Page 1

IF YOU ARE SUFFERING FROM ACNE......... YOU NEED THIS ADVICE! (PAGE12)

I- C A R E A PUBLICATION OF HEALTHY & LIFESTYLE.

PLสUุขภSาพดี

อยาก วัน ทุก ต้องรู้จัก

FOCUS

เบาหวานขึ้นตา

ป้องกันได้ด้วย 3 วิธีง่ายๆ

JAPANESE SECRETS FOR

HEALTHY

LIFE

FREE COPY ISSUE 2: AUGUST 2016 MAGAZINE BY SUKUMVIT HOSPITAL

FIT 30

VACCINE ALERT

ถึงอยู่บ้านก็ยังทำ�ได้

ยังต้องฉีดวัคซีนทุกปี

เวิร์คเอ้าท์ 30 วันไม่ซ้ำ�

ทำ�ไมผู้ใหญ่


3 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง Program

ราคา/ครั้ง (บาท)

ราคาแพคเกจ 3 ครัง้ ฟรี 1 ครัง้ (บาท)

สําหรับผิวเปนสิว

2,000

5,000

สําหรับลดริ้วรอย

2,000

5,000

สําหรับผิวกระจางใส ลดฝา

2,000

5,000

สําหรับผิวแหงแพงาย

2,000

5,000


I - C A R E : LETTER ISSUE 2: August 2016

EDITOR’S TALK สวัสดีครับ ท่านสมาชิกโรงพยาบาลสุขมุ วิท และผูท้ สี่ นใจทุกท่าน ช่วงนีอ้ ากาศบ้านเราเริม่ ฝนตกกันแล้วครับ ทุกท่านต้องดูแลสุขภาพให้ดนี ะครับ ส�ำหรับ I-Care ฉบับนีจ้ ะเน้นเรือ่ งการ ป้องกันโรค และวิธกี ารท�ำอย่างไรให้เรามีอายุยนื มากขึน้ ครับ ในเรือ่ งของการฉีดวัคซีนในผูใ้ หญ่ ก็ส�ำคัญและละเลยไม่ได้นะครับ รวมถึงการออกก�ำลังอย่างสม�่ำเสมอก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วย ได้ครับ และนักก�ำหนดอาหารยังได้ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องของอาหารเช้าที่เราสามารถท�ำเองได้ ง่ายๆ ใช้เวลาน้อย และได้ประโยชน์กับร่างกายอย่างเต็มที่ครับ นอกจากการดูแลสุขภาพกายแล้ว การดูแลสุขภาพผิวก็ทงิ้ ไม่ได้เช่นกันครับ I-Care เล่มนี้ มีแนะน�ำการดูแลสุขภาพผิวหน้า ทีพ่ ดู ถึงสาเหตุตา่ งๆ วิธกี ารรักษา และการป้องกันการเกิดสิว ให้คนหนุ่มสาวได้ใส่ใจดูแลสุขภาพผิวหน้ากันนะครับ ในด้านของนวัตกรรมการรักษา หลายท่านคงเคยรู้จักกับ การผ่าตัดผ่านกล้อง หรือ การ ผ่าตัดแผลเล็กกันมาบ้างนะครับ ในเล่มนี้ จะช่วยท�ำให้ท่านได้เข้าใจ และทราบว่าการผ่าตัด ผ่านกล้องนั้นเป็นอย่างไรและสามารถใช้วิธีนี้ในการรักษาโรคอะไรได้บ้างครับ ซึ่งทาง โรงพยาบาลสุขุมวิทนั้นก็มีการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวไว้เป็นทางเลือกให้กับท่านด้วยนะครับ หวังเป็นอย่างยิง่ ครับว่าโรงพยาบาลสุขมุ วิทจะเป็นส่วนหนึง่ ในการดูแลสุขภาพทีด่ ขี องทุกท่าน ครับ ขอขอบคุณส�ำหรับทุกค�ำแนะน�ำครับ สวัสดีครับ

Editorial

Editor-in-Chief นายแพทย์ ดาวิน นารูลา ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล

Editorial Coordinator นายแพทย์ ภมรศักดิ์ เธียรประสิทธิ์ ทันตแพทย์ ฐิติ ชนะภัย คุณธฤต ชื่นอิ่ม คุณนภจักษุ์ เถกิงเดช Advertising & Promotion คุณพรพิมล ตันตราธิวุฒิ คุณกิดาการ นิพรรัมย์ คุณณัฐฐา แสงสุขเอี่ยม Contact – (66)2-391-0011 # 862 E-mail: bus@sukumvithospital.com

เจอกันฉบับหน้านะครับ นายแพทย์ ดาวิน นารูลา ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล

นิตยสาร I-Care เป็นนิตยสารของโรงพยาบาลสุขุมวิท เพื่อแจกจ่าย ข้อเขียนและรูปภาพทุกชิ้นในนิตยสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของโรงพยาบาล สุขุมวิท ห้ามพิมพ์ซ�้ำ หรือ กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงพยาบาลสุขุมวิท ข้อความในเนื้อที่โฆษณาของนิตยสารฉบับนี้มิได้เป็นของบริษัทโรงพยาบาลสุขุมวิท ถือเป็นความเห็นส่วนตัวของเจ้าของผลิตภัณฑ์และ บริการ โรงพยาบาลสุขุมวิทไม่มีเจตนาให้การรับรองคุณภาพสินค้า บริการ หรือ ข้อความที่ปรากฎแต่อย่างใด

04

I-CARE

AUGUST 2016


AD

I-CARE

MARCH 2016

05


I - C A R E : TABLE OF CONTENTS ISSUE 2: August 2016 I CARE 8 เบาหวาน

I STYLE 20 เปลี่ยน

ถึงหัวใจตีบ สนิท...เราก็แก้ไข ได้ไม่มีทางตัน

I ESCAPE 22 Getaway

ลุครับหน้าฝน 4 สไตล์นี้ อินแน่ๆ

ขึ้นตา... ใครว่ามีแค่ ในมุขตลก 10

I BEAUTIFUL 12 รู้จักสิว

อยากเที่ยว ญี่ปุ่นแบบ ไม่ซ้ำ�ใคร... เราไปไหนกันดี?

I SPORT 14 Fit&Firm

I PLAY 24 ลูกของคุณ

ใกล้หน้าฝนแล้ว ฟิตที่บ้านก็ได้ไม่ เสียเวลา I HEALTHY 16 ทำ�ไม

I SMART 26 เวิร์คเอาท์

คนญี่ปุ่น ถึงสุขภาพดี?

I EXCLUSIVE STORY 18 อีกหนึ่ง

คุณหมอหัวใจ คนเก่ง ที่ยก ประโยชน์ ของคนไข้ ไว้ที่หนึ่งเสมอ

อาจเป็น “โรคปอดบวม” จากไข้หวัด ธรรมดา 3O วันไม่ซ้ำ� ด้วยแอพ Fit30 I ASTROLOGY 28 ดวงประจำ�

วันแม่นมาก

I-CARE

06

I-CARE

AUGUST 2016

I CHECK 28 “การฉีด

วัคซีน ในผู้ใหญ่” จำ�เป็นแค่ไหน กัน??? I SPECIAL 28 มารู้จักกับ

“การผ่าตัด แผลเล็ก” อีก หนึ่งวิธีรักษาที่ สำ�คัญในยุคนี้

no. 02 / 2016


I

C

are

ได้ยินบ่อยมาก กับมุขเบาหวาน ขึ้นตา จนหลายคนนึกว่าเป็น เรื่องล้อเล่นกันเท่านั้น อย่าง นั้ น เราขอมายื น ยั น กั บ ชาว I-Care เลยว่า “ภาวะเบาหวาน ขึน้ ตานัน้ มีอยูจ่ ริง!!” แต่ผปู้ ว่ ย เบาหวานไม่ต้องกังวล เพราะ เรามีวิธีป้องกันมาแนะน�ำ

เบาหวานขึ้นตา... ใครว่ามีแค่ในมุขตลก ชือ่ เต็มๆ คือ... เบาหวานขึน้ จอประสาทตา

เมื่อหลอดเลือดที่ตามีความเสื่อม เกิดขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการรั่วไหล ผิดปกติของของเหลว เช่น ไขมัน หรือเลือด เกิดภาวะจอประสาทตา บวม จอประสาทตาเกิดผังผืด หรือ เลือดออกในน�้ำวุ้นตา ท�ำให้การ มองเห็นผิดปกติ หรือถึงขัน้ ตาบอด ได้ ดั ง นั้ น จึ ง ส� ำ คั ญ มากที่ ผู ้ ป ่ ว ย เบาหวานทุกคนจึงควรเข้ารับการ ตรวจตาเป็นประจ�ำตามค�ำแนะน�ำ ของแพทย์ที่รักษา

หรือชื่อทางการแพทย์เรียกว่า Diabetic Retinopathy หลาย คนอาจงงว่า เบาหวานกับตา มาเกี่ ย วกั น ได้ อ ย่ า งไร? ค� ำ ตอบก็คือ โรคเบาหวานนั้นคือ ภ า ว ะ ที่ ร ะ ดั บ น�้ ำ ต า ล ใ น ร่ า งกายสู ง ผิ ด ปกติ และโรค เบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง ดังนั้น จึ ง ท� ำ ให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ข อ ง ผ นั ง ห ล อ ด เ ลื อ ด ทั่ ว ถ้าเป็นเบาหวานแล้ว... ร่ า งกาย หลอดเลื อ ดหั ว ใจ รีบตรวจตาเลย หลอดเลือดใน บริเวณไต และ ผู้ป่วยเบาหวาน เมื่อรู้ตัวแล้ว จึง รวมถึงหลอดเลือดในตานัน่ เอง ควรรีบตรวจตาทันที ก็จะสามารถ

08

I-CARE

AUGUST 2016

ป้ อ งกั น ภาวะเบาหวานขึ้ น จอ ประสาทตาได้ โดยเฉพาะผู้ป่วย เบาหวานที่ตั้งครรภ์ ควรรีบตรวจ ตาทันทีภายในช่วง 3 เดือนแรกที่ ตั้ ง ครรภ์ แ ละตรวจตาอย่ า ง สม�่ำเสมอ เนื่องจากการตั้งครรภ์มี ผลให้ อ าการจอตาเสื่ อ มจาก เบาหวานนัน้ แย่ลงได้มากกว่าปกติ

เป็นแล้ว... ยังรักษาหายได้

เมื่อเกิดภาวะเบาหวานขึ้นตาแล้ว นั้ น การรั กษาจะขึ้ น อยู ่ กั บ ระยะ ของโรค หากเป็นในระยะแรก เพียง ตรวจและติดตามอาการอย่างต่อ เนื่องพร้อมควบคุมที่ปัจจัยอื่น ก็

สามารถหายหรือป้องกันได้ แต่ หากเกิ ด ภาวะเส้ น เลื อ ดงอกผิ ด ปกติ หรื อ จอประสาทตาบวม ก็ สามารถรักษาด้วยการยิงเลเซอร์ ให้เส้นเลือดฝอยที่ผิดปกติฝ่อไป หรือฉีดยาเข้าวุน้ ตา เพือ่ ลดอาการ ในกรณี ที่ ต ้ อ งท� ำ การผ่ า ตั ด ก็ เฉพาะเมื่อเกิดภาวะเลือดออกใน วุน้ ตา หรือจอประสาทตาหลุดลอก เท่านั้น


DIABETIC RETINOPATHY

ป้องกันเบาหวาน ขึน้ ตา ด้วย 3 วิธี นีเ้ ลย ผู ้ ป่ ว ยเบาหวานสามารถ ป้องกันภาวะเบาหวานขึ้น ตาได้ หากดูแลตัวเองอย่าง ถูกต้องด้วย 3 สเต็ปนี้ อย่างสมำ�่ เสมอ รักษาระดับนำ�้ ตาลให้อยู่ ในเกณฑ์ปกติที่สุด หมั่น พบแพทย์และปรับการใช้ยา กั บ อายุ ร แพทย์ อ ย่ า ง สมำ�่ เสมอไม่ขาดตอน ระวังความเสีย่ งอืน่ ๆ ที่ มีโอกาสท�ำให้หลอดเลือด เกิดความเสือ่ ม อย่างเช่น ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ตรวจตากับจักษุแพทย์ เป็นประจ�ำ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือตามค�ำแนะน�ำ ของจักษุแพทย์

DIABETIC RETINOPATHY NORMAL

NONPROLIFERATIVE RETINOPATHY

PROLIFERATIVE RETINOPATHY

HEMORRHAGE COTTON WOOL SPOTS

ABNORMAL GROWTH OF BLOOD VESSELS

MACULAR EDEMA

MICROAEURYSM

I-CARE

AUGUST 2016

09


I

C

are

ถึงหัวใจตีบสนิท...

รศ.นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม คุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดหัวใจ

เราก็แก้ไขได้ไม่มีทางตัน เส้นเลือดหัวใจอุดตัน...ไม่ใช่ปญ ั หาอีกต่อไป งัน้ เส้นเลือดหัวใจตีบสนิทล่ะ...นัน่ ยิง่ ไม่ใช่ปญ ั หาใหญ่ อีกเช่นกัน เพราะวันนี้เราได้มาฟังสัมมนากับ รศ.นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม คุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้าน การผ่าตัดหัวใจระดับท็อปในเมืองไทย เขามาบอกให้ว่า...ถึงหัวใจจะตีบสนิท 100% ก็แก้ไขได้ สบายมาก ด้วยประสบการณ์ด้านหัวใจเต็มเปี่ยม 10

I-CARE

AUGUST 2016


CORONARY ARTERY DISEASE “ท�ำเสร็จแล้ว จะรูส้ กึ ว่า หนุ ่ ม ขึ้ น อี ก 10 ปี จะรูส้ กึ ว่าท�ำไมตอนนีไ้ ม่ เหนือ่ ยเหมือนก่อนแล้ว” คื อ สิ่ ง ที่ อ า จ า ร ย ์ ว สั น ต ์ พู ด ถึ ง เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จะช่วย เหลือผูป้ ว่ ยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อย่างการท�ำ CTO หรือการขยายเส้นเลือดหัวใจที่ ตีบสนิทนั่นเอง อาจารย์วสันต์เล่า ต่อว่า “จริงๆ แล้วเทคนิคในการท�ำ บอลลูนเส้นเลือดอุดตัน 100% ใน ประเทศไทยนี้ เราได้ เ รี ย นจาก อาจารย์ ดร.มิซูโดะ มาเยอะมาก ท่านเป็นหมอจากญีป่ นุ่ ทีโ่ ด่งดังมาก ในระดั บ ประเทศนานาชาติ เ ลย แม้แต่อดีตประธานาธิบดีไต้หวันก็ ยังผ่านการท�ำจาก ดร.มิซูโดะ ท่าน มาทีป่ ระเทศไทยทุกปี จากประมาณ เมือ่ 20 กว่าปีทแี่ ล้ว ท่านเคยมาช่วย ผมท�ำ Cases ในทุกๆ ปี นัน่ ท�ำให้ผม ได้เรีย นรู้จากท่านเยอะมาก ยั ง มี หมออีกท่านหนึ่งคือ ดร.นากามูระ ท่านก็มาประเทศไทยบ่อยมาก อายุ ก็ใกล้เคียงกันกับผมถือได้วา่ เราเป็น พี่ น ้ อ งกั น และได้ แ ลกเปลี่ ย น ประสบการณ์กันค่อนข้างเยอะ”

