Page 1

THINKING OF BECOMING AN INSTRUCTOR? YOU NEED THIS ADVICE!

(PAGE8)

I CARE A PUBLICATION OF HEALTHY & LIFESTYLE.

FREE COPY

PLสUุขภSาพดี

อยาก วัน ทุก ต้องรู้จัก

ISSUE 1: May 2016 MAGAZINE BY SUKUMVIT HOSPITAL

” n a e l C t a “E

CAREFULLY GUARD YOUR

HEART

FOCUS

อัพเดทนวัตกรรม

แอนไท-เอจจิ้งสวยทางลัด

THE GRID

สำ�หรับคนที่ชอบ ออกกำ�ลังกายในยิม

เทรนด์ออกกำ�ลังกายได้ทั้งฟิตและความสนุก

UNSEEN

ในเมืองไทยตอนนี้ มีที่ไหนบ้าง

ที่ไม่มีทะเล ร้อนนี้...ขอเที่ยว


I C A R E : LETTER ISSUE 1: May 2016

EDITOR’S TALK สวัสดีครับ ท่านสมาชิก โรงพยาบาลสุขมุ วิท และ ผูอ้ า่ นทีส่ นใจ จากวารสาร CARE ฉบับบางๆ มาเป็น I CARE ฉบับแรก โดยองค์ความรู้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณ มีสีสัน เพิ่มขึ้น น่าอ่าน เข้าใจง่าย ครับ ปัจจุบัน วิถีชีวิต ของคนในเมืองเปลี่ยนไปมาก ท�ำให้เกิด โรคไม่ติดต่อ กลายเป็น โรคระบาด เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันเลือดสูง โรคหลอดเลือด หัวใจตีบตัน เป็นต้น , I CARE ฉบับนีจ้ งึ ได้เน้นการป้องกันโรคระบาดดังกล่าว โดยแนะน�ำ การตรวจสุขภาพ ด้วยวิธี Tailor made check up program ตรวจตามความเหมาะสม ของแต่ละท่าน เพื่อได้ประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด ในฉบับนี้ยังได้เพิ่มความรู้ และนวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคหลอด เลือดหัวใจตีบตัน การขยายหลอดเลือดโดยไม่ต้องผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ (Green eat) เป็นต้น ท่านผู้อ่านครับ ท้ายนี้ หากมีค�ำแนะน�ำใดมาให้จะเป็นประโยชน์กับเราในการ ตอบสนองในฉบับต่อๆ ไป นะครับ ขอบคุณครับ

Editorial

Editor-in-Chief นายแพทย์ ดาวิน นารูลา ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล

Editorial Coordinator นายแพทย์ ภมรศักดิ์ เธียรประสิทธิ์ ทันตแพทย์ ฐิติ ชนะภัย คุณธฤต ชื่นอิ่ม คุณนภจักษุ์ เถกิงเดช Advertising & Promotion คุณพรพิมล ตันตราธิวุฒิ คุณกิดาการ นิพรรัมย์ คุณณัฐฐา แสงสุขเอี่ยม Contact – (66)2-391-0011 # 862 E-mail: bus@sukumvithospital.com

เจอกันฉบับหน้านะครับ นายแพทย์ ดาวิน นารูลา ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล

นิตยสาร I care เป็นนิตยสารของโรงพยาบาลสุขุมวิท เพื่อแจกจ่าย ข้อเขียนและรูปภาพทุกชิ้นในนิตยสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของโรงพยาบาล สุขุมวิท ห้ามพิมพ์ซ�้ำ หรือ กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงพยาบาลสุขุมวิท ข้อความในเนื้อที่โฆษณาของนิตยสารฉบับนี้มิได้เป็นของบริษัทโรงพยาบาลสุขุมวิท ถือเป็นความเห็นส่วนตัวของเจ้าของผลิตภัณฑ์และ บริการ โรงพยาบาลสุขุมวิทไม่มีเจตนาให้การรับรองคุณภาพสินค้า บริการ หรือ ข้อความที่ปรากฎแต่อย่างใด

04

I-CARE

MARCH 2016


AD

I-CARE

MARCH 2016

05


I C A R E : TABLE OF CONTENTS ISSUE 1: May 2016

I CARE 8 “เมื่อสวน

หลอดเลือด หัวใจพบหลอด เลือดตีบตัน แล้ว...รักษาได้ ทันทีเลยไหม?” มารู้จักไวรัส ตับอักเสบซี... และแนวการ รักษาใหม่ล่า สุดกัน 10

I BEAUTFUL 12 อัพเดท

นวัตกรรม แอนไท-เอจจิ้ง สวยทางลัด เทรนด์ล่าสุด! I SPORT 14 Fit+Fun

I EXCLUSIVE STORY 18 มารู้จัก

คุณหมอหัวใจ ผู้เชี่ยวชาญ การทำ�บอลลูน ระดับประเทศ I STYLE 20 มาอัพเดท

เทรนด์ แฟชั่นปีนี้... เราจะทันทุก สไตล์

I ESCAPE 22 Unseen

ร้อนนี้...ขอ เที่ยวที่ไม่มีทะเล I PLAY 24 รู้ไหมว่า...

ไข้หวัดใหญ่ กำ�ลังบุกในหมู่ ลูกน้อย

เทรนด์ออก กำ�ลังกาย ได้ทั้งฟิตและ ความสนุก

I HEALTHY 16 อยาก

สุขภาพดีทุกวัน ต้องรู้จัก “Eat Clean”

I SMART 26 แอพฯ

สุดล้ำ�

I ASTROLOGY 28 ดวงประจำ�

วันแม่นมาก

I CARE

06

I-CARE

MARCH 2016

I CHECK 28 เลือก

โปรแกรมตรวจ สุขภาพ I SPECIAL 28 การ

เปลี่ยนแปลง ก้าวไกล ควบคู่หัวใจ การบริการ

no. 01 / 2016


I-CARE

MARCH 2016

07


I

C

are

08

I-CARE

MARCH 2016


CORONARY ARTERY DISEASE (CAD)

“เมื่อสวนหลอดเลือด หัวใจพบหลอดเลือด ตีบตันแล้ว... รักษาได้ทันทีเลยไหม?”

นี่อาจเป็นค�ำถามที่คนไข้หลายๆ คนสงสัย นายแพทย์นิวิธ ให้ค�ำตอบว่าขึ้นอยู่กับอาการเจ็บหน้าอก ของคนไข้ว่าต้องรับการรักษาฉุกเฉินเลยหรือไม่ “หลังจากท�ำการวินิจฉัยด้วยการสวนหัวใจแล้ว จะท�ำการรักษาเลยทันทีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยที่เข้ามา ถ้าผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอก อยู่ แล้วคลื่นไฟฟ้าหัวใจโชว์ว่ามีการอุดตันฉุกเฉิน เราจะพาคนไข้เข้าไปตรวจสวนหัวใจแล้วให้ การรักษาฉุกเฉินทันที แต่ถา้ คนไข้ทมี่ าด้วยอาการเจ็บหน้าอกทีไ่ ม่ฉกุ เฉิน เราจะค่อยๆ วินฉิ ยั ตาม ขัน้ ตอน และขัน้ ตอนสุดท้ายของการวินจิ ฉัยหรือการรักษา จึงจะเป็นการสวนหลอดเลือดหัวใจ แล้วตามด้วยการขยายหลอดเลือดที่ตีบ ซึ่งเราก็สามารถท�ำการวินิจฉัยและต่อเนื่องด้วย การรักษาได้โดยทันทีเช่นกัน”

ระหว่างการสวนหัวใจ คนไข้กย็ งั พูดคุยปรึกษา ผูป้ ว่ ยแบบไหน...ทีต่ อ้ งระวังโรคหลอดเลือด กับหมอได้ เพือ่ ผลการรักษาทีด่ ที สี่ ดุ หัวใจตีบ เนื่องจากกระบวนการสวนหัวใจขยายหลอดเลือดนั้น คนไข้ไม่ต้องรับ การวางยาสลบ ระหว่างที่หมอให้การรักษาคนไข้จะสามารถให้ความ ร่วมมือและพูดคุยปรึกษาได้ตลอด นายแพทย์นวิ ธิ อธิบายว่า “นอกจาก ขดลวดทีเ่ รามีจะมีขนาดทีเ่ หมาะสมส�ำหรับผูป้ ว่ ยทุกราย เรายังมีขดลวด ให้เลือกตั้งแต่ชนิดดั้งเดิมที่ท�ำจากโลหะ ขดลวดชนิดที่มีการเคลือบยา มาจนถึงชนิดใหม่ล่าสุด คือขนิดที่สามาถดูดซึมได้โดยหลอดเลือด โดย เราจะให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ป่วยถึงประโยชน์และโทษของแต่ละชนิด แล้ว ก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้ป่วยกับหมอ ณ ขณะเวลาที่ท�ำการ รักษาอยู่ได้เลยทันที”

นอกจากทุกๆ คนควรจะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเพือ่ ป้องกันโรคหลอด เลือดหัวใจตีบแล้ว นายแพทย์นิวิธย�้ำว่า “คนไข้ที่จะต้องเฝ้าระวังเรื่อง หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นพิเศษ คือคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวาน คนไข้ที่มี คนในครอบครัวแบบสายตรงมีประวัติเป็นโรคหัวใจ และคนไข้ที่เป็น โรคอ้วน ซึง่ บางทีอาการจะไม่ได้เหมือนอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ เสมอไป ดังนัน้ อาการเริม่ ต้นทีค่ วรสังเกตตัวเองคือ มีอาการเหนือ่ ยง่าย เจ็บแน่นหน้าอก อาจจะไม่เจ็บหนักมาก แต่ไม่ควรต้องรอให้มีอาการ จนเป็นมาก แนะน�ำว่าควรมาตรวจดูก่อนเสมอว่า มีโอกาสจะเป็น หรือยัง หรือถ้าเป็นแล้ว เป็นมากเป็นน้อยแค่ไหน ไม่ได้แปลว่าทุกอย่าง จะต้องลงท้ายด้วยการสวนหัวใจเสมอ แต่อย่างน้อยถ้าเรามาตรวจ แต่เนิ่นๆ ก็จะมีทางรักษาได้เร็วขึ้น และรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย” I-CARE

MARCH 2016

09


I

C

are

มารู้จักไวรัสตับอักเสบซี... และแนวการรักษาใหม่ล่าสุดกัน ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี เราได้ยินกันมานานแล้ว แต่ว่ากัน ว่าไวรัสตับอักเสบซี ไม่มีการรักษาอื่นได้นอกจากการฉีดยาร่วมกับ รับประทายาเท่านั้น I-Care จะขอพาคุณมารู้จักไวรัสตับอักเสบซีนี้ กับนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหารและตับ นายแพทย์ธราธิป ประคองวงษ์ ที่นอกจากจะมาบอกเราว่า “ไวรัสตับอักเสบซีนั้นเป็น อย่างไร” ยังมีค�ำแนะน�ำและอัพเดทแนวทางการรักษาใหม่ล่าสุดที่ให้ผล การรักษาที่ดีขึ้นได้ถึง 90% ทีเดียว

10

I-CARE

MARCH 2016

FACT! • สถิ ติ ล ่ า สุ ด ! ใน ประเทศไทยมีผู้ป่วย ไวรัสตับอักเสบซีอยู่ 2.8% หรื อ คิ ด เป็ น จ� ำ น วน ประ ช า กร ประมาณ 1.9 ล้ า น คน! • ปั จ จุ บั น ไวรั ส ตั บ อักเสบซีเป็นหนึ่งใน สาเหตุสำ� คัญของโรค ตับแข็งและมะเร็งตับ ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบได้ อั น ดั บ 1 ในผู ้ ช าย และเป็นมะเร็งอันดับ 3 ในผู้หญิงในไทย * ผู้ป่วยที่มีความเร่ง ด่ ว นในการรั ก ษา ไ ว รั ส ตั บ อั ก เ ส บ ซี ได้แก่ ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะ ตับแข็งแล้ว เพื่อลด โ อ ก า ส เ กิ ด ภ า ว ะ แทรกซ้ อ นของโรค เช่ น ตั บ วายเรื้ อ รั ง และมะเร็งตับ


HEPATITIS C VIRUS HEALTH ALERT! ผู ้ ป ่ ว ยที่ เ ป็ น โรค หรื อ ทางเพศ ไม่น่าเชื่อเลยว่าเทรนด์การสักคิ้ว ของสาวไทยในปัจจุบัน คือสาเหตุ ที่ ท� ำ ให้ ไ วรั ส ตั บ อั ก เสบซี แพร่ กระจายมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจาก การปนเปื ้ อ นของเชื้ อ ไวรั ส ใน น�้ำหมึก หัวเข็ม หรือภายในระบบ ของเครื่อง

มารูจ้ กั ไวรัสตับอักเสบ ซีกนั ก่อน

ไวรัสตับอักเสบซี คือไวรัสชนิดหนึง่ ที่ท�ำให้เกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรัง สามารถติดต่อกันทางการได้รับ เลือด หรือการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับ

สัมพันธ์ โดยเฉพาะเพศสัมพันธ์ ทางทวารหนัก หลังจากได้รับเชื้อ 15% ของผูป้ ว่ ยสามารถหายเองได้ แต่ อี ก 85% ของผู ้ ไ ด้ รั บ เชื้ อ จะ กลายเป็ น โรคตั บ อั ก เสบซี เ รื้ อ รั ง ภายในระยะเวลา 20-30 ปี ใน ระหว่ า งนั้ น เชื้ อ ไวรั ส จะท� ำ ให้ ผู้ป่วยมีภาวะตับอักเสบและเนื้อ ตับบางส่วนจะถูกท�ำลาย และมี ผั ง ผื ด ในตั บ มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ตาม อายุที่มากขึ้น จนเข้าสู่ภาวะตับ แข็งในที่สุด เมื่อผู้ป่วยมีภาวะตับ แข็ง ก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งตับได้ สูงมากขึ้นนั่นเอง

เราจะรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งไร... เมื่ อ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ อักเสบซี?

เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยไวรัสตับซีสว่ นใหญ่ มักไม่มีอาการ ดังนั้นผู้ป่วยมักจะ รู ้ ตั ว เมื่ อ มี โ อกาสตรวจสุ ข ภาพ ประจ�ำปี หรือมีโอกาสตรวจเลือด ก่อนการบริจาคเลือด แต่กม็ โี อกาส ทีผ่ ปู้ ว่ ยบางรายมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มแี รง นอกจากนีเ้ ชือ้ ไวรัสตับซีนี้ ยังกระตุ้นให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันที่ ท�ำงานไวเกินไป และเกิดภาวะผิด ปกติของระบบต่างๆ เช่น เกล็ด เลื อ ดต�่ ำ มะเร็ ง ต่ อ มน�้ ำ เหลื อ ง เบาหวาน หรือต่อมไทรอยด์ทำ� งาน นายแพทย์ธราธิป ประคองวงษ์

ผิดปกติ ดังนั้นจึงควรเริ่มสังเกต ตัวเองและตรวจสุขภาพสม�ำ่ เสมอ

ข่าวดีคอื ...ยารักษาใหม่ ใ ห ้ ผ ล ก า ร รั ก ษ า มี โอกาสหายมากกว่ า 90%

นายแพทย์ธราธิป อธิบายว่า โรค ไวรั ส ตั บ อั ก เสบซี นี้ ถึ ง แม้ จ ะมี โอกาสติดยากกว่าไวรัสตับชนิดอืน่ แต่การรักษาก็ยากและมีคา่ ใช้จา่ ย ที่ สู ง กว่ า เช่ น กั น ดั ง นั้ น จึ ง มี ก าร พัฒนาตัวยาเพื่อช่วยให้การรักษา ทีด่ ขี นึ้ และการพัฒนาก็คอื จากตัว ยาเดิ ม ในอดี ต ที่ จ ะใช้ ย าฉี ด เพื่ อ กระตุ ้ น ภู มิ คุ ้ ม กั น ร่ ว มกั บ ยารั บ ประทาน ซึ่งการรักษาจะได้ผลแค่ เพียง 40-70% แถมยังเกิดผลข้าง เคียงมาก และมีข้อห้ามใช้ยาใน ผูป้ ว่ ยหลายกลุม่ แต่ลา่ สุดนัน้ มียา รับประทานชนิดใหม่ที่ให้ผลการ รักษาที่ดีขึ้น โดยไม่ต้องฉีดยา ที่ ส�ำคัญมีโอกาสหายมากกว่า 90% ในผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะตับแข็ง และ หายมากกว่า 80% ในผู้ป่วยที่มี ภาวะตับแข็งร่วมด้วย โดยยากลุ่ม นีจ้ ะออกฤทธิย์ บั ยัง้ การแบ่งตัวของ เชื้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบซี โ ดยตรง จึงไม่มีผลข้างเคียงมากเหมือนยา ในกลุม่ ต้านภูมคิ มุ้ กัน แต่อาจมีผล ข้างเคียงเล็กน้อย อย่าง อาการ ปวดศี ร ษะ คลื่ น ไส้ อ่ อ นเพลี ย ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ยาชนิ ด ใหม่ นี้ ยั ง สามารถใช้ในผู้ป่วยภาวะตับแข็ง ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และผู้ป่วยที่ได้ รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะมาแล้ว และยาชนิดใหม่นี้ยังสามารถลด ระยะเวลารักษาได้เหลือเพียง 1224 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับสูตรยา ชนิด ของเชือ้ และสภาวะของผูป้ ว่ ยด้วย

สรุปก็คอื ไวรัสตับอักเสบซีนี้ ถึงแม้จะเป็นภัยเงียบทีท่ ำ� ให้เกิดภาวะตับแข็ง และ เป็นสาเหตุของมะเร็งตับ แต่หากผูป้ ว่ ยตรวจเช็คสุขภาพแล้วพบว่า ติดเชือ้ ไวรัส นี้ หรือผู้ป่วยที่ทราบว่าตนเองเป็นไวรัสตับอักเสบซีอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้ท�ำการ รักษา สามารถรับการรักษาได้ ด้วยตัวยาใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม มีผล ข้างเคียงน้อย และใช้เวลารักษาไม่นานเลย I-CARE

MARCH 2016

11


I

B

eautiful

อัพเดทนวัตกรรม

แอนไท-เอจจิ้ง สวยทางลัด เทรนด์ล่าสุด!

เชือ่ หรือไม่วา่ อายุทมี่ ากขึน้ ทุกปี สามารถท�ำให้ รู ป หน้ า ที่ เ คยเรี ย วยาวกลั บ หย่ อ นคล้ อ ย มีเหนียงใต้คาง ร่องแก้มลึก ริ้วรอยทั่วหน้า โดยที่เราไม่ทันรู้ตัว

L #BEAUTIFU QUOTE

Happy Girls are the Prettiest Audrey Hapburn

12

I-CARE

MARCH 2016

I-Care ฉบับนี้เลยพาคุณผู้อ่านมาอัพเดทนวัตกรรมความ งามล่าสุดที่ช่วยให้รูปหน้ากลับมากระชับ เรียบเนียนและ เปล่งปลัง่ ชนิดเร่งด่วนทีส่ ดุ ในครัง้ เดียว แล้วยังไม่ตอ้ งแลก ด้วยการผ่าตัดและความเจ็บปวดที่เกินจะทนไหว โดย เฉพาะเมื่อปีที่ผ่านมา Hifu Face Lift คือนวัตกรรมที่ได้รับ การตอบรับดีมาก เพราะไม่ต้องเสียเวลาทายาชา แค่ทา เจลเย็นๆ ก็ยิงเลเซอร์ลงผิวได้ทันที ไม่มีแผล ไม่ต้องพัก ฟื ้ น อาจมี บ างจุ ด ที่ เ จ็ บ แต่ ก็น้ อยมากขนาดทนได้ แต่ ผลลัพธ์ทไี่ ด้นนั้ เปลีย่ นแปลงตัง้ แต่ครัง้ แรก (ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั สภาพผิวหนังและการตอบสนองของผู้ที่เข้ามารับการ รักษาในแต่ละคนด้วย)


HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND

HIFU FACE ตัง้ แต่แรก เช่น ร่องแก้มตืน้ และควรทาครีมกันแดดก่อน LIFT ขึ้น ริ้วรอยเล็กๆ ลดเลือน ออกจากบ้านทุกครั้ง Hifu = High Intensity Focused Ultrasound คือ เทคโนโลยีล่าสุดของการ ยกกระชับผิวหน้า ด้วยการ ปล่อยพลังงานคลืน่ อัลตร้า ซาวน์เข้มข้นสูง 1,000 ครัง้ / วินาที ส่งตรงไปที่ผิวหนัง ชั้นหนังแท้ (Dermis) และ ชั้ น กล้ า มเนื้ อ ส่ ว นบน (SMAS) ได้อย่างแม่นย�ำ สม�่ ำ เสมอและเฉพาะ เจาะจงตรงจุ ด โดยไม่ ท� ำ ลายผิ ว หนั ง ชั้ น นอก (Epidermis) และปรับลด ความถี่และความเข้มข้น ให้เหมาะสมกับบริเวณที่ ต้ อ งการรั ก ษาด้ ว ยความ ลึกตั้งแต่ 5-13 มิลลิเมตร ผิวไม่แสบร้อน แต่ระหว่าง ท�ำจะรู้สึกอุ่นๆ เท่านั้น

และจะเห็นผลที่ชัดเจนขึ้น เรื่อยๆ หลังท�ำ Hifu Face Lift เป็นเวลา 1 เดือน และ คงผลต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 6 เดือน - 1 ปี สามารถทัชอัพ ได้ทุก 3-4 เดือน แต่ไม่ควร ท�ำเกิน 3 ครัง้ ในหนึง่ ปี และ ยังมี Hifu Body Lift ช่วย ลดไขมันสะสมทีล่ ดได้ยาก บริ เ วณหน้ า ท้ อ ง สะโพก ฯลฯ โดยไม่ต้องพึ่งการดูด ไขมันที่ทั้งเจ็บตัวและต้อง พักฟื้นเป็นเวลานาน

ซึ่งการดูแลผิวพรรณอย่าง เป็นประจ�ำและสม�่ำเสมอ จะช่วยบ�ำรุงฟื้นฟูผิวอย่าง เร่งด่วน เหมาะกับคนที่ไม่ ค่อยมีเวลาแต่อยากดูแล ตั ว เ อ ง ใ ห ้ ดู ดี แ ล ะ ยั ง ป้องกันความเสื่อมคล้อย ของผิวก่อนวัยอันควร แต่ S.O.S ต้ อ งจ� ำ ไว้ เ สมอว่ า ต้ อ ง TREATMENT! ปลอดภั ย ไว้ ก ่ อ น ตั้ ง แต่ การท�ำงานของ สถานที่ ที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ ที ม Hifu Face Life แพทย์ ที่ มี ป ระสบการณ์ ได้ผลในระดับเร่ง แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ์ ที่ ใ ช ้ ไ ด ้ ด่วน คือ มาตรฐาน 1. ช่วยให้คอลลาเจนและ อิลาสตินใต้ผวิ หนังมีความ การดูแลผิวหลัง ยืดหยุ่นมากขึ้น ด้วยการ ท�ำ Hifu กระตุน้ ให้เส้นใยคอลลาเจน บางคนอาจจะเกิดอาการ เกิดการเรียงตัวใหม่ เพิ่ม ผิวแดงเล็กน้อย ทิ้งไว้ 1-2 การเผาผลาญไขมันสะสม ชัว่ โมงก็จะหายไปเอง และ ใต้ผิว ช่วยให้เซลล์ไขมัน สามารถแต่งหน้าได้เลย แตกตัว กระตุน้ ผิวบริเวณที่ จะรู้สึกว่าผิวตึงเล็กน้อย ท�ำให้เกิดการหดตัว ช่วยให้ คล้ า ยบวมน�้ ำ นิ ด หน่ อ ย ผิวหนังยกกระชับและเรียบ ภายใน 1-2 วันก็จะกลับ เนียนขึ้น ริ้วรอยต่างๆ ก็จะ เป็นปกติ เนือ่ งจากร่างกาย ตื้นขึ้นด้วย จะขับไขมันออกจากระบบ 2. ช่ ว ยในการผลั ด เซลล์ ขับถ่ายอย่างเป็นธรรมชาติ ผิ ว เก่ า ท� ำ ให้ ผิ ว กระจ่ า ง ระหว่ า งนี้ ค วรบ� ำ รุ ง ผิ ว เปล่งปลั่งสามารถท�ำครั้ง ด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์หรือ เดี ย วก็ เ ห็ น ผลการรั ก ษา มาสก์ ห น้ า ให้ ผิ ว ชุ ่ ม ชื้ น

Hifu เหมาะกับใคร?

คนที่แพ้ยาชา กลัวเข็มหรือ เกิดการฟกช�้ำ กลัวการผ่าตัด ศั ล ยกรรมใบหน้ า การท� ำ Hifu Face Life สามารถฟืน้ ฟู คืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิว หน้าโดยไม่มีแผลเป็น ไม่มี อาการบาดเจ็ บ หลั ง ท� ำ สามารถกลับบ้านได้ทันที คนทีต่ อ้ งการปรับรูปหน้าให้ ดู เรี ยวขึ้ น ลดไขมั น สะสมที่ แก้ม ลดความหย่อนคล้อย เช่นปัญหาคางสองชั้น สามารถแก้ปัญหาคิ้วหรือ ตาตก ช่วยยกกระชับขึ้นไป และสามารถลดเลือนริ้วรอย รอบดวงตาได้อย่างปลอดภัย สามารถเร่มิ ท�ำได้ตงั้ แต่อายุ 35-55 ปี จะเห็นผลของการ รักษาที่ชัดเจน

นวัตกรรมจะดีแค่ไหน แต่ก่อนท�ำการรักษาทุกครั้ง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจเท่านั้น และนี่คือ 5 ปัจจัย ส�ำคัญที่ไม่ควรมองข้าม 1. เลือกสถานทีท่ มี่ คี วามปลอดภัย เตรียมพร้อม หากมีเหตุฉุกเฉินฉับพลันระหว่างท�ำการรักษา เช่น การเลือกบริการในโรงพยาบาล ที่มีแผนกฉุกเฉินที่ สามารถรองรับการรักษาได้ทันท่วงทีหากเกิดความ ผิดพลาดหรือกรณีฉกุ เฉินไม่คาดคิดขึน้ มา ซึง่ เป็นอีก หนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่หลายคนมองข้าม 2. อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ต้องผ่านการรับรอง มาตรฐานจากต่างประเทศ และรับรองการน�ำเข้า จากองค์การอาหารและยาประเทศไทยมาแล้ว และ มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ 3. ต้ อ งรั ก ษาโดยแพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญและมี ประสบการณ์โดยตรงเท่านั้น เพื่อป้องกันความ ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังการรักษา 4. ศึกษาขั้นตอนต่างๆ ก่อนการรักษา หากมีข้อ สงสัยควรสอบถามตัง้ แต่แรกเริม่ พร้อมตรวจสอบค่า ใช้จ่ายต่างๆ ให้เรียบร้อย 5. แจ้งคุณหมอที่ท�ำการรักษาก่อน หากเพิ่งท�ำ ทรีทเมนต์มา เช่น เพิ่งฉีดโบท็อกซ์มา ต้องรออีก 6 เดือนถึงท�ำการรักษาด้วย Hifu ได้ หรือการฉีดฟิลเลอร์ ก็เช่นกัน ต้องใช้เวลา 2-3 เดือนหลังจากฉีดฟีลเลอร์ แล้ว แนะน�ำให้บอกคุณหมอให้ละเอียด ปรึกษาและ รับทราบถึงข้อห้ามและข้อควรระวังต่างๆ ทัง้ ก่อนและ หลังการรักษา เพื่อความปลอดภัยที่สุด

ขอแนะน�ำผลิตภัณฑ์ทั้งช่วยทั้งปกป้องและบ�ำรุงผิวพรรณที่เหมาะกับหน้าร้อนนี้

BEST BEAUTY PICKS

คืออะไร?

