wyszogrodzki – wiceprezes ZOW ZOSP RP, Janusz G³owacki – prezes ZOP ZOSP RP, Jaros³aw Wilga – komendant KM PSP. Wszystkie te fawory przyjmowa³a w imieniu druhen i druhów Katarzyna Kowalska – prezes OSP w Kadzidle. Kadzidlañski sztandar zosta³ wyró¿niony z³otym znakiem zwi¹zku, zaœ sama jednostka wyró¿niona pami¹tkowym medalem "Pro Masovia". Radni, so³tysi, wójt oraz Gmina Kadzid³o podarowali stra¿akom oznakowanie remizy, które mo¿emy podziwiaæ na stra¿ackiej wie¿y, szczególnie efektowne, dziêki iluminacji, w godzinach nocnych. Swój szeœædziesi¹ty jubileusz œwiêtowa³a tego dnia tak¿e jednostka stra¿acka w Strza³kach. Gratulacje w imieniu stra¿aków odbiera³ prezes Henryk Staœkiewicz, a sama jednostka zosta³a uhonorowana srebrnym medalem "za zas³ugi dla po¿arnictwa".To wyj¹tkowe przedsiêwziêcie zakoñczy³ stra¿acki poczêstunek oraz zabawa taneczna, któr¹ prowadzili Cezary i Robert Sobiechowie.


Nowiny kulturalne Pañstwowy Zespó³ Pieœni i Tañca "Mazowsze" dziêkuje Kurpiom Od 9 do 10 marca odbywa³ siê w Otrêbusach "Weekend na ludowo". To piêkne spotkanie zorganizowa³ Zespó³ "Mazowsze". Do Matecznika zostali zaproszeni wójt Dariusz £ukaszewski oraz twórcy ludowi z naszej gminy, którzy wystawili to z czego Kurpiowszczyzna s³ynie: wycinanki, palmy wielkanocne, pieczywo regionalne, ozdoby bibu³owe, obrusy, serwety, stroje kurpiowskie. Gra¿yna Jagodziñska, menad¿erka Zespo³u, w swych podziêkowaniach podkreœli³a wysoki poziom wystawionych prac, wyj¹tkow¹ estetykê oraz prezencjê kurpiowskich artystów. My równie¿ dziêkujemy za owocn¹ wspó³pracê z Zespo³em "Mazowsze". Do zobaczenia za rok. Dzieñ Kobiet w Wachu 12 marca Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle i Zespó³ Szkó³ w Wachu przygotowa³y spotkanie poœwiêcone kobietom. Panie z Wachu spêdzi³y wieczór s³uchaj¹c piosenek w wykonaniu Moniki Kaczyñskiej przy akompaniamencie Ryszarda Kaczyñskiego. Wiersze i fragment prozy piêknie recytowali Krystian Gnatowski i Mateusz Olender, który na koniec zaœpiewa³ tak¿e piosenkê. Scenkê kabaretow¹ œwietnie odegrali pañstwo Laura i Zdzis³aw Bziukiewiczowie. ¯yczenia paniom z³o¿y³ wójt Dariusz £ukaszewski. Dziêkujemy za mi³e spotkanie. fot. Archiwum

Spotkanie autorskie z Panem Bernardem Kielakiem 14 marca w Publicznej Bibliotece im. Wojciecha WoŸniaka w Kadzidle odby³o siê spotkanie autorskie z Panem Bernardem Kielakiem, etnografem, konserwatorem zabytków, badaczem dziejów Kurpiowszczyzny, autorem artyku³ów, szkiców, rozpraw dotycz¹cych historii, kultury ludowej Kurpiów oraz ksi¹¿ek o Kurpiach. Dziêkujemy Panu Bernardowi Kielakowi za mi³oœæ do Kurpiów oraz wieloletni¹ pracê na rzecz naszego regionu. Spotkanie zorganizowa³a Pani dyrektor Wies³awa Sobiech. Dziêkujemy. fot. Archiwum

fot. Archiwum

"Porozmawiajmy o historii". Robert Spa³ek o Niezale¿nym Zrzeszeniu Studentów 18 kwietnia goœciem kadzidlañskiej biblioteki by³ Robert Spa³ek, historyk Instytutu Pamiêci Narodowej. Goœæ opowiedzia³ historiê niezale¿nego ruchu studenckiego, zaprezentowa³ ksi¹¿ki poœwiêcone temu zagadnieniu, opisa³ ró¿norodne nurty polityczne oraz formy studenckich protestów. Dziêkujemy Instytutowi Pamiêci Narodowej za kolejne spotkanie w Kadzidle.