ถึงจะตีบ 100%...การ รั ก ษาก็ แ ก้ ไ ขได้ เ กื อ บ 100% เช่นกัน

ในผู ้ ป ่ ว ยหั ว ใจตี บ 100% นั้ น อาจารย์วสันต์ยืนยันว่า “ในปัจจุบัน มีความส�ำเร็จในการรักษาอยู่ที่ 9698% เลย เทคนิคจริงๆ คือ เราต้อง รู้จักอุปกรณ์ และอุปกรณ์ที่ส�ำคัญ ที่สุดนั้นเรียกว่า “ไกด์วาย” เหมือน ลวดบางๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เพียง 0.014 นิ้วเท่านั้น สามารถใส่ เข้าไปได้ตามซอกหรือเลาะไปตาม ทางเส้นเลือดได้ เทคนิคส�ำคัญคือ การดัดไกด์วายให้มันโค้งงอแล้วก็ ดัดโค้งที่สองตรงนี้อีกนิด แล้วเวลา เราหมุนไกด์วายหากว่าเราดัดเยอะ ไป เวลาหมุนก็จะหมุนเป็นวงกว้าง ถ้าเราดัดเล็กๆ หมุนก็จะเป็นวงแคบ

“การสวนหัวใจที่ท�ำ นานที่สุดที่ท�ำมาก็คือ 7 ชั่ ว โมง แล้ ว เรา ท�ำได้ ส�ำเร็ จ เพราะ ฉะนั้ น ในปั จ จุ บั น เรา สามารถบอกได้เลย ว่ า 97% สามารถ ท�ำได้ ส�ำเร็ จ ด้ ว ย แพทย์ผู้ที่เชี่ยวชาญ จริงๆ และผู้ป่วยยัง สามารถมี ชี วิ ต ได้ ยืนยาวกว่าผู้ที่ไม่ท�ำ อีกด้วย” นี่คือหลักการที่ท�ำให้เรา Control ไกด์วายได้ว่าจะให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยว ขวา หรือไปทางไหนอย่างไร”

การรักษาส�ำเร็จได้... ด้วยแพทย์ที่ช�ำนาญ และประสบการณ์สงู

อาจารย์วสันต์ย�้ำว่าแพทย์ผู้รักษา จะต้องเชี่ยวชาญในเครื่องมือและ สั่งสมประสบการณ์มามากพอ จะ เป็นผลให้การรักษาหัวใจตีบสนิท ด้วยไกด์วายนั้นได้ผล “เนื่องจาก ไกด์วายเป็นเส้นลวด ท�ำให้บางคน มีคำ� ถามว่า “แล้วแยงเข้าไปมันไม่ ทะลุเหรอ?” ค�ำตอบก็คือก็ ความ แข็ ง ของไกด์ ว ายจะต้ อ งแข็ ง มากกว่าไขมันที่อุดตัน แต่จะต้อง ไม่แข็งไปกว่าผนังหลอดเลือด ที่ เราเห็นว่ามันอุดตันนั้นความแข็ง ของมันนั้นไม่ถึงขนาดหิน เพราะ ส่วนใหญ่มันคือก้อนเลือดที่ค่อยๆ

มาอุ ด ตั น แล้ ว แข็ ง ตั ว มากขึ้ น ๆ เพราะฉะนัน้ ลักษณะตรงนี้ Resistant ในส่วนนีท้ เี่ ห็นอุดตันมักจะนิม่ กว่าผนังหลอดเลือด เราก็ต้องใช้ ไกด์วายที่แข็งกว่าตัวที่ตัน แต่ว่า ไม่แข็งกว่าผนังมันก็จะไม่ทะลุออก ไป แต่ไกด์วายในปัจจุบันมีความ แข็งมากขึ้นเรื่อยๆ มีบ้างที่เกิดการ ทะลุ แต่ รู ที่ ท ะลุ จ ะเป็ น รู ข นาด 0.014 นิว้ และตอนนีพ้ ฒ ั นาให้มนั เล็กลงไปอีกเหลือเพียง 0.010 หรือ 0.009 นิว้ เพราะฉะนัน้ รูทที่ ะลุกจ็ ะ เล็กๆ แต่ถ้าทะลุในรูที่ตันก็จะไม่มี ปัญหามาก และส่วนใหญ่ถ้าจะ ทะลุเรามักจะรู้เพราะเราจะต้อง ผ่านตรงผนังที่เหนียวแน่นมากขึ้น ดังนั้นต้องใช้ประสบการณ์ คนที่ ท�ำใหม่ๆ จะไม่รพู้ อเวลาใส่ไกด์วาย เข้ า ไปแล้ ว ตรงนี้ มี Resistant สู ง หรื อ ไม่ สู ง ซึ่ ง เราต้ อ งสะสม ประสบการณ์ไปสักพักก็จะรูส้ กึ ถึง ตัวไกด์วายได้ว่าตอนนี้เราไปจิ้ม อยู่ในไหน ในส่วนที่มันอุดตันอยู่ หรือในส่วนผนังส่วนแข็งๆ เราจะ รู ้ สึ ก ได้ และต้ อ งฝึ ก จนกระทั่ ง ช�ำนาญ” อาจารย์ ว สั น ต์ ก ล่ า วทิ้ ง ท้ า ยว่ า “เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ เราจะ ต้องรู้จักให้ดี เพราะสิ่งที่ส�ำคัญก็ คือคนทีใ่ ช้เครือ่ งมือ ซึง่ คือแพทย์ผู้ เชีย่ วชาญ เพราะประโยชน์ของการ ท�ำ CTO นั้นมีชัดเจนอยู่แล้ว คือ ท�ำแล้วอาการดีขึ้นแน่นอน แล้วก็ มี ก ารศึ ก ษาเที ย บกั น ว่ า คนที่ ท� ำ ส�ำเร็จ กับคนทีไ่ ม่ทำ� คนทีท่ ำ� ส�ำเร็จ มีชีวิตยืนยาวมากกว่า รวมไปถึง แพทย์เองที่ท�ำมาแล้วก็มีชีวิตที่ดี ขึ้นเช่นกัน”

I-CARE

AUGUST 2016

11


I

B

eautiful

รู้จักสิว สิว นับเป็นตัวปัญหาใหญ่บนใบหน้าสวยๆ ของคุณผูห้ ญิงและคุณผูช้ ายโดยเฉพาะวัยรุน่ และวัยหนุม่ สาว ส่วนใหญ่อาการของสิวจะไม่ รุนแรงนัก แต่สวิ ในบางคนอาการจะรุนแรงและ อักเสบมาก ทีส่ �ำคัญคือ เมือ่ สิวหายไปแล้วยัง คงทิง้ ร่องรอยไว้ให้ดตู า่ งหน้า บ้างก็เป็นแผล เป็น รอยด�ำ รอยบุม๋ หรือรอยนูน เนื่องจากสิวเกิดจากการอักเสบของต่อมไขมัน(sebaceous) ท�ำให้เรามักจะพบสิวในบริเวณทีม่ ตี อ่ มไขมันมาก เช่น ใบหน้า หน้าอก หลังส่วนบน คอ ไหล่ หรือต้นแขน โดยจะพบสิวได้ หลายระยะทั้งสิวอุดตัน เช่น สิวหัวเปิดสีด�ำ หรือสิวหัวปิด ซึ่ง จะเห็นเป็นหัวขาว ๆ อยู่ใต้ผิวหนัง ต่อมาอาจจะกลายเป็นสิว อักเสบเห็นเป็นตุ่มแดง(papulonodular)ได้ บางคนถ้าการ อักเสบมาก อาจพบเป็นตุม่ หนอง(pustule)หรือเป็นสิวอักเสบ ขนาดใหญ่ ที่ อ ยู ่ ลึ ก ลงไปใต้ ผิ ว หนั ง ที่ เ รี ย กว่ า สิ ว หั ว ช้ า ง (nodulocystic) ได้ด้วย

สาเหตุ 4 ประการที่น�ำไปสู่การก่อตัวของสิว:

1. SEBORRHEA คือ การผลิตน�ำ้ มันของต่อมไขมันในผิวมากเกินไป เกิดได้จาก หลายปัจจัย เช่น ฮอร์โมน สภาพอากาศ ยาบางชนิด พันธุกรรม เป็นต้น 2. HYPERKERATOSIS คือ การทีผ่ วิ หนังชัน้ นอกสุด (Stratum corneum) เกิดการหนา ตัวขึ้นผิดปกติ เนื่องจากเกิดการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วผิด ปกติ ท�ำให้เกิดการอุดตันท่อต่อมไขมัน และส่งผลรบกวนการ ไหลของน�้ำมันออกมานอกผิวหนัง 3. MICROBIAL COLONIZATION คือ แบคทีเรียที่เจริญเติบโตอยู่บริเวณรูขุมขน (Propionibacterium acne) เป็นสาเหตุให้สวิ อุดตัน เกิดการอักเสบ บวมแดง หรือเป็นหัวหนองขึ้นมา 4. INFLAMMATION คือ กระบวนการอักเสบของร่างกาย ท�ำให้เกิดสิวบวมแดงและ อักเสบขึ้น ในกรณีที่เป็น Severe acne การอักเสบจะขยาย และลึกลงไปในบริเวณเนื้อเยื่อที่อยู่ใกล้เคียงมากขึ้น 12

I-CARE

AUGUST 2016

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดสิว มี อยู่หลายประการ อย่างเช่น HORMONE การเปลี่ยนแปลง ของฮอร์โมนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ ส� ำ คั ญ โดยระดั บ ฮอร์ โ มน แอนโดรเจน จะมีระดับสูงใน ช่วงวัยรุ่นโดยเฉพาะเพศชาย ท� ำ ให้ เ ราพบสิ ว ในช่ ว งอายุ นี้ มากกว่าช่วงอืน่ ฮอร์โมนนีจ้ ะไป กระตุ ้ น ให้ ต ่ อ มไขมั น มี ข นาด ใหญ่ขึ้น มีการสร้างไขมันออก มามากขึน้ และในขณะทีน่ ำ�้ มัน เดินทางจากต่อมไขมันสู่ปาก รู ขุ ม ขน เกิ ด ไปผสมเข้ า กั บ แบคที เ รี ย และเซลล์ ผิ ว ที่ ตาย แล้วซึ่งอยู่ในรูขุมขน ท�ำให้เกิด การอุดตันของรูขมุ ขนกลายเป็น สิวอุดตัน ระหว่างนั้นเม็ดเลือด ขาวในร่างกายจะออกมาก�ำจัด แบคทีเรีย ท�ำให้สิวอักเสบ เกิด เป็นตุ่มแดง บวม เจ็บ และเป็น หัวหนองในที่สุด สิวอาจเกิดขึน้ ได้ในระหว่าง ตั้งครรภ์ ระหว่างมีประจ�ำเดือน ผู ้ ห ญิ ง บางคน อาจมี สิ ว เห่ อ มากขึ้นในระยะก่อนมีประจ�ำ เดื อ นได้ เนื่ อ งจากระดั บ

ฮอร์ โ มนโปรเจสเตอโรนที่ เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้มีการบวมของ รู ขุ ม ขนและการคั่ ง ของน�้ ำ ใน ร่ า งกาย หรื อ โรคบางชนิ ด ที่ เกีย่ วข้องกับฮอร์โมน เช่น โรคถุงน�ำ้ ในรั ง ไข่ (polycystic ovary syndrome)

เครื่องส�ำอางให้น้อยที่สุดเท่าที่ จะท�ำได้ ถ้าจ�ำเป็นต้องใช้ให้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจาก น�้ ำ มั น (oil-free)และควรจะ เลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ร ะบุ ว ่ า ไม่ ท� ำ ให้ เ กิ ด สิ ว อุ ด ตั น หรื อ สิ ว อั ก เสบ(noncomedogenic และ non-acnegenic) นอกจาก FOOD เดิมเชื่อว่าอาหารบาง นี้ ก ารใช้ ส เปรย์ ห รื อ เจลบ� ำ รุ ง ชนิ ด เช่ น ช็ อ กโกแลต หรื อ เส้นผม ควรหลีกเลีย่ งการสัมผัส อาหารมันๆ ท�ำให้เกิดสิว แต่ใน บริเวณใบหน้า ความเป็นจริงแล้ว ยังไม่มีการ ศึกษาใดๆ ที่บ่งชี้ว่าอาหารเป็น STRESS ความเครียดจะกระตุน้ สาเหตุของการเกิดสิว แต่ถ้า ให้ต่อมไขมันท�ำงานมากขึ้น สั ง เกตว่ า อาหารชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ง ท�ำให้อาการสิวอักเสบแย่ MEDICATION ยาบางอย่างเช่น ลง อาจลองหลีกเลี่ยงหรือหยุด สเตี ย รอยด์ แ ละลิ เ ธี ย ม มี รั บ ประทานอาหารชนิ ด นั้ น ๆ รายงานว่าท�ำให้เกิดสิวได้ใน แล้วสังเกตว่าอาการสิวอักเสบ บางคน ดีขึ้นหรือไม่ GENES กรรมพันธุ์มีผลต่อการ SKIN CARE การใช้ เ ครื่ อ ง เกิดสิวด้วยเช่นกัน ถ้าพ่อแม่มี ส�ำอางก็เป็นสาเหตุหนึ่งของสิว ประวัติเป็นสิวในวัยรุ่น ลูกใน ดังนั้นในคนที่มีโอกาสเป็นสิว วัยรุน่ ก็มโี อกาสทีจ่ ะเป็นสิวด้วย ง่ า ย แนะน� ำ ให้ พ ยายามใช้ เช่นกัน