DON’T MISS

Dr.Andrew Weil for Origins Mega-Defense SPF45/PA++++ ครีมกันแดดเนื้อ บางเบา สูตรออยล์ ฟรี ปกป้องผิวจาก รังสียูวีเอและยูวีบี พร้อม PM 2.5 ฝุ่น ผงขนาดเล็กที่ท�ำร้าย ผิว และมลภาวะที่ เป็นต้นเหตุของ ปัญหาผิว ราคา 1,850 บาท

Eucerin Sun CC Acne Oil Control SPF50+ PA++++ ซีซีครีมพร้อมสาร กันแดดที่ไม่ท�ำให้ผิว มันระหว่างวัน ด้วย เนื้อบางเบา และยัง ไม่มีสารอุดตันจาก ซิลิโคนที่ท�ำให้เป็นสิว ด้วย ราคา 1,500 บาท

Burt’s Bees BB Cream with Noni Extract and SPF15 PA+++ บีบี ครีมพร้อมส่วนผสม บ�ำรุงจากธรรมชาติ มอบผิวที่ชุ่มชื้นด้วย สารสกัดต้น Noni ราคา 1,300 บาท

I-CARE

SK-II GenOptics Aura Essence ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว จากสารสกัดจาก Prumus และ พิเทร่า พร้อมส่วนผสมไวท์ เทนนิ่ง D-Melano P3C ลดปัญหาจุด ด่างด�ำ ช่วยให้ผิว เปล่งปลั่งกระจ่างขึ้น ราคา 5,300 บาท

MARCH 2016

13


S

I

Fit+Fun port

เทรนด์ออกก�ำลังกาย ได้ทั้งฟิตและความสนุก

AL FUNCTION TRAINING คือการเคลื่อนไหว ร่างกายที่หลาก หลาย ให้ใช้ กล้ามเนื้ออย่าง เต็มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความ สามารถในการเล่น กีฬา

เมือ่ กระแสการออกก�ำลังกายก�ำลังเป็นทีน่ ยิ ม ไม่จ�ำกัดเฉพาะหนุม่ ๆ เท่านัน้ แต่สาวๆ หลายคนก็สามารถ ฟิต แอนด์ เฟิร์ม สร้างหุ่นในฝันกันได้ทั้งนั้น นอกจากสุขภาพดีแล้วยังห่างไกลโรคด้วย I-Care ฉบับนีข้ อแนะน�ำเทรนด์ออกก�ำลังกายรูปแบบใหม่หลากหลายคาแรคเตอร์ ให้ทกุ คนทีไ่ ด้ลองเล่นเรียก เหงื่อ และอัตราการเต้นของหัวใจ จะได้รู้ว่าแบบไหนที่ใช่เรา 14

I-CARE

MARCH 2016


FUNCTIONAL TRAINING

Surfset

The Grid

Aerial Exercise

Bounce

ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเซิร์ฟ แต่ไม่ ต้องแพ็คกระเป๋าไปไกลถึงทะเลก็ เล่นได้ แค่เราไปยืนบนแผ่นบอร์ด ที่ ไ ด้ รั บ โปรแกรมให้ เ คลื่ อ นตั ว เหมือนอยูบ่ นคลืน่ แล้วคอยทรงตัว เองให้อยู่ตลอดคลาสทั้ง 45 นาที พร้อมการเปลี่ยนท่าทางต่างๆ ที่ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่าง กายหลายๆ ส่วน ช่วยให้ได้ทั้งการ เผาผลาญไขมัน สร้างกล้ามเนื้อ และเพิม่ ความสมดุลให้กบั ร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนือ้ ส่วนหน้าท้อง ทีจ่ ะได้ใช้มากเป็นพิเศษในคลาสนี้ หากเล่นเป็นประจ�ำรับรองว่าหุน่ จะ ลีน และแข็งแรงเหมือนนักเซิร์ฟ เลยล่ะ

เป็ น การออกก� ำ ลั ง กายที่ ผ สม เทคนิค Functional Training และ HIIT (High-intensity Interval Training) ผ่านท่าคาร์ดิโอพื้นฐาน ที่ เ ราคุ ้ น เคยอย่ า ง push, pull, squat, lunge, bend, และ twist พร้ อ มเสริ ม ด้ ว ยอุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ ตลอดคลาส 30 นาที ในพื้นที่ 4 ตรม. เรียกว่าเป็นการออกก�ำลัง กายที่ทรหดทีเดียว เพราะเป็นการ เทรนกล้ามเนื้อเกือบทุกมัดส่วน รวมถึงการฝืนตัวเองให้ทำ� ครบเซ็ท เพื่ อ ความแข็ ง แรง ความปราด เปรี ย ว และความคล่ อ งตั ว ของ ร่างกาย

ใครอยากเพิ่ ม ความท้ า ทายให้ ตัวเอง แนะน�ำให้มาทางนี้ เพราะนี่ คือการออกก�ำลังกายบนอากาศ ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ที่นิยมในบ้าน เรา ไม่ว่าจะเป็นห่วง และผ้าเปล ซึ่งเป็นการออกก�ำลังกายที่ดึงทั้ง ศาสตร์โยคะ พิลาทิส การเต้น และ กายกรรมมาหลอมรวมกันจนเป็น ท่วงท่าการเคลื่อนไหวที่ต้านแรง โน้มถ่วง เพื่อฝึกความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อ การยืดของเอ็นและข้อ ต่อ มือใหม่ขนาดไหนก็เล่นได้ แต่ ถ้าใครมีเบสิคโยคะอยู่แล้วรับรอง ว่าผ่านฉลุยได้ไม่ยาก

การออกก�ำลังกายที่ชวนทุกคนมา กระโดดลอยตัวอย่างสนุกสนานบน ผืนแทรมโพลีน ตามหลักการเต้น แอโรบิค ใครลองมาเล่นเป็นต้อง ติดใจ เพราะให้ความรู้สึกอิสระ เหมือนอยูใ่ นสนามเด็กเล่น เหมาะ กั บ วั ย ท� ำ งานที่ เ สี่ ย งต่ อ การเป็ น ออฟฟิศซินโดรม เพราะทุกครั้งที่ ดีดตัวขึน้ ไปกล้ามเนือ้ จะได้รบั การ ผ่อนคลาย พร้อมกระตุ้นการไหล เวียนโลหิต สูบออกซิเจนไปทุกส่วน ของร่ า งกาย รวมถึ ง ช่ ว ยในการ กระตุ้นโกรทฮอร์โมน หากพ่อแม่ ชวนลูกมาเล่นด้วยกัน ก็นบั เป็นอีก หนึ่งกิจกรรมครอบครัวที่น่าสนุก ไม่ใช่นอ้ ย

CALORIES BURN

CALORIES BURN

CALORIES BURN

CALORIES BURN

Calories

เริ่องเบิร์นอาจไม่เยอะ แต่ได้ออกก�ำลัง กล้ามเนื้อเต็มๆ

บ๊าวซ์ต่อเนื่อง 10 นาที =วิ่งต่อเนื่อง 30 นาที

400-900 Calories

500

I-CARE

MARCH 2016

15


I

H

EALTHY

อยากสุขภาพดีทุกวัน ต้องรู้จัก

” n a e l C t a “E

หลายปีมานี้เทรนด์เฮลธ์ตี้ท�ำให้หลายคนหันมาดูแลตัวเองมากขึ้น ชักชวนกันไปออกก�ำลังกาย และทาน อาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพ และเทรนด์ทมี่ าแรงอย่าง “Eat Clean” ก็กลายเป็นกระแสไปทัว่ โลกอย่างรวดเร็ว

แบบไหนที่เรียกว่า Eat Clean!

อีท คลีน ไม่ใช่แค่การเลือกกินแค่ผักหรือผลไม้เท่านั้น แต่แท้จริงแล้วคือเน้น ความสดใหม่ ผ่านการปรุงให้น้อยที่สุด และนี่คือเคล็ดลับง่ายๆ ของการอีท คลีน

16

พยายามเลือกผักหรือผลไม้สดๆ ทีไ่ ม่ ได้ผ่านการปรุงแต่งรสชาติใดๆ เช่น น�้ำส้มคั้นสดก็จริงแต่ปรุงแต่รสด้วย เกลือและน�้ำตาล แบบนี้ถือว่าไม่ใช่

เวลาซื้อโยเกิร์ตรสผลไม้ ที่บางครั้งดู เหมือนสุขภาพดี แต่จริงๆ มีเนือ้ ผลไม้ น้อยมาก แนะน�ำให้เลือกโยเกิร์ตรส ธรรมชาติ รสไม่หวาน อย่างกรีกโยเกิรต์ แล้วเติมผลไม้สดลงไปแทน จะได้ คุณค่าสารอาหารเต็มๆ มากกว่า

เลือกทานสลัดผัก ก็ตอ้ งระวังน�ำ้ สลัด ด้วย แนะน�ำให้เลือกน�ำ้ สลัดไขมันต�ำ่ หรื อ น�้ ำ สลั ด บั ล ซามิ ค เวนิ ก ้ า หรื อ โอลีฟ ออยล์แทน เพราะถึงจะมีนำ�้ มัน เป็นส่วนผสม แต่เป็นน�ำ้ มันทีม่ กี รดไข มันไม่อมิ่ ตัว ทีม่ ปี ระโยชน์กบั ร่างกาย

ยามว่างหากอยากทานไอศกรีมที่มี ทั้งไขมันและแคลอรี่สูง เปลี่ยนมา ทานผลไม้ หรือน�้ำผลไม้คั้นสด ถ้าให้ ดีเลือกที่คั้นด้วยวิธีสกัดเย็น ซึ่งจะยัง ให้ คุ ณ ค่ า ของวิ ต ามิ น และแร่ ธ าตุ อย่างครบถ้วน

เลื อ กทานคาร์ โ บไฮเดรตที่ ดี อ ย่ า ง โฮลเกรน ธัญพืช และโปรตีนอย่าง เนื้ อ สั ต ว์ ที่ ไ ม่ ติ ด มั น เช่ น อกไก่ เนื้อปลา

ใช้เทคนิคควบคุมปริมาณอาหารสูตร 5 ส่วนทุกมือ้ โดยสามส่วนแรกในจาน ควรเป็นผักและผลไม้สด อีกหนึง่ ส่วน เป็ น โปรตี น และอี ก หนึ่ ง ส่ ว นเป็ น คาร์โบไฮเดรตที่ดีต่อสุขภาพ

I-CARE

MARCH 2016

ทานข้าวนอกบ้าน ก็ยังเฮลธ์ตี้ได้

นอกจากท�ำอาหารทานเองทีบ่ า้ นแล้ว เวลา ออกไปนอกบ้ า น เราก็ ยั ง สามารถดู แ ล สุขภาพได้ง่ายๆ เช่นกัน 1. ให้เลือกอาหารที่ใช้วิธีปรุง นึ่ง อบ ย่าง แทน การทอด 2. ดื่มไวน์ดีๆ หนึ่งแก้วแทนค็อกเทลหรือน�้ำ อัดลม เพราะไวน์มีประโยชน์มาก เช่น ในไวน์ แดงจะมีสารต้านอนุมลู อิสระสูง มีสารเมลาโนทิน ที่ช่วยปกป้องเซลล์จากการถูกท�ำลาย ส่วนใน ไวน์ขาวจะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหาร ได้ดี ช่วยลดการอุดตันของผนังหลอดเลือด 3. เวลาสั่งอาหาร ให้เลือกเมนูของว่าง 2 อย่าง จานแรกก่อนมื้อหลัก อีกจานใช้ทานแทนมื้อ หลักไปเลย วิธีนี้จะช่วยควบคุมปริมาณอาหาร ไม่ให้ทานมากจนเกินไป 4. พยายามเลือกอาหารที่มีส่วนผสมของผัก และผลไม้มากกว่าคาร์โบไฮเดรต 5. ไม่ปรุงรสชาติอาหารเพิ่มจนเกินไป 6. พยายามอย่าคุยไปทานไป เพราะอาจท�ำให้ เผลอทานมากกว่าปกติโดยไม่รู้ตัวได้