Zaœpiewa³a piêknie 19 kwietnia goœciliœmy w kadzidlañskiej bibliotece wokalistkê z Londynu Pani¹ Monikê Lidke. Pani Monika pochodzi z Lubina, obecnie mieszka w Anglii. Pisze teksty i muzykê. Ceni jazz i folk po³¹czone z francuskimi, polskimi oraz latynoamerykañskimi akcentami muzycznymi. Debiutancka p³yta Pani Moniki trafi³a do serc s³uchaczy i zosta³a ciep³o przyjêta przez krytyków muzycznych i prezenterów radiowych. Marek NiedŸwiecki powiedzia³: "Piêkna, delikatna, uzale¿niaj¹ca. Nie mogê siê uwolniæ od tej muzyki. Po prostu samo dobro. Pani Moniko jestem Pani fanem". Monika Lidke goœci³a w Polsce na zaproszenie redakcji "Poezji Dzisiaj" – g³ównego organizatora XII Miêdzynarodowych Dni Poezji. Dziêkujemy Pañstwu Barbarze i Aleksandrowi Nawrockim, ¿e mogliœmy us³yszeæ tak utalentowan¹ wokalistkê w Kadzidle, a tak¿e pos³uchaæ poezji Laureata Miêdzynarodowych Dni fot. Archiwum Poezji Pana Adama Siomieñczyka. Serdecznie dziêkujemy za mi³e spotkanie. Tegoroczne Kurpiki przyznane Kurpiki, coroczne nagrody Prezesa Zwi¹zku Kurpiów, zosta³y uroczyœcie wrêczone 23 kwietnia. Goœæmi gali, która odby³a siê w Ostro³êckim Centrum Kultury byli miêdzy innymi Jacek Koz³owski – wojewoda mazowiecki i Leszek Ruszczyk – wicemarsza³ek województwa mazowieckiego. Prezes Miros³aw Grzyb podkreœli³, ¿e praca na rzecz regionu przynosi coraz wiêksze efekty zaœ sama Kurpiowszczyzna staje siê przestrzeni¹ wielu ciekawych zdarzeñ oraz interesuj¹cych przedsiêwziêæ. Poniedzia³kowe spotkanie uœwietni³y Kapela brata Zenona z Czarni oraz Kapela Kurpiowska z Lelisa. Lista laureatów: ! kategoria talent: Joanna Banach z Tatar, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski w biegach przez p³otki; ! kategoria nauka i pióro: Ostro³êckie Towarzystwo Naukowe im. AdamChêtnika; ! kategoria muzyka i taniec: Zofia Warych z Myszyñca, Zofia Charamut z Myszyñca, Marianna B¹czek z Surowego, znakomite œpiewaczki kurpiowskie; ! kategoria twórczoœæ ludowa: Stanis³aw Bac³awski z Czarni, gm. Kadzid³o, znakomity rzeŸbiarz; ! kategoria edukacja regionalna: Wojciech £ukaszewski z Jednoro¿ca, autor "Elementarza kurpiowskiego"; ! kategoria dzia³alnoœæ publiczna: ks. Marian Niemyjski, proboszcz Parafii Kadzid³o; ! kategoria pracodawca: Przedsiêbiorstwo Budownictwa Komunalnego z Ostro³êki; ! kategoria promowanie regionu: Dariusz £ukaszewski, wójt Gminy Kadzid³o; ! kategoria budzenie to¿samoœci : Regionalny Oœrodek Kultury w £om¿y; ! kategoria ochrona dziedzictwa kulturowego: Maria Samsel, dyrektor Muzeum Kurpiowskiego w Ostro³êce. Wszystkim laureatom gratulujemy.

www.kadzidlo.pl


Nowiny kulturalne

fot. Archiwum

Spotkanie z ksi¹¿k¹: "Dzieje parafii i koœcio³a pod wezwaniem Ducha Œwiêtego w Kadzidle" Sta³o siê. Mamy wreszcie arcywa¿n¹ ksi¹¿kê poœwiêcon¹ historii parafii i koœcio³a pod wezwaniem Ducha Œwiêtego w Kadzidle. Wieczór 24 kwietnia w Centrum Kultury Kurpiowskiej by³ nie tylko œwiêtowaniem tej w³aœnie ksi¹¿ki, ale tak¿e spotkaniem przyjació³, dla których Kurpie i Kurpiowszczyzna pozostaj¹ wartoœci¹ cenn¹. Dostojnych goœci wita³ ks. Dziekan Marian Niemyjski. S³owo wstêpne wyg³osi³ wójt Dariusz £ukaszewski. Znakomite wyk³ady zaprezentowali: dr Wojciech Borkowski z Muzeum Archeologicznego w Warszawie (Najstarsze zabytki Gminy Kadzid³o), mgr Micha³ Bodañski (Rys historyczny Gminy Kadzid³o ze szczególnym uwzglêdnieniem historii ¯ydów kadzidlañskich oraz postaci Kazimierza Sulewskiego), mgr Maria Przytocka z Pracowni dokumentacji w Olsztynie (Rys historyczny obecnego koœcio³a w Kadzidle). Mgr Mateusz Braun z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego przedstawi³ dwa nies³ychanie wa¿ne filmy Jacka Olendzkiego o œwiêceniu byd³a w Kadzidle przez ks. Mieszkê podczas odpustu œw. Rocha oraz wotach fot. Archiwum woskowych wyrabianych w Brodowych £¹kach. Spotkanie prowadzi³ ks. Marcin Sobiech.