POST-INFLAMMATORY HYPERPIGMENTATION

การรั ก ษา การเริ่ ม รั ก ษา หรื อ

ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญหรือ แพทย์ ผิ ว หนั ง ตั้ ง แต่ ระยะแรกที่ เ ริ่ ม เป็ น สิ ว จะท�ำให้ผลการรักษามี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ สามารถป้องกันการเกิด สิวในระดับรุนแรงได้ การรั ก ษาสิ ว โดยทั่ ว ไป คื อ การป้ อ งกั น การเกิ ด สิ ว ใหม่ และลดการอักเสบของ รอยโรคเดิ ม ลง ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ระยะเวลาในการรั ก ษา ปัจจุบันการรักษาสิวมีทั้งยา ทาเฉพาะทีแ่ ละยารับประทาน โดยจะเลือกใช้วิธีรักษาแบบ ใด ขึน้ กับความรุนแรงของสิว ในขณะนั้น ยาทาเฉพาะที่ ที่ใช้ใน การรั ก ษาสิ ว มี ห ลายกลุ ่ ม ด้วยกัน เช่น ยาปฏิชีวนะ ซึ่ง จ ะ อ อ ก ฤ ท ธิ์ ต ้ า น เ ชื้ อ แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหนึ่ง ของการเกิดสิว แต่เนื่องจาก ถ้าใช้แต่เพียงตัวเดียว อาจ ท�ำให้เกิดการดือ้ ยาได้ จึงควร ใช้ร่วมกับยาทาในกลุ่มอื่นๆ เช่น ยากลุม่ benzoyl peroxide โดยทาทิ้งไว้ 5-10 นาที จะ ช่วยลดสิวอุดตันและลดการ อักเสบของสิวได้ และยาใน กลุ่มวิตามินเอ ซึ่งจะช่วยลด การเกิ ด สิ ว อุ ด ตั น และช่ ว ย ท�ำให้สิวอุดตันที่เกิดขึ้นแล้ว หลุดลอกออกไปได้โดยง่าย ยาทาเฉพาะที่ส่วนใหญ่จะมี ผลข้ า งเคี ย งท� ำ ให้ เ กิ ด การ ระคายเคืองต่อผิวหนัง อาจ ท�ำให้เกิดรอยแดง แห้งหรือ

S.O.S LASER ลอกได้ ดังนัน้ จึงควรทาบางๆ และเริ่มใช้ในปริมาณน้อยๆ ก่อน ถ้ามีอาการระคายเคือง ให้ ห ยุ ด ยาดั ง กล่ า ว แต่ ถ ้ า ไม่ มี อ าการแสบหรื อ แดงก็ สามารถทายาปริมาณมาก ขึ้น หรือทายาแล้วทิ้งเอาไว้ นานขึ้นก่อนจะล้างออกได้ ในกรณีที่สิวอักเสบเป็น รุ น แรงหรื อ รั ก ษาด้ ว ยยา ข้างต้นไม่ดี การใช้ยาทาแต่ เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียง พอ จ�ำเป็นต้องรับประทานยา ร่วมด้วย ซึ่งมีทั้งยาปฏิชีวนะ และยาในกลุ่มอนุพันธ์ของ วิตามินเอ ซึ่งควรจะปรึกษา แพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น ผิวหนัง เนื่องจากยาชนิดนี้ จะมีผลต่อการตั้งครรภ์ การ ท� ำ งานของตั บ และไขมั น ในเลือด การรั ก ษาสิ ว ด้ ว ยยา ฮอร์ โ มน หรื อยาคุม ก� ำ เนิ ด นั้นมีประสิทธิภาพในผู้หญิง ซึ่งยาจะไปมีผลต่อฮอร์โมน พวก estrogen และ androgen ซึง่ จะส่งผลต่อการยับยัง้ การท�ำงานของต่อมไขมัน ส� ำ หรั บ การรั ก ษาด้ ว ย การกดสิว ควรท�ำโดยแพทย์ ผูร้ กั ษาเพือ่ ขจัดสิวอุดตัน แต่ ไม่ ค วรบี บ หรื อ แกะสิ ว เอง เนื่องจากอาจเกิดการติดเชื้อ ซ�ำ้ ลงไปบริเวณนัน้ และท�ำให้ เกิดรอยด�ำหรือแผลเป็นตาม มาได้ ในกรณีทเี่ ป็นสิวอักเสบ มาก แพทย์ อ าจพิ จ ารณา ฉีดยากลุม่ คอร์ตโิ คสเตียรอยด์ เข้าไปในต�ำแหน่งที่เกิดสิว อักเสบนั้น ก็จะช่วยให้สิวยุบ

ปัจจัยอื่นๆ ที่กระตุ้นให้เกิดสิว ปัจจัยบางอย่างไม่ใช่สาเหตุโดยตรงในการเกิดสิว แต่สามารถ กระตุ้นให้อาการของสิวแย่ลงได้ เช่น อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต สูง (น�ำ้ ตาลและแป้ง) การบริโภคนมวัวและผลิตภัณฑ์จากนมวัว มากเกินไป (ยกเว้นชีส) การสูบบุหรี่ เครือ่ งส�ำอางหรือผลิตภัณฑ์ บ�ำรุงผิวที่ก่อให้เกิดการอุดตันรูขุมขนได้

ลงได้ ดังนั้นการรักษาสิวจึง เป็นเรือ่ งส�ำคัญเพือ่ หลีกเลีย่ ง ผลข้างเคียงทีอ่ าจเกิดตามมา ในปัจจุบันนี้นอกจากยา ทาและยารั บ ประทานแล้ ว การใช้แสงเลเซอร์ และการ ฉายแสงสีฟ้า แสงสีแดง จะ ช่วยเสริมผลการรักษาสิวให้ หายเร็วขึ้นด้วย การรั ก ษาสิ ว ไม่ ว ่ า จะ เป็นการใช้ยาหรือไม่ใช้ยา ก็ ไม่ส�ำคัญเท่า การใช้เวลาใน การรักษาสิว โดยทัว่ ไปการรักษาจะใช้ เวลา 4-8 สัปดาห์ หรืออาจ ยาวนานถึ ง 3 เดื อ น และ ระหว่างการรักษา อาการของ สิวอาจดูแย่ลงก่อนที่จะดีขึ้น จึงอาจท�ำให้คนไข้ทอ้ ใจ และ คิดจะยกเลิกการรักษา ดังนัน้ สิ่งที่ส�ำคัญที่จะต้องรู้ไว้คือ ต้องรักษาต่อไปแม้ว่าอาการ จะไม่ได้ดีขึ้นในทันทีก็ตาม

การเกิดรอยด�ำสิวหลังการอักเสบ (post-inflammatory hyperpigmentation;PIH) ไม่เพียงแต่มีความผิดปกติทาง กายภาพเท่านั้น ยังท�ำให้เกิดการวิตกกังวล ก่อความ ร�ำคาญ ซึ่งปกติจะค่อยๆ จางลงได้เมื่อเวลาผ่านไป แต่ การรักษาทางการแพทย์ในปัจจุบันก็สามารถช่วยให้หาย เร็วขึ้น ได้แก่ Q-switched Nd:YAG laser เป็นเลเซอร์ที่ รั ก ษาความผิ ด ปกติ ข องเม็ ด สี ปล่ อ ยคลื่ น ความถี่ ที่ มี ความยาวคลื่น 532 และ 1064 นาโนเมตร เพื่อเข้าไป ท�ำลายเม็ดสีเมลานินที่ชั้นหนังก�ำพร้าและชั้นหนังแท้ ท�ำให้เซลล์เม็ดสีแตกตัว ท�ำให้หลังยิงตรงจุดด่างด�ำจะ เห็นสีเข้มชัดขึ้น ก่อนถูกก�ำจัดออกจากผิวหนัง หลังจาก นั้นเม็ดเลือดขาวจะเข้าไปดูดซึมหรือย่อยสลายเม็ดสีที่ ผิดปกติ และถูกก�ำจัดด้วยการขับเป็นของเสียออกจาก ร่างกาย เวลายิง Q-switched Nd:YAG laser ความรู้สึกจะ คล้ายกับถูกหนังยางดีดเบาๆ ทีละจุด อาจจะมีร้อนๆ แสบๆ บ้าง แต่ยังสามารถทนได้ หลังจากท�ำแล้วอาจมี รอยแดงบ้าง แต่จะสามารถหายได้เองภายใน 1-2 ชัว่ โมง และภายใน 4-5 วันตรงรอยด�ำจะมีสีเข้มข้นหรือบางคน อาจเป็ น สะเก็ ด และรอยหรื อ สะเก็ ด ก็ จ ะหลุ ด หายไป ภายใน 1-2 สัปดาห์ หลังท�ำครั้งแรกผิวบริเวณรอยด�ำจะ ดูจางลง ถ้ารอยด�ำไม่ลึกอย่างกระแดดอาจจะท�ำแค่ครั้ง เดียวก็เห็นผลเลย แต่ถ้ากระลึกอาจจะต้องท�ำสัก 3 ครั้ง ขึ้นไป ผิวก็จะค่อยๆ กระจ่างขึ้น และข้อดีอีกอย่างคือ Q-Switch ยังเข้าไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ผิวหนัง บริเวณนั้นด้วย ก็จะช่วยริ้วรอยจางลงไปพร้อมๆ กัน วิธกี ารรักษา ก่อนท�ำการรักษาอาจมีการแปะยาชาใน บางราย ต้องท�ำการรักษาต่อเนื่องทุก 2-4 สัปดาห์ พญ.ชุติมา เกิดศิริ

แพทย์ผิวหนัง เลเซอร์ และความงาม

TIPS ห่างไกลสิว 1. ท�ำความสะอาดร่างกายและใบหน้าทุกวัน แต่ระวังไม่ควรล้างหน้าบ่อยหรือขัดถู ผิวหน้ามากเกินไป เพราะจะท�ำให้ผิวหนังเสียสมดุล การล้างหน้าควรล้างเพียงวัน ละ 2 ครั้ง เช้า เย็น ยกเว้นช่วงที่เสียเหงื่อจากการเล่นกีฬา ออกก�ำลังกาย หรือช่วงที่ คิดว่าผิวหนังสกปรก 2. รับประทานผักผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด 3. ออกก�ำลังกาย 4. พักผ่อนให้เพียงพอ 5. ท�ำจิตใจให้แจ่มใสอยูเ่ สมอ อย่าเครียด ซึง่ ความเครียดเป็นสาเหตุของการเกิดสิว 6. หลีกเลี่ยงแดดจัด เนื่องจากยาบางชนิดอาจท�ำให้ผิวหนังไวต่อแสง หากใช้ยา ประเภทนี้ควรทาผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดเป็นประจ�ำทุกวัน ติดตามตอนต่อไปเป็นการรักษาน่ะค่ะ

ปิดท้าย

สิวอาจเป็นเรื่องธรรมดา แต่การรักษาไม่ได้ง่าย การพบแพทย์ผิวหนังเพื่อได้รับ การรักษานั้นจ�ำเป็น เพื่อหาสาเหตุ และ วิธีการรักษาที่ถูกต้อง แม้ว่าอาการของ สิ ว จะอยู ่ ใ นระยะแรก หรื อ เพิ่ ง เริ่ ม เป็ น สิ ว เพราะถ้ า เริ่ ม รั ก ษาเร็ ว ก็ จ ะท� ำ ให้ ประสิทธิภาพในการรักษาดี และลดความเสีย่ งในการเกิดรอยแผลเป็นสิวอีกด้วย I-CARE

AUGUST 2016

13


I

S

Fit&FIRM

port

ใกล้หน้าฝนแล้ว

3 จุดสุดเฟิร์ม

ฟิตที่บ้านก็ได้ไม่เสียเวลา Slim Your Legs

เฟิร์มขาให้เรียวกระชับ

ฟิตได้ไม่ต้องใช้เวลา นาน ลองเริ่มต้นด้วย การออกก� ำ ลั ง กาย เฉพาะจุด ลดสัดส่วน ง่ายๆ ที่ท�ำแค่ไม่กี่ท่า วันละไม่กี่นาที แต่เห็น ผลได้จริง

STEP BY STEP 1. ยืนตัวตรง แยกขาเล็กน้อย แล้ว ยืดขาขวาไปด้านหลังท�ำมุม 90 องศากับพื้น ค้างไว้สัก 5 วินาที แล้วสลับข้าง ท�ำครบเซ็ต 10 ครั้ง 2. ยืนตัวตรง แยกขา ยกมือตรงไป ข้างหน้าขนานกับพืน้ หลังตรงแล้ว ย่อเข่าลงท�ำมุม 90 องศากับพื้น ท�ำซ�้ำ 20 ครั้ง 3. ท่า Jumping Jack หรือง่ายๆ ว่าท่ากระโดดตบ แต่ยนื ด้วยปลาย เท้า ท�ำซ�้ำ 20 ครั้ง 4. ท่า Squats ยืนตัวตรง แยกขา เล็กน้อย ยกมือขึ้นสูงตั้งฉาก แล้ว ย่อเข่าลงท�ำมุม 90 องศากับพื้น ท�ำซ�้ำ 20 ครั้ง

พอฝนตกรถก็ติดหนักตามมา เป็นช่วงเวลาที่หลายคนเบื่อหน่าย I-Care ฉบับนี้จึงชวนคุณมาออก ก�ำลังกายง่ายๆ ที่บ้านโดยไม่ต้องกลัวรถติด แค่เลือกเวลาที่เหมาะ จะเป็นช่วงเช้าก่อนออกจากบ้าน หรือช่วงเย็นหลังเลิกงาน แค่เปลี่ยนชุดสบายๆ แล้วมาเริ่มฟิตกันด้วยท่าง่ายๆ ต่อไปนี้ สุขภาพดีก็ รอคุณอยู่แค่เอื้อม 14

I-CARE

AUGUST 2016


EASY WORKOUT

FUN WORKOUT

Burn Your Belly ได้เวลาลดหน้าท้อง

อยากออกก�ำลังกายให้สนุก และอินสไปร์ขนึ้ อาจลองหา อุปกรณ์เสริมง่ายๆ มาเพิ่ม

โดยเฉพาะหน้าท้องส่วนล่างที่ค่อนข้าง ลดยาก แค่วันละ 3 นาที เริ่มด้วย STEP BY STEP 1. นอนราบลงกับพื้น แล้วยกตัวขึ้นแต่แขน ราบกับพื้นไว้ ยกขาสูงขึ้นเล็กน้อย พอให้ หน้าท้องเกร็ง แล้วดึงเท้าซ้ายเข้าหาตัว สลับ ดึงเท้าขวาเข้าหาตัว เท้าซ้ายยืดเหยียดตรง ออกไป คล้ายกับก�ำลังปั่นจักรยานในท่า นอน ท�ำซ�้ำจนครบ 1 นาที 2. คล้ายกับท่าแรก แค่ช่วงยกขาเข้าหาตัว ให้ตั้งมุมแค่ 90 องศา แล้วสลับอีกข้างจน ครบ 1 นาที 3. นอนท่ า เดิ ม แล้ ว ยกขาสู ง ขึ้ น ท� ำ มุ ม ประมาณ 80 องศา สลับขึ้นลงคล้ายกับ กรรไกร ท�ำซ�้ำจนครบ 1 นาที

Butt Lifting

ADIDAS CLIMACHILL ชุดออกก�ำลังกายคอลเลคชั่นนี้จะช่วย รักษาอุณหภูมิร่างกาย พร้อมให้ความ เย็นด้วยการระบายความร้อนผ่านเนื้อ ผ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เรียกว่าเป็น ชุดออกก�ำลังกายที่เหมาะกับสภาพ อากาศเมืองไทยเป็นอย่างมาก