EAT CLEAN

ให้ทั้งสุขภาพดีและยังช่วยลดน�้ำหนักไป ในตัวด้วย แนะน�ำซูเปอร์ฟู้ด 5 อย่างนี้

5 Supe

eas

d o o I F d r

เมล็ดเจีย

หรื อ บางคนก็ เ รี ย กว่ า เมล็ ด เชี ย (Chai) ทีต่ อนนีก้ ำ� ลังฮิตมาก เมล็ด สีดำ� เล็กๆ แต่มคี ณ ุ ค่าอาหารสูง ทัง้ โ ป ร ตี น ก ร ด อ ะ มิ โ น แ อ ซิ ด ธาตุ เ หล็ ก แคลเซี ย มและสาร แอนตี้ออกซิแดนท์ มีไฟเบอร์สูง ช่ ว ยให้ อิ่ ม ท้ อ งนาน ที่ ส� ำ คั ญ มี สารมิวซิลาจที่ช่วยลดการเปลี่ยน แป้งเป็นน�้ำตาล และช่วยควบคุม ระดับน�้ำตาลในเลือด ทานง่ายๆ แค่โรยลงในสลัดผัก เติมในน�ำ้ ผลไม้ สมูทตี้ โยเกิรต์ แค่วนั ละ 3 ช้อนโต๊ะ

สาหร่าย

โดยเฉพาะสาหร่ายสีน�้ำตาล และ สาหร่ า ยมี เ ขี ย วให้ ทั้ ง โปรตี น วิตามินหลากหลายชนิด มีไอโอดีน ทีช่ ว่ ยการท�ำงานของต่อมไทรอยด์ ซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ ผ ลิ ต ฮอร์ โ มนที่ ช ่ ว ย เรื่องการเผาผลาญในร่างกาย มี แคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี มี เส้นใยอาหารสูง มีไขมัน แป้งและ น�้ ำ ตาลน้ อ ย เหมาะส� ำ หรั บ คน ก�ำลังลดน�้ำหนักเช่นกัน

ชาเขียวมัทฉะ แก้วมังกรสีแดง

ช่วยให้ผวิ พรรณดี และยังลดความ เหนียวนุม่ พร้อมประโยชน์มหาศาล เป็นผลไม้ที่มีตลอดทั้งปี คนที่ได เสี่ ย งของการเป็ น มะเร็ ง ต่ อ ม มีสารต้านอนุมูลอิสระ โอเมก้า-3 เอทจะรู ้ ว ่ า แก้ ว มั ง กรเป็ น ผลไม้ ลูกหมากด้วย ธาตุ เ หล็ ก สั ง กะสี วิ ต ามิ น อี แคลอรีต่ ำ�่ ประมาณ 60 แคลอรีต่ อ่ วิตามินบี เบต้าแคโรทีน บ�ำรุงทั้ง ผล จะทานสดๆ หรื อ ท� ำ เป็ น น�้ ำ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ สมอง สายตา และ ผิวพรรณ ช่วย สมูทตี้ก็อร่อย มีรสหวานอ่อนๆ ใน เป็ น ข้ า วที่ เ กิ ด จากการผสมข้ า ม ลดระดับไขมันและโคเลสเตอรอล ตัว มีวิตามินซีค่อนข้างสูง ไฟเบอร์ สายพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล มี เ ส้ น ใยอาหารสู ง ช่ ว ยระบบ และแมกนี เ ซี ย ม โดยเฉพาะใน และข้ า วขาวดอกมะลิ 105 จน ขับถ่าย เหมาะส�ำหรับคนที่ก�ำลัง แก้ ว มั ง กรสี แ ดง จะมี ไ ลโคปี น ที่ กลายเป็นข้าวสีมว่ งเข้มทีม่ รี สชาติดี ลดน�้ำหนัก

สุดยอดชาเขียวที่ผ่านการบดด้วย ครกที่ผ่านความร้อนให้น้อยที่สุด จนเป็นผงละเอียด สามารถชงดื่ม เป็ น ชาเขี ย วร้ อ นๆ หรื อ ปรุ ง ใน อาหารหรือขนมต่างๆ ได้ นอกจาก จะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงแล้ว ยั ง มี ส าร Anti-inflammatory EGCG ทีช่ ว่ ยปรับสมดุลของระบบ ภูมิคุ้มกันร่างกาย ลดความเสี่ยง การเป็นโรคมะเร็งและโรคหัวใจ I-CARE

MARCH 2016

17


S

I

Exclusive tory

มารู้จัก คุณหมอหัวใจ

ผู้เชี่ยวชาญการท�ำบอลลูน ระดับประเทศ หนึ่งในโรคร้ายแรงอันดับต้นๆ ที่คร่าชีวิต คนไทยมาหลายต่อหลายปี แต่โชคดีแค่ไหน ที่เรามีคุณหมอฝีมือดีอย่าง นายแพทย์ วสันต์ อุทัยเฉลิม ผู้เชี่ยวชาญด้านการท�ำ บอลลูนหัวใจรายแรกๆ และมือวางอันดับ ต้นๆ ของประเทศไทย ที่ผ่าตัดดูแลรักษา หัวใจของคนไทยมากว่า 20 ปี ตลอดการ ท�ำงานนั้ น มี เ รื่ อ งเล่ า ต่ า งๆ มากมาย ที่ I-Care ฉบั บ นี้ จ ะพาคุ ณ ไปพู ด คุ ย แบบ เอ็กซ์คลูซีฟกัน 18

I-CARE

MARCH 2016


INTERVIEW เริ่มตั้งแต่สมัยเรียน

คุณหมอวสันต์เล่าว่า “ตอนเด็กๆ ไม่ ได้มีความคิดอยากเรียนแพทย์เลย เพราะขยาดจากการเห็นคุณพ่อที่ เป็นหมอต้องท�ำงานหนักตลอดเวลา และทีส่ ำ� คัญในตอนนัน้ ก็รสู้ กึ ว่าวิศว กรน่ะเท่กว่าเป็นไหนๆ แต่โชคชะตา คงเล็ ง เห็ น แล้ ว ว่ า เป็ น หมอจะรุ ่ ง แน่นอน เลยบันดาลให้เอ็นทรานซ์ ติดคณะแพทยศาสตร์ซะเลย” เชื่อ ว่าถ้าย้อนเวลากลับได้ หลายคนคง ต้ อ งนึ ก ขอบคุ ณ ที่ คุ ณ หมอเอ็ น ทรานซ์ไม่ตดิ คณะวิศวะ ไม่อย่างนัน้ เราคงเสี ย ดายในความสามารถ พิเศษนี้ของคุณหมอเป็นแน่

แล้วท�ำไมคุณหมอ เลือกที่จะรักษาด้าน หัวใจคะ

“เพราะคุณหมอคิดว่าเป็นการรักษา ที่ ใ ห้ ป ระโยชน์ ต ่ อ ชี วิ ต คนไข้จริงๆ เมือ่ รักษาแล้ว เขาก็สามารถกลับไป ใช้ชีวิตประจ�ำวัน อยู่กับครอบครัว อยูก่ บั คนทีเ่ ขารักต่อได้ เมือ่ มีโอกาส จึ ง ได้ ไ ปฝึ ก การท� ำ บอลลู น กั บ อาจารย์ ห มอธาดา ชาคร ซึ่งเป็น แพทย์คนแรกในไทยทีท่ ำ� บอลลูนได้ ขณะนั้น”

หมื่นชีวิตที่ปลอดภัย

ตลอดการท�ำงานอย่างทุม่ เทกว่า 20 ปีทผี่ า่ นมา คุณหมอได้ทำ� บอลลูนให้ กับคนไข้เฉลี่ย 500 คนต่อปี เท่ากับ ว่า ณ ปัจจุบนั นี้ มีคนไข้ทไี่ ด้รบั ความ ช่ ว ยเหลื อ จากฝี มื อ ของคุ ณ หมอ วสันต์มาแล้วกว่า 10,000 คน!!!!

หนึ่งในเคสผ่าตัดที่ ยากที่สุด

ถึงแม้คณ ุ หมอจะมีประสบการณ์ใน การท�ำบอลลูนหัวใจมากนาน และ ต้องเจอกับเคสมากมายแค่ไหน แต่ ถ้าถามคุณหมอถึงเคสที่ยากที่สุด คงต้องเป็นเคสนี้ “เคยเจอกับคนไข้ ที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบสนิท จาก เคสปกติที่จะใช้เวลาในการผ่าตัด

1 ชั่ ว โมงก็ ส ามารถเก็ บ อุ ป กรณ์ แพทย์ เคลียร์ห้องผ่าตัดได้ แต่พอ เจอหลอดเลื อ ดหั ว ใจตี บ ร้ อ ย เปอร์เซนต์ ถือว่าเป็นกรณีที่ยาก มาก ต้องท�ำงานในห้องผ่าตัดกว่า 6 ชั่วโมง และทุกครั้งที่ลงมือจะ ต้ อ งท� ำ ด้ ว ยความรอบคอบและ ระมัดระวังอย่างทีส่ ดุ โดยค�ำนึงถึง ชีวติ และความปลอดภัยของคนไข้ ให้มากที่สุด”

เคสนี้ลืมเครียดไปได้ ชั่วขณะเลย

ทุกครั้งก่อนลงมือผ่าตัด คุณหมอ ต้องท�ำการบ้าน เตรียมทุกอย่างให้ พร้อมที่สุด และพูดคุยกับคนไข้ถึง การรั ก ษา แต่ ค รั้ ง นี้ ต ้ อ งบอกว่ า ท�ำให้คณ ุ หมอและทีมแพทย์ถงึ กับ กลั้นหัวเราะกันไม่อยู่จริงๆ “มีคุณ ลุงอยู่คนหนึ่งมาผ่าตัดท�ำบอลลูน หัวใจ โดยก่อนเข้าห้องผ่าตัดก็ได้ ซักซ้อมกับคุณลุงแล้วว่า เดีย๋ วตอน ผ่าตัด คุณลุงต้องไอด้วยนะ พอ หมอบอกให้ไอต้องไอแรงๆ 3 ครั้ง คุ ณ ลุ ง แกก็ พ ยั ก หน้ า รั บ ค� ำ เป็ น อย่างดี ถึงคราวอยูบ่ นเตียงในห้อง ผ่าตัดจริง อาจารย์หมอบอกไอเลย คุณลุงก็ ไอ...คือ เปล่งเสียง ไอ ไอ ไอ สามครั้ง ท�ำเอาทีมแพทย์และ พยาบาลกลั้นข�ำกันไม่หยุดเลย” สุดท้ายทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี

วิธีคลายเครียดฉบับ คุณหมอ

รูก้ นั อยูว่ า่ อาชีพแพทย์นะ่ ทัง้ เครียด ทั้งต้องอุทิศชีวิตให้กับคนไข้ ยิ่ง แพทย์หัวใจยิ่งต้องแบกรับความ กดดันสูง แต่คุณหมดก็มีวิธีขจัด ความเครี ย ดง่ า ยๆ มาแนะน� ำ “ต้ อ งหาเวลาพั ก ผ่ อ น อยู ่ กั บ ครอบครัว และออกก�ำลังกาย จะ ช่วยให้จิตใจสบาย และที่ส�ำคัญ ต้องรักในงานทีท่ ำ� สิง่ นีจ้ ะท�ำให้ไม่ เครียดไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์หรือ เคสยากแค่ไหน”

คุณหมอ ูแล ด ทิ้งท้ายการ้ห่างไกล ตัวเอง ใหหัวใจ หมอ 1. ออกก�ำลั ง กาย นอกจากร่ า งกายแข็ ง แรงแล้ ว ยั ง เท่ า กั บ ให้ หัวใจได้ออกก�ำลังกาย สูบฉีดโลหิตเป็นประจ�ำ ด้วย ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ สัปดาห์ เหมาะสมที่สุด

ท�ำงานหนักแค่ไหน ก็ต้องแบ่งเวลา ออกก�ำลังกาย

ขนาดคุณหมอเข้างาน 8 โมง เช้า เลิกงานห้าทุ่มเป็นอย่างต�่ำ (และหลายครั้งที่คุณหมอต้อง ท�ำงานถึงดึกมาก มีอยู่ครั้งหนึ่ง ต้องท�ำจนถึงตีหา้ ) คุณหมอก็ยงั สามารถหาเวลาไปปัน่ จักรยาน ออกก� ำ ลั ง กาย และอยู ่ กั บ ครอบครัวได้ แล้วเราท�ำไมจะ หาเวลาออกบ้ า งไม่ ไ ด้ ลอง ท� ำ ตารางออกก� ำ ลั ง กายที่ เหมาะกับตัวเราดู เช่น ไปเข้า คลาสแอโรบิควันจันทร์และวัน ศุกร์ ตื่นเช้าๆ ไปวิ่งในสวนสูด อากาศบริ สุ ท ธิ์ ตารางนี้ จ ะ บั ง คั บ เราให้ มี สุ ข ภาพดี และ แน่นอนว่าการออกก�ำลังกายก็ เหมื อ นยาที่ ช ่ ว ยรั ก ษาและ ป้องกันโรคหัวใจได้เหมือนกัน

2. นอนหลับพักผ่อน ให้เพียงพอ ขึ้นอยู่กับ แต่ ล ะคนเลย แต่ โ ดย เฉลี่ยวันละ 6-8 ชั่วโมง ถึงจะพอ 3. ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และลดรสความ หวานลง 4. ใครที่สูบบุหรี่อยู่

ก็ลด ละ เลิกได้แล้ว เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพ สักนิด

5. ควบคุมปัจจัยเสีย่ ง อื่ น ๆ โดยเฉพาะเบา หวาน, ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด ให้ อยู่ในระดับปกติ