www.kadzidlo.pl

Ksiê¿e Adamie, dziêkujemy! O Chrystusie, ortodoksji, Janie Pawle II, soborach, satanizmie, celibacie, diable, aborcji mówi³ ks. Adam Boniecki, podczas swego kadzidlañskiego spotkania, które odby³o siê w Centrum Kultury Kurpiowskiej 10 maja. Goœæ rozmawia³, t³umaczy³, cierpliwie wyjaœnia³, czasami poucza³, tak¿e ewangelizowa³, stroni³ od wielkiej polityki, celnie puentowa³, obdarzy³ publicznoœæ humorem najwy¿szej klasy, zachowa³ fot. Archiwum umiar w ocenach, czasami milcza³, czasami uœmiecha³ siê ³agodnie. Ksi¹dz Adam da³ piêkn¹ lekcjê ewangelii ¿ywej, konsekwentnie opowiedzia³ siê po stronie ¿ycia, prawd wiary, œwiadectw Chrystusowych, ale w swej wiernoœci Chrystusowi piêknie unikn¹³ ideologii, zacietrzewienia, bezdusznych s¹dów, potêpienia bliŸnich. Ksiêdzu Adamowi Bonieckiemu dziêkowali wójt Dariusz £ukaszewski oraz Ci wszyscy, którym otwartoœæ, intelektualna odwaga, prymat mi³oœci nad inkwizytorskimi zapêdami, s¹ bliskie. Zacny Goœæ i znakomity autor ksi¹¿ek "Lepiej paliæ fajkê ni¿ czarownice" oraz "Vademecum" przyjmowa³ podziêkowania, serdeczne ¿yczenia i d³ugo sk³ada³ autografy. W pi¹tek, 11 maja, ks. Adam Boniecki koncelebrowa³, w parafialnym koœciele pw. Œw. Ducha, Mszê Œwiêt¹ wespó³ z ks. Marianem Niemyjskim, a póŸniej odwiedzi³ kadzidlañskie gimnazjum. Spotkanie z gimnazjalistami pe³ne by³o anegdot. Nie zabrak³o intryguj¹cych pytañ i bardzo powa¿nych odpowiedzi. Gimnazjaliœci witali i ¿egnali ks. Adama niezwykle gor¹cymi oklaskami. W Zagrodzie Kurpiowskiej o Kurpiach opowiada³a Wies³awa Bogdañska, która oczarowa³a Goœcia pokazem strzy¿enia wycinanki. Ostatnim etapem kurpiowskiej peregrynacji ks. Adama Bonieckiego by³a wie¿a widokowa na pograniczu rezerwatu "Podgórze", z której Goœæ podziwia³ Kurpiowszczyznê. fot. Archiwum

fot. Archiwum

Stefania Konopka nagrodzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nestorka kurpiowskich artystów Stefania Konopka zosta³a nagrodzona 23 kwietnia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bogdan Zdrojewski uhonorowa³ Stefaniê Konopkê nagrod¹ specjaln¹ oraz pami¹tkowym dyplomem, które przekaza³a Dorota Z¹bkowska. Gratulacje dostojnej laureatce sk³adali równie¿ przedstawiciele samorz¹du powiatowego, wójt gminy, Maria Samsel – dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Czes³awa Kaczyñska – prezes Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich. Stefania Konopka rewan¿owa³a siê pogod¹ ducha, niespotykanym humorem, tradycyjnym œpiewem, pokazem szyde³kowania, wspominaniem dawnej Kurpiowszczyzny, I wojny œwiatowej, wojny polsko-bolszewickej, wiejskich zabaw, œwi¹t, codziennej pracy. O nagrodê wnioskowa³o Stowarzyszenie Twórców Ludowych – oddzia³ w Kadzidle. Dziêkujemy za tê troskê. Pani Stefanii Konopce serdecznie gratulujemy. ¯yczymy zdrowia. Dziêkujemy za to piêkne œwiadectwo mi³oœci do Kurpiowszczyzny.

Ks. Adam Boniecki przyjecha³ na zaproszenie wójta Dariusza £ukaszewskiego, który serdecznie dziêkuje dyrektorom: Wies³awie Sobiech, Halinie Prusaczyk, Miros³awowi Boroniowi oraz Wies³awie Bogdañskiej, Micha³owi Bogdañskiemu, Waldemarowi Tabace pracownikom Centrum Kultury Kurpiowskiej oraz biblioteki za pomoc i bezgraniczn¹ ¿yczliwoœæ. Przypomnijmy, ¿e ks. Adam Boniecki nale¿y do Zgromadzenia Ksiê¿y Marianów. By³ wieloletnim genera³em tego zgromadzenia. Przez wiele lat prowadzi³ "Tygodnik Powszechny" oraz, na ¿yczenie Jana Paw³a II, polsk¹ wersjê "L'Osservatore Romano". Wielokrotnie towarzyszy³ Papie¿owi w pielgrzymkach.


Nowiny kulturalne "W objêciach wielkiego brata. Sowieci w Polsce 1944-1993". Wyk³ad dr. Tomasza £abuszewskiego Wyk³ad dr. Tomasza £abuszewskiego po³¹czony z prezentacj¹ ksi¹¿ki "W objêciach wielkiego brata. Sowieci w Polsce 1944-1993" w dniu 16 maja zakoñczy³ kolejny cykl spotkañ z historykami Instytutu Pamiêci Narodowej. Spotkania "Porozmawiajmy o historii" przybli¿aj¹ historiê najnowsz¹, opowiadaj¹ o zdarzeniach nazywanych niedawno "bia³ymi plamami", odkrywaj¹ fa³szowane przez lata karty Polskiego Pañstwa Podziemnego, relacji polsko-sowieckich, dziedzictwa komunizmu. Jeszcze w tym roku, dziêki ¿yczliwoœci warszawskiego Instytutu Pamiêci Narodowej, uczniowie z kadzidlañskiego gimnazjum wezm¹ udzia³ w rajdzie "Szlakiem ¯o³nierzy Wyklêtych". We wrzeœniu otwarta zostanie w Centrum Kultury Kurpiowskiej wystawa "Sowieci w Polsce", a od paŸdziernika rozpoczn¹ siê kolejne wyk³ady, poœwiecone tym razem, najnowszej historii Kurpiowszczyzny. Spotkania "Porozmawiajmy o historii" organizuj¹ wójt Gminy Kadzid³o oraz Publiczna Biblioteka w Kadzidle. Dziêkujemy dr. Tomaszowi £abuszewskiemu za ¿yczliwoœæ.