STEP BY STEP 1. นอนหงาย วางมือประสานที่ท้ายทอย 2. ชันเข่าขึน้ 90 องศา แล้วยกส้นเท้าขึน้ พร้อม กับยกตัวท�ำมุม 45 องศา ค้างไว้ 10 วินาที ท�ำ ซ�้ำ 10 ครั้ง 3. นอนในท่าเดิม ยกตัวขึ้น 30 องศา ขาซ้าย ย่อเข่า ขาขวาเหยียดตรง ปลายเท้าชี้ไปด้าน หน้า ค้างไว้ 5 วินาทีแล้วสลับข้าง ท�ำซ�ำ้ 10 ครัง้ 4. นอนในท่าเดิม ยกขาขวาขึ้นด้านบน ท�ำมุม 90 องศา ปลายเท้าชี้ขึ้น 5. วางขาขวาลงท�ำมุม 90 องศา เท้าราบกับ พื้น แล้วยกเท้าซ้ายพาดบนหน้าขาขวา ค้างไว้ 5 วินาทีแล้วสลับข้าง ท�ำซ�้ำ 10 ครั้ง

LORNA JANE สปอร์ตแวร์จากออสเตรเลียที่ต้องบอก ว่าเน้นดีไซน์แฟชั่นเก๋ที่มีชุดใหม่ให้ช้อป ได้ทุกสัปดาห์ เหมาะส�ำหรับผู้หญิงขี้เบื่อ ที่ชอบหาชุดใหม่ไว้ออกก�ำลังกาย

ท่ายกกระชับก้น

Sport Tips

ส�ำหรับการออกก�ำลังกายต่างๆ ทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้นนัน้ นอกจากจะช่วยท�ำให้สขุ ภาพโดยรวมแข็งแรง มีจติ ใจสบาย ช่วยคลายเครียดได้แล้วนัน้ ยังจะสามารถช่วยป้องกัน หรือ ลดอาการทีเ่ กิดจากโรคทางออร์โธปิดกิ ส์ (กระดูกและข้อ) ได้ อีกหลายๆ โรค เช่น โรคกระดูกบาง-กระดูกพรุน โรคข้อเสือ่ ม โรคข้ออักเสบ โรคปวดกล้ามเนือ้ ทีค่ อ สะบัก หรือ หลัง โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสือ่ ม รวมทัง้ ช่วยลดโอกาสเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ได้อกี ด้วย ดังนัน้ ผมจึงอยาก เชิญชวนทุกท่านเริม่ ออกก�ำลังกายตัง้ แต่วนั นี้ เพือ่ ท่านจะได้มชี วี ติ ทีย่ นื ยาวอย่างมีความสุข ไม่มโี รคภัยไข้เจ็บ ไม่ตอ้ ง พึง่ พาผูอ้ นื่ ในยามแก่เฒ่า นะครับ ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม จาก นพ.เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ

NIKE รุ่น Air Max คู่นี้ส�ำหรับวิ่งโดยเฉพาะ ช่วยซัพพอร์ต เท้า น�้ำหนักเบา สีสดใส I-CARE

AUGUST 2016

15


I

H

EALTHY

ท�ำไมคนญี่ปุ่น

ถึงสุขภาพดี?

I-Care ฉบับนี้จะพาคุณไปดูว่า พวกเขากินอะไรเป็นประจ�ำถึงได้สุขภาพดีและอายุยืนยาว โดยคุณ ณรงค์ เติมพรเลิศ นักก�ำหนดอาหาร โรงพยาบาลสุขุมวิท กล่าวว่า คนญี่ปุ่นจะ ทานอาหารพวกปลา และดื่มชาเขียวเป็นหลัก โดยชาเขียวของคนญี่ปุ่น จะแตกต่างจาก คนไทย เพราะคนญี่ปุ่นจะดื่มชาเขียวแบบร้อนและไม่ผสมน�้ำตาล ส่วนของคนไทยเป็นชา เขียวผสมน�้ำตาล และมักจะดื่มแบบเย็นมากกว่า นอกจากนี้สภาพแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นยังเหมาะส�ำหรับการเพาะปลูก ท�ำให้มีแหล่งอาหารที่น�ำไปผลิต เป็นอาหารทีม่ คี ณ ุ ภาพทีด่ ไี ด้ รวมถึงกระบวนการผลิตทีใ่ ส่ใจเรือ่ งความสะอาด เช่น ผักสด ผลไม้ โดยเฉพาะอาหาร ทะเล เช่น ปลา ซึง่ เป็นอาหารหลักของคนญีป่ นุ่ ทีอ่ ดุ มไปด้วยกรดไขมันทีจ่ ำ� เป็นต่อร่างกาย และมีไขมันทีน่ อ้ ยกว่า เนื้อหมูและเนื้อไก่ ท�ำให้ชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่มีสุขภาพดีต่างจากประเทศอื่นๆ รวมถึงวัฒนธรรมการดื่มชาเขียว ร้อน เนื่องด้วยในชาเขียว จะมีสารต้านอนุมูลอิสระ (Catechin) ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ได้ สุดท้ายคือการใช้ชีวิตประจ�ำวันของชาวญี่ปุ่น ที่มีการออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตคน เมืองที่เน้นการเดินเป็นหลัก หรือปั่นจักรยานไปท�ำงาน แม้แต่ในชนบทก็เช่นกัน แต่ในส่วนของคนไทย ซึ่งไม่เน้น การเดินมากนัก เนื่องจากอากาศที่ร้อน และเน้นไปที่อาหารการกินมากกว่า นี่จึงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ชาวญี่ปุ่นมี สุขภาพที่ดี และอายุยืน

TOP SECRET EATING 16

I-CARE

สุขภาพดี + อายุยนื ด้วยการกินแบบชาวญีป่ นุ่

ข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ยังยืนยันว่า ประเทศที่คนอายุยืนมากที่สุดในโลก คือญี่ปุ่น เป็นแชมป์ ต่อเนื่องยาวนานมากว่า 20 ปีแล้ว พร้อมอายุเฉลี่ยเกิน 100 ปีที่มีมากถึงสองหมื่นคน เคล็ดลับส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่อง ใกล้ๆ ตัวอย่างการกินอาหารที่ช่วยให้สุขภาพดีของคนญี่ปุ่นนั่นเอง.. .... แล้วเราคนไทย น่าจะปรับการกินอาหารของเรา เพื่อให้อายุยืนอย่างคนญี่ปุ่นด้วยไหม?

AUGUST 2016


JAPANESE SECRETS FOR HEALTHY LIFE

กินแบบไทย อายุยืนแบบคนญี่ปุ่น พริกขี้หนู

มีสาร Capsaicin (แคฟไซซิน) สารประกอบ ตามธรรมชาติที่พบในพริก ซึ่งช่วยในการ เผาผลาญอาหาร และไขมันในร่างกาย สาร ชนิดนี้มีมากน้อยตามชนิดของพริกแต่ละ พันธุ์ และเป็นสารที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ละลาย ในน�้ำได้เล็กน้อย แต่ละลายได้ดีในไขมัน

ไข่

อาหารทีอ่ ดุ มไปด้วยโปรตีนทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับ ร่างกาย รวมถึงวิตามินและเกลือแร่อย่างครบ ถ้วน แต่ส�ำหรับคนที่เป็นโรคไขมันสูง ควร จ�ำกัดปริมาณ การรับประทานไข่แดงให้ได้ เพี ย งวั น ละ 1 ฟอง เพื่ อ ควบคุ ม ปริ ม าณ คอเลสเตอรอล

He เนื้อปลา

หากคนญี่ปุ่นมีปลาแซลมอนที่มี โอเมก้า-3 สูง เราคนไทยก็สามารถ เลือกรับประทานปลาที่เมืองไทย มี อ ยู ่ ม าก และ มี โ อเมก้ า -3 ปริ ม าณมากเช่ น เดี ย วกั น เช่ น ปลาทู ซึ่งมี โอเมก้า-3 และ ไขมัน ต�่ ำ สามารถช่ ว ยควบคุ ม ระดั บ ไขมั น ในเลื อ ดได้ เพี ย งคนไทย ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ใ นการปรุ ง เช่ น การเปลี่ยนจากปลาทูทอด เป็น ปลาทูนึ่ง หรือ ย�ำปลาทู แทน

st

y Breakf h t l a a

High Antioxidant Juice:

Ingredient แครอท 1 หัว มะเขือเทศ 2 ลูก แอปเปิ้ล ½ ลูก บีทรูท ¼ ลูก วิธีการท�ำ น�ำส่วนผสมทั้งหมด ปั่นหยาบให้มีเนื้อเป็น สมูทตี้ เติมน�้ำมะนาวเล็กน้อย และโรยเมล็ดเจีย แค่นี้ ก็ดื่มได้เลย ให้คุณค่าทางอาหารสูง ทั้ง วิตามิน ซี , วิตามินเอ และ ไฟเบอร์สูง

ถั่วเหลือง

มีโปรตีนที่ชื่อ เลซิติน ช่วยส่งเสริมการท�ำงานของ ระบบประสาทเกี่ ย วกั บ ควาทรงจ� ำ และมี ใยอาหาร ช่วยในเรื่องระบบการขับถ่ายอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ควรรับประทานอาหารให้หลากหลาย โดยมีการปรุงสุกใหม่ สด ใช้วัตถุดิบที่สดและสะอาด และรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมกับความ ต้องการของร่างกาย ควบคู่กับการออกก�ำลังกายอย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคลอย่างสม�่ำเสมอ ประมาณ 30 นาทีต่อวัน เพื่อสุขภาพที่ดี แข็งแรง และ อายุยืน ดั่งเช่นคนญี่ปุ่น ผักและผลไม้ ในคนปกติสามารถรับประทาน ผักและผลไม้ได้ ในปริมาณทีเ่ หมาะสม แต่สำ� หรับผูท้ มี่ โี รคประจ�ำ ตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคไต ต้ องจ� ำกัด ชนิด ของผัก และผลไม้ โดยเลือกชนิดและปริมาณใน การรับประทาน

ชาเขียวร้อน อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่า ชาเขียวสไตล์ญี่ปุ่น แท้ๆ ต้องไม่ใส่น�้ำตาล และดื่มแบบร้อน เพราะ มีคาเฟอีน และสารคาเทชินทีช่ ว่ ยเพิม่ เมตาโบลิซมึ ที่เร่งเผาผลาญในร่างกายได้ดีขึ้น แต่ไม่ควรดื่ม มากเกินไป เพราะจะท�ำให้นอนไม่หลับ นอกจาก นีใ้ นชาเขียวยังมีวติ ามินต่างๆ ทีใ่ ห้ประโยชน์กบั ร่ า งกาย มี ส ารแอนตี้ อ อกซิ แ ดนท์ ช่ ว ยลด คอเลสเตอรอล เป็นต้น I-CARE

AUGUST 2016

17


S

I

Exclusive tory

อีกหนึ่งคุณหมอหัวใจคนเก่ง ที่ยกประโยชน์ของคนไข้

ไว้ที่หนึ่งเสมอ

I-Care ฉบับนีเ้ ราจะพามาท�ำความรูจ้ กั กับ นพ.นิวธิ กาลรา แพทย์อายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด ทีพ่ ร้อม เสียสละชีวิตส่วนตัวเพื่อคนไข้ตลอด 24 ชม.

คาเรคเตอร์ชดั ตัง้ แต่สมัยเรียน

อีกหนึง่ เคสทีน่ า่ สนใจ

“คนไข้เป็นโรค SLE มาด้วยอาการของน�้ำในเยื่อหุ้มหัวใจเยอะมาก จนกดท�ำให้หัวใจท�ำงานน้อยจนเกือบจะหยุด ระหว่างซักประวัติ คนไข้ก็หัวใจหยุดเต้นกระทันหัน ท�ำให้ต้องรีบปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ระหว่างนั้นต้องเจาะดูดน�้ำผ่านเยื่อหุ้มหัวใจโดยใช้อัลตร้าซาวน์ช่วย น�ำทางเดี๋ยวนั้นเลย ขณะที่คนไข้ไม่รู้สึกตัว มีการใส่ท่อช่วยหายใจ มี หมอช่วยกัน 4 ท่าน ช่วยปั้มหัวใจ ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ช่วยปรับยา ให้คนไข้ และช่วยเจาะน�ำ้ ออกจากเยือ่ หุม้ หัวใจ” คุณหมอบอกว่าเคส นี้โชคดีที่มาตรวจที่หน่วยโรคหัวใจพอดี ท�ำให้ช่วยชีวิตกันได้ทัน จน ในวันทีไ่ ด้เป็นแพทย์เต็มตัว สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันที่ท�ำงานจริง “ทุกคนมีความกังวลเรื่องโรคหัวใจ ปลอดภัยจากการรักษาและสามารถเดินกลับบ้านได้ เยอะกว่าโรคอืน่ ๆ ค่อนข้างมาก และคนไข้โรคหัวใจก็มคี วามคาดหวัง ่ ชีวติ ของคนไข้อยูใ่ นมือ รูส้ กึ กดดันไหม? กับตัวแพทย์และแนวทางการรักษาสูง ถึงแม้ตัวเราเองคนเดียว อาจ เมือ จะรักษาไม่ได้ครบทัง้ วงจร แต่ถา้ เราเป็นหนึง่ ในปัจจัยองค์ประกอบที่ “การให้เวลากับคนไข้ให้มากพอ มันไม่ได้รบกวนแค่เวลาเราคนเดียว ท�ำให้คนไข้สบายเนือ้ สบายตัวขึน้ สักส่วนหนึง่ ก็ยงั ดี” แต่โรคหัวใจก็มี แต่รบกวนคุณพยาบาลทีช่ ว่ ยดูแลคนไข้ รบกวนเวลาของโรงพยาบาล อยู่หลายชนิด หลายรูปแบบการรักษา “การรักษาตามต�ำรา 100% เองทีใ่ ช้รกั ษา นีค่ อื สิง่ ทีก่ ดดันมากทีส่ ดุ เพราะเราอยากให้เวลาคนไข้ มากที่สุดในแต่ละราย แต่ด้วยปริมาณคนไข้ที่เยอะ ไม่สามารถช่วยคนไข้ได้เสมอไป ไม่ใช่ว่าตัว ท�ำให้เราไม่สามารถให้เวลาคนไข้ได้เต็มที่เท่าที่เรา โรคไม่ดีขึ้น แต่ด้วยพื้นฐานการด�ำรงชีวิตที่ไม่ อยากจะให้” คุณหมอจึงเลือกที่จะมาโรงพยาบาลแต่ เหมือนกัน ท�ำให้การทีเ่ รารักษาโรคเขาได้ ก็ไม่ เช้า กลับเย็น และถ้ายกประโยชน์ของคนไข้ไว้ก่อน ได้หมายความว่าเราจะรักษาความกังวลทีเ่ ขา คุ ณ หมอบอกว่ า ต่ อ ให้ เ หนื่ อ ยแค่ ไ หน กลั บ บ้ า นก็ มีได้” สบายใจ เพราะเป็นคนชอบอ่านหนังสือและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ท�ำให้คุณ หมอมองว่าแพทย์คอื เส้นทางทีต่ อบโจทย์ทสี่ ดุ “แพทย์เป็นสาขาทีต่ อ้ ง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆ และในช่วงที่เรียนก็รู้สึกว่า โรคหั ว ใจมี ค วามเสี่ ย งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ และหั ว ใจก็ เ ป็ น อวั ย วะที่ เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆ ทั้งหมด ต้องใช้ความสามารถใน การพลิกแพลงตลอดเวลา”