I-CARE

MARCH 2016

19


I

S

tyle

Femme

Red Burgundy

ส�ำหรับสีแดงก�่ำที่สาวๆ นิยมแต่ง แต้ ม ริ ม ฝี ป ากในปี ที่ แ ล้ ว ปี นี้ ก็ ยังอินอยู่ แต่ขยับย้ายมาอยู่บน เสื้อผ้า และแอคเซสซอรี่แทน ลอง หยิบกระเป๋าถือ หรือกางเกงทรง ซิกาเร็ตต์มาแมทช์ดู รับรองว่าจะได้ลุคสวย เปรี้ยวคลาสสิค แฝง ความเท่อย่างแน่นอน

Long Long Earrings

Slip & Robe

ถ้าเรามี breakfast in bed ได้ ก็ไม่น่า แปลกใจที่ตอนนี้จะ มี Pajama in town หยิบเสือ้ คลุมตัวยาว ทีป่ กติเอาไว้คลุมทับ ชุ ด นอน มาใส่ ทั บ เสื้อกล้าม และกาง เกงยีนส์เอวสูง เท่านี้ ก็อินแล้ว แล้วยังได้ ฟลเหมื อ นใส่ เ สื้ อ โค้ ท เวลาไปต่ า ง ประเทศอีกนะ

ใครที่ชอบแต่งตัวเรียบๆ เบาๆ ลองเพิ่ม ดี เ ทลด้ ว ยต่ า งหู ย าวตรงดิ่ ง มาถึ ง ไหล่ เหมื อ นนางแบบบนรั น เวย์ จ าก Celine SS16 หยิบต่างหูยาวมาใส่แล้ว อย่าลืมท�ำ ผมสลีคแบ็คให้เข้ากันด้วยนะ

กระเป๋า รุ่น Karl 24 จาก Boyy, 29,355 บาท

มาอัพเดทเทรนด์ แฟชั่นปีนี้... เราจะทันทุกสไตล์ 20

I-CARE

MARCH 2016

Pleat Pleat

ไม่มีอะไรจะเพิ่มความสดใสได้เท่ากระโปรง พลีทยาวอีกแล้ว มองหาสีเหลืองเลม่อน หรือ ชมพูช็อกกิ้งพิ้งค์มาใส่คู่กับท็อปสีเรียบๆให้ บาลานซ์ลงตัว แต่บอกก่อนว่าต้องเป็นพลีท จี บ เล็ ก บาง ดู พริ้ ว ไหวเท่ า นั้ น ถึ ง จะน่ า รั ก เหมาะกับซีซั่นนี้

เพิ่งนั่งจ้องรันเวย์ อัพเดทแฟชั่นไป ไม่ทันไร เทรนด์ทั้งหลายก็เริ่มทยอย เข้ามามากมายจนเลือกแมทช์แต่งตาม กันไม่ถูก เราเลยขอฟันธง 8 เทรนด์ ฮิต แนะน�ำให้ทั้งหญิง และชาย ลอง แต่งตามสไตล์ไหนก็รับรองว่าอินสุดๆ


TREND UPDATE

Homme

Shades of Green

สีเขียวทีด่ หู า่ งไกลกับค�ำว่าแฟชัน่ เขาเรียงรายกลับมาเป็นสีสันให้ กับสตรีทสไตล์อย่างไม่นา่ เชือ่ หัน ไปทางไหนเดี๋ยวก็เจอเขียวมรกต บ้าง เขียวมะกอกบ้าง จนถึงเขียว ลู ก แพร์ และเขี ย วขี้ ม ้ า ถ้ า ไม่ อยากเอ้ า ท์ ก็ รี บ หาสี เ ขี ย วมา ประดับกายได้เลยหนุ่มๆ

Flower Print

ปริ๊นท์ลายดอกไม่ใช่เครื่องแบบบังคับ เฉพาะในผู้หญิงอีกต่อไป เมื่อผู้ชาย หยิบมาใส่ก็เพิ่มลุคเท่ แต่อ่อนโยนได้ ส�ำหรับมือใหม่หัดใส่ แนะน�ำให้แมทช์ เชิ้ตลายดอกสีอ่อนกับเบลเซอร์ตัวเก่ง หรือจะเอาผ้าเช็ดหน้าลายดอกเหน็บ กระเป๋าเสื้อเบลเซอร์ก็ได้

Baggy Pants

หลังจากปล่อยให้สลิมฟิตครองเทรนด์อยูน่ าน แบ็ ก กี้ แ พนท์ ก็ ข อทวงบั ล ลั ง ค์ คื น บ้ า ง ทรง หลวมใส่สบาย กึง่ กางเกงนอน กึง่ กางเกงเดิน เล่นในสวน พับขา แล้วใส่คู่กับเชิ้ตสีเรียบได้ ลุคสมาร์ท-แคชช่วล เอาใจสาวๆ ไปเลย

Baseball Cap

รือ้ หมวกแก๊ป หรือหมวกเบสบอลสมัยเด็กมา ใส่เพิม่ ลุคสปอร์ต (และยังช่วยกันร้อนได้ดว้ ย ในกรณีบ้านเรา) นอกจากลุคในวันสบายๆ แล้ว ยังหยิบมาแมทช์ได้กับชุดสูท ช่วยเพิ่ม ลูกเล่นในการแต่งตัวให้สนุกมากขึ้น

I-CARE

MARCH 2016

21


I

E

SCApe

Unseen THAILAND

ร้อนนี้...ขอเที่ยวที่ไม่มีทะเล อากาศร้อนๆ แบบนี้คงท�ำให้หลายคนอยากหนีร้อนไปเที่ยวทะเล แต่ก็เบื่อที่คน พลุกพล่าน ท�ำให้การพักผ่อนนั้นหมดสนุกไปมากกว่าที่คิด I-Care จะขอเสนอไอเดีย ใหม่ๆ ของการท่องเทีย่ ว เพราะนอกจากทะเลเมืองไทยทีส่ วยแล้ว ยังมีสถานทีท่ สี่ วย Unseen ไม่แพ้ทะเลอีกมากมายรออยู่

เมืองบาดาล หรือ วัดวังก์วิเวการามหลังเก่า เมืองบาดาลตัง้ อยูท่ อี่ �ำเภอ ท อ ง ผ า ภู มิ จั ง ห วั ด กาญจนบุรี เป็นเมืองที่เคย จมอยูใ่ ต้นำ�้ เมือ่ หลายสิบปี ก่อน โดยเมื่อปีพ.ศ.2527 การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทยได้สร้างเชื่อน เขาแหลมหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์บริเวณเขาแหลม และน�้ำในเขื่อนได้เข้าท่วม ตัวอ�ำเภอสังขละบุรเี ก่ารวม ถึ ง วั ด วั ง ก์ วิ เ วการามหลั ง เก่าด้วย ท�ำให้เมืองและวัด 22

I-CARE

จมอยู่ใต้น�้ำ แต่ในปัจจุบัน วัดนี้ได้ย้ายมาอยู่บนเนิน เขา เหลื อ ไว้ เ พี ย งซาก ของวั ด และอาคารบ้ า น เรือนที่จมอยู่ใต้น�้ำ แต่เรา สามารถเข้ า ไปเที่ ย วชม บริเวณเมืองและวัดเก่าที่ จมอยูใ่ ต้นำ�้ ได้เฉพาะช่วงที่ มี น�้ ำ ลดหรื อ หน้ า ร้ อ น เท่านั้น คือ ระหว่างเดือ น มีนาคมถึงเมษายนนี้

MARCH 2016

พักทีไ่ หนดี? จั ง หวั ด กาญจนบุ รี นั้ น เป็ น เมืองเก่าแก่สมัยทวารวดี ซึ่ง เป็ น สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วที่ ค น ไทยรูจ้ กั กันเป็นอย่างดี อีกทัง้ ในช่วงปีที่ผ่านมาวัยรุ่นส่วน ใหญ่ให้ความสนใจกับการกับ พักผ่อนคลายร้อน จึงได้มกี าร สร้างแพบริเวณเขือ่ นกันมาก ท� ำ ให้ ที่ พั ก บริ เ วณเขื่ อ นถู ก จองเต็มอย่างรวดเร็ว อย่างไร ก็ตามยังมีสถานที่พักผ่อนที่ เราสามารถใช้เวลาส่วนตัว

ภาพจาก thai.tourismthailand.org

มองวิ ว แม่ น�้ ำ แควและนั่ ง ปล่อยใจให้ลอยไปกับสายลม อ่อนๆ ช่วงยามบ่ายได้กบั ทีพ่ กั ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล จาก Trip Advisor ในปี 2015 ทีผ่ า่ นมา นั่นก็คือ โรงแรมยู อินจันทรี กาญจนบุรี เป็นรีสอร์ทบูติค ตัง้ อยูท่ รี่ มิ แม่นำ�้ แคว สามารถ เดินจากรีสอร์ทไปยังสะพาน ข้ามแม่นำ�้ แควได้เพียง 5 นาที โดยภายในโรงแรมจะมีต้น อิ น จั น ซึ่ ง เป็ น ที่ ม าของชื่ อ

โรงแรมที่ ตั้ ง ตระหง่ า นอยู ่ กลางรีสอร์ท ซึง่ ให้ความร่มรืน่ กับรีสอร์ทได้เป็นอย่างดี รวม ไปถึงบริเวณรอบๆ รีสอร์ทคุณ สามารถปลดปล่อยอารมณ์ สุนทรีย์ ไปกับต้นไม้และหญ้า สีเขียวขจีทมี่ องแล้วก็เพลินตา ได้ หากใครสนใจอยากจอง เข้าพัก สามารถติดต่อได้ที่ โทร.034-521-584


WHAT‘S ON THAILAND

สวนสาธารณะ และหาดทราย ทองศรีโคตรบูร

ภาพจาก thai.tourismthailand.org

วัดถ�้ำป่าอาชาทอง มาเที่ ย วกั น ที่ ภ าคเหนื อ ติดต่อสอบถามเพิม่ เติม: สุ ด ของประเทศไทยด้ ว ย สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย วัดถ�ำ้ ป่าอาชาทอง ทีต่ งั้ อยู่ โทร. 053-715-690 ในจังหวัดเชียงราย อ�ำเภอ พักที่ไหนดี? แม่จัน ต�ำบลศรีค�้ำ ถ้าพูด Balcony Hill รี ส อร์ ท ถึง อาชา แล้วก็คงนึกถึงม้า ขนาดเล็กทีเ่ หมาะส�ำหรับ กันใช่ไหมคะ ความพิเศษ วันพักผ่อนกับครอบครัว ของวัดนี้ก็คือพระและเณร รีสอร์ทนี้ตั้งอยู่บนเนินริม จะออกบิณฑบาทด้วยการ ถ น น แ ม ่ ส ร ว ย - ฝ า ง ขี่ม้า ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ บรรยากาศรอบรีสอร์ทถูก พ บ เ จ อ กั น ทั่ ว ไ ป ใ น รายล้ อ มไปด้ ว ยต้ น ไม้ กรุงเทพฯ หรือแม้แต่ตาม และวิ ว ที่ ส วยงามของ ต่างจังหวัดก็ตาม ซึ่งหาก ภูเขา ทีแ่ ม้จะอยูไ่ กลออก ใครได้ ม าเยี่ ย มชมที่ วั ด นี้ ไปแต่กเ็ ราสามารถซึมซับ สิง่ ทีห่ า้ มพลาดอีกอย่างคือ บรรยากาศความร่มรื่นย์ อย่าลืมตื่นขึ้นมาใส่บาตร ได้เป็นอย่างดี เดินทาง ตอนเช้ า เวลาประมาณ สะดวกแค่ขบั รถออกจาก 7.00-7.30 น. หลังจากใส่ ตัวเมืองมายังรีสอร์ทใช้ บาตรเสร็ จ แล้ ว ก็ อ ย่ า ลื ม ระยะเวลาไม่นานและยัง แวะนั่งทานกาแฟพักผ่อน อยู่ติดริมถนนใหญ่ โทร. ภายในวัดก่อนกลับก็ชิลล์ 053-786-481-2 ไปอีกแบบ

Escape Tips

เป็ น อี ก สถานที่ ห นึ่ ง ที่ ข อ กลางล�ำน�้ำโขงเลยทีเดียว แนะน� ำ หากใครมาเที่ ย ว เหมาะส�ำหรับนั่งพักผ่อน จังหวัดนครพนม นอกจาก และชมวิวมาก จะไปเยื อ นผาแต้ ม แล้ ว อ ย ่ า ลื ม แ ว ะ ม า ที่ ส ว น พักทีไ่ หนดี? สาธารณะและหาดทราย แม้จะมีโรงแรมหรือทีพ่ กั ใน ทองศรีโคตรบูรที่อยู่ในตัว จังหวัดนครพนมให้เลือก เ มื อ ง น ค ร พ น ม แ ห ่ ง นี้ มากมาย แต่หากจะเลือก เพราะหาดทรายทองศรี ที่ พั ก สั ก หนึ่ ง ที่ ที่ ส ามารถ โคตรบู ร ไม่ ไ ด้ มี ใ ห้ เ ห็ น ท� ำ ใ ห ้ เ ร า อิ น ไ ป กั บ ตลอดทั้งปี แต่จะมีเฉพาะ บรรยากาศในจั ง หวั ด ช่วงที่เป็นหน้าแล้งเท่านั้น นครพนมแล้วก็คงต้องเป็น ซึ่งก็คือหน้าร้อนนี้เอง จะ ที่นี่ “บ้านริมโขงปันสุข” ที่ อยู่ในช่วงประมาณเดือน ตั้งอยู่ริมแม่น�้ ำโขง ซ.ศรี กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม เ พ ท ฯ ถ . สุ น ท ร วิ จิ ต ร โดยหาดทรายทองโคตรบูร บรรยากาศและวิวจากห้อง เป็ น หาดทรายน�้ ำ จื ด ที่ นอนท�ำให้เราสามารถมอง สวยงามแห่งหนึ่งในภาค แม่นำ�้ โขงได้แบบเต็มๆ อีก อี ส าน แต่ ด ้ ว ยความที่ มี ทั้งยังสามารถมองข้ามไป น�ำ้ แล้งในช่วงหน้าร้อนท�ำให้ ยั ง อี ก ฝั ่ ง ของแม่ น�้ ำ หรื อ น�ำ้ ลดจนเห็นพืน้ ทรายทีอ่ ยู่ ประเทศลาว สังเกตวิถชี วี ติ ใต้นำ�้ สะท้อนแสงแดด มอง ผู้คนที่อาศัยอยู่ริมแม่น�้ำ แล้ ว คล้ า ยกั บ ชายหาด โขงได้ก็เป็นประสบการณ์ ทรายสีทองสวยงามมากๆ การท่องเที่ยวที่ดีอีกแบบ โดยหาดทรายจะยื่ น ออก สอบถามเพิ่ ม เติ ม โทร. ไปไกลจนกระทัง่ ถึงบริเวณ 042-511-035