19.00 – rodzinne animacje teatralne; 21.00 – "P³on¹ce laski 4" – Teatr Akt (spektakl rodzinny); 22.00 – zakoñczenie. Karawana – Wêdruj¹cy Festiwal Sztuki odbêdzie siê w zaledwie szeœciu miejscowoœciach Mazowsza. Tym bardziej nam mi³o, ¿e Kadzid³o bêdzie równie¿ gospodarzem tych niebanalnych dzia³añ. Organizatorami s¹ Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Wójt Gminy Kadzid³o, Centrum Kultury Kurpiowskiej oraz Publiczna Biblioteka w Kadzidle. Serdecznie zapraszamy.

fot. Archiwum

fot. Archiwum

Dorota Lachowicz i Konstanty Andrzej Kulka w Kadzidle Wa¿ne wydarzenie muzyczne ju¿ 14 paŸdziernika Tegoroczny projekt "MAZOWSZE W KORONIE" zagoœci do Kadzid³a. Ju¿ w paŸdzierniku, w kadzidlañskim Koœciele, odbêdzie siê niecodzienny koncert. Spotkanie z Vivaldim rozpocznie siê od s³ynnych "Czterech pór roku", a zakoñczy sakralne arcydzie³o "Stabat Mater". Podziwiaæ bêdziemy mogli znakomitych artystów: Dorotê Lachowicz (mezzosopran), Konstantego Andrzeja Kulkê (skrzypce), Monikê Raczyñsk¹ (klawesyn), Antona Birulê (teorba). W koncercie udzia³ weŸmie równie¿ kwartet smyczkowy "PRIMA VISTA" z Krzysztofem Bzówk¹ (I skrzypce), Józefem Kolinkiem (II skrzypce), Piotrem Nowickim (altówka), Zbigniewem Krzymiñskim (wiolonczela). Zapraszamy wszystkich melomanów 14 paŸdziernika, o godz. 16.00. Projekt "MAZOWSZE W KORONIE" zostanie zrealizowany dziêki owocnej wspó³pracy pomiêdzy Karawana – Wêdruj¹cy Festiwal Sztuki Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki a Gmin¹ Kadzid³o. zawita do Kadzid³a Wójt Dariusz £ukaszewski dziêkuje serdecznie za Dziêki owocnej wspó³pracy pomiêdzy Gmin¹ Kadzid³o a okazan¹ ¿yczliwoœæ. Dziêkujemy równie¿ ksiêdzu Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki ju¿ w lipcu dziekanowi Marianowi Niemyjskiemu za wyra¿enie zgody bêdziemy œwiadkami w Kadzidle niezwyk³ego na koncertowanie w koœciele parafialnym. przedsiêwziêcia. Od 4 lipca goœciæ bêdziemy artystów, którzy przeprowadz¹ w Zagrodzie Kurpiowskiej warsztaty muzyczne, teatralne i plastyczne. Warsztaty, trwaj¹ce do 6 Duszpasterskie spotkanie z Ekscelencj¹ lipca, bêd¹ œciœle zwi¹zane z tematyk¹ Karawany; celem ks. biskupem Januszem Stepnowskim warsztatów jest przygotowanie uczestników do "Parady" Jego Ekscelencja ks. Janusz Stepnowski, biskup ulicami Kadzid³a. Parada ta rozpocznie Karawanê - ³om¿yñski, spotka³ siê 27 maja z w³adzami Wêdruj¹cy Festiwal Sztuki. samorz¹dowymi, dyrektorami szkó³ oraz nauczycielami. Karawana - Wêdruj¹cy Festiwal Sztuki umo¿liwia Spotkanie przygotowa³ ks. proboszcz Marian Niemyjski. mieszkañcom województwa mazowieckiego aktywny Podczas spotkania Ekscelencja ks. biskup Janusz udzia³ w nowych, otwartych formach ¿ycia kulturalnego, Stepnowski przypomnia³ swoje kurpiowskie korzenie, organizuje czas wolny wokó³ atrakcyjnych i bezp³atnych zachêca³ swych Goœci do pielêgnowania kultury dzia³añ kulturalnych, bêd¹cych inspiracj¹ do kurpiowskiej, otwartoœci wobec bliŸnich i œwiata, jednoœci i samodzielnych dzia³añ twórczych w przysz³oœci, kszta³tuje solidarnoœci, koncentrowania siê na sprawach, które aktywn¹ i twórcz¹ postawê u odbiorców projektu, promuje mog¹ ³¹czyæ i zachêcaæ do podejmowania wspólnego ma³e miejscowoœci województwa mazowieckiego. wysi³ku. Podczas spotkania nie zabrak³o kurpiowskiej Tematami tegorocznych spotkañ s¹ dzia³ania artystyczne: gadki, œpiewów, gromkiego "Sto lat", kurpiowskich Parada Ognia, Parada Wiatru, Parada Wody. Dzieñ podarunków Karawany, który odbêdzie siê 7 lipca, bêdzie obejmowa³: oraz obietnicy paradê uczestników (przygotowan¹ podczas warsztatów), czêstych spektakl dla dzieci, zajêcia animacyjne oraz wieczorny odwiedzin spektakl rodzinny. w kadzidlañskiej parafii. Dzieñ Karawany – 7 VII 14.00 – przygotowanie; 17.00 – "Parada" ulicami Kadzid³a; 18.00 – "Czerwony Kapturek" – Teatr Bajlandia (spektakl dla najm³odszych);