เคสแรกหลังเรียนจบ

“เป็นคนไข้ที่มีน�้ำท่วมปอดจากภาวะของการ ท�ำงานของโรคกล้ามเนือ้ หัวใจผิดปกติ เคสนัน้ คืออาการตอนที่มาถึงค่อนข้างแย่ ต้องใส่ท่อ ช่วยหายใจ หลังจากรักษา ก็เริ่มต้นที่ยาไป จนถึ ง การท� ำ บอลลู น หลอดเลื อ ดที่ ตี บ จน สุดท้ายคนไข้อาการดีขึ้นมาก” และหลังจาก วันนัน้ คุณหมอก็ยงั ได้คยุ กับคนไข้ตอ่ เนือ่ งมา ตลอด 7 ปี 18

I-CARE

AUGUST 2016

“ชีวติ ในโรง พยาบาลของแพทย์ เป็นชีวติ ทีม่ อบให้ กับคนอืน่ อยูแ่ ล้ว วติ การท�ำงาน ถ้าเราให้เวลาเต็มที่ สิ“ให้ง่ กทีารรัย่ กดึ ษาทุมาตลอดชี กคนให้ดีที่สุดด้วยความสามารถของ เวลาอยูใ่ นโรง เราเท่าทีเ่ ราจะท�ำได้ และถ้าการรักษาอันนัน้ นอกเหนือ กษาของเรา ก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญที่เฉพาะทาง พยาบาล ชีวติ ส่วน การรั เหล่านัน้ เป็นผูด้ แู ลต่อ” อีกหนึง่ อย่างคือการซักประวัติ างกาย “เราต้องมีมาตรฐานเดียวกันเหมือนเรา ตัวเราก็จะมีความสุข ตรวจร่ รักษาตัวเอง ทุกครั้งจะมีออปชั่นที่ดีที่สุดให้คนไข้ แต่ ไปด้วย” จะให้มากกว่าหนึง่ เสมอ เพือ่ ให้คนไข้มสี ว่ นร่วมในการ นพ.นิวิธ กาลรา

ตัดสินใจ”


INTERVIEW

ถึงตารางแน่น แต่กจ็ ดั การไหว

“ชีวติ ในโรงพยาบาลของแพทย์เป็นชีวติ ทีม่ อบให้กบั คนอื่ น อยู ่ แ ล้ ว ถ้ า เราให้ เ วลาเต็ ม ที่ เ วลาอยู ่ โ รง พยาบาล ชีวติ ส่วนตัวเราก็จะมีความสุขไปด้วย” แต่ ถ้ า เมื่ อ ไหร่ เ ป็ น การลุ ก ล�้ ำ เข้ า ไปสู ่ เ วลาของการ พักผ่อนก็อาจต้องจัดระเบียบ “การวางแผนร่วมกัน กับแพทย์และพยาบาลเพือ่ ให้คนไข้ได้รบั การดูแลที่ ดีที่สุด ท�ำให้แพทย์ท่านอื่นสามารถดูแลต่อได้ เมื่อ ท�ำงานเป็นทีม ทุกคนก็สามารถมีชีวิตส่วนตัวของ ตัวเองได้อย่างเหมาะสม”

“โดนเรียกตัวด่วน” ไม่ใช่เรื่อง แปลก

จะเริ่มรู้สึกล�ำบากใจ ก็เมื่อโดนเรียกตัวตอนที่ดูแล ญาติ ที่ ป่ ว ยของตั ว เองอยู ่ “ถึ ง แม้ว ่า บางทีค วาม สามารถของคุณหมอที่ดูแลอยู่จะมากพอที่จะดูแล คนไข้ได้ แต่ดว้ ยความพึงพอใจของคนไข้ ทีอ่ ยากจะ ให้เราเป็นผู้ดูแลส่วนตัวท�ำให้เขาตัดสินใจเรียกเรา” แต่ครอบครัวคุณหมอก็เข้าใจจุดนี้ดี และท�ำให้เกิด การจัดระเบียบครอบครัวใหม่ “เมือ่ ไหร่ทมี่ ญ ี าติหรือ คนในครอบครัวป่วย ก็จะมีแพทย์ทดี่ แู ลให้กอ่ น แล้ว หลังจากนั้นถึงจะเป็นเรา”

Entertainment คือชีวติ อีกด้าน

สิง่ ที่ “ยาก” กว่าการรักษา

ไม่ใช่ตัวโรค แต่เป็นการสื่อสารระหว่าง แพทย์กบั คนไข้ แพทย์กบั ญาติพนี่ อ้ ง เพือ่ ให้ความเข้าใจตรงกัน “ต่อให้เรารักษาให้ ดีทสี่ ดุ แต่ถา้ เกิดเราไม่สามารถสร้างความ เข้าใจของคนไข้เอง หรือครอบครัวของ คนไข้ ก็จะท�ำให้การรักษาไม่สามารถไป ถึงสิ่งที่ดีที่สุดของคนไข้ได้ สิ่งที่ยากที่สุด ของการรักษาอาจจะไม่ใช่แนวทางการ ผ่ า ตั ด แนวทางการใช้ อุ ป กรณ์ หรื อ แนวทางการใช้ยา แต่คือ การท�ำให้คนไข้ เข้าใจถึงโรคที่ตนเองเป็นก่อน”

ปกติถ้ามีเวลาคุณหมอจะชอบเล่นดนตรี ฟังดนตรี ยุค 60-70 เปียโน อิเล็กโทน กีตาร์เล่นได้หมด งาน เขียนก็เป็นอีกอย่างที่คุณหมอสนใจ หรือเมื่อไหร่ที่ เครียดจัดๆ ก็จะผ่อนคลายสมองด้วยการเล่นเกมส์ ฟุตบอล “ชอบฟังรายการวิทยุเกี่ยวกับธุรกิจ บันเทิง มันเป็นวิธีอัพเดทข่าวสารระหว่างเดินทางได้” เห็น ยุ่งๆ แบบนี้ คุณหมอก็แบ่งเวลาไปดูหนังเดือนละ 2 เรื่องได้นะคะ

ไลฟ์สไตล์แบบหมอนิวธิ

คุณหมอเป็นคนทีช่ อบรับรูข้ อ้ มูล เนือ้ หาใหม่ๆ ในทุก ด้าน มีคำ� ถามกับตัวเองทุกวันเพือ่ ทีจ่ ะไปหาค�ำตอบ ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับการแพทย์ “หาค�ำถามให้ ตัวเองวันละเรือ่ ง เพือ่ ทีจ่ ะหาค�ำตอบให้ตวั เองวันละ เรือ่ ง เพราะข้อมูลไม่มที สี่ นิ้ สุด จะสังเกตจากสิง่ ต่างๆ รอบตัว หรือดึงมาจากคนไข้บ้าง เพราะทุกค�ำถามที่ ได้จากคนไข้มีประโยชน์เสมอ I-CARE

AUGUST 2016

19


I

S

tyle

I-woMen เปลี่ยนลุครับหน้าฝน สไตล์ น อ ้ ี น ิ แน่ ๆ 4 Big Florals

หน้าฝนนี้แหละต้องสดใส หยิบ เดรสลายดอกไม้สีสันสดใสที่แม้ว่าจะ โดดเด่นมากในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมา หน้าฝนนี้ก็ยังไม่เอ้าท์ สามารถหยิบมา มิกซ์แอนด์แมทช์กับรองเท้าผ้าใบสีพื้น คู่เก่งใส่เดินไปไหนก็ยังอินสุดๆ

zer a l B k c la

B

2 Dress

4

3

I-CARE

AUGUST 2016

รองเท้าหุม้ ข้อส�ำหรับซีซนั่ นีก้ ก็ ำ� ลัง อิน การใส่รองเท้าให้ดทู ะมัดทะแมง ก็ทำ� ให้สาวๆ ดูเท่ขนึ้ ไปอีก ลองจับ มาแมทช์กบั กระโปรงตัวโปรดหรือ สกินนี่ยีนส์ก็สวยไปอีกแบบ

s

s e r D l u f ur o l o C t h ig

Br หยิบเบลเซอร์ตวั เก่ง ในตู้เสื้อผ้าออกมา ใช้ก่อนหน้าหนาวนี้ ดู สิ รั บ รองว่ า เท่ สุ ด เพราะหน้าฝนแบบ นีอ้ อกจากบ้านก็รสู้ กึ เปียกชืน้ แล้วรับรอง ว่าเท่ขึ้นมาทันที

20

ANKLE BOOTS

1

เมื่ออากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง เราก็อยากปรับเซ็ต เสื้อผ้าใหม่ให้ไปด้วยกันได้กับสภาพอากาศ เดี๋ยว อบอ้าว เดี๋ยวฝนตก อย่างในฤดูกาลนี้ มาดูกันว่ามี ไอเท็มและสไตล์ไหนบ้าง ที่หนุ่มสาวชาว I-Care ควรมีติดตู้เสื้อผ้าไว้

วั น ฝนตกหม่ น หมองแบบนี้ ล อง หยิบเดรสตัวเก่งสีสันสดใสมาปัด ฝุน่ สูค้ วามหม่นหมองในวันท�ำงาน ดี ก ว่ า แนะน� ำ ให้ ล องหาเดรสสี แพนโทนแนวพาสเทลทีก่ ำ� ลังมาใน ปีกไ็ ม่แย่ หรือจะเป็นสีชมพูบานเย็น หรือสีฟ้าน�้ำทะเลก็สวยไปอีกแบบ


TREND UPDATE

1

I-Man 2

e t a m Check

4

3 MEN WEAR PINK

เสื้อผ้าลายตารางไม่เคยเอ้าท์! ไม่ว่าจะกี่ ยุคกีส่ มัยดีไซเนอร์ชอื่ ดังมักจะหยิบยกเอา ลายตารางเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของเทรนด์ แฟชั่ น เสมอ เพี ย งแต่ จ ะเพิ่ ม ความ ละเอียดอ่อนในการออกแบบ ลวดลายที่ เปลี่ยนแปลงไปมามากขึ้น เช่น อาจจะมี การน�ำตารางมาซ้อนกันเพือ่ ให้ดมู มี ติ กิ ว่า เดิม หรือการเล่นสีสันที่ท�ำให้ลายตาราง ดูแปลกตาและไม่เอ้าท์ไปจากรันเวย์

RIPPED BLACK JEANS

Men wear PINK

ความคลาสสิคของกางเกง ยีนส์สกินนี่ยังไม่เอ้าท์ เพียง แค่เพิ่มความเท่ของหนุ่มๆ ให้ดูมีสไตล์มากขึ้นด้วยการ สวมกางเกงยีนส์สกินนี่สีด�ำ ที่ ข าดตรงหั ว เข่ า เปลี่ ย น ลุคหนุ่มๆ จากมาดเนี๊ยบมา เป็นมาดเซอร์ขึ้นมาทันที ใ ค ร ว ่ า ผู ้ ช า ย แมนๆ จะใสสี ่ ชมพูไม่ได้! เทรนด์ หน้ า ฝนนี้ สี สั น สดใสก�ำลังมา... ถ้าหนุ่มๆ กลัวว่า จะดูหวานเกินไป ให้ลองแมทช์เสื้อ สีชมพูอ่อนๆ แล้ว ส ว ม ทั บ ด ้ ว ย แจ๊คเก็ตหนังก็เท่ ไปอีกแบบ

ry Mอีiกlหนึitง่aเทรนด์ การแต่งตัวของผูช้ ายนัน้ คงจะหนีไป

ไม่พ้นสีเขียวทหารเท่ๆ ที่ไม่เคยเอ้าท์ แต่แนะน�ำว่า ทิปส์การแต่งลุคทหารนัน้ ไม่จำ� เป็นต้องใส่ลายพราง แบบทหารเพียงอย่างเดียว แค่หยิบเอาสีเขียวพื้นๆ ที่ดูมีเอกลักษณ์เข้ามาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ เลเยอร์เสื้อผ้าก็เพียงพอแล้ว I-CARE

AUGUST 2016

21


I

E

SCApe

JAPAN

Getaway

อยากเที่ยวญี่ปุ่น

แบบไม่ซ�้ำใคร...เราไปไหนกันดี?

ช่วงเวลานี้ของปีนี่ล่ะ ที่เรา เห็ น ใครๆ พากั น ไปเที่ ย ว ญี่ปุ่นกันแบบฮิตสุดๆ เรา ไม่ ไ ด้ อ ยากตามกระแสนะ แต่ ก็ ต ้ อ งยอมรั บ เลยว่ า ซีซั่นนี้ที่ญี่ปุ่นอากาศก�ำลัง เพอร์เฟคท์สุดๆ ไปเลย ไม่ หนาวจนตัวสั่น ไม่ร้อนจน เหงื่อแตก ไปญี่ปุ่นช่วงนี้ รับรองอากาศดีไม่มีป่วย แน่นอน! แต่...ถ้าใครก�ำลังจะยกมือ ขึน้ มาทักท้วงว่า “ญีป่ นุ่ อีก แล้ ว ไม่ เ บื่ อ เหรอ?” เรา ขอบอกชาว I-Care เลย ว่า...ไปญี่ปุ่นแบบไม่ซ�้ำเดิม ท�ำได้ ตามเรามาเลย...