อยากเดินทางให้สนุก ก็ต้องมีเคล็ดลับที่ช่วยให้การท่องเที่ยวสะดวก ได้ตั๋วเครื่องบินและที่พักใน ราคาถูกและดีโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง แค่คลิกที่ปลายนิ้วก็ช่วยวางแผนการพักผ่อนได้อย่าง สะดวกสบายยิ่งขึ้น แอพพลิเคชั่น หาตั๋วเครื่องบิน

ThaiFlight แอพพลิเคชัน่ ทีช่ ว่ ย ให้คุณสามารถหาตั๋วเครื่องบิน ได้สะดวกและง่ายโดยไม่ต้อง เสียเวลาเข้าหลายๆ แอพ หรือ หากต้ อ งการตั๋ ว เครื่ อ งบิ น จาก สายการบินต่างชาติ “SkyScanner” ก็เป็นอีกแอพพลิเคชัน่ หนึง่ ทีค่ ณ ุ ไม่ควรพลาด

แอพพลิเคชั่น ที่พัก

Agoda เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ให้ คุ ณ หาที่ พั ก ตามสถานที่ ต ่ า งๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้อย่างง่ายดาย อีกทัง้ ยังสามารถ อ่ า นรี วิ ว จากผู ้ ที่ เ คยเข้ า พั ก ใน โรงแรมนั้ น ๆ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการตัดสินใจ

แอพพลิเคชั่น ที่พัก

HotelsCombined ก็ เ ป็ น อี ก หนึ่งแอพที่จะช่วยให้คุณเปรียบ เที ย บราคาโรงแรมได้ อ ย่ า ง สะดวกสบาย โดยที่ไม่ต้องโทร เช็คราคาตามโรงแรมต่ า งๆ มี ข้อมูลดีๆ อีกด้วย

I-CARE

MARCH 2016

23


I

P

lay

รู้ไหมว่า...ไข้หวัดใหญ่ ก�ำลังบุกในหมู่ลูกน้อย

ไข้หวัดใหญ่เป็นอีกโรคหนึ่งที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี แต่อาการของโรคไข้หวัดใหญ่นั้นอาจจะแตกต่างกันไป ในแต่ละบุคคล โดยส่วนใหญ่แล้วอาการของผู้ป่วยจะมีไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย เจ็บคอ คัดจมูกและ นำ�้ มูกไหล ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคทีต่ ดิ ต่อจากคนสูค่ น และตามปกติแล้วไข้หวัดใหญ่จะระบาดในช่วงฤดูหนาว แต่ส�ำหรับประเทศไทยไข้หวัดใหญ่สามารถระบาดได้ตลอดทัง้ ปี และท�ำให้มโี อกาสเสีย่ งเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ กับสตรีมคี รรภ์ คนชรา และโดยเฉพาะกับเด็กๆ ทีภ่ มู คิ มุ้ กันร่างกายอ่อนแอ ท�ำให้งา่ ยต่อการติดเชือ้ ไวรัส ต่างๆ ได้ ท�ำให้ผู้ปกครองต้องเฝ้าระวังเด็กๆ ให้ดีส�ำหรับหน้าร้อนนี้ 24

I-CARE

MARCH 2016


FLU IN CHILDREN 3 วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ เอ และ สายพันธุ์ บี โดยสายพันธุ์เอ เป็นสายพันธุ์ที่สามารถกลายพันธุ์ได้ง่าย คือ จะประกอบไปด้วย H 1-16 และ N 1-9 ยกตัวอย่างเช่น H1N1, H1N3 หรือ H3N3 ฯลฯ ซึ่งหากจะรักษาไข้หวัดใหญ่ให้หายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องทราบถึงสายพันธุข์ องไข้หวัดทีผ่ ปู้ ว่ ยคน นั้นมีเชื้อไวรัสอยู่ แต่ในปัจจุบันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ระบาดอยู่เป็น จ�ำนวนมากคือ สายพันธุ์ เอ H1N1 และ H3N2

ไข้หวัดใหญ่ยังแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ 1. ไข้หวัดใหญ่ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

อาการของไข้หวัดใหญ่จะขึน้ อยูก่ บั ความอ่อนแอของร่างกายหรืออายุ ของเด็ก หากเป็นเด็กอายุต�่ำกว่า 4 ขวบ มักจะมีอาการชักและมีภาวะ แทรกซ้อนทางปอดทีต่ อ้ งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเท่านัน้ ยิง่ ไป กว่านั้นเด็กอาจจะมีการไอมากและอาเจียนตามมา

2. ไข้หวัดใหญ่ที่มีภาวะแทรกซ้อน

ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการภาวะแทรกซ้อนจากความอ่อนแอของ ร่างกายจากการเป็นไข้หวัดใหญ่ โดยอาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนทาง หัวใจ, ทางเดินหายใจ, หรือทางระบบประสาทซึง่ จะต้องได้รบั การรักษา และดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ส�ำหรับการป้องกันไข้หวัดใหญ่นั้นสามารถท�ำได้ 3 วิธีหลักๆ คือ

1. พาเด็กๆ ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งโดยปกติแล้ว

วัคซีนที่ฉีดให้กับเด็กนั้นจะเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สาย พันธุ์ คือมีทั้ง H1N1, H3N2 และไวรัสไข้หวัดใหญ่บี 1 สายพันธุ์และ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ คือเอ 2 สายพันธุ์และบี 2 สาย พันธุ์ แต่ส�ำหรับวัคซีนชนิดนี้จะมีราคาค่อนข้างสูง

2. การหลีกเลี่ยงการเป็นไข้หวัดใหญ่จากการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อจากคนสู่คน เพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถป้องกันการติดไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยการ หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้คนที่ป่วย หรือถ้าหากเป็นผู้ป่วยเองควรจะต้อง หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้อื่นหรือหากจ�ำเป็นจริงๆ จะต้องใช้ผ้าปิดปาก เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายไปยังผู้อื่น รวมไปถึงการดูแล รักษาสุขลักษณะให้สะอาดอยู่เสมอ เช่น การล้างมือให้สะอาดอย่าง สม�่ำเสมอ เป็นต้น

3. หากเป็นไข้หวัดใหญ่จะต้องได้รบั การรักษาอย่างถูกวิธแี ละถูกต้อง

โดยปกติแล้วจะมีการรักษาตามอาการต่างๆ ทีเ่ ป็นหรือรับยาต้านไวรัส ไข้หวัดใหญ่เพื่อให้อาการบรรเทาเร็วขึ้น ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลโดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

ขอบคุณข้อมูลจาก: www.cdc.gov/flu และ Talk to the Expert, Medical Focus สัมภาษณ์ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

วัคซีนน่ารู้ส�ำหรับเด็ก 1 วั ค ซี น ที่ มี ค วามจ�ำเป็ น ส�ำหรั บ การสร้ า งเสริ ม ภูมคิ มุ้ กันโรคทีก่ ระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดให้เด็ก ไทยทุกคนต้องได้รบั เป็นวัคซีนทีป่ อ้ งกันโรคติดต่อ ที่สามารถแพร่เข้าสู่เด็กได้ง่ายดังนี้

2

วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรค ตั บ อั ก เสบบี ควร ฉีดเข็มที่ 1 ตั้งแต่ แรกเกิดและเข็มที่ 2 เ มื่ อ มี อ า ยุ ไ ด ้ ประมาณ 1-2 เดือน

คุณพ่อและคุณแม่ควรพาลูกเข้ารับการฉีดวัคซีนพืน้ ฐาน เหล่านี้ให้ครบทุกตัวตามก�ำหนดอายุที่เด็กควรจะได้รับ เพื่อให้ลูกสามารถสร้างภูมิคุ้มกันส�ำหรับร่างกายให้ แข็งแรงมากขึ้น แต่ส�ำหรับใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกีย่ วกับวัคซีนพืน้ ฐานเหล่านีส้ ามารถสอบถามเพิม่ เติม ได้ที่กระทรวงสาธารณสุขโทร.02-590-1000

3

6

วัคซีนป้องกันวัณโรค เด็ก แรกเกิดควรได้รับวัคซีนนี้ ทุกคน คนละ 1 ครั้ง Tuberculosis Rubella

Hepatitis B

5

Japanese encephalitis : JE

Poliomyelitis Hepatitis B Diphtheria

วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (ชนิดหยอด) แม้เด็กจะมี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์วคั ซีนป้องกันโรคโปลิโอก็ มีความส�ำคัญควรหยอดให้เด็กเมื่อมีอายุ 2, 4, 6, 18 เดือน และ 4-6 ปี เพื่อป้องกันเชื้อเข้าสู่ร่างกาย

4

วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรค หั ด เยอรมั น และ คางทูม ควรได้รับ การฉีดครั้งที่1 เมื่อ อายุประมาณ 9-12 เดือนและเข็มที่ 2 เมื่อมีอายุ 4-6 ปี วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรค ไข้สมองอักเสบเจอี ควรฉี ด ให้ เ ด็ ก 2 เข็มแรกตั้งแต่อายุ 12-18 เดือน และ เข็ ม ที่ 3 ห่ า งจาก เข็มแรก 1 ปี

วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและ บาดทะยัก ควรฉีดเมือ่ มีอายุ 2, 4, 6, 18 เดือน และ 4-6 ปี รวมทั้งหมด 5 ครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.welovevaccines.com

I-CARE

MARCH 2016

25


I

S

Mart

Hot Gadget!

PERSONAL TRAINER

แอพฯ สุดล�้ำ ช่วยเพิ่มซิกแพ็คได้

26

I-CARE

เมื่อคนรักสุขภาพ อยากฟิตแอนด์เฟิร์ม ให้หุ่นเป๊ะมีซิกแพ็ค I-Care ขอแนะน�ำ แอพพลิเคชัน่ สุดฮิปทีช่ ว่ ยให้คณ ุ เฮลธ์ตี้ ขึ้นง่ายๆ ถ้าอยากออกก�ำลังกาย แต่... ไม่มีเวลา หรือหาที่ออกก�ำลังกายไม่ได้ ต้องมี Personal Trainer หลังจากวัน นี้จะไม่ต้องหาข้ออ้างเหล่านี้อีกต่อไป แค่เปิดสมาร์ทโฟนแล้วโหลดแอพพลิเคชัน่ Runtastic Six Pack Abs Workout, Trainer & Core Exercises เป็น แอพพลิเคชัน่ อัจฉริยะทีท่ ำ� หน้าทีเ่ หมือนเป็นเทรนเนอร์ชนั้ เยีย่ ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับคนทีอ่ ยากมีซกิ แพคต้อง โหลด โดยแอพ นีส้ ามารถเลือก Trainer ส่วนตัวว่าจะเป็น ผู้ชายหรือผู้หญิงได้ แต่ไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์ผู้ชายหรือ ผู้หญิงเทคนิคการออกก�ำลังกายจะเหมือนกันเพราะมี เป้าหมายเดียวกันที่จะมีซิกแพ็ค นอกจากนี้แอพนี้ยังมี เพลงที่ช่วยกระตุ้นให้คุณรู้สึกสนุกและอยากออกก�ำลัง กาย รวมไปถึงสามารถเลือกระดับความยากของการออก ก�ำลังกายได้อีกด้วย

MARCH 2016

ส� ำ หรั บ อี ก หนึ่ ง แอพที่ I-Care อยากแนะน�ำคือ Tracker for 25 minutes workout เหมาะส�ำหรับคนที่ เล่น T25 อยู่แล้ว แต่อยาก จดบันทึกความก้าวหน้าของ ตัวเองเช่น อก เอว สะโพก ในแต่ละครั้งหลังออกก�ำลัง กายว่ามีขนาดลดลงเท่าไหร่ รวมไปถึ ง น�้ ำ หนั ก ตั ว หลั ง ออกก�ำลังกาย ซึ่งแอพจะ ประมวลผลออกมาเป็ น กราฟให้คุณได้เปรียบเทียบ ความก้ า วหน้ า และความ ส�ำเร็จของคุณ พร้อมทัง้ ยัง สามารถเช็คลิสต์และเขียน ความภู มิ ใ จของตั ว เองใน การออกก�ำลังกายแต่ละครัง้ เพื่ อ เป็ น แรงบั น ดาลใจ ส�ำหรับการออกก�ำลังกายใน ครั้ ง ต่ อ ไป แอพฯ แบบนี้ ลองโหลดมาเพิ่มความสนุก ให้กบั การออกก�ำลังกายของ คุณกันนะคะ