www.kadzidlo.pl

13


Nowiny ze szkó³

fot. Archiwum

Siódma rocznica œmierci Patrona Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Dylewie 2 kwietnia 2012 r. minê³a siódma rocznica œmierci Patrona Zespo³u Placówek Oœwiatowych im. Papie¿a Jana Paw³a II w Dylewie. By³ to bardzo szczególny dzieñ dla spo³ecznoœci szkolnej. Uczniowie klas drugich Publicznego Gimnazjum przygotowali z tej okazji inscenizacjê, któr¹ przedstawili w szkole, a tak¿e rodzicom, s¹siadom i kolegom w miejscowym koœciele pw. Najœwiêtszej Maryi Panny Ostrobramskiej. Wspominano ¿ycie, pracê i ostatnie chwile Wielkiego Polaka. Uczniowie z³o¿yli kwiaty, zapalili znicze i pe³nili honorow¹ wartê przy popiersiu Patrona. Opiekê nad uroczystoœci¹ sprawowa³y wychowawczynie klas drugich PG p. Teresa ¯eberkiewicz i p. Ma³gorzata Faderewska, katechetka p. Hanna Baku³a, p. Agnieszka Grzyb – opiekun chóru szkolnego oraz opiekunowie Samorz¹du Uczniowskiego. Karolina Kuzia pojedzie do Wis³y Karolina Kuzia, uczennica Zespo³u Szkó³ w Chudku, zakwalifikowa³a siê do fina³u Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej, który w czerwcu odbêdzie siê w Wiœle. Wczeœniej Karolina wygra³a turnieje gminny i powiatowy. Znakomicie zaprezentowa³a siê podczas eliminacji wojewódzkich zajmuj¹c drugie miejsce. Ten sukces pozwoli³ Karolinie znaleŸæ siê w gronie najlepszych znawców przedmiotu w Polsce. Fina³ krajowy ju¿ w czerwcu. Gratulujemy serdecznie Karolinko. Dziêkujemy równie¿ Pani Agnieszce Kraœniewskiej, która tak owocnie przygotowa³a Karolinê do kolejnych etapów konkursu. ¯yczymy powodzenia i sukcesów podczas fina³u.

14

www.kadzidlo.pl

Turniej Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym 28 marca 2012 r. w ZPO w Dylewie odby³y siê gminne eliminacje Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym. W eliminacjach wziê³o udzia³ 5 trzyosobowych dru¿yn ze szkó³ podstawowych oraz 4 dru¿yny z gimnazjów. W ramach konkursu uczniowie pisali test oraz zmagali siê na torze przeszkód. Nad bezpieczeñstwem i poprawnoœci¹ przeprowadzonych konkurencji czuwali policjanci z Posterunku Policji w Kadzidle oraz opiekunowie uczniów. W obydwu kategoriach pierwsze miejsca zajê³y dru¿yny z Dylewa, które zakwalifikowa³y siê do eliminacji powiatowych. M³odzie¿ ze wszystkich szkó³ wykaza³a siê du¿¹ wiedz¹ z przepisów ruchu drogowego oraz znakomit¹ umiejêtnoœci¹ poruszania siê rowerem po torze przeszkód. Wszystkim uczniom dziêkujemy za udzia³ w turnieju i gratulujemy. Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Dnia 26 kwietnia 2012 r. uczennice klas szóstych Zespo³u Placówek Oœwiatowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, w sk³adzie: Ma³gorzata Nowak, Alicja Prusiñska, Aleksandra Sad³owska, Natalia Serafin i Karolina Mróz, pod opiek¹ p. Ma³gorzaty Bia³czak zajê³y trzecie miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Ostro³êce. Dziewczêta musia³y wykazaæ fot. Archiwum siê zarówno wiedz¹ o organizacji Czerwony Krzy¿, jak i umiejêtnoœciami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Serdecznie gratulujemy!!!

"Z Brzechw¹ weselej" 27 kwietnia 2012 r. w Szkole Podstawowej w Siarczej £¹ce po raz pi¹ty odby³ sie Gminny Konkurs Recytatorski "Z Brzechw¹ weselej" z udzia³em 35 uczniów kl. I-III szkó³ podstawowych z gminy Kadzid³o. Pani Dyrektor i Nauczyciele pragn¹ podziêkowaæ za wparcie finansowe konkursu: Panu Wójtowi Dariuszowi £ukaszewskiemu, Panu Przewodnicz¹cemu Rady Gminy Jackowi P³oskiemu, Panu Radnemu Marianowi Kamiñskiemu, Pani El¿biecie Hryniewskiej – w³aœcicielce Zajazdu "Borowik". Serdecznie dziêkujemy równie¿ Rodzicom za nieocenion¹ pomoc w dniu konkursu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom piêknej recytacji, a opiekunom dziêkujemy za wk³ad pracy. fot. Archiwum