22

I-CARE

AUGUST 2016

หายใจลึกๆ ฟอกปอดกันในป่าต้นสน

จุดหมายแรกของเราในญีป่ นุ่ คือจังหวัดฮาโกเนะ ทีๆ่ ทุก คนพากันนัง่ รถไฟออกจากโตเกียวไปสองชัว่ โมง เพือ่ ไป ดูภูเขาไฟฟูจิแบบเต็มตา แต่นอกจากไปดูฟูจิซังแล้ว ขอบอกว่าเส้นทางทีน่ า่ สนใจกว่าและคนส่วนใหญ่ยงั ไม่ ค่อยเดินไปก็คอื ทางเดินผ่านป่าต้นสน Ancient Cedar Avenue นี่ล่ะ แนะน�ำว่าหลังจากล่องเรือโจรสลัดผ่าน ทะเลสาบอาชิ ให้ลงทีท่ า่ เรือแรกคือ Hakone-Machi-ko เลย แล้วเดินต่อมาสัก 500 เมตร จะเจอทางเข้า Ancient Cedar Avenue เดินเข้าไปปุ๊บ เหมือนเราอยู่ท่ามกลาง ป่าสนอายุร้อยๆ ปีที่สูงใหญ่ตระหง่าน สูดหายใจลึกๆ ฟอกปอดให้ชุ่มแบบออริจินัลไปเลย


NEW ON JAPAN /TRAVEL

เดินเล่นย่านวินเทจอย่าง Koenji

Roppongi นัง่ ชิลแล้วกิน คลีนฟูด้ เบนโตะ

ใครๆ ไปรปปงงิ ก็มงุ่ หน้าไป เข้ามิวเซียมดังๆ ย่านนัน้ กัน หมด ไม่กข็ นึ้ ลิฟท์ไปจุดชม วิวบนตึกสูงที่ Roppongi Hills แต่เราขอบอกว่า ที่ๆ จะท� ำ ให้ เ ราได้ พั ก ผ่ อ น หย่ อ นใจแบบชาวญี่ ปุ ่ น จริงๆ คือที่สวนสวยที่ซ่อน อยูด่ า้ นหลังตึก Tokyo Midtown ต่างหาก แนะน�ำว่า จากรถไฟใต้ดนิ ให้เดินเข้า มาที่ Tokyo Midtown ลง บันไดเลือ่ นมาชัน้ ใต้ดนิ จะ เจอร้านอาหารขายเบนโตะ เซ็ทเพียบ เลือกซือ้ เบนโตะ แล้วเดินทะลุไปด้านหลังตึก ออกมาปุ๊บจะเจอสวนบน เนินขนาดใหญ่ นั่งชิลกิน ข้าวกล่องปิกนิคดูคุณแม่ พาลูกน้อยมาวิ่งเล่นที่สวน ชิลแบบนัน้ ได้ทงั้ วัน

เนื่องจากว่าหลายคนเบื่อย่านช้อปปิ้งดังๆ ทั้ง หลายอย่างชินจูกุ กินซ่า ชิบูย่า ฮาราจูกุ มากๆ แล้ว ไปเดินช้อปปิ้งย่านวินเทจเปลี่ยนอารมณ์ บ้างดีกว่า รับรองว่าไม่ซำ�้ ใครจริงๆ มีแต่หนุม่ สาว ชาวญี่ปุ่นไปเดินหาซื้อเสื้อผ้าวินเทจมือสองกัน Koenji เป็นย่านช้อปปิ้งค่อนข้างโลคัลสไตล์ อเมริกนั วินเทจ รวมเสือ้ ผ้าและของแต่งบ้านแบบ มีชนิ้ เดียวในโลก เดินซอกแซกไปตามซอยเล็ก จะ เจอร้านเสื้อยืด แจ็คเก็ต กางเกงยีนส์อัดแน่นเลย อยู่ไม่ไกลจากชินจูกุ นั่งรถไฟต่อออกไปแค่ 4 สถานีเท่านั้น

Healthy Tip this Trip ไปเทีย่ วญีป่ นุ่ แล้ว เรายังดูแลสุขภาพตัวเองไปด้วย ได้ตลอดทริปเลย เพราะญีป่ นุ่ ทัง้ อากาศดี มีผกั ผลไม้สด และให้เราได้กนิ ปลากันแทบทุกมือ้ ได้กรดไขมันทีจ่ ำ� เป็นต่อร่างกาย และจะให้เฮลธ์ตี้ กว่าเดิมอีก เราแนะน�ำชาว I-Care ว่า ทุกๆ มือ้ ให้เลือกดืม่ ชาเขียวร้อน แทนการดืม่ น�ำ้ อัดลมไปเลย เพราะในชาเขียวจะมีสารต้านอนุมลู อิสระ ลดความเสีย่ งในการเกิดโรค ต่างๆ ด้วย

ค้นหาแกลลอรี่ที่ซ่อนอยู่ใน Shimo-kitazawa

อีกย่านหนึ่งที่รวบรวมวัยรุ่นสุดอินดี้เอาไว้ และยังไม่ค่อยมีนัก ท่องเทีย่ วไปกันมากนัก ย่านช้อปปิง้ สไตล์สาววินเทจ กับคาเฟ่ น่ารักๆ และความสนุกอยู่ที่ การซ่อนตัวอยู่ตามชั้นสองของ แกลลอรี่แสดงรูปถ่าย หรือร้านขายของวินเทจที่เก็บมาตั้งแต่ ยุค 60’s 70’s หรือ 80’s ของจริง เมื่อเดินซอกแซกไปตามซอย แยกเล็กแยกน้อย ถ้าเจอบันไดให้ขนึ้ ชัน้ สอง ลองเดินขึน้ ไปเลย เราจะเจออะไรที่ไม่คาดคิดแน่นอน เผลอๆ อาจได้เจอศิลปิน ช่างภาพสุดติสท์มาแจกลายเซ็นเองเลยด้วย I-CARE

AUGUST 2016

23


I

P

lay

ลูกของคุณอาจเป็น

“โรคปอดบวม”

จากไข้หวัดธรรมดา

หากเด็กๆ ไม่ได้รับการดูแลและเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี จากอาการเจ็บป่วยแค่ ไข้ ห วั ด เล็ ก ๆ น้ อ ยๆ ที่ ดู เ หมื อ นเป็ น เรื่ อ งปกติ ธ รรมดา ก็ อ าจลุ ก ลามกลายเป็ น โรคปอดบวมที่อันตรายร้ายแรงขึ้นได้ I-Care ฉบับนี้จะพาคุณผู้อ่านมาเตรียม ความพร้อมและสังเกตลูกน้อยเพื่อรับมือกับโรคปอดบวมได้ทัน

มาท�ำความรูจ้ กั โรคปอดบวมกันก่อน...

โรคปอดบวมเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบหายใจที่น่าเป็น ห่วงที่สุดส�ำหรับเด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิต เป็นอันดับ 1 จากทั้งหมด 8 โรคที่เป็นโรคติดเชื้อ เกิดจากการติด เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ราหรือพยาธิ มักจะเกิดขึ้นได้บ่อยในเด็กที่ มีอายุต�่ำกว่า 5 ปี หรือผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป แต่จะพบใน เด็กบ่อยทีส่ ดุ เนือ่ งจากเด็กยังมีรา่ งกายทีอ่ อ่ นแอและภูมติ า้ นทาน ต�่ำ และโรคปอดบวมนี้สามารถเกิดได้หลังจากเป็นโรคไข้หวัด ใหญ่เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสตัวเดียวกัน แต่เด็กที่มีอาการรุนแรง และเสียชีวิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยโรค ปอดบวมนี้ ส ามารถติ ด เชื้ อ ผ่ า นการหายใจหรื อ ของเหลวที่ รับประทานร่วมกัน เช่น อาหาร น�ำ้ หรือสารคัดหลัง่ ต่างๆ เด็กส่วน ใหญ่ ที่ เ ป็ น โรคปอดบวมมั ก มี อ าการรุ น แรงและมี อ าการ แทรกซ้อนท�ำให้มีโอกาสในการเสียชีวิตสูง

รูไ้ ด้อย่างไรว่าเป็นโรคปอดบวม

คุณพ่อและคุณแม่มักสับสนกับอาการของโรคปอดบวมและ ไข้หวัดธรรมดาของลูกน้อย เพียงเพราะอาการเริม่ ต้นทีใ่ กล้เคียงกัน 24

I-CARE

AUGUST 2016

ทว่าอาการของโรคปอดบวมจะรุนแรงกว่า และกว่าคุณพ่อและ คุณแม่จะรูว้ า่ ลูกๆ ของคุณเป็นโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบก็มรี ะดับ อาการที่น่าเป็นห่วงซะแล้ว แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกเราเป็นเพียงแค่ ไข้หวัดหรือปอดบวม วิธกี ารสังเกตุงา่ ยๆ นอกจากอาการเป็นหวัด ไอ มีไข้แล้วคือ การสังเกตุการหายใจของลูกว่ามีการหายใจในลักษณะ ที่ถี่กว่าปกติหรือไม่ หากเด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 2 เดือน หายใจมากกว่า 60 ครั้งต่อ 1 นาที เด็กที่มีอายุ 2 เดือนถึง 1 ปี หายใจมากกว่า 50 ครั้งต่อ 1 นาที เด็กที่มีอายุ 1 ถึง 5 ปี หายใจมากกว่า 40 ครั้งต่อ 1 นาที

ทั้งนี้สามารถคาดเดาได้เลยว่าเด็กๆ มีความเสี่ยงเป็น โรคปอดบวม และยั ง มี อ าการอื่ น ๆ ที่ คุ ณ พ่ อ และ คุณแม่สามารถสังเกตได้เพิ่มเติมอีก เช่น อาการเบื่อ อาหาร หายใจหอบ อ่อนเพลีย เหนือ่ ย อาเจียน เป็นต้น


PNEUMONIA

หากรูว้ า่ เด็กๆ เป็นโรคปอดบวมแล้ว จะรักษาอย่างไร

เมื่อคุณพ่อและคุณแม่ทราบอาการของลูกๆ อย่างแน่ชัดแล้วว่าเป็น โรคปอดบวมแน่นอนจากการสังเกตอาการเบื้องต้นดังที่ได้กล่าวไป แล้ว รวมถึงพาลูกๆ ไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง แพทย์ก็จะ ท�ำการรักษาโรคปอดบวมตามอาการป่วย แต่หากมีอาการทีน่ า่ เป็นห่วง เช่น มีไข้สูง หายใจเร็ว/ล�ำบาก หอบ อาจจะต้องท�ำการรักษาที่ โรงพยาบาลด้วยการให้ออกซิเจน และน�ำ้ ทีเ่ พียงพอ รวมไปถึงจะต้อง ฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ

จะหลีกเลีย่ งการเป็นโรคปอดบวมได้อย่างไร?

การหลีกเลีย่ งโรคปอดบวมไม่ใช่เรือ่ งยาก เพียงแค่ลดความเสีย่ งและ หลีกเลี่ยงสถานการณ์การติดเชื้อแบคทีเรีย โรคปอดอักเสบ เป็นโรค ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่ส�ำคัญในเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปี สาเหตุ ส�ำคัญเกิดจากเชื้อไวรัส รองลงมาคือเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้นควรเสริม ภูมิคุ้มกัน ด้วยการได้รับวัคซีนให้ครบ ทั้งวัคซีนพื้นฐาน และวัคซีน ทางเลือก เพื่อป้องกันและลดความความเสี่ยงของโรค และรักษา สุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการออก�ำลังกาย และบริโภคอาหารให้ครบ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หรือคนเยอะ หลีกเลี่ยงควันบุหรี่หรือสถานที่มลภาวะเป็นพิษ ไม่ให้เด็กๆ เข้าใกล้ผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคปอดบวม สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย เช่น การออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำอย่าง สม�ำ่ เสมอ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หรือดืม่ นมมารดา ให้ครบ 6 เดือน หลังคลอดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกาย จากการสัมผัสสิ่งสกปรกตามสิ่งของที่เด็กจับ ปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ไอ หรือจาม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรคปอดบวม วัคซีนป้องกัน เชื้อไวรัสนิวโมคอคคัส (วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี) วัคซีนฮิบ วัคซีนพื้นฐานครบตามเกณฑ์อายุทุกวัคซีน

Kids Menu ชวนเด็กๆ มาทานข้าวรับคาร์โบไฮเดรตบ�ำรุง ร่างกายด้วยสองเมนูนี้

ข้าวกล้องนำ�้ ซุปผัก

เปลี่ ย นจากข้ า วขาวมาเป็ น ข้ า วกล้ อ งที่ มี คุ ณ ค่ า สารอาหาร มากมายแทน ท�ำให้นอกจากคาร์โบไฮเดรตแล้ว เด็กๆ ยังได้รับ แร่ธาตุและวิตามินจากข้าวกล้องเพิ่มเข้าไปด้วย แต่เด็กบางคน ไม่ชอบทานข้าว คุณพ่อคุณแม่ป้อนแล้วป้อนอีก ลองหลอกล่อ ด้วยวิธีนี้ดู ใช้น�้ำซุปแทนน�้ำเปล่าในการหุงข้าว แล้วเติมผักหลากสีอย่าง แครอท ข้าวโพด หรือธัญพืชลงไป ช่วยให้รสชาติหวานหอม และข้าวมีสีสันน่าทาน เปลี่ยนมาท�ำเป็นข้าวต้มข้าวกล้อง คล้ายกับน�้ำซุป เติมผักที่ เด็กๆ ชอบ เห็ด หรือไข่ตีลงไปผสม คล้ายกับซุปไข่ญี่ปุ่น ก็ชวน ให้ทานง่ายอีกเช่นกัน

ข้าวห่อสาหร่ายใส่แซลมอน

ตกแต่งหน้าตาให้ดูน่ารัก หรือใส่ในพิมพ์รูปทรงต่างๆ เช่น รูป ดาว รูปหมี ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยผักสดสีสวยๆ ยังได้สารอาหาร ครบถ้วน และแซลมอนก็เป็นเนื้อปลาที่สีส้มสวยและอร่อย ชักชวนให้ลูกน้อยอยากลองทานได้ไม่ยาก

สาระน่ารู้ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ควร ฉีดให้เด็กที่มีอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 5 ปีและทุกๆ ปีควรจะให้เด็กกลับ มาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซ�้ำ เนื่องจากสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ เปลี่ยนแปลงไปทุกๆ ปี

วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส (วัคซีน ไอพีดี) ควรฉีดให้เด็กที่มีอายุ ต�่ำกว่า 5 ปี ซึ่งเชื้อนิวโมคอคคัสนี้ เป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยที่สุดใน ผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดบวมและโรคติด เชื้อในกระแสเลือด โดยเฉพาะเด็กที่ อายุน้อยกว่า 1 ปี ควรฉีดตั้งแต่อายุ 2 เดือนเป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายกุมารแพทย์ได้ที่ ศูนย์เด็ก โรงพยาบาลสุขุมวิท โทร. 02-391-0011 ข้อมูลจาก นพ.พงษ์เทพ อังกุรานันท์, กุมารแพทย์

I-CARE

AUGUST 2016

25


I

S

Mart

เวิร์คเอาท์ 3O วันไม่ซ�้ำ

ด้วยแอพ

Fit 30

ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาไปเข้าคอร์ส เราก็มีสุขภาพดีและ ฟิต&เฟิร์มได้ทุกวันง่ายๆ จะอยู่บ้าน ระหว่างเดินทาง ท่องเที่ยว ไปทะเล อยู่ในสระว่ายน�้ำ ก็ยังออกก�ำลังกายได้ สะดวกที่สุด และยังไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรสักอย่าง แค่ใจ พร้อมอย่างเดียว + มีวินัยกับตัวเองให้ได้ใน 30 วันต่อ จากนี้ แล้วโหลดเลยกับแอพนี้ Fit30

Fit30

คืออะไร?