อุ ป กรณ์ ไ ฮเทคดู จ ะพั ฒ นา ก้าวหน้าขึน้ ไปทุกวัน และผูค้ น ก็นิยมกันมาสักพักแล้ว โดย เฉพาะกลุ่มคนรักสุขภาพที่คง หนีไม่พน้ Wearable Tracking Devices อุปกรณ์อัจฉริยะที่ ช่วยในการประมวลผลกิจกรรม ในแต่ละวัน ไม่วา่ จะเป็น Jawbone หรื อ FitBit ก็ เ ป็ น แกดเจ็ ท ที่ ก�ำลังเป็นทีน่ ยิ มมากในกลุม่ วัย รุน่ เป็นต้นไป โดยสามารถสวม ใส่ทขี่ อ้ มือเหมือนนาฬิกาเพือ่ ให้ ง่ายต่อการพกพา ซึ่งอุปกรณ์ อั จ ฉริ ย ะนี้ จ ะช่ ว ยให้ คุ ณ สามารถเช็คจ�ำนวนแคลอรี่ที่ เผาผลาญไปในแต่ละวันได้โดย ประมวลผลจากกิจกรรมที่คุณ ท�ำทัง้ หมด ตัง้ แต่การเดิน การวิง่ และยั ง ช่ ว ยให้ คุ ณ จดบั น ทึ ก ค�ำนวนแคลอรีข่ องอาหารทีค่ ณ ุ ทานในแต่ละวันได้อีกด้วย ซึ่ง ท�ำให้คุณสามารถค�ำนวณการ ออกก�ำลังกายให้เพียงพอและ เหมาะสมกับการรักษาสุขภาพ ได้เป็นอย่างดี หรือแม้กระทั่ง การบั น ทึ ก ระหว่ า งการนอน หลับ ที่จะช่วยให้คุณสามารถ ปรับพฤติกรรมการนอนของคุณ ให้เหมาะสมและเพียงพอใน แต่ ล ะวั น อุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะ ขนาดนี้ เ หมาะส� ำ หรั บ คนรั ก สุขภาพจริงๆ หากใครยังไม่มี ต้องไปหามาลองใช้บา้ งแล้วล่ะ


APPLICATIONS

3แอพพลิเคชั่น

ส�ำหรับคนรักสุขภาพที่ไม่ควรพลาด ถึงยุคของคนรักสุขภาพทีม่ แี ต่เครือ่ งอ�ำนวยความ สะดวก ที่ท�ำให้การมีสุขภาพดีทุกวันเป็นเรื่องง่าย

CAREZONE

UP BY JAWBONE

FIRST AID WHITE CROSS

แอพพลิเคชั่นส�ำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ เกี่ยวกับเรื่องยาหรือผู้ป่วยที่ต้องทานยา อย่างต่อเนื่องและเป็นประจ�ำ ตัวช่วยของ คุณมาแล้ว แอพพลิเคชัน่ นีจ้ ะอ�ำนวยความ สะดวกสบายให้คณ ุ จัดการการทานยาของ คุณได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบการเตือน (Notification) ที่จะท�ำให้คุณไม่ลืมทานยา เมือ่ ถึงเวลา และยังสามารถถ่ายรูปตัวยาที่ คุณจ�ำเป็นจะต้องทานส�ำหรับเวลานั้นๆ ที่ คุณตัง้ ค่าไว้ ท�ำให้คณ ุ หยิบยาขึน้ มาทานได้ อย่างสะดวก และเมื่อคุณทานยาตัวนั้น เรียบร้อยแล้วก็จะต้องเข้าไปเช็คลิสต์ยาที่ กินเข้าไปเพื่อให้คุณสามารถติดตามการ ทานยาให้ครบก�ำหนดในแต่ละวัน เป็น แอพพลิเคชัน่ ทีเ่ หมาะส�ำหรับคนทีข่ ลี้ มื เป็น อย่างมาก ท�ำให้เหมือนมีผู้ช่วยคอยเตือน ตลอดเวลา

อีกหนึง่ แอพพลิเคชัน่ ของคนรักสุขภาพทีไ่ ม่ ควรพลาด ส�ำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีอุปกรณ์ อัจฉริยะสายรัดข้อมือทีส่ ามารถประมวลผล สรุปกิจกรรมในแต่ละวัน ซึง่ แอพพลิเคชัน่ นี้ จะจดบันทึกกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดิน หรือ การออกก� ำ ลั ง กายรู ป แบบต่ า งๆ แล้ ว ประมวลผลออกมาเป็นจ�ำนวนแคลอรีท่ ถี่ กู เผาผลาญหรือใช้ไปตลอดวัน ทีน่ า่ สนใจไป กว่ า นั้ น คื อ ยั ง สามารถเพิ่ ม เพื่ อ นเพื่ อ วั ด จ�ำนวนที่ผู้ใช้ก้าวเดินในแต่ละวัน เป็นอีก หนึง่ วิธเี พือ่ กระตุน้ ให้เกิดการออกก�ำลังกาย มากขึน้ และทีส่ ำ� คัญยังสามารถตรวจสอบ การเต้นของหัวใจ เพือ่ เช็คสุขภาพของผูส้ วม ใส่ เ หมาะส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ต ้ อ งการการดู แ ล เกี่ ย วกั บ หั ว ใจหรื อ ความดั น เป็ น อย่ า งดี สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้ได้ทั้ง ios และ android

เป็ น แอพพลิ เ คชั่ น ส� ำ หรั บ คนที่ ต ้ อ งการ ข้อมูลเกีย่ วกับการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยเบือ้ งต้น เมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ นแต่ ล ะขั้ น ตอน โดย สามารถกดเข้าไปดูอบุ ตั เิ หตุแต่ละรูปแบบ ได้และสามารถดูวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วย เบื้องต้นก่อนที่ผู้ป่วยจะถึงมือแพทย์ เช่น เมื่ อ กระดู ก หั ก ต้ อ งท� ำ อย่ า งไร หรื อ แม้ กระทั่งเมื่อเจอภัยพิบัติต่างๆ ต้องรับมือ อย่างไร ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้นแอพพลิเคชั่นนี้ ยังมีภาพประกอบเพือ่ ให้เข้าใจง่ายมากยิง่ ขึ้น เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีประโยชน์มาก จริงๆ ลองดาวน์โหลดมาอ่านเล่นเพลินๆ ก็ ไ ด้ รั บ ความรู ้ ไ ปอี ก แบบ สามารถ ดาวน์โหลดฟรีได้ทั้ง iso และ android แต่ ส�ำหรับตอนนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.digitaltrends.com

I-CARE

MARCH 2016

27


I

A

strology

I-Care ฉบับนี้จะพาคุณไปเช็คดวงชะตา เตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้

Monday

Tuesday

Wednesday

Friday

Saturday

Sunday

คุณจะปวดหัวกับความรับผิดชอบที่ ไม่ค่อยชัดเจน แต่ก็ยังสามารถรับมือ ได้ดี ถึงแม้ว่าจะหน้าชื่นอกตรมไป บ้าง ช่วงนีม้ เี กณฑ์จบั จ่ายหมดไปกับ ค่ า งานเลี้ ย งงานสั ง สรรค์ เ ป็ น ส่ ว น ใหญ่ จนบางครั้งก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อย จนเกินความจ�ำเป็น แต่กอ็ ย่างว่าคุณ เริ่ ม เบื่ อ หน่ า ยกั บ การท� ำ งานก็ เ ลย ท�ำให้อยากพาตัวเองไปผ่อนคลาย บ่อยครัง้ ในช่วงนี้ นอกจากนัน้ แล้วให้ ระวั ง อาการเครี ย ดสะสม ท� ำ ให้ กล้ามเนื้อตามร่างกายบางส่วนปวด ตึง ในคุณบางคนอาจถึงขั้นมีอาการ กล้ า มเนื้ อ อั ก เสบกั น เลยที เ ดี ย ว ควรแบ่ ง เวลามาพบแพทย์ อ ย่ า ง จริ ง จั ง ไม่ เ ช่ น นั้ น การละเลยเล็ ก ๆ น้อยๆ อาจจะท�ำให้เรื่องเล็กกลาย เป็นเรื่องใหญ่ได้

Thursday

พยายามจัดสรรเวลาของตัวเองให้เป็น ระบบระเบียบ ก่อนที่ทุกอย่างจะมี ปัญหาเพราะงานทีถ่ าโถมเข้ามาแบบ ไม่มปี ไ่ี ม่มขี ลุย่ บวกกับงานทีต่ อ้ งคอย เอาอกเอาใจนาย ท�ำให้คุณเองแอบ หงุดหงิดและอึดอัดใจไม่น้อยเลยที เดี ย ว แต่ เ มื่ อ เวลาผ่ า นไปคุ ณ จะ สามารถรับมือได้ดแี ละรับผิดชอบได้ดี จนกลายเป็นลูกรักของเจ้านาย เรียก ว่างานนีค้ มุ้ ค่าความเหน็ดเหนือ่ ยโดย ไม่ต้องปิดทองหลังพระอย่างที่เคย เป็นมา นอกจากนั้นให้ระวังอาการ วิ ง เวี ย นศี ร ษะหน้ า มื ด ในบางราย อาจจะเกิดจากอาการความดันต�ำ่ หรือ เป็นอาการเริ่มต้นของโรคโลหิตจาง เพราะรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา และทานเนื้ อ สั ต ว์ ไ ม่ เ พี ย งพอกั บ ที่ ร่างกายต้องใช้ในการแบกรับภาระ งานมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ ทางที่ดี ควรหมัน่ รับประทานอาหารให้ครบทุก มื้อและเติมสารอาหารให้ครบห้าหมู่ เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ดี ข องคุ ณ และสาร อาหารจะเข้าไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่ สึกหรอจากความเหน็ดเหนือ่ ยของการ ท�ำงานหนักในช่วงนี้ 28

I-CARE

MARCH 2016

มีความสนุกกับการท�ำงานมากขึน้ ถึง แม้วา่ จะมีความไม่สบายใจทีเ่ กิดจาก ความเหน็ดเหนื่อยที่คุณเองอยากท�ำ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งให้ ส มบู ร ณ์ แ บบใน แบบที่คุณต้องการ แต่คุณก็สามารถ รับมือกับความเหน็ดเหนื่อย อารมณ์ เครี ย ดและความกดดั น จากการ ท�ำงานได้ดีเกินคาด เอาเป็นว่าช่วงนี้ มนุษย์บา้ งานก�ำลังเข้าสิง และยังเป็น สุดยอดมืออาชีพจนท�ำให้ช่วงนี้คุณ เป็นลูกรักของเจ้านาย และงานยุ่ง หัวปั่นจนไม่มีเวลาให้มาคิดมากกับ เรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ นอกจากนัน้ ให้ระวัง ความเร่งรีบของคุณอาจจะท�ำให้คุณ เกิดอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ จากความ ประมาท ไม่ว่าจะเป็นการเฉี่ยวชน หรื อ ลื่ น หกล้ ม ท� ำ ให้ แ ข้ ง ขาได้ รั บ บาดเจ็บ ส่งผลท�ำให้คุณรู้สึกอึดอัด ไม่สบายตัวแต่บอกเลยว่าทุกอย่าง ป้ อ งกั น ได้ ขอเพี ย งคุ ณ มี ส ติ แ ละ ใจเย็นไม่เร่งรีบจนเกินไปก็พอ

ช่วงนี้เหน็ดเหนื่อยกับปัญหาที่เข้ามา มากมาย โดยที่ คุ ณ เองไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู ้ ส ร้ า งขึ้ น มา แต่ คุ ณ ก็ ยั ง สามารถ รับผิดชอบด้วยการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ เ ป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยเกื อ บทุ ก ๆ เรื่ อ ง ท� ำ ให้ ช ่ ว งนี้ คุ ณ มี อ าการเหนื่ อ ย ทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ แต่ ส ามารถ ปล่ อ ยวางได้ อ ย่ า งที่ ไ ม่ เ คยเป็ น มาก่ อ น นอกจากนั้ น แล้ ว ให้ ร ะวั ง อาการเครียดจนมีอาการคลืน่ ไส้และ ปวดหัวไมเกรน บางท่านถึงขั้นเกิด อาการบ้ า นหมุ น เพราะปล่ อ ยให้ ร่างกายเป็นไข้หวัดเรื้อรังแบบเป็นๆ หายๆ ทางที่ดีอย่าละเลยไว้เนิ่นนาน ควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและ พบแพทย์เพือ่ รับประทานยาทีเ่ หมาะ สมกั บ อาการเจ็ บ ป่ ว ย มากกว่ า หาเหตุผลว่าไม่ว่างแล้วหายามารับ ประทานเอง

มี ค วามสั บ สนในสิ่ ง ที่ ตั ว เองก� ำ ลั ง ลงมื อ ท� ำ กั บ สิ่ ง ที่ คุ ณ อยากท� ำ จน ท�ำให้คุณเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณท�ำ อยูน่ นั้ เป็นสิง่ ทีค่ ณ ุ ชอบทีส่ ดุ หรือเปล่า ในบางคนมีความลังเลที่คิดอยากจะ หางานใหม่หรืออาจจะก�ำลังมองหา คอร์สเรียนหาความรูเ้ พิม่ เติมในระยะ สัน้ ๆ เพือ่ ให้ตวั เองได้เกิดแรงบันดาลใจ ในการท� ำ งานมากขึ้ น เริ่ ม รู ้ สึ ก ว่ า ตัวเองใกล้จะหมดไฟอย่างไรก็ไม่รู้ นอกจากนั้นให้ระวังอาการท้องอืด อาหารไม่ย่อยอันเกิดจากการทาน อาหารไม่เป็นเวลาบวกกับความเครียด จากการท�ำงาน ท�ำให้น�้ำย่อยออกมา ในกระเพาะอาหารมากเป็นพิเศษใน ช่วงนี้ ทางที่ดีควรรับประทานอาหาร ให้เป็นเวลา อย่าอดอาหารเพื่อรักษา หุ่นสวยจนสุขภาพแย่ก็แล้วกัน