fot. Archiwum

Jakub Popielarczyk z tytu³em laureata Kadzidlanin Jakub Popielarczyk, absolwent kadzidlañskiego gimnazjum, uczeñ I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Ostro³êce uzyska³ tytu³ laureata podczas fina³u XXXVIII Olimpiady Historycznej w Gdañsku. Trzy dni trwa³y zmagania najlepszych, m³odych historyków w Polsce. Jakub napisa³ pracê, interpretowa³ Ÿród³a historyczne, udziela³ komisji odpowiedzi na kilka pytañ. Wypad³ znakomicie. Presti¿owy tytu³ pozwala Kubie ju¿ teraz cieszyæ siê z indeksu na prawo, które zamierza studiowaæ na Uniwersytecie Warszawskim. Jakub swoje pierwsze, znacz¹ce sukcesy osi¹gn¹³ ju¿ w gimnazjum. Dziêki owocnej wspó³pracy z Micha³em Bogdañskim, nauczycielem historii, wygrywa³ konkursy gminne, okrêgowe oraz wojewódzkie, bra³ udzia³ w licznych wycieczkach historycznych oraz rajdzie "Szlakiem ¯o³nierzy Wyklêtych". Od kilku lat stale uczestniczy w kadzidlañskich spotkaniach "Porozmawiajmy o historii". Uwielbia tak¿e dobr¹ muzykê i genialnie tañczy pogo.


Nowiny ze szkó³ i nowiny sportowe "Przekroczyæ próg nadziei" 18 kwietnia 2012 r. w Zespole Placówek Oœwiatowych im. Papie¿a Jana Paw³a II w Dylewie odby³a siê IX edycja Miêdzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojty³y – Jana Paw³a II. Konkurs, skierowany do uczniów klas IV-VI szkó³ podstawowych i klas I-III gimnazjów, mia³ na celu przybli¿enie sylwetki i nauki Jana Paw³a II – patrona szko³y, uwra¿liwienie m³odych ludzi na piêkno wyg³aszanego s³owa oraz kszta³towanie odpowiednich postaw i promowanie talentów recytatorskich.

221 rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja Z okazji 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja uczniowie klas 3c i 3d ZPO w Kadzidle przedstawili dla spo³ecznoœci szkolnej monta¿ s³owno-muzyczny. 3 maja 2012 r. dzieci wziê³y udzia³ w uroczystej akademii w koœciele parafialnym pw. Œw. Ducha w Kadzidle. Uczniów przygotowa³y Panie Iwona Sobiech i Anna Mielnicka.

fot. Archiwum

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyró¿nionym. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom organizatorki konkursu serdecznie dziêkuj¹ za udzia³ w konkursie.

fot. Archiwum

"20 lat Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej – Jak nas widz¹, tak nas maluj¹" Zosta³a rozstrzygniêta XIV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ specjalnych i wychowanków innych placówek wychowawczych, w tym roku pod nazw¹: "20 lat Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej – Jak nas widz¹, tak nas maluj¹". W grupie I (6-9 lat – szko³a podstawowa) wygra³a Oliwia Gawryœ z ZPO w Kadzidle; w grupie II (9-12 lat – szko³a podstawowa) wygra³ Wojciech Kozicki ze Szko³y Podstawowej w Glebie; w grupie III (13-16 lat – gimnazjum) pierwsze miejsce zajê³a Anna Œwitaj z ZPO w Kadzidle. Organizatorem konkursu jest Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej przy wspó³pracy z Wydzia³ami Zarz¹dzania Kryzysowego Urzêdów Wojewódzkich. Dzieñ Ziemi w ZPO w Kadzidle 25 kwietnia 2012 roku w Zespole Placówek Oœwiatowych w Kadzidle odby³a siê uroczystoœæ z okazji Dnia Ziemi. Przygotowali j¹ uczniowie klasy IId pod kierunkiem p. El¿biety Jurgi-Dymerskiej oraz uczniowie klasy IIIa wraz z wychowawczyni¹ – p. Mariol¹ Krystian. Uczniowie obu klas przygotowali przedstawienia teatralne: "Jaœ i Ma³gosia" oraz "Królewna Przyroda i siedmiu krasnoludków". Mali aktorzy, ich stroje oraz œwietnie zagrane role wywo³a³y du¿e zainteresowanie publicznoœci. Dzieci zaprezentowa³y równie¿ monta¿ s³owno-muzyczny o tematyce ekologicznej. Wszyscy zostali nagrodzeni du¿ymi brawami. Pomys³owe i barwne dekoracje do uroczystoœci wykona³y panie: Beata Nalewajk, El¿bieta Jurga-Dymerska, Mariola Krystian.