ของกล้ า มเนื้ อ หรื อ การยื ด หยุ ่ น แต่ ล ะความ เป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถดาวน์โหลดได้ ต้องการก็มที า่ ออกก�ำลังกายให้เลือกหลากหลาย จากมือถือทั้งระบบแอนดรอยด์และ IOS ที่ พร้ อ มบั น ทึ ก การออกก� ำ ลั ง กายทุ ก วั น เพื่ อ ส�ำคัญมีทั้งเวอร์ชั่นทดลองใช้ฟรีและเวอร์ชั่น ประเมินผลหลังจากครบ 30 วัน เต็มทีต่ อ้ งเสียเงินซือ้ เพิม่ ส�ำหรับคนทีต่ อ้ งการ ระดั บ การออกก� ำ ลั ง กายที่ย ากขึ้น ซึ่งจะมี 7 Minute Workout รู ป แบบการออกก� ำ ลั ง กายใหม่ ๆ ที่ พ ร้ อ ม Challenge โหมดท้าทายตัวเองด้วยการออกก�ำลังกายแค่ ท้าทายความสามารถของเราทุกเดือน ความพิเศษของแอพนีอ้ ยูต่ รงที่ มีโปรเฟช- 7 นาทีต ่ อวั น ที่ เ น้ น การเคลื่ อนไหวที่ เ ร็ ว เพื่ อ ชันนอลมาออกแบบโปรแกรมการออกก�ำลัง ช่วยเบิร์นไขมันแบบเห็นผลเร็ว และช่วยเพิ่ม กายพร้ อ มท่ า ที่ ช ่ ว ยลดไขมั น และกระชั บ เมตาโบลิ ซึ่ ม ได้ พ อๆ กั บ การออกก� ำ ลั ง เต็ ม ๆ กล้ามเนื้อหน้าท้อง ก้นและขาได้เหมือนเข้า 1 ชั่วโมง แค่เปิดวิดีโอแล้วออกก�ำลังตามได้เลย ฟิตเนสอย่างต่อเนือ่ งในเวลา 30 วัน ซึง่ เหมาะ กับทั้งผู้ชายและผู้หญิง เราสามารถเซ็ตการ ฟิตไปพร้อมๆ กัน ออกก�ำลังกายในแต่ละวันพร้อมวันหยุดพัก เราสามารถชวนเพื่ อ น คนในครอบครั ว สามี เลือกระดับการออกก�ำลังกายตั้งแต่ Level 1 ภรรยา ฯลฯ มาแชร์ ก ารออกก� ำ ลั ง กายผ่ า น ส�ำหรับผู้เริ่มต้นออกก�ำลังกาย เลือกความ Facebook Twitter หรืออีเมล์ จะได้รู้ความ ต้องการในการออกก�ำลังกายที่ต้องการเน้น เคลื่อนไหว ซึ่งเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ท�ำให้เรา เช่น ลดไขมัน ลดน�้ำหนัก สร้างความแข็งแรง รูส้ กึ ไม่ยอมแพ้ถา้ มีใครออกก�ำลังกายฟิตกว่าเรา 26

I-CARE

AUGUST 2016

More App

ตอนนี้ ก�ำลั ง เป็ น เทรนด์ เลย นอกจาก Fit30 ยังมี แอพอืน่ ๆ อีกเยอะให้ลอง ดาวน์โหลด 30 DAY PUSH UP CHALLENGES แอพฟรีที่เน้นการออกก�ำลังกายเพิ่ม ความแข็งแรงของหลัง ไหล่ ด้วยท่า ออกก�ำลังกายที่ช่วยเฟิร์มกล้ามเนื้อ ไบเซปและไตรเซป 30 DAY FITNESS CHALLENGES แอพฟรีช่วยวางแผนการออกก�ำลง กายใน 30 วั น เน้ น ทุ ก สั ด ส่ ว นใน 8 โหมด และ 48 เลเวลตัง้ แต่เริม่ ต้นจนถึง ระดับแอดวานซ์ 30 DAY AB CHALLENGES อี ก หนึ่ ง แอพฟรี ที่ ช ่ ว ยเปลี่ ย นไขมั น หน้ า ท้ อ งให้ ก ลายเป็ น กล้ า มสวยๆ เฟิร์มๆ ในเวลาแค่ 30 วัน เพราะเชื่อว่า ทุกคนจะมีซิคแพ็คที่สวยได้ไม่ใช่เรื่อง ยากเกินฝัน


ACTIVEWEAR

Fit

Gadget

LUMO RUN

เราถึงยุคทีใ่ ช้การจับเวลาในการออกก�ำลังกายผ่านชุดกีฬาสุดล�ำ้ ทีเ่ รียกว่า Activewear กันแล้ว กับแบรนด์นี้ Lumo Run ที่มีให้เลือกทั้งแบบที่เป็น กางเกงขาสั้นและทรง Capris ราคาประมาณ 99 เหรียญสหรัฐอเมริกา ด้วยระบบเซนเซอร์และคลิปทีต่ ดิ อยูด่ า้ นหลังกางเกง และล�ำ้ ไปกว่านัน้ คือ ถ้าเราก�ำลังวิ่งอยู่ จะมีโค้ชที่คอยบอกเคล็ดลับการวิ่งแบบเรียลไทม์ที่ช่วย ให้การออกก�ำลังกายครัง้ นัน้ ได้ผลดียงิ่ ขึน้ และเช็คผลทุกอย่างผ่านทางมือ ถือ ลองคลิก www.lumobodytech.com

SMART ROPE

มาอัพเดทกันหน่อยกับ แก็ดเจ็ทล�้ำๆ ช่วยให้ฟิตตอนนี้ มีอะไรน่าสนใจบ้าง

กระโดดเชือกยุคนีย้ งั ต้องไฮเทคเลย ตัวมือ จับเป็นระบบดิจิตอล ที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ มื อ ถื อ ผ่ า นแอพ Smart Gym เช็คได้ เลยว่าเรากระโดดไป แล้วกี่ครั้ง หรือจะใช้ จับเวลากับความเร็ว ในการกระโดดเชือก จะแข่งกับเพื่อนก็ยัง ได้ เ ลย ไม่ ธ รรมดา จริงๆ

GYENNO CUP

นอกจากการออกก�ำลังกายแล้ว การดื่มน�้ำก็ช่วยให้สุขภาพดีได้ในทุกวัน และนี่คือขวดน�้ำสุดล�้ำ ที่ท�ำให้เราดื่มน�้ำได้ครบและเพียงพอในแต่ละวัน ราคาประมาณ 98-151 เหรียญสหรัฐ เป็น ขวดทีส่ ามารถเตือนเมือ่ ถึงเวลาทีต่ อ้ งดืม่ นำ�้ ด้วยการสัน่ เตือน หน้าจอยังแสดงเวลา วันที่ สภาพ อากาศและอุณหภูมขิ องนำ�้ ทีเ่ ราดืม่ เข้าไป หรือถ้าวันไหนดืม่ นำ�้ น้อยเกินไปก็จะเตือนเพือ่ ให้เรา ดื่มได้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขนาดน�้ำร้อนเกินไปยังร้องเตือนได้อีก

ALPHA 2 ROBOT

หุน่ ยนต์เก๋ๆ ทีค่ อยท�ำหน้าทีเ่ หมือนเป็นผูช้ ว่ ยของ เรา เตือนได้ทุกอย่างตั้งแต่เวลาทานยา เตือนสิ่ง ที่ต้องท�ำ คอยตั้งนาฬิกาปลุก หรือเตือนให้ไป ออกก�ำลังกาย ที่เก๋กว่านั้นคือ เจ้าหุ่นยนต์ที่ว่า สามารถขยับร่างกายได้คล้ายกับมนุษย์ ขนาดที่ ว่าจะชวนไปเล่นโยคะเป็นเพื่อนก็ยังไหว ราคา 1,299 เหรียญสหรัฐ I-CARE

AUGUST 2016

27


I

A

strology

I-Care ฉบับนี้จะพาคุณไปเช็คดวงชะตา เตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้

Monday

Tuesday

Wednesday

Friday

Saturday

Sunday

อาจมีความไม่ได้ดงั่ ใจทีค่ ณ ุ เองยัง รู้สึกคลุมเครือกับการตัดสินใจที่ ก�ำลังจะเกิดขึ้น คุณรู้สึกสับสนกับ ความรั บ ผิ ด ชอบใหมกั ่ บ การ เปลีย่ นแปลงทีก่ ำ� ลังเป็นโอกาสเข้า มาท้าทายความสามารถของคุณ แต่นั่นก็ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอ ที่ จะท�ำให้คุณแน่ใจว่าการตัดสินใจ ของคุณนั้นจะเป็นการตัดสินใจที่ ถูกต้อง จงเชื่อและมีศรัทธากับสิ่ง ที่ท�ำอยู่ตรงหน้าว่าเป็นสิ่งที่คุณได้ พยายามมากที่สุดแล้ว นอกจาก นั้นให้ระวังอาการปวดเมื่อยตาม ร่างกายอันเกิดจากความเครียดที่ สะสมมานานอย่างไม่รู้ตัว ทางที่ดี อย่าหักโหมใช้รา่ งกายโดยการออก ไปสังสรรค์จนสุขภาพทรุ ดโทรม ก่อนวัยอันควร

Thursday

ชีวิตช่วงนี้มีอะไรมากมายให้คุณ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ แต่ ก็ มี เ รื่ อ งราว มากมายจนคุณเองไม่รู้ว่าอะไรที่ คุณจะต้องแก้ไขเป็นสิง่ แรกเมือ่ ทุก สิ่งทุกอย่างเข้ามาพร้อมๆ กันใน เวลาเดียว แต่เชื่อเถอะทุกอย่างมี ทางออกของมั น อย่ า งแน่ น อน ในเมื่ อ ปั ญหาสามารถเข้ามาได้ แสดงว่าก็มหี นทางออกของปัญหา ไปได้เช่นกัน ถือว่าเป็นช่วงเวลา ของการฝึกสติและความใจเย็นใน การใช้ชีวิต นอกจากนั้นให้ระวัง อาการปวดตามข้อของร่างกายที่ เป็ น ๆ หายๆ ที่ ช ่ ว งนี้ จ ะกลั บ มา ก� ำ เริ บ ท� ำ ให้ คุ ณ รู ้ สึ ก หงุ ด หงิ ด แนะน� ำ ให้ รี บ ไปพบแพทย์หาวิธี ดูแลให้ถูกทางอย่าหาซื้อยาทาน เองเพราะสุดท้ายคุณอาจจะไม่ใช่ แค่เพียงปวดข้อ เพราะยาทีซ่ อื้ ทาน เองอาจจะไปท�ำลายตับของคุณ อย่างไม่รู้ตัวก็ได้ 28

I-CARE

AUGUST 2016

เริ่มมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นถึง แม้ว่าช่วงนี้การงานจะมากมาย ความรับผิดชอบอาจจะมากมาย แต่คุณก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้า มาท�ำให้คณ ุ มีรายได้เพิม่ ขึน้ และมี ความสามารถในด้านอืน่ ๆ มากขึน้ คุณได้ฝึกฝนความรับผิดชอบ การ ท�ำงานทีเ่ ร่งรีบจนคุณสามารถทีจ่ ะ ใจเย็ น ได้ อ ย่ า งเป็ น ธรรมชาติ นอกจากนั้นคุณอาจจะหาเวลาไป ออกก� ำ ลั ง กายอย่ า งจริ ง จั ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งกล้ า มเนื้ อ ที่ อ ่ อ น ปวกเปียกเพราะขาดความใส่ใจ อย่างสม�่ำเสมอ เอาเป็นว่าเร็วๆ นี้ คุณจะมีหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มโดยไม่ ต้ อ งเสี ย เงิ น ที่ ห ามาทั้ ง หมดมา รักษาให้ตวั เองเจ็บเนือ้ เจ็บตัวแบบ ในอดีตที่ผ่านมา

เหมื อ นคุ ณ ก� ำ ลั ง อยู ่ ใ นช่ ว งต้ อ ง ตัดสินใจเรียนรูแ้ ล้วรับมือกับความ เปลี่ ย นแปลงที่ ม ารอคุ ณ อยู ่ ต รง หน้า แต่เชื่อเถอะว่าเป็นโอกาสดีๆ ที่ท�ำให้คุณได้ก้าวเป็นผู้ใหญ่มาก ขึ้นอีกหนึ่งสเต็ป คุณมีโอกาสได้ ร่วมงานกับคนหน้าใหม่ๆ สังคม ใหม่ๆ ที่ท�ำให้คุณได้ปรับเปลี่ยน ตั ว เองไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น อย่ า ง แน่ น อน นอกจากนั้ น แล้ ว ให้ ระมัดระวังความเร่งรีบของคุณอาจ จะท� ำ ให้ เ กิ ดอาการหน้ ามื ดหรื อ หรือหกล้มในช่วงระยะเวลาอันใกล้ นี้ ทางที่ดีหาเวลาไปตรวจสุขภาพ เพราะคุณมีแนวโน้มที่จะมีโอกาส เป็นความดันต�่ำค่อนข้างสูง และ ควรหาเวลาออกก�ำลังกายพร้อม กั บหาวิ ธีดูแ ลสุ ขภาพให้ ดีกว่ าที่ เป็นอยู่ในทุกวันนี้

คุณไม่รู้หรอกว่ามีอะไรก�ำลังจะ เกิ ด ขึ้ น แต่ คุ ณ รู ้ แ คว่ ่ า คุ ณ รู ้ สึ ก อึ ดอั ดและไม่ สบายใจกั บหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ท� ำ อยู ่ คุ ณ มี อาการเหมื อ นคนน่ า ชื่ น อกตรม กลืนไม่เข้าคายไม่ออก คุณเริ่มไม่ แน่ใจว่าสิง่ ทีค่ ณ ุ ท�ำอยูน่ นั้ เป็นสิง่ ที่ คุณชอบทีส่ ดุ หรือเปล่า หรือคุณแค่ เบื่อสังคมในที่ท�ำงานเท่านั้น ทาง ที่ดีหาเวลาไปคิดทบทวนแล้วถาม ตั ว เองว่ า อะไรสิ่ ง ที่ คุ ณ ต้ อ งการ ที่สุด นอกจากนั้นให้ระวังอาการ อ่อนเพลียง่ายเพราะพักผ่อนไม่ เพี ย งพอของคุ ณ บางครั้ ง การที่ ร่างกายไม่ได้ถูกซ่อมแซมในเวลา ที่ควรซ่อมก็อาจจะท�ำให้เกิดโรค ต่างๆ มากมายอย่างไร้สาเหตุทาง ที่ดีควรหมั่นหาเวลาพักผ่อนนอน ให้เร็วขึน้ และตืน่ ให้เช้าขึน้ เป็นของ ขวัญให้ตัวเองบ้าง ก่อนที่ร่างกาย จะประท้วง

ยังอยูใ่ นช่วงปรับอารมณ์กบั ตัวเอง พอสมควร เพราะคุณรูส้ กึ หงุดหงิด ง่ายกับความเอาแน่เอานอนของ เพือ่ นร่วมงานและเจ้านายทีเ่ อาแต่ ใจอย่างไร้สาเหตุบอ่ ยครัง้ ในช่วงนี้ ทางที่ดีหาโอกาสเดินทางหรือหา คอร์ ส เรี ย นเพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ หรื อ หาความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม ให้ ตั ว เองได้ เปลี่ยนไปเจอคนใหม่ๆ เผื่อจะได้ แรงบันดาลใจในการท�ำงานมาก ขึน้ นอกจากนัน้ ให้ระวังอาการท้อง อืดท้องเฟ้อเหมือนอาหารไม่ค่อย ย่ อ ย นั่ น เพราะคุ ณ รั บ ประทาน อาหารไม่เป็นเวลา แถมในบาง ครัง้ ก็รบี ทานจนยังไม่ทนั ได้ลมิ้ ลอง รสชาติอาหาร บางทีคุณอาจจะ ต้องหาเวลาไปชิลให้เป็นของขวัญ ตัวเองโดยการมีเวลาส่วนตัวสูด อากาศดีๆ ก่อนที่จิตใจจะป่วยจน ลงร่างกายในท้ายที่สุด

ทุ ก อย่ า งเข้ า ที่ เ ข้ า ทางมากขึ้ น ถึ ง แม้ คุ ณ จะไม่ ค ่ อ ยชอบใจสั ก เท่าไหร่ แต่คุณก็ยังสามารถรับได้ กับสิ่งที่ได้บทสรุปออกมา คุณเริ่ม ปล่อยวางกับสิ่งรอบๆ ตัว เพราะ คุณเข้าใจแล้วว่าไม่มอี ะไรแน่นอน หรือเทีย่ งแท้ และทุกอย่างสามารถ เปลี่ยนแปลงได้เสมอ คุณเริ่มมอง หาโอกาสใหม่ๆ เพื่อไปเริ่มต้นใน สิ่งที่คุณรู้สึกสบายใจและใช่กว่า ซึ่งเร็วๆ นี้คุณอาจจะได้รับข่าวดี จาก การได้ไปเจอเพื่อนเก่าที่ห่าง หายกั น ไปนาน นอกจากนั้ น ให้ ระวังอาการหอบเหนือ่ ยง่ายทัง้ ๆ ที่ คุณไม่ได้ทำ� กิจกรรมหนักหน่วงสัก เท่าไหร่ ทางที่ดีหาเวลาไปตรวจ สุขภาพประจ�ำปีอย่างจริงจังสักที ก่ อ นที่ ร ่ า งกายของคุ ณ จะหมด สภาพก่อนวัยอันควรอย่างไม่ทัน ตั้งตัว


I

C

heck

“การฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่” จ�ำเป็นแค่ไหนกัน???