ชีวิตมีแต่ความเหนื่อยใจกับสิ่งที่คุณ เองไม่คอ่ ยเข้าใจ ทัง้ ความรับผิดชอบที่ เปลี่ยนไปมาจนบางครั้งคุณเองก็ไม่ ไหวที่จะเข้าใจและแบกรับอีกต่อไป ทางทีด่ คี ณ ุ ควรจะฝึกให้ตวั เองใจเย็น และไม่ ชั ก สี ห น้ า แบบที่ ผ ่ า นมา ไม่ เ ช่ น นั้ น คุ ณ อาจจะมี ป ั ญ หากั บ เจ้านายที่ก�ำลังแอบเพ่งเล็งคุณอยู่ นอกจากนัน้ ให้ระวังอาการระคายเคือง ทีค่ อหรือเจ็บคอและมีเสมหะในล�ำคอ ทีส่ ะสมเรือ้ รังมานาน ทีส่ ำ� คัญอาการ อาจเป็นๆ หายๆ อย่างไม่มสี าเหตุ แต่ ส่วนหนึง่ เกิดจากทีค่ ณ ุ ดืม่ น�ำ้ น้อยและ ใช้เสียงในการท�ำงานค่อนข้างมาก จน สุขภาพของกล่องเสียงเริ่มรับไม่ไหว ในบางรายอาจจะป่วยเป็นต่อมทอมซิน อักเสบกันเลยทีเดียว แนะน�ำให้หมัน่ ดืม่ น�ำ้ มากๆ โดยเฉพาะน�ำ้ ทีม่ อี ณ ุ หภูมิ ห้องไม่เย็นหรือร้อนจนเกินไป

ใช้ชวี ติ และเรียนรูม้ นั ด้วยความเข้าใจ มากขึน้ จนคุณเองกลายเป็นคนจริงจัง เข้ า ใจคนรอบตั ว และสิ่ ง ที่ จ ะต้ อ ง รั บ ผิ ด ชอบมากเกิ น ไป จนบางครั้ ง ท�ำให้คุณมองข้ามที่จะใส่ใจความ รูส้ กึ ของตัวเอง ให้ระวังความเครียดที่ แอบอยูภ่ ายในใจคุณลึกๆ นีจ้ ะกลาย เป็ น เหมื อ นระเบิ ด ที่ พ ร้ อ มเกิ ด ขึ้ น กลางที่ ท� ำ งานแบบที่ ทุ ก คนไม่ ทั น ตั้งตัว ว่าท�ำไมอยู่ดีๆ คุณก็ลุกขึ้นมา ปรี๊ดอย่างไร้สาเหตุ นอกจากนั้นให้ ระมัดระวังกับอาการเครียดทีจ่ ะท�ำให้ คุณนอนไม่หลับหรือหลับไม่ลกึ ส่งผล ให้ อ าการขี้ ห ลงขี้ ลื ม ที่ เ คยเป็ น มา กลับมาก�ำเริบอีกครั้ง บางท่านขับรถ ใจลอยหรื อ บางคนก็ ห ลงลื ม ท� ำ เอกสารผิดพลาด ท�ำให้เกิดการเสียหาย ที่จะต้องมาแก้ไขท�ำงานใหม่อย่างที่ ไม่เคยเป็นมาก่อน


I

C

heck

เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพ ต้องได้ประโยชน์และคุ้มค่าด้วยวิธีนี้

การตรวจสุขภาพนั้นช่วยให้เรารู้ทันความบกพร่องในร่างกาย ได้ดีที่สุด ก่อนที่จะกลายเป็นโรค หั ว ใจส�ำคั ญ ของการตรวจสุ ข ภาพ อยู ่ ที่ ก ารเลื อ ก โปรแกรมทีจ่ ะตรวจทีเ่ หมาะสมกับตนเองและคนทีเ่ รารัก ได้อย่าง ดีนั้น ต้องค�ำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง I-Care เรามีค�ำตอบ

ส�ำคัญที่สุด...เราต้อง แชร์ข้อมูลตัวเอง กับแพทย์ แน่ น อนว่ า การตรวจสุ ข ภาพใน แต่ละบุคคลนัน้ จะต้องตรงจุดและ ได้ผลดีที่สุด ก็ต่อเมื่อได้ให้ประวัติ ข้อมูลสุขภาพ, พฤติกรรมของการ ใช้ชีวิต, พฤติกรรมการทานอาหาร ของตน เป็นต้น ให้แพทย์ผู้ตรวจ ทราบ เพือ่ เป็นแนวทางทีแ่ พทย์จะ แนะน�ำโปรแกรมที่เหมาะสมและ คุ้มค่ากับผู้มาตรวจดีที่สุด นายแพทย์ดาวิน นารูลา ผูอ้ ำ� นวยการ โรงพยาบาลสุ ขุ ม วิ ท เสริ ม ว่ า การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องที่ดี แต่ ตรวจที่ เ หมาะสมกั บ ตน (Tailor made Check Up Program) เป็น

เรือ่ งทีเ่ หมาะสมและเป็นประโยชน์ สูงสุดกับผู้มาตรวจ นายแพทย์ดาวิน แนะน�ำว่า เมื่อ คนเรามี พ ฤติ ก รรมการใช้ ชี วิ ต ที่ ต่างกัน แน่นอนว่าท�ำให้มีโอกาส เกิดโรคต่างกัน คนสองคนเดินเข้า มาตรวจคนหนึ่งสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า กั บ อี ก คนดู แ ลสุ ข ภาพดี แ ละ ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ แน่นอน ว่าคนสองคนนี้ จะเหมาะสมกับ โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ต่างกัน ดังนั้น ผู้รับการตรวจควรได้บอก เล่าการใช้ชวี ติ ของตนเองให้แพทย์ ทราบและเลือกแพ็คเก็จที่เหมาะ สมกับตนเองที่สุด แล้วต่อมาเมื่อ แพทย์เห็นว่ามีแนวโน้มที่ผู้ตรวจ จะเสีย่ งต่อโรคในส่วนใดเป็นพิเศษ แพทย์จะแนะน�ำการตรวจละเอียด

เพิม่ เติม เพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง ใน การเกิดโรคแต่เนินๆ แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ค ว ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข ้ อ มู ล แ ล ะ ท�ำความเข้าใจในโปรแกรมที่จะ ตรวจให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ความคุม้ ค่า และได้ ผ ลดี ที่ สุ ด ในการตรวจ สุขภาพ

“คุณเป็นปกติ” ประโยคนี้อันตราย กว่าที่คิด

นายแพทย์ดาวิน ย�้ำว่า ผู้ที่รับการ ตรวจสุ ข ภาพ เมื่ อ ทราบผลการ ตรวจจากแพทย์วา่ “ คุณปกติ ” มัก จะท�ำให้คนไข้ชะล่าใจและคิดไป เองว่า “ เราแข็งแรงเป็นปกติมาก” ซึ่งนั้นอันตรายกว่าที่คิด เพราะผล ทีป่ กตินนั้ คือผลเฉพาะส่วนทีไ่ ด้รบั

นายแพทย์ดาวิน นารูลา ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสุขุมวิท

การตรวจเท่านัน้ แต่ในส่วนทีไ่ ม่ได้ มีในโปรแกรมการตรวจนั้น แพทย์ อาจจะไม่ ส ามารถทราบได้ เ ลย ดังนัน้ นายแพทย์ดาวินย�ำ้ อีกครัง้ ว่า

“การตรวจสุขภาพ ที่ตรงกับ ความต้องการของ ร่างกายจึงเป็น เรื่องส�ำคัญที่สุด”

I-CARE

MARCH 2016

29


I

S

pecial

40 ปีโรงพยาบาลสุขุมวิท...

การเปลี่ยนแปลงก้าวไกล ควบคู่หัวใจการบริการ INTERVIEW

จากจุดเริม่ ต้นโรงพยาบาล เอกชนขนาดกลางอันดับ ต้นๆ ของเมืองไทยในปี พ.ศ. 2520 มาถึงวันนีเ้ ป็น เวลาเกือบ 40 ปี ที่อยู่คู่ ดูแลประชาชนย่านสุขมุ วิท และบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง I-Care อยากชวนคุณมา ร่ ว มเดิ น ทางไปด้ ว ยกั น ไปฟังเรือ่ งราวอบอุน่ หัวใจ ในการพัฒนาเปลีย่ นแปลง ตลอด 40 ปีทผี่ า่ นมาของ โรงพยาบาลสุขมุ วิทแห่งนี้ กับนายแพทย์ดาวิน นารูลา ผู ้ ที่ อ ยู ่ เ คี ย งข้ า งโรง พยาบาลแห่งนีต้ ลอดมา

“ผมอยู่ที่นี่เมื่อประมาณ 37 ปีที่แล้ว ตอนนั้นเราเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดเหมาะสม มี 60 เตียง สมัยนัน้ โรคหนักๆ ยังไม่คอ่ ยมี คนไข้สว่ นมากป่วยเล็กๆ น้อยๆ เป็นไข้ ท้องเสีย เป็นต้น เมื่อเวลาผ่านไป ประชาชนโยกย้ายมาอยู่บริเวณสุขุมวิทมากขึ้น ความต้องการของ คนป่วยและวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ มากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เป็นต้น เทคโนโลยีความรู้ทางการแพทย์ พร้อม กับอุปกรณ์ที่ช่วยวินิจฉัยโรค ก็ได้เริ่มพัฒนาอย่างมาก” โรงพยาบาลสุขุมวิทเราเริ่มกลายเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กไปแล้ว แต่ในขณะเดียวกันเรา ก็ยงั ยึดมัน่ หลักการเดิม โดยให้การรักษาประชาชนในย่านนีใ้ ห้ได้รบั การรักษาทีด่ แี ละได้รบั ความสะดวก โรงพยาบาลสุขุมวิทจึงต้องพยายามขยับตัวเองตามความต้องการของคนไข้ จากตึก 4 ชั้น เราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขยับขยายและเพิ่มเครื่องมือทางการแพทย์ให้การ ดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสมอย่างที่เราตั้งใจ โดยมีตึกใหม่ 16 ชั้นอย่างที่เห็น เพื่อตอบสนองกับ ความต้องการและความคาดหวังที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากการเป็นศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท ประกอบด้วย ศูนย์โรคหัวใจและ ขยายหลอดเลือด โดยให้บริการ 24 ชั่วโมง ศูนย์โรคตา ที่มีแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือ ทางการแพทย์ทที่ นั สมัย ศูนย์โรคกระดูกและข้อ บริการผ่าตัดเปลีย่ นข้อ, ผ่าตัดกระดูกสันหลัง และแพทย์ เ วชศาสตร์ ก ารกี ฬ า เป็ น ต้ น โรงพยาบาลมี ค วามตั้ ง ใจจะพั ฒ นาให้ เ ป็ น ศูนย์การแพทย์ครบวงจร ผมอยู่มาตั้งแต่ต้น ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจน จากโรงพยาบาลเล็กอยู่ลึกๆ วันนี้เรามี ตึกใหม่อยูร่ มิ ถนน พร้อมการบริการครบถ้วน เราก็มคี วามรูส้ กึ ทีด่ จี ากชาวสุขมุ วิททีม่ ไี ม่มาก หลายสิบปีก่อน ทุกวันนี้มีคนมาอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราก็ได้เติบโตไปพร้อมๆ กับพวกเขา คอยให้บริการได้ตามความตั้งใจของเรา ที่ขอรับใช้ประชาชนย่านนี้ให้ดีที่สุด ตามหลักการ ที่ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสุขุมยึดมั่นมาเสมอและกล่าวไว้ตั้งแต่เริ่มว่า.... “ขอให้โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาล ให้เป็นทางเลือกในการรักษาของประชาชนในย่านนี้ ให้ได้” นั่นคือหลักยึดมั่นตั้งแต่ตอนเปิดโรงพยาบาลแห่งนี้ เมื่อโรงพยาบาลเอกชนเป็นทาง เลือก และเมือ่ คนไข้เลือกทีจ่ ะมาใช้บริการกับเรา เราจึงต้องดูแลเขาอย่างดีทสี่ ดุ ตอนนีผ้ า่ น มา 40 ปี เราก็ยังยึดมั่นอยู่ครับ....

นายแพทย์ดาวิน นารูลา ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสุขุมวิท 30

I-CARE

MARCH 2016


Oy Beauty Salon


I-Care Magazine issue1/2016  

CAREFULLY GUARD YOUR HEART Tel : +66(0)2-391-0011 Fax : +66(0)2-714-0081 E-mail : info@sukumvithospital.com Website : www.sukumvithospital.c...

I-Care Magazine issue1/2016  

CAREFULLY GUARD YOUR HEART Tel : +66(0)2-391-0011 Fax : +66(0)2-714-0081 E-mail : info@sukumvithospital.com Website : www.sukumvithospital.c...

Advertisement