fot. Archiwum

Gimnazjalne sukcesy Pocz¹tek drugiego semestru by³ bardzo udany dla sportowych dru¿yn z Publicznego Gimnazjum w Kadzidle. Zaowocowa³a kilkumiesiêczna, systematyczna praca. Po wczeœniej wygranych turniejach na szczeblu gminy i rejonu dru¿yna pi³karek rêcznych 4 marca 2012 r. zdoby³a tytu³ mistrzyñ powiatu. Dzieñ póŸniej pi³karze rêczni siêgnêli po wicemistrzostwo. Nieco wczeœniej 18 lutego 2012 r. dru¿yna ch³opców wywalczy³a z³ote medale w powiatowym turnieju pi³ki siatkowej, natomiast 17 lutego 2012 r. dru¿yna dziewcz¹t w tej samej dyscyplinie zdoby³a br¹zowe medale. Na zdjêciu z³ote medalistki mistrzostw powiatu w pi³ce rêcznej. Gimnazjalne dru¿yny dziewcz¹t trenuje Zenon Pierzchanowski, a ch³opców Przemys³aw Kowalczyk. Zawodniczkom, zawodnikom oraz trenerom sk³adamy serdeczne gratulacje. Liga pi³ki no¿nej Stowarzyszenie Pi³karskie "Kurpik Kadzid³o" organizuje ligê pi³ki no¿nej w kategorii open. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Miros³awem Lesiñskim, tel.: 602.796.444. Asia trenuje Nasza kurpiowska p³otkarka Asia Banach przebywa³a na zgrupowaniu Kadry Polski w Spale. Treningi poœwiêci³a ciê¿kiej pracy pod okiem trenera Jana Widery, który na co dzieñ jest trenerem Marka Plawgo. Przypomnijmy, ¿e Plawgo jest aktualnym rekordzist¹ Polski na 400 metrów przez p³otki. Trzymamy kciuki, aby praca Asi zaowocowa³a dobrymi startami. Powodzenia Asiu.

www.kadzidlo.pl


Nowiny oœwiatowe. Œwiêto Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Dylewie

fot. Archiwum

To ju¿ 10 lat... W ¿yciu ka¿dego cz³owieka s¹ chwile, wobec których nie mo¿na przejœæ obojêtnie, momenty wyj¹tkowe sk³aniaj¹ce do refleksji i przemyœleñ. Takim wielkim i donios³ym wydarzeniem dla uczniów i pracowników Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Dylewie, by³a 10 rocznica nadania szkole imienia Papie¿a Jana Paw³a II. W dniu 18 maja 2012 r. œwi¹teczn¹ oprawê tworzy³ wystrój szko³y, kwiaty, znicze na korytarzu szkolnym przy popiersiu papie¿a, fot. Archiwum pami¹tkowe albumy i kroniki szko³y oraz bêd¹ce wyrazem czci warty honorowe pe³nione przez uczniów w strojach regionalnych. Uroczystoœæ rozpoczê³a dyrektor ZPO p. El¿bieta Ceka³a, witaj¹c zebran¹ przed budynkiem szko³y spo³ecznoœæ szkoln¹ i zaproszonych goœci. Przedstawiciele uczniów, rodziców, nauczycieli, poczty sztandarowe oraz goœcie z³o¿yli kwiaty i zapalili znicze przed tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ 20 maja 2002 r. - dzieñ nadania imienia. Po czym nast¹pi³ przemarsz do koœcio³a, na czele ze sztandarem ZPO w Dylewie i pocztami sztandarowymi szkó³ z gminy Kadzid³o oraz bratnich szkó³ z Olszewa fot. Archiwum -Borek i Baranowa, nosz¹cych imiê Jana Paw³a II. Uroczyst¹ Mszê Œwiêt¹ w intencji m³odzie¿y, wychowawców, nauczycieli, wszystkich pracowników szko³y i ludzi zwi¹zanych z placówk¹, odprawili: ksi¹dz pra³at Marian Niemyjski wraz z proboszczem parafii Dylewo ksiêdzem Jackiem Majkowskim. Po zakoñczonej Mszy Œwiêtej poczty sztandarowe poprowadzi³y orszak do szko³y, w której mia³ miejsce dalszy ci¹g jubileuszowych uroczystoœci. Podnios³ym momentem rozpoczynaj¹cym kolejny etap obchodów by³o wprowadzenie na salê sztandarów szkó³. Splendoru ca³ej uroczystoœci doda³a obecnoœæ znakomitych goœci, wœród których znaleŸli siê:koncelebruj¹cy Mszê Œwiêt¹ ksi¹dz pra³at Marian Niemyjski oraz ksi¹dz Jacek Majkowski - proboszcz parafii Dylewo, pani Teresa Pajka - obecnie wicedyrektor Kuratorium Oœwiaty w Warszawie delegatury w Ostro³êce, a 10 lat temu dyrektor szko³y w Dylewie, Wójt Gminy Kadzid³o - pan Dariusz £ukaszewski, pani Ma³gorzata Kuœmierczyk - przedstawicielka starosty powiatu ostro³êckiego, pan Mariusz Popielarz - dyrektor ostro³êckiej delegatury Urzêdu Marsza³kowskiego, pani Wies³awa Sobiech dyrektor biblioteki w Kadzidle, pani Krystyna £aszczych pracownik biblioteki w Dylewie, przedstawiciele zwi¹zków zawodowych z terenu gminy Kadzid³o: pani Barbara Dawidczyk - reprezentuj¹ca ZNP oraz pan Jerzy Syrewicz - reprezentuj¹cy nauczycielsk¹ solidarnoœæ, fot. Archiwum dyrektorzy szkó³ nosz¹cych imiê Jana Paw³a II: p. Jolanta Stolarczyk z Zespo³u Szkó³ Gminnych w Baranowie oraz p. El¿bieta Kacprzyk - dyrektor Publicznego Gimnazjum w Olszewie-Borkach, dyrektorzy szkó³ z gminy Kadzid³o: p. Halina Prusaczyk z Publicznego Gimnazjum w Kadzidle, p. Janina Baku³a – wicedyrektor Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Kadzidle, p. Józef Kojtek z Z e s p o ³ u S z k ó ³ w C h u d k u ,