ตอนเด็กทุกคนต้องเคยผ่านประสบการณ์โดนคุณหมอจิม้ เข็มฉีควัคซีนมาแล้ว ทั้งนั้น แต่รู้มั๊ยว่าพอเป็นผู้ใหญ่ การฉีดวัคซีน มีความส�ำคัญมากห้ามละเลย แต่จะมีตัวไหนบ้าง I-Care ฉบับนี้ เรามีคุณหมอ วีระชัย โชตินพรัตน์ภัทร อายุรแพทย์ มาให้ความรู้ในเรื่องนี้กัน

ท�ำไม “ผู้ใหญ่” ยังต้องฉีดวัคซีน ??

เมือ่ ก่อนวัคซีนอาจจะฉีดกันแต่ในเด็ก เพราะเด็กยังไม่เคยเจอเชือ้ ท�ำให้ ไม่มีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อนั้น จึงจ�ำเป็นต้องฉีดวัคซีนที่เป็นชิ้นส่วน ของเชื้อ เชื้อที่ตายแล้ว หรือเชื้อที่อ่อนแรงเข้าไปในร่างกาย เพื่อให้รู้จัก เชื้อนั้นและสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อนั้นขึ้นมา เมื่อมีการติดเชื้อ ร่างกายก็ จะผลิตภูมิคุ้มกันขึ้นมาป้องกันได้ทัน ท�ำให้สามารถยับยั้งเชื้อนั้นๆ ได้

นายแพทย์วีระชัย โชตินพรัตน์ภัทร อายุรแพทย์

มารักษา เคยมีคนไข้เป็นไข้เลือดออกหลายราย มักจะถามว่าเมือ่ ไรจะ มีวัคซีน เพราะตอนที่เป็นมีอาการไข้สูง ทุกข์ทรมานเหลือเกิน” การฉีค วัคซีนอาจจะมีผลข้างเคียง ที่อาจจะไม่รุนแรง อย่างเช่น ปวด บวม บริเวณที่ฉีด มีไข้ หรืออาจรุนแรงถึงขั้นสมองอักเสบก็มี แต่ก็เป็นส่วน น้อยมาก “บางคนอาจจะแพ้ชิ้นส่วนของไข่ เพราะบางครั้งในการท�ำ วัคซีนก็มีการเอาชิ้นส่วนของไข่มาใช้ในการเพาะเชื้อ”

“ในผูใ้ หญ่เองอาจจะเคยเจอเชือ้ นัน้ แล้ว แต่ภมู คิ มุ้ กันก็อาจจะลดลงตาม อะไรคือ “วัคซีนที่จ�ำเป็น” ?? อายุ 15 - 50 ปี = ควรฉีดวัคซีนคอตีบ กับ บาดทะยักทุก 10 ปี อายุที่มากขึ้น จึงต้องมีการกระตุ้นด้วยการฉีดวัคซีน หรืออาจจะเป็น เพราะเชื้อนั้นมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือ สายพันธุ์ใหม่จนระบบ เพื่อเป็นการกระตุ้น เพราะเมื่อ 4- 5 ปีที่ผ่านมา ก็เริ่มมีคนไข้ที่เป็นโรค ภูมคิ มุ้ กันเดิมของเราไม่รจู้ กั เชือ้ นัน้ เช่น ไข้หวัดใหญ่ มีสายพันธุท์ รี่ ะบาด คอตีบ เข้ามารับการรักษา ทั้งๆ ที่ประเทศไทยไม่มีโรคคอตีบมานาน เปลี่ยนไปทุกปี จึงต้องมีการฉีดเชื้อวัคซีนที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไข้หวัด หลายปีแล้ว จึงควรฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันไว้ อายุ 50 - 60 ปี = ฉีดเหมือนคนไข้อายุ 15 - 50 ปีและควรฉีดวัคซีน ใหญ่ทุกปีเช่นกัน” ป้องกันนิวโมคอคคัส(วัคซีนไอพีดี) เพื่อป้องกันโรคปอดบวมและเยื่อ หุ้มสมองอักเสบ การฉีดวัคซีนป้องกันได้ 100% ไหม?? อายุ 60 ปีขนึ้ ไป = ฉีดเหมือนคนไข้อายุ 50 - 60 ปี แต่เพิ่มวัคซีน ถึงการฉีดวัคซีนจะไม่ได้การันตีว่าป้องกันโรค ได้ 100% แต่อย่างน้อย ป้องกันไว้ก่อนย่อมดีกว่าแก้ “เพราะเราเองก็คงไม่อยากเป็นโรคแล้วจึง ป้องกันงูสวัด เพราะร่างกายเริ่มที่จะอ่อนแอ ท�ำให้ภูมิคุ้มกันลดลง

ฉีดวัคซีนกี่ครั้งถึงจะพอ ??

การฉีดวัคซีนแต่ละประเภทก็จะมีระยะเวลาในการป้องกันโรคทีต่ า่ งกัน “บางอย่างฉีดครัง้ เดียวก็อยูไ่ ด้ไปตลอดชีวติ อย่าง หัดเยอรมัน อาจจะฉีด 2 เข็ม ก็อยูไ่ ด้ตลอดชีวติ แต่บางอย่างก็ตอ้ งฉีดกระตุน้ อย่าง เชือ้ ไข้หวัดใหญ่ทเี่ ชือ้ เปลีย่ นไปทุกปี องค์การอนามัยโลกเขาก็ท�ำวิจัยคาดการณ์ล่วงหน้าประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปีว่า ปีนี้เชื้อตัวไหนมีแนวโน้มจะระบาด เพื่อ เตรียมเอาเชื้อตัวนั้นมาท�ำเป็นวัคซีน จึงต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อที่จะระบาดในปีนั้นๆ วัคซีนไอพีดี วัคซีนงูสวัด ฉีดครัง้ เดียวป้องกันได้ตลอดไป ก่อนฉีดวัคซีนควรทีจ่ ะปรึกษาแพทย์ เพือ่ การฉีดวัคซีนทีเ่ หมาะสมกับอายุ สภาพแวดล้อม อาชีพ และโรคประจ�ำตัวของแต่ละคน” I-CARE

AUGUST 2016

29


I

S

pecial นายแพทย์ พรพีระ จิตต์ประทุม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรม ผ่านกล้อง

“การผ่าตัดแผลเล็ก” เป็นอย่างไรครับ?

ข้อส�ำคัญที่ควรต้องระวัง

เหมาะกับโรคอะไรบ้าง?

การผ่ า ตั ด แบบนี้ มี ข ้ อ ดี อะไรบ้าง ?

คุณหมออธิบายว่าจริงๆ แล้วก็คอื การ ผ่ า ตั ด ส่ อ งกล้ อ ง (Laparoscopic Surgery) นั่นเอง ซึ่งประโยชน์ที่เรา เห็ น ได้ ชั ด จากภายนอกก็ คื อ แผล ผ่าตัดที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับการ ผ่าตัดแบบปกติ “การผ่าตัดส่องกล้อง เป็นวิธกี ารผ่าตัดทีน่ ำ� เทคโนโลยีสมัย ใหม่มาปรับใช้ ท�ำให้รูปแบบของการ รั ก ษากั บ ผู ้ ป ่ ว ยในโรคต่ า งๆ ได้ ประโยชน์ที่ดีขึ้นและช่วยให้ผู้ป่วย หายได้เร็วขึ้น”

มารู้จักกับ “การผ่าตัดแผลเล็ก” อีกหนึ่งวิธีรักษาที่ ส�ำคัญในยุคนี้ เชื่ อ ว่ า หลายคนคงเคยได้ ยิ น กั น มาบ้ า งกั บ ค�ำว่ า “ผ่าตัดแผลเล็ก” วันนีเ้ ราจะพามารูจ้ กั แบบลงลึกว่า มันคืออะไร และโรคแบบไหนที่เหมาะกับการผ่าตัด แบบนี้บ้างกับอาจารย์ พรพีระ จิตต์ประทุม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมผ่านกล้อง (Minimally Invasive Surgery)

30

I-CARE

AUGUST 2016

พูดได้ว่าประมาณ 70-80% ที่การ ผ่ า ตั ด ทั่ ว ไปท� ำ ได้ ก็ ส ามารถน� ำ เทคโนโลยีของการผ่าตัดส่องกล้องนี้ มาปรับใช้ได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะ เป็นโรคที่พบบ่อย อย่าง ไส้ติ่งอักเสบ นิ่วในถุงน�้ำดี ไส้เลื่อน หรือแม้แต่โรค ร้ายแรงอย่าง มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็ ง ล� ำ ไส้ ใ หญ่ หรื อ มะเร็ ง ต่ อ ม หมวกไต “การผ่าตัดส่องกล้องยังเข้า มามี บ ทบาทในการผ่ า ตั ด โรคอ้ ว น ค่อนข้างเยอะ เพราะผู้ป่วยโรคอ้วน จะมีผนังหน้าท้องที่หนามาก ถ้าท�ำ ผ่าตัดด้วยวิธีเปิดใหญ่ จะเป็นแผล ข น า ด ใ ห ญ่ ป ร ะ ม า ณ 1 0 - 2 0 เซนติเมตร และคนไข้จะได้รับความ เจ็บปวดและฟื้นตัวนาน ในขณะที่ การผ่าตัดส่องกล้องแผลจะเล็กแค่ 0.5-1 เซนติเมตรเท่านั้น”

อี ก หนึ่ ง เทคโนโลยี ที่ ใ หม่ ล่าสุด

การผ่าตัดแผลเล็กว่าดีแล้ว แต่ลา่ สุด คุ ณ หมอบอกว่ า มี เ ทคโนโลยี ที่ แอดวานซ์กว่านั้นคือการผ่าตัดส่อง กล้องแบบไม่มแี ผลภายนอกเลย “ใน ปัจจุบันในประเทศไทยมีการผ่าตัด แบบนี้ใ นวงกว้าง อย่างการผ่าตัด ไทรอยด์ ที่เมื่อก่อนต้องมีแผลผ่าตัด ขนาดใหญ่ทคี่ อ พอน�ำการผ่าตัดส่อง กล้ อ งเข้ า มาใช้ ก็ ก ลายเป็ น มี แ ผล ขนาดเล็กๆ ตรงรักแร้แทน แต่ด้วย เทคโนโลยี ที่ ล�้ ำ หน้ า ขึ้ น ไปอี ก ใน ปั จ จุ บั น ก็ คื อ การผ่ า ตั ด ที่ ไ ม่ มี แ ผล ภายนอกเลย คือเอาต่อมไทรอยด์ ออกทางปากเลย”

ความยากของการผ่าตัดแบบนี้ คุณ หมอมองว่าอยู่ที่การเลือกกลุ่มคนไข้ และตัวโรคที่เ หมาะสม เพราะการ ผ่าตัดแบบนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคน และทุกโรค “ถึงจะไม่ได้มขี อ้ จ�ำกัดใน แง่ของอายุ แต่ในปัจจุบนั เราก็ปรับใช้ กับผู้ป่วยในกลุ่มผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก เพราะด้วยขนาดของอุปกรณ์ความ ยาวต่ า งๆ ท� ำ ให้ โ ดยเทคนิ ค แล้ ว การน�ำมาใช้กบั เด็กทารกหรือเด็กทีม่ ี ขนาดตัวเล็กๆ ยังจ�ำกัดอยู่”

สิ่งที่เห็นได้ชัดคือแผลที่เล็ก ท�ำให้ คนไข้เจ็บน้อยลง และฟืน้ ตัวได้เร็วขึน้ “ในกรณี ข องการผ่ า ตั ด มะเร็ ง ตั ว กล้องจะให้ภาพขยายท�ำให้การผ่าตัด ท�ำได้ละเอียดขึน้ หรืออย่างการผ่าตัด ต่อมลูกหมาก การผ่าตัดส่องกล้องก็ จะช่วยรักษาสมรรถภาพทางเพศได้ดี กว่าการผ่าตัดแบบธรรมดาทั่วไป”

FACTS ปัจจุบันนี้มีจ�ำนวนคุณหมอ ที่สามารถผ่าตัดส่องกล้อง ได้คอ่ นข้างจ�ำกัด อาจจะพบ ได้ตามเมืองใหญ่ๆ โรงเรียน แพทย์ หรื อ โรงพยาบาล เอกชนใหญ่ๆ ไม่ใช่ว่าทุก โรงพยาบาลจะมี เพราะการ ผ่ า ตั ด แบบนี้ ต ้ อ งใช้ ก าร ฝึกฝนที่มากกว่าการผ่าตัด แบบปกติ แพทย์ต้องผ่าน การศึกษาและฝึกฝนทัง้ ในแง่ ของเทคนิคและการลงมือ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง จ น มี ค ว า ม เชีย่ วชาญพอ


ชําระคาฝากสงรายเดือน ใบอนุญาตพิเศษที่ 252/59 ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

I-Care Magazine issue2/2016  
I-Care Magazine issue2/2016  

Japanese secrets for healthy life Tel : +66(0)2-391-0011 Fax : +66(0)2-714-0081 E-mail : info@sukumvithospital.com Website : www.sukumvithos...

Advertisement