www.kadzidlo.pl

p. Marzena Pokora ze Szko³y Podstawowej w Jazgarce, p. Beata Drê¿ek ze Szko³y Podstawowej w Siarczej £¹ce, p. Teresa Wielechowska z Zespo³u Szkó³ w Wachu, p. Alicja Duszak ze Szko³y Podstawowej w Czarni, radni z Dylewa – p. Jan Kaczyñski i p. Stanis³aw Kur, so³tys wsi Dylewo p. Jan Kaczyñski oraz emerytowani pracownicy szko³y p. Janina i Stefan Kub³owie, p. Maria Kaczyñska, p. Krystyna Dawid, p. Teresa Grzyb i p. Halina Tomczak. Niezwykle wzruszaj¹cym i piêknym punktem uroczystoœci by³ wystêp artystyczny "Powrót do domu Ojca" przygotowany przez uczniów pod kierunkiem p. Hanny Baku³y, p. Agnieszki Traczewskiej, p. Teresy Marii Orzo³ek Kaczyñskiej oraz fot. Archiwum p. Agnieszki Grzyb. Zgromadzeni goœcie, uczniowie, nauczyciele i rodzice byli ogromnie zachwyceni wystêpem, w niejednym oku zakrêci³a siê ³za wzruszenia. W oficjalnych wyst¹pieniach zaproszeni goœcie, a wœród nich: Wójt Gminy Kadzid³o p. Dariusz £ukaszewski, wicedyrektor Kuratorium Oœwiaty w Warszawie - Delegatury w Ostro³êce, p. Teresa Pajka, p. Mariusz Popielarz - dyrektor delegatury Urzêdu Marsza³kowskiego w Ostro³êce, dyrektorzy szkó³, dziêkuj¹c za zaproszenia gratulowali wspaniale przygotowanej uroczystoœci, wyra¿ali aprobatê i podziw, wskazuj¹c jednoczeœnie na wielk¹ odpowiedzialnoœæ i obowi¹zek ci¹¿¹cy na szkole, która ma za patrona tak znamienit¹ osobê jak¹ by³ Jan Pawe³ II. Na zakoñczenie obchodów, dyrektor szko³y El¿bieta Ceka³a, podziêkowa³a przyby³ym goœciom wrêczaj¹c drobne upominki wykonane przez twórczynie ludowe Czes³awê Kaczyñsk¹ i Ewê Zdunek. Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej uroczystoœci zaproszeni goœcie mogli podziwiaæ wystawê prac dzieci, dekoracje zwi¹zane z osob¹ patrona, archiwalne kroniki szko³y, ekspozycje przedstawiaj¹ce historiê szko³y i osobê patrona oraz wpisaæ siê do ksiêgi pami¹tkowej. Ka¿dy z goœci otrzyma³ równie¿ specjalnie opracowany na tê okolicznoœæ informator, broszury przedstawiaj¹ce szko³ê i sylwetkê patrona oraz pami¹tkowe d³ugopisy. Za oragnizacjê uroczystoœci odpowiedzialny by³ komitet orgaznizacyjny w sk³adzie: dyrektor szko³y El¿bieta Ceka³a, wicedyrektor Hanna Politowska, Zarz¹d Rady Rodziców, nauczyciele: Hanna Baku³a, Anna Kube³, fot. Archiwum Ewa Kuligowska, Teresa Maria Orzo³ek Kaczyñska, Agnieszka Grzyb, Agnieszka Traczewska, Dorota Prusaczyk, Edyta Laskowska. Dyrekcja Zespo³u Placówek Oœwiatowych im. Papie¿a Jana Paw³a II w Dylewie oraz komitet organizacyjny sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie za wsparcie udzielone w organizacji obchodów. Szczególne wyrazy wdziêcznoœci kierujemy do: Wójta Gminy Kadzid³o - p. Dariusza £ukaszewskiego, Prezesa Zarz¹du Przedsiêbiorstwa Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o. - p. Jaros³awa Nowaka, JBB - p. Józefa Ba³dygi, Prezes Banku Spó³dzielczego w Kadzidle - p. Barbary Struniawskiej, Przewodnicz¹cego Rady Gminy Kadzid³o - p. Jacka P³oskiego, Radnych Gminy Kadzid³o - p. Stanis³awa Kura i p. Jana Kaczyñskiego, So³tysa wsi Dylewo - p. Jana Kaczyñskiego, Pañstwa Doroty i Henryka Ziemków, Pañstwa Krystyny i Miros³awa Niegowskich, Pañstwa Teresy i Stanis³awa Duszaków.To w³aœnie tak¿e dziêki Waszemu wsparciu ta podnios³a atmosfera uroczystoœci na d³ugo zostanie w sercach i pamiêci jej uczestników. Oby zapalony p³omieñ pamiêci o b³ogos³awionym Janie Pawle II zawsze chcia³ przyœwiecaæ i przypominaæ o jego naukach. Anna Kube³

Urząd Gminy Kadzidło  

Nowiny Kadzidlańskie nr 21

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you